1 Information om upphandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Information om upphandlingen"

Transkript

1 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS- NEDSÄTTNING (NEUROLOGISK SERVICELINJE, SJUKDOMAR I RÖRELSEORGA- NEN/REUMATISKA SJUKDOMAR, ALLMÄN SERVICELINJE) SOM ORDNAS I FORM AV FPA- REHABILITERING Information om upphandlingen Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar multidisciplinär individuell rehabilitering i form av medicinsk rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning. (I lagen används benämningen "gravt handikappad" för "person med svår funktionsnedsättning"). Upphandlingen görs för hela landet. Den upphandling som anbudsförfrågan gäller har utannonserats på annonseringskanalen HILMA (www.hankintailmoitukset.fi) År 2013 ordnade FPA inom ramen för anbudsförfarandet verksamhet i form av rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning enligt följande: neurologisk individuell rehabilitering för klienter individuell rehabilitering för 189 klienter med sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar individuell rehabilitering för 675 klienter vid den allmänna servicelinjen Den mängd rehabiliteringstjänster som upphandlas kan påverkas av förändringar i behovet av tjänster, ändringar i lagstiftningen, statsbudgetsberedningen eller andra ändringar. 1.1 Service som upphandlas Anbudsförfrågan gäller multidisciplinär individuell rehabilitering för vuxna med svår funktionsnedsättning (FRPL 9 och 10 ). För genomförandet av medicinsk rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning som ordnas enligt 9 och 10 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FRPL, 566/2005) ber vi Er lämna anbud på multidisciplinär individuell rehabilitering för vuxna med svår funktionsnedsättning enligt servicelinjerna nedan för tiden Finskspråkiga och svenskspråkiga tjänster konkurrensutsätts separat. För vardera språkgruppen lämnas separata anbud. Upphandlingen görs enligt servicelinje och är riksomfattande. Vi ber om anbud på följande servicelinjer: finskspråkig neurologisk servicelinje för vuxna med svår funktionsnedsättning (a) svenskspråkig neurologisk servicelinje för vuxna med svår funktionsnedsättning (b) finskspråkig servicelinje för vuxna med svår funktionsnedsättning som har sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar (c) Postadress Besöksadress 1 (9) PB 78 Hyvlerivägen 1 a B Helsingfors Helsingfors Telefon Fax

2 svenskspråkig servicelinje för vuxna med svår funktionsnedsättning som har sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar (d) finskspråkig allmän servicelinje för vuxna med svår funktionsnedsättning (e) svenskspråkig allmän servicelinje för vuxna med svår funktionsnedsättning (f). Anbudet kan gälla antingen en eller flera av ovan nämnda servicelinjer. För varje servicelinje och för varje verksamhetsställe där service ges ska anbudsgivaren lämna ett separat anbud. Anbudet ska gälla rehabilitering som genomförs i form av sluten vård, men serviceproducenten ska genomföra rehabilitering i form av både öppen och sluten vård vid en slutenvårdsenhet. Förutom rehabilitering i form av sluten vård godkänns och registreras för alla serviceproducenter som godkänts genom anbudsförfarandet även genomförande av rehabilitering i form av öppen vård. För alla multidisciplinära individuella rehabiliteringstjänster som upphandlas finns två kravnivåer: krävande och särskilt krävande rehabilitering. Anbud ska lämnas på krävande rehabilitering i sluten vård. Serviceproducenten ska genomföra både krävande rehabilitering och särskilt krävande rehabilitering. De allmänna villkoren för verksamheten och villkoren för varje servicelinje beskrivs i den allmänna delen i FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård (Bilaga 1), nedan standardens allmänna del i standarderna för varje servicelinje (Bilaga 2a, 2b och 2c) Verksamhet som avviker från standarderna upphandlas inte. Anbuden ska lämnas per servicelinje (a f). I anbudsförfarandet godkänns inga delanbud, utan den offererade servicen ska utgöra en helhet i överensstämmelse med standarden för respektive servicelinje. Ett delanbud är t.ex. ett anbud som gäller endast rehabilitering som genomförs i form av öppen vård eller endast krävande rehabilitering. Ett delanbud är också ett anbud på t.ex. en neurologisk servicelinje som gäller endast personer som fått stroke. Den upphandlande enheten är skyldig att förkasta ett anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan, om anbudets bristfällighet eller det faktum att anbudet inte motsvarar anbudsförfrågan äventyrar en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna vid upphandlingsförfarandet. 1.2 Behörighetsvillkor För att kunna godkännas måste anbudsgivaren och servicen uppfylla de servicelinjespecifika behörighetsvillkoren. Behörighetsvillkoren beskrivs på följande blanketter: Behörighetsvillkor som gäller anbudsgivaren (Blankett 3) Behörighetsvillkor som gäller servicen (Blankett 4). Om behörighetsvillkoren inte uppfylls, utesluts serviceproducentens anbud ur anbudsförfarandet. Om anbudsgivaren vid den tidpunkt då anbudet lämnas in inte har alla förutsättningar att tillhandahålla servicen (t.ex. tillstånd och lokaler), ska en tillförlitlig skriftlig utredning (t.ex. ett föravtal) ges i anbudet om att ovan nämnda villkor för upphandlingen kommer att uppfyl- 2 (9)

3 las senast , eftersom man vid FPA måste reservera tillräckligt med tid för verkställandet. Senast vid ovan nämnda tidpunkt måste det vara klart vilka serviceproducenterna är för att rehabiliteringsservicen ska kunna ordnas och genomföras från och med FPA kontrollerar och fastställer att ifrågavarande villkor uppfyllts, vilket är en förutsättning för att avtal om upphandling ska ingås. En utländsk anbudsgivare måste lämna en tillförlitlig skriftlig redogörelse för att den rehabiliteringspersonal som avses i anbudet har tillräckliga språkkunskaper för att ge rehabilitering enligt rehabiliteringsstandarden för varje tjänst på finska eller svenska. Redogörelsen ska bifogas anbudet som bilaga. Upphandlingsenheten utesluter en anbudsgivare från anbudsförfarandet om anbudsgivaren berörs av de grunder för uteslutning som avses i 53 i lagen om offentlig upphandling. Upphandlingsenheten kan också besluta att utesluta en anbudsgivare från anbudsförfarandet på de grunder för uteslutning som avses i 54 i lagen om offentlig upphandling. 1.3 Urvalskriterier för anbuden Tjänsterna konkurrensutsätts i hela landet. Anbudsjämförelsen och upphandlingen görs separat för varje servicelinje (a f, punkt 1.1.). Finsk- och svenskspråkiga tjänster som offererats jämförs inte med varandra. Urvalskriteriet för anbuden är det lägsta priset. Kvalitet som överstiger behörighetsvillkoren varken bedöms eller poängsätts. Service som uppfyller behörighetsvillkoren och motsvarar standarden är som sådan av tillräckligt hög kvalitet. Serviceproducenterna kommer, på basis av jämförelsepriset, att väljas ut för ramavtalet bland de serviceproducenter som uppfylller behörighetsvillkoren. Priset poängsätts så att det billigaste anbudet får fulla 100 jämförelsepoäng för priset, och för de övriga anbuden räknar man ut jämförelsepoängen för priset genom att dividera det lägsta priset med det offererade priset och multiplicera resultatet med 100. Som jämförelsepris används det pris för klienter i slutenvårdsrehabilitering som offererats för alla servicelinjer (a f). Anbud godkänns i sådan omfattning att tillräcklig rehabiliteringsservice kan tryggas. 1.4 Val av serviceproducenter för ett ramavtal Genom anbudsförfarandet väljs serviceproducenter i hela landet för ett ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007). De serviceproducenter som tillhandahåller multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning rangordnas enligt priset och väljs för ett ramavtal i den ordningen. Serviceproducenter väljs i sådan omfattning att tillräcklig rehabiliteringsservice kan tryggas. FPA-klienten väljer hos vilken av dessa serviceproducenter tjänsterna ska köpas för honom eller henne. Den klientkapacitet som offererats binder anbudsgivaren på årsbasis för hela avtalsperioden. Anbudsgivaren ska ha kapacitet att klara av minst det offererade antalet klienter årligen under avtalsperioden Försummelse av denna skyldighet resulterar i sanktioner enligt upphandlingsavtalet. 3 (9)

4 2 Anbudsgivning Anbud på finskspråkiga servicelinjer ska lämnas på finska och anbud på svenskspråkiga servicelinjer ska lämnas på svenska. Anbuden ska gälla till Ett separat anbud ska lämnas för varje servicelinje (a f, punkt 1.1.) som offereras och för varje verksamhetsställe där service ges. Anbuden är slutgiltiga och avgörs utifrån de uppgifter som lämnats i anbuden. Vid behandlingen av anbuden används bara de uppgifter som lämnats i anbuden. Ytterligare utredningar inhämtas bara undantagsvis och kan endast bestå av preciseringar av de uppgifter som lämnats i anbuden. Att i efterhand komplettera eller förbättra anbuden är inte möjligt. Om ett anbud inte motsvarar anbudsförfrågan, om ett pris är oklart eller om anbudet i övrigt innehåller en väsentlig brist kan det förkastas. Servicen genomförs i enlighet med standarden för servicelinjen (Bilaga 2a, 2b och 2c). Prisanbuden på samtliga tjänster (a f) ska ovillkorligen lämnas enligt mallen nedan för att anbuden ska vara mätbara med samma mått och sinsemellan jämförbara. Anbud lämnas enligt följande: Rehabilitering i sluten vård som genomförs vid en slutenvårdsenhet En rehabiliteringshelhet som innehåller 18 vardagar (måndag lördag) individuell rehabilitering och två söndagar som en helhet Anbudet ska även innehålla program för anhöriga vuxna och barn i enlighet med standarden för servicelinjen. Anbuden lämnas på följande blanketter och bilagor: Blankett 1: Allmänna uppgifter om anbudet Blankett 2: Prisanbud Blankett 3: Behörighetsvillkor som gäller anbudsgivaren Blankett 4: Behörighetsvillkor som gäller servicen Blankett 5: Personal Blanketten Uppgifter om serviceproducenten Blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA Det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod (gäller bara de anbudsgivare som enligt bokföringslagen (1336/1997) ska foga verksamhetsberättelsen till bokslutet) Kopior av tillförlitliga redogörelser i anslutning till anbudet. Tillförlitliga utredningar ges som separata bilagor som tydligt namnges som tillförlitliga utredningar. Anbudsförfrågan och övrigt anbudsmaterial kan fås vecka 9 på FPA:s webbplats under Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. 4 (9)

5 Sekretessbelagda uppgifter De anbudshandlingar som lämnas till FPA och uppgifterna i dem samt rätten att få uppgifter om dem omfattas av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Anbudsgivaren uppmanas att i det material som skickas till FPA tydligt märka ut de handlingar som vederbörande anser innehålla affärs- eller yrkeshemligheter samt övrigt sådant material som eventuellt innehåller uppgifter om någon annan motsvarande omständighet som har samband med näringsverksamheten, ifall utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle kunna medföra ekonomisk skada för den som lämnar ut uppgifterna eller ifall materialet av något annat skäl som avses i ovan nämnda lag ska hållas hemligt. 3 Priser 3.1 Prisanbud för åren För varje servicelinje som nämns i punkt 1.1 ges endast ett pris: Priset ska anges i euro/dygn för krävande rehabilitering i sluten vård för en klient (vuxen). Priset höjs inte under avtalsperioden. Prisanbudet ges på blankett 2. Serviceproducenten lämnar anbud på dygnspriset i euro för en slutenvårdskurs enligt ovanstående. Det offererade dygnspriset för rehabilitering i sluten vård inkluderar rehabilitering, kost och logi. Genom att ge prisanbud på krävande individuella perioder samtycker serviceproducenten till att FPA för ett godkänt anbuds del i avtalet också fastställer priserna på särskilt krävande rehabilitering och på rehabilitering i öppen vård. Priset på särskilt krävande rehabilitering i sluten vård utgörs av priset på den offererade krävande rehabiliteringen ökat med 30 %. Priset på rehabilitering i öppen vård utgörs av priset på respektive servicelinje i sluten vård minskat med 20 %, det vill säga med den andel av kostnaderna som inkvarteringskostnaderna beräknats till. Om en anbudsgivare avviker från anbudsförfrågan och lämnar ett prisanbud på flera nivåer, behandlas det lägsta anbudet. 3.2 Fasta priser fastställda av FPA FPA har fastställt fasta priser för åren Priserna höjs inte under avtalsperioden. Jour och assistans då en klient anländer till slutenvårdsenheten dagen innan rehabiliteringen börjar Jour Jour och assistans 76,88 euro 179,38 euro Priser för anhöriga som deltar i individuell rehabilitering för vuxna Slutenvårdsperiod, vuxen anhörig Öppenvårdsperiod, vuxen anhörig 205,00 euro/dygn 164,00 euro/dygn 5 (9)

6 Besök, vuxen anhörig Slutenvårdsperiod, anhörig över 7 år Öppenvårdsperiod, anhörig över 7 år 80,00 euro 205,00 euro/dygn 164,00 euro/dygn Övriga priser Hembesök i klientens hem eller vardagsmiljö: 350,00 euro då hembesöket medför resor på under 100 km 500,00 euro då hembesöket medför resor på km 600,00 euro då hembesöket medför resor på km 700,00 euro då hembesöket medför resor på över 500 km 3.3 Beaktande av bidrag från FPA I enlighet med 64 i lagen om offentlig upphandling beaktas vid anbudsjämförelsen ekonomiskt stöd som beviljats av FPA och som påverkar anbudspriset. Ekonomiskt stöd som erhållits från FPA kalkyleras på upphandlingsenhetens försorg in i priset på tjänsten i jämförelseskedet. Vi ber de inrättningar som av FPA beviljats bidrag för ombyggnad (grundlig förbättring) och som lyft sådana bidrag efter att fylla i blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA. Kravet gäller också serviceproducenter som inte själva har fått bidrag, men som tillhandahåller de offererade tjänsterna i lokaler som tillhör inrättningar som fått bidrag från FPA. Som bidrag beaktas alla FPA-bidrag för ombyggnad som lyfts och därefter. Upphandlingsenheten kan kontrollera uppgifterna i FPA:s system. I bidragskalkylen börjar bidragets inverkan på de offererade priserna räknas från året efter det då bidraget lyftes. Bidrag för ombyggnadsinvesteringar hänförs till avskrivningstiden för förbättringen. Den sedvanliga avskrivningstiden för utgifterna för en grundläggande förbättring är enligt bokföringslagen 20 år. Vi ber Er meddela i punkt 3 på blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA om Ni tillämpar avskrivningstider som avviker från avskrivningstiden 20 år. Ett utlåtande av revisorn om den avvikande avskrivningstiden ska bifogas. Bidraget slås ut på dygnspriset för rehabiliteringsklienten. Det bidragsbelopp som kalkylmässigt läggs till priset fås genom division av det bidragsbelopp som hänförs till vart och ett av åren (den beräknade avskrivningen av ombyggnadskostnaderna) med det totala antalet rehabiliterings-/vårddygn vid inrättningen under året. Vi ber anbudsgivaren att i punkt 2 på blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA separat för varje år, med början från 1998, uppge det totala antalet rehabiliterings- och vårddygn som genomförts vid inrättningen. Om det är fråga om en anbudsgivare som tillhandahåller de offererade tjänsterna i lokaler som tillhör en inrättning som fått bidrag från FPA, ska anbudsgivaren till anbudet foga två exemplar av blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA. På den ena blanketten anges för varje år separat det totala antalet rehabiliterings- och vårddygn vid den inrättning som fått bidraget samt beloppet av det beviljade bidraget. På den andra blanketten anges för varje år separat det totala antalet rehabiliterings- och vårddygn som anbudsgivaren genomfört i lokalerna vid inrättningen i fråga. I bilaga 2 till blanketten ska anbudsgivaren också ange hur stor andel (%) av inrättningens lokaler den förfogar över. 6 (9)

7 4 Anlitande av underleverantörer De tjänster som upphandlas kan också produceras av underleverantörer. Begreppen underleverans och underleverantör definieras i standardens allmänna del (Bilaga 1). Anbudsgivaren svarar inför FPA för de tjänster som underleverantörerna producerar som för sina egna. För underleverantörerna gäller samma behörighetsvillkor och samma grunder för uteslutning enligt lagen om offentlig upphandling som för anbudsgivaren. Om anbudsgivaren anlitar en underleverantör ska anbudsgivaren på blankett 1 (Allmänna uppgifter om anbudet) förbinda sig att med underleverantören göra upp ett skriftligt avtal om underleverans, i vilket underleverantören förbinder sig att hela upphandlingsavtalsperioden iaktta de förfaranden och de villkor gällande föremålet för upphandlingen och serviceproducenten som anges i anbudshandlingarna, i standardens allmänna del (Bilaga 1), i standarden för servicelinjen (Bilaga 2a, 2b och 2c) och i FPA:s anvisningar. En anbudsgivare som ingår ett underleverantörsavtal ska observera villkoren i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ger information i hela landet och övervakar att lagen om beställarens utredningsskyldighet efterföljs. 5 Inlämnande av anbud Anbuden ska vara mottagaren tillhanda senast kl Ett anbud som kommit in för sent eller per e-post eller telefax eller som annars lämnats i strid med anbudsförfrågan godtas inte. Anbudet ska lämnas i två exemplar (ett original och en kopia) i ett slutet kuvert antingen så att det lämnas in till postningsenheten vid Folkpensionsanstalten, Hälsoavdelningen, Rehabiliteringsgruppen, Hyvlerivägen 1a B, Helsingfors, eller sänds per post under adress Folkpensionsanstalten, Hälsoavdelningen, Rehabiliteringsgruppen, PB 78, Helsingfors. Kuvertet ska märkas med "Anbudsförfarande gällande multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning (servicelinjer för vuxna) " och serviceproducentens namn. Ansvaret för att anbudet har kommit mottagaren tillhanda inom utsatt tid vilar på anbudsgivaren. Anbud som inkommit för sent utesluts ur anbudsförfarandet. Om anbudsgivaren lämnar in sitt anbud till något annat av FPA:s verksamhetsställen eller någon annan FPAadress än ovan nämnda har anbudet inte lämnats in på det sätt som angetts i anbudsförfrågan och anbudet utesluts ur anbudsförfarandet. 6 Meddelande om upphandlingsbeslut Efter att anbuden behandlats meddelar FPA med ett skriftligt upphandlingsbeslut om anbudet har godkänts eller förkastats. Ett skriftligt avtal ingås separat om de tjänster som ska upphandlas. Avtalet kan ingås tidigast 21 dygn efter det att anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Anbudsgivaren anses ha fått del av beslutet senast sju dagar efter det att brevet avsänts om inte annat visas. 7 (9)

8 7 Avtal På basis av de anbud som inkommit godkänner FPA de serviceproducenter som ska anlitas för multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning och fastställer priserna på tjänsterna. Avtalsvillkoren (utkast) beskrivs i bilaga 3. Egna villkor som serviceproducenten ställer godkänns inte (t.ex. egna betalningsvillkor eller förhandlingsutrymme). Avtalet gäller , varefter det upphör utan uppsägning. Uppgifter om serviceproducenterna och avtalen samlas i ett register som FPA-byråerna kan utnyttja vid uppgörandet av rehabiliteringsbeslut och vid betalningen av serviceproducenternas räkningar. FPA kan inte förplikta en klient att anlita rehabilitering som ordnas utanför Finlands gränser, eftersom klienten alltid själv måste stå för resekostnaderna i samband med rehabilitering utomlands (FRPL 16 5 mom.). 8 Förfrågningar Eventuella förfrågningar rörande anbudsförfrågan ber vi att få per e-post på adressen senast kl I e-brevets ärendefält ska ovillkorligen skrivas Anbudsförfarande gällande multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning (servicelinjer för vuxna) Frågor som rubricerats otydligt eller sänts in efter utsatt tid besvaras inte. Om serviceproducenten skickar frågor till någon annan e-postadress har frågorna inte skickats på det sätt som anbudsförfrågan förutsätter och då tar serviceproducenten risken att frågorna inte når den ovan nämnda e-postadressen inom utsatt tid. För att garantera likabehandling av anbudsgivarna besvarar vi inte frågor per telefon eller annars per e-post. Frågor som gäller anbudsförfrågan samt svaren på finska finns senast på adressen under Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. Medan anbudsförfarandet pågår är serviceproducenten skyldig att hålla sig uppdaterad på eventuella meddelanden om anbudsmaterialet och meddelanden om upphandlingen och att beakta dem i sitt anbud. Meddelandena publiceras på FPA:s finskspråkiga sidor under Ajankohtaistiedotteeet > Hankinnat. Elise Kivimäki förmånsdirektör Tiina Huusko rehabiliteringschef 8 (9)

9 BILAGOR OCH BLANKETTER Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2a Bilaga 2b Bilaga 2c Bilaga 3 FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård Allmän del (gäller från ) FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård, Multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning Neurologisk servicelinje för vuxna (gäller från ) FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård, Multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning Servicelinje för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar (gäller från ) FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård, Multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning, Allmän servicelinje för vuxna (gäller från ) Utkast till avtal Blanketter Blankett 1 Blankett 2 Blankett 3 Blankett 4 Blankett 5 Allmänna uppgifter om anbudet Prisanbud Behörighetsvillkor som gäller anbudsgivaren Behörighetsvillkor som gäller servicen Personal Blanketten Uppgifter om serviceproducenten Blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA 9 (9)

IKKU-KURSER (REHABILITERINGSKURSER FÖR ÄLDRE MULTISJUKA PERSONER) SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2016 2019

IKKU-KURSER (REHABILITERINGSKURSER FÖR ÄLDRE MULTISJUKA PERSONER) SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2016 2019 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Upphandlingsgruppen Anbudsförfrågan 7.4.2015 Dnr 77/331/2015 Till serviceproducenterna IKKU-KURSER (REHABILITERINGSKURSER FÖR ÄLDRE MULTISJUKA PERSONER) SOM GENOMFÖRS

Läs mer

ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED AUTISM SOM GENOMFÖRS SOM FPA- REHABILITERING 2017 2020

ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED AUTISM SOM GENOMFÖRS SOM FPA- REHABILITERING 2017 2020 Folkpensionsanstalten Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 4/331/2016 Till serviceproducenterna ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED AUTISM SOM GENOMFÖRS SOM FPA- REHABILITERING 2017 2020

Läs mer

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED METABOLT SYNDROM OCH TYP 2- DIABETES SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2017 2020

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED METABOLT SYNDROM OCH TYP 2- DIABETES SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2017 2020 FOLKPENSIONSANSTALTEN Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 10/331/2016 Till serviceproducenterna ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED METABOLT SYNDROM OCH TYP 2- DIABETES SOM GENOMFÖRS

Läs mer

REHABILITERINGSKURSER FÖR VUXNA MED HJÄRTSJUKDOMAR OCH ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED HJÄRTSJUKDOMAR SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2017 2020

REHABILITERINGSKURSER FÖR VUXNA MED HJÄRTSJUKDOMAR OCH ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED HJÄRTSJUKDOMAR SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2017 2020 Folkpensionsanstalten Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 14/331/2016 Till serviceproducenterna REHABILITERINGSKURSER FÖR VUXNA MED HJÄRTSJUKDOMAR OCH ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED

Läs mer

ARBETSTRÄNING OCH ARBETSTRÄNING FÖR MENTALVÅRDSKLIENTER SOM GENOMFÖRS I FORM AV YRKESINRIKTAD FPA-REHABILITERING ÅREN

ARBETSTRÄNING OCH ARBETSTRÄNING FÖR MENTALVÅRDSKLIENTER SOM GENOMFÖRS I FORM AV YRKESINRIKTAD FPA-REHABILITERING ÅREN KANSANELÄKELAITOS Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 8.4.2014 Dnr 26/331/2014 Till serviceproducenterna ARBETSTRÄNING OCH ARBETSTRÄNING FÖR MENTALVÅRDSKLIENTER SOM GENOMFÖRS I FORM

Läs mer

REHABILITERINGSKURSER SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING FÖR VUXNA SOM HAFT STROKE

REHABILITERINGSKURSER SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING FÖR VUXNA SOM HAFT STROKE Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Upphandlingsgruppen Anbudsförfrågan 7.4.2015 Dnr 78/331/2015 Till serviceproducenterna REHABILITERINGSKURSER SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING FÖR VUXNA SOM HAFT

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ). 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Ramavtal för färdtjänst Anbudsförfrågans diarienummer: 484/2016

Läs mer

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED TYP 1-DIABETES SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED TYP 1-DIABETES SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING FOLKPENSIONSANSTALTEN Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 8/331/2016 Till serviceproducenterna ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED TYP 1-DIABETES SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING

Läs mer

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten Folkpensionsanstalten Anbudsförfrågan 8.2.2012 Dnr 12/331/2012 Till producenter av rehabiliteringstjänster TERAPITJÄNSTER I ÖPPEN VÅRD 2012 2014 SOM ORDNAS INOM RAMEN FÖR ETT ANBUDSFÖRFARANDE (9 OCH 10

Läs mer

KIILA-REHABILITERING SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING

KIILA-REHABILITERING SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING Hälsoavdelningen Upphandlingsgruppen Anbudsförfrågan 6.10.2015 Dnr 135/331/2015 Till serviceproducenterna KIILA-REHABILITERING SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2016 2019 1 Information om upphandlingen

Läs mer

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6)

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6) 1 (6) Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster Staden Jakobstad/Social- och hälsovårdsverket begär in anbud på fotvårdstjänster för diabetiker, som vårdas inom hälso- och sjukvårdens primärvård och specialsjukvård.

Läs mer

REHABILITERINGSKURSER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING

REHABILITERINGSKURSER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING FOLKPENSIONSANSTALTEN Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 13/331/2016 Till serviceproducenterna REHABILITERINGSKURSER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2017

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten Folkpensionsanstalten FPA Åland Anbudsförfrågan 21.10.2014 Dnr 153/331/2014 Till producenter av rehabiliteringstjänster UPPHANDLING AV ÖPPENVÅRDSTERAPI FÖR PERSONER MED SVÅR FUNKTIONSNED- SÄTTNING ENLIGT

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN

UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Anbudsförfrågan 26.2.2014 29/331/2014 Till serviceproducenterna UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 )

Läs mer

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1.

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1. ANBUDSFÖRFRÅGAN 1.6.2012 MJÖLK-OST OCH ÖVRIGA MJÖLKPRODUKTER 1.9.2012 31.12.2014 Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Läs mer

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING FOLKPENSIONSANSTALTEN Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 2/331/2016 Till serviceproducenterna ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2017 2020

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PERSONBILAR

ANBUDSFÖRFRÅGAN PERSONBILAR sid 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN PERSONBILAR 1. GRUNDUPPGIFTER FÖR UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlingens objekt Kårkulla samkommun inbegär härmed anbud för anskaffning av tre (3) stycken personbilar ur anslaget för

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL

ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL sid 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL 1. GRUNDUPPGIFTER FÖR UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlingens objekt Kårkulla samkommun inbegär härmed anbud för anskaffning av tre stycken invatransportbilar (handikapptransportfordon)

Läs mer

Dnr 12/331/2016

Dnr 12/331/2016 Folkpensionsanstalten Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 12/331/2016 Till serviceproducenterna REHABILITERINGS- OCH ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED REUMATISKA SJUKDOMAR OCH SJUKDOMAR

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar

ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar ANBUDSFÖRFRÅGAN träningsundervisningens skolskjutsar 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) k.f (FO-nummer: 0205024-7), Skolvägen 5, AX-22 150 Jomala ( Beställaren

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Anbudsförfarande gällande öppenvårdsterapi för personer med svår funktionsnedsättning för avtalsperioden

Anbudsförfarande gällande öppenvårdsterapi för personer med svår funktionsnedsättning för avtalsperioden Anbudsförfarande gällande öppenvårdsterapi för personer med svår funktionsnedsättning för avtalsperioden 2015 2018 FPA 5.2.2014 Informationsmöten för serviceproducenter Upphandling av rehabiliteringstjänster

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg 2012-04-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:5 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Box 4154 422 04 Hisings Backa Ombud: Patrik Wiland adress som ovan MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg 1 2012-03-20 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 SÖKANDE Kriminalvården Region Väst, Regionkontoret Box 2562 403 17 Göteborg MOTPART Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag, 556070-5054 Stora Badhusgatan

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr Xxxxxx 1 Bilaga 3 UTKAST Serviceproducentens namn Adress REGISTRERINGSAVTAL OM INDIVIDUELL ORDINÄR FYSIOTERAPI SOM ORDNAS SOM

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED CANCER Anpassningskurser för personer

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg 2012-04-12 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE Svensk Fastighetsförmedling i Lerum, Alingsåsmäklaren Fastighetsförmedling HB, 969711-5468 Brobacken 6B 443 30 Lerum MOTPART Lerums kommun 443

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

REHABILITERINGSKURSER FÖR PERSONER MED PSYKISKA STÖRNINGAR SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING

REHABILITERINGSKURSER FÖR PERSONER MED PSYKISKA STÖRNINGAR SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING FOLKPENSIONSANSTALTEN Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 11/331/2016 Till serviceproducenterna REHABILITERINGSKURSER FÖR PERSONER MED PSYKISKA STÖRNINGAR SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen 1 (6) ANBUDSFÖRFRÅGAN Däckskran Infrastrukturavdelningen 2 (6) 01 Objekt Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på en däckskran. 02 Omfattning 02.1 Avsikten är att teckna avtal med

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ TRYGGHETSTELEFONER MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ TRYGGHETSTELEFONER MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER (Översättning) ANBUDSFÖRFRÅGAN 1.10.2014 1626/02.08/2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ TRYGGHETSTELEFONER MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER Pargas stad emotser ert anbud på trygghetstelefonsystem för äldreomsorgen som det

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping Mål nr 7520-15 1 SÖKANDE Sjöbyggnation i Stenungsund AB, 556743-7453 Stenunge väg 9 444 31 Stenungsund MOTPART Sjöfartsverket 601 78 Norrköping SAKEN Överprövning av

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD 1 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED CANCER Anpassningskurser för

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED HUDSJUKDOMAR - Anpassningskurser

Läs mer

ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN

ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN Social- och hälsovårdsn. 46 22.04.2015 ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN SOHÄN 22.04.2015 46 Beredning: I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen,

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Anbudsförfrågan 1 (5) Diarienummer 19.11.2015 KT 1105/2015

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Anbudsförfrågan 1 (5) Diarienummer 19.11.2015 KT 1105/2015 Anbudsförfrågan 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN Korsholms kommun begär anbud på en traktor för trafikleder enligt följande: Upphandlingsenhet Korsholms kommun Teknisk service Centrumvägen 4, 65610 Korsholm Kontaktperson:

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING...

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö Mål nr 2107-15 1 SÖKANDE BCA Entreprenad AB, 556411-0848 Bernstorpsvägen 7 232 91 Arlöv Ombud: advokaterna Nicklas Hansson och Emma Broddesson MAQS Law Firm Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8560-15 1 SÖKANDE Milso AB, 556701-3395 Wennerbergsgatan 10 112 58 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 RP 220/2009 Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället. Definitioner

Läs mer

AVTAL OM GRUPPTERAPI, MULTIDISCIPLINÄR GRUPPTERAPI OCH DAGREHABILITERING INOM KRÄVANDE MEDICINSK REHABILITERING ÅREN

AVTAL OM GRUPPTERAPI, MULTIDISCIPLINÄR GRUPPTERAPI OCH DAGREHABILITERING INOM KRÄVANDE MEDICINSK REHABILITERING ÅREN 1 KANSANELÄKELAITOS UTKAST FOLKPENSIONSANSTALTEN Datum Dnr xx.xx.2016 xx/331/2014 Serviceproducentens namn Adress AVTAL OM GRUPPTERAPI, MULTIDISCIPLINÄR GRUPPTERAPI OCH DAGREHABILITERING INOM KRÄVANDE

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

JOMALA KOMMUN. Upphandling av IT-system för byggnadsinspektionen

JOMALA KOMMUN. Upphandling av IT-system för byggnadsinspektionen JOMALA KOMMUN Upphandling av IT-system för byggnadsinspektionen Anbudsförfrågan 24.2.2016 Namn på anbudsgivare: Adress: E-post: Kontaktperson: FO-nr/Moms.reg.nr: 1. Allmänt om upphandlingen Denna anbudsförfrågan

Läs mer

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö Mål nr 6921-13 1 SÖKANDE C. Ledel AB, 556302-4396 Västergård 141 311 69 Ugglarp MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 64-12 Enhet 15 1 SÖKANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Box 1536 171 29 Solna Ombud: Advokat Carl Norén Eversheds Södermark Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 22953-15 1 SÖKANDE Amal Tolkförmedling AB, 556785-4582 Box 7026 600 07 Norrköping MOTPART Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

HELSINGFORS STAD Anbudsbegäran (HEL 2012-002063)

HELSINGFORS STAD Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) 1(9) Upphandling av dygnet runt serviceboende för äldre 1 GRUNDUPPGIFTER FÖR UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlingens objekt Helsingfors stads socialverk upphandlar dygnet runt serviceboende för äldre. Upphandlingen

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD Pargas stad ANBUDSFÖRFRÅGAN (Översättning) Servicetjänster Strandvägen 28 21600 PARGAS 25.4.2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD 1. KÖPARE Pargas stad (FO-nummer

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer