Urvalsguide. till Teaterhögskolan Allmän information för sökande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande"

Transkript

1 Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande

2 Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman. Den fria konstens universitet som då inrättades stärker genom sin verksamhet konstutbildningen, konstens ställning och autonomi i samhället samt hela Finlands konst- och kulturliv. Konstuniversitetet omfattar tre akademier som är jämbördiga i fråga om utbildningsinnehåll och kulturell betydelse. Nya studerande År 2015 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, ljusdesign och ljuddesign samt magisterprogrammen för dans, koreografer, Live Art and Performance Studies, dansare, ljusdesign och ljuddesign. Studierna inleds i augusti Antal nya studerande som antas De treåriga kandidatprogrammen utbildningsprogrammet för ljusdesign 4 utbildningsprogrammet för ljuddesign 4 De femåriga magisterprogrammen näyttelijäntyön koulutusohjelma (finska) utbildningsprogrammet för regi 2 4 utbildningsprogrammet för dramaturgi 2 4 De tvååriga magisterprogrammen magisterprogrammet för dansare magisterprogrammet för koreografer 3 5 magisterprogrammet för ljuddesign 6 magisterprogrammet för ljusdesign 6 Master s Degree Programme in Live Art and Performance Studies 6 separata pedagogiska studier för lärare 6-10 I de ovan nämnda talen ingår även de studerande som eventuellt antas för att avlägga magisterstudierna i de femåriga utbildningsprogrammen (utbildningsprogrammets fördjupade studier). I de ovan nämnda talen ingår även överflyttande studerande. Till utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (finska) kan högst 2 personer väljas till magisterstudier eller som överflyttade studerande. Såvida det till utbildningsprogrammen inte finns tillräckligt många sökande som uppfyller urvalskriterierna kan dekan besluta att ta in ett mindre antal studerande än antalet antagna studerande som anges ovan. OBS! Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram (dramaturgi, regi, näyttelijäntyön koulutusohjelma - finska). Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen. Följande sökobjekt har inte antagning år 2015: utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (svenskspråkig) utbildningsprogrammet för dans magisterprogrammet för danspedagoger 1

3 magisterprogrammet för teaterpedagoger Till ovannämnda sökobjekt antas nya studerande nästa gång sannolikt år Urvalskvoterna och grunderna fastställs årligen så kontrollera alltid uppgifterna i Urvalsguiden. Studiespråk och språkkunskaper Utbildning vid Teaterhögskolan som leder till examen förutsätter tillräckliga språkkunskaper i finska, svenska och/eller engelska. Sökandens språkkunskaper testas i princip vid inträdesproven. Inom magisterprogrammen där man studerar på engelska ska sökanden bevisa sina språkkunskaper i engelska genom intyg i ansökningsskedet, om sökanden önskar genomföra sina studier på engelska. Inom magisterprogrammet Live Art and Performance Studies ska samtliga sökande bevisa sina språkkunskaper i engelska. Undervisningen vid Teaterhögskolan sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska och svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska, och därmed är kunskaper i finska nödvändiga med undantag för utbildningsprogrammet på svenska eller engelska nedan eller magisterprogram där undervisningen sker på två språk. Finska som examens- och undervisningsspråk: utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (finska) utbildningsprogrammet för regi utbildningsprogrammet för dramaturgi utbildningsprogrammet för dans utbildningsprogrammet för ljusdesign utbildningsprogrammet för ljuddesign magisterprogrammet för ljusdesign magisterprogrammet för ljuddesign Svenska som examens- och undervisningsspråk: utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (svenska) Engelska som examens- och undervisningsspråk: magisterprogrammet Live Art and Performance Studies (Sökanden ska bevisa sina språkkunskaper i engelska genom intyg i samband med ansökningsskedet. Se punkt Att bevisa sina kunskaper i engelska.) Undervisning som sker på två språk (finska och engelska): Till följande magisterprogram kan under vissa år antas studerande som studerar både på finska och på engelska. 2

4 Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska också för dem som avlägger examen på finska. Sökanden ska bevisa sina språkkunskaper i engelska i samband med antagningsskedet, endast om han eller hon önskar genomföra sina studier helt och hållet på engelska. magisterprogrammet för teaterpedagoger magisterprogrammet för danspedagoger magisterprogrammet för koreografer magisterprogrammet för dansare Inträdesproven Inträdesprov ordnas vid Teaterhögskolan i Helsingfors på adresserna Aspnäsgatan 6 och Fågelsviksgatan 3 (ljus- och ljuddesign). De sökande kan gallras i varje skede av inträdesprovet och i samband med alla uppgifter. Sökande gallras även på basis av förhandsuppgifterna. Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får kallelse till nästa skede per e-post. Resultaten av inträdesprovens mellangallringar delges på anslagstavlor samt en sluten webbsida som inrättats för användarna. Sökandena får användarnamn och lösenord för webbsidan med kallelsen. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och om du söker till flera program måste du välja vilket utbildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. I samband med inträdesproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation. Beroende på antal sökande anordnas inträdesproven inte nödvändigtvis under alla de dagar som meddelats. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. Den som befinner sig under påverkan av droger kan avlägsnas från inträdesprovet. Prestationer i samband med inträdesproven kan videofilmas för att underlätta arbetet för utvärderingsjuryn. Upptagningarna kan förvaras vid Teaterhögskolan för att sköta administrativa uppgifter med anknytning till inträdesprovet. Genom att delta i inträdesprovet ger deltagaren sitt samtycke till att upptagningen används vid bedömning och utvecklande av inträdesprovet. Specialarrangemang vid inträdesproven Deltagare i inträdesprovet kan på grund av skada eller handikapp få sådana specialarrangemang som han eller hon behöver (t.ex. extra tid för skriftliga uppgifter genom intyg över dyslexi), om han eller hon kontaktar Ansökningstjänster Man bör helst vara i kontakt med Ansökningstjänster redan i ansökningsskedet, men dock senast en månad före inträdesprovet. Sökanden ska till Ansökningstjänster lämna in ett läkarintyg över sin sjukdom eller vid ansökan om extratid för inträdesprovet på grund av dyslexi (t.ex. tillstånd för extratid som beviljats av Studentnämnden för studentskrivningar). 3

5 Resultat och mottagande av studieplats Resultaten av antagningen av studerande delges på Teaterhögskolans externa webbsidor samt på Teaterhögskolans dörr mot Sörnäs strandväg. Sökanden kan meddela på ansökningsblanketten om han eller hon inte vill ha sitt namn publicerat på Teaterhögskolans externa webbsidor om han eller hon blir antagen. De som blivit antagna får besked per post om detta efter att resultaten har publicerats samt anvisningar för hur man tar emot sin studieplats. Studieplatsen tas emot antingen i Utbildningsstyrelsens ansökningssystem Min Studieinfo-tjänsten eller genom att till ansökningstjänster lämna in en skriftlig anmälningsblankett och eventuella övriga dokument som du fått anvisningar för i antagningsbrevet senast kl , om den som antagits vill ta emot studieplatsen. Beslut om vilka som antagits till reservplats fattas efter detta, om studieplatser har blivit lediga och ifall sökande har antagits till reservplatser vid antagningarna. Anmälan om mottagande av studieplats ska ha inkommit till Teaterhögskolan inom den utsatta tiden, annars förlorar du din studieplats. Anmälan om mottagande av studieplats är bindande, och den kan inte ändras eller återtas. Delgivning av resultaten: kl (separata pedagogiska studier för lärare) kl (utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finska), dramaturgi, regi, ljusdesign och ljuddesign samt magisterprogrammen för dansare. koreografer, Live Art and Performance Studies, ljusdesign och ljuddesign) Under det första studieåret får studeranden anmäla sig som frånvarande, om dekanen har gett honom eller henne tillstånd att uppskjuta inledandet av sina studier med ett år. Det är möjligt att uppskjuta endast om särskilda skäl föreligger vilket kan vara frivillig militärtjänst eller värnplikt eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, sjukdom eller annat särskilt betungande skäl (inte t.ex. arbete, studier vid en annan läroanstalt eller studier utomlands). Om uppskjutande av studier ska ansökas skriftligen hos ansökningstjänster före det datum som man ska meddela om mottagande av studieplats. Rättelseförfarande Den som är missnöjd med universitetets val av studerande kan skriftligen anhålla om rättelse hos dekanen inom 14 dagar från offentliggörandet av resultaten. Anhållan om rättelse ska sändas till adressen Teaterhögskolan, Ansökningstjänster, PB 29, Konstuniversitetet. Den som är missnöjd med dekans beslut kan inom 30 dagar anhålla om rättelse av behörig förvaltningsdomstol. Bestämmelsen om en högskoleplats i utbildningar som inleds Du blir endast erbjuden en studieplats bland utbildningarna som ingår i gemensam ansökan, fastän du enligt antagningskriterierna eller dina antagningspoäng skulle räcka för att bli antagen till flera ansökningsmål. Den plats du blir erbjuden baseras på prioritetsordningen som du angett på ansökningsblanketten. Platsen erbjuds från den utbildningen som du angett som högsta ansökningsönskemål, dit du kan bli antagen på basen av antagningskriterierna och dina antagningspoäng. Dina lägre ansökningsönskemål annulleras automatiskt. Den sökande kan inte ändra ansökningsobjekt eller förändra på prioriteringarna efter att ansökningstiden har gått ut. 4

6 Regeln för en examensberättigande studierätt inom Konstuniversitetet Den sökande bör beakta att en studerande samtidigt kan ha endast en studierätt för studier som leder till examen vid Konstuniversitetet. Om en studerande tar emot en ny studierätt för studier som leder till examen vid Konstuniversitetet, förlorar han eller hon sin tidigare studierätt vid Konstuniversitetet. Rektorn kan av särskilda skäl bevilja undantag från regeln om en studierätt. Om dispens anhåller man i samband med inlämnandet av ansökan. Tag vid behov kontakt med Konstuniversitetets ansvarig Närmare upplysningar om valet av studerande Närmare upplysningar om Teaterhögskolans val av studerande (obs! förhandsuppgifterna förklaras och preciseras inte) och om utbildningarna får du hos ansökningstjänsterna, Aspnäsgatan 6, Helsingfors, tfn (telefontid må-fr kl. 9 15), e-post: Ansökningsguiden utkommer endast elektroniskt på Teaterhögskolans webbplats. TREÅRIGA KANDIDATPROGRAMMEN (180 sp) (ansökningstid ) utbildningsprogrammet för ljusdesign utbildningsprogrammet för ljuddesign Antagningsvillkor Som studerande kan antas sökande som i inträdesproven har visat sig vara konstnärligt begåvade och lämpliga för branschen och som har avlagt antingen: studentexamen yrkeshögskoleexamen examen inom yrkesutbildning på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå yrkesinriktad examen som omfattar minst tre års studier motsvarande utländsk utbildning som i det aktuella landet ger behörighet till motsvarande högskolestudier Såvida en sökande vid inträdesproven visat speciell begåvning och fallenhet för yrket kan han eller hon utan att ha avlagt ovan nämnda examina antas till högskolan. Ansökan Vid Teaterhögskolans samtliga antagningar av studerande används den nationella elektroniska ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsens elektroniska system för ansökan (Studieinfo.fi) öppnar och stänger kl Eventuella ansökningsblanketter i pappersformat ska lämnas till Teaterhögskolans Ansökningstjänsterna före kl Ansökningsblanketter i pappersformat som inkommit senare registreras som försenade. Förhandsuppgifterna, bilagorna och en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan skickas till Teaterhögskolans Ansökningstjänsterna på adressen: Teaterhögskolan, Ansökningstjänster, PB 29, Konstuniversitetet. Ansökningshandlingarna ska finnas på Teaterhögskolan senast kl Förhandsuppgifterna och bilagorna, en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan kan även lämnas in genom att direkt lämna in dem till Teaterhögskolans Infopunkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) måndag fredag kl OBS. 5

7 Under den sista ansökningsdagen , ansökningar som lämnas in ska vara framme hos Teaterhögskolans Infopunkt senast kl Förhandsuppgifter som sänts via e-post, som e- postbilaga eller via fax beaktas inte. Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Det finns anledning att skicka ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom Teaterhögskolan och Utbildningsstyrelsen inte ansvarar för eventuella fel i postgången som kan leda till att ansökningsblanketten eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden har löpt ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar i vilka förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. Ansökan eller medföljande bilagor ska inte häftas ihop. Undvik även att använda gem, det räcker med att pappren är ordnade enligt uppgift. Bilagorna ska vara på finska, svenska eller engelska. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och om du söker till flera program måste du välja vilket utbildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. I samband med inträdesproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation. Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får en kallelse till nästa skede per e-post. Resultaten av inträdesprovens mellangallringar delges på en sluten webbsida som inrättats för användarna samt på anslagstavlor. FEMÅRIGA MAGISTERPROGRAMMEN (300 sp) (ansökningstid ) utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (finskspråkigt) utbildningsprogrammet för regi utbildningsprogrammet för dramaturgi Antagningsvillkor Som studerande kan antas sökande som i inträdesproven har visat sig vara konstnärligt begåvade och lämpliga för branschen och som har avlagt antingen: studentexamen yrkeshögskoleexamen examen inom yrkesutbildning på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå yrkesinriktad examen som omfattar minst tre års studier motsvarande utländsk utbildning som i det aktuella landet ger behörighet till motsvarande högskolestudier Såvida en sökande vid inträdesproven visat speciell begåvning och fallenhet för yrket kan han eller hon utan att ha avlagt ovan nämnda examina antas till högskolan. 6

8 Ansökan Vid Teaterhögskolans samtliga antagningar av studerande används den nationella elektroniska ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsens elektroniska system för ansökan (Studieinfo.fi) öppnar och stänger kl Eventuella ansökningsblanketter i pappersformat ska lämnas till Teaterhögskolans Ansökningstjänster före kl Ansökningsblanketter i pappersformat som inkommit senare registreras som försenade. Förhandsuppgifterna, bilagorna och en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan skickas till Teaterhögskolans Ansökningstjänster på adressen: Teaterhögskolan, Ansökningstjänster, PB 29, Konstuniversitetet. Ansökningshandlingarna ska finnas på Teaterhögskolan senast kl Förhandsuppgifterna och bilagorna, en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan kan även lämnas in genom att direkt lämna in dem till Teaterhögskolans Infopunkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) måndag fredag kl OBS. Under den sista ansökningsdagen , ansökningar som lämnas in ska vara framme hos Teaterhögskolans Infopunkt senast kl Förhandsuppgifter som sänts via e-post, som e- postbilaga eller via fax beaktas inte. Den sökande bär ansvaret för försändelsen eller inlämnandet av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna) till Teaterhögskolan. Det är skäl att skicka ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom Teaterhögskolan och Utbildningsstyrelsen inte ansvarar för eventuella fel i postgången som kan leda till att ansökningsblanketten eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden har löpt ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar i vilka förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. Ansökan eller medföljande bilagor ska inte häftas ihop. Undvik även att använda gem, det räcker med att pappren är ordnade enligt uppgift. Bilagorna ska vara på finska, svenska eller engelska. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och om du söker till flera program måste du välja vilket utbildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. I samband med inträdesproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation. Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får en kallelse till nästa skede per e-post. Resultaten av inträdesprovens mellangallringar delges på en sluten webbsida som inrättats för användarna samt på anslagstavlor. TVÅÅRIGA MAGISTERPROGRAM OCH MAGISTERSTUDIER (120 sp) (ansökningstid ) Magisterprogram: magisterprogrammet för dansare magisterprogrammet för koreografer magisterprogrammet för ljusdesign magisterprogrammet för ljuddesign Master s Degree Programme in Live Art and Performance Studies 7

9 Det är möjligt att via inträdesprov söka till tvååriga magisterstudier (fördjupade studier) inom följande femåriga magisterutbildningsprogram: utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (finskspråkigt) utbildningsprogrammet för regi utbildningsprogrammet för dramaturgi Antagningsvillkor Till det tvååriga magisterprogrammet och det femåriga utbildningsprogrammets magisterstudier (fördjupade studier) som leder till magisterexamen i teater- och danskonst kan antas sökande som har avlagt lägre högskoleexamen i teater- eller danskonst eller annan tillämplig lägre högskoleexamen tillämplig yrkeshögskoleexamen en utomlands avlagd tillämplig examen på BA-nivå (Bachelor of Arts) som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier. eller som har insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga. För att en studerande ska kunna antas på de sistnämnda grunderna (insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga) ska han eller hon ha minst 60 studiepoäng högskolestudier som högskolan bedömer lämpligheten av från fall till fall. Studierna ska vara avslutade när ansökningstiden går ut. Studierna kan inbegripa högskolestudier i det egna konstområdet eller högskolestudier som stöder det. Om dessa studier inte består enbart av högskolestudier inom det egna konstområdet, ska den sökande uppvisa ett starkt prov på sin konstnärliga verksamhet inom det egna konstområdet. Professionella kurser räknas inte in i ovan nämnda 60 studiepoäng. Till exempel kan man genomföra studier vid Teaterhögskolans öppna universitet som kan tillgodoräknas när man fastställer behörigheten att söka; konstnärlig verksamhet där den sökande varit yrkesverksam inom sitt eget konstområde på heltid; arbetserfarenhet från konstbranschen. För sökande till magisterprogrammen för dans- eller teaterpedagoger kan arbetserfarenheten också utgöras av undervisningserfarenhet på det egna konstområdet. Om den konstnärliga verksamheten och arbetserfarenheten kan betraktas som tillräcklig bedöms från fall till fall på basis av den sökandes ansökan och betyg. Utbildnings- och magisterprogrammen kan precisera ovan nämnda antagningskriterier i sina egna ansökningsguider. Ett beslut om att den sökande är behörig att söka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa beslut om behörighet att söka sänds till sökanden för kännedom. Även positiva beslut i magisterskedet om behörighet att söka meddelas sökandena i magisterskedet per e-post senast vecka 9. OBS. Till urvalsprovet kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har antagits för att gå vidare. Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som godkänts till magisterstudier eller magisterprogram via urvalsprov, men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är avslutad. Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen till Teaterhögskolans ansökningstjänster före kl I annat fall förklaras det villkorliga antagningsbeslutet 8

10 för den sökandes del ogiltigt. Det villkorliga antagningsbeslutet gäller inte sökande som antas på basis av sina studier, sin konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet. Av en magisterstuderande som antagits till högskolan kan utöver 120 studiepoäng krävas kompletterande studier för att han eller hon ska nå de färdigheter som behövs i utbildningen. Utgångspunkten är en lämplig lägre högskoleexamen och de kompletterande studierna kan uppgå till högst 30 studiepoäng. Eventuella kompletterande studier som krävs meddelas i antagningsbrevet och i samband med att resultaten delges till de antagna. De sökande som blivit godkända bör när de tar emot studieplatsen lämna in en bestyrkt kopia av sitt examensintyg samt ett officiellt utdrag ur studieregistret. Ansökan Vid Teaterhögskolans antagning av studerande används den nationella elektroniska ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsens elektroniska system för ansökan (Studieinfo.fi) öppnar och stänger kl Eventuella ansökningsblanketter i pappersformat ska lämnas till Teaterhögskolans ansökningstjänster före kl Ansökningsblanketter i pappersformat som inkommit senare registreras som försenade. Förhandsuppgifterna, bilagorna och en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan skickas till Teaterhögskolans Ansökningstjänster på adressen: Teaterhögskolan, Ansökningstjänster, PB 29, Konstuniversitetet. Ansökningshandlingarna ska finnas på Teaterhögskolan senast kl Förhandsuppgifterna och bilagorna, en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan kan även lämnas in genom att direkt lämna in dem till Teaterhögskolans Infopunkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) måndag fredag kl OBS. Under den sista ansökningsdagen , ansökningar som lämnas in ska vara framme hos Teaterhögskolans Infopunkt senast kl Förhandsuppgifter som sänts via e-post, som e- postbilaga eller via fax beaktas inte. Sökande till magisterprogram eller magisterstudier ska till sin ansökan bifoga en officiellt bestyrkt kopia av en tidigare avlagd yrkeshögskole- eller universitetsexamen samt ett officiellt studieprestationsutdrag. Bilagorna ska vara på finska, svenska eller engelska. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. Sökande till magisterprogram eller magisterstudier ska skicka följande bilagor: en kopia av ett examensbevis över inhemsk eller utländsk kandidat- eller BA-examen studieprestationsutdrag över studier som du vill att ska beaktas i antagningen (studieprestationsutdrag i original eller en kopia av det, t.ex. studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen) Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas Ansökan eller medföljande bilagor ska inte häftas ihop. Undvik även att använda gem, det räcker med att pappren är ordnade enligt uppgift. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Det är skäl att skicka ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom Teaterhögskolan och Utbildningsstyrelsen inte ansvarar för eventuella fel i postgången som kan leda till att 9

11 ansökningsblanketten eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden har löpt ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar i vilka förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och om du söker till flera program måste du välja vilket utbildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. I samband med inträdesproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation. Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får en kallelse till nästa skede per e-post. Resultaten av inträdesprovens mellangallringar delges på en sluten webbsida som inrättats för användarna samt på anslagstavlor. PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE (60 sp) (ansökningstid ) Antagningsvillkor De som avlagt magisterexamen inom området för teater eller dans kan söka till separata pedagogiska studier för lärare (60 sp). Pedagogiska studier för lärare ger en bred lärarbehörighet, vilket innebär behörighet för samtliga utbildningsnivåer (grundläggande konstutbildning, läroanstalter för fritt bildningsarbete, vuxenutbildningscentra, yrkesläroanstalter, grundskola och gymnasium samt högskolor). Undervisningsspråket är finska. Sökande till pedagogiska studier för lärare ska till sin ansökan bifoga en bestyrkt kopia av examensbeviset över avlagd magisterexamen samt ett officiellt studieprestationsutdrag. Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som godkänts till pedagogiska studier för lärare via urvalsprov, men vars magisterexamen eller motsvarande högre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är avslutad. Dessa sökande ska sända intyg över avlagd magisterexamen till studietjänsterna före kl I annat fall förklaras det villkorliga antagningsbeslutet för den sökandes del ogiltigt. Ansökan Ansökningsblanketter i pappersformat, som finns i närmare ansökningsanvisningar för pedagogiska studier för lärare, ska lämnas till Teaterhögskolans ansökningstjänster före kl Ansökningsblanketter som inkommit senare registreras som försenade. Förhandsuppgifterna och bilagorna skickas till Teaterhögskolans ansökningstjänster på adressen: Teaterhögskolan, Ansökningstjänster, PB 29, Konstuniversitetet. Förhandsuppgifterna och bilagorna och ansökan kan även lämnas in genom att direkt lämna in dem till Teaterhögskolans Infopunkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) måndag fredag kl Ansökningshandlingarna ska finnas på Teaterhögskolan senast kl Förhandsuppgifter som sänts via e-post, som e-postbilaga eller via fax beaktas inte. Den sökande bär ansvaret för försändelsen eller inlämnandet av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Det är skäl att skicka 10

12 ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom Teaterhögskolan inte ansvarar för eventuella fel i postgången som kan leda till att ansökningsblanketten eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden har löpt ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar i vilka förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. Bilagorna ska vara på finska, svenska eller engelska. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. Ansökan eller medföljande bilagor ska inte häftas ihop. Undvik även att använda gem, det räcker med att pappren är ordnade enligt uppgift. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och du måste välja vilket ut bildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får en kallelse till nästa skede per e-post. För pedagogiska studier för lärare ska följande bilagor skickas: en bestyrkt kopia av ett examensbevis över inhemsk eller utländsk magisterexamen officiellt studieprestationsutdrag över studier som man vill att ska beaktas i antagningen (ursprungligt studieprestationsutdrag eller en bestyrkt kopia av det, t.ex. ett studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen) Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas Om examen avlagts vid en högskola i Finland, ska kopior av studieintygen som bestyrkts av den högskola som beviljat examen eller av två ojäviga personer lämnas till Teaterhögskolans ansökningstjänster. En ojävig person har bl.a. fyllt 15 år, är inte nära släkting, tidigare/nuvarande make, förlovad eller fosterförälder eller fosterbarn till personen i fråga. Om examen avlagts vid en utländsk högskola, ska kopior av studieintygen som bestyrkts officiellt av antingen den högskola som beviljat examen eller notarie lämnas in. Teaterhögskolans ansökningstjänster tar varken kopior av ursprungliga intyg eller ansökningsblanketten eller bestyrker dessa. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och om du söker till flera program måste du välja vilket utbildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. I samband med inträdesproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får en kallelse till nästa skede per e-post. 11

13 ÖVERFLYTTANDE STUDERANDE (ansökningstid ) En studerande som för närvarande håller på att avlägga examen vid ett inhemskt eller utländskt universitet motsvarande Teaterhögskolan kan lämna en ansökan som gäller överflyttning av hans eller hennes studierätt till Teaterhögskolan. Obs! Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (finskspråkigt) har bestämt att endast ansökningar till de tvååriga magisterstudierna iakttas. Ansökningsblankett till dem som ansöker via överflyttande studerande. Sökande ska skicka följande bilagor: en utskriven ansökningsblankett ett fritt formulerat motivationsbrev meritförteckning studieregisterutdrag (ursprungligt studieprestationsutdrag eller en bestyrkt kopia av det) förhandsuppgifter som utbildnings- eller magisterprogrammet i fråga kräver övriga nödvändiga bilagor eller som utbildnings- eller magisterprogrammet fastställt Professorn för utbildnings- eller magisterprogrammet beslutar om den sökande ska kallas för att på plats lämna ett separat prov över sitt kunnande. Det slutliga beslutet om godkännande eller avslående av ansökan om överflyttning fattas av undervisningsrådet. Sänd ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna till Teaterhögskolans ansökningstjänster antingen per post eller genom att lämna in dem på plats till Teaterhögskolans Info-punkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors). Handlingarna ska finnas på Teaterhögskolan senast kl Förhandsuppgifter som sänts via e-post, som e-postbilaga eller via fax beaktas inte. Sänd förhandsuppgifterna till: Teaterhögskolan Ansökningstjänster PB Konstuniversitetet (Besöksadress: Aspnäsgatan 6, Helsingfors) tfn e-post: Teaterhögskolans ansökningstjänster betjänar sökanden under ansökningstiden vardagar klockan 9 15 (på den sista ansökningsdagen fram till kl.16.15). Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Det är skäl att skicka ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom Teaterhögskolan inte ansvarar för eventuella fel i postgången som kan leda till att ansökningsblanketten eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden har löpt ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar i vilka förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. 12

14 Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och du måste välja vilket ut bildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. I samband med inträdesproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation. Sökande av överflyttning ska iaktta förutom dessa anvisningar för ansökan om överflyttning de egna närmare anvisningarna för utbildningsprogrammet eller magisterprogrammet i fråga t.ex. om förhandsuppgifter och bilagor som eventuellt behövs för ansökan. Ansökningsvillkorna och bedömningskriterierna i överflytningsurval är samma som i utbildningsprogrammet eller magisterprogrammet. Sökanden kan söka till samma program både som sökande av överflyttning som vanlig sökande (sökanden kan endast lämna en ansökan för samma utbildningsprogram). Om det under ansökningsvåren inte finns inträdesprov för ett önskat program, ska den som ansöker om överflyttning lämna ansökan om överflyttning före den utsatta tiden och kontakta särskilt ansökningstjänster. På basis av ansökan kan professorn för utbildnings- eller magisterprogrammet besluta om den sökande ska kallas för att på plats lämna ett separat prov över sitt kunnande. Programmet i fråga kan vid behov under professors ledning skräddarsy förhandsuppgifter och ett separat prov för sökanden. Närmare upplysningar om ansökningsförfarandet fås hos Teaterhögskolans ansökningstjänster, 13

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljusdesign är att utbilda

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för magisterexamen inom utbildningsprogrammet för

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp De tvååriga magisterstudierna i regi fördjupar färdigheterna som inhämtats i kandidatstudierna

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Tvåårig utbildning, 120 sp Den traditionella yrkesbilden av skådespelare har förändrats

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till KonstuniversitetetsTeaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för magisterexamen inom utbildningsprogrammet för regi är att utbilda visionära

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 Instruktioner för alla sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljusdesign är att

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid. Antagning

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research)

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Tvåårig utbildning,

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning

Läs mer

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren Gemensam ansökan 1-19.3.2010 Jannica Ljunggren 28.01.2010 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Tidpunkt för utbildningen examensinriktade studier för polis (YH) januari 2018 december 2019 polis (högre YH)

Tidpunkt för utbildningen examensinriktade studier för polis (YH) januari 2018 december 2019 polis (högre YH) Ansökningsanvisning 1 (5) 16.2.2016 ANSÖKNINGSANVISNING FÖR EXAMEN POLIS (HÖGRE YH) (svenskspråkig) Polisyrkeshögskolans styrelse godkände urvalskriterierna för utbildningen polis (högre YH) den 12 februari

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009 Gemensam ansökan 2-20.3.2009 Tove Gestranius 19.01.2009 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Principerna för studentutbyte 1 (6) Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Aalto-universitetet är ett mångkulturellt lärande samfund med

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Principerna för studentutbyte Vice dekanus beslut 1 (6) 21.10.2016 Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Aalto-universitetet stöder internationellt

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer