PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen"

Transkript

1 PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare erbjuds vid institutionen för lärarutbildning (OKL) vid beteendevetenskapliga fakulteten. Ämneslärarutbildningen ansvarar för studierna. De pedagogiska studiernas omfattning är 60 studiepoäng. Studierna består av grundstudier 25 studiepoäng och ämnesstudier 35 studiepoäng. Studierna riktar sig till läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Studierna innehåller närvarokrävande klassrumsundervisning som sker under dagtid. Studierna följer ett tidsmässigt schema. Kurserna ska avläggas i ordningsföljd enligt perioderna (I-IV). Hela helheten (60 studiepoäng) kräver i regel ett läsår av heltidsstudier. Undervisningen sker på finska förutom under fältövningen. Fältövningen ska genomföras på svenska i en svensk skola. Helheten (60 sp) innehåller tre fältövningsperioder: grundpraktik, tillämpad praktik och fördjupad praktik. Studiebesöket till övningsskolor hör till studierna, men är inte en del av lärarpraktiken. Studenten har rätt att använda antingen finska eller svenska som kursprestationsspråk (t. ex under tentamina, skriftliga uppgifter). Ett allmänt behörighetsvillkor vid ansökan till de fristående tvåspråkiga pedagogiska studierna för lärare är att den sökande har avlagt högre högskoleexamen (magisterexamen). I fråga om fristående pedagogiska studier för lärare som valt inriktningen vuxenutbildning finns ingen egentlig tvåspråkig utbildning, men studerande med vuxenutbildning som inriktning kan genomföra sin lärarpraktik vid en svenskspråkig läroanstalt. Antagningsprinciperna som tillämpas vid antagningen till de tvåspråkiga pedagogiska studierna för lärare är i huvudsak desamma som antagningsprinciperna för den finska utbildningen. Svenskspråkiga studerande kan också söka till en helt svenskspråkig utbildning vid Åbo Akademi i Vasa, se Ansökningstid och inlämnande av ansökan År 2015 används E-ansökningsblankett (obs! på finska) för ansökan till fristående pedagogiska studier för lärare. Bilagor till ansökan lämnas fortsättningsvis in i pappersformat. För den som är förhindrad att använda E-ansökningsblanketten ordnas möjlighet att fylla i ansökan på papper (kontakt beteendevetenskapliga fakultetens enhet för studieärenden, e- post: Ansökningstiden till de fristående pedagogiska studierna för lärare går ut måndag kl Även ansökningar som skickas per papperspost ska ha inkommit inom den utsatta tiden. Försenade ansökningar kan inte beaktas. Beteendevetenskapliga fakulteten kan be sökanden komplettera en bristfällig ansökan. De kompletterande uppgifterna ska ha inkommit till fakulteten senast inom två veckor efter det att ansökningstiden gått ut (senast måndag kl ). Den som lämnar in sin ansökan på E-blanketten får en bekräftelse via e-post (automatiskt meddelande) att ansökan har sparats. Meddelandet innehåller uppgifter som sökande har skrivit på blanketten (obs! spara meddelandet). E-blanketten har inte sparats i systemet om den sökande inte får en kvittering i sin e-post. När det gäller ansökningar i pappersformat kan ingen särskild bekräftelse lämnas. Den som vill sända in sin ansökan per papperspost och dessutom vill ha ett kvitto måste rekommendera försändelsen. Kvittot från posten är vid behov ett bevis på att ansökningsblanketten har skickats in (spara kvittot tills resultaten av antagningen har offentliggjorts).

2 Bilagor som ska fogas till E-blanketten (bilagorna lämnas in senast kl ): 1) blanketten för bakgrundsuppgifter (fotografiet är obligatorisk) och två kopior av den, samt kopior av 2) examensbetyg över högre högskoleexamen (om examen avlagts någon annanstans än vid Helsingfors universitet) eller ett eventuellt beslut om jämställande (Utbildningsstyrelsens beslut), 3) motsvarighetsintyg minst i ett läroämne som undervisas i grundskolan eller gymnasiet (utfärdat av ämnesfakulteten), 4) eventuellt intyg över språkkunskaper (se punkt Språkkrav), 5) eventuellt intyg över genomförd grundstudiehelhet i pedagogik eller vuxenpedagogik (25 sp/15 sv), 6) eventuella arbetsintyg med timantal, tid och befattningsbeteckning som visar den sökandes lärarerfarenhet. Bilagorna till E-ansökningsblanketten skickas till beteendevetenskapliga fakultetens enhet för studieärenden, adress Beteendevetenskapliga fakulteten/studieärenden, PB 9, Helsingfors universitet. Märk kuvertet bilagorna till fristående pedagogiska studier för lärare. Besöksadress: Brobergsterrassen 5 A, 2 vån. (Minervahuset, nya sidan) rum 214 (fakultetens studierådgivare), eller efter , rum 220 (antagningssekreterarna för pedagogiska studier för lärare). Ansökan kan också lämnas i postlådan mittemot rum 214. Kontroll och komplettering av ansökan Uppgifterna i E-ansökningsblanketten och bilagorna kontrolleras vid enheten för studieärenden vid beteendevetenskapliga fakultetens kansli. Om uppgifterna som den sökande har lämnat är felaktiga, eller om den sökande inte är behörig att ansöka, kallas den sökande inte till urvalsprovet för fristående pedagogiska studier för lärare. Beteendevetenskapliga fakulteten kan be sökanden komplettera en bristfällig ansökan. De kompletterande uppgifterna ska ha inkommit till fakulteten senast inom två veckor efter det att ansökningstiden gått ut (senast måndag kl ). När det gäller intyg över språkkunskaper i svenska (se punkt Språkkrav) kan den som söker till fristående pedagogiska studier för lärare komplettera sin ansökan fram till fredag kl I urvalsprovet för fristående pedagogiska studier för lärare ges inte poäng för den information som sökanden ger i blanketten för bakgrundsuppgifter, utan uppgifterna används som stöd i intervjun som ingår i urvalsprovet. Till blanketten för bakgrundsuppgifter fogas inga separata bilagor. Språkkrav I de tvåspråkiga fristående pedagogiska studierna för lärare sker undervisningen på finska förutom under fältövningen. Fältövningen ska genomföras på svenska i en svensk skola. Helheten (60 studiepoäng) innehåller tre fältövningsperioder: grundpraktik, tillämpad praktik och fördjupad praktik. Studenten har rätt att använda antingen finska eller svenska som kursprestationsspråk (t. ex under tentamina, skriftliga uppgifter). Av sökande till de tvåspråkiga fristående pedagogiska studierna för lärare förutsätts att han eller hon har fått sin skolutbildning på svenska eller annars har tillräckliga kunskaper i svenska. Sökande som har ett annat skolutbildningsspråk än svenska måste bevisa minst god förmåga att använda svenska i tal och skrift. Av de sökande som har sin skolutbildning på svenska förutsätts inget separat bevis för språkkunskaper i svenska (det krävs inte att sökanden fogar ett intyg över att han eller hon har fått sin skolutbildning på svenska). Av de sökande som har ett annat skolutbildningsspråk än svenska förutsätts att de visar sina språkkunskaper i svenska på något av de sätt som nämns i rektors beslut 21/2014. Obs! Sökande som ska visa tillräckliga kunskaper i svenska med språkprov vid enheten Språktjänster vid Helsingfors universitetet eller med allmän språkexamen. Av allmänna språkexamen förutsätts färdighetsnivå 5 i alla delområden. An språkprovet vid enheten Språktjänster vid Helsinfors universitetet förutsätts i genomsnitt färdighetsnivå 5. Av de sökande som söker till de tvåspråkiga fristående pedagogiska studierna för lärare förutsätts inget separat bevis för kunskaper i finska. Man måste dock beakta att undervisningen går på finska förutom under fältövningen. Olika sätt att visa språkkunskaper i svenska på studienivå = god förmåga att använda svenska i tal och skrift: Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska som ger högskolebehörighet. 2/7

3 Minst vitsordet approbatur i modersmålet (svenska) i finländsk studentexamen ELLER minst magna cum laude approbatur i provet i svenska som andra språk (obs! svenska som andra språk är inte samma sak som lång eller medellång lärokurs i det andra inhemska språket svenska). Godkänt vitsord (= 4) i det skriftliga provet i svenska i Reifeprüfung/Abiturprüfung ELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i svenska. Godkänt vitsord (minst 2) i svenska som A1-språk i IB-examen ELLER minst vitsordet 5 i svenska som A2-språk ELLER godkänt vitsord (minst 2) i svenska som A-språk (literature/language and literature/language and performance). Godkänt vitsord (= 4) i svenska som LI-språk i EB-examen. Språkprov i svenska som ingår i examen vid högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper. Minst 35 sv eller 70 sp studier i svenska språket vid högskola ELLER vitsordet cum laude approbatur ELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från högskola. Högskoleexamen på svenska. Högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som huvudämne. Mognadsprov på svenska vid högskola. Språkkunskapsprov (prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs): o Helsingfors universitets Språktjänsters prov: I genomsnitt färdighetsnivå 5; o Allmän språkexamen: Färdighetsnivå 5 i alla delområden; o Språkexamen för statsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet; o TISUS (Test in Swedish for University Studies): Godkänt. Enskilda språklärares utlåtanden om språkkunskaperna inte godkänns eftersom de inte är jämförbara på samma sätt som de standardiserade språkproven. Eventuellt intyg över språkkunskaper skall i regel levereras som bilaga till E-blanketten innan ansökningstid går ut måndag kl , men sökande till fristående pedagogiska studier för lärare kan komplettera sin ansökan fram till fredag kl För ytterligare uppgifter om språkexamina för statsförvaltningen och allmänna språkexamina se Utbildningsstyrelsens www-sidor: (utbildning och examina > språkexamina). Se också statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003). Skolutbildning (Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) 20 ): En person anses ha fått sin skolutbildning på det språk, finska eller svenska, som anges som modersmål på avgångsbetyget över studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller över motsvarande studier, om han eller hon på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i modersmålet. Den som har avlagt studentexamen på ett annat språk än sitt skolutbildningsspråk enligt 1 mom., anses dock ha fått sin skolutbildning också på det språk på vilket han eller hon i studentexamen har avlagt godkänt prov i modersmålet eller fått minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i finska som andra språk respektive svenska som andra språk. Ansökningsbehörighet och tidigare studier Ett allmänt behörighetsvillkor vid ansökan till de tvåspråkiga fristående pedagogiska studierna för lärare med inriktning på undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet är att den sökande har avlagt högre högskoleexamen (magisterexamen) innan ansökningstiden går ut, dvs. måndag kl Förutom att den sökande har avlagt en högre högskoleexamen, krävs det att hon har minst 60 studiepoäng (tidigare 35 studieveckor) av grund- och ämnesstudier minst i ett läroämne som undervisas i grundskolan eller gymnasiet som hon antingen har inkluderat i sin examen eller studerat som fristående studier. Om den sökande har studier även i ett annat läroämne som hon under studierna också vill praktisera i, bör den sökande i samband med ansökningen bifoga ett motsvarighetsintyg som gäller det andra läroämnet (krävs inte för ansökningsbehörigheten, men för avläggandet av lärarpraktiken). Som språkkrav krävs det att sökande har fått sin skolutbildning på svenska eller annars har tillräckliga kunskaper i svenska (se punkt Språkkrav). För att vara behörig att söka krävs alltid motsvarighetsintyg från ämnesfakulteten för det aktuella läroämnet. Motsvarighetsintyget är ett intyg över att studier som sökanden har slutfört i sin högskoleexamen eller utöver sin examen motsvarar de studier i ett läroämne inom den grundläggande utbildningen och/eller gymnasiet som krävs av en ämneslärare. 3/7

4 Motsvarighetsintyget som gäller minst ett läroämne fogas till ansökan (E-ansökningsblanketten) och sänds tillsammans med övriga bilagor till enheten för studieärenden vid beteendevetenskapliga fakultetens kansli före utgången av ansökningstiden kl Av sökande till de tvåspråkiga fristående pedagogiska studierna för lärare i läroämnet modersmål och litteratur krävs grund- och ämnesstudier som omfattar minst 60 studiepoäng/35 studieveckor både i nordiska språk (modersmålslinjen) och i nordisk litteratur/allmän litteraturvetenskap. Enligt ett beslut av humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet ska fr.o.m i studier i undervisningsämnet modersmål och litteratur ingå studier i talkommunikation omfattande minst 10 studiepoäng. Om sökandes motsvarighetsintyg är beviljat innan eller från annat universitet än HU förutsätts studier i talkommunikation inte. Ytterligare frågor om studier i läroämnet och om studiernas motsvarighet besvaras av humanistiska fakultetens studieärenden, e-post: hum-info(at)helsinki.fi. I fråga om matematisk-naturvetenskapliga ämnen genomförs lärarpraktiken i regel i två matematisk-naturvetenskapliga ämnen därför rekommenderas det att den sökande har två läroämnen redan när han eller hon söker till de fristående pedagogiska studierna för lärare. Om den sökande har studier även i ett annat läroämne, bör den sökande i samband med ansökningen bifoga ett motsvarighetsintyg som gäller det andra läroämnet (krävs inte för ansökningsbehörigheten, men för avläggandet av lärarpraktiken i det andra läroämnet). När det gäller läroämnet samhällslära (läroämne i gymnasiet) krävs att sökanden har genomfört de studier i samhällsvetenskaper enligt statsvetenskapliga fakultetens examensfordringar som krävs av lärare i samhällslära. Statsvetenskapliga fakulteten ansvarar för bedömningen av huruvida en sökande behärskar ämnet tillräckligt väl. Fordringarna finns på statsvetenskapliga fakultetens webbsidor (på finska) Högre högskoleexamen som har avlagts utomlands Om sökanden har en högre högskoleexamen (magisterexamen) som avlagts någon annanstans än i Finland, måste han eller hon uppvisa ett beslut av Undervisningsstyrelsen om jämställande av examen med högre högskoleexamen. I beslutet om jämställande ska också finnas ett omnämnande om läroämnets motsvarighet när ansökan gäller tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare med inriktning på uppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Beslutet om jämställande av examen fogas till ansökan (E-blanketten) och sänds tillsammans med övriga bilagor till enheten för studieärenden vid beteendevetenskapliga fakultetens kansli före utgången av ansökningstiden kl , adress Beteendevetenskapliga fakulteten/studieärenden, PB 9, Helsingfors universitet. Märk kuvertet Bilagorna till tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare. Motsvarighetsintyg över studier i läroämnet Motsvarighetsintyg från ämnesfakulteten för det aktuella läroämnet krävs alltid ifall det i examensbetyget över en finländsk högre högskoleexamen (magisterexamen) eller i ett beslut om jämställande av en utländsk högre examen inte nämns något om de i examen ingående studiernas motsvarighet med något läroämne inom den grundläggande utbildningen och/eller gymnasiet (krävs minst 60 studiepoängs grund- och ämnesstudier minst i ett läroämne; två läroämnen rekommenderas). Motsvarighetsintyget eller motsvarighetsutlåtandet (ett beslut av fakultetens dekanus) är ett intyg över att studierna vid det finländska eller utländska universitetet motsvarar de studier i ett läroämne inom den grundläggande utbildningen och/eller gymnasiet som krävs av en ämneslärare. Motsvarighetsintyg krävs utöver för ansökan till fristående pedagogiska studier för lärare också när man söker lärartjänster. Motsvarighetsintyget utfärdas av den fakultet vid universitetet där studierna i det aktuella läröämnet har genomförts, om det vid universitetet finns möjlighet att välja ämneslärarinriktade studier eller utbildningsprogram/utbildning för ämneslärare. I annat fall utfärdas intyget av ett universitet där det är möjligt att genomföra sådana studier. Lämna gärna in en skriftlig begäran om motsvarighetsintyg. I allmänhet är det också möjligt att skicka in begäran per e- post. I begäran ska åtminstone följande uppgifter anges: namn, personbeteckning eller studentnummer, en postadress dit intyget kan skickas och telefonnummer och/eller e-postadress. Ifall studierna i läroämnet helt eller delvis har genomförts vid ett annat finländskt universitet eller vid ett utländskt universitet, och uppgifterna inte syns i Helsingfors universitets studeranderegister, ska den som ansöker om ett intyg dessutom lämna in bestyrkta kopior av sina studieintyg. OBS! Ämnesfakulteten kan kräva att sökande kompletterar sina studier i frågavarande läroämnet innan motsvarighetsintyget beviljas. I det här fallet är person inte behörig att söka till de fristående pedagogiska studierna för 4/7

5 lärare innan person har slutförd dessa kompletterande studier och fått motsvarighetsintyget. För att genomföra kompletterande studier måste person söka om rätt till fristående studier (ämnesfakulteten svarar om dessa ansökningar). För motsvarighetsintyget tas det ut en avgift på 126 euro som baserar sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009). Samma utgift tas ut även om den sökande får ett avslag på sin ansökan om intyg. Motsvarighetsintygets leveranstid är i regel två veckor (med undantag för under sommarmånaderna och kring jul, då man måste komma särskilt överens om när intyget kan levereras). Motsvarighetsintyget som gäller minst ett läroämne fogas till ansökan (E-ansökningsblanketten) och sänds tillsammans med övriga bilagor till enheten för studieärenden vid beteendevetenskapliga fakultetens kansli före utgången av ansökningstiden kl , adress Beteendevetenskapliga fakulteten/studieärenden, PB 9, Helsingfors universitet. Märk kuvertet Bilagorna till tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare. Antagningsförfarande Antagningen till de tvåspråkiga fristående pedagogiska studierna för lärare grundar sig på ett urvalsprov som består av en textbaserad intervju (intervjun sker på svenska). Urvalsprovet för sökande till den tvåspråkiga utbildningen hålls onsdag (alla ämnen) i beteendevetenskapliga fakultetens lokaler på Brobergsterrassen 10 (Aurorahuset). Kallelse till urvalsprovet Kallelsen till urvalsprovet skickas onsdagen den Om det i antagningsgruppen inte finns mera än en tredjedel sökanden i jämförelse till det antal sökanden som kommer att godkännas, kallas alla ansökningsbehöriga sökanden till urvalsprovet. Om det finns mera än en tredjedel sökanden i jämförelse till det antal sökanden som kommer att godkännas, rangordnas sökandena enligt följande kriterier 1) studier i ett annat läroämne 2) lärarerfarenhet 3) avläggandet av pedagogiska grundstudier 4) vitsordet för huvudämnesstudier och 5) totalmängden av avlagda universitetsstudier (lika förfarandesätt som vid fallet av samma poängantal). Till urvalsprovet kan kallas endast en tredjedel sökanden per ämnesgrupp i jämförelse till antalet sökanden som kommer att godkännas. Närmare anvisningar och uppgifter om datum, tid och plats för provet meddelas i kallelsen till provet. Urvalsprovet Urvalsprovet till de tvåspråkiga fristående pedagogiska studierna för lärare består av en textbaserad intervju (intervjun sker på svenska). Sökanden får cirka 20 minuter före intervjun en text (en allmän text eller en text som ansluter till läroämnet). Intervjun (cirka 15 minuter) baserar sig på texten och på den ifyllda blanketten för bakgrundsuppgifter som sökanden har lämnat in som bilaga till sin ansökan (E-ansökningsblanketten). För bakgrundsblanketten ges inga poäng och inga bilagor ska fogas till blanketten. Intervjun bedöms av en bedömningsnämnd som består av två personer. Avsikten med intervjun är att få en uppfattning om sökandens lämplighet för läraryrket. På grundval av intervjun bedöms sökandens motivation, kommunikationsfärdigheter och huruvida sökandens planer är realistiska. Maximipoängen för intervjun är 10 poäng och minimipoängen 4 poäng. För att den sökande ska antas till de fristående pedagogiska studierna för lärare krävs det att båda två av medlemmarna i bedömningsnämnden godkänner den sökande. Om två eller flera sökande får samma totalpoängtal avgörs deras inbördes ordningsföljd i första skedet genom kallelsen till urvalsprovet och i andra skedet på grundval av följande kriterier: 1) Företräde har den sökande som har utöver det primära läroämnet även ett annat läroämne att undervisa i (det andra läroämnet) d. v. s. förutom grund- och ämnesstudier i sitt huvudämne även (minst 60 studiepoäng/35 studieveckor) av studier i ett annat läroämne som undervisas i grundskolan eller gymnasiet. Om en sökande har dessutom fördjupade studier i det andra läroämnet har hon förträde i jämförelse till de andra sökandena. 2) I andra hand har den sökande företräde som har den längsta lärarerfarenhet. 3) I tredje hand har den sökande företräde som har avlagt pedagogiska grundstudierna (25 sp/ 15 sv) vid utgången av anmälningstiden. 4) I fjärde hand har den sökande företräde som avlagt huvudämnesstudierna med det bästa vitsord. 5) I femte hand har den sökande företräde som har mest avlagda studiepoäng/studieveckor, då beaktas alla kurser som avlagts vid universitetet. 5/7

6 Resultaten av antagningen och rättelseförfarande Namnen på dem som antagits till fristående pedagogiska studier för lärare offentliggörs torsdag kl på beteendevetenskapliga fakultetens nätsidor och anslagstavla (Brobergsterrassen 5 A, 2 vån., Minervahusets nya sida, fakultetskansliets korridor). Till alla som har antagits skickas också ett antagningsbesked med antagningsintyg och anvisningar om mottagande av studierätt och information om när och var studierna inleds. Alla som har deltagit i urvalsprovet får också information om resultatet av provet. Rättelseförfarande Den som är missnöjd med resultatet av antagningen eller bedömningen av provet kan söka rättelse hos beteendevetenskapliga fakulteten inom 14 dagar efter att resultaten offentliggjorts. Begäran om rättelse ska göras skriftligen och i begäran ska detaljerat anges på vilka punkter och på vilka grunder sökanden önskar rättelsen. Till följd av begäran om rättelse kan antagningsresultatet inte ändras till nackdel för ändringssökanden eller någon som redan antagits. Begäran om rättelse behandlas av beteendevetenskapliga fakultetens antagningsnämnd (antagningens första skede i april och antagningens andra skede i augusti). Begäran om rättelse riktas till beteendevetenskapliga fakulteten, adress Beteendevetenskapliga fakulteten, PB 9, Helsingfors universitet, besöksadress Brobergsterrassen 5 A. I fråga om första skedet av antagningen till fristående pedagogiska studier för lärare (kallelse till urvalsprovet) går tiden för sökande av rättelse ut onsdag kl I fråga om begäran om rättelse som gäller resultaten av antagningen och bedömningen av provet (andra skedet av antagningen) går tiden för sökande av rättelse ut torsdag kl Sökande som behöver specialarrangemang Om den sökande på grund av syn- eller hörselskada, rörelsehandikapp eller sjukdom behöver specialarrangemang i urvalsprovet (t.ex. extra tid) ska den sökande eller den sökandes assistent ansöka om specialarrangemang hos beteendevetenskapliga fakulteten. Ansökan ska göras på elektroniska blanketten som finns på adressen gärna genast efter att ansökan om studieplats har lämnats in men i varje händelse före ansökningstidens utgång , så att fakulteten hinner göra de arrangemang som behövs. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast i det fall att den sökande visar att behovet av specialarrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut. I dessa fall ska den sökande kontakta Beteendevetenskapliga fakultetens studieärenden direkt (antagningssekreterarna för pedagogiska studier för lärare -> e-post fr.o.m : eller tel / ). Till ansökan ska bifogas ett utlåtande av en läkare av vilket framgår funktionshindrets art och hurdana specialarrangemang som behövs (rektors beslut nr 21/2014 om Helsingfors universitets allmänna riktlinjer för antagning av studerande). För sökande med läs- och skrivsvårigheter räcker det att han eller hon har expertutlåtanden av en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Den sökande kan bifoga studentexamensnämndens motsvarande beslut om specialarrangemang till sin ansökan. Sökande i behov av specialarrangemang ska ges samma utgångsläge som de andra sökandena genom specialarrangemang och inte genom anpassad bedömning. Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande. Läkarutlåtanden fogas inte till provsvaren och information om den sökandes skada eller sjukdom förmedlas inte till examinatorn. 6/7

7 Kontaktuppgifter och studierådgivning Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetens kansli/studieärenden Studierådgivarnas mottagningar: måndag, tisdag och torsdag kl , och onsdag kl (på sommaren måndag till torsdag kl. 9-12). Besöksadress: Brobergsterrassen 5 A, 2 vån. (Minervahuset, nya sidan) rum 214 Telefon: och E-post: Fakultetens nätsidor: Flamma-intranätet: Institutionen för lärarutbildning Besöksadress: Brobergsterrassen 5 A, 2 vån. (Minervahuset, gamla sidan) Ämneslärarutbildningens amanuens Kirsi Ripatti, tel , e-post: lärarpraktiken: koordinator Meri Arnala, Institutionens nätsidor: Flamma-intranätet: Ämneslärarutbildningens examensfordringar för (på finska): 7/7

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018-2019 svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier 1.8.2017 eller senare, eller har

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 svenskspråkig utbildning Svenskspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare erbjuds på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2018-2019. De pedagogiska

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 i svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier före 1.8.2017 och inte har flyttat

Läs mer

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp)

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) 2018 2019 Ämnesdidaktiska studier och vilken behörighet de ger Målet med de ämnesdidaktiska studierna, dvs. studierna

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Polis (YH) Urvalsgrunder

Polis (YH) Urvalsgrunder Polis (YH) Urvalsgrunder 7.1.2014 1 Innehållsförtäckning 1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE... 2 3 BEHÖRIGHET... 2 4 URVALSPROV... 3 5 BEDÖMNING OCH POÄNGSÄTTNING...

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 25.9.2015 Dessa föreskrifter tillämpas jämsides med föreskrifterna för proven i pappersform till och med examen

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

humanistiska vetenskaper

humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen!

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen! Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016 Välkommen! Dagens program Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder Studiehandledare Anna Levander informerar om: vad som är på gång för studerande i åk 2 studentexamen

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA

ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA TESTA DIN SPRÅKFÄRDIGHET! DELTA I ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA! Allmänna språkexamina mäter språkfärdigheten hos vuxna. Genom att delta i allmänna språkexamina kan du testa hur bra du talar,

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2010 Ansökningstiden utgår... 16.4.2010 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

På gång i Skolfinland 2014

På gång i Skolfinland 2014 På gång i Skolfinland 2014 Marianne West-Ståhl RFV Ann-Sofi Loo RFV Thomas Sundell RFV Carola Holm-Palonen Larsmo kommun 19.5.2014 1 Regionförvaltningsverk och verksamhetsställen Regionförvaltningsverken

Läs mer

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg:

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg: Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten Vasa stads sommarjobb för ungdomar söks via jobbsökningsportalen Kuntarekry.fi. Kuntarekry.fi är en riksomfattande jobbsökningstjänst inom kommunbranschen

Läs mer

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finland har enligt flera internationella jämförelser, såsom Digibarometri och Världsekonomiforum jämförelse över konkurrenskraften, de bästa

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 38 EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPER Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har de studerande möjlighet att läsa ekonomiska, samhällsvetenskapliga och juridiska

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 10.06.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2013 Tid: 10.06.2013 kl. 17.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen Uppdaterad 08/2012 Praktik i speciallärarutbildningen Straffregisterutdrag: I enlighet med universitetslag 558/2009, 43 ska alla nya studerande uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktik inleds. Mer

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen Dagens program Studierna i de inhemska språken i kandidatexamen Introduktion till studier på Kandidatprogrammet i Elektroteknik inledning av kursen och praktiska ärenden Kurspraxis och modelläsordningar

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Matias Erlund Arbetsforum 1 Arbetsforums karriäruppföljning Utexaminerade magistrar sedan 1995 Normalt 1 år efter examen Magistrar regelbundet, doktorer

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 46 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv. Fakulteten ger

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 1999:103 Diarienr: 1999/1794 Handläggare: Guy Mahlviker Sektion/Enhet: Skolsektionen/KUM-projektet Datum: 1999-07-14 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Studera till veterinär

Studera till veterinär Studera till veterinär Ett yrke med många möjligheter 2 Veterinärens mångsidiga arbetsområde Vi behöver alla veterinärer varje dag. Dagens förändrade värld och globalisation har fört med sig nya utmaningar

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer