Specialyrkesexamen i företagsledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialyrkesexamen i företagsledning"

Transkript

1 Specialyrkesexamen i företagsledning

2 Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning som krävs av en företagsledare. De kan precisera ett företags strategi, utarbeta en strategisk utvecklingsplan, leda ett företags strategi och utveckla sin egen ledningskompetens. Beroende på vilka valbara examensdelar de valt har de särskilt god ledningskompetens av nätverk, arbetslag, kundrelationer, processer eller ekonomi. De som avlagt denna examen kan vara verksamma som företagare, som medlemmar i en ledningsgrupp eller som chefer eller medlemmar i ledningsgruppen i en organisation som bedriver affärsverksamhet. De ansvarar för verksamheten i en organisation eller en del av en organisation och påverkar genom sina beslut hela organisationens utveckling. Perusteen nimi Specialyrkesexamen i företagsledning Föreskriftens diarienummer 9/011/2016 Korvattavat määräykset 4/011/2008 Koulutuskoodit Specialyrkesexamen för företagsledning (337107) Voimaantulo

3 Innehållsförteckning 1. [sv Tutkinnon muodostuminen] Examensdelar Utveckling av ett företags strategi Utveckling av den egna ledningskompetensen Ledning av nätverk Ledning av arbetslag Kompetensutveckling Utveckling av processer Utveckling av kundrelationer Utveckling av ett företags ekonomi Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande Bilaga. Beskrivning av examen Specialyrkesexamen i företagsledning Uppbyggnaden av examen Kunnande hos personer som avlagt denna examen Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/ erkänt slutbetyget Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) Betygsskala/krav för godkännande Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå Rättslig grund Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget Krav på grundutbildning

4

5 1. [sv Tutkinnon muodostuminen] Specialyrkesexamen i företagsledning består av fyra examensdelar, av vilka två är obligatoriska och två valbara. OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR 2 [SV KPL] Utveckling av ett företags strategi, [sv P] Utveckling av den egna ledningskompetensen, [sv P] VALBARA EXAMENSDELAR 2 [SV KPL] Ledning av nätverk Ledning av arbetslag Kompetensutveckling Utveckling av processer Utveckling av kundrelationer Utveckling av ett företags ekonomi 1 [sv Tutkinnon muodostuminen]

6 2. Examensdelar 2.1. Utveckling av ett företags strategi [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan analysera och dra slutsatser om nuläget i ett företag och dess verksamhetsmiljö samt om hur läget kommer att förändras formulera ett företags mission, vision och centrala värderingar precisera ett företags strategi bestämma ett företags viktigaste utvecklingsområden. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att analysera och precisera en strategi när han eller hon är verksam som företagare, som medlem i en ledningsgrupp eller som chef i en organisation eller del av en organisation som bedriver affärsverksamhet. Strategin utvecklas i samarbete med företagets viktigaste interna eller externa intressentgrupper. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. [sv Arviointi] EXAMINANDEN ANALYSERAR OCH DRAR SLUTSATSER OM NULÄGET I ETT FÖRETAG OCH DESS VERKSAMHETSMILJÖ SAMT OM HUR LÄGET KOMMER ATT FÖRÄNDRAS. tar med hjälp av indikatorer och andra informationskällor reda på nuläget i företaget vad gäller kundrelationer, processer, ekonomin och kompetensen bedömer med hjälp av olika informationskällor nuläget i företagets verksamhetsmiljö och hur läget kommer att förändras i fråga om företagets kundrelationer, processer, ekonomi och kompetens bedömer företagets viktigaste intressent- och nätverksrelationer samt deras betydelse för företaget drar sina slutsatser utifrån nuläget i företaget och dess verksamhetsmiljö samt utifrån hur läget kommer att förändras. Examensdelar 2

7 EXAMINANDEN FORMULERAR ETT FÖRETAGS MISSION, VISION OCH CENTRALA VÄRDERINGAR. formulerar företagets mission genom att ange syftet med företagets verksamhet och företagets mål ur kundrelationernas och ägarnas synvinkel uppdaterar visionen, som beskriver företagets verksamhet och mål, i samarbete med de viktigaste intressentgrupperna och bedömer om visionen är logisk, begriplig, mätbar, funktionell och inspirerande fastställer utifrån visionen målen för kundrelationer, ekonomi, processer och kompetens beaktar visionens betydelse med tanke på hur den beskriver företagets och dess intressentgruppers gemensamma mål fastställer de värderingar som styr företagets verksamhetskultur. EXAMINANDEN PRECISERAR ETT FÖRETAGS STRATEGI. väljer och motiverar den strategi som han eller hon använder fastställer interaktivt tillsammans med den egna organisationen de strategiska målen för att nå visionen. EXAMINANDEN BESTÄMMER ETT FÖRETAGS VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDEN. fastställer utifrån företagets nuläge, vision och strategi de viktigaste utvecklingsområdena och åtgärderna och använder vid behov experter och de centrala intressentgrupperna preciserar utvecklingsområdena och åtgärderna ur kundrelationernas, ekonomins, processernas och kompetensens synvinkel fastställer mätbara mål för utvecklingsområdena och åtgärderna tillsammans med de centrala intressentgrupperna analyserar utvecklingsområdena och åtgärderna och placerar dem i en välmotiverad rangordning motiverar utvecklingsbehovet och åtgärderna för organisationen och den centrala intressentgruppen Utveckling av den egna ledningskompetensen [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan utföra ledningsarbete bedöma sin ledningskompetens utveckla sin ledningskompetens. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att utveckla sin ledningskompetens när hen är verksam som företagare, som medlem i en ledningsgrupp eller som chef i en organisation eller del av en organisation som bedriver affärsverksamhet. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 3 Examensdelar

8 [sv Arviointi] EXAMINANDEN UTFÖR LEDNINGSARBETE. leder sitt företag enligt strategin informerar om företagets värderingar och kultur kommunicerar med intressentgrupperna på ett interaktivt sätt och beaktar i kommunikationen att människor är olika ger och tar emot respons på ett konstruktivt sätt kommunicerar muntligt och skriftligt på flytande finska eller svenska sörjer för välbefinnandet i arbetet sörjer för sin arbetsförmåga och sitt välbefinnande. EXAMINANDEN BEDÖMER SIN LEDNINGSKOMPETENS. bedömer sitt ledarskap och behoven att utveckla det med hjälp av analysverktyg och -metoder som han eller hon själv valt bedömer självkritiskt sitt arbete som företagschef bestämmer mål för sitt ledarskap och fastställer utvecklingsbehoven. EXAMINANDEN UTVECKLAR SIN LEDNINGSKOMPETENS. utnyttjar respons som han eller hon begärt och fått vid utveckling av sin ledningskompetens bestämmer genom vilka åtgärder det egna ledarskapet ska utvecklas utarbetar en plan för utveckling av sitt ledarskap tillsammans med de viktigaste intressentgrupperna utvecklar sitt ledarskap enligt utvecklingsplanen Ledning av nätverk [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan leda nätverk bedöma ledningen av nätverk utveckla ledningen av nätverk. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att leda nätverk. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. Examensdelar 4

9 [sv Arviointi] EXAMINANDEN LEDER NÄTVERK. säkerställer att det finns uppdaterade, gemensamt överenskomna rutiner för samarbetet med de viktigaste strategiska partnerna organiserar arbetet i företagets nätverk genom att ge nyckelpersonerna ansvar och befogenheter ser till att verksamheten överensstämmer med de mål som nätverken satt upp och upprätthåller verksamheten ser till att det inom organisationen och till de viktigaste intressentgrupperna ges information om nätverken på ett ändamålsenligt och interaktivt sätt. EXAMINANDEN BEDÖMER LEDNINGEN AV NÄTVERK. bedömer de nätverk som är väsentliga med tanke på företagets strategi och drar slutsatser om nätverkens nuläge bedömer tillsammans med nätverkspartnerna vilket mervärde nätverket ger företagets förmåga att dra nytta av nätverken samt behoven av att förbättra förmågan bedömer om kommunikationen i nätverket fungerar. EXAMINANDEN UTVECKLAR LEDNINGEN AV NÄTVERK. tar reda på vilka mål företaget satt upp för nätverken bestämmer tillsammans med nätverkspartnerna en målbild för ledningen av nätverken och fastställer behoven av att utveckla ledningen av dem bestämmer genom vilka åtgärder ledningen av nätverken ska utvecklas främjar en vision och en verksamhetskultur som stärker ledningen av nätverk i enlighet med strategin ser till att de resurser som behövs för utveckling av arbetet i nätverk och ledningen av dem finns tillgängliga ser till att de åtgärder som behövs för det nödvändiga utvecklingsarbetet vidtas Ledning av arbetslag [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan leda ett arbetslag bedöma ledningen av ett arbetslag utveckla ledningen av ett arbetslag. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att leda ett arbetslag. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 5 Examensdelar

10 [sv Arviointi] EXAMINANDEN LEDER ETT ARBETSLAG. ser till att lednings- och verksamhetskulturen är funktionell och i linje med strategin kommunicerar på arbetsplatsen på ett ändamålsenligt och interaktivt sätt organiserar ledningsarbetet i företaget genom att ge nyckelpersonerna ansvar och befogenheter ser till att överenskomna rutiner följs informerar om företagets strategi. EXAMINANDEN BEDÖMER LEDNINGEN AV ETT ARBETSLAG. bedömer ur strategins synvinkel ledningen av aktuella frågor i arbetslaget, människor och kompetens bedömer kommunikationen i arbetslaget bedömer tillsammans med personalen företagets ledningskultur och utvecklingsbehov tar tillsammans med personalen fram en målbild för ledningen av arbetslaget och fastställer behoven av att utveckla ledningsarbetet. EXAMINANDEN UTVECKLAR LEDNINGEN AV ETT ARBETSLAG. sörjer enligt strategin för att visionen och verksamhetskulturen stöder utvecklingen av ledningsarbetet sörjer för att det finns kompetens för utveckling av ledningskulturen utvecklar kommunikationen i arbetslaget leder genomförandet av utvecklingsplanen för att nå den uppsatta målbilden Kompetensutveckling [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan utarbeta en plan för kompetensutveckling leda kompetensutveckling. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att utveckla personalens kompetens. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. Examensdelar 6

11 [sv Arviointi] EXAMINANDEN UTARBETAR EN PLAN FÖR KOMPETENSUTVECKLING. preciserar de utvecklingsobjekt som finns i fråga om kompetens och som är väsentliga med tanke på företagets strategi utarbetar en plan för kompetensutveckling som innehåller en tidsplan och beaktar då företagets strategiska mål fastställer vilka intressentgrupper som är centrala med tanke på kompetensutvecklingen företagets förmåga att genomföra kompetensutveckling i enlighet med strategin. EXAMINANDEN LEDER KOMPETENSUTVECKLING. organiserar kompetensutvecklingen genom att ge anställda ansvar och befogenheter ser till att det finns tillräckligt med resurser för utveckling av verksamheten engagerar organisationen och de centrala intressentgrupperna i genomförandet av planen för kompetensutveckling leder kompetensutvecklingen i enlighet med värderingarna, visionen och strategin Utveckling av processer [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan bedöma nuläget i ett företags processer och vilka behov det finns att utveckla dem utarbeta en plan för utveckling av processer leda utveckling av processer. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att utveckla processer. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 7 Examensdelar

12 [sv Arviointi] EXAMINANDEN BEDÖMER NULÄGET I ETT FÖRETAGS PROCESSER OCH VILKA BEHOV DET FINNS ATT UTVECKLA DEM. identifierar de centrala processerna för genomförande av företagets strategi bestämmer vilka intressentgrupper som är centrala med tanke på utvecklingen av processerna nuläget i processerna med avseende på genomförandet av strategin behovet av att utveckla processerna drar slutsatser om hur processerna behöver utvecklas. EXAMINANDEN UTARBETAR EN PLAN FÖR UTVECKLING AV PROCESSER. utarbetar på basis av slutsatserna en plan för utveckling av processerna i enlighet med företagets strategiska mål engagerar de viktigaste intressentgrupperna i genomförandet av planen för processutveckling. EXAMINANDEN LEDER UTVECKLING AV PROCESSER. företagets förmåga att genomföra processutveckling i enlighet med strategin ger ansvar, befogenheter och resurser för utvecklingen av processerna leder utvecklingen av processerna Utveckling av kundrelationer [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan bedöma nuläget i ett företags kundrelationer och vilka behov det finns att utveckla dem utarbeta en plan för utveckling av kundrelationer leda utveckling av kundrelationer. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att utveckla kundrelationer. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. Examensdelar 8

13 [sv Arviointi] EXAMINANDEN BEDÖMER NULÄGET I ETT FÖRETAGS KUNDRELATIONER OCH VILKA BEHOV DET FINNS ATT UTVECKLA DEM. identifierar de kundrelationer som är centrala med tanke på strategin identifierar de intressentgrupper som är centrala med tanke på utvecklingen av kundrelationerna nuläget i fråga om kundrelationerna med avseende på genomförandet av strategin behovet av att utveckla kundrelationerna drar slutsatser om hur kundrelationerna behöver utvecklas. EXAMINANDEN UTARBETAR EN PLAN FÖR UTVECKLING AV KUNDRELATIONER. utarbetar på basis av slutsatserna en plan för utveckling av kundrelationerna och beaktar då det mervärde som kunden ska få och formulerar ett kundlöfte engagerar de viktigaste intressentgrupperna i genomförandet av utvecklingsplanen. EXAMINANDEN LEDER UTVECKLING AV KUNDRELATIONER. företagets förmåga att utveckla kundrelationerna i enlighet med strategin ger ansvar, befogenheter och resurser för utveckling av kundrelationerna leder utvecklingen av kundrelationerna Utveckling av ett företags ekonomi [sv Ammattitaitovaatimukset] Examinanden kan bedöma nuläget i ett företags ekonomi och vilka behov det finns att utveckla ekonomin utarbeta en plan för utveckling av ett företags ekonomi leda utvecklingen av ett företags ekonomi. [sv Ammattitaidon osoittamistavat] Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att utveckla ett företags ekonomi. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte kan bedömas i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 9 Examensdelar

14 [sv Arviointi] EXAMINANDEN BEDÖMER NULÄGET I ETT FÖRETAGS EKONOMI OCH VILKA BEHOV DET FINNS ATT UTVECKLA EKONOMIN. nuläget i företagets ekonomi med avseende på genomförandet av strategin identifierar de intressentgrupper som är centrala med tanke på utvecklingen av ekonomin behovet av att utveckla ekonomin drar slutsatser om hur ekonomin ska utvecklas. EXAMINANDEN UTARBETAR EN PLAN FÖR UTVECKLING AV ETT FÖRETAGS EKONOMI. utarbetar på basis av slutsatserna en plan för utveckling av företagets ekonomi i enlighet med företagets strategiska mål engagerar de viktigaste intressentgrupperna i genomförandet av utvecklingsplanen för ekonomin. EXAMINANDEN LEDER UTVECKLING AV ETT FÖRETAGS EKONOMI. företagets förmåga att utveckla ekonomin i enlighet med strategin ger ansvar, befogenheter och resurser för utveckling av ekonomin leder utvecklingen av företagets ekonomi. Examensdelar 10

15 3. Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen anger vad examinanderna ska kunna vid avläggande av examensdelen. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanderna ska påvisa sin yrkesskicklighet. Yrkesskickligheten som ska visas vid examenstillfällen bedöms enligt kriterier för godkänd prestation. Bedömningen görs av bedömare som har utsetts av examensarrangören och som företräder arbetsgivare, arbetstagare och utbildningssektorn. De har tillräcklig yrkesskicklighet med tanke på den examen som avläggs och är tillräckligt insatta i bedömningen och i grunderna för den examen som avläggs. Om examensprestationen gäller en bransch för vilken självständig yrkesutövning är typisk, får företrädaren för arbetsgivarna eller arbetstagarna ersättas med en företrädare för de självständiga yrkesutövarna. Om den examen eller examensdel som avläggs gäller en bransch inom vilken det inte är möjligt med en företrädare för arbetstagarna, representerar bedömarna arbetsgivarna eller de självständiga yrkesutövarna och utbildningssektorn. Åtminstone en av bedömarna ska ha genomgått examensmästarutbildningen. De ovannämnda bedömarna fattar tillsammans ett bedömningsbeslut separat för varje examensdel. I fråga om jäv för bedömare tillämpas vad som föreskrivs i i förvaltningslagen. 11 Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande

16 4. Bilaga. Beskrivning av examen Examensgrunderna träder i kraft Specialyrkesexamen i företagsledning Examensgrunderna träder i kraft Uppbyggnaden av examen För att få specialyrkesexamen i företagsledning krävs att de två obligatoriska examensdelarna och två valbara examensdelar avläggs. De obligatoriska examensdelarna är Utveckling av ett företags strategi och Utveckling av den egna ledningskompetensen. De valbara examensdelarna är Ledning av nätverk Ledning av arbetslag Kompetensutveckling Utveckling av processer Utveckling av kundrelationer Utveckling av ett företags ekonomi Valbara examensdelar I stället för examensdelen Ledning av nätverk kan examinanden avlägga examensdelen Att leda nätverk, som ingår i specialyrkesexamen i ledarskap. I stället för examensdelen Ledning av arbetslag kan examinanden avlägga examensdelen Att leda personal, som ingår i specialyrkesexamen i ledarskap. I stället för examensdelen Utveckling av processer kan examinanden avlägga examensdelen Att leda produktion, som ingår i specialyrkesexamen i ledarskap. I stället för examensdelen Utveckling av kundrelationer kan examinanden avlägga 4.3. Kunnande hos personer som avlagt denna examen Bilaga. Beskrivning av examen De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning som krävs av en företagsledare. De kan precisera ett företags strategi, utarbeta en strategisk utvecklingsplan, leda ett företags strategi och utveckla sin egen ledningskompetens. Beroende på vilka valbara examensdelar de valt har de särskilt god ledningskompetens av nätverk, arbetslag, kundrelationer, processer eller ekonomi. 12

17 4.4. Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen De som avlagt denna examen kan vara verksamma som företagare, som medlemmar i en ledningsgrupp eller som chefer eller medlemmar i ledningsgruppen i en organisation som bedriver affärsverksamhet. De ansvarar för verksamheten i en organisation eller en del av en organisation och påverkar genom sina beslut hela organisationens utveckling Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget Slutbetyget utfärdas av en examenskommission som utsetts av Utbildningsstyrelsen Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt slutbetyget Undervisnings- och kulturministeriet Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet 4.7. Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) ISCED Betygsskala/krav för godkännande Godkänd/underkänd 4.9. Tillträde till nästföljande undervisnings-/ utbildningsnivå Denna examen ger tillträde till högskolestudier Rättslig grund Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 812/ Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella examensfordringarna har definierats i examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid behov anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för examen, vid avläggande av examen och vid förvärvande av behövlig yrkesskicklighet. 13 Bilaga. Beskrivning av examen

18 4.12. Krav på grundutbildning Examen kan avläggas oavsett hur den påvisade yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i examen ställs inga formella utbildningskrav. Bilaga. Beskrivning av examen 14

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Specialyrkesexamen i ledarskap. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste]

Specialyrkesexamen i ledarskap. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen i ledarskap [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen i ledarskap: [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] [sv Perusteen nimi] Specialyrkesexamen i ledarskap [sv

Läs mer

Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete

Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete [sv Perusteen nimi] Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete [sv Määräyksen diaarinumero] 32/011/2016

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Yrkesexamen för maskinmontör

Yrkesexamen för maskinmontör Yrkesexamen för maskinmontör Yrkesexamen för maskinmontör De som har avlagt yrkesexamen för maskinmontör har den yrkesskicklighet som krävs av personer som är yrkesverksamma inom maskinmontering. De har

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:24 ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Yrkesexamen för bagare

Yrkesexamen för bagare Yrkesexamen för bagare Yrkesexamen för bagare De som har avlagt yrkesexamen för bagare arbetar i små bagerier, där de tillverkar produkter från deg till färdiga produkter. I stora bagerier behövs även

Läs mer

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 23/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 23/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Föreskrift 41/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Grunder för fristående

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare Bedömarhandbok Marica Eliasson och Monika Sundqvist Yrkesexamen för sekreterare 22.10.2015 Innehållsförteckning: Introduktion sidan 3 Allmänt om fristående examen Centrala principer sidan 4 Beskrivning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Föreskrift 31/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 FÖRESKRIFT 46/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 FÖRESKRIFT 48/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Grunder för

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Yrkesexamen för konditor. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste]

Yrkesexamen för konditor. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Yrkesexamen för konditor [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Yrkesexamen för konditor: [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] [sv Perusteen nimi] Yrkesexamen för konditor [sv Määräyksen diaarinumero]

Läs mer

Specialyrkesexamen för dietkock. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste]

Specialyrkesexamen för dietkock. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för dietkock [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för dietkock: [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] [sv Perusteen nimi] Specialyrkesexamen för dietkock

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR GRUNDER FÖR EXAMEN

YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR GRUNDER FÖR EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 62/011/2015 1 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------- 4 II Krav

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om yrkesutbildning 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om de yrkesinriktade examina som hör till undervisnings-

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 1 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 Föreskrift 34/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 2 3 INNEHÅLL I EXAMENSDELAR OCH EXAMENS UPPBYGGNAD... 1 II

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:30. ISBN (hft.) ISBN (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:30. ISBN (hft.) ISBN (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:30 ISBN 978-952-13-5892-0 (hft.) ISBN 978-952-13-5893-7 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BÅTMÄSTARE 2015

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BÅTMÄSTARE 2015 1 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BÅTMÄSTARE 2015 Föreskrift 53/011/2015 2 3 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Brita Brännbacka-Brunell, Margita Broman FRISTÅENDE EXAMINA Vad är fristående examina? Fristående examina är ett flexibelt sätt för vuxna att visa sin

Läs mer

Specialyrkesexamen för konditormästare

Specialyrkesexamen för konditormästare Specialyrkesexamen för konditormästare Specialyrkesexamen för konditormästare De som har avlagt specialyrkesexamen för konditormästare arbetar i konditorier av olika storlek och tillverkar konditoriprodukter.

Läs mer

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina ANVISNING 6.7.2016 3/440/2016 Giltighetstid: fr.om 1.8.2016 tillsvidare Upphäver Utbildningsstyrelsens anvisning 1/440/2012 av 13.2.2012 Arrangörer av fristående examina, examenskommissioner AVTAL OM ANORDNANDE

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012 Föreskrift 53/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:52 Föreskrifter och anvisningar 2012:52 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Specialyrkesexamen för målarmästare (process-, kemi- och materialteknik) [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste]

Specialyrkesexamen för målarmästare (process-, kemi- och materialteknik) [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för målarmästare (process-, kemi- och materialteknik) [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för målarmästare (process-, kemi- och materialteknik): [sv Ammatillisen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 1/011/2015

SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 1/011/2015 SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 1/011/2015 1 INNEHÅLL I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------ 3

Läs mer

FÖRESKRIFT 5/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 5/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 5/011/2009 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I TEKNIK 2009 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I TEKNIK 2009 FÖRESKRIFT 5/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Föreskrift 39/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 FÖRESKRIFT 52/011/2009

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:23. ISBN 978-952-13-5864-7 (hft.) ISBN 978-952-13-5865-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:23. ISBN 978-952-13-5864-7 (hft.) ISBN 978-952-13-5865-4 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:23 ISBN 978-952-13-5864-7 (hft.) ISBN 978-952-13-5865-4 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda De som har avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda har en bred kompetens inom

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN FÖRESKRIFT BILAGA 1 / 12 Kapitel 2 Uppbyggnaden av yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik

Läs mer

Handledning, material och stöd inom fristående examen

Handledning, material och stöd inom fristående examen Handledning, material och stöd inom fristående examen - Marknadsföringsmaterial för läroavtal Mats Wickman och Carina Åkerholm Examensmästare Optima 2014-2016 Inledning... 1 Läroavtal... 1 Vad behövs för

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBETSLEDNING INOM BIL- OCH TRANSPORTBRANSCHEN 2015

Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBETSLEDNING INOM BIL- OCH TRANSPORTBRANSCHEN 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBETSLEDNING INOM BIL- OCH TRANSPORTBRANSCHEN 2015 Föreskrift 30/011/2015 INNEHÅLL 2 I Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN Föreskrift 12/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:5 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examens

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier Namn på examen: 1(14) Namn: Telefon: Adress: Utbildningen inleddes: Födelsetid: Email adress: Postnummer o postanstalt: Uppskattad avslutningsdag: Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001 Föreskrift 49/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2002 2 Edita Prima Oy Helsingfors 2002 ISBN 952-13-1580-6

Läs mer

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.)

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Etunimi Sukunimi EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Föreskrifter och anvisningar 2012:43 Utbildningsstyrelsen och författare

Läs mer

Examenstillfällen och att visa sin yrkesskicklighet i specialyrkesexamen i ledarskap

Examenstillfällen och att visa sin yrkesskicklighet i specialyrkesexamen i ledarskap Examenstillfällen och att visa sin yrkesskicklighet i specialyrkesexamen i ledarskap Anna-Lena Groos Ålands yrkesgymnasium, företagsekonomi Specialyrkesexamen i ledarskap Mariehamn 19 november 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:29. ISBN 978-952-13-5890-6 (hft.) ISBN 978-952-13-5891-3 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:29. ISBN 978-952-13-5890-6 (hft.) ISBN 978-952-13-5891-3 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:29 ISBN 978-952-13-5890-6 (hft.) ISBN 978-952-13-5891-3 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete inom examensmästarutbildningen. Social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare. Kirsi Widberg

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011

YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RESTAURANGKOCK 2011 Föreskrift 25/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:34 Föreskrifter och anvisningar 2011:34 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Specialyrkesexamen för kylmästare. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste]

Specialyrkesexamen för kylmästare. [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för kylmästare [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] Specialyrkesexamen för kylmästare: [sv Ammatillisen näyttötutkinnon peruste] [sv Perusteen nimi] Specialyrkesexamen för kylmästare

Läs mer

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 För examensarrangörer och examenskommissioner Guider och handböcker 2015:7 Utbildningsstyrelsen 6:e reviderade upplagan Guider och handböcker 2015:7 ISBN 978-952-13-6178-4

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM FASTIGHETSFÖRMEDLING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM FASTIGHETSFÖRMEDLING 2005 FÖRESKRIFT 9/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

FÖRESKRIFT 50/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 50/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 50/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRÄNARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRÄNARE 2007 FÖRESKRIFT 50/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov BILD. Utbildningssystemet i Finland Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Bedömning inom grundläggande yrkesutbildning

Läs mer

GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE

GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE Lena Holmberg Examensmästare Yrkesakademin 2013.10.11 BEDÖMARE VID EXAMENSTILLFÄLLE FÖR GRUNDEXAMEN INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR KÖTTBRANSCHEN

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Föreskrift 32/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:43 Föreskrifter och anvisningar

Läs mer