REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013"

Transkript

1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas gemensamma ansökan. Den sökande kan uppge högst fyra ansökningsönskemål. Vid antagning av studerande följs de antagningsgrunder som yrkeshögskolorna fattat beslut om och den prioritetsordning för ansökningsönskemålen, som den sökande har uppgett i sin ansökan. 1. Behörighet för yrkeshögskolestudier Allmän behörighet för utbildningarna ger: gymnasiets lärokurs eller studentexamen (Lag om anordnande av studentexamen 672/2005) International Baccalaureate-, Reifeprüfung- eller European Baccalaureate-examen examen på institut- el. högre nivå (bl.a. ingenjör) minst 3-årig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen enligt lagen on yrkesutbildning (630/98) minst 3 års kombinationsstudier enligt lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och yrkeshögskolor (391/91) minst 3-årig yrkesinriktad grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98) en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier Om yrkeshögskolan tillämpar s.k. antagning enligt prövning, kan till yrkeshögskolestudier också antas en person som inte har genomfört någon av de ovan nämnda utbildningarna, men som yrkeshögskolan annars anser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Den examen som ansökan grundar sig på, skall vara avlagd senast 31.7 i vårens ansökan och senast i höstens ansökan. Examen skall dock vara avlagd vid utgången av ansökningstiden om sökanden ansöker med - yrkesexamen - specialyrkesexamen eller - en examen som är avlagd utomlands och sökanden inte är medborgare i ett land inom EU eller EES Behörighet för motsvarande bransch ger: yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen enligt lagen om yrkesutbildning (630/98), som omfattar mindre än tre år kombinationsstudier som omfattar mindre än tre år enligt lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och yrkeshögskolor (391/91) grundexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98), som omfattar mindre än tre år

2 En person som har behörighet för yrkeshögskolestudier inom motsvarande bransch kan utöka behörigheten till allmän behörighet för yrkeshögskolestudier 1) genom att fullgöra till omfattningen sådana allmänbildande eller yrkesinriktade studier som förlänger studierna efter grundskolan till tre år eller 2) genom att efter examen skaffa sig tre års arbetserfarenhet inom motsvarande bransch. Arbetserfarenheten skall vara införskaffad före utgången av ansökningstiden. Inom yrkeshögskoleutbildningen avses med motsvarande bransch huvudsakligen indelningen i utbildningsområden: det humanistiska och pedagogiska området, kultur, det naturvetenskapliga området, det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, naturbruk och miljöområdet, social-, hälso- och idrottsområdet, teknik och kommunikation, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen. Yrkeshögskolorna kan vid behov i särskilda fall godkänna en grundexamen eller examen på skolnivå som inte följer ovan nämnda indelning i utbildningsområden om utbildningen annars motsvarar utbildningsprogrammets/inriktningsalternativets innehåll. 2. Utbildning och examen som man kan ansöka med 2.1. Gymnasiets lärokurs eller studentexamen eller kombinationsstudier, som innehåller gymnasiets minimilärokurs (ansökningskod 9) Sökanden kan söka in med gymnasiets avgångsbetyg och/eller studentexamensbetyget. Abiturienter söker med sitt senaste gymnasiebetyg. Vitsorden i studentexamen fås direkt ur studentexamensregistret. De IBabiturienter som avlägger examen samma vår som de ansöker, bör senast lämna in en kopia av sina vitsordsbedömningar (Predicted Grades) till ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som utgör deras första ansökningsönskemål. Antagningen är preliminär tills yrkeshögskolan har kontrollerat ovan nämnda IBsökandens slutgiltiga examensbetyg. I ett finländskt gymnasium avlagda IB-examina, i Finland avlagda Reifeprüfung-examina eller i Europaskolorna avlagda EB-examina poängsätts enligt följande omvandlingstabell: Omvandlingstabell för vitsord i EB-, IB- och Reifeprüfung-examen EB-examen Finländsk Reifeprüfungexamen IB-examen studentexamen Övrigt ämnesspecifikt prov Matematik Laudatur poäng 7 (Excellent) 9,50 10,00 9,00 10,00 Eximia cum laude 6 (Very good) approbatur poäng 8,50 9,45 8,00 8,95 Magna cum laude 5 (Good) approbatur 8 9 poäng 7,00 8,45 7,00 7,95 Cum laude 4 (Satisfactory) approbatur 7 poäng 6,00 6,95 6,00 6,95 Lubenter approbatur 5 6 poäng 3 (Mediocre) 5,00 5,95 5,00 5,95 Approbatur 4 poäng 2 (Poor) 4,00 4,95 4,00 4,95 Omvandlingstabell för betygsvitsord Gymnasiets avgångsbetyg Avgångsbetyg från Reifeprüfung-linjen * Avgångsbetyg från IB-linjen Avgångsbetyg från EB-linjen poäng 7 (Excellent) poäng 6 (Very good) poäng 5 (Good) poäng 4 (Satisfactory) poäng 3 (Mediocre) poäng 2 (Poor) 3 4

3 * Medeltalet för Reifeprüfung-examen omvandlas så, att det totala antalet poäng divideras med 60 och omvandlas enligt tabellen. (T.ex. 520:60 ~ 8,67 som enligt bifogade omvandlingstabell motsvarar vitsordet 8 på avgångsbetyget.) 2.2. Yrkesinriktad grundexamen/yrkesinriktad examen på skol- eller institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå (ansökningskod 4) Sökanden som har flera yrkesinriktade examina, kan välja det för sig fördelaktigaste betyget och basera sin ansökan på detta. Vitsorden tas från det valda avgångsbetyget. Också de som avlagt en yrkesinriktad grundexamen (120 sv) som fristående examen genom yrkesprov ansöker i denna grupp. Vitsorden för den fristående examen som avlagts genom yrkesprov tas från betyget över nämnda fristående examen. En sökande som förbereder sig på att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, baserar sin ansökan på sitt senaste interimistiska betyg. Antagningen är villkorlig tills den yrkesinriktade grundexamen är avlagd. I den slutliga antagningen beaktas avgångsbetygets medeltal. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats som siffror i det betyg som används i ansökan, medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Om det för en läroplansbaserad yrkesinriktad grundexamen har skrivits ut både avgångsbetyg och betyg över ett fristående prov, beräknas medeltalet endast utgående från vitsorden på avgångsbetyget. Obs: Med en under 3-årig yrkesinriktad examen kan man söka endast till motsvarande bransch Student- och yrkesinriktad examen (120 sv) (ansökningskod 7) En sökande som har avlagt både en yrkesinriktad grundexamen (120 sv) och studentexamen, kan basera sin ansökan på något av följande alternativ och välja det som ger högsta antal poäng. a) Ansökan på basis av studentexamen, varvid poängtalet för skolframgång beräknas enligt punkt 2.1. b) Ansökan på basis av en yrkesinriktad grundexamen, varvid poängtalet för skolframgång beräknas enligt punkt 2.2. c) Ansökan på basis av studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen, varvid poängtalet för skolframgång i fråga om de enskilda vitsorden beräknas utgående från vitsorden i studentexamen samt utgående från medeltalet för avgångsbetyget för den yrkesinriktade grundexamen Yrkes- eller specialyrkesexamen (ansökningskod 5) Yrkes- och specialyrkesexamina bör vara avlagda före ansökningstiden går ut. Sökanden bör för att intyga sin behörighet under ansökningstiden lämna in en kopia av det examensbetyg som sökanden baserar sin ansökan på till ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som han/hon har som första ansökningsönskemål. På basis av det inlämnade betyget fattar ansökningsbyrån beslut om sökandens behörighet att söka för alla hans/hennes ansökningsönskemål. Alla sökande som styrkt sin behörighet att söka, kallas till urvalsprov och antagningen av studerande sker på basis av urvalsprovet. Resultatet i urvalsprovet bör vara över medelnivå. 2.5 En utomlands avlagd examen (ansökningskod A) En utomlands avlagd examen skall vara klar före utgången av ansökningstiden ifall sökanden inte är medborgare i ett land inom EU eller EES. För att intyga sin behörighet att söka, skall den som ansöker med en utomlands avlagd examen, före utgången av ansökningstiden sända en kopia av det examensbetyg, som ansökan grundar sig på, till ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola, som sökanden har som första ansökningsönskemål. Ansökningsbyrån fattar beslut om sökandens behörighet att ansöka för alla de ansökningsönskemål, som sökanden uppgett i ansökan. Detta gäller inte medborgare i länder inom EU eller EES, vilka avlägger examen under ansökningsperioden och vilkas examina skall vara avlagda senast 31.7/ Till examensbetyget skall sökanden bifoga en kopia av en officiell översättning av examensbetyget till finska, svenska eller engelska, ifall examensbetyget inte är utfärdat på något av dessa språk. Översättningen skall vara försedd med en auktoriserad översättares underskrift och stämpel. Alla sökande som styrkt sin behörighet att söka, kallas till urvalsprov och antagningen av studerande sker på basis av urvalsprovet. Resultatet i urvalsprovet bör vara över medelnivå

4 2.6. Studier vid öppna yrkeshögskolan (ansökningskod B) Till denna grupp hör personer som inom ramen för den öppna yrkeshögskolan har avlagt minst 60 studiepoäng som hänför sig till utbildningsprogrammet i fråga. Sökande behöver inte uppfylla den behörighet som definieras i yrkeshögskolelagen. Antagningen sker enligt det antagningsförfarande som yrkeshögskolan anger. Sökanden skall före utgången av ansökningstiden sända ett utdrag ur studieprestationsregistret till samtliga yrkeshögskolor som sökanden ansöker till Yrkeshögskole-/universitetsexamen Sökanden kan inte inom gemensam ansökan till yrkeshögskolorna basera sin ansökan på ett examensbetyg från universitet eller yrkeshögskola. Sökanden bör istället använda det examensbetyg, varpå han/hon baserade sin tidigare ansökan till universitetet eller yrkeshögskolan Antagning enligt prövning (ansökningskod 6) En yrkeshögskola kan tillämpa antagning enligt prövning, ifall den anser att sökandens kunskaper och färdigheter är tillräckliga för studier trots att sökanden inte har en examen som ger behörighet att söka. Beslutet baserar sig på yrkeshögskolelagen. Som studerande vid en yrkeshögskola kan antas också andra än i 1 mom. avsedda personer som yrkeshögskolan anser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för yrkeshögskolestudier (L 564/09, 20 2 mom.). Den som ansöker om antagning enligt prövning fyller på vanligt sätt i ansökningsblanketten för gemensam ansökan. Sökanden bör dessutom kontakta ansökningsbyråerna vid samtliga yrkeshögskolor som han/hon söker till, eftersom varje yrkeshögskola vid antagning enligt prövning på förhand bedömer sökandens förutsättningar och avgör om sökanden kallas till urvalsprov. Antagningen av studerande sker på basis av urvalsprovet. Resultatet i urvalsprovet bör vara över medelnivå. 3. Övriga principer för antagning 3.1. Rätten att ändra och komplettera ansökan Sökanden kan ändra ansökningsordningen under ansökningstiden. Om ändringar bör meddelas skriftligen till ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som utgör sökandens första ansökningsönskemål. Efter ansökningstidens utgång kan ansökningsordningen inte ändras. Sökanden kan på basen av uppmaning av en myndighet eller på eget initiativ enligt förvaltningslagen (L 434/2003, 22 ) komplettera sin ansökan också efter ansökningstidens utgång, dock högst fram till den tidpunkt då alla uppgifter bör vara införda i det antagningsregister, som förordningen för gemensam ansökan (F 353/2003) avser. Efter att undervisnings- och kulturministeriet fastställt tidtabellen för gemensam ansökan 2012, delger Utbildningsstyrelsen i egenskap av registerhållare ansökningsbyråerna sitt beslut om tidtabell för förverkligandet av gemensam ansökan och antagning av studerande Språkprov De sökande, vars modersmål eller skolbildningsspråk inte är detsamma som undervisningsspråket, kan kallas till språkprov. Med skolbildningsspråk avses det språk som varit undervisningsspråk i grundskolan eller gymnasiet och i vilket sökanden har vitsord i modersmålet på sitt betyg. Skolbildningsspråk är också det språk, i vilket en person i studentexamen har avlagt godkänt prov i modersmålet eller fått minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i finska eller svenska som andra språk. Med skolbildningsspråk avses också i detta sammanhang undervisningsspråket i en yrkesläroanstalt, i vilket sökanden har vitsord i modersmålet eller i finska eller svenska som andra språk på sitt betyg Arbetserfarenhet I poängräkningen beaktas endast arbetserfarenhet som inhämtats före ansökningstidens utgång och efter att sökanden fyllt 16 år. Som arbetserfarenhet godkänns inte praktik eller inlärning i arbete om de ingår i den

5 examen den sökande ansöker med Sökanden bör i ansökan uppge arbetserfarenheten som hela månader. Deltidsarbete omvandlas till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 hela arbetsdagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar en månad. Arbetserfarenheten skall kunna påvisas med arbetsintyg. De antagnas arbetsintyg kontrolleras. Om arbetserfarenheten har inhämtats inom eget företag bör sökanden uppvisa ett dokument, som visar att han eller hon har varit FÖPL- (Lagen om pension för företagare) eller LFÖPL- (Lagen om pension för lantbruksföretagare d.v.s. arbetspensionsförsäkring för lantbrukare, skogsbrukare, fiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar) försäkrad Antagning av sökande med samma antal poäng Sökande med samma antal poäng placeras i prioritetsordning både i samband med förhandsurvalet inför kallelse till urvalsprov och vid den slutgiltiga antagningen av studerande enligt följande: 1. enligt ansökningsönskemål 2. enligt resultat av urvalsprov 3. medeltalet av alla ämnen 4. poäng för skolframgång 5. poäng för arbetserfarenhet Om tillämpningen av ovan nämnda kriterier fortfarande inte anger ordningsföljden, avgörs den via automatisk dragning i datasystemet Sökanden med funktionshinder Enligt 6.2. i Finlands grundlag får ingen särbehandlas t.ex. på grund av ursprung, ålder, språk, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Lagen om likabehandling (21/ ) förbjuder diskriminering också utifrån omständigheter och praxis. För att främja likabehandling skall den som ordnar utbildning vid behov vidta skäliga åtgärder för att en person med funktionshinder skall få tillträde till utbildningen. Samma principer tillämpas också i fråga om personer med olika inlärningsstilar. Om sökanden på grund av ovan nämnda omständigheter är i behov av specialarrangemang i samband med urvalsprovet, bör han eller hon skriva en fritt formulerad anhållan, ur vilken de nödvändiga arrangemangen framgår. När sökanden har fått kallelse till urvalsprov, bör han eller hon omedelbart sända anhållan till ansökningsbyrån vid den berörda yrkeshögskolan. Läkarutlåtande eller utlåtande av annan sakkunnig över sjukdomens, handikappets eller skadans art bifogas. Yrkeshögskolan meddelar sökanden vilka specialarrangemang som kan ordnas.

6 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2013 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Till utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete samt utbildningsprogrammet för teckenspråkstolkar kallas alla behöriga till urvalsprov. Till urvalsprov inom utbildningsprogrammet för teckenspråkstolkar kallas de behöriga sökande, som inom angiven tidsfrist returnerat en förhandsuppgift och utfört den med godkänt resultat. Till urvalsprov inom utbildningsprogrammet för tolkning av talade språk kallas alla de behöriga sökande som inom utsatt tid till ansökningsbyrån levererat ett intyg över kunskaper i finska på den nivå som krävs för utbildningen. Förutom finska kan som andra arbetsspråk vara albanska, kurdiska (dialekten sorani), dari, vietnamesiska, somaliska, turkiska, thai eller kinesiska (mandarinkinesiska). Den slutliga antagningen sker inom utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete och utbildningsprogrammet för teckenspråkstolkar utgående från det totala poängtalet för skolframgång, första önskemål och urvalsprov. För utbildningsprogrammet för tolkning av talade språk sker den slutliga antagningen utgående från det totala poängtalet för det första alternativet och urvalsprovet. Det maximala antalet antagningspoäng är följande: Medborgaraktivitet och ungdomsarbete samt teckenspråkstolkar Skolframgång Första önskemål Urvalsprov Sammanlagt 30 poäng 5 poäng 65 poäng 100 poäng Tolkning av talade språk Första önskemål Urvalsprov Sammanlagt 5 poäng 95 poäng 100 poäng Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har granskat skolbetygen och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan upphäva antagningen om sökanden har gett felaktiga uppgifter om sig själv. Vid antagning av studerande till det humanistiska och pedagogiska området beaktas att de för varje utbildningsprogram särskilt fastställda hälsoförutsättningarna uppfylls.

7 SKOLFRAMGÅNG För skolframgång ges poäng enligt följande: A. utgående från studentexamensbetyget och gymnasiets avgångsbetyg eller B. utgående från betyget över en yrkesinriktad examen eller C. utgående från studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen Om sökanden är behörig att söka i flere av dessa antagningsgrupper (A, B och C), kan han/hon välja det alternativ som ger högsta antal poäng. I ansökan bör antecknas vitsord endast från det betyg, som sökande söker in med. A. Student- och gymnasiebaserad antagning De sökande söker med avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. Medeltalet för avgångsbetyget från gymnasiet räknas ut som ovägt medeltal för alla numeriska vitsord på betyget. Abiturienter söker med sitt senaste gymnasiebetyg. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg L/E M C B A Vitsord Modersmål Bästa språk som skrivits som långt Bästa realämnesprov (Realen för dem som skrivit före 2006) eller matematik Medeltal för gymnasiets avgångsbetyg 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Poäng B. Antagning på basis av yrkesexamen Sökande som avlagt en yrkesexamen söker med sitt avgångsbetyg. Sökande som utexamineras våren 2013 söker med sitt senaste betyg, och deras slutliga vitsord samlas in direkt från läroanstalterna. Om sökanden har flera yrkesinriktade examina, kan han/hon välja vilket betyg som används vid poängsättning av skolframgången. Skolframgång poängsätts enligt ovägt medeltal för alla vitsord på avgångsbetyget. Medeltalet räknas utgående från vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats som siffror i det betyg som används i ansökan, medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Om det för en yrkesinriktad grundexamen har skrivits ut både ett avgångsbetyg och ett betyg över ett fristående prov, beräknas medeltalet endast utgående från vitsorden på avgångsbetyget. Om en yrkesinriktad grundexamen avlagts som fristående examen genom yrkesprov, beräknas medeltalet utgående från vitsorden på betyget över den fristående examen. Examen skall vara avlagd och examensbetyget utfärdat senast den dag då tidsfristen för mottagande av studieplats utgår.

8 Poängskalan är följande: Skala 1-3 Skala 1-5 Skala 4-10 Poäng för skolframgång 2,67 2,50 2,33 2,17 2,00 1,88 1,75 1,63 1,50 1,38 1,25 1,13 1,00 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 < 1,50 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 < 6, C. Antagning på basis av studentexamensbetyget och en yrkesinriktad grundexamen De sökande söker med studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen. Medeltalet för avgångsbetyget från den yrkesinriktade grundexamen räknas ut som ovägt medeltal för vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats i det betyg som används i ansökan medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmål Bästa språk som skrivits som långt Bästa realämnesprov (Realen för dem som skrivit före 2006) eller matematik Medeltal för avgångsbetyg för yrkesinriktad grundexamen skala 1-3 skala 1-5 skala ,33 4,00 8,50 2,00 3,50 8,00 1,75 3,00 7,50 1,50 2,50 7,00 Poäng ,25 2,00 6,50 FÖRSTA ÖNSKEMÅL Den sökande får 5 poäng för sitt första önskemål. URVALSPROV Inom det humanistiska och pedagogiska området finns tre urvalsprovsgrupper. Detta innebär ett samarbete där yrkeshögskolor som hör till samma urvalsprovsgrupp godkänner ett urvalsprov som avlagts vid en annan yrkeshögskola som sådant. I samband med urvalsprovet beaktas arbetserfarenhet samt avlagd värnplikt och civiltjänstgöring.

9 Urvalsprovsgrupperna är: 1. Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (samhällspedagog YH) Till urvalsprovet kallas alla behöriga sökande. De sökande bör få minst 25 poäng i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Urvalsprovet består av olika individuella uppgifter, gruppuppgifter och intervjuer samt eventuella psykologiska test. I urvalsprovet testas den sökandes lämplighet för branschen, motivation, sociala färdigheter, inlärningsfärdigheter och kreativitet. Resultatet av urvalsprovet är i kraft under ifrågavarande ansökningsperiod. I gemensam ansökan våren 2013 ordnas urvalsprov enligt följande: HUMAK Keski-Pohjanmaan amk Mikkelin amk YH Novia Provet omfattar en dag för de sökande. 2. Utbildningsprogrammet för teckenspråkstolkar (teckenspråkstolk YH) Till urvalsprov kallas de behöriga sökande, som inom angiven tidsfrist returnerat förhandsuppgiften och utfört den med godkänt resultat. Förhandsuppgiften publiceras under ansökningstiden för gemensam ansökan på Diak:s och HUMAK:s webbsidor ( och Urvalsprovet innehåller bl.a. uppgifter i finska, minnestest, uppgifter som kartlägger förmågan att lära sig teckenspråk, intervjuer och lämplighetsbedömning. I urvalsprovet testas den sökandes lämplighet för branschen och motivation på ett mångsidigt sätt. De sökande bör få minst 25 poäng i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Resultatet av urvalsprovet är i kraft under ifrågavarande ansökningsperiod. I gemensam ansökan våren 2013 anordnas urvalsprov enligt följande: Förhandsuppgiften skall returneras senast den kl Diak Turku HUMAK Provet omfattar en dag för de sökande 3. Utbildningsprogrammet för tolkning av talade språk (föreslagen examensbenämning tolk YH) De som antas till utbildningsprogrammet för tolkning av talade språk har två arbetsspråk, arbetsspråk A och arbetsspråk B, och i dessa bör de sökande visa sina kunskaper. Arbetsspråk A är oftast den sökandes modersmål. Arbetsspråk B är ett främmande språk, som den sökande behärskar så bra att det kan användas som målspråk. Den sökande bör alltid ha finska som det ena

10 arbetsspråket. Vid antagning av studerande 2013 kan arbetsspråket vara finska, albanska, kurdiska (dialekten sorani), dari, vietnamesiska, somaliska, turkiska, thai eller kinesiska (mandarinkinesiska) utgöra andra arbetsspråk. Den sökande skall alltid ha finska som andra arbetsspråk. Till urvalsprovet kallas endast de behöriga sökande, som inom angiven tidsfrist till ansökningsbyrån vid Diak lämnat in intyg över kunskaper i finska på krävd färdighetsnivå. De sökande som har avlagt en behörighetsgivande examen på finska påvisar sina kunskaper i finska via det ifrågavarande examensbetyget (bl.a. gymnasiets lärokurs, studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen). De sökande som har avlagt en behörighetsgivande examen på ett annat språk påvisar sina kunskaper i finska via allmänna språkexamina, språkexamina för statsförvaltningen (betyg utskrivna 2003 eller senare) eller via examensbetyget för yrkesexamen för kontakttolk. Den färdighetsnivånivå som krävs för kunskaper i finska är minst följande: Färdighetsnivå 4 i allmänna språkexamina (textförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig förmåga). Motsvarar den finländska tillämpningen av den allmäneuropeiska referensramens färdighetsnivå B2.2. Färdighetsnivån goda språkkunskaper i språkexamina för statsförvaltningen. Godkänt vitsord i finska i yrkesexamen för kontakttolk. Intyg över kunskaper i finska språket skall senast den kl vara ansökningsbyrån vid Diak till handa. Kunskaperna i båda arbetsspråken bedöms också i urvalsprovet. Urvalsprovet till utbildningsprogrammet för tolkning av talade språk består av uppgifter i finska och i det andra arbetsspråket, minnestest, uppgifter som klarlägger förtrogenheten med tolkens arbete, intervjuer och delar som mäter studie- och arbetsfärdighet samt social kompetens. De sökande bör få minst 35 poäng i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ifrågavarande urvalsperiod. I gemensam ansökan våren 2013 anordnas urvalsprov enligt följande: Diak Etelä Helsinki Provet omfattar en dag för den sökande.

11 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR UTBILDNINGSOMRÅDET FÖR KULTUR 2013 ANTAGNING AV STUDERANDE Urvalsprovet har en stor vikt vid antagningen av studerande inom utbildningsområdet för kultur. Antingen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov, eller så kallas de sökande till urvalsprov utgående från skolframgång eller en i förväg utförd uppgift (förhandsuppgift). Varje yrkeshögskola och utbildningsprogram ordnar sitt eget urvalsprov. Den sökande bör bekanta sig med de enskilda yrkeshögskolornas ansökningsanvisningar. Det finns två alternativ för helhetspoängsättningen i valet av studerande, beroende på om antagningen utgår från skolframgång och urvalsprov eller enbart urvalsprov. I bägge alternativen beaktas första ansökningsönskemål. Den slutliga antagningen sker på basen av urvalsprovet och poäng för första ansökningsönskemål. Dessutom påverkas antagningen inom musikprogrammen av fördelningen av studerande i instrumentgrupper, och inom övriga utbildningsprogram av fördelningen i specialiseringsområden, så att antalet studerande grundar sig på arbetslivets behov. Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har granskat skolbetygen. Yrkeshögskolan kan upphäva antagningen om betygen inte lämnas in inom den av yrkeshögskolan angivna tidsfristen eller om sökande har uppgett felaktiga uppgifter gällande vitsord. Alternativ 1. Poängsättning på basen av urvalsprov utan poäng för skolframgång: Alla sökande kallas till urvalsprov eller så kan man be alla sökande i ett första skede att utföra ett av yrkeshögskolan i förväg preciserat prov (förhandsuppgift) som visar sökandes kunnighet och på basen av vilken man kan utvärdera den sökandes motivation, relevant annan utbildning, arbetserfarenhet, intresse för branschen och lämplighet. I det här fallet kallas de sökande till urvalsprovet utgående från förhandsuppgiften som bedöms på skalan godkänd/icke godkänd. Förhandsuppgiften tilldelas inga poäng. Det maximala antalet antagningspoäng är följande: Urvalsprov 95 poäng Första önskemål 5 poäng Sammanlagt 100 poäng Alternativ 2. Poängsättning på basen av urvalsprov och skolframgång, varvid urvalet sker i två skeden: De sökande kallas till urvalsprov på basen av poäng som utdelas för skolframgång och första önskemål. Det första skedets maximala antal antagningspoäng är följande: Skolframgång 45 poäng Första önskemål 5 poäng Sammanlagt 50 poäng Det andra skedets maximala antal antagningspoäng är följande: Urvalsprov 95 poäng Första önskemål 5 poäng Sammanlagt 100 poäng SKOLFRAMGÅNG De sökande kallas till urvalsprov på basen av poäng för skolframgång, men dessa beaktas inte vid den slutliga poängsättningen.

12 För skolframgång ges poäng enligt följande: A. utgående från studentexamensbetyget och gymnasiets avgångsbetyg, eller B. utgående från betyget över en yrkesinriktad examen, eller C. utgående från studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen Om du är behörig att söka i flera av antagningsgrupperna (A, B och C), kan du välja det alternativ som ger högsta antal poäng. Anteckna i din ansökan endast vitsordet från det betyg du söker in med. A. Student- och gymnasiebaserad antagning De sökande söker med avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. Medeltalet för avgångsbetyget från gymnasiet räknas ut som ovägt medeltalet för alla numeriska vitsord på betyget. Abiturienter söker med sitt senaste gymnasiebetyg. Vitsorden på studentexamensbetyget fås direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmål Medeltal för gymnasiets avgångsbetyg 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 < 6,00 Poäng B. Antagning på basen av yrkesexamen Sökande som avlagt en yrkesinriktad examen söker med sitt avgångsbetyg. Sökande som utexamineras våren 2013 söker med sitt senaste betyg, och deras slutliga vitsord samlas in direkt från läroanstalterna. Om du har flera yrkesinriktade examina, kan du välja vilket betyg som används vid poängsättning av skolframgången. Avgångsbetygets medeltal beräknas som ovägt medeltal för alla vitsord på avgångsbetyget som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till sådana. Om betyget som du använder i din ansökning inkluderar ett numeriskt vitsord för godkända studier som bedrivits på annat håll, beaktas också dessa vid uträkningen av medeltalet. Om det för en yrkesinriktad grundexamen har skrivits ut både ett avgångsbetyg och ett betyg över ett fristående prov, beräknas medeltalet endast utgående från vitsorden på avgångsbetyget. Om en yrkesinriktad grundexamen avlagts som fristående examen genom yrkesprov, beräknas medeltalet utgående från vitsorden på betyget över den fristående examen. Examen skall vara avlagd senast den dag som anges som sista tidpunkt för mottagande av studieplats. Yrkesinriktad examen Modersmål (skala 1-3) eller kommunikation Modersmål (skala 1-5) eller kommunikation Modersmål (skala 4-10) 10/ eller kommunikation Poäng Medeltalets poängskala är följande: Skala Skala Skala Poäng för skolframgång ,50 4,25 8, ,17 3,75 8, ,75 3,00 7, ,38 2,25 7, ,13 1,75 6,50 7

13 < 1,13 < 1,25 < 6,00 0 C. Antagning på basen av studentexamensbetyget och en yrkesinriktad grundexamen De sökande söker med studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen. Medeltalet för avgångsbetyget från den yrkesinriktade grundexamen räknas ut som ovägt medeltal för vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till sådana. Om betyget som du använder i din ansökning inkluderar ett numeriskt vitsord för godkända studier som bedrivits på annat håll, beaktas också dessa vid uträkningen av medeltalet. Vitsorden på studentexamensbetyget fås direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M CL B A Modersmål Medeltal för avgångsbetyg för yrkesinriktad grundexamen skala 1-3 2,50 2,17 1,75 1,38 1,13 skala 1-5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 skala ,50 8,00 7,50 7,00,50 Poäng Första önskemål Den sökande får 5 poäng för sitt första önskemål. Förhandsuppgift som ingår i urvalsprovet Den förhandsuppgift som ingår i urvalsprovet skall levereras vid en av respektive yrkeshögskola angiven tid. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/icke godkänd. Den på förhand levererade uppgiften påverkar inte den slutliga antagningen. Urvalsprov Sökanden bör få minst hälften (50 %) av urvalsprovets maximala poängtal. Sökanden bör få godkänt i varje del av urvalsprovet. Uppgifter om urvalsprovets innehåll och poängsättning meddelas i yrkeshögskolornas ansökningsguider.

14 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET 2013 ANTAGNING AV STUDERANDE Till det riksomfattande urvalsprovet kallas alla behöriga sökande. Den slutliga antagningen sker enligt skolframgång och första önskemål och urvalsprov. Det maximala antalet antagningspoäng är: Skolframgång Första önskemål Urvalsprov Sammanlagt 55 poäng 5 poäng 40 poäng 100 poäng Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har granskat skolbetygen. Yrkeshögskolan kan upphäva antagningen, om betyg och intyg inte lämnas in inom den av yrkeshögskolan angivna tidsfristen eller om sökanden har gett felaktiga uppgifter gällande vitsord. SKOLFRAMGÅNG För skolframgång ges poäng enligt följande: A. utgående från studentexamensbetyget och gymnasiets avgångsbetyg eller B. utgående från betyget över en yrkesinriktad examen eller C. utgående från studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen Om sökanden är behörig att söka i flere av dessa antagningsgrupper (A, B och C), kan han/hon välja det alternativ som ger högsta antal poäng. I ansökan bör antecknas vitsord endast från det betyg, som sökande söker in med. A. Student- och gymnasiebaserad antagning De sökande söker med avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. Medeltalet för avgångsbetyget från gymnasiet räknas ut som ovägt medeltal för alla numeriska vitsord på betyget. Abiturienter söker med sitt senaste gymnasiebetyg. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmål Bästa språk, långt (kort) 10 (7) 9 (5) 7 (3) 4 (1) 2 (0) Matematik, lång (kort) 15 (10) 13 (9) 11 (7) 8 (4) 4 (2) Medeltal för gymnasiets avgångsbetyg Medeltal 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Poäng B. Antagning på basis av yrkesexamen Sökande som avlagt en yrkesexamen söker med sitt avgångsbetyg. Sökande som utexamineras våren 2013 söker med sitt senaste betyg, och deras slutliga vitsord samlas in direkt från läroanstalterna.

15 Om sökanden har flera yrkesinriktade examina, kan han/hon välja vilket betyg som används vid poängsättning av skolframgången. Skolframgång poängsätts enligt ovägt medeltal för alla vitsord på avgångsbetyget. Medeltalet räknas utgående från vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats som siffror i det betyg som används i ansökan medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Om det för en yrkesinriktad grundexamen har skrivits ut både ett avgångsbetyg och ett betyg över ett fristående prov, beräknas medeltalet endast utgående från vitsorden på avgångsbetyget. Om en yrkesinriktad grundexamen avlagts som fristående examen genom yrkesprov, beräknas medeltalet utgående från vitsorden på betyget över den fristående examen. Poängskalan är följande: Skola 1-3 Skala 1-5 Skala 4-10 Poäng för skolframgång 2,67 4,50 9, ,50 4,25 8, ,33 4,00 8, ,17 3,75 8, ,00 3,50 8, ,88 3,25 7, ,75 3,00 7, ,63 2,75 7, ,50 2,50 7, ,38 2,25 6, ,25 2,00 6, ,13 1,75 6, ,00 1,50 6,00 7 < 1,50 < 6,00 0 C. Antagning utgående från studentexamensbetyget och en yrkesinriktad grundexamen De sökande söker med studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen. Medeltalet för avgångsbetyget från den yrkesinriktade grundexamen räknas ut som ovägt medeltal för vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats i det betyg som används i ansökan medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmål Bästa språk, långt (kort) 10 (7) 9 (5) 7 (3) 4 (1) 2 (0) Matematik, lång (kort) 15 (10) 13 (9) 11 (7) 8 (4) 4 (2) Medeltal för avgångsbetyg för yrkesinriktad grundexamen skala 1-3 2,33 2,00 1,75 1,50 1,25 skala 1-5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 skala ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Poäng FÖRSTA ÖNSKEMÅL Den sökande får 5 poäng för sitt första ansökningsönskemål.

16 URVALSPROV Till urvalsprovet kallas alla sökande som är behöriga. Det riksomfattande urvalsprovet för det naturvetenskapliga området hålls i vårens gemensamma ansökan torsdag kl , i höstens gemensamma ansökan torsdag kl För urvalsprovet kan den sökande få högst 40 poäng. I urvalsprovet testas den sökandes lämplighet och motivation för branschen (max 15 poäng), logiska tänkande och problemlösningsförmåga (max 15 poäng) samt tillägnande av ny kunskap (10 poäng). Allt material delas ut vid provtillfället. Den sökande måste få minst 10 poäng för urvalsprovet och få minst 4 poäng den del av provet som mäter lämpligheten och motivationen. Urvalsprovet bör göras vid den yrkeshögskola som har kallat den sökande till provet. Resultatet av urvalsprovet är i kraft under ifråga varande ansökningsperiod.

17 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET 2013 ANTAGNING AV STUDERANDE Till det riksomfattande urvalsprovet kallas alla behöriga sökande. Den slutliga antagningen sker enligt skolframgång och första önskemål, urvalsprov och arbetserfarenhet. Det maximala antalet antagningspoäng är: Skolframgång Första önskemål Urvalsprov Arbetserfarenhet Sammanlagt 55 poäng 5 poäng 30 poäng 10 poäng 100 poäng Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har granskat skolbetygen och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan upphäva antagningen, om betyg och intyg inte lämnas in inom den av yrkeshögskolan angivna tidsfristen eller om sökanden har gett felaktiga uppgifter gällande vitsord eller arbetserfarenhet. SKOLFRAMGÅNG För skolframgång ges poäng enligt följande: A. utgående från studentexamensbetyget och gymnasiets avgångsbetyg eller B. utgående från betyget över en yrkesinriktad examen eller C. utgående från studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen Om sökanden är behörig att söka i flere av dessa antagningsgrupper (A, B och C), kan han/hon välja det alternativ som ger högsta antal poäng. I ansökan bör antecknas vitsord endast från det betyg, som sökande söker in med. A. Student- och gymnasiebaserad antagning De sökande söker med avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. Medeltalet för avgångsbetyget från gymnasiet räknas ut som ovägt medeltal för alla numeriska vitsord på betyget. Abiturienter söker med sitt senaste gymnasiebetyg. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmål Bästa språk som skrivits som långt eller bästa språk som skrivits som kort (också mellanlångt) Matematik eller Bästa realämnesprov (Realen för dem som skrivit före 2006) Medeltal för gymnasiets avgångsbetyg 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00

18 Poäng B. Antagning på basis av yrkesexamen Sökande som avlagt en yrkesexamen söker med sitt avgångsbetyg. Sökande som utexamineras våren 2013 söker med sitt senaste betyg, och deras slutliga vitsord samlas in direkt från läroanstalterna. Om sökanden har flera yrkesinriktade examina, kan han/hon välja vilket betyg som används vid poängsättning av skolframgången. Skolframgång poängsätts enligt ovägt medeltal för alla vitsord på avgångsbetyget. Medeltalet räknas utgående från vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats som siffror i det betyg som används i ansökan medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Om det för en yrkesinriktad grundexamen har skrivits ut både ett avgångsbetyg och ett betyg över ett fristående prov, beräknas medeltalet endast utgående från vitsorden på avgångsbetyget. Om en yrkesinriktad grundexamen avlagts som fristående examen genom yrkesprov, beräknas medeltalet utgående från vitsorden på betyget över den fristående examen. Poängskalan är följande: Skala Skala Skala Poäng ,67 4,50 9, ,50 4,25 8, ,33 4,00 8, ,17 3,75 8, ,00 3,50 8, ,25 7, ,00 7, ,63 2,75 7, ,50 2,50 7, ,38 2,25 6, ,25 2,00 6, ,13 1,75 6, ,00 1,50 6,00 7 <1,50 <6,00 0 C. Antagning utgående från studentexamensbetyget och en yrkesinriktad grundexamen De sökande söker med studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen. Medeltalet för avgångsbetyget från den yrkesinriktade grundexamen räknas ut som ovägt medeltal för vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats i det betyg som används i ansökan, medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden.

19 Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmål Bästa språk som skrivits som långt eller bästa språk som skrivits som kort (också mellan långt) Matematik eller Bästa realämnesprov (Realen för dem som skrivit före 2006) Medeltal för avgångsbetyg för yrkesinriktad grundexamen 1-3 2,33 2,00 1,75 1,50 1, ,00 3,50 3,00 2,50 2, ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Poäng FÖRSTA ÖNSKEMÅL Den sökande får 5 poäng för sitt första ansökningsönskemål. URVALSPROV Inom naturbruk och miljöområdet ordnas urvalsprov i alla utbildningsprogram förutom till utbildningsprogrammet maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu och Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Utbildningsprogrammen metsätalouden koulutusohjelma, maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma (inklusive hevostalouden suuntautumisvaihtoehto), puutarhatalouden koulutusohjelma och kestävän kehityksen koulutusohjelma samt den svenskspråkiga utbildningen vid Yrkeshögskolan Novia ordnar torsdag ett gemensamt riksomfattande urvalsprov. Till urvalsprovet kallas alla behöriga sökande. Sökanden antecknar på ansökningsblanketten platsen där han eller hon vill delta i urvalsprovet. Anmälan är bindande. Provet kan avläggas på finska eller svenska på alla orter. Som plats för urvalsprovet rekommenderas den yrkeshögskola som den sökande har som sitt främsta önskemål för utbildning inom naturbruk och miljöområdet. Det gemensamma urvalsprovet innehåller två prov som testar den logiska slutledningsförmågan och tillämpningen av matematik samt färdigheterna i informationssökning och kommunikation. Den sökande måste få minst 5 poäng för vartdera provet. Provet i kommunikation är ett materialbaserat prov. Materialet delas ut under provet. För urvalsprovet kan den sökande få högst 30 poäng som resultat av provet i kommunikation (högst 15 p) och provet i matematik (högst 15 p). Resultatet av urvalsprovet räknas till godo i alla de utbildningsprogram som är med i samarbetet och den sökande behöver bara delta i ett urvalsprov. Resultatet av urvalsprovet är i kraft under ifråga varande ansökningsperiod. Till det gemensamma riksomfattande urvalsprovet för naturbruk och miljöområdet torsdag hör: Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmat Hämeen, Oulun seudun, Pohjois-Karjalan, Savonia-amk och Rovaniemen amk

20 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmat, hevostalouden suuntautumisvaihtoehdot Hämeen amk Utbildningsprogrammet för landsbygdsnäringarna och landskapsplanering / inriktningalternativet för lantbruksnäringarna Yrkeshögskolan Novia Metsätalouden koulutusohjelmat Hämeen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Rovaniemen, Seinäjoen och Tampereen amk Utbildningsprogrammet för skogsbruk och miljö / inriktningsalternativet för skogsbruk Yrkeshögskolan Novia Puutarhatalouden koulutusohjelmat Hämeen amk Utbildningsprogrammet för landsbygdsnäringarna och landskapsplanering / inriktningsalternativet för trädgårdsnäring Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet för landsbygdsnäringarna och landskapsplanering / inriktningsalternativet för landskapsplanering Yrkeshögskolan Novia Kestävän kehityksen koulutusohjelmat Hämeen amk Utbildningsprogrammet för skogsbruk och miljö/inriktningsalternativet för miljöplanering Yrkeshögskolan Novia Om tillstånd för 2013 ges, antar Yrkeshögskolan Novia studerande till ett utbildningsprogram inom utbildningsområdet för naturbruk och miljö: Utbildningsprogrammet för naturbruk och miljö. Examensbenämningarna är agrolog (YH), hortonom (YH), miljöplanerare (YH) och skogsbruksingenjör (YH). Separata urvalsprov inom naturbruk och miljöområdet: Separata urvalsprov ordnas enligt följande: Maisemasuunnittelun koulutusohjelma (Hämeen amk) onsdag ARBETSERFARENHET Utgående från arbetsintygen får den studerande högst 10 poäng så, att två månaders arbetserfarenhet ger en poäng. Här godkänns sådan arbetserfarenhet som den sökande har skaffat efter att han eller hon fyllt 16 år och före utgången av ansökningstiden. Arbetserfarenheten behöver inte vara inom naturbruk och miljöområdet. Värnplikt och civiltjänstgöring räknas som arbetserfarenhet. Arbetserfarenheten behöver inte vara kontinuerlig och den kan ha skaffats hos olika arbetsgivare. Praktik och inlärning i arbetet som ingår i den examen som sökande ansöker med, godkänns inte som arbetserfarenhet. För att få poäng skall den sökande ange sin arbetserfarenhet i hela månader på ansökningsblanketten. Deltidsarbete omvandlas till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 arbetsdagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar en månad. Arbetserfarenhet skall kunna påvisas med arbetsintyg som för de antagna kontrolleras i början av studierna. Om arbetserfarenheten är från hemgården eller från en motsvarande plats, skall arbetsintyget vara utfärdat av en utomstående person, t.ex. av en distriktsagrolog eller en befattningshavare inom skogsvårdsföreningen.

21 Sökande som söker med studentexamensbetyg och/eller avgångsbetyg från gymnasiet får högsta möjliga antal poäng för arbetserfarenhet (20 månader) för en yrkesexamen (yrkesinriktad grundexamen, examen på skol- eller institutnivå). Också sökande som utexamineras våren 2013 är berättigade till ovan nämnda arbetserfarenhetsmånader.

22 TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHENS ANTAGNINGSGRUNDER 2013 ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till urvalsprov (utom vid HAAGA-HELIA yrkeshögskolas verksamhetspunkt i Haga och vid Tampereen ammattikorkeakoulu). Den slutliga antagningen sker på basen av det totala antalet poäng för skolframgång, första önskemål, arbetserfarenhet och urvalsprov. Det maximalapoängtalet för antagning är följande: Skolframgång 30 poäng Första önskemål 5 poäng Urvalsprov 55 poäng Arbetserfarenhet 10 poäng Sammanlagt 100 poäng Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har granskat skolbetygen och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan upphäva antagningen om den sökande inte levererat intygen inom utsatt tid eller har gett felaktiga uppgifter om sig själv. SKOLFRAMGÅNG För skolframgång ges poäng enligt följande: A. utgående från studentexamensbetyget och gymnasiets avgångsbetyg eller B. utgående från betyget över en yrkesinriktad examen eller C. utgående från studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen Om den sökande är behörig att söka i flere av dessa antagningsgrupper (A, B och C), kan han/hon välja det alternativ som ger högsta antal poäng. I ansökan antecknas endast vitsorden från det betyg som den sökande söker med. A. Student- och gymnasiebaserad antagning De sökande ansöker med avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. Medeltalet för avgångsbetyget från gymnasiet räknas ut som ovägt medeltal för alla vitsord på betyget. Abiturienter söker med sitt senaste gymnasiebetyg. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmålet Det bästa språket Matematik eller bästa realämnesprov (Realen för dem som skrivit före 2006) Medeltal för gymnasiets avgångsbetyg 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Poäng B. Antagning på basis av yrkesexamen Sökande som avlagt en yrkesexamen ansöker med sitt avgångsbetyg. Sökande som utexamineras våren 2013 söker med sitt senaste betyg, och sökandes slutliga vitsord samlas in direkt från läroanstalterna. Om den sökande har flera yrkesinriktade examina kan han/hon välja vilket betyg som används vid poängsättningen av skolframgången. Skolframgång poängsätts enligt ovägt medeltal för alla vitsord på avgångsbetyget. Medeltalet räknas utgående från vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts på annat håll och som räknats till godo har antecknats i det betyg som används i ansökan, medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal.

23 Om det för en yrkesinriktad grundexamen har skrivits ut både ett avgångsbetyg och ett betyg över ett fristående prov, beräknas medeltalet endast utgående från vitsorden på avgångsbetyget. Om en yrkesinriktad grundexamen avlagts som fristående examen genom yrkesprov, beräknas medeltalet utgående från vitsorden på betyget över den fristående examen. Examen skall vara avlagd senast den dag som anges som sista tidpunkt för mottagande av studieplats. Poängskalan är följande: Skala Skala Skala Poäng för skolframgång 2,67 4,50 9, ,50 4,25 8, ,33 4,00 8, ,17 3,75 8, ,00 3,50 8, ,88 3,25 7, ,75 3,00 7, ,63 2,75 7, ,50 2,50 7, ,38 2,25 6, ,25 2,00 6,50 8 1,13 1,75 6,25 6 1,00 1,50 6,00 4 <1,50 <6,00 0 C. Antagning utgående från studentexamensbetyget och en yrkesinriktad grundexamen Sökande söker med studentexamensbetyget och avgångsbetyget för en yrkesinriktad grundexamen. Medeltalet för avgångsbetyget från den yrkesinriktade grundexamen räknas ut som ovägt medeltal för vitsorden, som uttrycks i siffror eller som kan omvandlas till siffror. Om vitsord som avlagts i någon annan skola och som räknats till godo har antecknats i det betyg som används i ansökan medtas detta vitsord vid beräkningen av medeltal. Vitsorden på studentexamensbetyget samlas in direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg Vitsord L/E M C B A Modersmålet Det bästa språket Matematik eller bästa realämnesprov (Realen för dem som skrivit före 2006) Medeltal för avgångsbetyg för yrkesinriktad grundexamen Skala 1-3 2,33 2,00 1,75 1,50 1,25 Skala 1-5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Skala ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Poäng FÖRSTA ANSÖKNINGSÖNSKEMÅL Den sökande får 5 poäng för sitt första ansökningsönskemål. URVALSPROV Till det nationella urvalsprovet kallas alla behöriga sökande. Urvalsprovet består av en skriftlig del och en intervju. Den gemensamma skriftliga delen av provet för turism-, kosthålls-, och ekonomibranschen ordnas tisdag kl i vårens ansökan och torsdag kl i höstens ansökan. Sökande intervjuas antingen före eller efter det skriftliga provet eller vid behov dagen därpå. I urvalsprovet betonas lämplighet för branschen, motivation, sociala färdigheter och inlärningsförmåga. I den skriftliga delen ingår uppgifter i modersmålet, engelska språket och matematik. I den skriftliga delen kan sökanden få högst 35 poäng och i intervjun högst 20 poäng. Närmare uppgifter framgår ur yrkeshögskolornas

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 MED VILKET BETYG SÖKER JAG? Om du har flera examina, kan du välja det för dig fördelaktigaste betyget och basera din ansökan på detta. Vitsorden tas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Polis (YH) Urvalsgrunder

Polis (YH) Urvalsgrunder Polis (YH) Urvalsgrunder 7.1.2014 1 Innehållsförtäckning 1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE... 2 3 BEHÖRIGHET... 2 4 URVALSPROV... 3 5 BEDÖMNING OCH POÄNGSÄTTNING...

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning 23.9.2013 Sari Ellonen, Heidi Bergström, Satu Hornborg och Laura von der Hagen Dagens program 9.30 Kaffeservering,

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER 2012 SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET

ANTAGNINGSGRUNDER 2012 SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 1 ANTAGNINGSGRUNDER 2012 SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående från

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor.

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor. UTKAST 21.6.2018 Lag om studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen ( / ). Den studerande

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen!

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen! Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016 Välkommen! Dagens program Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder Studiehandledare Anna Levander informerar om: vad som är på gång för studerande i åk 2 studentexamen

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen...

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten TIDTABELL FÖR STATISTIKEN I WERA ÅR 2011 1. NYBÖRJARPLATSER, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning Nybörjarplatser - Uppgifterna om nybörjarplatserna

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 46 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv. Fakulteten ger

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

På gång i Skolfinland 2014

På gång i Skolfinland 2014 På gång i Skolfinland 2014 Marianne West-Ståhl RFV Ann-Sofi Loo RFV Thomas Sundell RFV Carola Holm-Palonen Larsmo kommun 19.5.2014 1 Regionförvaltningsverk och verksamhetsställen Regionförvaltningsverken

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Till medierna 6.8.2009 Materialet får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Bifogat finns uppgifter

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 47 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Antagningsvillkor Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018-2019 svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier 1.8.2017 eller senare, eller har

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen och universitetslagen samt av 6 i straffregisterlagen

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om studentexamen 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018). En studerande som har avlagt

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 i lagen om finansiering av undervisningsoch

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar

Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar 2017-2019 Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande infotillfälle 16.11.2018 Ida Borgar, Kirsi Talman Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER F REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER 2018 15.9.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som

Läs mer

Två starka fenomen och nuläget ger det framtida utbildningsbehovet

Två starka fenomen och nuläget ger det framtida utbildningsbehovet Två starka fenomen och nuläget ger det framtida utbildningsbehovet -globala utmaningar -innovationer, hur förändras arbetet -fungerande näringsstruktur -hållbar ekonomi -svenska behov Förändrat Pensionsavgången

Läs mer

Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar. Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan

Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar. Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan 25.2-15.3.2013 www.studieval.fi Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar 5 ansökningsalternativ (Obs! prioritering) 1 studieplats Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2019

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2019 REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4 ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. ANSÖK! SE ARCADA.FI Gemensam ansökan, vuxenutbildning 7.3 12.4.2011. Välkommen tillbaka till högskolan för livet S. 2 Masterarbetet

Läs mer