Pedagogiska fakulteten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogiska fakulteten"

Transkript

1 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret antas studerande till klasslärarutbildning, speciallärarutbildning, barnträdgårdslärarutbildning och pedagogie magisterutbildning i allmän pedagogik. / Utbildningar Klasslärarutbildning Utbildningen är avsedd för blivande klasslärare inom den grundläggande utbildningen. I studierna ingår allmänna studier, studier i didaktisk ämnesteori (ämnen och ämneshelheter inom grundläggande utbildning), ämnes- och fördjupade studier i pedagogik, undervisningsövningar samt biämnesstudier. Biämnesstudier kan bedrivas i ett eller två undervisningsämnen eller i ett annat av dekanus godkänt ämne. Bildkonst, biologi, finska, engelska, geografi, gymnastik, historia, matematik, modersmål och litteratur, musik, nybörjarundervisning, religion, specialpedagogik, teknisk slöjd, textilslöjd, taloch uttryckspedagogik eller annat valbart ämne kan vara biämne i examen. Till klasslärarutbildningen antas 64 studerande år Till klasslärarutbildningen antas högst 10 % med examen på institutnivå eller motsvarande. Studierna leder till pedagogie magisterexamen och avklaras i allmänhet på cirka 5 år. Speciallärarutbildning Speciallärarutbildningen ger behörighet för speciallärartjänst inom den grundläggande utbildningen Studierna är upplagda så att de även ger behörighet för specialklasslärartjänst och därmed även för klasslärartjänst inom den grundläggande utbildningen. Vidare ger utbildningen beredskap för sådana tjänster i samhället, t.ex. inom rehabilitering, som anknyter till den specialpedagogiska sektorn. Huvudämnet är specialpedagogik, vilket bl.a. inkluderar handikappkunskap ur ett samhälleligt, pedagogiskt, medicinskt och terapeutiskt perspektiv. I studierna ingår logopedi och psykologi samt kurser i inlärningssvårigheter, musik-, rörelse- och bildterapi m.m. Under de två första studieåren är tyngdpunkten förlagd till kurser i didaktisk ämnesteori (ämnen och ämneshelheter inom grundläggande utbildning) och pedagogik. Utbildningen omfattar såväl teori som praktik. Till studierna antas 16 studerande. Utbildningsplatserna är enbart avsedda för sökande som har för avsikt att avlägga en fullständig högre högskoleexamen, dvs. 160 sv. Antagning av sökande med tidigare erhållen studierätt för avläggande av examen med annat huvudämne än specialpedagogik förutsätter byte till huvudämnet specialpedagogik. Speciallärarstudierna leder till pedagogie magisterexamen och studierna avklaras i allmänhet på ca. 5 år. Barnträdgårdslärarutbildning Studierna leder till pedagogie magisterexamen. Det är dock möjligt att efter tre års studier avlägga en pedagogie kandidatexamen. Huvudämnet är pedagogik med inriktningsalternativet barnpedagogik. I studierna ingår också bl.a. didaktisk ämnesteori för de tidiga barnaåren, utvecklingspsykologi och valfria studier.

2 55 Utbildningen ger behörighet för tjänster inom dagvård, förskola och administration. Till utbildningen av barnträdgårdslärare antas 47 studerande år Ca 10 % av platserna reserveras för sökande med examen på institutnivå eller motsvarande. Utbildningen är förlagd till Institutionen för barnpedagogik i Jakobstad. Allmän pedagogik I utbildningen till pedagogie magister utgör allmän pedagogik huvudämne antas 20 studerande till utbildningen. I yrkeshänseende är studierna inriktade på uppgifter som: - utbildningsplanering och -förvaltning på kommunal-, läns- och riksnivå - planerings-, informations- och verksamhetsbefattningar inom organisationer, föreningar, fritt bildningsarbete och kulturlivets olika områden - personaladministrativa och personalutbildande tjänster inom företag och näringsliv Man kan välja mellan tre utbildningsprofileringar; pedagogisk administration och utveckling, vuxenpedagogik och bildningsarbete samt utbildning och samhälle. Dessutom kan man genom val av biämne själv bestämma vissa tyngdpunkter inom studierna. Med tanke på studieintresse och på placeringsmöjligheterna i yrkeslivet är det skäl att ända från början av studierna hålla dessa valmöjligheter i minnet. Antagningsvillkor Klasslärarutbildning Fakulteten avgör för varje sökande som saknar studentexamen om grundexamen och övriga meriter är tillräckliga för att kallas på inträdesprov. Kunskaper motsvarande gymnasiets kurs i finska, engelska samt matematik är obligatoriska. Icke-studenter bör, för att kunna antas till utbildning, bifoga intyg över avlagda språkstudier i finska och engelska på mellannivå motsvarande gymnasiets lärokurser. Intygen kan erhållas via kurser som Arbetarinstitutet anordnar eller genom de tentamenstillfällen som Utbildningsstyrelsen anordnar två gånger per år. Se Intyg över kunskaper i matematik motsvarande gymnasiets korta lärokurs bör bifogas ansökan eller också kan sökande genomgå ett prov i matematik i samband med inträdesprovet. Sökande med utländsk examen motsvarande treårigt gymnasium prövas på samma sätt. Den slutliga antagningen sker på samma sätt som för övriga sökande. bör genomgå både Åbo Akademis språkprov och Pedagogiska fakultetens språkprov. För Åbo Akademis språkprov, se ovan under Allmänt språkprov för sökande med finskspråkig skolutbildning. Ansökan Alla sökande till lärarutbildning kallas till inträdesprov enligt det alternativ sökande angett som första preferens i ansökan. Samtliga sökande som angett klasslärarutbildning som första preferens i ansökan till lärarutbildning kallas till inträdesprov. Inträdesprov Inträdesprovet består av följande delmoment: Individuell intervju 0-30 poäng Skriftlig uppgift gk/uk Summa, max. 30 poäng Den individuella intervjun har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet är att hos den sökande utröna motivation, självvärdering och självkänsla, dvs hur sökanden ser på sig själv men även hur sökanden tror att andra ser på henne/honom. Även den sökandes syn på omvärlden och på skolan som läro- och arbetsmiljö beaktas. Den sökandes muntliga språkfärdigheter tas i beaktande vid bedömning. Respektive bedömare avger godkänt (mellan 1-5 poäng), eller underkänt. Det godkända resultatet multipliceras med 2. Den slutliga godkända poängsumman för varje enskild sökande varierar mellan 2 och 30 poäng.

3 56 Skriftlig uppgift. Eftersom läraren är en viktig språklig förebild krävs särskild kompetens i modersmålet. Därför deltar alla, som inte har avlagt studentexamen eller som i studentexamen har erhållit vitsordet cum laude approbatur eller lägre i modersmål i en skriftlig uppgift. Uppgiften prövar struktur och språkriktighet. Uppgiften utförs individuellt på basis av material som ges vid provtillfället. Den skriftliga uppgiften bedöms enligt skalan godkänd icke godkänd. En sökande bör vara godkänd i bägge delmomenten för att kunna antas till utbildning. Inträdesprovet anordnas i Vasa 7-9 juni 2004 vid Pedagogiska fakulteten, Strandgatan 2 och i Helsingfors juni Slutlig antagning Den slutliga antagningen av studerande sker på basis av: Inträdesprov (intervju + max. 30 poäng skriftlig uppgift) Studentexamensbetyg max. 15 poäng Summa max. 45 poäng Poängsättningen av studentexamensbetyget (max. 15 poäng) sker enligt följande: Lång kurs: Laudatur 3,5 poäng Eximia cum laude approbatur 3 poäng Magna cum laude approbatur 2,5 poäng Cum laude approbatur 2 poäng Lubenter approbatur 1,5 poäng Approbatur 1 poäng Kort kurs: Laudatur 3 poäng Eximia cum laude approbatur 2,5 poäng Magna cum laude approbatur 2 poäng Cum laude approbatur 1,5 poäng Lubenter approbatur 1 poäng Approbatur 0,5 poäng Poäng ges för proven i modersmål, andra inhemska språket, första främmande språket samt för realprovet och matematikprovet. bör delta i språkprov i svenska som anordnas i samband med inträdesproven. OBSERVERA att sökande med finska som skolutbildningsspråk bör godkännas både i Åbo Akademis allmänna språkprov och i Pedagogiska fakultetens språkprov för sökande till lärarutbildning. Ansökan till klasslärarutbildningen skall vara Pedagogiska fakulteten tillhanda senast fredagen den 2 april 2004 kl Poststämpel beaktas inte. Ansökningsblanketter fås från eller från Pedagogiska fakultetens kansli, Strandgatan 2, Vasa, tfn (växel). De kan också beställas med det kort som finns på insidan av bakpärmen i denna guide. Speciallärarutbildning För sökande som saknar studentexamen och för sökande med finska som skolutbildningsspråk gäller samma regler som för sökande till klasslärarutbildningen. Ansökan Kallelse till inträdesprov till speciallärarutbildning sker enligt samma principer som för sökande till klasslärarutbildning. Samtliga sökande som angett speciallärarutbildning som första preferens i ansökan till lärarutbildning kallas till inträdesprov. Inträdesprov Inträdesprovet innehåller följande delmoment: Individuell intervju 0 30 poäng Skriftlig uppgift gk/uk Summa, max. 30 poäng Inträdesprovets delmoment bedöms på samma sätt som för sökande till klasslärarutbildning, se ovan. En sökande bör vara godkänd i bägge delmomenten för att kunna antas till utbildning. Inträdesprovet anordnas i Vasa 7-9 juni 2004 vid Pedagogiska fakulteten, Strandgatan 2 och i Helsingfors juni 2004.

4 57 Slutlig antagning Den slutliga antagningen av studerande sker på basen av: Inträdesprov (intervju + max. 30 poäng skriftlig uppgift) Studentexamensbetyg max. 15 poäng Summa max. 45 poäng För studentexamensbetyget ges poäng på samma sätt som åt sökande till klasslärarutbildningen, se ovan. bör delta i språkprov i svenska som anordnas i samband med inträdesproven. OBSERVERA att sökande med finska som skolutbildningsspråk bör godkännas både i Åbo Akademis allmänna språkprov och i Pedagogiska fakultetens språkprov för sökande till lärarutbildning. Ansökan till speciallärarutbildning skall vara Pedagogiska fakulteten tillhanda senast fredagen den 2 april 2004 kl Poststämpel beaktas inte. Ansökningsblanketterna finns på och på Pedagogiska fakulteten, Strandgatan 2, Vasa. tfn (växel). De kan också beställas med det kort som finns på insidan av bakpärmen i denna guide. I samband med inträdesprovet kontrolleras även att de sökande inte har sådana uttalsfel eller talfel som kan utgöra hinder för specialläraruppgifter. Vid behov ombes de sökande genomgå talterapeutisk kontroll och inlämna utlåtande. Barnträdgårdslärarutbildning Fakulteten avgör i varje enskilt fall om sökande som saknar studentexamen kan antas på basen av examina, studier och arbetserfarenhet. Av särskild vikt är att sökanden har kunskaper motsvarande gymnasiets kurs i finska, engelska och matematik. Icke-studenter bör, för att kunna antas till utbildning, bifoga intyg över avlagda språkstudier i finska och engelska på mellannivå motsvarande gymnasiets lärokurser. Intygen kan erhållas via kurser som Arbetarinstitutet anordnar eller genom de tentamenstillfällen som Utbildningsstyrelsen anordnar två gånger per år. Se Intyg över kunskaper i matematik motsvarande gymnasiets korta lärokurs bör bifogas ansökan eller också kan sökande genomgå ett prov i matematik i samband med inträdesprovet. Sökande med utländsk examen motsvarande treårigt gymnasium prövas på samma sätt. bör genomgå både Åbo Akademis språkprov och Pedagogiska fakultetens språkprov. Antagningen och poängberäkningen sker enligt samma principer som till klasslärarutbildningen, se ovan. De som söker till barnträdgårdslärarutbildningen skall genomgå ett inträdesprov som anordnas 7-11 juni 2004 i Jakobstad, Paul Hallvars gata 8. Ansökan till barnträdgårdslärarutbildningen skall vara Pedagogiska fakulteten tillhanda senast fredagen den 2 april 2004 kl Poststämpel beaktas inte. Ansökningsblanketter fås från eller från Pedagogiska fakultetens kansli, Strandgatan 2, Vasa, tfn (växel). De kan också beställas med det kort som finns på insidan av bakpärmen i denna guide. Allmän pedagogik Ansökan till utbildningen i allmän pedagogik sker på Åbo Akademis allmänna ansökningsblankett. Ansökningstiden utgår måndagen den 31 maj 2004 kl Poststämpel beaktas inte. Sökande från finskspråkiga läroinrättningar bör delta i ett språkprov i svenska. Språkprovet för finskspråkiga hålls måndagen den 10 maj 2004 i Åbo, Vasa och Helsingfors, se ovan. Följande poängberäkning tillämpas: Grundpoäng för studentexamen L E M C B A Modersmålet Andra inhemska språket Realprovet/matematik Främmande språk fördj Om proven har avlagts på kort, medellång eller allmän nivå multipliceras poängtalet med Summan av provpoängen divideras med 2.

5 58 Poäng för vitsordet i enskilda läroämnen på avgångsbetyget från gymnasiet modersmål och litteratur matematik mrämmande språk (lärokurs A 1 eller A2) historia Poängtalet för vitsordet i kort kurs i matematik multipliceras med Den totala poängsumman divideras med 4. Avgångsbetyget ger max. 5 poäng. Preferenspoäng, om utbildningsalternativet i allmän pedagogik prefereras som första alternativ i ansökan till Åbo Akademi ges två (2) preferenspoäng. Preferenspoäng ges endast till sökande som inte tidigare är inskriven vid Åbo Akademi. Poäng från inträdesprov Sökande till utbildningen i allmän pedagogik bör delta i en intervju, som huvudsakligen baserar sig på ett antal texter med pedagogiskt innehåll. Texterna till intervjun kan beställas från Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik, PB 311, Strandgatan 2, Vasa, tfn eller Anmälan till intervjun görs senast fredagen den 21 maj Anmälningsblankett finns bifogad i slutet av broschyren. Intervjun hålls 7-11 juni Intervjun bedöms av två personer som ger en gemensam slutbedömning (1-5 poäng). Inträdesvillkor för studenter från finskspråkiga gymnasier bör delta i språkprovet i svenska för finskspråkiga. De som söker till något lärarutbildningsalternativ skall genomgå språkprov som anordnas i samband med inträdesproven. För att antas krävs att man har klarat både Åbo Akademis allmänna språkprov och Pedagogiska fakultetens språkprov för sökande till lärarutbildning. Studerande vid det öppna universitetet Sökande som har avlagt minst 60 sv inom Öppna universitetet kan antas till utbildning i allmän pedagogik och söker via ordinarie antagning.

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten PEDAGOGISKA FAKULTETEN 53 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2003-2004

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 47 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Antagningsvillkor Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv.

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 46 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv. Fakulteten ger

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp)

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) 2018 2019 Ämnesdidaktiska studier och vilken behörighet de ger Målet med de ämnesdidaktiska studierna, dvs. studierna

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018-2019 svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier 1.8.2017 eller senare, eller har

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 svenskspråkig utbildning Svenskspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare erbjuds på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2018-2019. De pedagogiska

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 28.8.2018 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 29.8.2018 1 Innehåll Centrala begrepp Inriktningar Examensstrukturer Studier första

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 i svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier före 1.8.2017 och inte har flyttat

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

B) TEOLOGIE MAGISTEREXAMEN. 1. Allmänt

B) TEOLOGIE MAGISTEREXAMEN. 1. Allmänt 1 B) TEOLOGIE MAGISTEREXAMEN 1. Allmänt Teologie magisterexamen är en högre högskoleexamen som omfattar. Rätt att avlägga teologie magisterexamen har den som avlagt lägre högskoleexamen i teologi eller

Läs mer

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Ny utbildningsstruktur och nya antagningskriterier

Ny utbildningsstruktur och nya antagningskriterier Ny utbildningsstruktur och nya antagningskriterier * förändringar inom universitetsutbildningen Utbildning enligt den s.k. Bolognamodellen Träder i kraft 1.8.2005 Övergångstid till 31.7.2008 För diplomingenjörerna

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi, litteraturvetenskap och religionsvetenskap Studierådgivare Elin Fellman-Suominen

Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi, litteraturvetenskap och religionsvetenskap Studierådgivare Elin Fellman-Suominen Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi, litteraturvetenskap och religionsvetenskap 28.8.2018 Studierådgivare Elin Fellman-Suominen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 29.8.2018 1 Innehåll

Läs mer

Kansli: Strandgatan 2, Vasa, tfn e-post:

Kansli: Strandgatan 2, Vasa, tfn e-post: Kansli: Strandgatan 2, 65100 Vasa, tfn 324 7394 http://www.abo.fi/stodenhet/csk e-post: csk-vasa@abo.fi Avdelningsföreståndare: Granstedt-Ketola, Kristina, FM tfn 324 7118, rum B 205, e-post: kristina.granstedt-ketola@abo.fi

Läs mer

Centret för språk och kommunikation Språkcentret (CSK) Avdelningsföreståndare Kristina Granstedt-Ketola

Centret för språk och kommunikation Språkcentret (CSK) Avdelningsföreståndare Kristina Granstedt-Ketola Centret för språk och kommunikation Språkcentret (CSK) Avdelningsföreståndare Kristina Granstedt-Ketola 31.8.2018 http://www.abo.fi/csk Centret för språk och kommunikation (CSK, Språkcentret) Språkcentret

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi Studieinfo-info för ansvarsanvändarna 30.3.2016 Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 76 600 sökande, 3200 mindre än i fjol Ny möjlighet att ändra ansökningsönskemål via länken i

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Centret för språk och kommunikation (CSK/Språkcentret)

Centret för språk och kommunikation (CSK/Språkcentret) Centret för språk och kommunikation (CSK/Språkcentret) Information för nya studerande i barnpedagogik Kristina Granstedt-Ketola 4.9.2017 Jakobstad www.abo.fi/csk Åbo Akademi Strandgatan 2 65101 Vasa 5.9.2017

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor.

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor. UTKAST 21.6.2018 Lag om studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen ( / ). Den studerande

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Kansli: Strandgatan 2, Vasa, tfn e-post:

Kansli: Strandgatan 2, Vasa, tfn e-post: Kansli: Strandgatan 2, 65100 Vasa, tfn 324 7394 http://www.abo.fi/stodenhet/csk e-post: csk-vasa@abo.fi Avdelningsföreståndare: Granstedt-Ketola, Kristina, FM tfn 324 7118, rum B 205, e-post: kristina.granstedt-ketola@abo.fi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr 864 865 INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i

Läs mer

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N På studentexamensnämndens hemsidor, (www.ylioppilastutkinto.fi/sv) finns det utförlig information om hur studentexamen avläggs. Du kommer också

Läs mer

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 32 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Examina Genom studier vid fakulteten får man kunskaper som ger kompetens för många yrken. Studierna vid fakulteten bedrivs och examina avläggs inom s.k. utbildningsprogram.

Läs mer

Grundskolans ämnen och ämneshelheter

Grundskolans ämnen och ämneshelheter Klasslärarutbildning Kandidatstudier år 1 Grundskolans ämnen och ämneshelheter Tema Slöjd som läroämne 1 sp 640001.1 AK-S/NR/LE Tema Slöjd-Teknisk slöjd 3 sp 640001.2 Elo Tema Textilslöjd 3 sp 640001.3

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen

Genomgång av examensstrukturen Genomgång av examensstrukturen Kulturanalys, genusvetenskap, konstvetenskap och musikvetenskap 28.8.2018 Studierådgivare Pia-Maria Gardberg Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 29.8.2018 1 Innehåll

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH-501-2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 INNEHÅLL PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Innehåll. Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 1: Utbildningsansvar enligt fakultet och utbildningsområde.

Innehåll. Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 1: Utbildningsansvar enligt fakultet och utbildningsområde. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, psykologiska... 5 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska...

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen

Genomgång av examensstrukturen Genomgång av examensstrukturen Kulturanalys, genusvetenskap, konstvetenskap och musikvetenskap 29.8.2017 Studierådgivare Pia-Maria Gardberg Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-2000 Åbo 31.8.2017 1 Innehåll

Läs mer

Logopedins examensstruktur för Logo17

Logopedins examensstruktur för Logo17 Logopedins examensstruktur för Logo17 Elin Fellman-Suominen, studierådgivare elin.fellman-suominen@abo.fi Pirkko Rautakoski, professor i logopedi pirkko.rautakoski@abo.fi Innehåll Centrala begrepp Examensstruktur

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen

Genomgång av examensstrukturen Genomgång av examensstrukturen Logopedi 29.8.2018 Elin Fellman-Suominen, studierådgivare Pirkko Rautakoski, professor i logopedi Innehåll Centrala begrepp Inriktningar Examensstruktur Studier första året

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Speciallärarutbildning Kandidatstudier år 1. Specialpedagogik

Speciallärarutbildning Kandidatstudier år 1. Specialpedagogik Speciallärarutbildning Kandidatstudier år 1 Specialpedagogik Introduktion till specialpedagogik Perspektiv på funktionshinder I 5 sp 620001.1 Lindström 5 sp 620001.2 Herrgård Perspektiv på funktionshinder

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om studentexamen 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018). En studerande som har avlagt

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

IV. FORSKARUTBILDNING

IV. FORSKARUTBILDNING IV. FORSKARUTBILDNING Allmänt Forskarutbildningen organiseras från och med 1.1.2012 i Doktorandprogrammet vid Teologiska fakulteten som är fakultetens interna doktorandprogram som hör till Forskarskolan

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 31.10.2018 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Ekonomutbildning» För dig står alla dörrar öppna!» En universitetsutbildning som ger dig förståelse för ekonomiska samhällsfenomen»

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 38 EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPER Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har de studerande möjlighet att läsa ekonomiska, samhällsvetenskapliga och juridiska

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning STUDIER VID ÅBO AKADEMI 5 Åbo Akademi Åbo Akademi (grundad 1918) är det enda svenskspråkiga universitetet i Finland. Akademin är indelad i sju fakulteter, Humanistiska fakulteten (HF), Matematisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Logopedins examensstruktur för Logo16

Logopedins examensstruktur för Logo16 Logopedins examensstruktur för Logo16 Yasmin Nyqvist, studierådgivare yasmin.nyqvist@abo.fi Professor i logopedi, Pirkko Rautakoski pirkko.rautakoski@abo.fi Annette Nylund, egenlärare för Logo16 annette.nylund@abo.fi

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Mera information om studentproven i de enskilda ämnena får du av ämnesläraren eller på studentexamensnämndens hemsida

Mera information om studentproven i de enskilda ämnena får du av ämnesläraren eller på studentexamensnämndens hemsida ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner

Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner Humanistinen tiedekunta 8.11.2018 1 Innehåll Varför ska man avlägga valfria studier? Vilka, och hur mycket, valfria studier kan man avlägga?

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer