Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015"

Transkript

1 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen av tjänsterna för vuxna sökande. Dessutom presenterar vi kort de nya instruktionsvideorna och ger aktuell information om reformerna inom gemensam ansökan till högskolorna. En fristående examen ger flera möjligheter på arbetsmarknaden Bästa nyhetsbrevsläsare År 2015 inleddes fartfyllt i och med att den första ansökningstiden till högskolorna och ansökan till finskspråkiga yrkespedagogiska högskolor genast inleddes efter trettondagen. Fjolåret innebar många utmaningar, men innehöll också många framgångar, eftersom Opintopolku-Studieinfo hittades av närmare 1,5 miljoner användare. SADe-programmet avslutas under detta år. Det mest centrala är nu att i programmets slutskede försäkra sig om att tjänsterna slutförs och ge stöd för ibruktagandet hos användarna. Vi är medvetna om att det ännu krävs mycket arbete innan alla webbtjänster för lärande fungerar så effektivt som möjligt. Nya tjänster tas i bruk samtidigt som upprätthållandet av de tjänster som redan tagits i bruk säkerställs. Det dagliga antalet besökare i tjänsten förväntas därför öka med tiotusen- av finansministeriet:www.vm.fi/sade

2 tals. Högskoleansökan inklusive de separata ansökningarna och den delvis samtidiga ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning utgör den största utmaningen under våren inom ansöknings- och antagningstjänsterna. Förändringarna i grunderna för yrkesinriktade grundexamina (TUTKE2) innebär i praktiken förändringar i webbtjänsterna för lärande. I mars öppnas en ny tjänst för ansökan till yrkesutbildning med specialundervisning. I målsättningen för detta år ingår också utvecklandet och ibruktagandet av följande tjänster: Strukturella och digitala läroplaner och examensgrunder, dvs. egrunder-tjänsten, en digital personlig studieplan, dvs. epsp samt anmälan och ansökan till förskole- och grundläggande utbildning, dvs. IHEP-tjänsten. Mera omfattande ibruktaganden inom vuxenutbildningen sker under senvåren eller sommaren. En förutsättning för en fungerande digital ärendehantering för sökande och administratörer förutsätter samarbete med utbildningsaktörerna. Utvecklingsarbetet fortgår efter SADe-programmet genom att man definierar ägoförhållandena i de olika tjänsterna och en modell för upprätthållandet. Mera information: undervisningsråd Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)oph.fi Uppdatering av vuxenutbildningar i Studieinfo Från och med förra hösten har det varit möjligt att uppdatera vuxenutbildningar i Studieinfo. Senast nu lönar det sig att uppdatera den egna läroanstaltens utbildningar i Studieinfo. Ju mera vuxenutbildningar och läroanstalter, desto bättre betjänar tjänsten sökande till vuxenutbildning. Om utbildningarna finns i Studieinfo främjar det också marknadsföringen av den egna läroanstalten och utbildningarna, eftersom sökande då lätt kan jämföra olika utbildningar. Mera information: producent Sampo Utriainen, sampo.utriainen(at)oph.fi Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning Det är snart dags för gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning. I ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina och gymnasieutbildning (utbildningen i huslig ekonomi ingår inte längre i gemensam ansökan). I Studieinfo kan man på förhand bekanta sig med utbildningarna och antagningsgrunderna. Man kan dessutom öva sig på att fylla i ansökan i tjänstens demo, som finns under adressen https://demo.opintopolku.fi/wp/sv/. Den gemensamma ansökan startar tisdag 24.2 och avslutas 17.3 kl Ansökan görs på adressen studieinfo.fi. Mera information: specialsakkunnig Katariina Männikkö, katariina.mannikko(at)oph.fi egrunder-tjänsten på slutrakan Överförandet av grunderna för yrkesinriktade examina till egrunder-tjänsten har påbörjats. Efter att examensgrunderna har bearbetats och publicerats, ges utbildningsanordnarna information om hur de strukturella och digitala grunderna kan utnyttjas. Nya/förnyade examensgrunder bearbetas i tjänsten i januari. För den allmänbildande utbildningens del kan nya läroplansgrunder för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen överföras till tjänsten under januari. Arbetet med verktyget för den lokala läroplanen har påbörjats. Utgångspunkter i verktyget är, att

3 verktyget byggs upp utgående från det material som i läroplansgrunderna definieras på lokal nivå det följer strukturen i läroplansgrunderna och erbjuder handledning för uppgörande av den lokala läroplanen det stöder produktionen av mål och innehåll enligt läroämne och årsklass. Enligt den nuvarande tidtabellen kan verktyget för den lokala läroplanen tas i bruk för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i mars-april Mera information: specialsakkunnig Ulla Angervo, ulla.angervo(at)oph.fi Marknadsföring av Studieinfo för vuxna På YLE har visats korta informationspuffar om vuxenutbildningen i Opintopolku-Studieinfo. Vuxenutbildningen har marknadsförts på YLE:s kanaler TV1, TV2 och Yle Fem. Informationsvideorna på finska och svenska finns också på Studieinfos YouTube-kanal. Sök till vuxenutbildning och försäkra din plats i arbetslivet: https://www.youtube.com/watch?v=p1gdmzsjrwe Videofilmen används också som Pre roll reklam i YouTube Pre-roll reklamen är videoclips som visas innan en egentlig video visas. Kampanjen riktar sig framför allt till målgruppen unga vuxna. Videor om fristående examina för vuxna I en animationsserie avsedd för vuxna berättas lättillgängligt hur man avlägger en fristående examen. En fristående examen ger flera möjligheter på arbetsmarknaden. Fristående examen: Ett officiellt intyg över din yrkesskicklighet https://opintopolku.fi/wp/sv/story/fristaende-examen/ Mera information: webbchefredaktör Satu Meriluoto, satu.meriluoto(at)oph.fi och producent Sampo Utriainen, sampo.utriainen(at)oph.fi Nya instruktionsvideor för Studieinfo-användare Utbildningsstyrelsen producerar instruktionsvideor för användare av Studieinfo. Med hjälp av videorna kan användarna bekanta sig med tjänstens funktioner. Största delen av videorna är avsedda för dem som använder administratörens arbetsbord, men det finns egna videor också för sökande till utbildning. Videorna uppdateras kontinuerligt. På de senaste videorna presenteras bland annat hur man söker utbildningar i Studieinfo och hur man fyller i ansökningsblanketten i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning. I en video visas hur man i Studieinfo grundar en gymnasieutbildning för unga. Videorna kompletterar de skriftliga användaranvisningarna för Studieinfo. I huvudsak har videorna gjorts på både finska och svenska, med samma innehåll. Instruktionsvideorna hittas på samma plats som de skriftliga användaranvisningarna på Webbtjänsten för lärande wikisidor under adressen: https://confluence.csc.fi/x/eop-aq. Mera information: planerare Kaarlo Saukonpää, kaarlo.saukonpaa(at)oph.fi

4 Förra höstens användarutbildningar för vuxenutbildningsanordnare Hösten 2014 ordnade Utbildningsstyrelsen utbildningar för användare inom vuxenutbildningssektorn. I utbildningarna gick man igenom användningen av Studieinfo och hur man lagrar utbildningar i Studieinfo. Läs mera om ibruktagandet på Webbtjänster för lärande: Användaranvisningar för Administratörens arbetsbord i Studieinfo: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageid= Alla anvisningar för vuxenutbildningen finns i Webbtjänster för lärande tjänstens wikisidor: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageid= Användarutbildningen i Helsingfors videofilmades Utbildningen, som ordnades 25.9 i Helsingfors finns också på video (på finska). Bekanta dig med de olika delarna här: Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=bqnkxjgl0oa&feature=youtu.be Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=09tlp-uvpyc&feature=youtu.be Del 3 https://www.youtube.com/watch?v=umjj-lxhzay&feature=youtu.be Mera information: producent Regina Westermark, regina.westermark(at)oph.fi Yrkesvideor i Studieinfo I Studieinfo finns videofilmer om yrkesverksamma inom många olika branscher. Videofilmerna är textade till svenska. Helt svenskspråkiga videor om olika yrken finns på Metsäopetus.fi har producerat ett antal finskspråkiga videor, vilka nu också hittas på Studieinfo. Videorna är finskspråkiga och saknar textning. Skogsvideorna i Studieinfo: https://opintopolku.fi/wp/sv/story/skogsmaskinsforare/ Bekanta dig också med de övriga videorna, intervjuerna och bildberättelserna i Studieinfo.fi: https://opintopolku.fi/wp/sv/stod-for-studievalet/bekanta-dig-med-berattelserna/ Mera information: producent Regina Westermark, regina.westermark(at)oph.fi Aktuellt om ansökan till högskolor Den första ansökningstiden inom gemensam ansökan till högskolor våren 2015 är som bäst i gång. Ansökan via Studieinfo.fi-tjänsten inleddes 7.1. För närvarande finns det närmare ansökningar i systemet. I ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetets utbildningar. Den första ansökningstiden utgår 27.1 och högskolorna inleder behandlingen av ansökningarna genast efter att ansökan utgår. Den andra ansökningsti-

5 den startar 17.3, då man kan söka till övriga utbildningar vid högskolorna. I gemensam ansökan till högskolor finns två ansökningstider, under vilka man kan söka till totalt högst sex utbildningar. Mera information: specialsakkunnig Pirjo Karhu, pirjo.karhu(at)oph.fi Reformen av antagningen av studerande till högskolorna går in i det andra skedet Regeringen har i november och december 2014 gett till riksdagen propositionerna 244/2014 och 308/2014 om reformens andra skede. Avsikten med reformerna är att ytterligare underlätta förstagångssökandes möjligheter att antas till utbildning, och att erbjuda så många som möjligt en studieplats. Propositionerna utgör en del av åtgärdshelheten om förlängning av arbetskarriärerna. Enligt propositionerna ändras universitetslagen och yrkeshögskolelagen på så sätt att högskolorna i den gemensamma ansökan ska reservera studieplatser för dem som inte tidigare har avlagt en högskoleexamen eller tagit emot en studierätt som leder till högskoleexamen. Platser borde reserveras från och med ansökan våren 2016, då nya studerande antas för hösten Enligt propositionerna kan en sökande ta emot endast en studierätt som leder till högskoleexamen per termin. För att täcka de kostnader som uppstår på grund av granskningen av högskolebehörigheten föreslås det att en 100 euros behandlingsavgift för ansökan införs. Utbildningsstyrelsen uppbär avgiften av sökande, som har genomfört en utbildning som inte hör till utbildningssystemen i EU/EES länder eller Schweiz, men vilken ger högskolebehörighet. Också denna reform torde träda i kraft vid antagningen av studerande till utbildning som inleds hösten Sökande ska på basis av denna avgift kunna söka till högskoleutbildningar som inleds under samma termin i både gemensam ansökan och i separata ansökningar. Betalningsskyldiga sökande bör betala avgiften för att ansökan ska behandlas. I yrkeshögskolelagen torde göras en ändring, enligt vilken en sökande kan begära rättelse i beslutet om antagning av studerande inom 14 dagar efter att antagningsresultatet publicerats. Föreskriften skulle härmed stämma överens med motsvarande punkt i universitetslagen. För närvarande ska begäran om rättelse göras inom 14 dagar efter att sökande fått kännedom om antagningsbeslutet. Det ska också stadgas om högskolornas skyldighet att ta emot studerande som flyttar över sin studieplats. Då en studerande får en ny studierätt, förlorar han den tidigare studierätten som utgjorde grund för överflyttningen. Regeringspropositionen 243/2014, som för tillfället behandlas i riksdagen, inverkar också på antagningen av studerande. Enligt propositionen ska en studerande vid yrkeshögskola eller universitet i fortsättningen efter att ha tagit emot studieplatsen, kunna anmäla sig som frånvarande under det första studieåret med hänvisning till värnplikt, civiltjänst eller frivillig värnplikt för kvinnor, moderskaps- eller faderskapsledighet eller om studerande på grund av sjukdom eller skada inte klarar av studierna. Ändringen kan träda i kraft för dem som tar emot sin studieplats i utbildning som inleds från och med höstterminen Läs mera på undervisnings- och kulturministeriets webbplats:

6 Regeringspropositionerna och information om behandlingen finns på riksdagens webbplats: Mera information: överinspektör Ilmari Hyvönen, ilmari.hyvonen(at)minedu.fi Studieinfo-nyhetsbrevet utkommer varje månad Redaktörer: Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)oph.fi Sari Virtanen, sari.virtanen(at)minedu.fi Översättning och redigering: Regina Westermark-Niskala, regina.westermark-niskala(at)oph.fi

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING URVALSGUIDE 2015 DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING # 14 # 17 # 25 # 23 EFTERFRÅGAN PÅ KVINNLIGA CHEFER Det behövs även kvinnliga diplomingenjörer till mansdominerade företag

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer