Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail"

Transkript

1 Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare. De finns hjälp, kraffulla sysem för e-posvä, men vilken produk passar bäs för jus dig? Vi har esa sex alernaiv och sa beyg. Häng med! D e flesa föreag använder e- posvä för a hindra sina ansällda från a besväras av skräppos. Generell fungerar produkerna bra ack vare a flera ekniker blandas ofa görs en bedömning av avsändarens rovärdighe, en analys av e-posprookollen och sluligen en innehållsanalys. För a undersöka hur väl e- posvä fungerar har vi esa sex akuella produker vå boxar och vå molnjänser har jämförs mo den inbyggda skräpposhaneringen i Microsof Exchange 2010 sam en enklare lösning byggd kring Spamassassin, e fri illgänglig Perl- TechWorld program för e-posvä baserad på innehållsanalys. Tjänserna varierar De som skiljer produkerna å är föruom förpackningen vilka kringjänserna som söds, hur läa de är a använda och hur väl de kan konfigureras. Samliga produker fungerar som e illägg ill en befinlig e-posmiljö och låer posen passera genom e-posväen. Man kan låa lägga in en ex som visar om breven undersöks och genom webblänkar kan användarna undersöka brev som soppas eller ändra enklare insällningar. Funkionen i e-posvä kan jämföras med inloggning i e känslig daorsysem, där man ju aldrig alar om ifall de är namne på användaren eller lösenorde som är fel när inloggningen nekas. På samma sä alar e-posväen ine om för avsändaren om de är adressen, moagaren eller innehålle som orsakade a breve räknades som skräppos. Om e-posväen är veksam kan den uppge e illfällig fel eller dröja med svare för a se hur avsändaren beer sig. Användarna behöver ine känna ill hur e-posväen fungerar. För e- posadminisraören är de däremo nödvändig a förså ekniken för a kunna göra juseringar, för a kunna felsöka och för a kunna anpassa sig genemo andra e-possysem. De finns en risk a brev ska komma bor, men oron för de är i regel obefogad. En avsändare kan begära moagningskvio och läskvio och

2 Scenario E medelsor föreag plågas av skräppos. Probleme växer och siuaionen är ohållbar, särskil då de också drabbar användarnas mobilelefoner. Man har be i-avdelningen a hia en effekiv och prisvärd lösning för a väa bor skräpposen. Föreage har cirka våhundra ansällda och en i-avdelning på fem personer. All personal använder e-pos inern och får skicka och a emo exern pos enlig föreages e-pospolicy. Man använder Oulook e-posklien och Exchange 2010 som e-posserver. Så gjorde vi ese Läs fler eser på Vi sae upp alla produkerna för a hanera var sin e-posdomän som kunde sköas via en befinlig Exchange 2010-server. Förs gjorde vi enkla eser för a se hur e-pos kunde skickas och hur feladresserad e-pos behandlades. Därefer provade vi e arkiv med idigare kaalogiserad e-pos som delas i skräppos och ickeskräppos. Samidig provade vi även hur e-poslisor och reklamuskick hanerades. rä vä moagande sysem kan genom reurkod eller svarspos meddela om moagaren var okänd. Du vågar ge besked Effekiv e-posvä gör de också möjlig a i sörre usräckning våga ge besked om moagaren är okänd idigare har man vingas vara resrikiv med de efersom man riskerar a dra på sig ännu mer skräppos. Spamhaus är e inernaionell samarbesprojek mo skräppos som via webbplasen spamhaus.org levererar svarlisor. Med lisorna ska kunna soppa 80 procen av all skräppos genom a konrollera avsändarens adress, ip-adressen och den förmedlande e-posservern. Mins 98 procen kan filreras bor på grund av suspeka länkar som finns i breve. Verkningsgraden för de här vå meoderna illsammans blir cirka 99,5 procen. Uöver de här kan mins 95 procen av skräpposen filreras bor på grund av övrig innehållsanalys, ill exempel klassiska formuleringar som ofa åerfinns i bedrägliga brev. Men när man lägger ihop alla re meoderna blir verkningsgraden ändå bara marginell bäre, cirka 99,6 procen, på grund av a varje enskild meod hiar samma brev. Teserna som vi gjorde i samband med den här arikeln baserades på hisorisk skräppos och kunde därför ine dra fördel av svarlisor. Den prakiska erfarenheen från eserna är dock a även verkyg med Spamassassin i boen rensar bor procen av all skräppos. Fällor för skräppos Leveranörerna av e-posvä har egna honungsfällor för a fånga skräppos. De innebär a de ine uppsår någon inegriesrisker i form av a en kunds brev plockas u för en analys. Produker för e-posvä har ofa e söd för a hanera e fullskalig ubro när man märker a en ny adress börjar skicka sora mängder brev. Mängden förfrågningar gör a rovärdigheen för sändaren minskar och ills e brev hunni passera en honungsfälla används ill exempel emporära fel för a vinna id och pröva användaren. Ibland spärras adressen illfällig i den server som normal är den priorierade e-posservern för a se om avsändaren är beredd a pröva näsa e-posserver, vilke rikiga e- posservrar normal gör, i mosas ill skräpposprogramvaror. Snabb igång Vi bedömer ine a någon av de esade produkerna kräver en onormal lång inkörningsperiod. Enbar Symanecs lösning krävde en exra ågärd i form av överföring av e- posadresser, och de arbee kunde man slippa om man även använde lösningen för ugående rafik, då e- TechWorld

3 Produk Wachguard Spamblocker Halon VSP H/OS 2 Cronlab Ani-Spam Filering Produkyp Hårdvara Hårdvara Molnjäns Skräpposfilrering av både inkommande och ugående rafik Ja Ja Ja Inbyggd svarlisning av avsändaradresser Ja Ja Ja Inbyggd svarlisning av reklamadresser (dbl) Ja Ja Ja Deekering av skräpposubro Ja, separa funkion Ja Ja Innehållsanalys Ja Ja Ja Karanän Ja, kan konfigureras Ja, kan konfigureras Ja, förkonfigurera REKOMMENDERAR REKOMMENDERAR BÄST TEST I OPPK REKOMMENDERAR REKOMMENDERAR I ÄST Cirkapris Spamblocker kr/år exkl brandvägg Beyg kr/år/licens 16 kr/användare och månad (åerförsäljare) Insallaion 20 av av av 25 Deekering 15 av av av 25 Säkerhe 20 av av av 25 Anpassning 15 av av av 25 Toalbeyg 70 av av av 100 posanvändarna regisrerades i samband med uskicken. Några av produkerna, särskil den från Cronlab, förklarar uförlig för användarna vad som soppas (med en låg skräpposvarning), varför soppe ske och erbjuder sluligen användaren en dea är ine skräppos -funkion för a avlasa adminisraören. Andra produker kan vinga i-adminisraören a lea fram en förklaring i de fall användarna begär de. Produkerna från Wachguard och Cleanmail fungerar som proxylösningar, och unyjar möjligheen a låa den rikiga e-posservern förmedla kommunikaionen och ge sina svar. Tese genomfördes med hjälp av en daabas fylld med skräppos och icke-skräppos sam en dns-jäns som pekade u de olika e-posdomänerna som används. Varje produk hade under ese illdelas en egen e-posdomän. Acive Direcory Exchange 2010 Cronlab Symanec Wachguard Cleanmail (proxy) Inhys dns-jäns Teskonon hos Homail, Gmail och konon hos föreag med egen e-posvä Moagare (Exchange OWA och Oulook 2010) Halon (viruell server) Tjäns, låda eller program E e-posfiler kan haneras som en jäns via inerne, som en hårdvara lik en brandvägg eller som e program som körs i en server eller i användarens egen daor. Vilken produkyp som passar bäs beror på föreages behov och krav på e-poshanering. Mindre föreag har ofa en brandvägg som även innehåller e-posvä. Sörre föreag har ofa en separa produk eller en inköp jäns. Både inkommande och ugående pos kan väas. Skäl a granska ugående pos kan vara a konrollera bilagor, spridning av inerna dokumen eller känslig informaion. E-posväen börjar normal med a konrollera varifrån Skräpposdaabas och es-pos (Skripade es) anrope kommer sam vem moagare och avsändare är. Om de här uppgiferna är rimliga as breve emo och innehålle konrolleras. E anal egenskaper i breve bedöms enlig 28 TechWorld

4 Symanec Message- Labs Securiy Microsof Exchange 2010 med Edge CleanMail 4 Spamhaus Molnjäns Mjukvara Mjukvara Daafeed Ja Ja Ja Ine illämplig Ja Ja Nej, enbar dnsbl Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ine illämplig Ja Nej Ja Ine illämplig Ja Ja, begränsad funkionlie Ja, begränsad funkionlie Ine illämplig 5 kr/användare och månad (åerförsäljare) REKOMMENDERAR REKOMMENDERAR I ÄST Skräpposhanering ingår i Exchange kr/år försa åre, därefer raba kr/år 20 av av av av av av av av av av av 25 0 av av av av 25 0 av av av av av 100 olika krierier. Till exempel kan enbar sora boksäver i ärenderubriken ge en poäng, och a daum saknas ge en poäng. Om den oala poängsumman blir högre än en viss gränsnivå berakas breve som skräppos. Ofa finns flera gränsnivåer i vå seg, där den högre nivån innebär a breve kasas direk. På samma sä juseras poängen ned om produken uppäcker vad som bedöms vara goda egenskaper hos breve. E föreag i läkemedelsbranschen släpper gärna fram brev som innehåller medicinska ermer, medan en myndighe kan a hänsyn ill om breve innehåller kända nyckelord och fraser, ill exempel ansökan om. Fyra saker bedöms Följande fyra bedömningsgrunder har beakas i vår es: l insallaion (inklusive ansluningar, dokumenaion och konohanering) l deekeringsförmåga och rikighe l säkerhe i sändning (meddelar produken korrek om brev soppas eller förmedlas?) l anpassning förmågan a hanera skräppos, virus, egna eser och rapporer. Ingen produk var signifikan långsammare än någon annan, med undanag för hel avsikliga fördröjningar eller krav på omsändningar.»e-posväen börjar normal med a konrollera varifrån anrope kommer sam vem moagare och avsändare är.«normal används ine e-posvä i siuaioner där presanda spelar en roll, de vill säga inern inom e föreag eller då en användare läser sin inkorg eller söker informaion i den. Wachguard Spamblocker Produkyp: Hårdvara Wachguard gör brandväggslådor som innehåller en särskild funkion för e-posvä, Spamblocker. Den funkionen kräver e separa abonnemang. Beroende på hur e brev har idenifieras kan olika ågärder vidas. Den enklase ågärden är a breve illås och därmed skickas vidare. En annan ågärd är a breve modifieras genom a rubriken ändras, ill exempel kan exen SPAM läggs in förs i rubriken, innan breve skickas vidare. En redje ågärd är a breve läggs i karanän. Yerligare en ågärd är hel enkel a breve soppas och en reurkod ges ill avsändande e-posserver. Normal lägger Spamblocker även på exra sändningsinformaion (mail headers) för a visa e-posprogramvaran och adminisraören hur konrollen gå. Proakiva mönser Konrollen av skräppos uförs om Spamblocker är akivera och funkionen Enable proacive paerns är akiverad. Varje brev jämförs med e fingeravryck av akuell skräppos, allså kombinaioner av avsändare och karakerisiska exelemen som lagras i minne lik virussignaurer. Funkionen liknar den eknik andra leveranörer använder som analyserar svarlisor, sändningsinformaion och exinnehåll, men den konsruerar allså signaurer som unyjar TechWorld

5 Som e gemensam eskono använde vi i ese en fikiv användare som hade en e-posadress i varje esad mejldomän. Wachguard har en enkel meny för Spamblocker där man akiverar jänsen och anger hur olika yper av skräppos ska haneras. Vanligas är a blockera de som hel uppenbar är skräppos och massbrev, men illåer brev som bara är missänka a passera, evenuell med en illfogad varning i ärenderaden. Wachguard Spamblocker har olika insällningar om man vill skanna efer e-pos som kan härröra från missänka virusubro respekive e-pos som har känneecken på a vara skräppos (Enable proacive paerns). Båda alernaiven bör väljas om man vill ha maximal skydd. Wachguard Spamblocker ger i likhe med övriga produker en översik över hur mycke e-pos som har haneras. Halons produk har en arbesya där man kan definiera de olika konroller som ska göras i e flöde och vilka ågärder som ska vidas. Cronlab Ani-Spam Filering ger användaren enkla karanänrapporer där man ser vilka brev som har soppas och har en möjlighe a häma dem. Man kan även flagga för enskilda brev om de är oönskade. alla elemen samidig. Wachguard ger i likhe med övriga produker en översik över hur många brev som haneras som skräppos respekive soppas. Efersom Spamblocker fungerar som en proxy kommer de brev som soppas som skräppos a orsaka loggposer i den inerna e-posserverns loggar. De kan förefalla oväna för adminisraören. Halon VSP H/OS 2 Produkyp: Hårdvara Halon levererar både boxar och en jänslösning. Vi valde a esa VSP H/OS 2, en viruell server som körs under VMwares hypervisor. De finns både fördelar och nackdelar med a använda en viruell serverlåda. För e föreag som är van vid virualiseringslösningar, har rä yp av hårdvara och använder VMware är de enkel. Är man däremo ovan vid VMware eller kör denna produk under e vanlig operaivsysem kan näverkskopplingar och liknande bli svårbemäsrade. Logiken i Halons lösning är enkel a förså och preseneras pedagogisk. Om e inkommande brev finns på en vilisa godkänns de direk, annars går de igenom e par eser som kan underkänna breve. Sluligen görs e par viruskonroller. Varje momen kan juseras upp eller ner efer adminisraörens önskemål. Halon använder normal ine sin karanänlösning uan låer hellre avsändaren få besked a meddelande ine kommi fram. Om breve var vikig är de mer sannolik a avsändaren reagerar på a e svarsmeddelande a meddelande ine agis emo än a moagaren skulle ia bland sin skräppos. Cronlab Ani-Spam Filering Produkyp: Molnjäns Cronlab levererar både hårdvara och molnjäns med i princip samma innehåll. Boxarna används främs av sörre kunder och onlinejänsen av mindre kunder och då jänsen har såls via en åerförsäljare. All e-pos som ine är uppenbar skräppos sparas i lösningen. E- posadminisraören sam varje användare har möjlighe a söka i sin soppade e-pos via e webbgränssni med en inloggning kopplad ill de egna e-poskono. Användaren har möjlighe a agera genom a rapporera a e moage meddelande är skräppos genom a klicka på en länk som läggs i de moagna meddelande (funkionen kan sängas av och är konfigurerbar). På samma sä kan hämning av e meddelande från karanänposen vara en indikaion på a meddelande kanske borde ha släpps fram. Symanec Messagelabs Securiy Produkyp: Molnjäns Symanec levererar en molnjäns som liknar den från Cronlab, men har e exra söd för a hanera policymässiga insällningar för exinnehåll, 30 TechWorld

6 När användaren går ill si meddelandecener alar Cronlab om mer uförlig varför e brev bedömdes vara skräppos. I de här falle framgår värderingen som gjors med hjälp av Spamassassin. Symanec Messagelabs Securiy ger i likhe med övriga produker en möjlighe a avgöra vad som ska ske med e brev beroende på exak hur de deekeras som skräp. Symanec ger även söd för en innehållsfilrering, vanligen använ för ugående e-pos. Filrerar man inkommande e-pos efer vilke språk och vilka uryck de innehåller så kan man låa en usedd person a hand om en viss yp av brev. Även Microsof Exchange innehåller skräpfiler som fungerar illfredsällande när alla funkioner är akiva. I Exchange kan man själva ange vilka svarlisor man vill använda. Vanligas är a man bealar för en svarlisa från Spamhaus, men de finns även graisjänser som kan vara akuella. Cleanmail innehåll i princip samma filermöjligheer som övriga produker. De vi saknar är flera olika yper av svarlisor. dokumenyper och bilder. I likhe med de flesa andra lösningar för e-posvä ingår viruskonroll i produken. Symanecs lösning skiljer sig delvis från andra produker vad gäller regisrering av godkända användare. Om man använder både in- och ugående rafik via Symanec regisreras en användare då e-pos skickas u, i anna fall måse illåna användare inom föreage regisreras som moagare. Tekniken har fördelar, men adminisraören måse komma ihåg a hanera eller informera nya användare. Den främsa vinsen är a inerna adresser inom e föreag kan Mikael Simovis. hållas fria från skräppos de är bara en mejladress som behöver kunna kommunicera mo exerna användare som kan a emo exern e-pos. Den normala insällningen är a skräppos från svarlisade adresser och med länkar ill skräpposservers blockas. Däremo kan e-pos som enbar analyseras innehållsmässig släppas igenom. Filer på ugående pos Symanecs produk har även e söd för innehållsfilrering. De används ypisk för ugående brev efersom man ine vill a känslig informaion ska läcka u ur föreage. De finns en funkion för a granska bilder, som kan användas på olika nivåer. I vissa länder vill man ha en konroll på vilka logoyper som används i brev, i andra länder vill man ha konroll på om innehålle kan anses som söande. De är möjlig a lägga upp e biblioek med illåna bilder (logoyper, produkbilder), oillåna bilder (gamla logoyper), vilken grad av söande bilder som illås och vilken ågärd som ska vidas. Innehållskonrollen kan uformas på liknande sä man kan lägga in ord som ypisk ska ge en varning eller soppa e ugående brev, ill exempel olika sekreessmarkeringar som används inom föreag och som normal ine ska kunna ingå i ugående brev. De finns även söd för a hia olika sifferserier, ill exempel kredi- TechWorld

7 För- och nackdelar Wachguard Spamblocker Enkel produk Innehåller både brandvägg, vpn och e-posvä Söd för deekering av skräpposubro och signaurigenkänning Söd för deekering av virusubro Egen låda, inga problem med insallaion eller underhåll Spamblocker måse köpas som en separa jäns Funkionen Enable proacive paerns måse akiveras separa och kräver minnesurymme Virusubrosdeekeringen uför ine en vanlig signaurbaserad konroll på virus Ingen konroll av godkända e-posdomäner eller konroller mo illåna e-posservrar för den uppgivna domänen (via spf) Halon VSP H/OS2 Söd för deekering av skräpposubro Kan köpas som box, viruell box eller som jäns Kan konfigureras mycke dealjera Kan lagra brev i karanän lokal i boxen Bra dokumenaion Teknisk krävande för adminisraören Cronlab Ani-Spam Filering Användarvänlig Bra informaion om soppade brev Full söd för a deekera skräpposubro Alla servrar och karanänpos kan haneras inom Sverige Bra dokumenaion En sandardinsällning gör a man ine får informaion om a brev soppas Symanec Messagelabs Securiy Användarvänlig Full söd för a deekera skräpposubro Lång ifrån perfek filer, men få verkliga fel I vår jämförande es hamnade resulaen lång ifrån den filrering på 99,5 procen som kunde förvänas. Dea beror i huvudsak på a de höga resulae bara kan uppnås i en verklig siuaion där de finns kända skräpposare och giliga svarlisor. Vår es kom därför enbar a esa innehållsanalysen. Enbar innehållsanalys bör för engelsk ex få bor procen av all skräppos, och de klarade alla de esade produkerna, även om Spamassassin hade vissa problem. Med e par hundra esbrev kunde vi ine hia någo enda brev som klar och ydlig hanerades fel av någon produk. Däremo skilde sig resulae med någon procen mellan dagens värdering av skräp och den värdering som gjordes när våra esbrev kaegoriserades. Även ålder och inakualie är egenskaper som Spamassassin beygsäer. I vår es flyade dea gränsen mellan skräp eller ine skräp i flera fall. De som skenbar gjorde a produkerna från Cronlab, Halon och Symanec ine räffade rä på en gång är deras meod a fördröja moagningen av veksam e-pos. Den andra röda ruan nedan ill höger är den mängd e-pos som illfällig soppas innan man är mer säker på avsändaren och hur avsändaren kommer a reagera på fördröjningen, ill exempel genom a försöka anropa en annan sändningsväg. Vi märker a de är vansklig a mäa produkernas effekivie mo varandra, och a man som köpare i försa hand ska se ill a produken möer ens övriga önskemål. Wachguard, Cleanmail och Exchange <15 % >95 % >85 % Cronlab, Halon och Symanec <10 % <10 % >95 % >80 % Skräppos Icke-skräppos Skräppos Icke-skräppos Blå rua: Korrek hanering. Röd rua: Tveksam varning behövde konrolleras, men bedömdes som godagbar avvikelse Blå rua: Korrek hanering. Röd rua 1: Tveksam varning behövde konrolleras, men bedömdes som godagbar avvikelse. Röd rua 2: Tveksam fördröjning/illfällig fel - behövde konrolleras, men bedömdes som godagbar avvikelse. korsnummer eller personnummer. Ordlisor för olämplig språk finns på engelska, yska och franska. Man kan själv kompleera lisorna. Vi vill dock påminna om a de är bäre a ubilda användarna i hur man formulerar sig korrek än a förlia sig på a e-posfiler ska hia anna än de allra grövsa överrampen. Microsof Oulook/ Exchange Edge Produkyp: Mjukvara Både Exchange 2010 och Oulook 2010 kan användas för e-posvä. Efersom många föreag har de här produkerna som grund för si e- possysem kan de användas för a hanera skräppos uan hänsyn ill om yerligare någon produk används för samma ändamål. Exchange 2010 illåer e föreag a ange domäner eller ip-adresser som ska vi- eller svarlisas. De finns dessuom innehållsfilrering för e- posrubriker där bra och dåliga ord kan anges. För blockeringen kan e föreag hyra lisor med adresser som ska blockeras 32 TechWorld

8 Bra illäggsfunkioner vad avser innehåll i brev Bra dokumenaion och ubildningsverkyg Omsändlig a lägga in eller hanera illåna e-posmoagare Microsof Oulook/Exchange Edge Finns redan på plas hos många Full söd för svarlisor Hiar också skräppos uan svarlisor Separa Edge-server behöver säas upp mo en dmz Funkionen insalleras ine som av ill exempel Spamhaus. Om de är e lie föreag kan man använda en graisprenumeraion av Spamhaus, men man får då ha högs förfrågningar om dagen, inklusive skräppos och adresser inne i breven. De finns inga skäl a ine använda skräpposhaneringen i Exchange. Orsaken a de kommersiella leveranörerna brukar rekommendera a funkionerna i sor se slås av är a undvika en överlappning som kan bli besvärande vid felsökning. I Oulook ökar möjligheerna a låa användaren hanera skräppos beroende på rubriker och avsändare, särskil då brevlådan ine är direk ansluen mo Exchange-servern. De är vär a noera a Exchange saknar särskilda funkioner för a kunna hanera virus och bilagor. Krävande adminisraion De krävs förhållandevis goda kunskaper i Exchange för a använda funkioner som skräpposfilreringen. De förusäs också a adminisraören sa upp en Exchange-miljö där de yre servrarna (edge-servrarna) gör skräpposfilrering, eller a adminisraören insallera komponenerna för skräpposfilrering på en Exchange-server som har samliga serverroller. Normal görs en viss skräpposfilrering i Exchange, exempelvis a feladresserad skräppos haneras med de som kallas för en ar pi (järgrop, allså e par sekunders fördröjning innan e nekande svar ges) och a innehålle ine läses ner på disk. sandard på en Exchange-server med alla roller Separaa licenser kan krävas för Spamhaus eller andra leveranör av svarlisor Cleanmail med Spamassassin Enkla menyer och funkioner Ger god insyn i Spamassasin Funkionen a vinga avsändaren a väna på svar är ine inuiiv Insallaionen kräver eknisk kunskap Separaa licenser för svarlisor kan krävas Cleanmail med Spamassassin Produkyp: Mjukvara Spamassassin är e välkän program för e-posvä med öppen källkod. De går a insallera Spamassassin på både Linux- och Windows-servrar och produken används då som komplemen ill en befinlig smp-server. För vår es använde vi Cleanmail som smp-proxy. Insallaionen gjordes på mindre än en imme. I jämförelse med övriga produker var Cleanmail mer känslig för fel i smp-prookolle och vägrade därför skicka vissa brev. En produk som Spamassassin kan anas fäsa sörre vik vid meadaa som saknas eller är felkonsruerade, jämför med en produk som även har illgång ill akuell informaion om vilka ip-adresser som för sunden är akiva skräpposavsändare eller vilken skräppos som för illfälle sprids. De uppsår också lä en svårighe a avgöra var fele ligger efersom proxyn presenerar sig som den bakomliggande servern. Söd för svarlisor Efer insallaionen väl var avklarad visade sig produken vara relaiv läanvänd. Cleanmail har söd för svarlisor på samma sä som övriga produker, men anale yper av lisor som kan haneras kan dock variera. I Cleanmails produk anges enbar dns-baserade blockeringslisor (dnsbl). De krävs normala sysadminkunskaper för a veva igång Spamassassin, men insallaionen är lie mer komplicerad än andra produker efersom bland anna Perl måse finnas på plas. TechWorlds slusas För många organisaioner kan de innebära go anseende a kunna visa upp a ugående pos har konrolleras. För andra organisaioner kan de vara vikig a ha kosnadskonroll över sina i-jänser, och då kan en ydlig rappor från e-posväen visa på vilke arbee som verkligen uförs. Vilken produk som du ska välja besäms av din organisaions behov och om du vill kunna hanera både e-posvä, virusskydd och e-pospolicy för de egna användarna med en och samma produk. Alla esade produker klarar a hia skräppos på en godagbar nivå, men vi ycker a de specialiserade produkerna är lie mer effekiva, lie enklare a använda och ger mer funkionalie. Näsa fråga är vilken produk som är mes prisvärd. De här beror givevis på om du redan använder en annan produk eller jäns från någon av leveranörerna, och om du ill exempel behöver virusskydd eller en innehållsfilrering av ugående e-pos. Den exra kosnaden för en jänslösning behöver också vägas mo de egna arbee med a insallera och drifa en box eller en programvara. Vi user Halon ill vinnare i de här ese, även om de får samma poäng som våan och rean. Tvälösning i en egen server innebär a e-posen skyddas rejäl man slipper behöva lia på en molnjäns, vilke kan ha beydelse ill exempel för myndigheer. Dessuom ger produkens programmerbara gränssni adminisraören sor frihe för egna anpassningar. n Mikael Simovis & Tomas Forsberg... är konsuler och skribener inom i-säkerhe. Du når dem via TechWorld

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee D Förfaare: Handledare: Pär Holmberg och Erik Glans Termin och år: Höserminen 2007 Är erminspriserna på Nord Pool snedvridna? En sudie av

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Riksbankens nya indikatorprocedurer

Riksbankens nya indikatorprocedurer Riksbankens nya inikaorproceurer MICHAEL K. ANDERSSON OCH MÅRTEN LÖF Förfaarna har okorera i ekonomeri och är verksamma vi Riksbankens prognosenhe. De senase åren har cenralbanker värlen över inressera

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

SCB:s modell för befolkningsprognoser

SCB:s modell för befolkningsprognoser BAKGRUNDSMATERIAL OM DEMOGRAFI, BARN OCH FAMILJ 2005:1 SCB:s modell för befolkningsprognoser En dokumenaion Saisiska cenralbyrån 2005 Background maerial abou demography, children and family 2005:1 SCB

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Bearbetning av GPS-data vid Flyg- och Systemprov

Bearbetning av GPS-data vid Flyg- och Systemprov Bearbening av -daa vid Flyg- och Sysemprov Examensarbee uför i Kommuniaionssysem och Reglereni vid Tenisa Högsolan i Linöping Av Joaim Persson Reg nr: LiTH-ISY-EX-35-00 Linöping, april 00 Bearbening av

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer