Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp , Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16"

Transkript

1 Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp , Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Fredrik Laag Mical Tareke Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB December 2005

2 1(14) Innehållsförteckning 1 Inledning Syftet med branschbeskrivningen SNI-grupp 74.5, arbetsförmedling och rekrytering Internationell användning av tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Bakgrund Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området NR:s krav på prisindex Branschbeskrivning Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Uppgifter från Företagsstatistiken och Företagsdatabasen Omsättning, antal företag och anställda samt de största företagen Övriga källor Bemanningsföretagen och Konsultguiden Tjänstekategorier och yrkesområden Prisbildning Testundersökningens uppläggning Statistiska benämningar Urvalsförfarande Insamlingsförfarande Utvärdering av testundersökningen Testresultat och slutsatser Utformning av framtida undersökning Insamlingsförfarande Prismätningsmetoder Antaganden, vikter och indexberäkning...13

3 2(14) Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering, SNI-grupp Inledning 1.1 Syftet med branschbeskrivningen För att kunna beräkna prisindex krävs kunskap om branschens struktur (dess storlek och koncentration), aktörernas (företagens) storlek, antal företag, omsättning samt den geografiska spridningen inom branschen. Kunskapen har erhållits dels genom en sammanställning av befintlig statistisk, dels genom diskussioner med företrädare för branschen i form av branschorganisationer och företag som producerar tjänsterna. Prissättningsmekanismer och typiska tjänster har kartlagts. 1.2 SNI-grupp 74.5, arbetsförmedling och rekrytering År 2003 ändrades standarden för klassificering av näringsgrensindelning från SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning) 92 till SNI Då delades SNI-grupp 74.5 upp på detaljgrupperna och Detaljgruppen omfattar förmedling och rekrytering av personal och detaljgruppen omfattar uthyrning av personal. Denna rapport behandlar enbart SNI-detaljgrupp , i fortsättningen även kallad för bemanningsbranschen. 1.3 Internationell användning av tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering På Voorburggruppens 1 möte i Helsingfors 2005, presenterades ett papper om tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering av Benoît Buisson från den den franska Nationella statistikbyrån. På mötet presenterades även en sammanfattning av olika länders undersökningar av branschen. I dagsläget samlar följande OECD-länder in prisuppgifter från branschen: USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Japan. Samtliga rapporter finns att läsa på Voorburggruppens hemsida. 1 Voorburggruppen är en internationell samarbetsgrupp för tjänstestatistik.

4 3(14) 2 Bakgrund I Sverige, precis som i de flesta OECD-länder, står tjänsteproduktionen för en mycket stor andel av Bruttonationalprodukten (BNP). Behovet av prisindex som mäter prisutvecklingen för tjänsteproducerande branscher är stort. Tjänsteprisindex (TPI) mäter prisutvecklingen i branscher som producerar företagstjänster. Tjänsteprisindex är ett producentprisindex för tjänster som i första hand används av Sveriges nationalräkenskaper för fastprisberäkning av tjänsteproduktionen i BNP på produktgruppnivå. Med fastprisberäkning menas att man utifrån produktionsvärden i löpande priser beräknar volymförändringar utifrån uppgifter om t ex prisförändringar. Tjänsteprisindex är en ung produkt som vid sidan av produktionen av befintliga index utvecklas löpande för att omfatta de flesta tjänstegrupper inom Sveriges nationalräkenskaper och för att uppfylla nya internationella krav. TPI omfattar användning av hushåll, myndigheter och företag även då fokus ligger på företagens användning av tjänsterna. Hushållskonsumtionen inom de flesta av de branscher som idag undersöks eller utvecklas är relativt liten. För de branscher där hushållskonsumtionen är stor finns konsumentprisindex (KPI). TPI omfattar idag inhemska producenters produktion för användning inom Sverige eller för export. En tjänst är definierad som export då betalaren av tjänsten har utländsk adress, oavsett var tjänsten äger rum. Det kan få till följd att ett svenskt dotterbolag eller en svensk filial i utlandet, med utländsk adress, exporterar tjänster från Sverige. För nationalräkenskaperna behövs även prisindex för importerade tjänster. En gemensam arbetsgrupp för Eurostat och OECD upprättades 2002 med syfte att utveckla en gemensam metod för europeiska tjänsteprisindex och att förse länder som ska ta fram TPI med praktisk hjälp. En manual med bl a praktiska beskrivningar av TPI för olika branscher är under arbete. Manualen hänvisar till den redan befintliga manualen för PPI 2 för indexteori och metod. Idag regleras utvecklings- och produktionsarbetet i TPI genom en EUförordning 3. 2 Producer Price Index Manual: Theory and practice. Website:http://www.imf.org 3 No 1165/98 concerning short term statistics.

5 4(14) 2.1 Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området Två riktlinjer följs: TPI är ett producentprisindex och avser att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producentledet för tjänstebranscher, då tjänsterna levereras från inhemska producenter. Indextalet avser ett kvartal och prisuppgifterna skall vara ett genomsnitt per kvartal. Den kommande PPI-manualen, som är under utarbetning på uppdrag av FN, kommer att inkludera även tjänster. Den är i stort sett klar och där anges det att mätningen bör avse transaktionspriser. Transaktionspris är varans/tjänstens verkliga pris som köparen faktiskt betalar. 2.2 NR:s krav på prisindex Inom det svenska nationalräkenskapssystemet betraktas tjänster lika som varor och båda benämns produkt. Idealindex för fastprisberäkningen och jämförelser mellan olika länder är - enligt ENS 1995, kapitel 10 - Fishers indexformel. Fishers formel har emellertid den negativa egenskapen att den inte är additiv, inte ens för året närmast basåret. Därför är Paasche prisindex och Laspeyres volymindex att föredra framför Fisher. Samma kapitel medger dock att andra former av prisindex kan användas vid korta jämförelser i tiden, till exempel månad eller kvartal. Generellt gäller att förändringar i ett transaktionsvärde måste kunna hänföras antingen till en prisförändring, till en volymförändring eller en kombination av de båda. TPI måste även ta hänsyn till förändringar i kvalitet vid prismätning. Detta innebär att prisförändringar måste rensas från kvalitetsförändringar. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till Europeiska Nationalräkenskapssystemet ENS Vidare behöver både exportpriser och importpriser undersökas för NR:s behov. (Se ovan.) 3 Branschbeskrivning 3.1 Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Enligt bemanningsföretagens egen undersökning har efterfrågan ökat för branschen under första halvåret 2005, efter ett par års svag utveckling.

6 5(14) Internationella motsvarigheter till standarden SNI är FN:s standard ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) samt den europeiska NACE (General Industrial Classification of Economic Activities of the European Communities). SNI-detaljgrupp motsvarar Class 7491 enligt ISIC Rev. 3.1 och Code enligt NACE Rev Näringsgrensindelningen (SNI) kan även definieras som en indelning efter produkter. SPIN 2002 (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren) är den svenska standarden för produktindelning. SPIN 2002 är en anpassning till EU:s produktstandard CPA 2002 (Classification of Products by Activity). I tabell 1 redovisas SNI-detaljgrupp efter en indelning i produkter. Tabell 1: Lägsta produktnivå för SPIN och CPA för SNI-kod Benämning SPIN CPA Uthyrning av personal Uthyrning av kontorspersonal Uthyrning av personal för hushållsarbete Uthyrning av industriarbetare och personal inom handel Uthyrning av sjukvårdspersonal Uthyrning av andra personalkategorier Källa: Meddelande i samordningsfrågor 2003:3, SCB Uthyrning benämns arbetsförmedling i standarden CPA I FN:s standard för produkter CPC (Central Product Classification) Ver. 1.1 motsvaras SPIN av Class Uppgifter från Företagsstatistiken och Företagsdatabasen Inom SCB finns Företagsstatistiken (FS) och Företagsdatabasen (FDB) som möjliga datakällor. Den sammanfattande bilden av jämförelse av innehållet i FS och FDB som framkommer är följande.

7 6(14) Det totala antalet företag och anställda som finns i branschen samt total omsättning överensstämmer i stort mellan FS och FDB. För variabeln omsättning går det att bedöma hur stort bortfallet är av uppgifter från företag. För variabeln anställda går det inte att göra motsvarande bedömning, beroende på hur data registrerats. FS uppvisar ett lägre bortfall av uppgifter jämfört med FDB. 3.3 Omsättning, antal företag och anställda samt de största företagen Nedan redovisas bemanningsbranschen med tillgängliga data ur FDB från november Urvalet av företag är således från november 2003 medan uppgifter om företagen i huvudsak kommer från år Detta är de senast tillgängliga uppgifterna. Uppgifterna kan jämföras med och kompletteras av externa bedömningar av branschen, se vidare avsnitten 3.4 och 3.5. Tabell 2. Antal företag och anställda samt omsättning för SNI-detaljgrupp fördelat efter storleksklasser från november 2003 Storleksklass Antal % Antal % Omsättning, % (antal anställda) företag anställda mkr , , , , , , , , , , , , , , ,5 Totalt , , ,0 Den svenska bemanningsbranschen domineras av stora företag. De fem största företagen tillsammans står för cirka 60% av branschens omsättning och anställda. I branschen finns många mindre företag som är av mindre betydelse för omsättning och antal anställda i branschen. 3.4 Övriga källor Bemanningsföretagen och Konsultguiden I tabell 3 redovisas två externa bedömningar av storleken på bemanningsbranschen. Den ena är från arbetsgivar- och

8 7(14) branschorganisationen Bemanningsföretagen den andra är Konsultguiden 2003/2004 som ges ut av Affärsvärlden. Båda bedömningarna avser år Nedan beskrivs även hur uppgifterna är beräknade. Tabell 3: Antal företag och anställda samt omsättning i bemanningsbranschen år 2002 enligt Bemanningsföretagen och Konsultguiden Källa Antal företag Antal anställda Omsättning, mkr Bemanningsföretagen ca Konsultguiden Bemanningsföretagens undersökning omfattar branschen bemanning. Denna stämmer väl överens med SNI-detaljgrupp En mindre del rekrytering från SNI-detaljgrupp , 3 %, ingår dock. Sättet att beräkna data skiljer mellan Bemanningsföretagen och FDB. Branschorganisationen gör en uppräkning av uppgifterna för antal företag och anställda så att de återspeglar hela branschen vilket ungefär motsvarar SNI-detaljgrupp Beräkningsmässigt antas att de egna medlemsföretagen 5 utgör 85 % av branschen. Därefter justeras värdena upp dels med 15 % för de bemanningsföretag som inte är anslutna, dels med 500 egenföretagare. I FDB har data inte justerats. Bemanningsföretagen beräknar antalet anställda som ett genomsnitt av uppgifterna från maj och december över antalet utsända lönespecifikationer samt antalet uppdragstagare som bemanningsföretagen engagerat. Omsättningen avser endast medlemmar i Bemanningsföretagen och är således inte uppräknad. Konsultguiden redovisar uppgifter för de enligt omsättningen 20 största koncernerna inom bemanningsbranschen. De företag som ingår återfinns i SNI-detaljgrupp Rekrytering (som ingår i SNI-detaljgrupp ) utgör 6 % av verksamheten. I FDB finns dock ytterligare företag som skulle kunna placeras bland de 20 största. 4 Egen beräkning av de uppgifter som Bemanningsföretagen lämnat. 5 Vid undersökningen var 120 företag medlemmar I SPUR. År 2004 är cirka 400 företag medlemmar i Bemanningsbranschen.

9 8(14) Uppgifterna över omsättning och antal anställda kommer från bolagens årsredovisningar. I omsättningen inkluderar några företag även sin utlandsverksamhet. Två större företag har mkr av omsättningen i utlandet. För att visa omsättningen i Sverige ska den ovan angivna nivån minskas med motsvarande belopp. Även de uppgifter som Bemanningsföretagen lämnat kan innehålla motsvarande utlandsverksamhet. Bolagen har beräknat antalet anställda på olika sätt. Två större företag beräknar antalet anställda som Totala antalet arbetade timmar under året i koncernen dividerat med normalt antal arbetstimmar per år för en heltidsanställd. Ett annat företag redovisar ett genomsnitt av antalet anställda vid utgången varje månad. 3.5 Tjänstekategorier och yrkesområden Nedan beskrivs uppgifter hämtade från Konsultguiden 2003/04. Vi använder begrepp hämtade från bemanningsföretagens undersökning. Således benämner vi marknadsfördelning som tjänsteområde och verksamhetsfördelning som yrkesområde. Först presenteras hur verksamheten fördelas på olika tjänsteområden. Tabell 4: Fördelning på olika tjänsteområden i bemanningsbranschen år 2002 Tjänsteområde Andel i % Personaluthyrning 81 Rekrytering 6 Entreprenad 11 Övrigt 2 Totalt 100 Källa: Konsultguiden 2003/2004 Personaluthyrning (SNI-detaljgrupp ) är det största tjänsteområdet. Rekrytering är en verksamhet som återfinns i SNI-detaljgrupp Entreprenad, även benämnt outsourcing, avser en tjänst där bemanningsföretagen tar över ett annat företags drift och utveckling för viss funktion. Två större företag har entreprenad i separata juridiska enheter. I FDB är dessa enheter till en större del klassificerade med annan kod än SNI Övrigt kan avse karriärutveckling och tjänster på managementnivå.

10 9(14) Även om personaluthyrning är den dominerande tjänsten så återfinns i regel även de andra tjänsterna i företagen. Sex av tjugo företag har förutom personaluthyrning även tjänsterna rekrytering och entreprenad. Ytterligare sex företag arbetar med personaluthyrning och rekrytering En beskrivning av branschen enligt yrkesområden finns i tabell 5. Beskrivningen kan jämföras med produktindelningen i avsnitt 3.1. Tabell 5: Fördelning på olika yrkesområden i bemanningsbranschen år 2002 Yrkesområde Andel i % Kontor 27 Ekonomi 17 Lager/industri 15 Vård 12 Data/teknik 13 Butik 2 Övrigt 14 Totalt 100 Källa: Konsultguiden 2003/2004 Tabellen ovan visar ett genomsnitt för de yrkesområden som de 20 företagen verkar inom. De enskilda företagen uppvisar dock inte samma jämna fördelning på yrkesområden som den totala branschen. Endast de fyra största samt ytterligare ett företag har verksamhet inom sex av de sju yrkesområdena. Övriga företag är i huvudsak inriktade på ett eller två yrkesområden. Det är alltså en tydlig skillnad mellan företag med brett och smalt yrkesutbud. 3.6 Prisbildning Företagsbesök har genomförts hos de största förtagen i branschen. I likhet med de flesta tjänstebranscher beror prissättningen i bemanningsbranschen på ett antal olika och ständigt föränderliga faktorer. Det kan vara svårt att särskilja tjänster från varandra och tjänsterna är ofta skräddarsydda för varje kund. Eftersom tjänsterna i många fall är unika och förekommer endast en gång kan det vara svårt att hitta tjänster som producenten kan lämna prisuppgifter på från period till period. Efter samråd med företag i

11 10(14) branschen och branschorganisationen har vi valt ut ett antal faktorer som de anser har störst betydelse för priset. Faktorer som påverkar prissättningen och anses möjliga att följa över tiden är tjänsteområde, yrkesområde, yrkeskategori, hel- eller deltidstjänst, uppdragstid och region. Det är vanligt att de större företagen har sin verksamhet över hela norden och några europeiska länder men det som är av intresse för SCB:s prismätning är verksamheten i Sverige.

12 11(14) 4. Testundersökningens uppläggning Testundersökningens uppgift är att ta fram en prismätningsmetod och att testa den. Under oktober/november 2005 genomfördes en testundersökning där sex stora företag ingick. Blanketten för testundersökningen togs fram utifrån synpunkter som inhämtades från företagsbesöken och utifrån bemanningsföretagens statistik som finns i den undersökning som nämns i kapitel 3. Företagen fick ange tjänster som var representativa för företaget, relativt stabila och återkommande. 4.1 Statistiska benämningar De objekt som undersökningen avser att mäta, målobjekt, är bemanningsbranschens utbud av tjänster i Sverige för företag, myndigheter och privatpersoner. Målvariabel är timpris på dessa tjänster som kunden faktiskt betalar alternativt det genomsnittliga debiterade timpriset. Mervärdesskatt (moms) och andra skatter ingår ej. Målpopulationen består av samtliga företag i Sverige verksamma inom Bemanning. Som urvalsram användes ES/REG:s Företagsdatabaser (FDB). 4.2 Urvalsförfarande Urvalet bestod av sex stora företag. Företagsbesök gjordes hos alla företag som ingick i testundersökningen för att ta reda på vilka tjänster de erbjuder och vilka möjligheter som finns att prismäta dessa. Företagen fick själva välja ut ett antal tjänster som var representativa för företaget, relativt stabila och återkommande. 4.3 Insamlingsförfarande Vid företagsbesöket erhölls en kontaktperson och företagen fick välja på vilket sätt de ville svara på undersökningen, via post eller e-post. I samtliga

13 12(14) fall ville företagen svara via e-post så testundersökningen genomfördes i form av frågeformulär i Excel-format. Excelfilerna och missiv skickades till företagen med e-post och företagen returnerade de ifyllda filerna till SCB på samma sätt. 4.4 Utvärdering av testundersökningen I testundersökningen ingick endast stora företag Alla företag som besöktes var samarbetsvilliga och kom med många bra synpunkter som kunde användas för att konstruera blanketten och för att beräkna index. Alla företag som ingick i urvalet svarade på testundersökningen. Ett företag ansåg det svårt att detaljredovisa en tjänst på yrkeskategorinivå. Tillförlitlig viktinformation och definitioner på olika variabler och kategorier erhölls dock från bemanningsföretagens statistik. Goda kontakter knöts med de flesta företagen i undersökningen. 4.5 Testresultat och slutsatser På den första frågan i blanketten, där företagen skulle välja representativa tjänsteområden 6, har nästan alla företag valt uthyrning som representativt tjänsteområde. Eventuellt skall denna fråga tas bort i den framtida undersökningen och frågorna skall utgå från uthyrning som enda tjänsteområde. Efter några mindre ändringar och förbättringar i frågeformuleringarna kan den ordinarie undersökningen starta och index kan börja produceras. Blanketten är inte testad på små företag och detta kan möjligen medföra några svårigheter i det mån små företag inte följer samma prissättning som de stora företagen. 5. Utformning av framtida undersökning Med hjälp av PPS-urval väljs företag från bemanningsbranschen ur FDB. Urvalsstorleken kommer att bestå av 20 företag av totalt 850 företag. Urvalsstorleken bestäms utifrån omsättningen i branschen. 6 Se tabell 4

14 13(14) 5.1 Insamlingsförfarande Företagen kommer från början att erbjudas att lämna prisuppgifter genom SCB:s hemsida. Utskick av lösenord och användarid kommer att ske via post. 5.2 Prismätningsmetoder Företagen får välja minst fem representativa tjänster för sin verksamhet och lämna det genomsnittliga debiterade timpriset för de olika tjänsterna som de väljer ut. Företagen får specificera varje tjänst med hjälp av några variabler, avsikten är sedan att till så stor del som möjligt hålla tjänsten konstant och sedan följa priset för denna tjänst. Definitioner på dessa variabler inhämtas från bemanningsföretagens statistik som de flesta företag är vana vid. Dessa variabler kan vara exempelvis tjänsteområde t ex uthyrning, rekrytering yrkesområde t ex ekonomi, it-konsult, kontor, lager yrkeskategori t ex ekonomiassistenter, programmerare, kontor, truckförare specificering av yrkeskategori t ex enkla ekonomitjänster, C++ programmering, chefssekreterare, plocka varor hel- eller deltidstjänst t ex heltid uppdragstid t ex 1 månad, 1 år region t ex Stockholm, Stor-Göteborg Indextalet som kommer att räknas fram avser ett kvartal och om samma tjänst har utförts flera gånger under kvartalet efterfrågas ett genomsnittligt pris för kvartalet. 5.3 Antaganden, vikter och indexberäkning För beräkningarna har ett geometriskt index, Jevons, valts för att klara disparata priser. Ett företagsviktat index för varje tjänst (yrkesområde) beräknas. De stora företagen 7 erhåller en vikt efter omsättning medan de mindre företagen får dela på återstående vikt. Sedan beräknas ett totalt index för hela branschen genom att vikta samman dessa tjänster med vikter som hämtas från bemanningsföretagens statistik. 7 I detta fall definieras de fem största företagen i branschen som stora företag.

15 14(14) Indexberäkning Index beräknas i två steg: 1. I det första steget beräknas företagsviktat index för olika tjänster v enligt Jevons: j I 0t n = i = 1 j P it j P i0 W F där j Pit = pris för tjänst i, yrkesområde j, vid tidpunkten t. j P i0 = pris för tjänst i, yrkesområde j, vid bastidpunkten 0. W F = företagsvikter för respektive tjänst där de stora har sin egen vikt och de små företagen delar lika på resterande, W F = 1 2. I det andra steget beräknas index för branschen genom att vikta ihop index för respektive yrkesområde enligt nedan: I 0t = m j = 1 j I 0t j w där j w = andelen för respektive yrkesområde. bas = kvartal 4, 2005 viktperiod = år 2004

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.12 TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för banktjänster

Tjänsteprisindex för banktjänster Tjänsteprisindex för banktjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 65.12 TPI-projektets rapport nr 11 Erik Gerestrand Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004

Läs mer

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster 1(11) Tjänsteprisindex för juridiska tjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.11 TPI-projektets rapport nr 5 Merja Cerda Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003 2(11)

Läs mer

Tjänsteprisindex för biluthyrning

Tjänsteprisindex för biluthyrning 1(9) Tjänsteprisindex för biluthyrning Branschbeskrivning för SNI-grupp 71.100 TPI-projektets rapport nr 1 Vera Norrman Giuseppe Picone Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Mars 2001

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Prisstatistik inom IKT-sektorn

Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald, Ulf Johansson, Marlene Larsson 1(48) Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald Ulf Johansson Marlene Larsson Enheten för Prisstatistik Näringsliv och arbetsmarknad Statistiska centralbyrån

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (ES/PR), SCB April 2009 2 Sammanfattning Detta projekt är en fortsättning på en förstudie som genomfördes

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(14) Lotteri i KPI För beslut Föreliggande PM syftar till att visa hur förändringstalen för index avseende lotteri (samlad beteckning för en rad olika

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2009

Kvalitetsvärderingsrapport 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2009 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för de centralt insamlade priserna i KPI under 2009.

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 2003 HE0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 NV1006 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Företagssektorns finanser. A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Datainsamling från individer möjligheter & begränsningar

Datainsamling från individer möjligheter & begränsningar Datainsamling från individer möjligheter & begränsningar SCB:s forskardag 8 oktober 2013 Håkan Schultz (hakan.schultz@scb.se) Jan Hörngren (jan.horngren@scb.se) Anton Johansson (anton.johansson@scb.se)

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Upplaga enligt revision från PwC

Upplaga enligt revision från PwC Upplaga enligt revision från PwC Version 1.0, 2011-01-24 1. Regelverkets syfte 1.1 Regelverkets syfte Upplageredovisningen syftar till att ge en rättvisande bild som stödjer en hållbar utveckling av mediers

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik beslutade den 15 februari 2005.

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2013 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2009 1 SPIN 2007 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007 SPIN 2007 Swedish Standard Classification of Products

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Qtym är ett sätt att jobba på.

Qtym är ett sätt att jobba på. Qtym är ett sätt att jobba på. QtymResurs QtymEkonomi QtymTelefoni QtymBemanning QtymRekrytering Avlastning och ny energi i rätt tid är något som alla företag och organisationer behöver för att må bra.

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Från PCAXIS till Statistikatlasen

Från PCAXIS till Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Från PCAXIS till Statistikatlasen Ladda statistik i PC-Axisformat Inledning I Statistikatlasen ingår ett litet urval av statistiska variabler ur den stora mängd data som produceras

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer