UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013"

Transkript

1 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

2 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet med arbetslivet är faktiskt lagstiftat! Examenssystemet uppkom som ett direkt svar på kritiken mot vuxenutbildningens ojämna kvalitet och dess bristande koppling till arbetslivets behov Nationella examensgrunder för att garantera jämn kvalitet på kunnandet. Varje examen har sina egna examensgrunder, dvs. en beskrivning av vad yrkesskickligheten består av och vilka kriterier som skall fyllas (kan, förstår, behärskar, känner till osv.) Examensgrunderna utarbetas av arbetslivet, utbildningsanordnarna och Utbildningsstyrelsen

3 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Aktörer i systemet är Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, examenskommissioner, utbildningskommissioner, utbildningsanordnare, intresseorganisationer Det praktiska arbetet övervakas av examenskommissioner som består av arbetsgivarpartens, arbetstagarpartens och utbildningsorganisationernas representanter Examensarrangören (en skola) anhåller om rätt att ordna examen och gör ett avtal med examenskommissionen

4 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Tre examensnivåer för fristående examen: grund-, yrkes- och specialyrkesexamen Grundexamen bedöms med vitsord (1-3), yrkesexamen och specialyrkesexamen med godkänd - underkänd Yrkesskickligheten påvisas och bedöms i examenstillfälle, där kunnandet mäts i förhållande till examensgrunderna Examinanden har rätt att få tidigare kunnande erkända Det finns ca 360 examina, varav dryga 80 kan avläggas på svenska

5

6 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Fristående examenssystemets centrala principer Arbetslivscentrerat Oberoende av hur yrkesskickligheten förvärvats Yrkesskicklighet visas vid examenstillfällen Personlig tillämpning (se Fristående examenssystemets centrala principer bild med spindel bilden utvecklad av Gun-Lis Landgärds och Christel Holmlund-Norrén)

7 PERSONLIG EXAMENSPROCESS Steg 1: Ansökningsskedet - Kartläggning Vad kan examinanden från tidigare Eventuella intyg från arbetsgivaren Anhållan om erkännande av kunnande Vad inom examen kan påvisas på arbetsplatsen Behövs andra miljöer för examenstillfället Bedömarresurs på arbetsplatsen, handledare/mentor på arbetsplatsen (får inte fungera som bedömare) Finansiering Beslut om fortsättning Steg 2: Plan för avläggande av examen Examinanden utreder möjligheterna att avlägga examensdelen ( bedömare, plats, tidpunkt mm )

8 PERSONLIG EXAMENSPROCESS Steg 3: Lärprocessen Personlig studieplan Personliga studievägar Förberedande utbildning som bedöms Kunnande som examinanden inte har från tidigare ska han/hon lära på ett eller annat sätt och detta bedöms

9 EXAMINANDENS UPPGIFTER INNAN EXAMENSTILLFÄLLET Examinanden planerar och beskriver hur kunnandet inom examensdelen skall påvisas Examinanden lämnar in sitt skriftliga dokument till bedömarna Examinanden kommer överens med bedömare om tider och platser för påvisande av kunnandet och för bedömningsmöte och ev. diskussion innan arbetsgivarrepresentant arbetstagarrepresentant representant för examensarrangören (examensmästare)

10 EXAMENSARRANGÖRENS UPPGIFTER INNAN EXAMENSTILLFÄLLET Examensarrangören anmäler till examenskommissionen om vilka examenstillfällen som skall förverkligas (skall göras två veckor innan examenstillfället förverkligas) Vissa kommissioner har detta förfarande Examensarrangören skickar bedömningsblanketter (baserar sig på examensgrunderna) till de utsedda bedömarna minst en vecka innan examenstillfället förverkligas

11 ARBETSLIVETS UPPGIFTER INNAN EXAMENSTILLFÄLLET Sätta sig in i examensgrunderna och den specifika examensdelen Planera uppgifter som ska ingå i examenstillfället tillsammans med examinanden Tydliggöra examinandens ansvar under planering och examenstillfälle Läsa/ta del av examinandens planering, självvärdering och eventuella övriga dokument (t.ex. beskrivning av sådant som inte kan visas, projektplan, Fhj-kort, övrigt)

12 FÖRVÄNTNINGAR PÅ BEDÖMARE Anmäla jäv. Jävig att fungera som bedömare är examinandens egen släkting, ansvarig lärare för förberedande utbildning, arbetsplatshandledare eller närmaste förman. Anmälan bör ske så fort som möjligt! Tystnadsplikt gäller även här! Delta aktivt i bedömning av examenstillfälle, bedömningsmöte med tillhörande diskussion.

13 EXAMENSTILLFÄLLE Omfattningen varierar i genomsnitt mellan 1dag 1 vecka beroende på avtal med kommissionen, möjligheterna att uppvisa kunnandet och personlig tillämpning I vissa examina kan examenstillfället göras på flera olika arbetsplatser Examinanden arbetar med de dagliga uppgifterna på arbetsplatsen inom ramen för det egna yrket och utgående från examensgrunderna samt den egna planen Alla bedömare behöver inte se allt under alla dagar

14 SPECIELLA SITUATIONER Examenstillfället avbryts om patientens/klientens säkerhet äventyras eller om examinanden visar sådana allvarliga brister i sitt kunnande att egen eller medarbetarnas säkerhet äventyras Examinanden har rätt att fortsätta ett pågående examenstillfälle ifall examenstillfället inte är tillräckligt av någon orsak Om examenstillfället bedöms som underkänt har examinanden rätt att göra en omtagning. Omtagningen sker efter att examinanden har förkovrat sig tillräckligt i den aktuella examensdelen Examinanden har vid underkänt examenstillfälle rätt att lämna in ett rättelseyrkande till examenskommissionen Examenskommissionen kan via examensarrangören begära eventuella tilläggsutredningar kring examensprestationerna av bedömarna

15 BEDÖMNING AV YRKESKUNNANDE BEDÖMNINGEN Vem får bedöma? Olika examina har olika krav på bedömarnas utbildning och arbetserfarenhet Bedömarna bör ha tillräcklig yrkesskicklighet, förmåga att se helheter, social beredskap och vilja att utveckla yrkesskickligheten hos examinanderna Bedömaren kan inte byta roll mellan arbetstagare och arbetsgivare

16 BEDÖMNING AV YRKESKUNNANDE Tyngdpunkten vid bedömningen av yrkeskunnandet ligger på det praktiska arbetet och arbetsmetoderna Bedömning av Vad en person kan och vet Hur en person tänker, processerar, löser problem, är kreativ Varför personen agerar som hon gör - betydelsen av kunskaper, handlingar och känslor Examenstillfällena skall vara utformade så att man kan bedöma om examinanden har det centrala kunnandet som behövs för yrket

17 BEDÖMNING AV YRKESKUNNANDE Frågor man kan ställa Hur tänkte du när du... Vad grundar sig... Vad är följande steg... Hur förklarar du... Vad tänker du göra... Varför valde du... Vad är det för nytta med detta i ditt arbete... Hur skulle du utveckla din organisation/vår organisation... Kan du ännu förtydliga... Hur har du lyckats med din arbetsuppgift... Vad är du speciellt nöjd med? Varför? Vad skulle du göra på ett annat sätt Varför? På vilket sätt?

18 BEDÖMNINGSDISKUSSION Efter avlutat examenstillfälle hålls i de flesta fall en bedömningsdiskussion där om möjligt arbetsgivarbedömare, arbetstagarbedömare och examensmästaren deltar tillsammans med examinanden Vid detta tillfälle går man igenom hela examensdelen och examinandens självvärdering Examensmästaren leder diskussionen och dokumenterar resultatet av bedömningen i bedömningsblanketten som alla bedömare undertecknar Bedömningsdiskussionen hålls så snart som möjligt efter avslutat examenstillfälle

19 BEDÖMNINGSMÖTE Under bedömningsmötet utformas ett förslag till bedömningsbeslut om examinandens yrkesskicklighet utgående från bedömningsmaterialet Om bedömarna är av olika åsikt kontrollerar och jämför man med grunderna för examen. Alla bedömares åsikter väger lika tungt och ett gemensamt beslut nås Efter mötet meddelas examinanden genast resultatet. Samtidigt meddelas examinanden om förfaringssättet vid begäran om rättelse av bedömning Vid behov kan bedömningsmötet hållas via ACP

20 EXAMENSBETYG Examenskommissionen fastställer bedömningen och utfärdar betyg när alla delar i examen är klara Examensbetyget undertecknas av ordförande i examenskommissionen och skolans rektor

21 GEMENSAM UTVECKLING Inför nästa bedömningsmöte du deltar i vill vi att du funderar på dessa frågor och sedan gemensamt med examensmästaren diskuterar utvecklingsförslag Bedömningsmetoder som används och som kunde utvecklas Hur hantera situationer med examinander i behov av särskilt stöd och med olika språk- och kulturbakgrund Frågor kring sekretess och jäv Motivering av bedömning Dokumentation

22 GEMENSAM UTVECKLING TACK för att ni finns och är med och utvecklar branscherna och gör det möjligt för examinander att få behörighet och kunnande

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Brita Brännbacka-Brunell, Margita Broman FRISTÅENDE EXAMINA Vad är fristående examina? Fristående examina är ett flexibelt sätt för vuxna att visa sin

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Examensmästarutbildning 2016-2017 Utvecklingsarbete Yvonne Druveus & Anki Svenlin Hösten 2016 2 Innehåll: 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3.

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare Bedömarhandbok Marica Eliasson och Monika Sundqvist Yrkesexamen för sekreterare 22.10.2015 Innehållsförteckning: Introduktion sidan 3 Allmänt om fristående examen Centrala principer sidan 4 Beskrivning

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete inom examensmästarutbildningen. Social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare. Kirsi Widberg

Läs mer

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE Gisela Andergård-Heiskanen 4.2.2017 Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare Inledning Vi har ett stort och utbrett nätverk av arbetsplatser där våra examinander

Läs mer

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Uppdaterad i november 2014/CHN Din väg till examen - En beskrivning av hur en fristående examen avläggs har utarbetats 2011 vid Yrkesakademin

Läs mer

Kundinriktad verksamhet

Kundinriktad verksamhet Kundinriktad verksamhet Kvalitativ kundundersökning om arbetslivssamarbete inom fristående examen Utvecklingsarbete för examensmästarstudier 2015 Jonas Kackur Håkan Sundelin Mikael Lindvall 1. Inledning

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Examensmästarens uppgifter ur arbetslivets perspektiv

Examensmästarens uppgifter ur arbetslivets perspektiv 1 Examensmästarens uppgifter ur arbetslivets perspektiv Studerande: Pauleen Mannevaara Bransch: Social, hälso och idrottsomårdet Datum: 21.11.2016 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET Tom Lindström Nina Sederholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 1. Personlig tillämpning 2 2. Arbetsprocessen i fristående examina 4 2.1 Ansökningsskedet

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

Din väg till examen. Det fristående examenssystemet

Din väg till examen. Det fristående examenssystemet Din väg till examen Det fristående examenssystemet Uppdaterad i november 2012. Din väg till examen - det fristående examenssystemet har utarbetats under 2011 vid Yrkesakademin i Österbotten inom projektet

Läs mer

Marina Spets Mats Sundqvist Kim Vikström. Utbildningspaket fö r blivande examenshandledare

Marina Spets Mats Sundqvist Kim Vikström. Utbildningspaket fö r blivande examenshandledare Marina Spets Mats Sundqvist Kim Vikström Utbildningspaket fö r blivande examenshandledare Inledning Del 3 i vår examensmästarutbildning gäller kvalitetssäkring i verksamheten med fristående examen. När

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA

Läs mer

UTKAST SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:28

UTKAST SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:28 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR 2011 FÖRESKRIFT 19/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:28 Föreskrifter och anvisningar 2011:28 Grunder för fristående

Läs mer

Ansökningsskede i kortfilm

Ansökningsskede i kortfilm Ansökningsskede i kortfilm Denice Hohtari Yrkesakademin i Österbotten Våren 2017 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt 3 Resultat 5 Självvärdering 5 Bilaga 7 2 Bakgrund Efter diskussioner

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 FÖRESKRIFT 48/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Grunder för

Läs mer

Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen

Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen Grundexamen inom skogsbranschen 2014, examensdel Skogsvård och drivning Henrik Östman,

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar

En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar Utvecklingsarbete inom Examensmästarutbildningen Lilly Swanljung 2017 Innehåll 1. Inledning 2. Resultatredovisning

Läs mer

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina ANVISNING 6.7.2016 3/440/2016 Giltighetstid: fr.om 1.8.2016 tillsvidare Upphäver Utbildningsstyrelsens anvisning 1/440/2012 av 13.2.2012 Arrangörer av fristående examina, examenskommissioner AVTAL OM ANORDNANDE

Läs mer

Examensmästare Examinandernas väg mot examen

Examensmästare Examinandernas väg mot examen Examensmästare 2017 Examinandernas väg mot examen Ett verktyg som stöder den personliga examensplanen samt berättar var examinanderna befinner sig på vägen mot examen. Johanna Nykamb Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV EXAMENSPROCESSEN FÖR DEN ENSKILDA EXAMINANDEN I DET FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET

KVALITETSSÄKRING AV EXAMENSPROCESSEN FÖR DEN ENSKILDA EXAMINANDEN I DET FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET KVALITETSSÄKRING AV EXAMENSPROCESSEN FÖR DEN ENSKILDA EXAMINANDEN I DET FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Modell på offertbegäran som garanterar en kvalitativ utvecklingsprocess OPTIMA August 29, 2013 Carin Hagman

Läs mer

Hur planera och arrangera bedömningen vid examenstillfällen för Vigu.

Hur planera och arrangera bedömningen vid examenstillfällen för Vigu. Hur planera och arrangera bedömningen vid examenstillfällen för Vigu. YRKESEXAMEN FÖR VILDMARKS- OCH NATURGUIDE Johan Lind Axxell Brusaby 9. Januari 2015 Utvecklingsarbete för Examensmästarutbildning Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING Allmänna övergångsbestämmelser för yrkesutbildning och avläggande av yrkesexamen Från ingången av 2018 De utbildningsanordnare

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Din väg till examen - en beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen - en beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen - en beskrivning av hur en fristående examen avläggs 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 2 Vad är en fristående examen?... 4 2.1 Examensgrunderna styr resan till examen... 6 2.2 Färdigheter

Läs mer

AIPAL. - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare)

AIPAL. - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare) AIPAL - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare) Eva-Maria Löfqvist Examensmästarstuderande Våren 2017 Yrkesakademin

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

EXAMENSMÄSTARE Utbildningsprogram. (25 sp)

EXAMENSMÄSTARE Utbildningsprogram. (25 sp) EXAMENSMÄSTARE Utbildningsprogram (25 sp) Utbildningsstyrelsen 2007 Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3393-4 (häft.) ISBN 978-952-13-3394-1 (pdf) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.)

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Etunimi Sukunimi EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Föreskrifter och anvisningar 2012:43 Utbildningsstyrelsen och författare

Läs mer

Utveckling av bedömningsblanketter

Utveckling av bedömningsblanketter Johan Nyman, byggnadsbranschen Stefan Svenlin, artesan-finsnickare Utveckling av bedömningsblanketter Grundexamen Yrkesexamen Specialyrkesexamen Våren 2017 Utveckling av bedömningsblanketter Johan Nyman,

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 För examensarrangörer och examenskommissioner Guider och handböcker 2015:7 Utbildningsstyrelsen 6:e reviderade upplagan Guider och handböcker 2015:7 ISBN 978-952-13-6178-4

Läs mer

GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE

GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE Lena Holmberg Examensmästare Yrkesakademin 2013.10.11 BEDÖMARE VID EXAMENSTILLFÄLLE FÖR GRUNDEXAMEN INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR KÖTTBRANSCHEN

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor Personlig tillämpning Lista över vem som handleder i olika skeden

Innehållsförteckning. Bilagor Personlig tillämpning Lista över vem som handleder i olika skeden Innehållsförteckning Inledning Syfte och metod Grundexamen i hemarbets rengöringsservice Genomförande Kommentarer från examinander Kommentarer från arbetsgivare Handledning vid ansökningsskedet Handledning

Läs mer

Handledningsplan för studerande med särskilda behov

Handledningsplan för studerande med särskilda behov Handledningsplan för studerande med särskilda behov 1. Vid ansökningsskedet och börjande av studier 2. Anskaffning av yrkesskicklighet 3. Förverkligande av examenstillfällen Studie skede Fundera på Vad

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

Bedömningen i fristående examenssystemet utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens representanters synsätt

Bedömningen i fristående examenssystemet utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens representanters synsätt Bedömningen i fristående examenssystemet utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens representanters synsätt Dan Jankens och Peter Björklund Examensmästare del 3 Kvalitetssäkring Examensmästarutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 FÖRESKRIFT 52/011/2009

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011

SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:30 Föreskrifter och anvisningar 2011:30 Grunder

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 FÖRESKRIFT 46/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Grunder för fristående examen

Läs mer

Personlig tillämpning vid avläggande av examen. Utveckling av elektronisk PEP (personlig examensplan) inom YA!

Personlig tillämpning vid avläggande av examen. Utveckling av elektronisk PEP (personlig examensplan) inom YA! Personlig tillämpning vid avläggande av examen Utveckling av elektronisk PEP (personlig examensplan) inom YA! Malin Överholm Administration 23.01.2017 1 Innehåll 1. Inledning 2. Genomförande 3. Produkten

Läs mer

FÖRESKRIFT 14/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 14/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 14/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM INFORMATIONSFÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM INFORMATIONSFÖRMEDLING

Läs mer

JÄMFÖRELSE OCH UTVECKLING AV EXAMENSTILLFÄLLENA I FRISTÅENDE EXAMEN HOS AXXELL

JÄMFÖRELSE OCH UTVECKLING AV EXAMENSTILLFÄLLENA I FRISTÅENDE EXAMEN HOS AXXELL JÄMFÖRELSE OCH UTVECKLING AV EXAMENSTILLFÄLLENA I FRISTÅENDE EXAMEN HOS AXXELL Utvecklingsarbete Examensmästarutbildning 2015 Kjell Forsman INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Syfte och avgränsningar

Läs mer

Handledning, material och stöd inom fristående examen

Handledning, material och stöd inom fristående examen Handledning, material och stöd inom fristående examen - Marknadsföringsmaterial för läroavtal Mats Wickman och Carina Åkerholm Examensmästare Optima 2014-2016 Inledning... 1 Läroavtal... 1 Vad behövs för

Läs mer

Specialyrkesexamen i ledarskap. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste]

Specialyrkesexamen i ledarskap. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen i ledarskap [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen i ledarskap: [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] [sv Perusteen nimi] Specialyrkesexamen i ledarskap [sv

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 52/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:28 Föreskrifter och anvisningar 2010:28 Grunder för fristående

Läs mer

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov BILD. Utbildningssystemet i Finland Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Bedömning inom grundläggande yrkesutbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010 FÖRESKRIFT 43/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:16 Föreskrifter och anvisningar 2010:16 Grunder

Läs mer

AVTAL OM ANORDNANDE AV FRISTÅENDE EXAMINA 2012

AVTAL OM ANORDNANDE AV FRISTÅENDE EXAMINA 2012 Etunimi Sukunimi AVTAL OM ANORDNANDE AV FRISTÅENDE EXAMINA 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Föreskrifter och anvisningar 2012:25 AVTAL OM ANORDNANDE AV FRISTÅENDE

Läs mer

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 23/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 23/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Föreskrift 41/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Grunder för fristående

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

Examenstillfällen och att visa sin yrkesskicklighet i specialyrkesexamen i ledarskap

Examenstillfällen och att visa sin yrkesskicklighet i specialyrkesexamen i ledarskap Examenstillfällen och att visa sin yrkesskicklighet i specialyrkesexamen i ledarskap Anna-Lena Groos Ålands yrkesgymnasium, företagsekonomi Specialyrkesexamen i ledarskap Mariehamn 19 november 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING Enligt föreskriften för utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv (2012:41) som finns i digitalt format på adressen www.utbildningsstyrelsen.fi/yrkesutbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer

YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSTJÄNST 2010

YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSTJÄNST 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSTJÄNST 2010 FÖRESKRIFT 47/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:20 Föreskrifter och anvisningar 2010:20 Grunder för fristående

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

Handledningsmaterial inför examenstillfällen inom Grundexamen i barn- och familjearbete. obligatoriska examensdelar

Handledningsmaterial inför examenstillfällen inom Grundexamen i barn- och familjearbete. obligatoriska examensdelar Handledningsmaterial inför examenstillfällen inom Grundexamen i barn- och familjearbete obligatoriska examensdelar Gunilla Holmberg och Charlotta Lillas Utvecklingsarbete, Examensmästarutbildningen, 15.10.2016

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

FÖRESKRIFT 34/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 34/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 34/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRGYLLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRGYLLARE 2008 FÖRESKRIFT 34/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

PERSONLIG TILLÄMPNING UR OLIKA SYNVINKLAR

PERSONLIG TILLÄMPNING UR OLIKA SYNVINKLAR PERSONLIG TILLÄMPNING UR OLIKA SYNVINKLAR Förutsättningar för att lyckas och god praxis Guider och handböcker 2015:2 Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker 2015:2 ISBN 978-952-13-5910-1

Läs mer

Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande - Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 69/518/2010. Rapport i december 2011

Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande - Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 69/518/2010. Rapport i december 2011 1 Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande - Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 69/518/2010 Rapport i december 2011 2 Innehåll: Förord Sida 1. Inledning 4 2. Målsättning

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier Namn på examen: 1(14) Namn: Telefon: Adress: Utbildningen inleddes: Födelsetid: Email adress: Postnummer o postanstalt: Uppskattad avslutningsdag: Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

YRKESPROVEN TAS I BRUK

YRKESPROVEN TAS I BRUK Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K E S F YRKESPROVEN TAS I BRUK Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-2769-3 (häft.) ISBN 952-13-2770-7 (pdf) ÖVERSÄTTNING: Kerstin Lindroos-Falck LAYOUT: Kirsti Pohjapelto

Läs mer

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om yrkesutbildning 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om de yrkesinriktade examina som hör till undervisnings-

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer