UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV"

Transkript

1 UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41

2 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN (häft.) ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (tryckt) ISSN (online) Taitto: Edita Prima Oy/Timo Päivärinta/PSWFolders Oy Kopijyvä Oy, Esbo 2012

3

4

5 Innehåll Inledning Genomförande av utbildningen av arbetsplatshandledare Arbetsplatsförlagd utbildning inom yrkesutbildning Arbetsplatsförlagd utbildning inom grundläggande yrkesutbildning Bedömning av kunnande genom yrkesprov Utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning Arbetsplatsförlagd utbildning inom utbildning som förbereder för fristående examen Påvisande av yrkesskicklighet vid examenstillfällen Arbetsplatsförlagd utbildning inom läroavtalsutbildning Påvisande av yrkesskicklighet i läroavtalsutbildning Innehållet i utbildningen av arbetsplatshandledare Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen Handledning av studerande och bedömning av inlärning Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande... 20

6

7 Inledning Den här anvisningen är avsedd att användas av dem som utbildar arbetsplatshandledare. Det är fråga om en rekommendation, inte en föreskrift. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att så många som möjligt av dem som fungerar som arbetsplatshandledare skulle delta i utbildningen av arbetsplatshandledare. Utbildningen av arbetsplatshandledare ökar samverkan mellan arbetsplatser, läroanstalter och studerande och utvecklar utbildningen och arbetsgemenskaperna. Ett nära samarbete mellan läroanstalten och arbetsplatsen och en utbildad arbetsplatshandledare är till den studerandes fördel, eftersom det gör att kvaliteten och omfattningen på handledningen i den arbetsplatsförlagda utbildningen ökar och den studerandes arbetslivsfärdigheter och yrkesskicklighet utvecklas. Utbildningen av arbetsplatshandledare främjar arbetslivsaktörernas förmåga att fungera som handledare och utveckla sitt arbete. I utvecklingsplanen för utbildning och forskning för konstateras att innehållet i utbildningen av arbetsplatshandledare utvecklas på nationell nivå så att det på bästa möjliga sätt stödjer inlärning i arbetet och arbetspraktik på olika utbildningsnivåer, bedömningen av den yrkesmässiga kompetensen samt varje arbetsplatshandledares kunskapsbehov. Som ansvarig myndighet för utvecklingen och genomförandet av yrkesinriktade grundexamina samt yrkesoch specialyrkesexamina har Utbildningsstyrelsen utarbetat denna anvisning för utbildningen av arbetsplatshandledare inom den grundläggande yrkesutbildningen och utbildningen som förbereder för fristående examina och arbetsplatsutbildare inom läroavtalsutbildningen. De färdigheter som utbildningen ger kan arbetsplatshandledarna också till lämpliga delar utnyttja i handledningen av studerande på andra utbildningsstadier. Enligt förordningen om yrkesutbildning (F 811/1998, 5 ) är ett villkor för ingående av avtal om arbetsplatsförlagd utbildning att det på arbetsplatsen där utbildningen sker finns ett tillräckligt antal anställda som har sådan yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet som förutsätts för att det ska gå att ordna utbildning och yrkesprov enligt grunderna för läroplanen (nuförtiden grunderna för yrkesinriktade grundexamina) och grunderna för fristående examen och för att kunna förordnas till ansvariga utbildare för studerande. Målsättningen är att en allt större del av yrkesutbildningen, yrkesproven och fristående examina ordnas på arbetsplatser. Inom den grundläggande yrkesutbildningen och utbildningen som förbereder för fristående examen används begreppet arbetsplatshandledare och inom 7

8 läroavtalsutbildningen arbetsplatsutbildare. I den här anvisningen används begreppet arbetsplatshandledare för bådadera och utbildningen lämpar sig för både utbildning av arbetsplatshandledare och arbetsplatsutbildare. Utbildningen av arbetsplatshandledare (3 sv) b estår av tre delar, som ger färdigheter för planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen, handledning av studerande och utvärdering av lärande samt bedömning av de studerandes eller examinandernas yrkesskicklighet. Utbildningen ger alla som fungerar som arbetsplatshandledare en möjlighet att skaffa sig kompetens för planering av arbetsplatsförlagd utbildning, handledning av studerande, utvärdering av lärande samt bedömning av yrkesskicklighet vid yrkesprov och examenstillfällen. Genom utbildningen utvecklas också arbetsplatshandledarnas beredskap att ta hänsyn till studerande som behöver särskilt stöd och studerande som representerar olika språk- och kulturgrupper. 8

9 1 Genomförande av utbildningen av arbetsplatshandledare De som söker till utbildningen av arbetsplatshandledare arbetar på olika arbetsplatser och med olika uppgifter. Vid planeringen av utbildningen ska man beakta behoven inom respektive bransch, utbildningsområde och arbetsplats, så att utbildningen är till största möjliga nytta för olika branscher och arbetsplatser. Utbildningen av arbetsplatshandledare genomförs flexibelt utgående från de olika personernas situation och kompetensbehov, bland annat i form av flerformsstudier. Utbildningsanordnaren ansvarar för att utbildningen planeras individuellt för alla deltagare, beroende på om de i första hand handleder och bedömer studerande inom grundläggande yrkesutbildning, utbildning som förbereder för fristående examen eller läroavtalsutbildning. Deltagarnas tidigare kunnande ska också beaktas. Utbildningsanordnaren ska göra upp en plan för utbildningens genomförande, som beskriver hur personens tidigare förvärvade kunnande identifieras och erkänns. Det räcker i medeltal tre veckor att uppnå målen för utbildningen. Även delprestationer är möjliga. De olika delarna av utbildningen måste inte avläggas i någon viss ordning, utan kan avläggas i den ordning utbildningsdeltagaren önskar. Utbildningsanordnarna kan utbilda arbetsplatshandledare till exempel i samband med lärarnas arbetslivsperioder. Lärarna lär då arbetsplatshandledarna att handleda studerande. Å andra sidan är det också naturligt att lärare utbildar arbetsplatshandledare i samband med handledningsbesök under inlärning i arbetet. Utbildningen av arbetsplatshandledare kan finansieras av olika parter, bland annat företag, utbildningsförvaltningen samt utbildningsanordnare och examensarrangörer. Utbildningen kan också genomföras som en del av ett utvecklingsprojekt, om det är ändamålsenligt med tanke på projektets mål. Utbildningsanordnaren ansvarar för erkännandet av tidigare kunnande samt för utfärdandet av betyg och betygens innehåll. 9

10 2 Arbetsplatsförlagd utbildning inom yrkesutbildning Yrkesutbildningen omfattar yrkesinriktade grundexamina samt grund-, yrkesoch specialyrkesexamina som avläggs som fristående examina. Grundläggande yrkesutbildning och utbildning som förbereder för fristående examen kan ordnas både vid läroanstalter och på arbetsplatser. Då yrkesskickligheten som definieras i examensgrunderna förvärvas genom praktiskt arbete på en arbetsplats, ska det finnas en klar motsvarighet mellan arbetsuppgifterna och kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. I yrkesinriktade grundexamina ingår inlärning i arbetet, genom vilken de studerande förvärvar en del av den yrkesskicklighet som förutsätts i examensgrunderna, och yrkesskickligheten påvisar de genom yrkesprov i praktiskt arbete. Inom vuxenutbildning ordnas examenstillfällena i regel på arbetsplatser. Läroavtalsutbildning är en utbildningsform inom yrkesutbildningen, där utbildningen till största delen består av utbildning på en arbetsplats. 2.1 Arbetsplatsförlagd utbildning inom grundläggande yrkesutbildning Inom den grundläggande yrkesutbildningen är den arbetsplatsförlagda utbildningen (inlärningen i arbetet) målinriktad och handledd utbildning som utvärderas. Perioderna med inlärning i arbetet ska vara tillräckligt långa och mångsidiga för att kraven på yrkesskicklighet ska uppfyllas. Utbildningsanordnaren ansvarar för inlärningen i arbetet inom den grundläggande yrkesutbildningen. Under inlärningen i arbetet står den studerande inte i arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren, såvida man inte avtalat separat om saken eller det är fråga om läroavtalsutbildning. Enligt lagen om yrkesutbildning (L 630/1998, 16 ) bygger utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter på ett skriftligt avtal mellan utbildningsanordnaren och arbetsplatsen. Enligt förordningen om yrkesutbildning (F 811/1998, 5 ) är ett villkor för att ett avtal ska ingås, att arbetsplatsen där utbildningen sker har tillräckligt med anställda vars yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet är sådan att de kan förordnas till ansvariga utbildare för studerande. Avtalet om utbildning och yrkesprov på en arbetsplats ska innehålla information om ansvar och försäkringar i anslutning till säkerhet, olycksfall och skadestånd. Innan arbetet inleds ska arbetsgivaren och utbildningsanordnaren försäkra sig om att den studerande har förutsättningar att utföra arbetet tryggt, i enlighet med anvisningar och utan att riskera sin hälsa. 10

11 Läraren, arbetsplatshandledaren och den studerande planerar tillsammans perioden med inlärning i arbetet och utvärderar hur inlärningsmålen som fastställts för perioden har uppnåtts. Utbildningsanordnaren ska se till att den studerande får tillräckligt med handledning, stöd och respons. Läraren och arbetsplatshandledaren ansvarar för handledningen av den studerande under inlärningen i arbetet Bedömning av kunnande genom yrkesprov I de yrkesinriktade examensdelarna bedöms kunnandet huvudsakligen genom yrkesprov, så att den studerande utför det arbete som förutsätts i kraven på yrkesskicklighet. Yrkesproven genomförs och bedöms utgående från examensgrunderna av utbildningsanordnaren i samråd med den studerande och arbetslivet Utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning I utbildning som förbereder för grundläggande utbildning får de studerande beredskap för arbetslivet genom att delta i förberedelse för arbetslivet eller inlärning i arbetet enligt läroplansgrunderna. Sådana utbildningar som förbereder för grundläggande yrkesutbildning men inte leder till examen är orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare samt undervisning och handledning som ges handikappade studerande i träningsoch rehabiliteringssyfte i den grundläggande utbildningen samt undervisning i huslig ekonomi. 2.2 Arbetsplatsförlagd utbildning inom utbildning som förbereder för fristående examen Inom systemet med fristående examina kan yrkesskickligheten som förutsätts i examensgrunderna förvärvas eller kompletteras genom förberedande utbildning på en arbetsplats, för vilken examinanden, arbetsplatshandledaren och en företrädare för utbildningsanordnaren tillsammans utarbetar en plan. Sätten på vilka examinanden förvärvar yrkesskickligheten dokumenteras i ett dokument om personlig tillämpning. och den ansvariga läraren handleder examinanden vid förvärvandet av yrkesskicklighet. Den som deltar i utbildning som förbereder för fristående examen ska som en del av utbildningen ges möjlighet att delta i examenstillfällen och avlägga fristående examen. 11

12 2.2.1 Påvisande av yrkesskicklighet vid examenstillfällen Examinanden visar sin yrkesskicklighet vid examenstillfällen i enlighet med planen för personlig tillämpning av avläggandet av examen. Yrkesskickligheten påvisas i huvudsak i praktiskt arbete på arbetsplatsen. Examinanden kan delta i ett examenstillfälle utan att ha deltagit i förberedande utbildning. är ofta med och planerar och arrangerar examenstillfällena. kan också delta i bedömningen av examinandens yrkesskicklighet. När en arbetsplatshandledare väljs som bedömare måste bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen (434/2003, ) beaktas. Om arbetsplatshandledaren konstateras vara jävig, kan hon eller han inte väljas som bedömare. 2.3 Arbetsplatsförlagd utbildning inom läroavtalsutbildning Ett läroavtal grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal för viss tid (läroavtal) mellan en studerande och en arbetsgivare (L 630/1998, 17 ). Enligt förordningen om yrkesutbildning (F 811/1998, 6 ) bestämmer utbildningsanordnaren om läroavtalsutbildningen ordnas som utbildning som leder till en examen eller som utbildning som förbereder för en fristående examen. Läroavtalsutbildningen skiljer sig från utbildning vid en läroanstalt eftersom den grundar sig på ett arbetsförhållande och utbildningen huvudsakligen genomförs på en arbetsplats. Utbildningsanordnaren har ett tydligt ansvar för att leda och övervaka hela processen kring läroavtalsutbildningen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att den arbetsplatsförlagda utbildningen och den teoretiska undervisningen bildar en logisk helhet. Arbetsplatsutbildaren och den som ordnar den teoretiska undervisningen ska i samråd försäkra sig om att målen i examensgrunderna uppnås. Arbetsplatsutbildaren ska ha sådan yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet att han eller hon kan förordnas till ansvarig utbildare för studerande (F 811/1998, 5 ). Arbetsgivaren ska se till att den studerande har möjlighet att på ett mångsidigt sätt utföra sådana uppgifter som hör till yrket och som fastställs i kraven på yrkesskicklighet för examen eller examensdelarna och i det personliga studieprogrammet. 12

13 2.3.1 Påvisande av yrkesskicklighet i läroavtalsutbildning I läroavtalsutbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen påvisas yrkesskickligheten genom yrkesprov (se kap Bedömning av kunnande genom yrkesprov) och i läroavtalsutbildning som leder till fristående examen på samma sätt som i fristående examina (se kap Påvisande av yrkesskicklighet vid examenstillfällen). 13

14 3 Innehållet i utbildningen av arbetsplatshandledare Utbildningen av arbetsplatshandledare (3 sv) består av tre delar: 1. Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen (1 sv) 2. Handledning av studerande och utvärdering av lärande (1 sv) 3. Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande (1 sv) 3.1 Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen Målet är att arbetsplatshandledaren känner till examensstrukturen och utbildningsformerna känner till examensgrunderna inom sitt yrkesområde kan planera arbetsplatsförlagd utbildning kan planera yrkesprov och examenstillfällen i samarbete med utbildningsanordnaren eller examensarrangören informerar om utbildningen som ordnas på arbetsplatsen utvecklar sitt arbete som arbetsplatshandledare. Föremål för bedömning Kännedom om examensstruktur och utbildningsformer Kännedom om examensgrunderna inom det egna yrkesområdet Kriterier för bedömning känner till yrkesutbildningsstrukturen och olika utbildningsformer. använder examensgrunderna inom sitt yrkesområde vid ordnandet av utbildning på arbetsplatsen samt vid ordnandet av yrkesprov och examenstillfällen. 14

15 Planering av arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med en representant för utbildningsanordnaren Medverkan i planering av yrkesprov Deltagande i planeringen av examenstillfällen vet vilka planer och avtal som ska utarbetas för arbetsplatsförlagd utbildning inom olika utbildningsformer redogör vid planeringen för vilka arbetsuppgifter arbetsplatsen kan erbjuda olika grupper av studerande och examinander kontrollerar för sin del att föreskrifter, direktiv och rekommendationer som anknyter till arbetsuppgifterna och arbetsplatsen, såsom arbetarskyddsföreskrifter och branschavtal, beaktas vid planeringen tar vid planeringen för sin del hänsyn till de dokument som enligt gällande lagstiftning styr de studerandes studier, som t.ex. kan vara personlig studieplan i grundläggande yrkesutbildning, individuell plan för hur undervisningen ska ordnas i specialundervisning, dokument om personlig tillämpning i fristående examina och personligt studieprogram i läroavtalsutbildning. berättar vid planeringen som representant för arbetsplatsen om arbetsplatsens möjligheter att ordna yrkesprov i enlighet med examensgrunderna förklarar vilka arbetarskydds- och säkerhetsföreskrifter samt branschspecifika bestämmelser som gäller på arbetsplatsen. berättar vid planeringen som representant för arbetsplatsen om arbetsplatsens möjligheter att ordna examenstillfällen i enlighet med examensgrunderna och det som överenskommits i planen för anordnande av fristående examen förklarar vilka arbetarskydds- och säkerhetsföreskrifter samt branschspecifika bestämmelser som gäller på arbetsplatsen. 15

16 Information Utveckling som arbetsplatshandledare informerar i rätt tid tillsammans med sin arbetsgivare hela arbetsgemenskapen om utbildningen som ordnas på arbetsplatsen, yrkesprov och examenstillfällen. utvärderar kritiskt sin kompetens som handledare tar emot och samlar in respons på sin handledning av studerande, examinander, arbetsgemenskapen och representanter för utbildningsanordnaren utnyttjar aktivt responsen för att utveckla sin kompetens som handledare utvecklar sin handledning utgående från responsen. 16

17 3.2 Handledning av studerande och bedömning av inlärning Målet är att arbetsplatshandledaren kan introducera studerande handleda studerande bedöma studerandes inlärning. Föremål för bedömning Introduktion av studerande Kriterier för bedömning introducerar studerande så att de får en tydlig helhetsbild av arbetsplatsen, dess arbetsprocesser och sina arbetsuppgifter instruerar studerande om arbetssäkerhet i enlighet med arbetarskyddslagen, arbetsplatsens anvisningar, kollektivavtal och andra branschspecifika bestämmelser förklarar för de studerande vilket kunnande som förutsätts på arbetsplatsen. 17

18 Handledning av studerande försäkrar sig tillsammans med utbildningsanordnaren eller examensarrangören och de studerande om att inlärningsmålen för utbildningen på arbetsplatsen motsvarar kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna kan beskriva de olika faserna i arbetsprocessen för de studerande kan koppla ihop de studerandes arbetsuppgifter med kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna och vid behov bredda arbetsuppgifterna tar i handledningen hänsyn till studerande med särskilda behov, deras förutsättningar för lärande, deras hälsa och funktionsförmåga och deras eventuella behov av stöd uppmuntrar de studerande att följa upp och dokumentera hur lärandet framskrider tar i handledningen hänsyn till de studerandes individuella inlärningsmål skapar en positiv och förtroendefull atmosfär i handledningssituationerna handleder och uppmuntrar studerande också i besvärliga inlärningssituationer tar i handledningen hänsyn till arbetarskyddsoch säkerhetsföreskrifter handleder studerande med ändamålsenliga mångsidiga metoder använder i mån av möjlighet tillgänglig informations- och kommunikationsteknik samt sociala medieverktyg. 18

19 Bedömning av inlärning utgående från de bedömningskriterier som fastställs i examensgrunderna följer med hur de studerandes lärande framskrider genom att iaktta och observera deras arbete och framsteg ger i rätt tid de studerande tillräckligt med uppbyggande och utvecklande respons på lärandet med metoder som sporrar och motiverar använder i mån av möjlighet tillgänglig informations- och kommunikationsteknik samt sociala medieverktyg tillsammans med de studerande vägleder och uppmuntrar de studerande till självvärdering kan skilja mellan bedömning av inlärningen och bedömning av kunnandet vid yrkesprov. 19

20 3.3 Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande Målet är att arbetsplatshandledaren kan bedöma de studerandes kunnande vid yrkesprov eller examinandernas kunnande vid examenstillfällen. Föremål för bedömning Bedömning av de studerandes kunnande vid yrkesprov Bedömning av examinandernas kunnande vid examenstillfällen utgående från de bedömningskriterier som fastställs i examensgrunderna Kriterier för bedömning bedömer med mångsidiga bedömningsmetoder de studerandes kunnande utgående från examensgrunderna tar vid bedömningen hänsyn till studerande som behöver särskilt stöd och studerande som representerar olika språk- och kulturgrupper bedömer genom att iaktta och observera de studerandes arbete vid yrkesprov deltar i utvärderingssamtal genom att motivera sin åsikt om de studerandes kunnande dokumenterar vid behov sin bedömning och följer bestämmelserna om sekretess i enlighet med utbildningsanordnarens anvisningar lämnar på överenskommet sätt in de dokument som berör bedömningen till utbildningsanordnaren är insatt i jävsfrågor som gäller bedömare. bedömer med mångsidiga bedömningsmetoder examinandernas kunnande utgående från examensgrunderna tar vid bedömningen hänsyn till studerande som behöver särskilt stöd och studerande som representerar olika språk- och kulturgrupper deltar vid behov i ett möte, där examinanden kompletterar sina examensprestationer muntligt kan motivera sin bedömning dokumenterar sin bedömning och följer bestämmelserna om sekretess i enlighet med examensarrangörens anvisningar lämnar på överenskommet sätt in de dokument som berör bedömningen till examensarrangören är insatt i jävsfrågor som gäller bedömare. 20

21 Tryckt ISBN ISSN Online ISBN ISSN Utbildningsstyrelsen

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare Kompetenskarta för arbetsplatshandledare Heljä Hätönen Educa-Instituutti Oy Utgivare: Educa-Instituutti Oy Finansiär: Opetushallitus Översättning till svenska: Christel Forsblom Ombrytning Layout Studio

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 GRUNDER FÖR UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING Allmänna övergångsbestämmelser för yrkesutbildning och avläggande av yrkesexamen Från ingången av 2018 De utbildningsanordnare

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING Enligt föreskriften för utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv (2012:41) som finns i digitalt format på adressen www.utbildningsstyrelsen.fi/yrkesutbildning

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

INNEHÅLL OCH BEGREPP I DEN PERSONLIGA UTVECKLINGSPLANEN FÖR KUNNANDET ( ) 9 1 mom. i förordningen 673/2017. Begrepp och förklaringar

INNEHÅLL OCH BEGREPP I DEN PERSONLIGA UTVECKLINGSPLANEN FÖR KUNNANDET ( ) 9 1 mom. i förordningen 673/2017. Begrepp och förklaringar INNEHÅLL OCH BEGREPP I DEN PERSONLIGA UTVECKLINGSPLANEN FÖR KUNNANDET (6.2.2018) 9 1 mom. i förordningen 673/2017 I den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet ska utbildningsanordnaren föra

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 FÖRESKRIFT 48/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Grunder för

Läs mer

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov BILD. Utbildningssystemet i Finland Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Bedömning inom grundläggande yrkesutbildning

Läs mer

UTKAST SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:28

UTKAST SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:28 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR 2011 FÖRESKRIFT 19/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:28 Föreskrifter och anvisningar 2011:28 Grunder för fristående

Läs mer

Ansökningsskede i kortfilm

Ansökningsskede i kortfilm Ansökningsskede i kortfilm Denice Hohtari Yrkesakademin i Österbotten Våren 2017 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt 3 Resultat 5 Självvärdering 5 Bilaga 7 2 Bakgrund Efter diskussioner

Läs mer

En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar

En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar Utvecklingsarbete inom Examensmästarutbildningen Lilly Swanljung 2017 Innehåll 1. Inledning 2. Resultatredovisning

Läs mer

Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin

Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin Innehåll Förord 3 Arbetslivskontakter för de studerande 4 Yrkesprov 5 Varför, hur? 5 Nyttan? 5 Förverkligandet 6 Organ (=Yrkesteam) 7 Arbetsplatshandledare

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

STARTENKÄT Enkäten görs senast inom en månad från det att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet har godkänts.

STARTENKÄT Enkäten görs senast inom en månad från det att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet har godkänts. STUDERANDERESPONSFRÅGOR 2018 1(6) Svarsskala: (5) helt av samma åsikt (4) delvis av samma åsikt (3) delvis av samma åsikt och delvis av annan åsikt (2) delvis av annan åsikt (1) helt av annan åsikt STARTENKÄT

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

Examensmästare Examinandernas väg mot examen

Examensmästare Examinandernas väg mot examen Examensmästare 2017 Examinandernas väg mot examen Ett verktyg som stöder den personliga examensplanen samt berättar var examinanderna befinner sig på vägen mot examen. Johanna Nykamb Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE Gisela Andergård-Heiskanen 4.2.2017 Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare Inledning Vi har ett stort och utbrett nätverk av arbetsplatser där våra examinander

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.)

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Etunimi Sukunimi EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Föreskrifter och anvisningar 2012:43 Utbildningsstyrelsen och författare

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET Tom Lindström Nina Sederholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 1. Personlig tillämpning 2 2. Arbetsprocessen i fristående examina 4 2.1 Ansökningsskedet

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA

Läs mer

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Brita Brännbacka-Brunell, Margita Broman FRISTÅENDE EXAMINA Vad är fristående examina? Fristående examina är ett flexibelt sätt för vuxna att visa sin

Läs mer

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete inom examensmästarutbildningen. Social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare. Kirsi Widberg

Läs mer

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare Bedömarhandbok Marica Eliasson och Monika Sundqvist Yrkesexamen för sekreterare 22.10.2015 Innehållsförteckning: Introduktion sidan 3 Allmänt om fristående examen Centrala principer sidan 4 Beskrivning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 FÖRESKRIFT 46/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Grunder för fristående examen

Läs mer

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om yrkesutbildning 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om de yrkesinriktade examina som hör till undervisnings-

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FÖR KUNSKAP OCH BILDNING

FÖR KUNSKAP OCH BILDNING FÖR KUNSKAP OCH BILDNING 3... För kunskap och bildning 4... Organisation 4... Allmänbildande utbildning 4... Yrkesutbildning 5... Informations- och utvärderingsverksamhet 5... Sektortjänster 5... Svenskspråkig

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 FÖRESKRIFT 52/011/2009

Läs mer

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER Reviderad guide om verkställande av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildningen Guider och handböcker 2015:10

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare

Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare 16.3.2018 Innehåll Den nya yrkesutbildningen är kundorienterad och kompetensbaserad... 3 Utbildningen svarar mot individens och arbetslivets

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Uppdaterad i november 2014/CHN Din väg till examen - En beskrivning av hur en fristående examen avläggs har utarbetats 2011 vid Yrkesakademin

Läs mer

ARBETSLIVETS ROLL I YRKESUTBILDNINGEN CAROLA BRYGGMAN

ARBETSLIVETS ROLL I YRKESUTBILDNINGEN CAROLA BRYGGMAN ARBETSLIVETS ROLL I YRKESUTBILDNINGEN CAROLA BRYGGMAN 8.5.2018 UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN Utbildning på andra stadiet Gymnasieutbildning, allmänbildande utbildning som leder till studentexamen, behörighet

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

AIPAL. - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare)

AIPAL. - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare) AIPAL - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare) Eva-Maria Löfqvist Examensmästarstuderande Våren 2017 Yrkesakademin

Läs mer

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 För examensarrangörer och examenskommissioner Guider och handböcker 2015:7 Utbildningsstyrelsen 6:e reviderade upplagan Guider och handböcker 2015:7 ISBN 978-952-13-6178-4

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina AiHe-projektet Personlig tillämpning i samband med fristående examina verktyg för aktörerna

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Ny kompetens genom läroavtal

Ny kompetens genom läroavtal Ny kompetens genom läroavtal Erfarenheter och behov hos EK:s medlemsföretag Finlands Näringsliv Ny kompetens genom läroavtal Erfarenheter och behovhos EK:s medlemsföretag VAD ÄR LÄROAVTALSUTBILDNING? TRE

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen

Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen Grundexamen inom skogsbranschen 2014, examensdel Skogsvård och drivning Henrik Östman,

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010 FÖRESKRIFT 43/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:16 Föreskrifter och anvisningar 2010:16 Grunder

Läs mer

MÅLEN FÖR OCH UBBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEASSISTENT

MÅLEN FÖR OCH UBBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEASSISTENT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD ÄNDRING AV FÖRESKRIFT BILAGA 1 1(5) 1 MÅLEN FÖR OCH UBBYGGNADEN AV I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEASSISTENT 1.2 UPPBYGGNADEN AV I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION I AUDIOVISUELL

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH-501-2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 INNEHÅLL PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6 BEDÖMNINGSGUIDE 2015 Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina Guider och handböcker 2015:6 3. revirerad upplaga (nätpublikation) Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2015:6 ISBN 978-952-13-6177-7

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier Namn på examen: 1(14) Namn: Telefon: Adress: Utbildningen inleddes: Födelsetid: Email adress: Postnummer o postanstalt: Uppskattad avslutningsdag: Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Läs mer

REFORMORDLISTA FÖR YRKESUTBILDNINGEN

REFORMORDLISTA FÖR YRKESUTBILDNINGEN Undervisnings och kulturministeriet 04/2017 REFORMORDLISTA FÖR YRKESUTBILDNINGEN anordnare av yrkesutbildning; anordnare av yrkesinriktade examina och yrkesutbildning = aktörer som av undervisnings och

Läs mer