Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp , Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16"

Transkript

1 Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp , Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Fredrik Laag Mical Tareke Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB December 2005

2 1(14) Innehållsförteckning 1 Inledning Syftet med branschbeskrivningen SNI-grupp 74.5, arbetsförmedling och rekrytering Internationell användning av tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Bakgrund Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området NR:s krav på prisindex Branschbeskrivning Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Uppgifter från Företagsstatistiken och Företagsdatabasen Omsättning, antal företag och anställda samt de största företagen Övriga källor Bemanningsföretagen och Konsultguiden Tjänstekategorier och yrkesområden Prisbildning Testundersökningens uppläggning Statistiska benämningar Urvalsförfarande Insamlingsförfarande Utvärdering av testundersökningen Testresultat och slutsatser Utformning av framtida undersökning Insamlingsförfarande Prismätningsmetoder Antaganden, vikter och indexberäkning...13

3 2(14) Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering, SNI-grupp Inledning 1.1 Syftet med branschbeskrivningen För att kunna beräkna prisindex krävs kunskap om branschens struktur (dess storlek och koncentration), aktörernas (företagens) storlek, antal företag, omsättning samt den geografiska spridningen inom branschen. Kunskapen har erhållits dels genom en sammanställning av befintlig statistisk, dels genom diskussioner med företrädare för branschen i form av branschorganisationer och företag som producerar tjänsterna. Prissättningsmekanismer och typiska tjänster har kartlagts. 1.2 SNI-grupp 74.5, arbetsförmedling och rekrytering År 2003 ändrades standarden för klassificering av näringsgrensindelning från SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning) 92 till SNI Då delades SNI-grupp 74.5 upp på detaljgrupperna och Detaljgruppen omfattar förmedling och rekrytering av personal och detaljgruppen omfattar uthyrning av personal. Denna rapport behandlar enbart SNI-detaljgrupp , i fortsättningen även kallad för bemanningsbranschen. 1.3 Internationell användning av tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering På Voorburggruppens 1 möte i Helsingfors 2005, presenterades ett papper om tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering av Benoît Buisson från den den franska Nationella statistikbyrån. På mötet presenterades även en sammanfattning av olika länders undersökningar av branschen. I dagsläget samlar följande OECD-länder in prisuppgifter från branschen: USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Japan. Samtliga rapporter finns att läsa på Voorburggruppens hemsida. 1 Voorburggruppen är en internationell samarbetsgrupp för tjänstestatistik.

4 3(14) 2 Bakgrund I Sverige, precis som i de flesta OECD-länder, står tjänsteproduktionen för en mycket stor andel av Bruttonationalprodukten (BNP). Behovet av prisindex som mäter prisutvecklingen för tjänsteproducerande branscher är stort. Tjänsteprisindex (TPI) mäter prisutvecklingen i branscher som producerar företagstjänster. Tjänsteprisindex är ett producentprisindex för tjänster som i första hand används av Sveriges nationalräkenskaper för fastprisberäkning av tjänsteproduktionen i BNP på produktgruppnivå. Med fastprisberäkning menas att man utifrån produktionsvärden i löpande priser beräknar volymförändringar utifrån uppgifter om t ex prisförändringar. Tjänsteprisindex är en ung produkt som vid sidan av produktionen av befintliga index utvecklas löpande för att omfatta de flesta tjänstegrupper inom Sveriges nationalräkenskaper och för att uppfylla nya internationella krav. TPI omfattar användning av hushåll, myndigheter och företag även då fokus ligger på företagens användning av tjänsterna. Hushållskonsumtionen inom de flesta av de branscher som idag undersöks eller utvecklas är relativt liten. För de branscher där hushållskonsumtionen är stor finns konsumentprisindex (KPI). TPI omfattar idag inhemska producenters produktion för användning inom Sverige eller för export. En tjänst är definierad som export då betalaren av tjänsten har utländsk adress, oavsett var tjänsten äger rum. Det kan få till följd att ett svenskt dotterbolag eller en svensk filial i utlandet, med utländsk adress, exporterar tjänster från Sverige. För nationalräkenskaperna behövs även prisindex för importerade tjänster. En gemensam arbetsgrupp för Eurostat och OECD upprättades 2002 med syfte att utveckla en gemensam metod för europeiska tjänsteprisindex och att förse länder som ska ta fram TPI med praktisk hjälp. En manual med bl a praktiska beskrivningar av TPI för olika branscher är under arbete. Manualen hänvisar till den redan befintliga manualen för PPI 2 för indexteori och metod. Idag regleras utvecklings- och produktionsarbetet i TPI genom en EUförordning 3. 2 Producer Price Index Manual: Theory and practice. Website: 3 No 1165/98 concerning short term statistics.

5 4(14) 2.1 Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området Två riktlinjer följs: TPI är ett producentprisindex och avser att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producentledet för tjänstebranscher, då tjänsterna levereras från inhemska producenter. Indextalet avser ett kvartal och prisuppgifterna skall vara ett genomsnitt per kvartal. Den kommande PPI-manualen, som är under utarbetning på uppdrag av FN, kommer att inkludera även tjänster. Den är i stort sett klar och där anges det att mätningen bör avse transaktionspriser. Transaktionspris är varans/tjänstens verkliga pris som köparen faktiskt betalar. 2.2 NR:s krav på prisindex Inom det svenska nationalräkenskapssystemet betraktas tjänster lika som varor och båda benämns produkt. Idealindex för fastprisberäkningen och jämförelser mellan olika länder är - enligt ENS 1995, kapitel 10 - Fishers indexformel. Fishers formel har emellertid den negativa egenskapen att den inte är additiv, inte ens för året närmast basåret. Därför är Paasche prisindex och Laspeyres volymindex att föredra framför Fisher. Samma kapitel medger dock att andra former av prisindex kan användas vid korta jämförelser i tiden, till exempel månad eller kvartal. Generellt gäller att förändringar i ett transaktionsvärde måste kunna hänföras antingen till en prisförändring, till en volymförändring eller en kombination av de båda. TPI måste även ta hänsyn till förändringar i kvalitet vid prismätning. Detta innebär att prisförändringar måste rensas från kvalitetsförändringar. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till Europeiska Nationalräkenskapssystemet ENS Vidare behöver både exportpriser och importpriser undersökas för NR:s behov. (Se ovan.) 3 Branschbeskrivning 3.1 Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Enligt bemanningsföretagens egen undersökning har efterfrågan ökat för branschen under första halvåret 2005, efter ett par års svag utveckling.

6 5(14) Internationella motsvarigheter till standarden SNI är FN:s standard ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) samt den europeiska NACE (General Industrial Classification of Economic Activities of the European Communities). SNI-detaljgrupp motsvarar Class 7491 enligt ISIC Rev. 3.1 och Code enligt NACE Rev Näringsgrensindelningen (SNI) kan även definieras som en indelning efter produkter. SPIN 2002 (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren) är den svenska standarden för produktindelning. SPIN 2002 är en anpassning till EU:s produktstandard CPA 2002 (Classification of Products by Activity). I tabell 1 redovisas SNI-detaljgrupp efter en indelning i produkter. Tabell 1: Lägsta produktnivå för SPIN och CPA för SNI-kod Benämning SPIN CPA Uthyrning av personal Uthyrning av kontorspersonal Uthyrning av personal för hushållsarbete Uthyrning av industriarbetare och personal inom handel Uthyrning av sjukvårdspersonal Uthyrning av andra personalkategorier Källa: Meddelande i samordningsfrågor 2003:3, SCB Uthyrning benämns arbetsförmedling i standarden CPA I FN:s standard för produkter CPC (Central Product Classification) Ver. 1.1 motsvaras SPIN av Class Uppgifter från Företagsstatistiken och Företagsdatabasen Inom SCB finns Företagsstatistiken (FS) och Företagsdatabasen (FDB) som möjliga datakällor. Den sammanfattande bilden av jämförelse av innehållet i FS och FDB som framkommer är följande.

7 6(14) Det totala antalet företag och anställda som finns i branschen samt total omsättning överensstämmer i stort mellan FS och FDB. För variabeln omsättning går det att bedöma hur stort bortfallet är av uppgifter från företag. För variabeln anställda går det inte att göra motsvarande bedömning, beroende på hur data registrerats. FS uppvisar ett lägre bortfall av uppgifter jämfört med FDB. 3.3 Omsättning, antal företag och anställda samt de största företagen Nedan redovisas bemanningsbranschen med tillgängliga data ur FDB från november Urvalet av företag är således från november 2003 medan uppgifter om företagen i huvudsak kommer från år Detta är de senast tillgängliga uppgifterna. Uppgifterna kan jämföras med och kompletteras av externa bedömningar av branschen, se vidare avsnitten 3.4 och 3.5. Tabell 2. Antal företag och anställda samt omsättning för SNI-detaljgrupp fördelat efter storleksklasser från november 2003 Storleksklass Antal % Antal % Omsättning, % (antal anställda) företag anställda mkr , , , , , , , , , , , , , , ,5 Totalt , , ,0 Den svenska bemanningsbranschen domineras av stora företag. De fem största företagen tillsammans står för cirka 60% av branschens omsättning och anställda. I branschen finns många mindre företag som är av mindre betydelse för omsättning och antal anställda i branschen. 3.4 Övriga källor Bemanningsföretagen och Konsultguiden I tabell 3 redovisas två externa bedömningar av storleken på bemanningsbranschen. Den ena är från arbetsgivar- och

8 7(14) branschorganisationen Bemanningsföretagen den andra är Konsultguiden 2003/2004 som ges ut av Affärsvärlden. Båda bedömningarna avser år Nedan beskrivs även hur uppgifterna är beräknade. Tabell 3: Antal företag och anställda samt omsättning i bemanningsbranschen år 2002 enligt Bemanningsföretagen och Konsultguiden Källa Antal företag Antal anställda Omsättning, mkr Bemanningsföretagen ca Konsultguiden Bemanningsföretagens undersökning omfattar branschen bemanning. Denna stämmer väl överens med SNI-detaljgrupp En mindre del rekrytering från SNI-detaljgrupp , 3 %, ingår dock. Sättet att beräkna data skiljer mellan Bemanningsföretagen och FDB. Branschorganisationen gör en uppräkning av uppgifterna för antal företag och anställda så att de återspeglar hela branschen vilket ungefär motsvarar SNI-detaljgrupp Beräkningsmässigt antas att de egna medlemsföretagen 5 utgör 85 % av branschen. Därefter justeras värdena upp dels med 15 % för de bemanningsföretag som inte är anslutna, dels med 500 egenföretagare. I FDB har data inte justerats. Bemanningsföretagen beräknar antalet anställda som ett genomsnitt av uppgifterna från maj och december över antalet utsända lönespecifikationer samt antalet uppdragstagare som bemanningsföretagen engagerat. Omsättningen avser endast medlemmar i Bemanningsföretagen och är således inte uppräknad. Konsultguiden redovisar uppgifter för de enligt omsättningen 20 största koncernerna inom bemanningsbranschen. De företag som ingår återfinns i SNI-detaljgrupp Rekrytering (som ingår i SNI-detaljgrupp ) utgör 6 % av verksamheten. I FDB finns dock ytterligare företag som skulle kunna placeras bland de 20 största. 4 Egen beräkning av de uppgifter som Bemanningsföretagen lämnat. 5 Vid undersökningen var 120 företag medlemmar I SPUR. År 2004 är cirka 400 företag medlemmar i Bemanningsbranschen.

9 8(14) Uppgifterna över omsättning och antal anställda kommer från bolagens årsredovisningar. I omsättningen inkluderar några företag även sin utlandsverksamhet. Två större företag har mkr av omsättningen i utlandet. För att visa omsättningen i Sverige ska den ovan angivna nivån minskas med motsvarande belopp. Även de uppgifter som Bemanningsföretagen lämnat kan innehålla motsvarande utlandsverksamhet. Bolagen har beräknat antalet anställda på olika sätt. Två större företag beräknar antalet anställda som Totala antalet arbetade timmar under året i koncernen dividerat med normalt antal arbetstimmar per år för en heltidsanställd. Ett annat företag redovisar ett genomsnitt av antalet anställda vid utgången varje månad. 3.5 Tjänstekategorier och yrkesområden Nedan beskrivs uppgifter hämtade från Konsultguiden 2003/04. Vi använder begrepp hämtade från bemanningsföretagens undersökning. Således benämner vi marknadsfördelning som tjänsteområde och verksamhetsfördelning som yrkesområde. Först presenteras hur verksamheten fördelas på olika tjänsteområden. Tabell 4: Fördelning på olika tjänsteområden i bemanningsbranschen år 2002 Tjänsteområde Andel i % Personaluthyrning 81 Rekrytering 6 Entreprenad 11 Övrigt 2 Totalt 100 Källa: Konsultguiden 2003/2004 Personaluthyrning (SNI-detaljgrupp ) är det största tjänsteområdet. Rekrytering är en verksamhet som återfinns i SNI-detaljgrupp Entreprenad, även benämnt outsourcing, avser en tjänst där bemanningsföretagen tar över ett annat företags drift och utveckling för viss funktion. Två större företag har entreprenad i separata juridiska enheter. I FDB är dessa enheter till en större del klassificerade med annan kod än SNI Övrigt kan avse karriärutveckling och tjänster på managementnivå.

10 9(14) Även om personaluthyrning är den dominerande tjänsten så återfinns i regel även de andra tjänsterna i företagen. Sex av tjugo företag har förutom personaluthyrning även tjänsterna rekrytering och entreprenad. Ytterligare sex företag arbetar med personaluthyrning och rekrytering En beskrivning av branschen enligt yrkesområden finns i tabell 5. Beskrivningen kan jämföras med produktindelningen i avsnitt 3.1. Tabell 5: Fördelning på olika yrkesområden i bemanningsbranschen år 2002 Yrkesområde Andel i % Kontor 27 Ekonomi 17 Lager/industri 15 Vård 12 Data/teknik 13 Butik 2 Övrigt 14 Totalt 100 Källa: Konsultguiden 2003/2004 Tabellen ovan visar ett genomsnitt för de yrkesområden som de 20 företagen verkar inom. De enskilda företagen uppvisar dock inte samma jämna fördelning på yrkesområden som den totala branschen. Endast de fyra största samt ytterligare ett företag har verksamhet inom sex av de sju yrkesområdena. Övriga företag är i huvudsak inriktade på ett eller två yrkesområden. Det är alltså en tydlig skillnad mellan företag med brett och smalt yrkesutbud. 3.6 Prisbildning Företagsbesök har genomförts hos de största förtagen i branschen. I likhet med de flesta tjänstebranscher beror prissättningen i bemanningsbranschen på ett antal olika och ständigt föränderliga faktorer. Det kan vara svårt att särskilja tjänster från varandra och tjänsterna är ofta skräddarsydda för varje kund. Eftersom tjänsterna i många fall är unika och förekommer endast en gång kan det vara svårt att hitta tjänster som producenten kan lämna prisuppgifter på från period till period. Efter samråd med företag i

11 10(14) branschen och branschorganisationen har vi valt ut ett antal faktorer som de anser har störst betydelse för priset. Faktorer som påverkar prissättningen och anses möjliga att följa över tiden är tjänsteområde, yrkesområde, yrkeskategori, hel- eller deltidstjänst, uppdragstid och region. Det är vanligt att de större företagen har sin verksamhet över hela norden och några europeiska länder men det som är av intresse för SCB:s prismätning är verksamheten i Sverige.

12 11(14) 4. Testundersökningens uppläggning Testundersökningens uppgift är att ta fram en prismätningsmetod och att testa den. Under oktober/november 2005 genomfördes en testundersökning där sex stora företag ingick. Blanketten för testundersökningen togs fram utifrån synpunkter som inhämtades från företagsbesöken och utifrån bemanningsföretagens statistik som finns i den undersökning som nämns i kapitel 3. Företagen fick ange tjänster som var representativa för företaget, relativt stabila och återkommande. 4.1 Statistiska benämningar De objekt som undersökningen avser att mäta, målobjekt, är bemanningsbranschens utbud av tjänster i Sverige för företag, myndigheter och privatpersoner. Målvariabel är timpris på dessa tjänster som kunden faktiskt betalar alternativt det genomsnittliga debiterade timpriset. Mervärdesskatt (moms) och andra skatter ingår ej. Målpopulationen består av samtliga företag i Sverige verksamma inom Bemanning. Som urvalsram användes ES/REG:s Företagsdatabaser (FDB). 4.2 Urvalsförfarande Urvalet bestod av sex stora företag. Företagsbesök gjordes hos alla företag som ingick i testundersökningen för att ta reda på vilka tjänster de erbjuder och vilka möjligheter som finns att prismäta dessa. Företagen fick själva välja ut ett antal tjänster som var representativa för företaget, relativt stabila och återkommande. 4.3 Insamlingsförfarande Vid företagsbesöket erhölls en kontaktperson och företagen fick välja på vilket sätt de ville svara på undersökningen, via post eller e-post. I samtliga

13 12(14) fall ville företagen svara via e-post så testundersökningen genomfördes i form av frågeformulär i Excel-format. Excelfilerna och missiv skickades till företagen med e-post och företagen returnerade de ifyllda filerna till SCB på samma sätt. 4.4 Utvärdering av testundersökningen I testundersökningen ingick endast stora företag Alla företag som besöktes var samarbetsvilliga och kom med många bra synpunkter som kunde användas för att konstruera blanketten och för att beräkna index. Alla företag som ingick i urvalet svarade på testundersökningen. Ett företag ansåg det svårt att detaljredovisa en tjänst på yrkeskategorinivå. Tillförlitlig viktinformation och definitioner på olika variabler och kategorier erhölls dock från bemanningsföretagens statistik. Goda kontakter knöts med de flesta företagen i undersökningen. 4.5 Testresultat och slutsatser På den första frågan i blanketten, där företagen skulle välja representativa tjänsteområden 6, har nästan alla företag valt uthyrning som representativt tjänsteområde. Eventuellt skall denna fråga tas bort i den framtida undersökningen och frågorna skall utgå från uthyrning som enda tjänsteområde. Efter några mindre ändringar och förbättringar i frågeformuleringarna kan den ordinarie undersökningen starta och index kan börja produceras. Blanketten är inte testad på små företag och detta kan möjligen medföra några svårigheter i det mån små företag inte följer samma prissättning som de stora företagen. 5. Utformning av framtida undersökning Med hjälp av PPS-urval väljs företag från bemanningsbranschen ur FDB. Urvalsstorleken kommer att bestå av 20 företag av totalt 850 företag. Urvalsstorleken bestäms utifrån omsättningen i branschen. 6 Se tabell 4

14 13(14) 5.1 Insamlingsförfarande Företagen kommer från början att erbjudas att lämna prisuppgifter genom SCB:s hemsida. Utskick av lösenord och användarid kommer att ske via post. 5.2 Prismätningsmetoder Företagen får välja minst fem representativa tjänster för sin verksamhet och lämna det genomsnittliga debiterade timpriset för de olika tjänsterna som de väljer ut. Företagen får specificera varje tjänst med hjälp av några variabler, avsikten är sedan att till så stor del som möjligt hålla tjänsten konstant och sedan följa priset för denna tjänst. Definitioner på dessa variabler inhämtas från bemanningsföretagens statistik som de flesta företag är vana vid. Dessa variabler kan vara exempelvis tjänsteområde t ex uthyrning, rekrytering yrkesområde t ex ekonomi, it-konsult, kontor, lager yrkeskategori t ex ekonomiassistenter, programmerare, kontor, truckförare specificering av yrkeskategori t ex enkla ekonomitjänster, C++ programmering, chefssekreterare, plocka varor hel- eller deltidstjänst t ex heltid uppdragstid t ex 1 månad, 1 år region t ex Stockholm, Stor-Göteborg Indextalet som kommer att räknas fram avser ett kvartal och om samma tjänst har utförts flera gånger under kvartalet efterfrågas ett genomsnittligt pris för kvartalet. 5.3 Antaganden, vikter och indexberäkning För beräkningarna har ett geometriskt index, Jevons, valts för att klara disparata priser. Ett företagsviktat index för varje tjänst (yrkesområde) beräknas. De stora företagen 7 erhåller en vikt efter omsättning medan de mindre företagen får dela på återstående vikt. Sedan beräknas ett totalt index för hela branschen genom att vikta samman dessa tjänster med vikter som hämtas från bemanningsföretagens statistik. 7 I detta fall definieras de fem största företagen i branschen som stora företag.

15 14(14) Indexberäkning Index beräknas i två steg: 1. I det första steget beräknas företagsviktat index för olika tjänster v enligt Jevons: j I 0t n = i = 1 j P it j P i0 W F där j Pit = pris för tjänst i, yrkesområde j, vid tidpunkten t. j P i0 = pris för tjänst i, yrkesområde j, vid bastidpunkten 0. W F = företagsvikter för respektive tjänst där de stora har sin egen vikt och de små företagen delar lika på resterande, W F = 1 2. I det andra steget beräknas index för branschen genom att vikta ihop index för respektive yrkesområde enligt nedan: I 0t = m j = 1 j I 0t j w där j w = andelen för respektive yrkesområde. bas = kvartal 4, 2005 viktperiod = år 2004

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet Branschbeskrivning för SNI-grupp 93.01 TPI-rapport nr 23 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 4 Tjänsteprisindex för Kollektivtrafik Förord Som ett led i att förbättra den ekonomiska

Läs mer

Tjänsteprisindex för lufttransport

Tjänsteprisindex för lufttransport 1(10) Tjänsteprisindex för lufttransport Branschbeskrivning för SNI-grupp 62.100 TPI-projektets rapport nr 12 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004 2(10)

Läs mer

Tjänsteprisindex för Kollektivtrafikverksamhet

Tjänsteprisindex för Kollektivtrafikverksamhet Tjänsteprisindex för Kollektivtrafikverksamhet Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.211 TPI-rapport nr 20 Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 4 Förord Som ett led i att

Läs mer

Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods

Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Datum 2004-08-18 1(11) Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 61 TPI-projektets rapport nr 6 Petra Jansson Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.12 TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster 1(11) Tjänsteprisindex för juridiska tjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.11 TPI-projektets rapport nr 5 Merja Cerda Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003 2(11)

Läs mer

Tjänsteprisindex för banktjänster

Tjänsteprisindex för banktjänster Tjänsteprisindex för banktjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 65.12 TPI-projektets rapport nr 11 Erik Gerestrand Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004

Läs mer

Tjänsteprisindex för Avfallshantering

Tjänsteprisindex för Avfallshantering Tjänsteprisindex för Avfallshantering Branschbeskrivning för SNI-grupp 90.02 TPI-rapport nr 21 Rolf Björnson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 Förord Som ett led i att förbättra den

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Tjänsteprisindex för biluthyrning

Tjänsteprisindex för biluthyrning 1(9) Tjänsteprisindex för biluthyrning Branschbeskrivning för SNI-grupp 71.100 TPI-projektets rapport nr 1 Vera Norrman Giuseppe Picone Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Mars 2001

Läs mer

Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240

Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240 Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240 Camilla Andersson Rolf Björnsson Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2007 Förord Som

Läs mer

Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster

Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster 1(19) Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.201 och 74.202 TPI-projektets rapport nr 3 Martin Ribe Martin Bylin Tjänsteprisindex, Prisprogrammet,

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Privatleasing av bil i KPI

Privatleasing av bil i KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Olga Varlakova Miykal Tareke 2016-10-17 1(5) Privatleasing av bil i KPI För diskussion Marknaden för privatleasing av bil växer mycket kraftigt och utgör

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI 2008

Tjänsteprisindex TPI 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Tjänsteprisindex TPI 2008 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Beskrivning av statistiken

Beskrivning av statistiken Beskrivning av statistiken Produkt: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2001 2002 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon

Läs mer

Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods

Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Slutrapport Thomas Olsson Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik (MP/PR), SCB December 2007 Förord Som ett led i att förbättra

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (24) PR0801. Innehåll

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (24) PR0801. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (24) Tjänsteprisindex TPI 2014 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011 Index Ett index är ett sätt att jämföra prisnivåer/utvecklingar mellan tidpunkter (de är således en form av tidsserier). Först inför vi en

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2001:3

INFLATIONSRAPPORT 2001:3 ENKÄTSTUDIE ÖVER SVENSKA FÖRETAGS PRISSÄTTNINGSBETEENDE Företags prissättningsbeteende är en central fråga för att förstå vilka effekter penningpolitiken har på inflationen och hur prisnivån påverkas av

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Förstudie Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Förstudie Prisindex för utrikeshandel med tjänster Förstudie Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (MP/PR), SCB Januari 2008 Sammanfattning Denna förstudie syftar till att undersöka förutsättningarna för,

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 5 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 12, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 12, 2015 1 / 16 Index Ett index beskriver en eller era

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011 Index Ett index är ett sätt att jämföra prisnivåer/utvecklingar mellan tidpunkter (de är således en form av tidsserier). Först inför vi en

Läs mer

Teorin bakom ett tjänsteproduktionsindex

Teorin bakom ett tjänsteproduktionsindex Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Daniel Lennartsson 12 Johan Norberg 12 Bakgrund Ett kvartalsindex för tjänstenäringarna, fortsättningsvis kallat (TjPI), har på försök tagits fram för att vara en

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 2 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Vägda medeltal o Standardvägning o Index Angående projektet: Senast onsdagen 6 mars 17:00 ska ni ha lämnat in gruppindelning och definition av problemområde!

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 NV1206 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Näringslivets struktur A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (6) Analysavdelningen Johan Harrysson +46 (0)16-542 06 32 jonan.harrysson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F5

Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Index (Extra material) Linda Wänström Linköpings universitet November 19 Wänström (Linköpings universitet) F5 November 19 1 / 17 Index Ett index beskriver en eller

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) PR0801. Innehåll

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) PR0801. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) Tjänsteprisindex TPI 2015 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.4 Statistikansvarig... 2 0.5 Statistikproducent...

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Denna lista är inte allmängiltig utan sammanställd för kartläggningen för förenklat och minskat uppgiftslämnande. Termer som behövs för att

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT Bemanningsbranschens omsättning Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under till 27,1 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala

Läs mer

F5 Index. Beräkning av index. Begreppet index har två innebörder: Christian Tallberg

F5 Index. Beräkning av index. Begreppet index har två innebörder: Christian Tallberg F5 Index Christian Tallberg Avdelningen för Nationalekonomi och Statistik Karlstads universitet Beräkning av index Begreppet index har två innebörder: 1. Visare. Ofta i situationer då vi har ett statistiskt

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter

Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter Rapport 1 (10) 2016-08-08 Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter Bakgrund I Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över forskning och utveckling (FoU) undersöks de resurser som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (ES/PR), SCB April 2009 2 Sammanfattning Detta projekt är en fortsättning på en förstudie som genomfördes

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI ES/PR Henrik Björk PM till Nämnden för KPI 2015-05-18 1(6) Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI För beslut Prisenheten föreslår en förbättring av prismätningen av tandvård i konsumentprisindex.

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Sveriges BNP: +1,1 procent första kvartalet 2002 Exporten minskade men fortsatt stort överskott i utrikeshandeln. Fasta bruttoinvesteringar föll 6,6 procent. Hushållens konsumtion steg 0,8 procent.

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling

Bemanningsföretagens utveckling Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Är botten nådd? Även om omsättningen i bemanningsbranschen visar en minskning för hela riket med

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. Tullen / Statistik ULJAS användarguide Uppdaterad 9.6.2014 ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter

Läs mer

FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn, samt offentlig sektor år 2013

FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn, samt offentlig sektor år 2013 Rapport 2014-09-11 1(11) FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn, samt offentlig sektor år 2013 Bakgrund Statistiska centralbyrån (SCB) genomför vartannat år

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet 2011 1:a halvåret 2011 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Rekordhjälp till arbetssökande Andra kvartalet slog bemanningsbranschen

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsindikatorn 1:a kvartalet 2012 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Kundföretag minskar rekryteringar och ökar omställningar Under årets första kvartal har kunderna

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU Fr.o.m. AKU avseende januari 2009 införs en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, i den löpande AKU-publiceringen.

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer

Forskning och utveckling i Sverige 2014

Forskning och utveckling i Sverige 2014 Rapport 1 (12) 2015-07-08 Forskning och utveckling i Sverige 2014 Bakgrund I SCB:s statistik över forskning och utveckling (FoU) undersöks de resurser som satsas på FoU-verksamhet i Sverige. Undersökningarna

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling SCB-FS 2016:17 Utkom från trycket den 28 september 2016 Statistiska centralbyråns föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken; beslutade den 14 juni 2016. Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver

Läs mer

Redovisning av KPI:s förändringstal

Redovisning av KPI:s förändringstal STATISTISKA CENTRALBYRÅN KPI-nämnds pm 1(6) Redovisning av KPI:s förändringstal För beslut Prisenhetens förslag Prisenheten föreslår att nämnden för Konsumentprisindex fattar ett särskilt beslut om att

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

Något om index. 1 Enkla och sammansatta index. LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen Statistik Anders Nordgaard

Något om index. 1 Enkla och sammansatta index. LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen Statistik Anders Nordgaard LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen Statistik Anders Nordgaard Något om index 1 Enkla och sammansatta index Om man har tillgång till prisuppgifter över en tidsperiod på alla varor och/eller

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

PRODUKTIVITETEN. Diagram 1. Produktivitetsutveckling, tillverkningsindustrin, kv1 1998 - kv3 2011

PRODUKTIVITETEN. Diagram 1. Produktivitetsutveckling, tillverkningsindustrin, kv1 1998 - kv3 2011 PRODUKTIVITETEN Produktivitetsutvecklingen är en av de centrala storheterna som bestämmer företagens betalningsförmåga och därmed de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. De andra två

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 RM/ET 2015-11-18 1(7) Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av produktions- och leveransuppgifter av oförädlade trädbränslen

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av produktions- och leveransuppgifter av oförädlade trädbränslen EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (7) Analysavdelningen Jonas Paulsson 016-544 23 33 jonas.paulsson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av produktions- och leveransuppgifter

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Årsrapport Många har fått jobb bemanningsbranschen har återhämtat sig Aldrig har så många personer

Läs mer

Tjänsteprisindex för

Tjänsteprisindex för Tjänsteprisindex för Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten Branschbeskrivning för SNI-grupp 90.03 TPI-rapport nr 22 Rolf Björnson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013 Föreläsning 9 Logistisk regression och Indexteori Patrik Zetterberg 7 januari 2013 1 / 33 Logistisk regression I logistisk regression har vi en binär (kategorisk) responsvariabel Y i som vanligen kodas

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet Bemanningsföretagens

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer