Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015"

Transkript

1 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning fn ,

2 Ämneslärarubildningen i korhe: Den svenskspråkiga ämneslärarubildningen är e samarbee mellan Helsingfors universie och Åbo Akademi. De pedagogiska sudierna för lärare ordnas i huvudsak i huvudsadsregionen och löper parallell med dina sudier i di huvudämne under 4-5 år. Till den svenskspråkiga ämneslärarubildningen anas sudener inom ämnesgrupperna maemaik, fysik och kemi, modersmål och lieraur, biologi och geografi sam finska och främmande språk. Inför vårens ansökningar ordnas e infoillfälle: Infoillfälle ordnas i universiees huvudbyggnad onsdagen den 11 mars kl i sal 11 på 3 våningen, Fabiansgaan 33. Ansökningsiden ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen går u fredagen den kl Ansökan skickas ill Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning, Brobergserrassen 5A 344, PB 9, Helsingfors universie. Urvalsinervjuerna ordnas på Brobergserrassen 5A, närmare informaion meddelas de sökande per e-pos. Anagningsresulaen offenliggörs senas den Alla som anas ill ubildningen konakas personligen. Mer informaion finns på sidan Konakpersoner för den svenskspråkiga ämneslärarubildningen Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning vid Helsingfors universie Amanuens Linda Wickholm Brobergserrassen 5A, rum 344 PB 9, Helsingfors universie fn , Ansvarsperson vid Helsingfors universie Professor Krisina Lindsröm fn (02) Ansvarsperson vid Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier vid Åbo Akademi i Vasa Ubildningskoordinaor Anna-Maria Nordman fn (06)

3 INNEHÅLL 1. Allmän Urval ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen Urvalskrierier Urvalsgrupper Ansökan Urvalsförfarande Språkprov i svenska Offenliggörande av resulaen Räelseförfarande Pedagogiska sudier för lärare Grundsudier Ämnessudier Andra möjligheer a avlägga pedagogiska sudier för lärare Examenssrukur och behörighe Sipendier Informaionsmöe och konakuppgifer Fakuleerna Mer informaion på näe

4 1. Allmän Sedan hösen 2005 är de möjlig a söka ill en svenskspråkig ämneslärarubildning som huvudsakligen ordnas i huvudsadsregionen. De pedagogiska sudierna för lärare, 60 sudiepoäng (sp), följer i sor Åbo Akademis examensfordringar och avläggs fördelade över 4-5 år parallell med sudierna i undervisningsämne. Suderande som anas ill ubildningen 2015 kan räkna med a bli klara våren 2018 (idigas) eller Om du har illräcklig med sudier i dina undervisningsämnen (se kapiel 3.2) har du möjlighe a inleda dina ämnessudier i pedagogik illsammans med en idigare årskull, förusa a undervisning arrangeras i di/dina ämnen. Ansökningsiden går årligen u på våren. Ämneslärarubildningen är i huvudsak avsedd för försa åres suderande, men även idigare inskrivna suderande kan söka ill ubildningen. Under de försa sudieåren avläggs grundsudier i pedagogik (25 sp). Alla grundsudier sker i huvudsadsregionen. Ämnessudierna (35 sp) avläggs under sluskede av magisersudierna och genomförs ill sörsa delen i huvudsadsregionen med undanag av en 6 veckors viselse i Vasa. Viselsen i Vasa blir i regel idigas akuell under de fjärde sudieåre. Observera a vissa delar av de pedagogiska sudierna ordnas i huvudsadsregionen endas om de finns mins re delagare från samma ämnesgrupp (se kapiel 3.2). 2. Urvale ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen 2.1 Urvalskrierier Urvale av suderande ill pedagogiska sudier för lärare görs av Helsingfors universie och Åbo Akademi. För a anas ill ubildningen krävs a du delar i en urvalsinervju, och a du är inskriven som grundexamenssuderande vid Helsingfors universie. Urvalsinervjun bedöms av en grupp på re personer. Varje bedömare ger 0-5 poäng. För anagningen ill sudieprogramme 2015 gäller följande villkor: du måse vara grundexamenssuderande vid Helsingfors universie. du måse sudera någo ämne som undervisas inom den grundläggande ubildningen eller gymnasie och som sår nämn i urvalsgrupperna nedan (se punk 2.2). du måse bli godkänd i e urvalsprov. Ingen som får mindre än 6/15 poäng i urvalsprove anas, ine heller någon som får 0 poäng av någon bedömare. Om di skolspråk ine är svenska måse du bli godkänd i e språkprov (se kapiel 2.5). Ämneslärarubildningen är i försa hand avsedd för sudener som inleder sina universiessudier. Försa åres suderande får 2 preferenspoäng i urvalsprove. I mån av möjlighe erbjuds sudierna även för suderande som redan påbörja sudier i si huvudämne. När vale för anagning inom en ämnesgrupp sår mellan vå (eller flera) försa åres sudener anas båda (samliga). Vid fall av jämna poäng mellan längre hunna sudener eller mellan en försa åres suden och en längre hunnen suden priorieras omfånge av avlagda sudiepresaioner inom huvudämne. De som idigare har blivi godkända i urvalsprove men ine anagis ill ubildningen i Helsingfors behöver ine dela i urvalsprove på ny. E godkän lärarlämpligheses är gilig i fem år. Du kan anmäla inresse a beakas i åres urval på basis av idigare poäng i urvalsprove, men 4

5 kan alernaiv dela i urvalsprove på ny för a höja dina poäng. 2.2 Urvalsgrupper Till den svenskspråkiga ämneslärarubildningen 2015 anas 14 suderande i följande urvalsgrupper, enlig de poäng som erhållis i urvalsinervjun. Biologi geografi 3 (varav mins en plas är reserverad för en geografisuden) Modersmål och lieraur 3 Maemaik fysik kemi 5 Finska främmande språk 3 (varav mins en plas är reserverad för en suderande i finska) Urvalsgruppernas sorlek kan vid behov juseras. 2.3 Ansökan Ansökan görs på en särskild ansökningsblanke. Blankeen hiar du på Ansökan ska vara enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning ill handa senas fredagen den kl Ansökan skickas ill/lämnas in på adressen: Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning, Brobergserrassen 5A 344, PB 9, Helsingfors universie. Försenade ansökningar beakas ine. 2.4 Urvalsförfarande Urvale baserar sig på en urvalsinervju som ordnas i Helsingfors. Alla sökande som är behöriga a söka och som lämna in sin ansökan inom usa ansökningsid får e personlig kallelsebrev ill inervjun per e-pos. Inervjun, som räcker ca 20 minuer, bedöms av re bedömare varav en represenerar Åbo Akademi och vå Helsingfors universie. Inervjun: Urvalsprove besår av en individuell inervju som har formen av e samal mellan den sökande och bedömarna. Syfe med inervjun är a hos den sökande uröna sökandes förmåga ill växelverkan med andra i den akuella inervjusiuaionen förmåga ill självreflekion förmåga a reflekera över skolan som läro- och arbesmiljö i dagens samhälle. Den sökandes munliga språkfärdigheer beakas vid bedömningen, främs med avseende på sökandes beredskap a fungera som språklig förebild och sökandes förmåga a verbalisera sina ankar. Bedömarna avger poäng enlig skalan 0-5. Vid urvalsprove bör du vara beredd a uppvisa idenieskor förse med foografi. 2.5 Språkprov i svenska Om di skolspråk ine är svenska (d.v.s. om du ine gå i svenskspråkig grundläggande ubildning, åk 7-9, eller svenskspråkig gymnasium) måse du i samband med urvalsprove dela i e språkprov. Språkprove besår av en skriflig uppgif (en uppsas) och en individuell inervju. Inervjun och den skrifliga uppgifen bedöms enlig skalan godkänd/ underkänd. Den som ska genomgå språkprove får närmare informaion om prove i samband med kallelsen ill urvalsprove. 2.6 Offenliggörande av resulaen Resulaen för anagningen ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen 5

6 offenliggörs senas fredagen den Alla som delagi i inervjun får meddelande om dea per pos. De anagna får också e anagningsbrev med informaion om när och var de pedagogiska sudierna inleds. De anagna blir regisrerade som suderande vid Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier vid Åbo Akademi. Alla sökande som får godkända poäng i urvalsprove men ine anas ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen vid Helsingfors universie får rä a avlägga pedagogiska sudier för lärare vid Åbo Akademisfakule för pedagogik och välfärdssudier i Vasa om de så önskar (se kapiel 4). Sudieräen är i kraf i fem år. Mer informaion om dea fås av Sudierådgivare Anna Smedlund, 2.7 Räelseförfarande Om du är missnöjd med urvalsresulae kan du rika en skriflig begäran om räelse ill Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier vid Åbo Akademi. En anhållan om uvärderingen av urvalsprove bör innehålla en exak beskrivning av vad du begär räelse om och på vilka grunder dea görs. Den skrifliga anhållan om räelse ska vara Ubildningskoordinaorn vid Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier illhanda inom 14 dagar efer a resulaen har offenliggjors, dvs. fredag den kl Adress: Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier/ Ubildningskoordnaor, PB 311, Vasa eller 3. De pedagogiska sudierna De pedagogiska sudierna för lärare (60 sp) besår av grundsudier (25 sp) och ämnessudier (35 sp). Åbo Akademi bär huvudansvare för dessa sudier, men 20 sp av grundsudierna ordnas av Helsingfors universie. Du bör räkna med a de pedagogiska sudierna för lärare är förlagda över 4-5 läsår vilke för en längre hunnen suderande kan innebära förlängd sudieid. De allmän- och vuxenpedagogisk inrikade grundsudierna (20 sp) ordnas varje hös i period 1 och 2 vid insiuionen för beeendeveenskaper vid HU och är öppna för alla suderande vid Helsingfors universie. Anmälning sker via WebOodi. Du väljer själv när du vill avlägga grundsudierna, men för a hinna bli klar på usa id är de bra om du inleder dem redan i början av din sudieid. Grundsudierna i allmän och vuxenpedagogik kompleeras med kursen Inledande prakik (5 sp). Inledande prakik är den försa kursen med särskild lärarinrikning. Den ordnas varannan hös (jämna år, näsa gång hösen 2016) och du anmäler dig ill den via amanuensen för ubildningen på en särskild blanke vårerminen före du önskar avlägga prakikperioden. För a dela i prakiken rekommenderas a du avlag mins fyra av grundkurserna, inklusive kursen Didakik. Ämnessudierna i pedagogik besår av Fälprakik, sam de s.k. Modul 1 och Modul 2 (oal 35 sp). Ämnessudierna är i sin helhe inrikade på de kommande läraryrke. För a få inleda ämnessudier i pedagogik måse du ha avlag grundsudier i pedagogik (också Inledande prakik), sam mins 60 sp i di undervisningsämne. Ämnessudierna avläggs i sluskede av sudierna, i regel under de fjärde eller feme sudieåre. 6

7 3.1 Grundsudier Grundsudierna i pedagogik (25 sp) avläggs i huvudsadsregionen under de försa sudieåren. Sudierna besår av följande kurser (ÅA = Åbo Akademi, HU = Helsingfors universie): Kursens namn Inrodukion ill allmän pedagogik och vuxenpedagogik Pedagogisk filosofi Individ och samhälle Uveckling och lärande Didakik Inledande prakik omfaning 4 sp 4 sp 4 sp 4 sp 4 sp 5 sp Arrangeras varje hös av HU i period 1 & 2 Arrangeras varannan hös av ÅA (hösen 2016, 2018 osv.). Anmälan ill de grundkurser som erbjuds av Helsingfors universie sker via WebOodi ( Du måse anmäla dig separa ill varje kurs inom usa id. Observera a grundsudierna i pedagogik är öppna för alla som är inskrivna vid Helsingfors universie och a de i princip kan avläggas redan innan du anagis ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen. Mer informaion om de kurser som arrangeras av Helsingfors universie finns i examensfordringarna för ubildningen i pedagogik s u d i e a Efer a anagningsresulaen offenliggjors v hålls e informaionsillfälle där du får mer s informaion om sudierna och där du kan sälla frågor. n i e Den som idigare avlag grundsudier i pedagogik med allmän s inrikning (25 sp/15 sv) kan anhålla om a få 20 sp av grundsudierna illgodoräknade n och kompleera med kursen a Inledande prakik m (5 sp). Även prakikperioderna kan n illgodoräknas med lärarerfarenhe i huvudsyssla (3 respekive 1 år). o m f a n i n g M o i v a 7

8 3.2 Ämnessudier Ämnessudierna i pedagogik (35 sp) besår av följande kurser: Kursens namn Fälprakik Moivaion och lärande Ämnesdidakisk eori och prakik 1 Uvidgad didakik Ämnesdidakisk eori och prakik 2 omfaning 5 sp 5 sp 10 sp 5 sp 10 sp Ugör Modul 1 Ugör Modul 2 Innan du kan påbörja ämnessudierna i pedagogik måse du ha avlag grundsudierna i pedagogik sam mins 60 sp i di undervisningsämne. Om di försa undervisningsämne är maemaik, fysik eller kemi alernaiv modersmål och lieraurveenskap (nordisk lieraur och nordiska språk) måse du ange vå undervisningsämnen och då ha mins 60 sp i vardera ämne. Från och med våren 2013 är de möjlig a avlägga fälprakiken mer flexibel och idsmässig anpassa den enlig sudenens egna önskemål. Som suden ansvarar du själv för a konaka fälskolorna och illsammans med dem komma överens om en idabell som passar bägge parer. Fälprakiken genomförs som heldagsverksamhe under 3 sammanhållna kalenderveckor. De didakiska ämnessudierna (30 sp) ordnas varanna år på våren (näsa gång våren 2016), förusa a mins 3 suderande i ämnesgruppen anmäler sig ill sudierna. Innan du påbörjar modulerna bör du ha avlag fälprakiken. Modul 1 avläggs i period 3 i Helsingfors. Modul 2 avläggs i period 4, inleds med sex veckor i Vasa och avsluas i Helsingfors. Då du avlag ämnessudiernas Modul 2 är du klar med de pedagogiska sudierna. Mer informaion om sudierna finns på näsidan 4. Andra möjligheer a avlägga pedagogiska sudier för lärare Om du vill avlägga de pedagogiska sudierna för lärare i snabbare ak än vad som är möjlig inom den svenskspråkiga ämneslärarubildningen vid Helsingfors universie Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier vid Åbo Akademi i Vasa och där avlägga de pedagogiska sudierna mer inensiv. Till den svenskspråkiga ämneslärarubildningen vid Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier vid Åbo Akademi i Vasa kan både grundexamenssuderande vid Helsingfors universie och personer som redan avlag 8

9 högre högskoleexamen söka. All undervisning ges på svenska. Man kan söka ill ubildningen årligen i februari-mars. Mer informaion finns på Fakuleen för pedagogik och välfärdssudiers webbsidor hps:// _amneslarare Du kan också konaka sudierådgivare Anna Smedlund.Suderande vid Helsingfors universie har dessuom möjlighe a senare under sudieiden eller efer magiserexamen söka ill den våspråkiga ämneslärarubildningen i Helsingfors. Mer informaion finns på sidan gogiska_sudier_for_larare 5. Examenssrukur och behörighe En person som har ämneslärarbehörighe kan arbea med många olika undervisningsuppgifer. Föruom inom grundläggande ubildning och gymnasier behövs ämneslärare också i yrkesskolor och yrkeshögskolor. Ämneslärarexamen ger också behörighe a ge allmänbildande undervisning vid folkhögskolor, arbearinsiu och medborgarinsiu. Behörighesvillkoren för lärare besäms enlig förordningen om behörighesvillkoren för personal inom undervisningsväsende 986/1998. Förordningen hias på sidan hp:// Enlig förordningens 5 är en person behörig a undervisa i grundläggande ubildning då hon eller han: har avlag högre högskoleexamen, i e eller flera av de ämnen som undervisas i åk 7-9 har avlag mins 60 sp enlig en ämneslärarlinje har sluför mins 60 sp pedagogiska sudier för lärare. Enlig förordningens 10 är en person behörig a undervisa i gymnasie då hon eller han: har avlag högre högskoleexamen, i e av de ämnen som undervisas i gymnasium har avlag mins 120 sp i undervisningsämne enlig en ämneslärarlinje sam mins 60 sp i ev. andra undervisningsämnen, sam har sluför mins 60 sp pedagogiska sudier för lärare. Suderande vid maemaisknaurveenskapliga fakuleen sam bio- och miljöveenskapliga fakuleen måse ha sudier i vå undervisningsämnen för a få ämneslärarbehörighe. Den som vill bli ämneslärare i modersmåle svenska måse ha sudier i både nordiska språk och nordisk lieraur. För a kunna ansällas i en svenskspråkig skola inom den grundläggande ubildningen förusäs en lärare ha umärka kunskaper i svenska. Språkkraven definieras i sasrådes förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom sasförvalningen 481/2003. Förordningen finns på sidan: Mer informaion om behörigheskraven finns på sidan (på finska): 6. Sipendier De finns flera fonder som undersöder lärarsuderande. Även för den 6 veckor långa sudieperioden i Vasa som ingår i den svenskspråkiga ämneslärarubildningen vid HU beviljas sipendier. Mer informaion om sipendier fås av: 9

10 Svenska kulurfonden Pro Juvenue nosra Svenska folkskolans vänner 7. Informaionsillfälle och konakuppgifer Inför vårens ansökningar ordnas e infoillfällen. Infoillfälle ordnas i universiees huvudbyggnad onsdagen den 11 mars kl i sal 11 på 3 våningen, Fabiansgaan 33. Vid illfällena preseneras sudiernas uppbyggnad och ansökningsförfarande. Samidig diskueras ämnesläraryrke i allmänhe. Om du har några frågor gällande ubildningen kan du konaka Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning: Brobergserrassen 5A, rum 344 PB 9, Helsingfors universie e-pos: fn , Maemaisk-naurveenskapliga fakuleen Sudierådgivning: fn Jyränkövägen 2, Gumäk Gård Bio- och miljöveenskapliga fakuleen Sudierådgivning: fn (sudieplanerare) Biocenrum 1, Viksbågen 9 9. Mer informaion på näe Ubildningens webbsida: På webbsidorna för ämneslärarubildningen vid Fakuleen för pedagogik och välfärdssudier vid Åbo Akademi beskrivs Vasa-ubildningens innehåll och sudier: mneslarare 8. Fakuleerna Fakuleerna har också informaion om de ämneslärarmöjligheer som erbjuds inom de egna ämne. Humanisiska fakuleen Sudierådgivning: fn Fabiansgaan 33, vån. 2 10

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress KONGRESS Inbjudan och program ill seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress Qualiy Winn Hoell i Haninge den 20 maj kl 9.00-15.00 9.00-10.00 Kaffe och regisrering 10.00-11.00 Öppnande av kongressen

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10 UNIVERSEN # 3 maj -12 årg 43 En idning för Uppsala universies medarbeare Sudenliv i VÄRLDSKLASS Sid 14 17 SciLifeLab blir naionell insiu Sid 3 Radions exper i Breivikräegången Sid 6 Flygresor i jänsen

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Verksamhets berättelse 2012. Miljöbron Skåne

Verksamhets berättelse 2012. Miljöbron Skåne Verksahes beräelse 212 Miljöbron Skåne INNEHÅLL MILJÖBRON 5 MILJÖBRON SKÅNE 5 Miljöbron Skåne Verksahesåre 212 Produkion: Miljöbron Skåne geno Krisina Nordfeld, Malin Planander och Helena Ensegård Hesida:

Läs mer

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 1(5) INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 Välkommen till ämneslärarutbildningen! De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

Liten formelsamling Speciella funktioner. Faltning. Institutionen för matematik KTH För Kursen 5B1209/5B1215:2. Språngfunktionen (Heavisides funktion)

Liten formelsamling Speciella funktioner. Faltning. Institutionen för matematik KTH För Kursen 5B1209/5B1215:2. Språngfunktionen (Heavisides funktion) Insiuionen för maemaik KTH För Kursen 5B09/5B5: Lien formelsamling Speciella funkioner Språngfunkionen (Heavisides funkion) u() =, om > 0, 0, om < 0. Signumfunkionen sign =, om > 0,, om < 0. Rekangelfunkionen

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp Barnkonvenionen i Ösergöland (2007 enl. ) hp://www.barnombudsmannen.se/enka_kommun.aspx?pageid=7133 Kommun Beslu Syrdokumen Boxholm Nej Ja ska illämpas i syrdokumen./ifoplan, Skolplan Finspång Ja Ja ska

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Bildningsförvalningens regler och riklinjer för godkännande av frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg Riklinjer för godkännande a bedriva frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer