Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten"

Transkript

1 HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN I fråga om examina och studier gäller det som föreskrivs i universitetslagen (558/2009) med ändringar, statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) med ändringar, instruktionen för Helsingfors universitet ( ), examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet ( ) och dessa permanenta föreskrifter. Dessa permanenta föreskrifter gäller inte vetenskapliga påbyggnadsexamina eller psykoterapeututbildningen. Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten Vid Beteendevetenskapliga fakulteten kan följande examina avläggas: kandidatexamen i pedagogik, humanistiska vetenskaper eller psykologi (180 sp) och magisterexamen i pedagogik (120 sp), filosofi (120 sp) eller psykologi (150 sp). Maximiomfattningen av examina Minimiomfattningen av en kandidatexamen kan i regel överskridas med högst 10 studiepoäng och minimiomfattningen av en magisterexamen med högst 25 studiepoäng. I utbildningar som ger formell tjänstebehörighet (lärar-, psykolog- och logopedutbildningar) kan minimiomfattningen av kandidatexamen överskridas med mer än 10 studiepoäng och magisterexamen med mer än 25 studiepoäng. Denna överskridning gäller endast studier som ger tjänstebehörighet. Examen kan avläggas inom följande utbildningar och huvudämnen: Institutionen för beteendevetenskap Utbildningsprogram för kandidatexamen (huvudämne inom parentes) Barnträdgårdslärarutbildningen (pedagogik) Utbildningsprogram för kandidatexamen och magisterexamen (inom parentes huvudämne, linje) Utbildningen i pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik) (pedagogik) Utbildningen i pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik) (pedagogik), svenskspråkig utbildning Utbildningen i psykologi (psykologi) Utbildningen i kognitionsvetenskap (kognitionsvetenskap) Utbildningen i fonetik (fonetik, allmänna linjen) Utbildningen i fonetik (fonetik, linjen för talkommunikation) Utbildningen i logopedi (logopedi)

2 Magisterprogram (huvudämnet inom parentes) Master s Degree Programme in Adult Education and Developmental Work Reseach (Adult Education) Master s Degree Programme in Intercultural Encounters (Phonetics, Speech Communication) Magisterprogrammet i utbildningssociologi och utbildningspolitik (pedagogik) Institutionen för lärarutbildning Utbildningsprogram för kandidatexamen (huvudämne inom parentes) Barnträdgårdslärarutbildningen (pedagogik) Utbildningsprogram för kandidatexamen och magisterexamen (huvudämne inom parentes) Utbildningen i specialpedagogik (specialpedagogik) Utbildningen av lärare i huslig ekonomi (hushållsvetenskap/pedagogik) Utbildningen i hushållsvetenskap (hushållsvetenskap) Utbildningen av handarbetslärare (slöjdvetenskap/pedagogik) Utbildningen i slöjdvetenskap (slöjdvetenskap) Klasslärarutbildningen (pedagogik/pedagogisk psykologi) Magisterprogram (huvudämnet inom parentes) Magisterprogrammet i barnpedagogik (pedagogik) Lärarutbildning Examensinriktad grundutbildning för lärare ordnas i form av utbildning av barnträdgårdslärare, klasslärare, lärare i huslig ekonomi och handarbetslärare. I utbildningen i specialpedagogik är det möjligt att genomföra studier som ger behörighet som speciallärare (inriktningen för speciallärarstudier). För examensstuderande och studerande med studierätt för fristående studier ordnar Helsingfors universitet i form av övrig lärarutbildning pedagogiska studier för lärare, fristående speciallärarstudier och fristående studier i undervisningsämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen. Kandidatexamen i pedagogik, psykologi eller humanistiska vetenskaper För kandidatexamen ska den studerande genomföra studier i en omfattning av minst 180 studiepoäng. I huvudämnet ska den studerande genomföra grund- och ämnesstudierna, i vilka det ingår en kandidatavhandling (6 sp), ett mognadsprov, språkstudier (minst 10 sp), studier i informations- och kommunikationsteknik (minst 3 5 sp) i vilka ingår ett IKT-körkort om tre studiepoäng, en individuell studieplan (minst 1 sp), samt praktik som främjar kompetensen eller studier som främjar arbetslivsorienteringen i enlighet med utbildningens examensfordringar (minst 1 sp). Dessutom ska den studerande som biämnesstudier genomföra grundstudiehelheten (25 sp) i minst ett biämne i enlighet med utbildningens examensstruktur och valfria studier i den omfattningen att minimiomfattningen studiepoäng för examen uppfylls. Magisterexamen i pedagogik, psykologi eller filosofi För magisterexamen ska den studerande genomföra de fördjupade studierna i huvudämnet, i vilka det ingår en pro gradu-avhandling om 40 studiepoäng samt ett mognadsprov. Om språk- och kommunikationsstudierna och IKT-körkortet inte har genomförts i kandidatexamen ska de genomföras i magisterexamen. Den studerande ska göra upp en individuell studieplan för examen (minst 1 sp). I

3 magisterexamen ingår också praktik som fördjupar kompetensen, i lärarutbildningen undervisningspraktik. För examen ska dessutom biämnesstudier och/eller valfria studier genomföras i enlighet med utbildningens examensstruktur och examensfordringar i den omfattningen att minimiomfattningen för examen (120/150 sp) uppfylls. Filosofie magisterexamen med psykologi som huvudämne (120 sp) skiljer sig från psykologie magisterexamen (150 sp) på det sätt som anges i examensfordringarna. Magisterstudierna inleds efter att kandidatexamen har avlagts. De fördjupade studierna kan dock i undantagsfall inledas redan då studierna för kandidatexamen är till största delen slutförda. Institutionerna kan utfärda noggrannare bestämmelser om detta. Biämnen och valfria studier Som biämne i en examen kan godkännas ett ämne eller en med ett ämne jämförbar studiehelhet eller mångvetenskaplig studiehelhet som ingår i Helsingfors universitets eller ett annat universitets examensfordringar. Biämnets minimiomfattning är 25 studiepoäng. I de valfria studierna kan inkluderas studier i enlighet med Helsingfors universitets eller ett annat universitets examensfordringar i den omfattningen att minimiomfattningen för examen uppfylls. Språk- och kommunikationsstudier I kandidatexamen ingår minst 10 studiepoäng språkstudier. Den som avlägger endast magisterexamen och inte har genomfört de obligatoriska språkstudierna i en tidigare högskoleexamen ska genomföra språkstudierna i magisterexamen. Språkstudierna hos de studerande som har beviljats studierätt för bara magisterexamen kontrolleras i början av studierna och då fastställs eventuella kompletterande studier. För kontrollen av språkstudierna ansvarar enheten för studieärenden vid Beteendevetenskapliga fakultetens kansli. Studerande i den finsk- eller svenskspråkiga utbildningen som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska i det finländska skolväsendet: Studier i modersmålet finska eller svenska enligt den studerandes skolutbildningsspråk, omfattar minst 4 studiepoäng. Studier i det andra inhemska språket finska eller svenska, omfattar 3 studiepoäng. Studier i ett främmande språk på den nivå som det krävs för den examen som avläggs, omfattar 3 studiepoäng. Studerande i den finsk- eller svenskspråkiga utbildningen som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska någon annanstans än i det finländska skolväsendet: Studier i modersmålet finska eller svenska enligt den studerandes skolutbildningsspråk, omfattar minst 4 studiepoäng. Studier i det andra inhemska språket krävs inte. Studier i två främmande språk på den nivå som det krävs för den examen som avläggs, omfattar studiepoäng.

4 Studerande i den finsk- eller svenskspråkiga utbildningen som har fått sin skolutbildning på något annat språk än finska eller svenska: Studier i modersmålet krävs inte. Studier i det andra inhemska språket krävs inte. Studier i två främmande språk på den nivå som det krävs för den examen som avläggs, omfattar minst studiepoäng. Studerande i den engelskspråkiga utbildningen som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska i det finländska skolväsendet: Studier i modersmålet finska eller svenska enligt den studerandes skolutbildningsspråk, omfattar minst 4 studiepoäng. Studier i det andra inhemska språket finska eller svenska, omfattar 3 studiepoäng. Studier i ett främmande språk på den nivå som det krävs för den examen som avläggs, omfattar 3 studiepoäng. Studerande i den engelskspråkiga utbildningen som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska någon annanstans än i det finländska skolväsendet: Studier i modersmålet finska eller svenska enligt den studerandes skolutbildningsspråk, omfattar minst 4 studiepoäng. Studier i det andra inhemska språket krävs inte. Studier i två främmande språk på den nivå som det krävs för den examen som avläggs, omfattar studiepoäng. Studerande i den engelskspråkiga utbildningen som har fått sin skolutbildning på något annat språk än finska eller svenska: Studier i modersmålet krävs inte. Studier i det andra inhemska språket krävs inte. Studier i finska eller svenska, omfattar 3 studiepoäng. Studier i modersmålet (finska eller svenska) I modersmålet ska den studerande uppnå sådana språkkunskaper att han eller hon behärskar den skriftliga och muntliga kommunikation i modersmålet som studierna och yrket förutsätter. Studierna i muntliga och skriftliga färdigheter i modersmålet omfattar minst 2 studiepoäng var (sammanlagt minst 4 studiepoäng) Om ersättande av de studier i modersmålet som ingår i examen bestämmer enheten för studieärenden vid Beteendevetenskapliga fakultetens kansli. Studier i det andra inhemska språket (svenska eller finska) De studerande ska visa sådana språkkunskaper i finska och svenska som det förutsätts för en statlig anställning vid tvåspråkiga myndigheter enligt 6 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) och som är nödvändiga inom det egna fackområdet. Studierna i det andra inhemska språket omfattar 3 studiepoäng. Studierna i det andra inhemska språket kan genomföras i form av ett språktest (finska/svenska) eller en kurs (finska/svenska). Utgångsnivån på kursen är den europeiska referensramens färdighetsnivå B1. Helsingfors

5 universitets Språkcentrum beslutar om ersättande av de obligatoriska språkstudierna i det andra inhemska språket som ingår i examen. Studier i främmande språk Den studerande ska visa sig ha förvärvat sådana kunskaper i ett främmande språk som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning (statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004). Den studerande kan visa sina språkkunskaper antingen i engelska, spanska, italienska, franska, tyska eller ryska eller i ett annat språk som godkänts av dekanus. Studierna i ett främmande språk omfattar 3 studiepoäng. Studierna i det främmande språket kan genomföras i form av ett språktest eller en kurs. Utgångsnivån i engelska är den europeiska referensramens färdighetsnivå B2. I spanska, italienska, franska, tyska och ryska är utgångsnivån minst B1 enligt den europeiska referensramen. Helsingfors universitets Språkcentrum beslutar om ersättande av de språkstudier i främmande språk som ingår i examen. Språkstudiernas giltighetstid Språkstudier som ingår i examen föråldras inte om de till sin omfattning och sitt innehåll motsvarar språkstudierna i fakultetens examensfordringar. Studier i informations- och kommunikationsteknik I en lägre och högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet ingår det studier i informations- och kommunikationsteknik omfattande minst 5 studiepoäng. I dessa studier ingår enligt Helsingfors universitets examensfordringar ett obligatoriskt IKT-körkort med omfattningen 3 studiepoäng. IKTkörkortet kan inte ersättas med andra studier. Studerande som avlägger endast kandidatexamen ska genomföra informations- och kommunikationsstudier i en omfattning av 5 studiepoäng (i vilka IKT-körkortets 3 studiepoäng ingår). Den som avlägger endast magisterexamen och inte har genomfört Helsingfors universitets obligatoriska IKT-körkort i en tidigare högskoleexamen ska genomföra det i magisterexamen. Kandidatavhandlingen och pro gradu-avhandlingen Kandidatavhandlingen är 6 studiepoäng till sin omfattning. Avhandlingen för kandidatexamen är ett individuellt arbete. Kandidatavhandlingen kan i fråga om ämnet vara ett separat arbete eller ingå i ett tematiskt mer omfattande forskningsprojekt. I båda fallen skriver den studerande en självständig forskningsrapport. Den lärare som ansvarar för studierna i fråga beslutar om bedömningen av kandidatavhandlingen. Pro gradu-avhandlingen omfattar 40 studiepoäng. En pro gradu-avhandling är ett individuellt arbete. Pro gradu-avhandlingen kan i fråga om ämnet vara ett separat arbete eller ingå i ett tematiskt mer omfattande forskningsprojekt. I båda fallen skriver den studerande en självständig forskningsrapport. Se fakultetens anvisningar för hur man skriver en avhandling. Pro gradu-avhandlingar och kandidatavhandlingar är offentliga. Om det i en pro gradu-avhandling ingår sådan information som nämns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) (som gäller t.ex. en privatpersons integritetsskydd eller en affärshemlighet) ska det eventuellt ickeoffentliga avsnittet ingå som bilaga i avhandlingen. Dekanus fattar på ansökan beslut om avvikande

6 från offentlighetsprincipen utgående från ett utlåtande av handledaren för avhandlingen. Avvikandet från offentlighetsprincipen och hur länge det är i kraft avgörs från fall till fall. Den studerande ska redan i början av arbetet med avhandlingen diskutera med handledaren vilka möjligheter det finns att genomföra arbetet så att man inte behöver avvika från offentlighetsprincipen. Ansökan om avvikande offentlighetsförfarande ska göras i god tid innan avhandlingen lämnas in för granskning. Avhandlingens sammanfattning är alltid offentlig. Fakultetsrådet beslutar om vitsordet för pro gradu-avhandlingen. Avhandlingens författare kan framföra anmärkningar angående vitsordsförslaget eller begära att bedömningen avbryts innan fakultetsrådet behandlar ärendet. Om den studerande är missnöjd med det vitsord som fakultetsrådet bestämt kan han eller hon söka rättelse hos examensnämnden för studieprestationer. Mognadsprov Det språk som mognadsprovet skrivs på är beroende av den studerandes skolutbildningsspråk. I och med att den studerande skriver mognadsprovet på sitt skolutbildningsspråk visar han eller hon de utmärkta språkkunskaper som förutsätts i 6 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003). Separata mognadsprov avläggs för kandidat- och magisterexamen. I kandidatexamen ska mognadsprovet visa att den studerande är förtrogen med ämnet för avhandlingen och behärskar svenska eller finska. Mognadsprovet avläggs som en del av kandidatavhandlingen. Mognadsprovet utgörs av kandidatavhandlingen eller delar av den. Mognadsprovet för magisterexamen ska visa att den studerande är förtrogen med ämnet för avhandlingen och behärskar svenska eller finska. Mognadsprovet avläggs som en del av pro graduavhandlingen. Mognadsprovet utgörs av pro gradu-avhandlingens sammandrag. Språkkunskaperna behöver inte visas om de redan visats i kandidatexamen. Om språkkunskaperna inte har visats i samband med kandidatexamen, ska den studerande lämna in en del av sin pro gradu-avhandling för bedömning som mognadsprov (enligt anvisningarna för kandidatavhandlingen). Om pro gradu-avhandlingen har skrivits på engelska i stället för finska eller svenska, ska den studerande som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska som mognadsprov skriva antingen en separat essä om kandidatavhandlingens ämne eller ett textavsnitt ur kandidatavhandlingen (5 10 sidor) på finska eller svenska, som lämnas in för granskning till språkgranskaren. För studerande som har fått sin skolutbildning på något annat språk än finska eller svenska och som studerar i ett engelskspråkigt magisterprogram utgörs mognadsprovet av sammandraget på engelska. Den studerande kan komma överens med den ansvariga professorn om att skriva avhandlingen på något annat språk än utbildningsspråket engelska. I detta fall skrivs ett separat mognadsprov på engelska. Tillgodoräknande av studier som genomförts någon annanstans I Helsingfors universitets rektors beslut (77/2011, ) Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens vid Helsingfors universitet (AHOT) bestäms det om tillgodoräknande av studier som har genomförts någon annanstans. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens (AHOT) avser den helhet av förfaranden som gör det möjligt för studerande att i sin examen räkna sig till godo kunskaper som de förvärvat i olika sammanhang (före studierna och under studierna). Tidigare förvärvade kunskaper kan räknas till godo på basis av kompetens som förvärvats i formell utbildning och på andra sätt än i formell utbildning.

7 Tillgodoräknandet kan ske genom ersättande eller inkluderande. Ersättande innebär att studier som hör till examensfordringarna ersätts på basis av tidigare förvärvad kompetens. Ersättande förutsätter innehållslig motsvarighet. Studier som har ersatts behöver inte kompletteras ytterligare. Med inkluderande avses att tidigare förvärvad kompetens inkluderas i examen. Ingen innehållslig motsvarighet krävs. I Beteendevetenskapliga fakultetens examina kan studier som ingår i en annan examen endast tillgodoräknas om de hör till de obligatoriska studierna i den aktuella examen vid Beteendevetenskapliga fakulteten. Examensarbeten som redan ingår i en högskoleexamen kan inte räknas till godo. Vid behov ska studier som inkluderas kompletteras och/eller uppdateras. Tillgodoräknande av studier som genomförts i formell utbildning grundar sig på de uppgifter som finns i studieregister och intyg. Den studerande ska uppvisa tydliga, kontrollerbara bevis (t.ex. skriftliga och muntliga tentamina, essäer) på den kompetens som förvärvats på annat sätt än inom formell utbildning. Ansökan om tillgodoräknande ska i regel göras i början av terminerna. Studier som räknas den studerande till godo inkluderas i examen i studiepoängtalet. Studier som har genomförts för över tio år sedan räknas inte till godo i en examen. Det avgörande datumet är den dag när enheten för studieärenden vid fakultetskansliet tar emot anhållan om examensbevis. Kompletterande studier Av studerande som har antagits för att direkt avlägga endast magisterexamen krävs det enligt vad utbildningen eller ämnet bedömer studier som kompletterar den tidigare grundutbildningen. De kompletterande studierna kan vara högst 60 studiepoäng till sin omfattning. De inkluderas i den studerandes individuella studieplan. Kompletterande studier inkluderas inte som studiepoäng i magisterexamen, med undantag för de obligatoriska språkstudierna i examen och studieavsnittet IKTkörkortet. Studerande som avlägger endast magisterexamen inom lärar-, psykolog- eller logopedutbildningen kan åläggas att genomföra förutom kompletterande studier också behörighetsgivande studier, som kan var mer än 60 studiepoäng till sin omfattning. De kompletterande studierna kan inte inkluderas i magisterexamen, men de behörighetsgivande studierna kan inkluderas. Byte av huvudämne inom utbildningen Dekanus beslutar om byte av huvudämne inom samma utbildning efter att ha hört den studerandes institution. Övergång till studier för endast magisterexamen Studerande som har beviljats studierätt för kandidat- och magisterexamen kan på särskild ansökan övergå till direkta studier för endast magisterexamen. Den studerande kan ansöka om övergång när han eller hon har genomfört minst lägre högskoleexamen (inte yrkeshögskoleexamen) och de grundoch ämnesstudier som hör till utbildningens huvudämne. Den studerande kan vid behov åläggas att genomföra kompletterande studier i en omfattning av högst 60 sp. Man kan ansöka om övergång vid tre olika tidpunkter: på våren i samband med den

8 separata antagningen (månadsskiftet februari mars), i samband med att de antagna i huvudantagningen tar emot sina studieplatser (månadsskiftet juli augusti) och i början av december. Studietiden för magisterexamen för studerande som har beviljats studierätt eller senare ändras till fyra år (utbildningen i psykologi fyra och ett halvt år) enligt lagen som begränsar studietiden. Den nya studietiden träder i kraft enligt datumet för dekanus beslut. Deltagande i undervisningen Enligt Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion (24 ) kan undervisningen i undervisningsplanen anges vara obligatorisk, valfri eller frivillig. Fakultetsrådet kan besluta i hur stor andel av den undervisning som är obligatorisk enligt undervisningsplanen den studerande måste delta. Vid Beteendevetenskapliga fakulteten har beslut om deltagandet i undervisningen delegerats till institutionerna. Bedömning av studieprestationer Studieavsnitt och studiehelheter bedöms på skalan 0 5 eller i undantagsfall med godkänd/underkänd. En godkänd pro gradu-avhandling bedöms enligt skalan approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur eller laudatur. Vitsordet för pro gradu-avhandlingen påverkar inte helhetsvitsordet för de fördjupade studierna. En godkänd kandidatavhandling bedöms enligt en skala på 1 5. Vitsordet för kandidatavhandlingen påverkar inte helhetsvitsordet för ämnesstudierna. Språkkunskaperna i det andra inhemska språket bedöms med vitsorden nöjaktiga kunskaper och goda kunskaper. I fråga om fördjupade studier som genomförs som fristående studier/biämnesstudier beaktas bilaudaturavhandlingens vitsord då man bestämmer helhetsvitsordet. En godkänd bilaudaturavhandling bedöms enligt skalan 1 5. Bedömningen görs av avhandlingens handledare/den ansvariga för studiehelheten. Studieprestationernas giltighetstid Studier som är äldre än tio år kan inte inkluderas i en kandidat- eller magisterexamen vid Beteendevetenskapliga fakulteten. I fråga om enskilda studieavsnitt räknar man tio år från studieavsnittets prestationsdatum och i fråga om studiehelheter (t.ex. grundstudier) räknar man tio år från studiehelhetens prestationsdatum. Studieavsnitt som är äldre än tio år kan ingå i en studiehelhet om studiehelhetens prestationsdatum ligger högst tio år tillbaka och helheten till innehållet motsvarar de aktuella examensfordringarna. Regeln om studieprestationernas giltighetstid gäller inte de språkstudier som obligatoriskt ingår i examen. Regeln om giltighetstiden gäller IKT-körkortet. I huvudämnet kan den studerande komplettera studier som är äldre än 10 år på det sätt som utbildningen eller ämnet bestämmer så att de bildar en godkänd helhet, om ämnets ansvarsperson anser det möjligt.

9 Om den studerande fortsätter med sådana biämnesstudier vid Beteendevetenskapliga fakulteten som är mer än tio år gamla, har han eller hon möjlighet att uppdatera de föråldrade studierna och på så sätt fortsätta med studierna i det aktuella ämnet, om ämnets ansvarsperson anser det möjligt. Om examensfordringarna i väsentlig grad har ändrats, kan det också krävas att den studerande genomför kompletterande tilläggsstudier även om studieprestationerna inte är äldre än tio år. Undervisnings- och examensspråk samt studieprestationens språk I universitetslagen och Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion bestäms det om såväl undervisnings- och examensspråket som studieprestationens språk. Helsingfors universitet är tvåspråkigt: undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. Ett undantag vid Beteendevetenskapliga fakulteten utgör de engelskspråkiga magisterprogrammen och de engelskspråkiga pedagogiska studierna för lärare samt andra studiehelheter och studieavsnitt vars språk har fatställts att ska vara engelska. Studieprestationens språk Om ämnets eller undervisningens art inte kräver något annat, har de studerande rätt att använda finska eller svenska i sina studieprestationer och att få uppgifterna i en skriftlig tentamen och andra uppgifter som ingår i studierna på det språk som de uppger, på finska eller svenska. I fråga om examensprogram på främmande språk används i undervisningen och studieprestationerna det språk som har bestämts i undervisningsplanen. I fråga om den studerandes rätt att i studieprestationer använda något annat språk än finska eller svenska i andra examensprogram än de på främmande språk beslutar examinatorn, den ämnesansvariga eller prefekten enligt vad fakultetsrådet bestämmer. Handledaren för avhandlingen bestämmer om en studerande får skriva den avhandling som hör till de fördjupade studierna på något annat språk än finska eller svenska. Tentamensspråk Examinatorn kan på den studerandes begäran besluta om den studerande har rätt att få tentamensfrågorna och skriva svaren på ett annat språk än finska eller svenska. I de engelskspråkiga utbildningarna är tentamensspråket engelska. Fusk i studierna Den som misstänker att en studerande har gjort sig skyldig till fusk i studierna är skyldig att vidta åtgärder. (Examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet, ) Undantag från de permanenta föreskrifterna Dekanus kan inom sina befogenheter bevilja undantag från de permanenta föreskrifterna. De permanenta föreskrifternas ikraftträdande

10 Dessa permanenta föreskrifter gäller från , med undantag för punkten deltagande i undervisningen som förutsätter beslut av institutionerna. Besluten om deltagande i undervisningen kan dock inte gälla de studieavsnitt i vilka undervisningen inleds före

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6. Sida 1/11 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.2012 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Examensstadga för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Examensstadga för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Examensstadga för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fastställd av Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens fakultetsråd 11.6.2013 1 Fakultetens utbildningsuppgift Matematisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

III AVLÄGGANDE AV MEDICINE LICENTIATEXAMEN OCH ODONTOLOGIE LICENTIATEXAMEN

III AVLÄGGANDE AV MEDICINE LICENTIATEXAMEN OCH ODONTOLOGIE LICENTIATEXAMEN Sivu 6 / 33 III AVLÄGGANDE AV MEDICINE LICENTIATEXAMEN OCH ODONTOLOGIE LICENTIATEXAMEN 6 Examensstruktur och examens omfattning Enligt fakultetsrådets beslut 16.2.2010 ordnas utbildningen som leder till

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet Centrala författningar som gäller området för examens- och rättssäkerhetsinstruktionen är universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets tekniska högskola Godkänd av Tekniska högskolans styrelse den 13 december 2004 (uppdaterad t.o.m. 14.12.

Examensstadga för Aalto-universitetets tekniska högskola Godkänd av Tekniska högskolans styrelse den 13 december 2004 (uppdaterad t.o.m. 14.12. TEKNISKA HÖGSKOLAN Förvaltningsavdelningen INNOFFICIELL ÖVERSÄTTNING Examensstadgan för Aalto-universitetets tekniska högskola har upphävts fr.o.m. 1.8.2011 då examensstadgorna för Högskolan för elektroteknik,

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Datavetenskap 2015-2016 Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Godkänd av styrelsen 28.5.2012 Kompletterad: - 11.2.2013 med ett tillägg i 22. - 25.4.2016 med en förändring av 10, 1 mom. Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

3 ANNAN UNDERVISNING OCH UTBILDNING VID UNIVERSITETET Öppen universitetsundervisning Fristående studier... 7

3 ANNAN UNDERVISNING OCH UTBILDNING VID UNIVERSITETET Öppen universitetsundervisning Fristående studier... 7 1(17) 15.4.2015 Examens- och Godkänd av Helsingfors universitets styrelse den 15 april 2015. Centrala författningar som gäller området för examens- och en är universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier.

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkännt följande anvisningar. Uppdaterad med kommittés

Läs mer

IV. FORSKARUTBILDNING

IV. FORSKARUTBILDNING IV. FORSKARUTBILDNING Allmänt Forskarutbildningen organiseras från och med 1.1.2012 i Doktorandprogrammet vid Teologiska fakulteten som är fakultetens interna doktorandprogram som hör till Forskarskolan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr 864 865 INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för elektroteknik 7 juni 2011. 3) som forskarexamina teknologie licentiatexamen

Läs mer

Informationssystem

Informationssystem Informationssystem 2014-2015 Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter.

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

humanistiska vetenskaper

humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för ingenjörsvetenskaper 6 juni 2011. (Ändrad 20.8.2012 och 5.11.2012)

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten PEDAGOGISKA FAKULTETEN 53 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2003-2004

Läs mer

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 1(5) INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 Välkommen till ämneslärarutbildningen! De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del

Läs mer

Datavetenskap 2014-2015

Datavetenskap 2014-2015 Datavetenskap 2014-2015 Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier läsåret 2014-2015. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister

Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister 27 Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan

Läs mer

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR ÅBO AKADEMI

EXAMENSSTADGA FÖR ÅBO AKADEMI EXAMENSSTADGA FÖR ÅBO AKADEMI Godkänd av Åbo Akademis styrelse 20.1.2015 Ändringar godkända 9.6.2015. Träder i kraft 1.2.2015. Bilagor 1-3 Examensstadgan finns också på webben: http://www.abo.fi/personal/stuforf

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Bilaga 6: 1 (11) Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkänt

Läs mer

ÄNDRINGAR I ES Webbinarium Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet

ÄNDRINGAR I ES Webbinarium Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet ÄNDRINGAR I ES 9.6.2015 Webbinarium 7.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet [ES] GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Användarvänlighet Logisk struktur Definition av termer Undvikande av överlappningar

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1039/2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina Utfärdad i Helsingfors den 19 december

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges.

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges. 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik!

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! 24.8.2015 Utbildningslinjen för biovetenskaper Utbildningslinjen för farmaci Studierådgivare Heidi Karlsson Personal och enheter Dekanus Prof.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Statsrådets förordning om universitetsexamina

Statsrådets förordning om universitetsexamina Statsrådets förordning om universitetsexamina Given i Helsingfors den 19 augusti 2004 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 3

Läs mer

Filosofie magisterexamen

Filosofie magisterexamen Filosofie magisterexamen Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid filosofiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum.kand.) och filosofie magisterexamen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Introduktionsdagarna 25-26 augusti 2016 Sabina Eerola Planerare för antagningsärenden, Studiebyrån Svenska handelshögskolan / Hanken

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Filosofie magisterexamen

Filosofie magisterexamen 23 Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid filosofiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie magisterexamen (fil. mag.). Som

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 15.11.2017 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English studierådgivare Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Anhålla om betyg Tidpunkt: När du

Läs mer