Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Instruktioner för alla sökande"

Transkript

1 Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 Instruktioner för alla sökande

2 Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman. Den fria konstens universitet som då inrättades stärker genom sin verksamhet konstutbildningen, konstens ställning och autonomi i samhället samt hela Finlands konst- och kulturliv. Konstuniversitetet omfattar tre akademier som är jämbördiga i fråga om utbildningsinnehåll och kulturell betydelse. Riksomfattande gemensam ansökan Konstuniversitetets utbildningar söks via den riksomfattande gemensamma ansökan till högskolor. Via den gemensamma ansökan kan man söka till högst sex utbildningar, som bör sättas i prioritetsordning. Prioritetsordningen är bindande. Den sökande kan inte ändra på ansökningsobjekten eller deras prioritetsordning efter att ansökningstiden gått ut. För en sökande erbjuds i regel en högskoleplats i den gemensamma ansökan. Efter att resultaten av alla antagningar har publicerats, kan det uppstå situationer där en sökande kan välja mellan flera olika studieplatser. Bestämmelsen om en högskoleplats Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Bestämmelsen gäller också studier för universitetens påbyggnadsexamina; licentiat- och doktorsexamina. Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning. Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor. Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder till högskoleexamen, men du bör ta emot studieplatserna under olika terminer. Antal nya studerande och reservplatser År 2017 antas nya studerande till utbildningsprogrammen i skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, ljusdesign och ljud samt magisterprogrammen för koreografi, konstnärlig framställning i dans, Live Art and Performance Studies, ljusdesign och ljud. Därutöver kan sökande som har avlagt magisterexamen inom teater eller danskonst söka till separata pedagogiska studier för lärare. Studierna inleds i augusti-september Antal nya studerande som antas De treåriga kandidatprogrammen utbildningsprogrammet i ljusdesign högst 4 utbildningsprogrammet i ljud högst 4 De femåriga magisterprogrammen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (finskspråkig) högst 12 utbildningsprogrammet i regi högst 4 utbildningsprogrammet i dramaturgi högst 3 1

3 De tvååriga magisterprogrammen magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans högst 14 magisterprogrammet i koreografi högst 5 magisterprogrammet i ljud högst 5 magisterprogrammet i ljusdesign högst 5 MA Programme in Live Art and Performance Studies högst 7 De tvååriga magisterstudier (utbildningsprogrammets fördupade studier) magisterstudier i dramaturgi/ MA Comparative Dramaturgy and Performance Reserch högst 3 näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (finskspråkig) högst 3 magisterstudier i regi högst 1 Separata pedagogiska studier för lärare (60 sp), 6-10 nya studerande som avlagt magisterexamen inom området för teater eller dans kan antas. Såvida det till utbildningsprogrammen inte finns tillräckligt många sökande som uppfyller urvalskriterierna kan dekan besluta att ta in ett mindre antal studerande än antalet antagna studerande som anges ovan. OBS! Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram (dramaturgi, regi, skådespelarkonst (finskspråkig)). Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen. Några ansökningsalternativ kan också placera sökande på reservplatser. Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid. Följande sökobjekt har inte antagning år 2017: utbildningsprogrammet i dans utbildningsprogrammet i skådespelarkonst magisterprogrammet i danspedagogik magisterprogrammet i teaterpedagogik Master s Degree Programme in Ecology and Contemporary Performance Till ovannämnda sökobjekt antas nya studerande nästa gång sannolikt år Urvalskvoterna och grunderna fastställs årligen så kontrollera alltid uppgifterna i Urvalsguiden. Läsårsavgifter Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller. 2

4 I urvalet 2017 på Konstuniversitetets Teaterhögskola kommer terminsavgifter att gälla dem som söker till en engelskspråkig utbildning; - Master s Degree Programme in Live Art and Performance Studies, LAPS - Master s Degree Programme in Dance Performance (Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans) - Master s Degree Programme in Choreography (Magisterprogrammet I Koreografi) Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, eller av sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen. Den sökande som är betalningsskyldig på grund av sin nationalitet ska meddela på ansökningsblanketten i Studieinfo om det finns grund för befrielse från att betala avgiften på basis av ovannämnda kriterier. Sökanden ifråga ska inom ansökningstiden lämna in de nödvändiga dokumenten som berättigar till befrielse från betalningsskyldigheten. Om den sökandes situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, ska den sökande kontakta ansökningsservicen omedelbart. Den betalningsskyldiga sökanden ska också ange på ansökningsblanketten om man vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om man blir antagen. Stipendierna beviljas för ett läsår i taget till några av studerandena på basis av ansökningar. Storleken på stipendiet är 2500 eller 5000 euro. Beslutet om det eventuellt beviljade stipendiet meddelas personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten. Den studerande som ska betala läsårsavgiften har möjligheten att ansöka om stipendier inom den målsatta tiden för examen (t.ex. inom magisterprogrammen 2 eller 2,5 år). Besluten om stipendier fattas årligen. Läsårsavgiften måste betalas i samband med mottagandet av studieplats senast den 14 juli 2017 kl. 15. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först efter Konstuniversitetet har tagit emot läsårsavgiften och gett den studerande ett intyg över det som sedan ska lämnas in till Migrationsverket. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Språkkrav och undervisningsspråk För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Detta måste bevisas med ett godkänt språkprov eller tidigare studier. Därutöver sökandes språkkunskap bedöms vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer. Tillräckliga språkkunskaper är ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier. 3

5 Om ansökningsalternativet har flera undervisningsspråk ska den sökande bevisa sina språkkunskaper i ett av språken. Om ett utbildningsprogram eller t.ex. ett gemensamt program förutsätter att man använder flera språk i sina studier, kan urvalsprinciperna kräva att man påvisar sina språkkunskaper i flera språk. Påvisande av språkkunskaper Sökande ska visa att de har tillräckliga språkkunskaper innan ansökningstiden tar slut (senast kl ). Om sökande visar att de har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men har ännu inte avlagt examen, ska sökande lämna in ett studieintyg av vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig. Examen måste vara klar före att den kan användas som intyg över språkkunskap. Att bevisa kunskap i finska eller svenska när man söker till finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativ Sökande som: har finska eller svenska som skolutbildningsspråk har avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska har skrivit finska eller svenska som andra språk i studentexamen med minst vitsordet magna cum laude approbatur (I enlighet med studentexamensförordningens 11 får examinanden avlägga provet i finska/svenska som andraspråk i stället för provet i modersmål om examinandens modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska), behöver inte lämna in ett språkintyg då de söker till finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativ, förutsatt att den ovan nämnda grundutbildningen är avlagt på det ifrågavarande undervisningsspråket. Sökande ska ändå leverera ett betyg om avlagt grundutbildningen (till exempel finländsk studentexamen) varav språkkunskapen kan bevisas. Andra sökande som söker till finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativ ska lämna in ett språkintyg i finska eller svenska. Som intyg på språkkunskaper i finska eller svenska godkänns en allmän språkexamen på mellannivå B2. På nivå B2 måste nivå 4 nås i åtminstone två av delproven, varav det ena delprovet måste vara Skrivande. Att bevisa kunskap i engelska när man söker till engelskspråkiga ansökningsalternativ Språktest i engelska krävs inte av följande sökande: Sökande som har haft engelska som skolutbildningsspråk eller som har avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland. Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som universitetet ifråga producerat. Sökande som har avlagt en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland på finska, svenska eller engelska. Examen som avlagts på finska eller svenska ska i enlighet med förordningen 794/2004 innehålla studier i engelska som främmande språk, vilket bör också framgå i examensbetyget/bilagan. 4

6 Studier i engelska som främmande språk, som avlagts i enlighet med förordningen, godkänns också som bevis på den sökandes språkkunskaper av Konstuniversitetet även om examen är ofullbordad förutsatt att studierna hör till en högskoleexamen som avläggs i Finland. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Konstuniversitetet och även den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar. Språktest i engelska De godkända språktesten och minimikraven angående dem (4 /B2): TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test) o Total score: 92 (IBT), 580 (PBT) IELTS (Academic) o Overall Band Score: 6.5 Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English) o Grades accepted: A, B, C Pearson Test of English (Academic) o Total Score: 59 Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. I Cambridgeintyget är giltighetstiden inte begränsad. Resultatet från språktestet bör vara i kraft då testet överlämnas. Undervisningsspråk Undervisningen vid Teaterhögskolan sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska och svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska, och därmed är kunskaper i finska nödvändiga med undantag för utbildningsprogrammen på svenska eller på engelska. Finska som examens- och undervisningsspråk: utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (finska) magisterstudier i skådespelarkonst (finska) utbildningsprogrammet i regi magisterstudier i regi utbildningsprogrammet i dramaturgi utbildningsprogrammet i dans utbildningsprogrammet i ljusdesign utbildningsprogrammet i ljud magisterprogrammet i ljusdesign magisterprogrammet i ljud magisterprogrammet i teaterpedagogik magisterprogrammet i danspedagogik magisterprogrammet i koreografi magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans 5

7 Svenska som examens- och undervisningsspråk: utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (svenska) magisterstudier i skådespelarkonst (svenska) Engelska som examens- och undervisningsspråk: magisterprogrammet Live Art and Performance Studies magisterprogrammet Ecology and Contemporary Performance magisterprogrammet i teaterpedagogik magisterprogrammet i danspedagogik magisterprogrammet i koreografi magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans Undervisning som sker på två språk (finska och engelska): magisterstudier i dramaturgi (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Reserch) Urvalsproven Urvalsprov ordnas vid Teaterhögskolan i Helsingfors på adresserna Aspnäsgatan 6 och Fågelsviksgatan 3 (ljus- och ljud). Urvalsproven i det engelskspråkiga magisterprogrammet Live Art and Performance Studies ordnas i form av en Skype-intervju. De sökande kan gallras i varje skede av urvalsprovet och i samband med alla uppgifter. Sökande gallras även på basis av förhandsuppgifterna. Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får kallelse till nästa skede per e-post. De som gallrats bort på basis av kompetenskrav och förhandsuppgifter kommer också att meddelas via e-post. Resultaten av urvalsprovens mellangallringar delges på anslagstavlor samt en sluten webbsida som inrättats för användarna. Sökandena får användarnamn och lösenord för webbsidan med kallelsen. Angivna tider för urvalsproven ändras inte. Urvalsproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och om du söker till flera program måste du välja vilket utbildningsprograms antagningsförfarande du deltar i. I samband med urvalsproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation. Beroende på antal sökande anordnas urvalsproven inte nödvändigtvis under alla de dagar som meddelats. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. 6

8 Den som befinner sig under påverkan av alkohol eller droger kan avlägsnas från urvalsprovet. Prestationer i samband med urvalsproven kan videofilmas för att underlätta arbetet för utvärderingsjuryn. Upptagningarna kan förvaras vid Teaterhögskolan för att sköta administrativa uppgifter med anknytning till urvalsprovet. Genom att delta i urvalsprovet ger deltagaren sitt samtycke till att upptagningen används vid bedömning och utvecklande av urvalsprovet. Försäkringsskydd De sökande deltar i urvalsproven på eget ansvar. Teaterhögskolan ansvarar inte för eventuella olycksfall eller deltagarnas personliga ägodelar. Specialarrangemang vid urvalsproven Deltagare i urvalsprovet kan på grund av skada eller handikapp få sådana specialarrangemang som han eller hon behöver (t.ex. extra tid för skriftliga uppgifter genom intyg över dyslexi), om han eller hon kontaktar ansökningstjänster Man bör helst vara i kontakt med ansökningstjänster redan i ansökningsskedet, men dock senast en månad före urvalsprovet. Sökanden ska till ansökningstjänster lämna in ett läkarintyg över sin sjukdom eller vid ansökan om extratid för urvalsprovet på grund av dyslexi (t.ex. tillstånd för extratid som beviljats av Studentnämnden för studentskrivningar). Utlåtandena om dyslexi får vara högst fem år gamla. Dessutom får utlåtandena över en permanent skada, inlärningssvårigheter eller en sjukdom vara högst fem år gamla. Giltighetstiden för andra utlåtanden bedöms från fall till fall. Beaktande av en sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting i högskolornas studerandeurval Om sökanden är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting och inte kan bevisa sin examen med dokument, kan den sökande ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Sökanden ska ha ett myndighetsbeslut för att bevisa sin flyktingstatus (beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd). Sökanden ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen senast kl. 15. Resultat och mottagande av studieplats Resultaten av antagningen av studerande ( urvalsförslag ) delges på Konstuniversitetets externa webbsidor ( samt på Teaterhögskolans dörr mot Sörnäs strandväg. De som godkänts och de som möjligen kommit på reservlistan får e-post Kolla att inte meddelandet hamnat bland skräpposten! Du kan också höra dig för om resultaten genom att mejla ansökningstjänsten. Konstuniversitetets utbildningar är med i riksomfattande gemensam ansökan till högskolor. Man 7

9 kan ha sökt till högst sex utbildningar i gemensam ansökan (prioritetsordningen är bindande). Den sökande kan endast få en studieplats i gemensam ansökan. Den sökande blir erbjuden den studieplats, som han/hon prioriterat högst i ansökningsblanketten och till vilken hans/hennes antagningsframgång är tillräcklig, fastän han/hon vore godkännbar till flera utbildningar. Alla högskolor bör ge sina urvalsförslag under juni, och det riksomfattande resultatet för gemensam ansökan är färdigt senast (då får varje sökande även ett Utbildningsstyrelsens riksomfattande resultatbrev med instruktioner om anhållan om rättelse). Du kan kolla det slutliga resultatet i Min Studieinfo-tjänsten (om du har nätbankskoder, mobil ID eller ett elektroniskt ID-kort). Det riksomfattande resultatet kan synas även tidigare i tjänsten, om alla resultaten har blivit klara för de utbildningar du sökt till. Om den sökanden prioriterat någon annan utbildning högre än Konstuniversitetets utbildningar och han eller hon blir godkänd till denna, kan sökanden inte bli godkänd till Konstuniversitetet, även om han eller hon skulle vara med i Konstuniversitetets urvalsförslag. Du ska meddela om du kan ta emot din studieplats, antingen genom Min Studieinfo-tjänsten på Studieinfo.fi eller på papper, genom att lämna in den blankett som bifogats e-postmeddelandet där du fick veta att du kommit in. Studieplatsen ska tas emot senast kl. 15. Mer information hittar du på adressen Kontaktinformationen och öppettiderna till Konstuniversitetets ansökningstjänst under sommaren 2017 kommer att publiceras i samband med att urvalsförslaget publiceras på Konstuniversitetets urvalssidor på adressen Anmälan om mottagande av studieplats ska ha inkommit till ansökningstjänster inom den utsatta tiden, annars förlorar du din studieplats. Anmälan om mottagande av studieplats är bindande, och den kan inte ändras eller återtas. Några ansökningsalternativ kan också placera sökande på reservplatser. Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid. Anmälningen och början av studier De som blivit antagna får resultat besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet. Enligt universitetslagen/yrkeshögskolelagen kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av följande skäl: 1) Om studeranden genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995). 2) Om studeranden är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig. 3) Om studeranden på grund av sin egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier. Om du vill anmäla dig som frånvarande av en av de ovanlistade orsakerna, leverera betyget till ansökningstjänsterna senast Om det lagstadgade skälet till din frånvaro gäller endast den ena terminen (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari), kan du om du så önskar anmäla dig som frånvarande under hela läsåret. Du kan även ändra en anmälan om närvaro under vårterminen till en anmälan om frånvaro under anmälningstiden för vårterminen. 8

10 Om du under ditt första studieår anmäler dig som frånvarande, men inte företer en tillräcklig utredning över skälet till frånvaron fram till den tidsfrist som fastställts av högskolan, förlorar du din studierätt. Om du vill inleda dina studier i ett senare skede, ska du på nytt ansöka om studierätt av högskolan. Du behöver inte delta i studenternas urvalsförfarande för att återfå din studierätt. Rättelseförfarande Den som är missnöjd med Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos universitetet enligt 84.2 i universitetslagen (558/2009, nedan UL). Rättelse ska sökas inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes (UL 82.1, antagning av studerande). Leverans av rättelseyrkande Ansökan bör göras skriftligen till Konstuniversitetets registratorskontor. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av rättelseyrkande. Ifall du levererar rättelseyrkandet via e-post, skriv akademins namn i ämne-fältet. Konstuniversitetet /registratorskontoret PB 38 / Tölöviksgatan 16 C Konstuniversitetet kirjaamo(at)uniarts.fi Innehåll i rättelseyrkande Av rättelseyrkandet bör framgå: - yrkandets framställares namn och kontaktuppgifter - krav - grunder till kraven Ansökan om överflyttning från ett annat universitet Alla ansöker om rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet genom högskolornas gemensamma ansökan. Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande. Inom konstområden i Finland finns det få äkta möjligheter att överflytta inom ett område eller från lämpliga närstående områden, och därför är ansökan om överflyttning från ett universitet till ett annat inte ett verkligt alternativ inom konstområden. Konstuniversitetet rekommenderar starkt att de som redan studerar vid en annan högskola avlägger högskoleexamen som de har påbörjat och därefter söker till Konstuniversitetets studier på magisternivå. Detta är en naturlig tidpunkt att byta område eller studieplats med avseende på studerandes studieväg. En andra samtidig studierätt vid Konstuniversitetet (förutsätter dispens av rektor) Den sökande bör beakta att en studerande samtidigt kan ha endast en studierätt för studier som leder till examen vid Konstuniversitetet. Om en studerande tar emot en ny studierätt för studier som leder till examen vid Konstuniversitetet, förlorar han eller hon sin tidigare studierätt vid Konstuniversitetet. En studerande kan ansöka om en andra samtidig studierätt som leder till examen med 9

11 ansökningsblanketten i Studieinfo (grundexamensutbildning). Den sökande ska lämna in en ansökan om dispens med tillhörande bilagor inom utsatt tid. Om rektorn beviljar den studerande dispens att ansöka om en andra samtidig rätt att avlägga examen, behandlas ansökan normalt enligt samma process som med andra sökande som ansöker om en ny studieplats. Dispens söks skriftligen hos Konstuniversitetets rektor i en fritt utformad ansökan. Ansökan ska innehålla en motivering för avläggandet av en andra samtidig examen, ett utdrag över studieprestationer samt en ISP för slutförande av den tidigare examen. Ansökan ska lämnas till ansökningstjänster i samband med att den studerande ansöker om ny rätt att avlägga examen via tjänsten Studieinfo. Får den studerande inte dispens av rektor att avlägga två samtidiga examina betraktas det att den sökande önskar byta sin studierätt och förlora sin tidigare examensrätt, om den studerande antas till ett nytt utbildningsprogram. Detta betyder också att ansökan flyttas över från Studieinfo till listan över ansökningar om intern överflyttning. ANSÖKNINGSOBJEKT 2017 TREÅRIGA KANDIDATPROGRAMMEN (180 sp) utbildningsprogrammet i ljusdesign utbildningsprogrammet i ljud FEMÅRIGA UTBILDNINGSPROGRAMMEN KANDIDAT+MAGISTER (300 sp) utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (finskspråkigt) utbildningsprogrammet i regi utbildningsprogrammet i dramaturgi Alla Teaterhögskolans program har obligatoriska förhandsuppgifter. Förhandsuppgifterna finns i utbildningsprogrammens urvalsguider: Allmänna antagningsvillkor Som studerande kan antas sökande som i urvalsproven har visat sig vara konstnärligt begåvade och lämpliga för branschen och som har avlagt antingen: finländsk studentexamen International Baccalaureate -examen (IB) European Baccalaureate -examen (EB) Reifeprüfung-examen (RP) minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen 10

12 utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Såvida en sökande vid urvalsproven visat speciell begåvning och fallenhet för yrket kan han eller hon utan att ha avlagt ovan nämnda examina antas till högskolan. Urvalskriterier Programmen utformar sina egna urvalskriterier och de finns i programmens egna urvalsguider. De sökandes helhetsprestationer jämförs i relation till de andra sökandena. Tidigare års urvalsprestationer beaktas inte under pågående ansökningsprocess. Ansökan Vid Teaterhögskolans samtliga antagningar av studerande används den nationella elektroniska ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsens elektroniska system för ansökan (Studieinfo.fi) öppnar och stänger kl Eventuella ansökningsblanketter i pappersformat ska lämnas till Teaterhögskolans ansökningstjänster före kl Ansökningsblanketter i pappersformat som inkommit senare registreras som försenade. Obs. Förhandsuppgifterna, bilagorna och en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan skickas till Teaterhögskolans ansökningstjänster på adressen: Teaterhögskolan, Ansökningstjänster, PB 29, Konstuniversitetet. Ansökningshandlingarna ska finnas på Teaterhögskolan senast kl Förhandsuppgifterna och bilagorna, en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan kan även lämnas in genom att direkt lämna in dem till Teaterhögskolans Infopunkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) måndag fredag kl OBS. Under den sista ansökningsdagen , ska ansökningar som lämnas in vara framme vid Teaterhögskolans Infopunkt senast kl Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte. Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Det finns anledning att skicka ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom Teaterhögskolan och Utbildningsstyrelsen inte ansvarar för eventuella fel i postgången som kan leda till att ansökningsblanketten eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden har löpt ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar i vilka förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. På grund av ansökningarnas stora mängd kan Teaterhögskolan inte svara på förfrågningar om ansökningarnas anländande. Ansökan eller medföljande bilagor får inte häftas ihop. Undvik även att använda gem, det räcker med att pappren är ordnade enligt uppgift. Bilagorna ska vara på finska, svenska eller engelska. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. 11

13 TVÅÅRIGA MAGISTERPROGRAM OCH MAGISTERSTUDIER (120 sp) Magisterprogram: Live Art and Performance Studies magisterprogrammet i koreografi magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans magisterprogrammet i ljusdesign magisterprogrammet i ljud Det är möjligt att via urvalsprov söka till tvååriga magisterstudier (fördjupade studier) inom följande femåriga magisterutbildningsprogram: utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (finskspråkigt) utbildningsprogrammet i regi utbildningsprogrammet i dramaturgi (Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Alla Teaterhögskolans program har obligatoriska förhandsuppgifter. Förhandsuppgifterna finns i utbildningsprogrammens urvalsguider: Allmänna antagningsvillkor Till det tvååriga magisterprogrammet och det femåriga utbildningsprogrammets magisterstudier (fördjupade studier) som leder till magisterexamen i teater- och danskonst kan antas sökande som har avlagt lägre högskoleexamen i teater- eller danskonst eller annan tillämplig lägre högskoleexamen tillämplig yrkeshögskoleexamen en utomlands avlagd tillämplig examen på BA-nivå (Bachelor of Arts) som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier. eller som har insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga. För att en studerande ska kunna antas på de sistnämnda grunderna (insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga) ska han eller hon ha minst 60 studiepoäng högskolestudier som högskolan bedömer lämpligheten av från fall till fall. Studierna ska vara avslutade när ansökningstiden går ut. Studierna kan inbegripa högskolestudier i det egna konstområdet eller högskolestudier som stöder det. Om dessa studier inte består enbart av högskolestudier inom det egna konstområdet, ska den sökande uppvisa ett starkt prov på sin konstnärliga verksamhet inom det egna konstområdet. Professionella kurser räknas inte in i ovan nämnda 60 studiepoäng. Till exempel kan man genomföra studier vid Konstuniversitetets öppna universitet som kan tillgodoräknas när man fastställer behörigheten att söka; konstnärlig verksamhet där den sökande varit yrkesverksam inom sitt eget konstområde på heltid; arbetserfarenhet från konstbranschen. För sökande till magisterprogrammen för dans- eller teaterpedagoger kan arbetserfarenheten också utgöras av undervisningserfarenhet på det egna konstområdet. Om den konstnärliga verksamheten och arbetserfarenheten kan 12

14 betraktas som tillräcklig bedöms från fall till fall på basis av den sökandes ansökan och betyg. Utbildnings- och magisterprogrammen kan precisera ovan nämnda antagningskriterier i sina egna ansökningsguider. Ett beslut om att den sökande är behörig att söka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa beslut om behörighet att söka sänds till sökanden för kännedom. Även positiva beslut i magisterskedet om behörighet att söka meddelas sökandena i magisterskedet per e-post senast vecka 9. OBS. Till urvalsprovet kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har antagits för att gå vidare. Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som godkänts till magisterstudier eller magisterprogram via urvalsprov, men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är avslutad. Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen till Teaterhögskolans ansökningstjänster före kl I annat fall förklaras det villkorliga antagningsbeslutet för den sökandes del ogiltigt. Det villkorliga antagningsbeslutet gäller inte sökande som antas på basis av sina studier, sin konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet. Av en magisterstuderande som antagits till högskolan kan utöver 120 studiepoäng krävas kompletterande studier för att han eller hon ska nå de färdigheter som behövs i utbildningen. Utgångspunkten är en lämplig lägre högskoleexamen och de kompletterande studierna kan uppgå till högst 30 studiepoäng. Eventuella kompletterande studier som krävs meddelas i antagningsbrevet och i samband med att resultaten delges till de antagna. De sökande som blivit godkända bör när de tar emot studieplatsen lämna in en bestyrkt kopia av sitt examensintyg samt ett officiellt utdrag ur studieregistret. Urvalskriterier Programmen utformar sina egna urvalskriterier och de finns i programmens egna urvalsguider. De sökandes helhetsprestationer jämförs i relation till de andra sökandena. Tidigare års urvalsprestationer beaktas inte under pågående ansökningsprocess. Ansökan Vid Teaterhögskolans antagning av studerande används den nationella elektroniska ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsens elektroniska system för ansökan (Studieinfo.fi) öppnar och stänger kl Eventuella ansökningsblanketter i pappersformat ska lämnas till Teaterhögskolans ansökningstjänster före kl Ansökningsblanketter i pappersformat som inkommit senare registreras som försenade. Förhandsuppgifterna, bilagorna och en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan skickas till Teaterhögskolans ansökningstjänster på adressen: Teaterhögskolan, Ansökningstjänster, PB 29, Konstuniversitetet. Ansökningshandlingarna ska finnas på Teaterhögskolan senast kl Förhandsuppgifterna och bilagorna, en utskrift eller kopia av din elektroniska ansökan kan även lämnas in genom att direkt lämna in dem till Teaterhögskolans Infopunkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) måndag fredag kl OBS. Under den sista ansökningsdagen , ansökningar som lämnas in ska vara framme hos Teaterhögskolans Infopunkt senast kl Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte. Obs! Om du söker till det engelskspråkiga programmet Live Art and Performance Studies bör du skicka förhandsuppgiften samt bilagor via DecisionDesk plattformen. 13

15 Sökande till magisterprogram eller magisterstudier ska till sin ansökan bifoga en officiellt bestyrkt kopia av en tidigare avlagd yrkeshögskole- eller universitetsexamen samt ett officiellt studieprestationsutdrag. Bilagorna ska vara på finska, svenska eller engelska. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska. Sökande till magisterprogram eller magisterstudier ska skicka följande bilagor: en kopia av ett examensbevis över inhemsk eller utländsk kandidat- eller BA-examen studieprestationsutdrag över studier som du vill att ska beaktas i antagningen (studieprestationsutdrag i original eller en kopia av det, t.ex. studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen) Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas Teaterhögskolans ansökningstjänst tar inte kopior av betygen eller ansökningsblanketten. Ansökan eller medföljande bilagor ska inte häftas ihop. Undvik även att använda gem, det räcker med att pappren är ordnade enligt uppgift. Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande. Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Det är skäl att skicka ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom Teaterhögskolan och Utbildningsstyrelsen inte ansvarar för eventuella fel i postgången som kan leda till att ansökningsblanketten eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden har löpt ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar i vilka förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. SEPARATA PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE (60 sp) De som avlagt magisterexamen inom området för teater eller dans kan söka till separata pedagogiska studier för lärare. Undervisningsspråket är finska. De pedagogiska lärarstudier som börjar hösten 2017 kommer att bestå av närstudier och distansstudier på egen hand. Se förhandsuppgifterna och information om urvalsproven i urvalsguide för Pedagogiska studier för lärere: Inlämning av ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna före kl

16 Närmare upplysningar om valet av studerande Närmare upplysningar om Teaterhögskolans val av studerande (obs! förhandsuppgifterna förklaras och preciseras inte) och om utbildningarna får du hos ansökningstjänsterna, Aspnäsgatan 6, Helsingfors, tfn (telefontid må-fr kl. 9 15), e-post: Ansökningsguiden utkommer endast elektroniskt på Konstuniversitetets webbplats Följ Konstuniverstetet och Teaterhögskolan på @Uniartshelsinki 15

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research)

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI (Föreställningsdramaturgi/ Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research) Tvåårig utbildning,

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid. Antagning

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljusdesign är att utbilda

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp De tvååriga magisterstudierna i regi fördjupar färdigheterna som inhämtats i kandidatstudierna

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljusdesign är att

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till KonstuniversitetetsTeaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för magisterexamen inom utbildningsprogrammet för regi är att utbilda visionära

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Tvåårig utbildning, 120 sp Den traditionella yrkesbilden av skådespelare har förändrats

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för magisterexamen inom utbildningsprogrammet för

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide 1 (7) Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide Att välja ansökningsalternativet Att fylla i ansökningsblanketten Att lämna in ansökan

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Principerna för studentutbyte 1 (6) Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Aalto-universitetet är ett mångkulturellt lärande samfund med

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Principerna för studentutbyte Vice dekanus beslut 1 (6) 21.10.2016 Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Aalto-universitetet stöder internationellt

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER...4

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Introduktionsdagarna 25-26 augusti 2016 Sabina Eerola Planerare för antagningsärenden, Studiebyrån Svenska handelshögskolan / Hanken

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer