SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT"

Transkript

1 SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

2 INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT BYTE AV STUDIERÄTT Byte av utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument Ansökan om intern överflyttning inom universitetet Byte av studierätt för grundexamen inom samma huvudämne eller huvudinstrument URVALSPRINCIPER FOR BESLUT OM BYTE AV STUDIERÄTT TVÅ SAMTIDIGA EXAMINA BARA AVLÄGGAS I UNDANTAGSFALL BÖRJAN AV STUDIER, STUDIETID OCH MÄNGDEN INDIVIDUELL UNDERVISNING... 4

3 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT Med studierätt avses vad som bestäms i universitetslagen (41, 558/2009). Enligt Konstuniversitetets utbildningsstadga kan en examensstuderande samtidigt endast ha en studierätt som leder till examen. Om bytet av den studerandes studierätt godkänns, förlorar han eller hon den gamla studierätt och rätten att avlägga examen flyttas till den nya studierätt och om det behövs till den nya akademin. Rektorn kan av berättigade skäl efter ansökan bevilja dispens från regeln om en studierätt. Får den studerande inte dispens att avlägga två samtidiga examina betraktas det i princip att den sökande önskar byta sin studierätt. 2. BYTE AV STUDIERÄTT En studerande som är inskriven på grundexamensnivå på Konstuniversitetet kan ansöka om byte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Om den studerandes målexamen förblir detsamma, är det fråga om byte av utbildningsprogram (eller huvudämne eller huvudinstrument). Om namnet på den studerandes målexamen inte förblir detsamma (byte av akademi), är det fråga om ansökan om intern överflyttning Byte av utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument Om namnet på den studerandes målexamen förblir detsamma är det fråga om byte av utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Ansökningsprocessen följer samma ansöknings- och beslutstidtabell som antagningen till grundutbildningen. Ansökan om byte av studierätt görs på den elektroniska blankett som finns på Konstuniversitetets webbsida på Den elektroniska ansökningsblanketten bör fyllas i senast kl. 15 (finsk tid). Dessutom ska den sökande till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in följande bilagor: 1) Motivering/motiveringsbrev 2) Utdrag över studieprestationer 3) En preliminär ISP (individuell studieplan) för examen i det nya utbildningsprogrammet samt 4) De eventuella förhandsuppgifter som krävs för studerandeurvalet Även de förhandsuppgifter och bilagor som krävs måste lämnas in till Sibelius-Akademins ansökningstjänster innan ansökningstiden tar slut, senast kl. 15 (finsk tid). För mer information om förhandsuppgifter och andra eventuella bilagor, se Urvalsguiden 2017: Sibelius-Akademins dekan beslutar om byte av studierätt efter samråd med ledaren för det sökta utbildningsprogrammet. Om ansökan godkänns, tillgodoräknas så mycket som möjligt av de tidigare studier som den studerande har avlagt som är lämpliga för den nya examen. Studerande som byter sitt utbildningsprogram räknas inte in i antagningsplatser som styrelsen har fastställt. 1

4 Ett godkänt byte av studierätt vid det nya utbildningsprogrammet träder i kraft vid läsårets början (1.8.). När den studerande byter sitt utbildningsprogram, börjar tiden för avläggande av examen inte löpa från början, utan den tid som den studerande redan har utnyttjat för studier påverkar studietidens längd Ansökan om intern överflyttning inom universitetet Om namnet på den studerandes målexamens inte förblir detsamma (byte av akademi), är det fråga om ansökan om intern överflyttning inom universitetet. Ansökningsprocessen följer samma ansöknings- och beslutstidtabell som antagningen till grundutbildningen. Ansökan om byte av studierätt görs på den elektroniska blankett som finns på Konstuniversitetets webbsida på Den elektroniska ansökningsblanketten bör fyllas i senast kl. 15 (finsk tid). Dessutom ska den sökande till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in följande bilagor: 1) Motivering/motiveringsbrev 2) Utdrag över studieprestationer 3) En preliminär ISP (individuell studieplan) för examen i det nya utbildningsprogrammet samt 4) De eventuella förhandsuppgifter som krävs för studerandeurvalet Även de förhandsuppgifter och bilagor som krävs måste lämnas in till Sibelius-Akademins ansökningstjänster innan ansökningstiden tar slut, senast kl. 15 (finsk tid). För mer information om förhandsuppgifter och andra eventuella bilagor, se Urvalsguiden 2017: Överflyttande studerande räknas inte in i antagningsplatser som styrelsen har fastställt. Ett godkänt byte av studierätt träder i kraft vid läsårets början (1.8.). Den sökande beviljas rätt att avlägga examen på samma nivå som den rätt som den sökande redan har vid ansökan om överflyttning. En överflyttande studerandes målsatta tid för att avlägga examen bestäms på basis av examen enligt den studierätt som erhållits vid överflyttandet. I den tid det tar att avlägga examen inräknas också sådana närvaro- och frånvaroperioder som den studerande har utnyttjat för studier enligt den studierätt som ligger till grund för överflyttandet. Om den studerande byter sin studierätt tillgodoräknas så mycket som möjligt av de tidigare studier som den studerande har avlagt som är lämpliga för den nya examen. Enligt 43 2 mom. i universitetslagen förlorar den studerande den studierätt (rätt att avlägga examen) som låg till grund för överflyttandet vid mottagande av en ny studierätt. När man tar emot en studieplats vid överflyttande av studierätt, förlorar man sin eventuella status som förstagångssökande som nämns i 36B 1 mom. i universitetslagen. Ansökan om överflyttning omfattas av det normala förfarandet när det gäller ändringssökande och antagningen Byte av studierätt för grundexamen inom samma huvudämne eller huvudinstrument Man kan dock ansöka om att ändra studierätten för grundexamen inom samma huvudämne eller vid instrument- och sångstudier i klassisk musik inom samma huvudinstrument (från kandidatskedet till magisterskedet i den 5,5-åriga utbildningen) även vid andra tidpunkter (s.k. kontinuerlig ansökan). 2

5 Sibelius-Akademins dekan fattar beslut om byte av studierätt inom huvudämne eller vid instrument- och sångstudier i klassisk musik inom samma huvudinstrument på basis av studerandes ansökan samt utlåtande av utbildningsprogramsledaren. Utbildningsprogramsledaren kan av den studerande förutsätta prov inom huvudämnet/ huvudinstrumentet, som utvärderas av en nämnd tillsatt av utbildningsprogramsledaren. De nya studierätterna träder i kraft på beslutsdagen. 3. URVALSPRINCIPER FOR BESLUT OM BYTE AV STUDIERÄTT Urvalsprinciperna för grundutbildningen tillämpas för dem som söker byte av studierätt. Villkoret för att få byta studierätt på Konstuniversitetet är bedömningen av den konstnärliga begåvningen och lämpligheten utifrån det nivåprov som anordnas i samband med urvalsproven eller ett ingående delprov. Nivåprovet är detsamma för den som ansöker om byte av studierätt inom Sibelius-Akademin som för den som ansöker från en annan akademi, förutom att den som ansöker om byte av studierätt inom Sibelius- Akademin inte deltar i de allmänna teori- och avlyssningsproven. Ledaren för urvalet kan fatta beslut om att de som ansöker om byte av studierätt inte behöver delta i vissa delar av urvalsprovet. De som ansöker om byte av studierätt behandlas jämlikt vid fattandet av beslut i ärendet. Ansökningar och prestationer vid urvalsprov gällande dem som ansöker om byte av huvudämne behandlas som separata urvalsgrupper. Om den studerande redan är på magisternivå i sitt nuvarande huvudämne kan han eller hon inte ansöka om byte till studierätt på kandidatnivå. Bytet av utbildningsprogram måste alltså äga rum före kandidatexamen eller på magisternivå överflyttas till studier för annan magisterexamen. Ett undantag är Sibelius-Akademins utbildningsprogram i musikpedagogik och kyrkomusik, där sökande till magisterstudier förutsätts ha avlagt vissa av studierna på kandidatnivå. Om den studerande på kandidatnivå har avlagt högskoleexamen någon annanstans än på Konstuniversitetet eller har tillräckliga studier som ger behörighet för magisterstudier på respektive akademi i enlighet med urvalskriterierna, kan den studerande ansöka direkt om byte till utbildningsprogram på magisternivå. I så fall förlorar den studerande sin tidigare rätt att avlägga examen på kandidatnivå. Om den studerande övergår från kandidatskedet till magisterskedet utifrån en högskoleexamen som har avlagts någon annanstans, kan studietiden för magisterexamen inte vara längre än för de studerande som har antagits för enbart högre högskoleexamen. En studerande som ändrat sin studierätt kan frånvaroanmäla sig under sitt första studieår endast om universitetet gett sitt tillstånd till att studenten senarelägger inledandet av studierna. Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt inom den tid som universitetet årligen meddelar. 4. TVÅ SAMTIDIGA EXAMINA BARA AVLÄGGAS I UNDANTAGSFALL Endast i undantagsfall kan en studerande som redan har en gällande rätt att avlägga examen på Konstuniversitetet ansöka om en andra samtidig studierätt som leder till examen på Konstuniversitetet. 3

6 En studerande kan ansöka om en andra samtidig studierätt som leder till examen med ansökningsblanketten i Studieinfo (grundexamensutbildning). Den sökande ska lämna in en ansökan om dispens med tillhörande bilagor inom utsatt tid. Dispens söks skriftligen hos Konstuniversitetets rektor i en fritt utformad ansökan. Ansökan ska innehålla en motivering för avläggandet av en andra samtidig examen, ett utdrag över studieprestationer samt en ISP för slutförande av den tidigare examen. Ansökan ska lämnas till ansökningstjänsten senast i samband med att den studerande ansöker om ny rätt att avlägga examen i vårens urval via tjänsten Studieinfo. Om rektorn beviljar den studerande dispens att ansöka om en andra samtidig rätt att avlägga examen, behandlas ansökan normalt enligt samma process som med andra sökande som ansöker om en ny studieplats. Får den studerande inte dispens av rektor att avlägga två samtidiga examina betraktas det att den sökande önskar byta sin studierätt och förlora sin tidigare examensrätt, om den studerande antas till ett nytt utbildningsprogram. Detta betyder också att ansökan flyttas över från Studieinfo till listan över ansökningar om intern överflyttning. Kontakta vid behov Konstuniversitetets ansvariga studiechef 5. BÖRJAN AV STUDIER, STUDIETID OCH MÄNGDEN INDIVIDUELL UNDERVISNING En studerande som ändrat sin studierätt kan frånvaroanmäla sig under sitt första studieår endast om universitetet gett sitt tillstånd till att studenten senarelägger inledandet av studierna. Enligt universitetslagen (39 ) kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av följande skäl: 1) Om studeranden genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) 2) Om studeranden är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig 3) Om studeranden på grund av sin egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt hos ansökningstjänsten senast den kl. 15. Studietiden räknas från den dagen då den studerande ursprungligen påbörjade sina examensstudier. Om den studerande övergår från kandidatskedet för en 5,5-årig utbildning till magisterskedet utifrån en högskoleexamen som har avlagts någon annanstans, kan studietiden för magisterexamen inte vara längre än för de studerande som har antagits för enbart högre högskoleexamen. (Enligt 40 i Universitetslagen har endast studerande som har antagits för att studera för högre högskoleexamen rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år överskrider den målsatta tiden för examen, dvs. inom 4,5 år). Den individuella undervisningsmängden kan begränsas vid byte av studierätt när den nya studierätten börjar. 4

7

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 svenskspråkig utbildning Svenskspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare erbjuds på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2018-2019. De pedagogiska

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 JAZZMUSIK (2,5-årig utbildning) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 SÅNGSTUDIER I KLASSISK MUSIK (5,5-årig

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 KYRKOMUSIK (5,5-årig utbildning) INNEHÅLL

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 INSTRUMENTSTUDIER I KLASSISK MUSIK

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 KOMPOSITION OCH MUSIKTEORI (5,5-årig

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 Instruktioner för alla sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018-2019 svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier 1.8.2017 eller senare, eller har

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 INSTRUMENTSTUDIER I KLASSISK MUSIK (2,5-årig utbildning) INNEHÅLL

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 DIRIGERING (2,5-årig utbildning) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 DIRIGERING (5,5-årig utbildning) INNEHÅLL

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 SÅNGSTUDIER I KLASSISK MUSIK (2,5-årig utbildning) INNEHÅLL

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Principerna för studentutbyte Vice dekanus beslut 1 (6) 21.10.2016 Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Aalto-universitetet stöder internationellt

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 INSTRUMENTSTUDIER I KLASSISK MUSIK (2,5-årig utbildning) INNEHÅLL

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 JAZZMUSIK (5,5-årig utbildning) INNEHÅLL

Läs mer

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp)

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) 2018 2019 Ämnesdidaktiska studier och vilken behörighet de ger Målet med de ämnesdidaktiska studierna, dvs. studierna

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL 1. ALLMÄNT...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. ANSÖKNING...1 4. URVALSPROVEN...1 5. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Principerna för studentutbyte 1 (6) Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Aalto-universitetet är ett mångkulturellt lärande samfund med

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 KYRKOMUSIK (2,5-årig utbildning) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1

Läs mer

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 Innehåll ALLMÄNT... 2 ANSÖKNING... 2 URVALSPROVEN... 2 TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN... 3 URVALSPRINCIPERNA... 4 Klassiska instrument och sång... 4 Folkmusik...

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 Instruktioner för alla sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3.

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER...4

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2019 Tidtabeller Utbildningsutbud Ansökningsblankett Betygsantagningar 2019 Kvot för förstagångssökande Automatiska e-postmeddelanden Antagningsresultat Mottagande

Läs mer

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 i svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier före 1.8.2017 och inte har flyttat

Läs mer

Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner

Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner Humanistinen tiedekunta 8.11.2018 1 Innehåll Varför ska man avlägga valfria studier? Vilka, och hur mycket, valfria studier kan man avlägga?

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljusdesign är att utbilda

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp De tvååriga magisterstudierna i regi fördjupar färdigheterna som inhämtats i kandidatstudierna

Läs mer

Ny utbildningsstruktur och nya antagningskriterier

Ny utbildningsstruktur och nya antagningskriterier Ny utbildningsstruktur och nya antagningskriterier * förändringar inom universitetsutbildningen Utbildning enligt den s.k. Bolognamodellen Träder i kraft 1.8.2005 Övergångstid till 31.7.2008 För diplomingenjörerna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE 2007-2008

ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE 2007-2008 172 ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE 2007-2008 1. Läsåret Läsåret börjar den 1 augusti och pågår till den 31 juli. Undervisningen pågår under de tider som anges i undervisningsplanen. Läsåret är indelat i två

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3.

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 MUSIKPEDAGOGIK (2,5-årig utbildning) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

AKADEMIN SIBELIUS- VERSITETET KONSTUNI- URVALSGUIDE UNGDOMSUT-

AKADEMIN SIBELIUS- VERSITETET KONSTUNI- URVALSGUIDE UNGDOMSUT- SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL UNGDOMSUTBILDNINGEN...1 BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 RÄTTEN TILL STUDIER...1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDET...1 URVALSPROVEN...2

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUDDESIGN (tidigare utbildningsprogrammet i ljud)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUDDESIGN (tidigare utbildningsprogrammet i ljud) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUDDESIGN (tidigare utbildningsprogrammet i ljud) Femårig utbildning, 300 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst. Godkänd i biskopsmötet den 11 september 2013

Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst. Godkänd i biskopsmötet den 11 september 2013 Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst Godkänd i biskopsmötet den 11 september 2013 INNEHÅLL 1. Tillämpningsanvisningar 2. Behörighet som beviljas

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI Femårig utbildning, 300 sp Utbildningsprogrammet i regi utbildar professionella regissörer som behärskar

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI Femårig utbildning, 300 sp Utbildningsprogrammet i regi utbildar professionella regissörer som behärskar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Endast sökande som fyllt 15 år före ansökningstidens slut kan antas som elev på ungdomsutbildningen för sångstudier i klassisk musik.

Endast sökande som fyllt 15 år före ansökningstidens slut kan antas som elev på ungdomsutbildningen för sångstudier i klassisk musik. SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2019 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL UNGDOMSUTBILDNINGEN...1 BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 RÄTTEN TILL STUDIER...1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDET...2 URVALSPROVET...2

Läs mer

Riktlinjer som gäller examina och studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Riktlinjer som gäller examina och studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Personalmötet, bilaga, 22.8.2017 1(10) Riktlinjer som gäller examina och studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1 Utbildningsområden, examina och utbildningens uppbyggnad

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE KANDIDAT- OCH MAGISTER- UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2018 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS-AKADEMINS URVALSGUIDE 2018 MUSIKPEDAGOGIK (5,5-årig utbildning)

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDET...1 URVALSPROVEN...2 TILLKÄNNAGIVANDE

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I LJUSDESIGN

MAGISTERSTUDIER I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I LJUSDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljusdesign är att utbilda

Läs mer

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier.

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkännt följande anvisningar. Uppdaterad med kommittés

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Godkänd av styrelsen 28.5.2012 Kompletterad: - 11.2.2013 med ett tillägg i 22. - 25.4.2016 med en förändring av 10, 1 mom. Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Tvåårig utbildning, 120 sp Den traditionella yrkesbilden av skådespelare har förändrats

Läs mer

Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll

Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN... 2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER... 2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER... 3 4. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET... 4 5. URVALSPROVEN...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutsdatum: 2018-12-06 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Ledningskansliet Dokumenttyp: Antagningsordning Datum för ikraftträdande: 2018-12-06

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp De tvååriga magisterstudierna i regi fördjupar färdigheterna som inhämtats i kandidatstudierna

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Femårig utbildning, 300 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljusdesign är att

Läs mer

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av kunnande

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av kunnande Blankett för ansökan om tillgodoräknande av kunnande 1.11.2018 Läs först instruktionerna: oldwww.abo.fi/student/sv/tillgodo Ansökan gäller Ersättning av obligatoriska eller alternativt valbara studier

Läs mer

B) TEOLOGIE MAGISTEREXAMEN. 1. Allmänt

B) TEOLOGIE MAGISTEREXAMEN. 1. Allmänt 1 B) TEOLOGIE MAGISTEREXAMEN 1. Allmänt Teologie magisterexamen är en högre högskoleexamen som omfattar. Rätt att avlägga teologie magisterexamen har den som avlagt lägre högskoleexamen i teologi eller

Läs mer

Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan

Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan Sofia Slotte Februari 2012 Syfte Identifiera möjligheter för institutionen att förbättra studentgenomströmningen 1. Klargöra orsakerna

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Centrala författningar som gäller området för examens- och rättssäkerhetsinstruktionen är universitetslagen

Läs mer

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges.

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges. 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Dnr CF /2005

UTBILDNINGSPLAN Dnr CF /2005 UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-477/2005 PROGRAMMET FÖR KULTUR OCH SPRÅK, 120/160 POÄNG Culture and Languages Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades av Forskningsnämnden den 14 december 1993.

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer