INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN Behörighet att söka till studier som leder till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till"

Transkript

1 REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2016

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen Påvisande av behörighet att söka Antagningsgrunder Antagning genom prövning Påvisande av språkkunskaper vid antagningen Språkprov i finska eller svenska Påvisande av språkkunskaper i engelska och befrielse från språkprovet Tillgängligheten vid antagningen Antagningen vid samma poängtal ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN Behörighet för utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (gäller utbildningar på finska, svenska och främmande språk) Tillgängligheten vid antagningen Antagningsgrunder för utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (gäller utbildningar på finska, svenska och främmande språk) Antagningen vid samma poängtal YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Finskspråkig utbildning YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM KULTURBRANSCHEN Finsk- och svenskspråkig utbildning Utbildning på främmande språk YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM NATURBRUK Finsk- och svenskspråkig utbildning Utbildning på främmande språk YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM TURISM- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN Finskspråkig utbildning Utbildning på främmande språk YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET Finsk- och svenskspråkig utbildning, dag- och flerformsstudier Utbildning på främmande språk, dag- och flerformsstudier YRKESHÖGSKOLEEXAMEN I IDROTT Finsk- och svenskspråkig utbildning Utbildning på främmande språk... 35

3 9 YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN Finsk- och svenskspråkig utbildning YRKESHÖGSKOLEEXAMEN I TEKNIK Ingenjörsutbildning (förutom utbildning inom brand- och räddningsbranschen) och utbildning till laboratorieanalytiker Finsk- och svenskspråkig utbildning Utbildning på främmande språk Utbildning inom brand- och räddningsbranschen Finskspråkig utbildning Utbildning till byggnadsarkitekt Finskspråkig utbildning Utbildning till byggmästare Finsk- och svenskspråkig utbildning YRKESHÖGSKOLEEXAMEN I SJÖFART Finsk- och svenskspråkig utbildning Utbildning på främmande språk Övrig information YRKESHÖGSKOLEEXAMEN I FÖRETAGSEKONOMI Finsk- och svenskspråkig utbildning Utbildning på främmande språk BILAGA MED TIDSSCHEMA... 1

4 1 REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDERNA ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen Behörigheten att söka till yrkeshögskolor regleras av yrkeshögskolelagen 932/2014. Du kan söka till studier som leder till en yrkeshögskoleexamen om du har avlagt gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen i Finland International Baccalaureate-examen (IB) European Baccalaureate-examen (EB) Reifeprüfung-examen (RP) en finländsk yrkesinriktad grundexamen på 120 studieveckor eller en motsvarande yrkesinriktad examen på minst 80 studieveckor en finländsk examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå en finländsk yrkesinriktad grundexamen som avlagts som fristående examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en motsvarande examen som avlagts tidigare eller en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. För vissa ansökningsobjekt kan yrkeshögskolorna kräva en viss examen eller andra intyg (t.ex. ett språkintyg, som behandlas närmare i punkt 1.5.2). Vissa yrkeshögskolor kan också genom prövning anta en sökande som kan anses har tillräckliga kunskaper och färdigheter för yrkeshögskolestudier i ansökningsobjektet i fråga. Mer information i punkt Påvisande av behörighet att söka Den examen som används vid ansökan ska vara avlagd så att en kopia av det slutliga examensbetyget är framme i högskolan efter att resultaten av antagningen har offentliggjorts, senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Examen ska dock vara avlagd innan ansökningstiden löper ut, om sökanden: inte är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker med en examen som avlagts utomlands (gäller inte EB-, IB- och RB-examina) De som söker med ett finländskt examensbetyg behöver inte lämna in en kopia av betygen, för endast de antagnas betyg kontrolleras. Undantag utgör de som avlagt en

5 2 finländsk studentexamen före Dessa ska lämna in kopior av betygen senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). För att visa sin behörighet att söka ska den som söker med en examen som avlagts utomlands senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema) lämna in en kopia av det slutliga examensbetyg som utgör grund för ansökan. Kopian lämnas in till ansökningsservicen i den yrkeshögskola som är sökandens första ansökningsönskemål och som fattar beslut om behörigheten att söka i fråga om alla ansökningsönskemål. Detta gäller dock inte medborgare i ett EU-/EES-land som avlägger examen under ansökningsperioden och inte heller dem som ansöker med en IB-, EB- eller RP-examen. Dessa ska lämna in kopior av sina betyg senast vid en annan tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Endast slutliga examensbetyg kan godkännas, tillfälliga eller temporära godkänns inte. Om examensbetyget är skrivet på ett annat språk än finska, svenska eller engelska ska sökanden också lämna in en kopia av en översättning gjord av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel. Översättningen ska lämnas in till högskolornas ansökningsservice senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Om sökanden är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting och inte kan bevisa sin examen med dokument, kan yrkeshögskolan kalla sökanden till urvalsprovet. Sökanden ska ha ett myndighetsbeslut som anger att han eller hon har flyktingstatus (beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd). Sökanden ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen i alla yrkeshögskolor till vilka han eller hon söker. Detta ska göras senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Vid ansökan till engelskspråkiga examensutbildningar ska sökandena dessutom lämna in ett betyg över sina kunskaper i engelska till högskolornas ansökningsservice. Detta gäller inte medborgare i ett EU-/EES-land och inte heller dem som söker med ett finländskt examensbetyg, om de inte ansöker om befrielse från ett språkprov som hålls i samband med urvalsprovet. Mer information i punkt Antagningsgrunder Högskolorna bestämmer separat för varje ansökningsobjekt vilka av de nedan nämnda urvalsmetoderna som ska användas. Dessutom ska de bestämma antalet nybörjarplatser för varje ansökningsobjekt. Oberoende av vilken grundutbildning de sökande har är de med i den urvalsmetod som används inom det område som de valt, men de kan bli antagna med endast en urvalsmetod. Poängtabeller för poängsättningen av skolframgång finns i de rekommendationer om antagningsgrunder som varje utbildningsområde har utarbetat. Det maximala antalet urvalspoäng är följande: URVALSMETOD 1: URVALSPROV 40/70/100 poäng URVALSMETOD 2: SKOLFRAMGÅNG OCH URVALSPROV (endast de som söker med studentexamen är med i urvalsmetoden) Alternativ 2A

6 3 Skolframgång 30 poäng (vitsorden i studentexamen) 70 poäng Totalt 100 poäng Alternativ 2B Skolframgång 60 poäng (vitsorden i studentexamen) 40 poäng Totalt 100 poäng URVALSMETOD 3: URVALSPROV OCH ARBETSERFARENHETER Arbetserfarenheter Totalt 70 poäng 30 poäng 100 poäng Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning, om betygen inte har kommit in vid den tidpunkt som yrkeshögskolan meddelat eller om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter om sig själv. Omvandlingsschema för EB-, IB- och Reifeprüfung-examina De som ansöker med en IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen omvandlar vitsorden i sitt examensbetyg i enlighet med omvandlingstabellen nedan. EB-examen IB-examen (Diploma) Reifeprüfung -examen Finländsk studentexamen Matematik Annat ämnesspecifikt prov 9,50 10,00 9,00 10,00 7 (Excellent) poäng Laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6 (Very good) poäng 7,00 8,45 7,00 7,95 5 (Good) 8 9 poäng 6,00 6,95 6,00 6,95 4 (Satisfactory) 7 poäng Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur 5,00 5,95 5,00 5,95 3 (Mediocre) 5 6 poäng Lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2 (Poor) 4 poäng Approbatur 1.4 Antagning genom prövning Varje yrkeshögskola beslutar separat för varje utbildning om den prövningsbaserade antagningen. Sökanden ska lämna in kopior av betyg som han eller hon önskar åberopa till ansökningsservicen i alla yrkeshögskolor som är ansökningsönskemål senast vid den

7 4 tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Prövningen gäller endast sökandens behörighet att söka. 1.5 Påvisande av språkkunskaper vid antagningen Språkprov i finska eller svenska Ett språkprov i finska eller svenska kan ordnas för sökande vars modersmål och/eller skolbildningsspråk är ett annat än undervisningsspråket. Som skolbildningsspråk betraktas det språk som de sökande fått godkänt vitsord för i studier i finska eller svenska som modersmål i ett avgångsbetyg för studier som regleras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller i motsvarande studier. Som skolbildningsspråk betraktas också ett språk i vilket sökanden i studentexamen har genomgått provet i modersmål med godkänt vitsord eller i vilket de har fått minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i finska eller svenska som andraspråk. I stället för att påvisa sina kunskaper i finska eller svenska genom att delta i språkprovet kan sökanden ges möjlighet att påvisa kunskaperna med ett intyg över uppnådd nivå i den allmänna språkexamen. Förutsättningen är dock att sökanden i denna examen har uppnått minst nivå 4 i muntlig framställning och talförståelse samt i skriftlig framställning och textförståelse. Som bevis för att sökanden har de nödvändiga kunskaperna i finska eller svenska kan även godkännas avlagd språkexamen för statsförvaltningen på minst nivån goda i delproven i muntlig och skriftlig färdighet Påvisande av språkkunskaper i engelska och befrielse från språkprovet Vid ansökan till en utbildning på ett främmande språk ska en sökande som söker med en examen avlagd utomlands och som inte är medborgare i ett EU-/EES-land lämna in ett intyg över sina språkkunskaper till ansökningsservicen i den yrkeshögskola som sökanden har uppgett som sitt första ansökningsönskemål. Sina språkkunskaper kan de sökande påvisa med intyg över att de nått upp till nedre gränsen i något av följande intyg: Cambridge ESOL s Certificate of Proficiency in English (CPE), level C Cambridge ESOL s Certificate in Advanced English (CAE), CEFR level C1 Pearson test of English, Academic 51 IELTS, academic level 6,0 TOEFL 550 paper-based test/toefl 79 internet-based test Färdighetsnivå 4 i den allmänna språkexamen i engelska på alla delområden; förstå text, förstå tal, tala och skriva ( > Utbildning och examina > Språkexamina) AICE-examen avlagd i Finland Finländsk studentexamen: vitsord C i engelska, lång lärokurs IB-examen: vitsord 4 i engelska, lång lärokurs EB-examen: vitsord 6,00 6,95 i engelska, lång lärokurs RP-examen: vitsord 7 i engelska, lång lärokurs För påvisande av kunskaperna i engelska godkänns dessutom en engelskspråkig examen på andra stadiet avlagd i Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien eller Nya Zeeland eller en lägre eller högre engelskspråkig högskoleexamen avlagd i

8 5 dessa länder samt en engelskspråkig lägre eller högre högskoleexamen avlagd i ett EU-/EES-land Språkintyget ska vara giltigt under ansökningstiden. Pearson test of English-, IELTS- och TOEFL-intygen är giltiga i två år. I de övriga intygen är giltighetstiden inte begränsad. Ett TOEFL-testresultat godkänns endast om det skickats direkt från Educational Testing Service (ETS), som administrerar TOEFL-testet. I det språkprov som ingår i urvalsprovet bedöms de sökandes språkkunskaper med skalan godkänd/underkänd. Den som blir underkänd i språkprovet kan inte bli antagen till utbildningen. I vissa ansökningsobjekt är det obligatoriskt att delta i språkdelen av urvalsprovet. Sökande som har avlagt en finländsk studentexamen före 1990 måste lämna in ett intyg över sina språkkunskaper. 1.6 Tillgängligheten vid antagningen De sökande kan ansöka om rätt till specialarrangemang för urvalsprovet med en särskild ansökan. I ansökan ska anges vilka specialarrangemang som önskas samt skälen till ansökan. Till ansökan ska bifogas kopior av de intyg som sökanden åberopar. Ansökan görs antingen med en fritt formulerad ansökan eller med en separat blankett i enlighet med högskolans anvisningar. Om hindret som berättigar till specialarrangemang är befintligt redan under ansökningstiden, ska ansökan om arrangemangen lämnas in senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema) till ansökningsservicen i alla de högskolor som finns bland sökandens ansökningsönskemål. Om ett hinder som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet ska sökanden utan dröjsmål lämna in ansökan om specialarrangemang till ansökningsservicen i alla de högskolor i vilkas urvalsprov sökanden deltar. Beslut om specialarrangemang för ett urvalsprov gäller endast ansökningsobjektet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag. Om en person lämnar in en ansökan till samma eller något annat ansökningsobjekt senare ska han eller hon ansöka om specialarrangemang för urvalsprovet på nytt. 1.7 Antagningen vid samma poängtal Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande kriterier: 1. poäng i urvalsprovet 2. poäng för skolframgång 3. poäng för arbetserfarenheter 4. ansökningsönskemålens ordning Det finns skillnader mellan ansökningsobjekten i fråga om vilka kriterier som används i en situation där flera sökande har samma poängtal. Skillnaderna beror på vilka urvalsmetoder som används i ansökningsobjektet. Om det inte med dessa kriterier erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal, kan yrkeshögskolan välja mellan tre alternativ: alla sökande som har samma poängtal antas, ingen av dem antas eller så används lottning.

9 6 2 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2.1 Behörighet för utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (gäller utbildningar på finska, svenska och främmande språk) Behöriga att söka till studier för en högre YH-examen är de som har en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en annan lämplig högskoleexamen samt efter denna examen minst tre års arbetserfarenhet inom en lämplig bransch. Som lämplig bransch betraktas både den bransch till vilken sökanden nu söker och den bransch inom vilken sökanden har avlagt en högskoleexamen. Krav på grundutbildning Yrkeshögskolan fastställer krav på grundutbildning separat för varje ansökningsobjekt. Den examen som används vid ansökan ska vara avlagd så att en kopia av det slutliga examensbetyget är framme hos högskolans ansökningsservice senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). En examen som avlagts utomlands ska däremot vara avlagd innan ansökningstiden löper ut, om sökanden inte är medborgare i ett EU- eller EES-land. För att påvisa sin behörighet att söka ska den som söker med en examen som avlagts utomlands lämna in en kopia av det slutliga examensbetyg som utgör grund för ansökan till ansökningsservicen i yrkeshögskolan senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Om betyget har utfärdats på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ska sökanden till ansökningsservicen i den yrkeshögskola som är första ansökningsönskemål lämna in en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator. Kopian ska vara framme hos ansökningsservicen senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Om sökanden är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting och inte kan bevisa sin examen med dokument, kan yrkeshögskolan kalla sökanden till urvalsprovet eller så kan en förhandsuppgift som sökanden lämnat in inom utsatt tid beaktas. Sökanden ska ha ett myndighetsbeslut som anger att han eller hon har flyktingstatus (beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd). Sökanden ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen i alla yrkeshögskolor till vilka han eller hon söker. Kopiorna ska ha kommit in senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Krav på arbetserfarenheter För behörighet att söka krävs tre års arbete som sökanden utfört från och med den dag då det slutliga examensbetyget utfärdades till om sökanden deltar i vårens ansökan och till om sökanden deltar i höstens antagning.

10 7 Yrkeshögskolan godkänner även arbetserfarenhet som förvärvats efter en tidigare avlagd examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå (examen får ha avlagts inom vilket utbildningsområde som helst) och före högskoleexamen. Även i detta fall krävs minst tre års arbetserfarenhet inom en lämplig bransch. Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om sökanden kan uppvisa ett intyg som visar att sökanden har eller har haft en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. (FÖPL = pensionsförsäkring för företagare, LFÖPL = pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar). Företagsverksamhet i utlandet bevisas med motsvarande officiella dokument. Inom hantverk och konstindustri, mediekultur och bildkonst, teater och dans samt musik kan det i stället för arbetserfarenhet fordras konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning (lag 564/2009). Denna påvisas t.ex. med en portfölj. För utbildningen till sjökapten (högre YH) godkänns en av Trafiksäkerhetsverket godkänd minst sex månaders fartygstjänst i befälsuppgifter enligt utdrag ur sjömansregistret. Utöver detta krävs arbetserfarenhet inom sjöfartsbranschen antingen till havs eller på land så att det ovannämnda arbetet i befälsuppgifter och annan arbetserfarenhet inom sjöfartsbranschen tillsammans omfattar minst tre år. Arbetserfarenheten meddelas i hela månader. De sökande ska omvandla arbetstimmar som de utfört i deltidsarbete till timmar i heltidsarbete på följande sätt: 150 timmar eller 20 dagar med minst 7 arbetstimmar motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande eller förvärvad hos samma arbetsgivare. Sökande som haft flera anställningsförhållanden samtidigt får endast så många poäng som heltidsarbete ger. Beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller vårdledighet räknas inte som arbetserfarenhet. Inlämnande av examensbetyg och arbetsintyg De antagna personernas examensbetyg, arbetsintyg och eventuella andra intyg kontrolleras. Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning, om betygen inte har kommit in vid den tidpunkt som yrkeshögskolan meddelat eller om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan. Arbetserfarenheterna ska bevisas med arbetsintyg som arbetsgivaren utfärdat. Av arbetsintyget ska framgå bland annat exakt datum då anställningsförhållandet inleddes och upphörde, arbetsgivarens kontaktuppgifter, arbetsuppgifter och, om det är fråga om deltidsarbete, antalet arbetstimmar. Om anställningen fortfarande pågår ska sökanden begära ett tillfälligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Om det ursprungliga arbetsintyget har utfärdats på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ska sökanden till ansökningsservicen lämna in både en kopia av intyget på det ursprungliga språket och en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel. 2.2 Tillgängligheten vid antagningen Personer som har kallats till ett urvalsprov kan ansöka om rätt till specialarrangemang för provet med en särskild ansökan. I ansökan ska anges vilka specialarrangemang som

11 8 önskas samt skälen till ansökan. Till ansökan ska bifogas kopior av de intyg som sökanden åberopar. Ansökan görs antingen med en fritt formulerad ansökan eller med en separat blankett i enlighet med högskolans anvisningar. Om hindret som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet är befintligt redan under ansökningstiden, ska ansökan om arrangemangen vara framme hos högskolans ansökningsservice senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema). Ansökan om specialarrangemang ska lämnas till ansökningsservicen i alla de högskolor som sökanden har uppgett som ansökningsönskemål och i vilka sökanden deltar i ett urvalsprov. Om ett hinder som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet ska sökanden utan dröjsmål lämna in ansökan om specialarrangemang till ansökningsservicen i alla de högskolor i vilkas urvalsprov sökanden deltar. 2.3 Antagningsgrunder för utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (gäller utbildningar på finska, svenska och främmande språk) 1 och/eller förhandsuppgift och/eller förhandsuppgift 100 poäng (till urvalsprovet kan en intervju höra). Det lägsta poängtal som godkänns är 20 poäng. Språkkunskaperna hos personer som söker till utbildningar på främmande språk bedöms i samband med urvalsprovet/förhandsuppgiften. Vitsordet för lärdomsprovet, skolframgången och de branschspecifika arbetserfarenheterna kan beaktas i urvalsprovet/förhandsuppgiften. 2.4 Antagningen vid samma poängtal Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande kriterier: 1. och/eller förhandsuppgift 2. Ansökningsönskemålens ordning Om det inte med dessa kriterier erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal, kan yrkeshögskolan välja mellan tre alternativ: alla sökande som har samma poängtal antas, ingen av dem antas eller så används lottning.

12 9 3 YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET I denna rekommendation beskrivs antagningsgrunderna för yrkeshögskoleexamina inom det humanistiska och pedagogiska området. Den branschspecifika rekommendationen preciserar de allmänna rekommendationerna om antagningsgrunderna. I den gemensamma ansökan 2016 finns följande utbildningar och ansökningsobjekt inom dag- och flerformsstudier som leder till en yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska och pedagogiska området: UTBILDNING Samhällspedagog (YH) Samhällspedagog (YH) Samhällspedagog (YH) Tolk (YH) Tolk (YH) ANSÖKNINGSOBJEKT Samhällspedagog (YH), dagstudier Samhällspedagog (YH), flerformsstudier Samhällspedagog (YH), kyrkans ungdomsarbete, dagstudier Tolk (YH), teckenspråk och tolkning, dagstudier Tolk (YH), kontakttolkning, flerformsstudier Den allmänna behörigheten att söka till examensinriktade utbildningar behandlas i den allmänna delen av rekommendationen om antagningsgrunderna. 3.1 Finskspråkig utbildning Antagning av studerande De som söker till en utbildning inom det humanistiska och pedagogiska området ska ha ett hälsotillstånd och en funktionsförmåga som möjliggör utförande av de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna. Information om hälsokraven inom området finns på yrkeshögskolornas webbplatser och i tjänsten Studieinfo.fi. Den sökande ska på begäran av yrkeshögskolan lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga som behövs vid bedömningen i samband med antagningen samt information om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten. De studerande ska på yrkeshögskolans begäran visa upp ett straffregisterutdrag, om de under studierna eller studierelaterad praktik ges uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete bland minderåriga. Yrkeshögskolan kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det finns anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller praktik eller att den studerande är narkotikaberoende. Antagning till dagstudier:

13 10 URVALSMETOD 1: URVALSPROV 100 poäng I urvalsprovet krävs minst 50 p (samhällspedagog) eller 35 p (tolk) för att bli antagen och varje obligatorisk del måste genomföras med godkänt resultat. Antagning till flerformsstudier: URVALSMETOD 1: URVALSPROV 100 poäng För antagning krävs 50 p (samhällspedagog, flerformsstudier) eller 35 p (tolk/kontakttolk) i urvalsprovet. Dagstudier Inom det humanistiska och pedagogiska området samarbetar yrkeshögskolorna kring urvalsprovet i två urvalsgrupper för dagstudier: samhällspedagog (YH) och samhällspedagog (YH)/kyrkans ungdomsarbete samt teckenspråk och tolkning/tolk (YH). Samarbetet innebär att yrkeshögskolor som hör till samma urvalsprovsgrupp godkänner urvalsprov som genomförts i en annan yrkeshögskola som hör till gruppen som sådana. Sökanden kallas till urvalsprov till den verksamhetsenhet som är första ansökningsönskemål. Dessa yrkeshögskolor samarbetar: Samhällspedagog (YH) och samhällspedagog (YH) / Kyrkans ungdomsarbete - Centria yrkeshögskola - Humanistinen ammattikorkeakoulu - Mikkelin ammattikorkeakoulu Antagningen görs endast på grundval av urvalsprovet. Till urvalsprovet kallas alla behöriga sökande. et består av olika individuella uppgifter, gruppuppgifter, intervjuer och.eventuellt psykologiska tester. I provet tar man reda på de sökandes förutsättningar för studier, lämplighet för branschen, motivation, social förmåga och kreativitet. Sökanden måste i urvalsprovet (max. 100 p.) få minst 50 p samt godkänt resultat i varje obligatorisk del. et består av olika individuella uppgifter, gruppuppgifter och intervjuer samt eventuella psykologiska tester. I provet tar man reda på de sökandes lämplighet för branschen, motivation, social förmåga, förutsättningar för lärande och kreativitet. en hålls vid den gemensamma ansökan på våren och vid ansökan på hösten (Mikkelin ammattikorkeakoulu). För de sökande tar urvalsprovet en

14 11 dag. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga. Yrkeshögskolorna meddelar när urvalsproven ordnas och informerar om urvalsprovets innehåll på webbplatsen studieinfo.fi och på de egna webbplatserna. Teckenspråk och tolkning/tolk (YH) - Diakonia-ammattikorkeakoulu - Humanistinen ammattikorkeakoulu - Till urvalsproven kallas alla behöriga sökande som har lämnat in förhandsuppgiften senast måndag kl och utfört den med godkänt resultat. Förhandsuppgiften läggs ut på yrkeshögskolornas webbplatser ( och när den gemensamma ansökan inleds. et består av bl.a. uppgifter i finska, minnestester, uppgifter som testar förmågan att lära sig teckenspråk, intervjuer och delar som bedömer lämpligheten. I provet tar man mångsidigt reda på de sökandes lämplighet och motivation för branschen. et för teckenspråk och tolkning hålls För de sökande tar urvalsprovet en dag. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga. För de sökande tar urvalsprovet en dag.yrkeshögskolorna meddelar när urvalsproven ordnas och informerar om urvalsprovets innehåll på webbplatsen studieinfo.fi och på de egna webbplatserna. Flerformsstudier Till urvalsproven för flerformsstudier kallas alla behöriga sökande. Antagningen görs endast på grundval av urvalsprovet. När det gäller urvalsprovet för flerformsutbildningarna finns inget samarbete. Yrkeshögskolan kallar de sökande till urvalsprov som hålls separat för varje ansökningsobjekt på en dag som yrkeshögskolan meddelar. Om det inte med dessa kriterier erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal, kan yrkeshögskolan välja mellan tre alternativ: alla sökande som har samma poängtal antas, ingen av dem antas eller så används lottning. Samhällspedagog (YH), flerformsstudier - Humanistinen ammattikorkeakoulu - Mikkelin ammattikorkeakoulu et kan innehålla en intervju och delar som mäter lämpligheten för branschen. Även arbetserfarenheter förvärvade inom det humanistiska och pedagogiska området och inriktning på området beaktas när poäng tilldelas i urvalsprovet. Sökanden måste i urvalsprovet (max. 100 p.) få minst 50 p. samt godkänt resultat i varje obligatorisk del. Arbetserfarenhet som förvärvats innan de sökande fyllt 18 år beaktas inte och erfarenheten ska vara förvärvad senast vid vårens antagning och senast vid höstens antagning. I ansökningsanvisningarna ges närmare information om arbetserfarenheten. Två månaders heltidsarbete ger en poäng. Poäng kan fås endast för arbetserfarenhet som kan påvisas med ett arbetsintyg utfärdat av arbetsgivaren. De antagnas intyg kontrolleras. Av arbetsintyget ska framgå bland annat exakt datum då

15 12 anställningsförhållandet inleddes och upphörde, arbetsgivarens kontaktuppgifter, arbetsuppgifter och, om det är fråga om deltidsarbete, antalet arbetstimmar. Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om sökanden kan uppvisa ett intyg som visar att sökanden har eller har haft en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. Företagsverksamhet i utlandet bevisas med motsvarande officiella dokument. De sökande ska omvandla arbetstimmar som de utfört i deltidsarbete till timmar i heltidsarbete på följande sätt: 150 timmar eller 20 dagar med minst 7 arbetstimmar motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande eller förvärvad hos samma arbetsgivare. Sökande som haft flera anställningsförhållanden samtidigt får endast så många poäng som heltidsarbete ger. Som arbetserfarenhet räknas inte praktik och inlärning i arbetet, om dessa ingår i examen. en för flerformsstudierna till samhällspedagog (YH) hålls vid vårens gemensamma antagning (Humak) och vid höstens antagning (Mamk). För de sökande tar urvalsprovet en dag. et är giltigt under ansökan i fråga. Yrkeshögskolorna meddelar när urvalsproven ordnas och informerar om urvalsprovets innehåll på webbplatsen studieinfo.fi och på de egna webbplatserna. Kontakttolkning/Tolk (YH), flerformsstudier - Diakonia-ammattikorkeakoulu Till urvalsproven kallas endast sådana behöriga sökande som inom utsatt tid till Diakoniaammattikorkeakoulus ansökningsbyrå lämnat in ett intyg över att de har de kunskaper i finska som krävs. För antagning krävs minst 35 poäng i urvalsprovet (max. 100 p.) och godkänt resultat i varje del. De som antas till studier i kontakttolkning har två arbetsspråk, A-arbetsspråket och B- arbetsspråket, som de visar sitt kunnande i. A-språket är oftast sökandens modersmål. B- arbetsspråket är ett främmande språk som sökanden kan så väl att han eller hon kan använda det även som målspråk. Ett av arbetsspråken ska alltid vara finska. De som har avlagt den behörighetsgivande examen på finska påvisar att de har tillräckliga kunskaper i finska med examensbetyget för denna examen (bl.a. gymnasiets lärokurs, d.v.s. avgångsbetyget, studentexamen eller en yrkesinriktad grundexamen). De som har avlagt den behörighetsgivande examen på ett annat språk än finska påvisar sina kunskaper i finska med ett intyg över avlagd allmän språkexamen, språkexamen för statsförvaltningen (intyg från 2003 eller senare) eller yrkesexamen för kontakttolk. Intygen över kunskaperna i finska ska lämnas in till ansökningsservicen vid Diakoniaammattikorkeakoulu före utgången av ansökningstiden. Kunskaperna i båda arbetsspråken bedöms också i urvalsprovet. Utöver uppgifter i finska och det andra arbetsspråket innehåller urvalsprovet en intervju samt uppgifter som mäter förmågan att studera och arbeta. et för kontakttolkning hålls Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga.

16 13 4 YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM KULTURBRANSCHEN I denna rekommendation beskrivs antagningsgrunderna för finsk- och svenskspråkig utbildning samt för utbildning på ett främmande språk. Alla utbildningar är inte tillgängliga i alla gemensamma ansökningar, även om de nämns i detta dokument. För den gemensamma ansökan till kulturbranschen finns inget samarbete mellan yrkeshögskolorna i fråga om urvalsprovet utan alla skolor ordnar sina urvalsprov självständigt. På varje yrkeshögskolas webbplats finns närmare uppgifter om när utbildningar inleds, om tidpunkter och om detaljer kring ansökan. Information om den allmänna behörigheten att söka till utbildningsprogram som leder till examen och om antagningsgrunderna för högre yrkeshögskoleexamen ges i den allmänna delen av rekommendationen om antagningsgrunderna. 4.1 Finsk- och svenskspråkig utbildning Dagstudier Utbildningar och ansökningsobjekt Utbildningar och ansökningsobjekt för personer som önskar avlägga yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen genom dagstudier: UTBILDNING Artenomi (AMK), restaurointi Artenomi (AMK), muotoilu Konservaattori (AMK) Kulttuurituottaja (AMK) Kuvataiteilija (AMK) Medianomi (AMK) Muotoilija (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Muusikko (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Vestonomi (AMK) Bildkonstnär (YH) Dramainstruktör (YH) Formgivare (YH) Kulturproducent (YH) Medianom (YH) Musiker (YH) Musikpedagog (YH) ANSÖKNINGSOBJEKT Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus Konservaattori (AMK), päivätoteutus Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus Medianomi (AMK), päivätoteutus Muotoilija (AMK), päivätoteutus Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus Muusikko (AMK), päivätoteutus Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), päivätoteutus Vestonomi (AMK), päivätoteutus Bildkonstnär (YH), dagstudier Dramainstruktör (YH), dagstudier Formgivare (YH), dagstudier Kulturproducent (YH), dagstudier Medianom (YH), dagstudier Musiker (YH), dagstudier Musikpedagog (YH), dagstudier Om högskolan avviker från de ansökningsobjekt som omfattas av rekommendationen, bildas utbildningen och ansökningsobjektet genom att ange huvudämnet i preciseringsdelen (t.ex. Utbildning: Formgivare (YH), formgivning av smycken / Ansökningsobjekt: Formgivare (YH), formgivning av smycken, dagstudier). Högskolan gör själv upp modeller för de ansökningsobjekt och poängsättningsmetoder som avviker från rekommendationen om antagningsgrunderna. När man bildar ansökningsobjekten ska rekommendationerna från

17 14 styrgruppen för det elektroniska ansökningssystemet för högskolor (KSHJ) beaktas, och man bör tänka på vad som är ändamålsenligt med tanke på de sökande. Antagning av studerande Till urvalsprovet kallas alla behöriga sökande eller så kallas sökande till provet på grundval av ett gallringsprov som genomförs i förväg. Om ett gallringsprov används är urvalsprovet kopplat till uppgifter som utförs på egen hand och som skickas till läroanstalten före urvalsprovsdagen. Varje yrkeshögskola har egna urvalsprov. Sökanden ska sätta sig in i den aktuella yrkeshögskolans ansökningsanvisningar och tidsscheman. Förhandsmaterialet som hör ihop med urvalsprovet samt examensbetygen och arbetsintygen skickas till den yrkeshögskola som begärt dem på det sätt som skolan meddelar. För att få det totala poängtalet använder kulturbranschen urvalsprov. På urvalet inverkar dessutom fördelningen av de studerande mellan specialiseringsområden, inriktningsalternativ eller instrumentgrupper. Antalet studerande som antas till dessa baserar sig på en bedömning av behovet inom arbetslivet. För antagning krävs minst hälften (50 %) av det maximala poängtalet i urvalsprovet (min. 50 p.). Sökanden måste bli godkänd i varje del av provet. Yrkeshögskolorna informerar om urvalsprovets innehåll och poängsättningen i sina ansökningsmaterial. URVALSMETOD 1: URVALSPROV 100 poäng Antingen kallas alla sökande till urvalsprovet eller så ordnas före urvalsprovet ett gallringsprov som yrkeshögskolan ger anvisningar om och som ska skickas in till skolan före urvalsprovet. Med hjälp av detta prov bedöms de sökandes motivation, annan utbildning som hänför sig till området, arbetserfarenhet och intressen samt lämplighet för området. Förhandsprovet bedöms med skalan godkänd/underkänd. I detta fall är det förhandsprovet som avgör vilka sökande som kallas till urvalsprovet. Förhandsprovet ger inga poäng i det egentliga urvalsprovet. Antagningen är alltid villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat examensbetygen och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning, om betygen inte är framme senast vid den tidpunkt som yrkeshögskolan meddelat eller om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter om sig själv. et är giltigt under ansökan i fråga. Flerformsstudier (utbildning som genomförs vid sidan om arbete) Utbildningar och ansökningsobjekt Personer som önskar avlägga yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen genom flerformsstudier (utbildning som genomförs vid sidan om arbete) kan välja mellan följande utbildningar och ansökningsobjekt: UTBILDNING Artenomi (AMK), restaurointi Konservaattori (AMK) Kulttuurituottaja (AMK) Kuvataiteilija (AMK) Medianomi (AMK) Muotoilija (AMK) ANSÖKNINGSOBJEKT artenomi (AMK), restaurointi, monimuotototeutus konservaattori (AMK), monimuotototeutus kulttuurituottaja (AMK), monimuotototeutus kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus medianomi (AMK), monimuotototeutus muotoilija (AMK), monimuotototeutus

18 15 Musiikkipedagogi (AMK) Muusikko (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Vestonomi (AMK) Bildkonstnär (YH) Dramainstruktör (YH) Formgivare (YH) Kulturiproducent (YH) Medianom (YH) Musiker (YH) Musikpedagog (YH) musiikkipedagogi (AMK), monimuotototeutus muusikko (AMK), monimuotototeutus tanssinopettaja (AMK), monimuotototeutus teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus vestonomi (AMK), monimuotototeutus bilkdkonstnär (YH), flerformsstudier dramainstruktör (YH), flerformsstudier formgivare (YH), flerformsstudier kulturproducent (YH), flerformsstudier medianom (YH), flerformsstudier musiker (YH), flerformsstudier musikpedagog (YH), flerformsstudier Om högskolan avviker från de ansökningsobjekt som omfattas av rekommendationen, bildas utbildningen och ansökningsobjektet genom att ange huvudämnet i preciseringsdelen (t.ex. Utbildning: Formgivare (YH), formgivning av smycken / Ansökningsobjekt: Formgivare (YH), formgivning av smycken, flerformsstudier). Högskolan gör själv upp modeller för de ansökningsobjekt och poängsättningsmetoder som avviker från rekommendationen om antagningsgrunderna. När man bildar ansökningsobjekten ska rekommendationerna från styrgruppen för det elektroniska ansökningssystemet för högskolor (KSHJ) beaktas, och man bör tänka på vad som är ändamålsenligt med tanke på de sökande. Antagning av studerande Till urvalsprovet kallas alla behöriga sökande eller så kallas sökande till provet på grundval av ett gallringsprov som görs i förväg. Om ett gallringsprov används är urvalsprovet kopplat till uppgifter som utförs på egen hand och som skickas till läroanstalten före urvalsprovsdagen. Varje yrkeshögskola har egna urvalsprov. Sökanden ska sätta sig in i den aktuella yrkeshögskolans ansökningsanvisningar och tidsscheman. På urvalet inverkar fördelningen av de studerande mellan specialiseringsområden, inriktningsalternativ eller instrumentgrupper. Antalet studerande som antas till dessa baserar sig på en bedömning av behoven inom arbetslivet. Förhandsmaterialet som hör ihop med urvalsprovet samt examensbetyg, arbetsintyg och portföljer skickas till den yrkeshögskola som begärt dem enligt skolans anvisningar. För antagning krävs minst hälften (50 %) av det maximala poängtalet i urvalsprovet (min. 50 p.). Sökanden måste bli godkänd i varje del av provet. Yrkeshögskolorna informerar om urvalsprovets innehåll och poängsättningen i sina ansökningsguider. Provresultatet är giltigt under ansökan i fråga. URVALSMETOD 1: URVALSPROV 100 poäng Antingen kallas alla sökande till urvalsprovet eller så hör till urvalsprovet ett gallringsprov som yrkeshögskolan ger anvisningar om och som ska skickas in till skolan före urvalsprovet. Med hjälp av detta prov bedöms de sökandes motivation, annan utbildning som hänför sig till området, arbetserfarenhet och intressen samt lämplighet för området. I detta fall kallas

19 16 sökande till urvalsprovet på grundval av förhandsprovet, som bedöms med skalan godkänd/underkänd. Förhandsprovet ger inga poäng i det egentliga urvalsprovet. När det gäller flerformsstudierna inom kulturbranschen kan arbetserfarenhet eller konstnärlig verksamhet beaktas som förhandsprov eller som en del av urvalsprovet. Arbetserfarenheten påvisas med arbetsintyg och konstnärlig verksamhet med till exempel en portfölj eller på något annat sätt som yrkeshögskolan har bestämt. Yrkeshögskolan bedömer på grundval av det inlämnade provet om den konstnärliga verksamheten ger behörighet. Om arbetserfarenhet används som urvalskriterium i den gemensamma ansökan, beaktas allmän arbetserfarenhet som de sökande har förvärvat senast Erfarenhet förvärvad innan de fyllt 18 år beaktas dock inte. Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande eller förvärvad hos samma arbetsgivare. Om en sökande haft flera anställningsförhållanden samtidigt beaktas endast arbetstid som motsvarar heltidsarbete. Om arbetsintyget har utfärdats på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ska sökanden till ansökningsservicen lämna in både en kopia av intyget på det ursprungliga språket och en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel. Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om sökanden kan uppvisa ett intyg som visar att sökanden har eller har haft en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. Företagsverksamhet i utlandet bevisas med motsvarande officiella dokument. Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat de antagnas skolbetyg och arbetsintyg. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning, om betygen, intygen eller portföljmaterialet inte har kommit in vid den tidpunkt som yrkeshögskolan meddelat eller om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter om sig själv. 4.2 Utbildning på främmande språk Ansökningsobjekten inom utbildning på ett främmande språk anges så att efter examensbenämningen nämns det Degree Programme som motsvarar utbildningen. (t.ex. Bachelor of Culture and Arts, DP in media, Full-time studies). Termer som används: Dagstudier Flerformsstudier artenom (YH), restaurering konservator (YH), konservering kulturproducent (YH), kulturproduktion bildkonstnär (YH), bildkonst medianom (YH), mediebranschen formgivare (YH), formgivare musikpedagog (YH), musik musiker (YH), musik danslärare (YH), scenkonst dramainstruktör (YH), scenkonst vestonom (YH), beklädnadsbranschen Full-time studies Part-time studies DP in Restoration DP in Conservation DP in Cultural Management DP in Fine Arts DP in Media DP in Design DP in Music, Music Pedagogue DP in Music, Musician DP in Performing Arts, Dance Teacher DP in Performing Arts, Drama Instructor DP in Fashion and Clothing Vid urvalet används samma poängsättningsmodell som vid urvalet för motsvarande finskspråkiga eller svenskspråkiga utbildningar.

20 17 5 YRKESHÖGSKOLEEXAMEN INOM NATURBRUK Den allmänna behörigheten att söka till utbildningar som leder till examen behandlas i den allmänna delen av rekommendationen om antagningsgrunderna. Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk kan avläggas i följande utbildningar: 1. Maaseutuelinkeinot 2. Metsätalous 3. Kestävä kehitys 4. Puutarhatalous 5. Rakennettu ympäristö 6. Naturbruk och miljö För utbildningar som leder till en yrkeshögskoleexamen inom naturbruk finns finskspråkiga och svenskspråkiga ansökningsobjekt samt ett ansökningsobjekt där undervisningen ges på ett främmande språk. I tjänsten och på varje yrkeshögskolas egen webbplats finns närmare uppgifter om utbildningarna samt om ansökningsobjekten 2016 och om hur de genomförs. 5.1 Finsk- och svenskspråkig utbildning Ansökningsobjekt I tabellens vänstra kolumn anges utbildningens namn och i den högra kolumnen ansökningsobjektets namn. Det kan finnas ett eller flera ansökningsobjekt per utbildning. Tabell 1 Utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen inom naturbruk samt ansökningsobjekt. Utbildning: Maaseutuelinkeinot Maaseutuelinkeinot Metsätalous Rakennettu ympäristö Utbildningens namn, ansökningsobjekt, vid behov uppgift om hur utbildningen genomförs Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot Agrologi (AMK), hevostalous Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö

21 18 Puutarhatalous Kestävä kehitys Naturbruk och miljö Hortonomi (AMK), puutarhatalous Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys Agrolog (YH), naturbruk och miljö Naturbruk och miljö Skogsbruksingenjör (YH), naturbruk och miljö Utbildning som leder till examen erbjuds som dag- och flerformsstudier. I tjänsten finns närmare uppgifter om vilken typ av utbildning yrkeshögskolorna tillhandahåller. Antagning till dagstudier: URVALSMETOD 1: URVALSPROV 40 poäng URVALSMETOD 2: SKOLFRAMGÅNG OCH URVALSPROV (gäller bara dem som söker med studentexamen) Alternativ 2B Skolframgång 60 poäng (vitsorden i studentexamen) 40 poäng Totalt 100 poäng Antagning till flerformsstudier: URVALSMETOD 3: URVALSPROV OCH ARBETSERFARENHETER Arbetserfarenheter Totalt 70 poäng 30 poäng 100 poäng Yrkeshögskolorna bestämmer separat för varje ansökningsobjekt hur många studerande som antas med de olika urvalsmetoderna. Poängsättning för skolframgången när det gäller dagstudier Urvalsmetod 2 Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyget. Vitsorden i studentexamensbetygen överförs till registret över de sökande direkt från studentexamensnämnden. Studentexamensbetyg L/E M C B A Modersmål *

22 19 Bästa språk (främmande språk och andra inhemska) lång 12 (19) 19 (18) 17 (16) 12 (11) 10 (9) (kort/mellanlång) Matematik (kort eller lång) eller bästa prov i realämnena (realen för dem som skrev före 2006) * I en IB-examen motsvarar A1-språket modersmålet, i EB- och RP-examina det språk som motsvarar modersmålet. Det gemensamma urvalsprovet för utbildningarna i naturbruk som ordnas som dagstudier hålls Till urvalsprovet kallas alla behöriga sökande. Provet kan skrivas på finska eller svenska. Sökanden deltar i urvalsprovet i den yrkeshögskola som är första ansökningsönskemål inom naturbruk. I ansökan ska de sökande uppge i vilken yrkeshögskola de kommer att genomföra urvalsprovet. Meddelandet är bindande. I urvalsprovet kan man få högst 40 poäng. För antagning krävs minst 14 poäng i urvalsprovet. När det gäller dagstudier godkänner yrkeshögskolorna urvalsprov som genomförs i en annan yrkeshögskola som sådana. Det separata urvalsprovet för utbildningen Rakennettu ympäristö hålls i Hattula (Lepaa). Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga. När det gäller flerformsstudierna inom naturbruk ordnar varje yrkeshögskola ett eget urvalsprov, som sökanden kan få högst 70 poäng för. För antagning krävs minst 30 poäng i urvalsprovet. Yrkeshögskolorna meddelar när urvalsprovet hålls och informerar om dess struktur i tjänsten och på sina egna webbplatser. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga. 5.2 Utbildning på främmande språk Ansökningsobjekt I utbudet av utbildningar på ett främmande språk som leder till yrkeshögskoleexamen inom naturbruk finns ett ansökningsobjekt: Novias engelskspråkiga utbildning inom miljöområdet Sustainable Coastal Management (SCM), som är tvåårig. Utbildningen ges i form av dagstudier. Det finns inga flerformsstudier på främmande språk tillgängliga. Tabell 2 Utbildning på ett främmande språk som leder till yrkeshögskoleexamen inom naturbruk samt ansökningsobjekt Utbildning Degree program in Natural Resources Sustainable Coastal Management Ansökningsobjekt Bachelor of Natural Resources, DP in Sustainable Coastal Management

23 20 Antagning av studerande Till utbildning på ett främmande språk inom naturbruk antas studerande på grundval av ett urvalsprov och arbetserfarenhet. 90 Arbetserfarenhet 10 Totalt 100 Behörigheten att söka till Novias engelskspråkiga utbildning Sustainable Coastal Management avviker från den behörighet som anges i den allmänna delen (punkt 1.1). För Novias utbildning krävs en grundutbildning på universitets-/högskolenivå som är tvåårig och som omfattar 120 poäng. Utbildningen kan vara genomförd inom naturbruks- eller miljöområdet, men även grundutbildning inom ekonomi, teknik och biologi godkänns. Om flera sökande får samma poängtal görs urvalet enligt följande kriterier. 1. Resultatet i urvalsprovet 2. Poängtalet för arbetserfarenheter Tidpunkten för urvalsprovet, till vilket alla behöriga sökande kallas, meddelas senare på yrkeshögskolans webbplats och i ett kallelsebrev som skickas till de sökande. et testar de sökandes intresse för och lämplighet för området. I första delen av urvalsprovet kan man få 50 poäng. Det lägsta godkända poängtalet är 18 poäng. Den andra delen av urvalsprovet testar studiemotivationen. I denna del av provet kan man få 40 poäng och det lägsta godkända poängtalet är 12 poäng. Utifrån provet bedöms kunskaperna i engelska med skalan godkänd/underkänd. Den som inte deltar i urvalsprovet kan inte bli godkänd. I urvalsprovet kan man få maximalt 90 poäng. Sökanden måste få minst 30 poäng för att bli antagen. För att bli antagen måste sökanden genomföra alla delar med godkänt resultat. Poäng för arbetserfarenheter Som arbetserfarenhet beaktas allmän arbetserfarenhet förvärvad senast vid vårens antagning och senast vid höstens antagning. Erfarenhet förvärvad innan sökanden fyllt 18 år beaktas dock inte. Två månaders heltidsarbete ger en poäng. Poäng fås endast för arbetserfarenhet som kan påvisas med ett arbetsintyg utfärdat av arbetsgivaren. De antagnas intyg kontrolleras. Av arbetsintyget ska framgå bland annat exakt datum då anställningsförhållandet inleddes och upphörde, arbetsgivarens kontaktuppgifter, arbetsuppgifter och, om det är fråga om deltidsarbete, antalet arbetstimmar. Arbetsintygen behöver inte skickas in under ansökningstiden. Beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller vårdledighet räknas inte som arbetserfarenhet. Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om sökanden kan uppvisa ett intyg som visar att han eller hon har eller har haft en FöPL-försäkring (företagarpensionsförsäkring) eller en LFÖPL-försäkring (arbetspensionsförsäkring för

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER F REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER 2018 15.9.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 MED VILKET BETYG SÖKER JAG? Om du har flera examina, kan du välja det för dig fördelaktigaste betyget och basera din ansökan på detta. Vitsorden tas

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013 I enlighet med statsrådets beslut upphävs i statsrådets förordning om yrkeshögskolor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 juli 2013 546/2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013 I enlighet

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar STATSRÅDET BESLUT om tillstånd för yrkeshögskola 12.12.2013 Dnr OKM/19/533/2013 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Wolffskavägen 35 B, vån 4 65200 Vasa Ansökan Beslut Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ansökt

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av yrkeshögskolelagen (932/2014): 1 Examina som avläggs vid yrkeshögskola

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 TIDTABELL 21.2 14.3.2017 ANSÖKNINGSTID 6.4.2017 Riksomfattande språkprov Efter 28.3 Kallelsebrev till inträdes- eller lämplighetsprov skickas 15.6.2017 Resultatet

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare 5.6.2015 Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

Studiehandledarpaket 2017

Studiehandledarpaket 2017 Studiehandledarpaket 2017 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid. Antagning

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren Gemensam ansökan 1-19.3.2010 Jannica Ljunggren 28.01.2010 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research)

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Tvåårig utbildning,

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljusdesign är att

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 1.4.2012 INNEHÅLL 1 kapitlet ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift... 1 3 Utbildningsområden...

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer