YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013"

Transkript

1 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20

2 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013

3 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2013:20 ISBN (hft.) ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (print) ISSN (online) Kopijyvä Oy, Esbo

4

5 INNEHÅLL 1 Fristående examina Anordnande av fristående examina Avläggande av fristående examen Grunderna för fristående examen Personlig tillämpning i fristående examen Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen Betyg Utbildning som förbereder för fristående examen Uppbyggnaden av yrkesexamen inom hushållsservice Kunnande som ska visas i yrkesexamen inom hushållsservice Examensdelar och uppbyggnaden av yrkesexamen inom hushållsservice 10 3 Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i yrkesexamen inom hushållsservice Produktion av städservice i hemmen Krav på yrkesskicklighet Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) Sätten att visa yrkesskickligheten Produktion av assisterande service och skötsel av ärenden Krav på yrkesskicklighet Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) Sätten att visa yrkesskickligheten Produktion av textil- och klädvårdsservice i hemmen Krav på yrkesskicklighet Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) Sätten att visa yrkesskickligheten Produktion av kostservice i hemmen Krav på yrkesskicklighet Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) Sätten att visa yrkesskickligheten Produktion av gårdsplans- och trädgårdsservice Krav på yrkesskicklighet Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) Sätten att visa yrkesskickligheten... 26

6 3.6 Arbete som företagare Krav på yrkesskicklighet Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) Sätten att visa yrkesskickligheten En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen Bilaga Beskrivning av det arbete som yrkeskunniga inom hushållsservice utför... 29

7 1 Fristående examina 1.1 Anordnande av fristående examina Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representanter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbildningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 1.2 Avläggande av fristående examen Fristående examen avläggs genom att examinanden vid examenstillfällen i praktiska arbetsuppgifter visar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter för arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord. 1.3 Grunderna för fristående examen I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examensdelarna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt sätten att visa yrkesskicklighet. En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga arbetsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdigheter. Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa och kvantitativa nivån på en godkänd prestation. Sätten att visa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av examen. Yrkesskickligheten visas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att visa yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov kan kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 7

8 1.4 Personlig tillämpning i fristående examen Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid avläggandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten. Den personliga tillämpningen ska följa bestämmelserna om studerandes rättigheter och skyldigheter i 11 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (952/2011) samt de examensspecifika kraven på hälsotillstånd som Utbildningsstyrelsen fastställer med stöd av 13 i samma lag. Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om personlig tillämpning (43/011/2006). 1.5 Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen Vid bedömningen av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur examinanderna har visat att de kan det som förutsätts i examensgrunderna i kraven på yrkesskicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskriterier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resultatet inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspecifika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanden har tillförlitliga dokument om tidigare visat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att dokumenten erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar det slutliga beslutet om erkännande av tidigare visat kunnande som tillförlitligt utretts. Bedömningen av yrkesskicklighet är en process, där insamlingen av bedömningsmaterial och dokumenteringen av bedömningen spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och för lärarna gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. ska klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. ska också ges möjlighet att själv bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedömningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen, som undertecknas av bedömarna. Till en god bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinanden respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examenskommissionen. Bedömare De personer som bedömer examinandens yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. Rättelse av bedömning kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört bedömarna 8

9 besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär söka ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 1.6 Betyg Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda examensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommissionen och en representant för examensarrangören. En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examensarrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för examinanden. 1.7 Utbildning som förbereder för fristående examen Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fristående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande utbildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet i och anordnandet av utbildningen som förbereder för fristående examen i enlighet med examensgrunderna. Utbildningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examenstillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. I utbildning som förbereder för fristående examen ska bestämmelserna i 11, 13, 13 a och 16 i ovannämnda lag beaktas. 2 Uppbyggnaden av yrkesexamen inom hushållsservice 2.1 Kunnande som ska visas i yrkesexamen inom hushållsservice De som har avlagt yrkesexamen inom hushållsservice har mångsidiga färdigheter att arbeta självständigt i kundernas hem i olika uppgifter som rör vardagen i hemmet. I deras arbetsuppgifter kan ingå städning av hemmet, textil- och klädvård i hemmet, assisterande service och skötsel av ärenden, tillredning av mat eller gårdsplans- och trädgårdsskötsel. De som är yrkeskunniga inom hushållsservice arbetar i kundernas hem eller i hemlika inrättningar. Yrkeskunniga inom hushållsservice arbetar kundinriktat med respekt för kunden, kundens självbestämmanderätt samt hans eller hennes hem, seder och vanor. Yrkeskunniga inom hushållsservice behärskar kundservice, är samarbetsvilliga, initiativrika och finkänsliga. De arbetar pålitligt och ansvarsfullt. 9

10 2.2 Examensdelar och uppbyggnaden av yrkesexamen inom hushållsservice Yrkesexamen inom hushållsservice består av en obligatorisk examensdel och valfria examensdelar. För att få hela examen avlagd krävs att man avlägger den obligatoriska examensdelen och två valfria examensdelar. Tabell 1. Examensdelar i yrkesexamen inom hushållsservice och examens uppbyggnad Obligatoriska examensdelar 3.1 Produktion av städservice i hemmen Valfria examensdelar av vilka två ska väljas 3.2 Produktion av assisterande service och skötsel av ärenden 3.3 Produktion av textil- och klädvårdsservice i hemmen 3.4 Produktion av kostservice i hemmen 3.5 Produktion av gårdsplans- och trädgårdsservice 3.5 Arbete som företagare 3.7 En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen 10

11 3 Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i yrkesexamen inom hushållsservice Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna visas enligt den av examenskommissionen godkända planen för anordnande av yrkesexamen inom hushållsservice. Vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om personlig tillämpning visar examinanderna på ett heltäckande sätt i autentisk verksamhet den yrkeskompetens som krävs i examensgrunderna. Vid examenstillfällena visar examinanderna sin förmåga att tillämpa sitt kunnande i varierande situationer och arbetsmiljöer. De visar också sin förmåga att bedöma och lära sig av erfarenheter samt att förbättra och börja använda nya arbetssätt. Examinandernas yrkesskicklighet bedöms vid examenstillfällen av bedömare som har fått introduktion i bedömningsuppgiften. De ska också ges möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som examinanderna har visat, och detta gör de med avseende på examens krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och bedömningskriterier. I en god bedömningsprocess ingår också respons till examinanderna. Responsen kan ges till exempel efter att bedömningsförslaget har getts. Examinanderna kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. Bedömarna antecknar under samtalet sina observationer i en bedömningsblankett. På detta sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillförlitlig. Denna möjlighet kan ges i samband med att examinanderna avlägger en examensdel eller efter att alla examensdelar är avlagda. Bedömningen i yrkesexamen inom hushållsservice görs separat för varje examensdel genom att man jämför examinandernas yrkesskicklighet med kraven på yrkesskicklighet i den aktuella examensdelen. Ett trepartsorgan ger examenskommissionen ett skriftligt förslag till hur examensdelen ska bedömas efter att examensprestationerna är slutförda enligt examensgrunderna och på ett heltäckande och tillförlitligt sätt. Trepartsorganet består av representanter för arbetsgivare, arbetstagare och lärare. 11

12 3.1 Produktion av städservice i hemmen Krav på yrkesskicklighet Exam inanden kan arbeta serviceinriktat i kunders hem planera och utföra underhållsstädning och grundrengöring av kunders hem hantera och sortera avfall. Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) kan arbeta serviceinriktat i kunders hem. Föremål för bedömning Kundinriktat arbete Att samverka i en arbetsgemenskap Bedömningskriterier klarlägger på eget initiativ och kundinriktat innehållet i serviceavtalet och kundens behov beaktar en eventuell plan för egenkontroll vägleder kunden vid behov till en annan sakkunnig eller serviceproducent iakttar tystnadsplikten betjänar kunderna artigt och skriver vid behov texter i anslutning till sitt arbete på finska, svenska eller samiska använder den informationsteknik som behövs i arbetet använder branschens facktermer i diskussioner och klargör dem vid behov för kunden betjänar kunden på ett interaktivt, smidigt och professionellt sätt och beaktar betydelsen av den verbala och icke-verbala kommunikationen och eventuella kulturskillnader inhämtar aktivt kundrespons, behandlar erhållen respons och utnyttjar den i det egna arbetet ger en positiv bild av sin yrkesbransch klargör för kunden om servicen ger rätt till hushållsavdrag i beskattningen, vilka villkoren för avdraget är och hur kunden ska yrka på avdrag hos skattemyndigheten. arbetar flexibelt och samarbetsvilligt med medlemmar i yrkesövergripande arbetsgrupper och intressegrupper som representerar olika kulturer och språkbakgrund handlar på ett sätt som visar att hon eller han värdesätter arbetet och arbetsplatsen följer arbetsplatsens regler och rutiner samt förbinder sig för egen del att arbeta mot de mål som ställts upp för verksamheten utför ansvarsfullt de informations- och rapporteringsuppgifter som arbetet kräver delar aktivt med sig av sin sakkunskap. 12

13 kan planera och utföra underhållsstädning och grundrengöring av kunders hem. Föremål för bedömning Planering av underhållsstädning och grundrengöring av hemmets rum och utrymmen samt förberedelse inför uppgifterna Underhållsstädning och grundrengöring av hemmets rum och utrymmen Bedömningskriterier planerar uppgifterna för underhållsstädning och grundrengöring av hemmets olika rum och utrymmen under beaktande av serviceavtalet, städbehovet i rummen och kundens önskemål sätter sig in i riskerna i kundens hem och förbereder sig på dem på de sätt som riskerna kräver planerar arbetet genom att välja lösningar som är lönsamma både för kunden och för serviceproducenten tar reda på vilka ytmaterial det finns i kundens hem, väljer lämpliga rengöringsmedel, städredskap, städmaskiner och städmetoder och beaktar hur smutsiga ytorna är förbereder städredskapen, städdukarna och städmaskinerna så att de är redo att användas motiverar sina val professionellt. utför underhållsstädning och grundrengöring av olika rum och utrymmen i hemmet självständigt, systematiskt och kundinriktat samt beaktar särdragen i kundens hem tar bort sekretfläckar eller tar reda på hur de tas bort utför bäddservicen enligt kundens önskemål använder rengöringsmedel, städredskap och städmetoder effektivt och ekonomiskt använder dammsugare och andra tillgängliga städmaskiner mångsidigt och effektivt arbetar omsorgsfullt och snabbt under beaktande av den hygieniska aspekten sörjer för ordning och reda på arbetsplatsen rengör, underhåller och förvarar städdukarna, städredskapen och städmaskinerna i enlighet med anvisningarna och handleder vid behov kunden i underhållet av dem arbetar enligt principer som sparar miljön sorterar och återvinner avfall som uppkommer i arbetet och följer anvisningarna för avfallshantering samt beaktar sorterings- och återvinningsmöjligheterna hos kunden drar nytta av principerna för hållbar utveckling vid bedömningen av arbetets effekter på miljön ändrar sin arbetsplan vid förändringar 13

14 Iakttagande av arbetarskydd och ergonomi utför arbetet på överenskommet sätt inom överenskommen tid och uppnår den kvalitet som man kommit överens om utvärderar sin arbetsprestation realistiskt och ser vad som behöver förbättras. använder de arbetskläder, arbetsskor och skyddskläder samt den skyddsutrustning som arbetsuppgifterna förutsätter iakttar arbetarskyddsföreskrifterna och -anvisningarna använder på ett ansvarsfullt sätt den skyddsutrustning som behövs, rengör den efter användningen och ser till att den är i användbart skick sköter handhygienen i enlighet med anvisningarna ser till att arbetet inte medför fara för att kunden ska snava eller törna emot något och att kemiska ämnen inte medför fara för kunden doserar och använder rengöringsmedlen enligt bruksanvisningarna använder städmaskinerna enligt bruksanvisningarna behärskar första hjälpen på nivå Fhj1 planerar arbetet samt dess rytm och pauser så att den fysiska belastningen är jämn använder arbetsredskap, arbetsmaskiner och arbetsmetoder som underlättar arbetet använder båda händerna i arbetet upprätthåller arbets- och funktionsförmågan. Sätten att visa yrkesskickligheten visar sitt kunnande genom att arbeta i uppgifter inom städservice i hem i en autentisk arbetsmiljö och mångsidigt utföra underhållsstädning och grundrengöring. Examenstillfällena i yrkesexamen inom hushållsservice är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i en autentisk arbetsmiljö. Bedömarna följer med och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning av det. Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer muntligt och eventuellt med skriftliga dokument som de själva utarbetat och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 14

15 3.2 Produktion av assisterande service och skötsel av ärenden Krav på yrkesskicklighet kan arbeta serviceinriktat i kunders hem planera och genomföra assisterande service och skötsel av ärenden. Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) kan arbeta med kundservice i kundens hem. Föremål för bedömning Kundinriktat arbete Att samverka i en arbetsgemenskap Bedömningskriterier tar reda på innehållet i serviceavtalet och beaktar kundens behov på eget initiativ och kundinriktat beaktar en eventuell plan för egenkontroll gör sig genom diskussioner med kunden eller kunden närstående förtrogen med kundens individuella behov och erbjuder aktivt lämpliga lösningar respekterar kundens självbestämmanderätt identifierar och kan agera i situationer där kunden inte kan fungera som förhandlings- och avtalspart identifierar gränserna för sina arbetsuppgifter och sitt yrkesområde och håller sig inom dem vägleder kunden vid behov till en annan sakkunnig eller serviceproducent betjänar kunden på ett interaktivt och professionellt sätt och beaktar betydelsen av den verbala och icke-verbala kommunikationen och eventuella kulturskillnader använder facktermer i diskussioner och klargör dem vid behov för kunden ger en positiv bild av sin yrkesbransch iakttar tystnadsplikten klargör för kunden om servicen ger rätt till hushållsavdrag i beskattningen och vilka villkoren för avdraget är samt hur kunden ska yrka på avdrag hos skattemyndigheten inhämtar aktivt kundrespons, hanterar erhållen respons och utnyttjar den i det egna arbetet. arbetar flexibelt och samarbetsvilligt med medlemmar i yrkesövergripande arbetsgrupper och intressentgrupper som representerar olika kulturer och språkbakgrund handlar på ett sätt som visar att hon eller han värdesätter arbetet och arbetsplatsen följer arbetsplatsens regler och rutiner samt förbinder sig 15

16 för egen del att arbeta mot de mål som ställts upp för verksamheten utför ansvarsfullt de informations- och rapporteringsuppgifter som arbetet kräver delar aktivt med sig av sin sakkunskap. kan planera och genomföra assisterande service och skötsel av ärenden Planering av assisterande service och skötsel av ärenden Assistans i de dagliga aktiviteterna, i att röra sig och använda hjälpmedel behärskar servicesystemet för social- och hälsovården så att han eller hon kan söka information och assistera kunden i de tjänster som behövs förbereder sig inför assisterandet av kunden och skötseln av ärenden i enlighet med kundens behov, önskemål, eventuella plan för egenkontroll och serviceplan säkerställer att skötseln av ärenden lyckas väl genom att på förhand ta reda på de dokument och förberedande åtgärder som behövs, liksom tillgängligheten och den tid som behövs för skötseln av ärendena samarbetar med medlemmarna i arbetslaget motiverar sina val professionellt. hjälper kunden individuellt och professionellt att sköta den personliga hygienen, klä på sig, inta måltider och röra sig under beaktande av kundens behov och önskemål utför bäddservicen enligt kundens önskemål ser till att kundens omgivning är prydlig hjälper kunden att använda hjälpmedel i enlighet med kundens individuella behov (t.ex. hjälpmedel för att förflytta eller röra sig, för hygien, för att klä på sig, för hemvård och boende och för att äta) kontrollerar att kundens hjälpmedel är i funktionsdugligt skick, ser till att de är rena och ser vid behov till att de förs till service arbetar lugnt och systematiskt sporrar kunden att klara sig själv under beaktande av kundens hälsotillstånd och pigghet ombesörjer kundsäkerheten svarar för egen del för rapporteringen och antecknandet av kunduppgifter under beaktande av kundens och arbetstagarens rättsskydd arbetar aseptiskt sköter systematiskt sin handhygien använder arbetskläder och arbetsskor samt den skyddsutrustning som arbetsuppgiften förutsätter sörjer för ordning och renlighet på arbetsplatsen arbetar enligt principer som sparar miljön 16

17 Assistans i skötseln av ärenden och användningen av service Iakttagande av arbetarskydd och ergonomi sorterar och återvinner avfall som uppkommer i arbetet och följer anvisningarna för avfallshantering samt beaktar sorterings- och återvinningsmöjligheterna hos kunden drar nytta av principerna för hållbar utveckling vid bedömningen av arbetets effekter på miljön utför arbetet på överenskommet sätt och inom överenskommen tid ändrar sitt arbetssätt flexibelt om situationen kräver det utvärderar sin arbetsprestation realistiskt och ser vad som behöver förbättras. assisterar kunden i skötseln av ärenden vid t.ex. användningen av hälsovårdstjänster eller uträttandet av ärenden i butik, bank eller hos myndigheter i enlighet med kundens behov och önskemål. hanterar kundens tillgångar och pengar omsorgsfullt handleder eller assisterar kunden i anskaffningen av service, hjälpmedel och förmåner på ett kundinriktat och systematiskt sätt sporrar kunden att klara sig själv under beaktade av kundens funktionsförmåga och aktivitet ombesörjer kundsäkerheten svarar för egen del för informationen, rapporteringen och antecknandet av kunduppgifter under beaktande av kundens och arbetstagarens rättsskydd utför arbetet på överenskommet sätt och inom överenskommen tid utvärderar sin arbetsprestation realistiskt och ser vad som behöver förbättras. använder de arbetskläder, arbetsskor och skyddskläder samt den skyddsutrustning som arbetsuppgifterna förutsätter iakttar arbetarskyddsföreskrifterna och -anvisningarna använder lämplig skyddsutrustning och rengör och underhåller den på korrekt sätt efter användningen använder hjälpmedel i enlighet med bruksanvisningarna och ombesörjer deras elsäkerhet kan ge första hjälpen på nivå Fhj1 planerar arbetet samt dess rytm och pauser så att den fysiska belastningen är jämn använder tillgängliga hjälpmedel i arbetet drar nytta av principerna för hållbar utveckling vid bedömningen av arbetets effekter på miljön arbetar enligt principer som sparar miljön. 17

18 Sätten att visa yrkesskickligheten visar sitt kunnande i uppgifter inom assisterande service och skötsel av ärenden genom att assistera kunden i de dagliga aktiviteterna samt i användningen av service och skötseln av ärenden på ett mångsidigt sätt. Examenstillfällena i yrkesexamen inom hushållsservice är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i en autentisk arbetsmiljö. Bedömarna följer och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning av det. Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer muntligt och eventuellt med skriftliga dokument som de själva utarbetat och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 3.3 Produktion av textil- och klädvårdsservice i hemmen Krav på yrkesskicklighet kan arbeta serviceinriktat i kunders hem planera textil- och klädvårdsservice samt tvätt av textilklädda möbler eller mattor hos kunden genomför textil- och klädvårdstjänster samt rengör textilklädda möbler eller mattor hos kunden. Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) kan arbeta serviceinriktat. Föremål för bedömning Kundinriktat arbete Bedömningskriterier klarlägger på eget initiativ och kundinriktat innehållet i serviceavtalet och kundens behov beaktar en eventuell plan för egenkontroll vägleder kunden vid behov till en annan sakkunnig eller serviceproducent iakttar tystnadsplikten använder facktermer i diskussioner och klargör dem vid behov för kunden betjänar kunden på ett interaktivt, smidigt och professionellt sätt och beaktar betydelsen av den verbala och icke-verbala kommunikationen och eventuella kulturskillnader ger en positiv bild av sin yrkesbransch klargör för kunden om servicen ger rätt till hushållsavdrag i beskattningen och vilka villkoren för 18

19 Att samverka i en arbetsgemenskap avdraget är samt hur kunden ska yrka på avdrag hos skattemyndigheten inhämtar aktivt kundrespons, hanterar erhållen respons och utnyttjar den i det egna arbetet. arbetar flexibelt och samarbetsvilligt med medlemmar i intressegrupper som representerar olika kulturer och språkbakgrund handlar på ett sätt som visar att hon eller han värdesätter arbetet och arbetsplatsen följer arbetsplatsens regler och rutiner samt förbinder sig för egen del att arbeta mot de mål som ställts upp för verksamheten ombesörjer ansvarsfullt den information som arbetsuppgifterna kräver delar aktivt med sig av sin sakkunskap. kan planera textil- och klädvårdsservice samt tvätt av textilklädda möbler eller mattor hos kunden. Föremål för bedömning Planering av textil- och klädvårdsservice i hemmen Bedömningskriterier planerar textil- och klädvårdsservice i hemmet samt rengöring av textilklädda möbler eller mattor under beaktande av kundens behov och önskemål planerar arbetet genom att välja lösningar som är lönsamma både för kunden och för serviceproducenten tar reda på materialen i de textilier och kläder som ska vårdas samt deras skötselråd och smutsighetsgrad väljer medel och metoder enligt skötselråden samt tillgängliga redskap och maskiner bedömer hur smutsiga de textilklädda möblerna eller mattorna är samt hur hållbar rengöringen är och väljer lämplig metod för rengöringen motiverar sina val professionellt. genomför textil- och klädvårdsservice samt rengör textilklädda möbler eller mattor hos kunden. Genomförande av textil- och klädvårdsservice utför textil- och klädvård i hemmet självständigt, systematiskt och kundinriktat ombesörjer skyddet, prydligheten och ordningen på arbetsplatsen i alla skeden av arbetet använder medel, redskap, metoder och maskiner vid textil- och klädvård ekonomiskt och effektivt bedömer behovet av fläckborttagning och tar vid behov bort fläckar 19

20 Iakttagande av arbetarskydd och ergonomi förbehandlar, tvättar, torkar och efterbehandlar enligt skötselanvisningarna förvarar textilier och kläder på det sätt som kunden önskar rengör textilklädda möbler eller mattor med ångtvätteller trycksköljningsmaskin har ett hygieniskt arbetssätt och beaktar särdragen hos kunden rengör och underhåller redskap och maskiner enligt rengöringsanvisningarna och handleder vid behov kunden i underhållet av dem arbetar enligt principer som sparar miljön sorterar och återvinner avfall som uppkommer i arbetet och följer anvisningarna för avfallshantering samt beaktar sorterings- och återvinningsmöjligheterna hos kunden drar nytta av principerna för hållbar utveckling vid bedömningen av arbetets effekter på miljön ändrar flexibelt sin arbetsplan vid förändringar utför arbetet på överenskommet sätt, inom överenskommen tid och uppnår den kvalitet som man kommit överens om utvärderar sin arbetsprestation realistiskt och ser vad som behöver förbättras. använder de arbetskläder, arbetsskor och skyddskläder samt den skyddsutrustning som arbetsuppgifterna förutsätter iakttar arbetarskyddsföreskrifterna och -anvisningarna använder lämplig skyddsutrustning samt rengör och underhåller den korrekt efter användning ser till att arbetet inte medför fara för att kunden ska snava eller törna emot något och att kemiska ämnen inte medför fara för kunden följer doserings- och bruksanvisningarna för de fläckborttagningsmedel, tvättmedel och efterbehandlingsmedel som används i textil- och klädvården använder maskinerna i enlighet med bruksanvisningarna planerar arbetet samt dess rytm och pauser så att den fysiska belastningen är jämn Sätten att visa yrkesskickligheten visar sitt kunnande i uppgifter inom textil- och klädvårdsservice genom att utföra textil- och klädvård i hemmet på ett mångsidigt sätt. 20

21 Examenstillfällena i yrkesexamen inom hushållsservice är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i en autentisk arbetsmiljö. Bedömarna följer med och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning av det. Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer muntligt och eventuellt med skriftliga dokument som de själva utarbetat och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 3.4 Produktion av kostservice i hemmen Krav på yrkesskicklighet kan arbeta serviceinriktat i kundernas hem planera och tillreda hemlagade måltider och bakverk. Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) kan arbeta serviceinriktat. Föremål för bedömning Kundinriktat arbete Att samverka i en arbetsgemenska Bedömningskriterier klarlägger på eget initiativ och kundinriktat innehållet i serviceavtalet och kundens behov beaktar en eventuell plan för egenkontroll vägleder kunden vid behov till en annan sakkunnig eller serviceproducent iakttar tystnadsplikten använder facktermer i diskussioner och klargör dem vid behov för kunden betjänar kunderna på ett interaktivt, smidigt och professionellt sätt och beaktar betydelsen av den verbala och icke-verbala kommunikationen och eventuella kulturskillnader ger en positiv bild av sin yrkesbransch klargör för kunden om servicen ger rätt till hushållsavdrag i beskattningen och vilka villkoren för avdraget är samt hur kunden ska yrka på avdrag hos skattemyndigheten inhämtar aktivt kundrespons, hanterar erhållen respons och utnyttjar den i det egna arbetet. arbetar flexibelt och samarbetsvilligt med medlemmar i yrkesövergripande arbetsgrupper och intressentgrupper som representerar olika kulturer och språkbakgrund 21

22 handlar på ett sätt som visar att hon eller han värdesätter arbetet och arbetsplatsen följer arbetsplatsens regler och rutiner samt förbinder sig för egen del att arbeta mot de mål som ställts upp för verksamheten utför ansvarsfullt de informations- och rapporteringsuppgifter som arbetet kräver delar aktivt med sig av sin sakkunskap. planerar och tillreder hemlagade måltider och bakverk. Föremål för bedömning Planering av hemlagade måltider och bakning Tillredning av hemlagade måltider och bakning Bedömningskriterier planerar de hemlagade måltiderna och bakverken enligt de finländska näringsrekommendationerna och beaktar kundens behov, önskemål och budget planerar måltider och bakverk enligt specialdieter under beaktande av kundens behov och önskemål kommer överens med kunden om anskaffningen av råvaror och förnödenheter planerar uppläggningen av maten och dukningen och beaktar då kundens önskemål planerar arbetet genom att välja lösningar som är lönsamma både för kunden och för serviceproducenten motiverar sina val professionellt. tillreder maten och bakverken självständigt, systematiskt och kundinriktat tillreder mat och bakverk enligt specialdieter i enlighet med kundens behov och önskemål hanterar och förvarar livsmedel rätt i olika skeden av tillredningen av maten tidsplanerar tillredningen av maten och bakverken på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt dukar och lägger upp maten under beaktande av kundens önskemål arbetar omsorgsfullt och snabbt iakttar hygienkompetenskraven och ombesörjer handhygienen ombesörjer skyddet, prydligheten och ordningen på arbetsplatsen rengör och underhåller både redskapen och maskinerna under beaktande av anvisningarna för rengöringen och underhållet av dem arbetar enligt principer som sparar miljön 22

23 Iakttagande av arbetarskydd och ergonomi sorterar och återvinner avfall som uppkommer i arbetet och följer anvisningarna för avfallshantering samt beaktar sorterings- och återvinningsmöjligheterna hos kunden drar nytta av principerna för hållbar utveckling vid bedömningen av arbetets effekter på miljön ändrar flexibelt sin arbetsplan vid förändringar utför arbetet på överenskommet sätt, inom överenskommen tid och uppnår den kvalitet som man kommit överens om utvärderar sin arbetsprestation realistiskt och ser vad som behöver förbättras. använder de arbetskläder, arbetsskor och skyddskläder samt den skyddsutrustning som arbetsuppgifterna förutsätter iakttar arbetarskyddsföreskrifterna och -anvisningarna använder lämplig skyddsutrustning samt rengör och underhåller den korrekt efter användning använder maskinerna i enlighet med bruksanvisningarna planerar arbetet samt dess rytm och pauser så att den fysiska belastningen är jämn. Sätten att visa yrkesskickligheten visar sitt kunnande genom att arbeta i uppgifter inom kostservice i hemmen i en autentisk arbetsmiljö och tillreder då mångsidigt hemlagade måltider och bakverk. Examenstillfällena i yrkesexamen inom hushållsservice är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i en autentisk arbetsmiljö. Bedömarna följer med och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning av det. Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer muntligt och eventuellt med skriftliga dokument som de själva utarbetat och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 23

24 3.5 Produktion av gårdsplans- och trädgårdsservice Krav på yrkesskicklighet kan arbeta i servicesituationer planera och utföra skötsel av gårdsplaner och trädgårdar samt underhåll av utemöbler Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) kan arbeta i servicesituationer. Föremål för bedömning Kundinriktat arbete Att samverka i en arbetsgemenska Bedömningskriterier gör sig genom diskussioner med kunden eller chefen förtrogen med kundens individuella behov identifierar gränserna för sina arbetsuppgifter och sitt yrkesområde och håller sig inom dem betjänar kunden på ett interaktivt och professionellt sätt och beaktar betydelsen av den verbala och icke-verbala kommunikationen och eventuella kulturskillnader använder facktermer i diskussioner och ger en positiv bild av sin yrkesbransch och sin arbetsgivare klargör om servicen ger rätt till hushållsavdrag i beskattningen och vilka villkoren för avdraget är samt hur kunden ska yrka på avdrag hos skattemyndigheten vägleder kunden vid behov till en annan sakkunnig eller serviceproducent inhämtar aktivt kundrespons och utnyttjar den i det egna arbetet utreder hur ett fel som eventuellt skett i servicen ska åtgärdas på det sätt som konsumentskyddslagen förutsätter. arbetar flexibelt, samarbetsvilligt och aktivt med andra som är verksamma på arbetsplatsen och som representerar olika kulturer och språkbakgrund handlar på ett sätt som visar att hon eller han värdesätter arbetet och arbetsplatsen följer arbetsplatsens regler och rutiner samt förbinder sig för egen del att arbeta mot de mål som ställts upp för verksamheten ombesörjer ansvarsfullt den information som arbetsuppgifterna kräver delar aktivt med sig av sin sakkunskap. 24

25 kan planera och utföra skötsel av gårdsplaner och trädgårdar samt underhåll av utemöbler. Föremål för bedömning Planering och förberedelse av skötsel av trädgårdsområden och planteringar samt underhåll av utemöbler Skötsel av trädgårdsområden och planteringar samt underhåll av trädgårdsmöbler Säkerhet i arbetet, ergonomi och miljöorienterat arbete Bedömningskriterier planerar skötsel av trädgårdsområden och planteringar samt underhåll av utemöbler under beaktande av kundens behov och önskemål planerar arbetet genom att välja lösningar som är lönsamma både för kunden och för serviceproducenten granskar trädgårdskonstruktionernas och -möblernas skick och gör upp en arbetsplan utifrån det planerar den skötsel som växterna behöver utifrån växtplatsen och artens krav väljer lämpliga ämnen, arbetsredskap, maskiner och metoder för arbetet använder medel och metoder för bekämpning av skadedjur enligt växtskyddslagstiftningen och kan vid behov tillkalla en expert använder i mån av möjlighet biologiskt nedbrytbara växtskyddsmedel motiverar sina val professionellt. sköter gräsmattor och planteringar under beaktande av de krav växtplatsen, arterna och årstiderna ställer beskär träd och buskar på det sätt som arten kräver och tillkallar vid behov en expert planterar blommor och sörjer för deras välmående putsar och underhåller gångarna på gårdsplanen rengör och underhåller trädgårdsmöblerna i enlighet med skötselanvisningarna använder arbetsredskap och småmaskiner på ett ändamålsenligt sätt enligt bruksanvisningarna rengör arbetsredskapen och maskinerna efter användning ändrar sin arbetsplan vid förändringar utför arbetet på överenskommet sätt och inom överenskommen tid utvärderar sin arbetsprestation och ser vad som behöver förbättras. använder lämpliga arbetskläder, arbetsskor och skydd och underhåller dem på korrekt sätt efter användning iakttar arbetarskyddsföreskrifterna och -anvisningarna ombesörjer kundsäkerheten arbetar enligt principer som sparar miljön 25

26 Sätten att visa yrkesskickligheten sorterar och återvinner avfall som uppkommer i arbetet och följer anvisningarna för avfallshantering samt beaktar sorterings- och återvinningsmöjligheterna hos kunden. visar sitt kunnande i skötsel av gårdsplaner och trädgårdar i en autentisk arbetsmiljö genom att sköta en gårdsplan och trädgård samt underhålla trädgårdsmöbler. Examenstillfällena i yrkesexamen inom hushållsservice är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i en autentisk arbetsmiljö. Bedömarna följer med och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning av det. Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer muntligt och eventuellt med skriftliga dokument som de själva utarbetat och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 3.6 Arbete som företagare Krav på yrkesskicklighet kan driva ett företag inom sitt eget specialområde. Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) kan driva ett företag inom sitt eget specialområde. Föremål för bedömning Bedömning av de egna förutsättningarna att verka som företagare Bedömningskriterier granskar och beskriver realistiskt och kritiskt sina egenskaper och sin livssituation med tanke på att driva ett företag bedömer den personliga nyttan och riskerna med att arbeta som företagare bedömer med hjälp av experters synpunkter om hans eller hennes yrkeskunskap är tillräcklig bedömer sin kunskap om branschen, konkurrensläget och intressegrupperna drar i mån av möjlighet nytta av sina kontakter till alla levnadsområden när det gäller att driva ett företag bedömer med hjälp av experter möjligheterna att använda ett nätverk och riskerna förknippade med detta med tanke på den egna företagsverksamheten. 26

27 Precisering av affärsidén Uppgörande av en plan för affärsverksamheten kartlägger företagets produkter och tjänster nu och inom den närmaste framtiden kartlägger de eventuella kunderna och deras behov nu och inom den närmaste framtiden väljer med motiveringar målgrupper för de egna produkterna och tjänsterna produktifierar de egna produkterna och tjänsterna definierar de fysiska, ekonomiska och mentala resurser som krävs i den egna företagsverksamheten och anger dem i prioritetsordning gör upp en preciserad affärsidé för den egna företagsverksamheten enligt de bedömningar och val som hon eller han gjort. beaktar de krav som lagstiftningen ställer på den egna företagsverksamheten jämför de olika företagsformer som är möjliga inklusive risker, ansvar och skyldigheter väljer den affärsverksamhetsmodell som på goda grunder kan antas vara lämpligast för affärsidén beskriver de valda kundgrupperna och marknadsföringskanalerna produktifierar de egna produkterna och tjänsterna med avseende på de valda kundgrupperna och marknadsföringskanalerna gör upp en realistisk finansieringsplan för sitt företag gör upp en realistisk resultatbudget för sin affärsverksamhet beskriver hur skötseln av företagets ekonomi ska ordnas tar fram en skriftlig affärsverksamhetsplan utgående från de lösningar som hon eller han valt bedömer och dryftar vilka möjligheter affärsplanen har att lyckas. Sätten att visa yrkesskickligheten visar sin yrkesskicklighet när hon eller han tillsammans med experter från olika branscher gör upp en affärsidé och en affärsverksamhetsplan för sitt företag. Experter inom företagsbranschen bedömer processen vid framtagningen av affärsidén och affärsverksamhetsplanen och det material som anknyter till dem (en skriftlig beskrivning av affärsidén och affärsplanen) samt deras genomförbarhet. Vid bedömningen beaktas även hur affärsidén och affärsverksamhetsplanen motsvarar kraven på yrkesskicklighet samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna i examensdelen. Bedömningarna antecknas i bedömningsblanketter. Blanketterna för bedömning av examenstillfällena och de kompletterande dokumenten bildar tillsammans bedömningsmaterialet. 27

28 3.7 En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen kan inkluderas i yrkesexamen inom hushållsservice som en valfri examensdel. Betyget över denna examensdel ges av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga. Examenskommissionen för hushållsservice erkänner denna examensdel som en del av yrkesexamen inom hushållsservice på basis av betyg. 28

29 Bilaga Beskrivning av det arbete som yrkeskunniga inom hushållsservice utför Yrkeskunniga inom hushållsservice utför olika vardagliga hushållsarbeten på ett professionellt och högklassigt sätt i kunders hem. I hushållsservice ingår till exempel att städa hem, utföra textil- och klädvård och tillreda mat samt att bistå och stödja kunder i de dagliga aktiviteterna. Till arbetet kan också höra att sköta ärenden samt eventuellt att ordna stimulerande aktiviteter och hobbyverksamhet. Yrkeskunniga inom hushållsservice arbetar med respekt för kunderna samt deras familjemedlemmar och hem. De beaktar kundernas självbestämmanderätt samt seder, vanor, önskemål och valfrihet. Arbetet med kunderna förutsätter god interaktionsförmåga, initiativförmåga, pålitlighet, finkänslighet och ansvarskänsla. För att säkerställa en framgångsrik hushållsservice som utvecklas behövs kundservice-, interaktions- och marknadsföringsförmåga. De som är kunniga inom hushållsservice kan tillämpa sin expertis och yrkesskicklighet i olika hem och på olika arbetsplatser. Yrkeskunniga inom hushållsservice arbetar i kunders hem och är anställda av ett företag, en förening eller en offentlig arbetsgivare som producerar service. De kan också arbeta som egenföretagare eller självständiga yrkesutövare. 29

30 Tryckt ISBN ISSN Online ISBN ISSN Utbildningsstyrelsen har godkänt dessa examensgrunder med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. De fristående examina är examina som särskilt planerats och utvecklats för att avläggas av den vuxna befolkningen. Planeringen och genomförandet av de fristående examina baserar sig på ett nära samarbete mellan sakkunniga inom undervisning och arbetsliv. Utbildningsstyrelsen 30

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Föreskrift 39/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Föreskrift 32/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:43 Föreskrifter och anvisningar

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN

YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN Föreskrift 22/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:32 Föreskrifter och anvisningar 2011:32 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 Föreskrift 82/011/2000 YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Föreskrift 7/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Grunder för fristående

Läs mer

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 54/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 FÖRESKRIFT 54/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

UTKAST SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:28

UTKAST SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:28 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR VENTILATIONSMONTÖR 2011 FÖRESKRIFT 19/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:28 Föreskrifter och anvisningar 2011:28 Grunder för fristående

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 FÖRESKRIFT 48/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Grunder för

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA

Läs mer

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2.1 Kunnande som visats i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur 2.2 Examensdelarna består av en obligatorisk

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011

SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:30 Föreskrifter och anvisningar 2011:30 Grunder

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina AiHe-projektet Personlig tillämpning i samband med fristående examina verktyg för aktörerna

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010. Föreskrifter och anvisningar 2010:3

Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010. Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 FÖRESKRIFT 52/011/2009

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2010 FÖRESKRIFT 43/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:16 Föreskrifter och anvisningar 2010:16 Grunder

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 Föreskrift 22/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Oyj Edita Abp Helsingfors 2001

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGSRÅDGIVARE 2010 FÖRESKRIFT 46/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Föreskrifter och anvisningar 2010:19 Grunder för fristående examen

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 33/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Föreskrift 33/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

Yrkesexamen för arbete som teamledare

Yrkesexamen för arbete som teamledare Yrkesexamen för arbete som teamledare Yrkesexamen för arbete som teamledare Den som har avlagt examen för arbete som teamledare har kompetens att planera och handleda arbetet i ett team och att introducera

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 44/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 FÖRESKRIFT 44/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR Föreskrift 26 /011/2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Föreskrift 26 /011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 44/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Föreskrift 44/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik elmontör Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik automationsmontör

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHET EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHET EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHET EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSTJÄNST 2010

YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSTJÄNST 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSTJÄNST 2010 FÖRESKRIFT 47/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:20 Föreskrifter och anvisningar 2010:20 Grunder för fristående

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Föreskrift 31/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Föreskrift 41/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Grunder för fristående

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 23/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 23/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:24 ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 52/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:28 Föreskrifter och anvisningar 2010:28 Grunder för fristående

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

FÖRESKRIFT 14/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 14/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 14/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM INFORMATIONSFÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM INFORMATIONSFÖRMEDLING

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 51/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 51/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013

GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013 Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013 Föreskrift 24/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:27 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2013:27 ISBN 978-952-13-5514-1

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER Reviderad guide om verkställande av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildningen Guider och handböcker 2015:10

Läs mer