PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet"

Transkript

1 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina AiHe-projektet

2 Personlig tillämpning i samband med fristående examina verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina häftet har sammanställts inom AiHe-projektet. Seija Rannikko och Annu Kekäläinen har redigerat häftet utgående från kommentarer av olika aktörer. Utbildningsstyrelsen och författarna Omslag: Studio Viiva Oy Grafisk planering: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (häft.) ISBN (pdf) Hakapaino Oy, Helsingfors 2008

3 INLEDNING 5 1 ANSÖKAN Att välja examen Utbildningsform, studiesätt och studiefi nansiering Fastställande av kunnandet Visat kunnande Uppnått kunnande Självkännedom är till hjälp vid lärandet Självvärdering 16 A. God kännedom om sig själv som inlärare och examinand 16 B. Självvärdering av livssituationen 17 C. Inriktning 17 D. Personliga resurser 18 2 FRISTÅENDE EXAMEN Examenstillfällen ordnas för att påvisa praktiskt kunnande Många aktörer vid examenstillfället Examensgrunder 22 3 AVLÄGGANDE AV EXAMEN Planering av och förberedelser inför avläggande av examen Handledning under fasen för avläggande av examen Erkännande av kunnandet 25 4 FÖRVÄRV AV BEHÖVLIG YRKESSKICKLIGHET Att lära känna sig själv som inlärare Studiemiljöer och studieformer Studiemetoder Handledning under fasen för förvärv av behövlig yrkesskicklighet Den studerandes roll Utbildarens roll Arbetsplatshandledarens roll Justering och ändringar i målen och planerna Eventuella utomstående stödåtgärder 31 Länkar till självvärderingsuppgifter 32 3

4 KÄLLOR SOM ANVÄNTS I HANDBOKEN AiHe-rapporter: Heikkinen Esa, Rikkinen Aino (red.), Gunnar Mikko, Vuolle-Salonen Marketta, Pasanen Heikki. Ohjaus näyttötutkintoprosessissa. Opetushallitus, Ihanainen Pekka, Rikkinen, Aino (red.) Lärande och handledning på nätet. Utbildningsstyrelsen, Malin Pirjo, Rikkinen Aino (red.). Personlig tillämpning och samarbete med arbetslivet en nyckel till kvalitet och genomslagskraft. Utbildningsstyrelsen, Rikkinen Aino (red.). God praxis, modeller och mekanismer för personlig tillämpning. Utbildningsstyrelsen, Spangar Timo, Jokinen Esa. Från personligt tillämpade vuxenstudier till personligt tillämpad vuxenutbildning. Utbildningsstyrelsen, Rapporterna finns på webbadressen /nayttotutkinnot/aihe Handbok om fristående examina. Utbildningsstyrelsen, Webbplatsen verkko-ohjaus.net, Webbplatsen Finlex, uppdaterad lagstiftning, nlex.fi Lagen och förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (L 631/1998 och F 812/1998) Utbildningsstyrelsens föreskrift om individualisering: /nayttotutkinnot/svenska föreskrifter och anvisningar 4 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

5 I detta häfte om Personlig tillämpning i samband med fristående examina presenteras personlig tillämpning i anslutning till systemet med fristående examina i tillämpliga delar för dem som avlägger fristående examina, vuxen studerande och utbildare. Det redogörs i korthet för de grundläggande idéerna för personlig tillämpning och ges länkar som läsaren kan använda för att få merinformation om personlig tillämpning. De tre faserna för personlig tillämpning presenteras: ansökan, avläggande av examen och förvärv av behövlig yrkesskicklighet. Personlig tillämpning innebär kundinriktad planering och kundinriktat genomförande av handlednings-, rådgivnings-, undervisnings- och stödåtgärder för den som ska avlägga fristående examen och för den studerande. Hänsyn tas även till särskilda behov på grund av varierande kulturell och språklig bakgrund samt särskilda behov som har andra orsaker, såsom läsoch skrivsvårigheter. Personlig tillämpning i samband med fristående examina baserar sig på det krav på individualisering (personlig tillämpning) som anges i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (L 631/1998) samt på Utbildningsstyrelsens föreskrift om individualisering som trädde i kraft den 1 mars Bakgrunden till häftet utgörs av det sexåriga AiHe-projektet (Personligt tillämpade vuxenstudier ) och de rapporter som producerats inom projektet. DE TRE FASERNA FÖR PERSONLIG TILLÄMPNING I Finland baserar den yrkesinriktade vuxenutbildningen sig på systemet med fristående examina där den som behärskar sitt yrke kan påvisa sitt 5

6 kunnande oavsett om han eller hon har förvärvat kunnandet genom arbetserfarenhet, studier eller någon annan verksamhet. Yrkeskunskap är det avgörande kriteriet. Systemet med fristående examina erbjuder i synnerhet den vuxna befolkningen ett smidigt sätt att påvisa, förnya och vidmakthålla sin yrkeskompetens. Arbets- och näringslivet tar del i planeringen, ordnandet, bedömningen och utvecklingen av fristående examina. Utbildningsstyrelsens föreskrift om individualisering ålägger utbildningsanordnaren att förfara så att de sökande till fristående examina får rådgivning, handledning och andra gemensamt överenskomna stödformer och tjänster som planeras och förverkligas kundinriktat i den personliga tillämpningen vid ansökan till fristående examen och utbildning som förbereder för fristående examen, avläggande av fristående examen och förvärvande av behövlig yrkesfärdighet. Enligt föreskriften ska utbildningsanordnaren också samarbeta med examensarrangören, examens- eller utbildningsanskaffaren, representanterna för arbetsplatserna och andra behövliga sakkunniga. Utbildningsstyrelsens föreskrift finns på nätet på adressen /nayttotutkinnot/svenska ->föreskrifter och anvisningar Vid personlig tillämpning i samband med ansökan till fristående examen väljer den sökande tillsammans med exempelvis sin arbetsgivare och sina handledare en lämplig examen eller examensdel. Den sökande begrundar det kunnande han eller hon redan har och hurdant kunnande han eller hon bör förvärva för att kunna avlägga examen. I samråd med examensarrangören utreder han eller hon hur den visade och uppnådda kompetensen ska fastställas. Efter det lägger bedömarna av fristående examen fram ett förslag till examenskommissionen om erkännande av kunnandet som ett led i examensprestationen. Den sökande planerar också preliminärt hur han eller hon bäst ska kunna avlägga fristående examen samt reder ut utbildningsform och finansiering. Han eller hon får handledning och stöd i allt detta. Det är just handledning och stöd som är handledarnas viktigaste uppgift i samband med ansökan. Fasen för avläggande av examen inleds med planering av avläggandet och förberedelser inför examenstillfällena och avslutas med avläggande av fristående examen eller en del av examen. Examinanden får handledning av bland annat examensmästare och sakkunniga på arbetsplatserna. 6 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

7 När det gäller förvärv av behövlig yrkesskicklighet står kompetensutveckling genom arbete och studier i centrum. I fasen ingår att lära känna sig själv som inlärare, bekanta sig med branschen och välja lämpliga studieformer, studiemiljöer och studiemetoder. Också här är handledningen viktig. Examinandens mål och planer kan ändras, och då behöver han eller hon extra handledning och eventuellt även andra stödåtgärder. FÖRÄNDRINGARNA I ARBETSLIVET SOM BAKGRUND Personlig tillämpning återspeglar ett utbildningspolitiskt tänkande med en ny inriktning, där ambitionen är att svara på behoven inom arbetslivet och arbetstagarnas behov. Tillgången på yrkeskunnig arbetskraft är en av de stora utmaningarna för arbetskraftspolitiken, vuxenutbildningspolitiken och arbetslivet under det följande decenniet. När arbetsmarknaden förnyas i cykler med accelererande fart och när företagens omvärld och omvärlden för arbetsorganisationerna inom den offentliga sektorn förändras måste utbildningen knytas allt fastare till arbetsplatsens produktions- och serviceprocesser och utgöra ett led i utvecklingen av dessa. Det behövs ständigt nya former av kunnande och kunniga personer, och kompetens har blivit en viktig konkurrensfaktor för företagen. Via personlig tillämpning förmår läroanstalterna allt snabbare reagera på behoven inom näringslivet, och å andra sidan får inlärning i arbetet en allt större roll. Kunnande och uppdatering av kompetensen blir allt viktigare, inte frågan om var kunnandet har förvärvats. Företagen får ett större ansvar än förut när det gäller att utveckla personalens yrkesskicklighet. I och med personlig tillämpning beaktas de individuella arbets- och livserfarenheterna i systemet med fristående examina, vilket innebär att individuella utbildningsvägar vinner terräng och behoven av utbildning som riktar sig till de stora massorna minskar. Det behövs ett nära samarbete och partnerskap mellan arbetslivet och utbildningsanordnarna för att man ska kunna svara på utmaningarna. KUNDINRIKTNING I SAMBAND MED PERSONLIG TILLÄMPNING Personlig tillämpning är kundinriktad. Kundinriktning innebär att arrangörerna av fristående examina och utbildningsanordnarna får en allt INLEDNING 7

8 flexiblare roll i förhållande till företagslivet och utbildningsbehoven inom företagslivet samt i förhållande till behoven av att utveckla examinandernas yrkeskompetens. Ur examinandens synvinkel innebär kundinriktning att hans eller hennes personliga behov i anslutning till den yrkesmässiga utvecklingen och erkännande och fastställande av hans eller hennes tidigare kunnande får en allt mera framträdande plats när det gäller att fundera över vilka examensvägar som lämpar sig just för honom eller henne. För att personlig tillämpning ska kunna genomföras gäller för utbildarna att kundinriktningen kräver allt större flexibilitet i fråga om arrangemangen inom processen för fristående examina. Utbildarens roll som handledare accentueras. Utbildaren måste också effektivare än förut bilda nätverk med olika aktörer, såsom arbetslivshandledare och arrangörer av fristående examina. Endast nätverksbildning och en effektiv informationsgång mellan utbildarna och den övriga handledande personalen garanterar att personlig tillämpning fungerar på ett för alla bästa tänkbara sätt. Utbildarna måste fästa stor uppmärksamhet vid att olika former av praxis fungerar och att samarbetet är gott. De bästa resultaten föds i en förtroendefull atmosfär. DET GÖRS INTE AVKALL PÅ EXAMENSGRUNDERNA Personlig tillämpning innebär dock inte att examinanderna kan glömma de krav på yrkesskicklighet som angetts i grunderna för examen eller godtyckligt plocka åt sig stoff från utbildningsbrickan. Examen som avläggs genom att personlig tillämpning genomförs ska alltid uppfylla de krav på yrkesskicklighet, föremål och kriterier för bedömning och sätt att påvisa yrkesskicklighet som slagits fast i examensgrunderna. Personlig tillämpning innebär att examinanden inom ramen för de möjligheter som finns kan bygga upp en sådan studie- och examensväg som lämpar sig bäst för honom eller henne. Personlig tillämpning gör systemet med fristående examina smidigare när det gäller arrangemang och tidtabeller. Exempelvis när det gäller tid och plats är flexibelt nätbaserat lärande en beaktansvärd metod för personlig tillämpning i samband med förvärv av behövlig yrkesskicklighet. 8 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

9 1 I samband med ansökan för personlig tillämpning klarläggs den sökandes utgångsläge, examen eller examensdel, utbildningsbehov och utbildningsönskemål samt behov av handledning och stödåtgärder. Alla dessa faktorer som påverkar avläggandet av examen dokumenteras i en plan för personlig tillämpning. Planen undertecknas av examinanden och utbildningsanordnaren och vid behov av den som skaffar examen. I planen får inte dokumenteras uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L 621/1999). ANSÖKNING Introduktion Val av examen Självkännedom Finansieringsform Utbildningsform Behovet av handledning och stöd Identifiering av kunnande Visad kunnande Uppnådd kunnande Påvisande av yrkesskicklighet i yrkesprov Förvärvande av nödvändig yrkesskicklighet Erkännande av kunnande Handledning och stöd ANSÖKAN 9

10 Handledning i samband med ansökan som gäller fristående examen innebär att den sökande vägleds i att utreda sin självkännedom, fastställa sitt kunnande samt hitta och förstå den information som behövs för avläggandet av examen och studievalen. Avsikten är att hitta examens- och studiearrangemang som lämpar sig så bra som möjligt för den sökande. Alla som handleder examinanden bör känna till kulturen på arbetsplatsen och göra sig förtrogna med verksamhetsprocesserna på arbetsplatsen för att de ska kunna introducera examinanden och vägleda honom eller henne i avläggandet av examen. De sökande behöver också ofta handledning och stöd i inlärningsfrågor. Det lönar sig att genast i början tydligt föra fram eventuella språk- och inlärningssvårigheter för att de ska kunna beaktas. I samband med ansökan väljer examinanden en lämplig examen i samråd med till exempel arbetsgivaren, examensarrangören och utbildningsanordnaren. När det gäller att välja examen bör tonvikten vila på den sökande själv. Arbetsgivaren, examensarrangören och utbildningsanordnaren ska endast stödja personens eget val. Den sökande bedömer det kunnande han eller hon redan har och hurdant kunnande han eller hon bör förvärva för att kunna avlägga examen. I samråd med examensarrangören och en representant för arbetslivet utreder han eller hon fastställandet av sin visade och förvärvade kompetens, och på basis av det lägger bedömarna av fristående examen fram ett förslag för examenskommissionen om erkännande av kunnandet. Den sökande skisserar också preliminärt upp hur han eller hon bäst ska kunna avlägga examen samt funderar över utbildningsform och finansiering. De personer som ansvarar för den fristående examen och utbildningen bedömer om det för den sökande på basis av de tillförlitliga intyg han eller hon har lagt fram kan föreslås att kunnandet ska erkännas till de delar som det som förevisats gäller. Om examinanden har tidigare kunnande, såsom kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet, men inte kan lägga fram något tillförlitligt intyg över sitt kunnande, hänvisas han eller hon direkt till att avlägga examen eller delar av examen. Annars hänvisas han eller hon till att förvärva behövlig yrkesskicklighet. 10 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

11 1.1 ATT VÄLJA EXAMEN Den som är intresserad av att avlägga en yrkesinriktad examen ska i samband med ansökan till allra först tillsammans med handledaren utreda vilken examen som intresserar och hur den lämpar sig för hans eller hennes situation. Med hjälp av de länkar som nämns nedan kan den sökande redan på förhand bekanta sig med utbildningsområden och branscher som intresserar honom eller henne. På webbsidorna finns också olika uppgifter som underlättar introduktionen. Arbetsförvaltningens A-URA, Yrkesbeskrivningar på arbetsministeriets sidor: Svenska Arbetskraftsbyråns tjänster Utbildnings- och yrkesinformationstjänst. Alla fristående yrkesinriktade examina och beskrivningar av dem presenteras på Utbildningsstyrelsens webbsidor om fristående examina, portalen Nayttotutkinnot.fi. Via tjänsten jagkan.fi kan den sökande testa hurdant kunnande han eller hon redan har för den examen som intresserar. Vid valet av en lämplig examen lönar det sig för den sökande att anlita även personalen på sin arbetsplats, arbetskraftsbyrån, läroavtalsbyrån och läroanstalterna. / förtecknar alla fristående examina. förtecknar på svenska en stor del av de fristående examina. På sidorna kan den sökande också testa sitt kunnande inom den examen som han eller hon har valt. examenstjänster fristående yrkesinriktade examina presenterar systemet med fristående examina, lagstiftningen om det, föreskrifter, anvisningar och blanketter samt de kontaktpersoner vid Utbildningsstyrelsen som ansvarar för fristående examina. 1.2 UTBILDNINGSFORM, STUDIESÄTT OCH STUDIEFINANSIERING Utbildning utgör ett fast led i förvärvandet av behövlig yrkesskicklighet. Utbildningen kan genomföras som frivillig utbildning, läroavtalsutbildning, arbetskraftsutbildning eller personalutbildning. Tillsammans med den sökande utreds vilka olika lärmöjligheter utbildningsanordnaren kan erbjuda och bedöms hur de lämpar sig för den sökande. ANSÖKAN 11

12 Utbildningen kan försiggå vid en läroanstalt, genom inlärning i arbetet på arbetsplatsen eller genom att dessa kombineras till en studiekedja. Dag- eller kvällsstudier vid en läroanstalt eller flerformsstudier kan lämpa sig för den sökande. Flerformsstudier innebär att studierna kan förenas med till exempel närstudier, självständiga studier och nätbaserade studier. Det är också möjligt att studera nästan helt och hållet via nätet. Den sökande begrundar tillsammans med sin handledare vilken utbildningsform som lämpar sig bäst för den sökandes livssituation och studiefärdigheter samt hur avläggandet av examen ska kunna finansieras. Handledaren planerar hur han eller hon bäst ska kunna vägleda den sökande i samband med olika val. Det kan vara praktiskt att till exempel hänvisa den sökande till ett informationsmöte där olika experter presenterar möjligheterna att avlägga examen och ordna finansieringen. Som exempel på finansieringsformer kan nämnas frivillig finansiering, finansiering från TE-centralen, läroavtalsfinansiering, personalutbildningsbaserad finansiering och någon form av projektfinansiering. Frivillig finansiering: Staten och kommunerna finansierar största delen av vuxenutbildningen i Finland. TE-centralernas finansiering: TE-centralerna ansvarar för anskaffningen av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning i enlighet med arbetsministeriets bestämmelser och anvisningar. Arbetsförvaltningen kan skaffa yrkesinriktad arbetskraftsutbildning enligt egna planer eller tillsammans med arbetsgivarna (samanskaffningsutbildning). Arbetsgivaren betalar i allmänhet ungefär hälften av kostnaderna för anskaffningen av den sistnämnda utbildningen. Samanskaffningsutbildning genomförs i tre typer av situationer: när företaget utvidgas och det gäller att anställa ny personal (rekryteringsutbildning), när företagets verksamhet kringskärs, det vill säga vid uppsägning (omställningsutbildning) och när det gäller att höja kompetensnivån hos de anställda vid företaget (utbildning för yrkesverksamma). Läroavtalsfinansiering: Läroavtalsutbildning är ett för vuxna lämpligt sätt att studera för att uppnå yrkesskicklighet. Den lämpar sig också för företagens personalutbildning. Examensvägen utformas alltid enligt den studerandes och arbetsplatsens behov. 12 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

13 Personalutbildningsfinansiering: Företagen kan ordna utbildning som förbereder för fristående examen i form av personalutbildning som företagen själva finansierar. Anordnare av yrkesinriktad tilläggsutbildning beviljas statsandel av undervisningsministeriet. Anordnarna kan använda statsandelen också för att finansiera företagsspecifika utbildningsprogram som förbereder för yrkes- eller specialyrkesexamen. Det förväntas då att företaget tar del i finansieringen med en andel om 50 procent. Via följande webbsidor fås information även om andra stöd för vuxenutbildning, till exempel utbildningsstöd, utbildningsdagpenning och läroavtalsutbildning. Information om finansieringsmöjligheter: på svenska studerande studieförmåner vuxenutbildningsstöd på svenska förmåner 1.3 FASTSTÄLLANDE AV KUNNANDET Visat kunnande Tillförlitligt dokument Fastställande av yrkesskicklighet»»»» Erkännande Uppnått kunnande Examenstillfällen Examensgrunder Förvärv av behövlig yrkesskicklighet Trepartsbedömning Examenskommission Fastställande av uppnådd och visad kompetens leder till erkännande av kunnandet, om examenskommissionen godkänner kunnandet. I samband med fastställandet av kunnandet kartläggs den sökandes utgångsläge, det vill säga utreds hans eller hennes tidigare visade och tidigare uppnådda kompetens. Kunnandet erkänns officiellt genom ett examensbetyg som examenskommissionen utfärdar. För att kunnandet ska erkännas förutsätts att examen eller en del av examen avläggs med godkänt betyg. Ett godkänt avläggande kan utgöras av kunnande som påvisats med intyg eller tidigare uppnått kunnande som godkänts genom fristående examen eller kunnande som godkänts genom examensprestationer efter förvärv av behövlig yrkesskicklighet. ANSÖKAN 13

14 Handledaren ska se till att den sökande har tillgång till examensgrunderna. Det lönar sig för den studerande att noggrant bekanta sig med examenskraven till exempel med hjälp av webbverktyget jagkan.fi eller osaan.fi VISAT KUNNANDE Med visad kompetens avses till exempel tidigare examina eller delar av examina för vilka det har utfärdats betyg. Här avses också sådan särskild kompetens enligt examensgrunderna som dokumenterats med intyg eller betyg. Som exempel kan nämnas ADB-körkort eller intyg över FRK:s kurs i första hjälpen. Bedömarna lämnar examenskommissionen ett förslag till erkännande av den visade kompetensen på basis av tillförlitliga dokument. Den sökande ska klarlägga de examina och delar av examen eller andra prestationer för examen som han eller hon redan har och lägga fram betyg eller intyg över dem. En viktig uppgift för den examensmästare som är handledare är att klargöra för den sökande att det kan föreslås att visad kompetens direkt ska erkännas som en examensprestation. Den sökande behöver alltså inte någon examensprestation för sin redan visade kompetens och behöver inte på nytt studera sådant där han eller hon kan påvisa sitt kunnande UPPNÅTT KUNNANDE Med uppnådd kompetens avses sådant kunnande som krävs för fristående examen och som den sökande har förvärvat tidigare genom arbete, medborgarverksamhet eller hobbyer eller hemma eller någon annanstans, men över vilken han eller hon inte har något tillförlitligt intyg. Arbetsgivaren-bedömaren, arbetstagaren-bedömaren och utbildarenbedömaren bedömer examensprestationen utgående från det tidigare kunnandet. Examenskommissionen beslutar om den slutgiltiga bedömningen och erkänner en godkänd prestation som examensprestation. Den sökande bekantar sig med de sätt att påvisa yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna och genom vilka han eller hon kan påvisa det kunnande som han eller hon har uppnått tidigare till exempel på en arbetsplats. Den sökande ska diskutera detta med sin arbetsplatshandledare. 14 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

15 Examensmästaren ansvarar för arrangemangen kring examenstillfällena och samarbetar då med den sökande. 1.4 SJÄLVKÄNNEDOM ÄR TILL HJÄLP VID LÄRANDET Den som är motiverad och medveten om sina sätt att handla har de bästa förutsättningarna att lära sig. Självvärdering bidrar till att identifiera de egna sätten att handla. Självvärdering innebär reflektioner på flera plan och inriktas på egna egenskaper, karaktärsdrag, starka sidor och verksamhetssätt eller på de miljöer, omständigheter och processer som anger villkoren för verksamheten. SJÄLVKÄNNEDOM Livssituation Personliga resurser Självvärdering och respons Inriktning Kännedom om sig själv som studerande och inlärare Självkännedomen kan utvecklas med hjälp av olika slags självvärderingsuppgifter och genom att man lär sig dra nytta av respons från sina närmaste, studie- och arbetskamrater, utbildare och handledare. Självvärdering är viktig för den sökande, den studerande och examinanden, eftersom den är en metod för att utveckla det egna kunnandet och planera utbildningen och karriären. ANSÖKAN 15

16 Inom systemet med fristående examina är det viktigt att examinanden kan fastställa sin yrkeskompetens. Handledarna och utbildarna ger examinanderna respons på avläggandet av examen och diskuterar kompetensutvecklingen med examinanderna SJÄLVVÄRDERING A. GOD KÄNNEDOM OM SIG SJÄLV SOM INLÄRARE OCH EXAMINAND Inlärnings- och studiefärdigheterna består av flera olika delfaktorer. Inlärningsfärdigheterna påverkas av motivation och inriktning, jagbild och självförtroende, koncentrationsförmåga, egna talanger och starka sidor, inlärningsstil, sätt att hantera kunskap, studiefärdigheter, eventuella tankemönster och övriga hinder som inverkar störande på lärandet samt personligt tycke och smak när det gäller inlärning. Även ADB-färdigheter och intresse för att tillägna sig dem är viktiga för nätbaserat lärande. För examinanden är god identifiering av sig själv som inlärare och studerande speciellt viktig när studierna planeras, när examinanden funderar över hurdan hjälp han eller hon eventuellt kommer att behöva när studierna framskrider. Utbildaren och handledaren kan i sin tur beakta examinandernas olika behov i sin undervisning och handledning endast om de är tillräckligt insatta i examinandernas inlärningsfärdigheter. Negativa tankemönster och olika emotionella hinder kan inverka negativt när det gäller att inleda studier. Identifiering och behandling av dem med hjälp av självständiga reflektioner eller handledning kan främja inlärningen i betydande grad och höja motivationen och engagemanget för studierna. Examinanden bör därför fundera över vad han eller hon vill lära sig och varför. Han eller hon bör också söka svar på frågor som gäller hur han eller hon vill och kan lära sig, var och när han eller hon vill lära sig och vad som bidrar till eller hindrar lärandet. Handledaren hjälper examinanden att identifiera sig själv som inlärare. Vid handledning söker man svar på till exempel följande frågor: Hur bidrar identifieringen av sig själv som inlärare till att effektivisera inlärningen? Vilken roll spelar examinandens självvärdering och utbildarens utvärdering för lärandet? Hur kan utbildaren stödja självvärderingen av studiefärdigheterna? Hurdana bedömningsverktyg är till hjälp? 16 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

17 B. SJÄLVVÄRDERING AV LIVSSITUATIONEN Självvärdering av livssituationen hjälper examinanden att i sin egen livssituation synliggöra det stöd som redan finns för avläggande av examen, specialvillkoren för sin tidsanvändning, sitt engagemang och sina skyldigheter samt sina övriga studieförutsättningar, sina begränsningar, sina eventuella problem som bör lösas och olika alternativ i den aktuella livssituationen. På så vis kan examinanden på djupet förstå i vilken situation han eller hon avlägger examen och vilken utmaning eller vilket problem han eller hon söker en lösning på. Utvärderingen av livssituationen hjälper examinanden att förstå sin omvärld och ställa avläggandet av examen med tillhörande val i relation till sitt liv som helhet. Det lönar sig för examinanden att fundera över och dokumentera till exempel följande frågor: Vilka faktorer i den egna livssituationen stödjer avläggande av examen? Vilka faktorer i det egna livet begränsar avläggandet av examen? Hurdana faktorer som påverkar tidsanvändningen bör beaktas när avläggandet av examen planeras? Handledaren bör i sin tur fundera över i vilken utsträckning varje examinands individuella livssituation kan beaktas i arrangemangen för avläggande av examen. C. INRIKTNING Vid yrkesinriktning klarlägger examinanden olika alternativ för avläggande av examen och skapar klarhet i sina mål när det gäller avläggande av examen, exempelvis om han eller hon vill avlägga en del av examen, en hel yrkesexamen eller till exempel en specialyrkesexamen. En viktig fråga är också hurdana yrkesmässiga mål avläggandet av examen är förenat med. Är målet att stärka ställningen på arbetsmarknaden och kunnandet i de nuvarande uppgifterna, avancera till nya uppgifter eller inrikta sig på att byta bransch eller arbetsplats? Handledaren bedömer tillsammans med examinanden hur examinanden ska kunna stärka sin utbildnings- och yrkesinriktning eller sin nya yrkesinriktning. ANSÖKAN 17

18 Arbetsministeriets yrkesvalsprogram AVO ger information om nästan 300 yrken och utbildning för yrkena. Med hjälp av programmet kan man bedöma sina intressen och sin förmåga och fundera över vad man förväntar sig av sitt framtida yrke, /avo/svenska. D. PERSONLIGA RESURSER De personliga resurserna stödjer arbets- och funktionsförmågan och möjligheterna att uppnå målen. Resursfaktorer är till exempel de värderingar som styr människans handlingar, attityderna, personlighetsdragen, talangerna och beslutsfärdigheterna. Tidigare inlärningserfarenheter inverkar i hög grad på studiefärdigheterna, och därför är det viktigt att kartlägga dem. Identifiering av egna starka sidor och betydande livserfarenheter som stödjer eller begränsar lärandet och studierna ökar studieförutsättningarna. Examinanden återkallar sina tidigare studieerfarenheter i minnet och funderar över hurdan riktning de anger för framtiden. Examinanden reflekterar också över vilka starka sidor han eller hon har när det gäller studier och lärande och vilka av hans eller hennes karaktärsdrag, färdigheter och attityder som stödjer studierna. Handledaren uppmuntrar examinanden att strukturera sina tidigare inlärningserfarenheter och hjälper examinanden att hitta metoder för att kunna passera begränsande erfarenheter och attityder. 18 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

19 2 FRISTÅENDE I Finland ligger systemet med fristående examina till grund för den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Inom systemet kan examinandens kunnande erkännas nationellt och kvalitativt oavsett om han eller hon har förvärvat det genom arbetserfarenhet, studier eller någon annan verksamhet. Yrkeskunskap är det avgörande kriteriet. Systemet med fristående examina har sin grund i närhet till arbetslivet. Fristående examina har utformats för den vuxna befolkningens, företagens och övriga arbetsgemenskapers behov. Fristående examina omfattar yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Systemet med fristående examina i tre steg utformades genom 1994 års lag om yrkesexamina (L 306/1994) och genom den kompletterande förordningen om yrkesexamina (F 308/1994). I samband med totalrevisionen av utbildningslagstiftningen upphävdes lagen om yrkesexamina och överfördes bestämmelserna om systemet med fristående examina med små ändringar till lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning. Bestämmelserna om systemet med fristående examina ändrades under En lag och en förordning om ändring av lagen och förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning trädde i kraft vid ingången av I Utbildningsstyrelsens föreskrift om individualisering, som trädde i kraft den 1 mars 2007, åläggs utbildningsanordnaren att förfara så att de sökande till fristående examina får rådgivning, handledning och andra gemensamt överenskomna stödformer och tjänster som planeras och förverkligas kundinriktat i individualiseringen av ansökan till fristående examen och utbildning som förbereder för fristående examen, avläggande av fristående examen och förvärvande av behövlig yrkesfärdighet. Utbildningsanordnaren ska samarbeta med examensarrangören, examens- eller utbildningsan- FRISTÅENDE EXAMEN 19

20 skaffaren, representanterna för arbetsplatserna och andra behövliga sakkunniga. I samband med personlig tillämpning ska hänsyn tas även till eventuella särskilda behov på grund av varierande kulturell och språklig bakgrund eller särskilda behov som har andra orsaker, såsom läs- och skrivsvårigheter. Utbildningsanordnaren ska samla in respons på personlig tillämpning och utveckla personlig tillämpning i samråd med dem som deltar i den. nlex.fi /sv/laki/ajantasa/ Föreskrift som gäller personlig tillämpning (individualisering): /nayttotutkinnot/svenska föreskrifter och anvisningar 2.1 EXAMENSTILLFÄLLEN ORDNAS FÖR ATT PÅVISA PRAKTISKT KUNNANDE Vid examenstillfället för fristående examen bedöms utgående från bedömningskriterierna enligt examensgrunderna hur pass väl examinanden uppfyller de krav på yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna. Examinandens yrkesskicklighet (yrkesfärdighet) bedöms. Fristående examina ordnas och avläggs för en examensdel åt gången. Examinanden hänvisas till att påvisa sitt kunnande när han eller hon behärskar den yrkesskicklighet som krävs för den aktuella delen av examen. Vid varje examenstillfälle ska examinanden påvisa en sådan samlad yrkeskompetens som en examensdel utgör och som kan avskiljas från den naturliga arbetshelheten som en självständig del som kan bedömas. En arbetsmiljö, en faktisk arbetsplats eller en miljö som i så hög grad som möjligt påminner om den lämpar sig som miljö för examenstillfället. Vid behov kan examenstillfället genomföras som delprestationer så att en del av det kunnande som krävs för examensdelen påvisas på arbetsplatsen och en del vid läroanstalten. Vid ett och samma examenstillfälle kan även kunnande inom flera examensdelar påvisas, men bedömningen gäller alltid en examensdel per gång. 20 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

21 2.2 MÅNGA AKTÖRER VID EXAMENSTILLFÄLLET Tillfällena för avläggande av fristående examina utmanar utbildarna, arbetslivet och examinanderna till nära samarbete. Ur examinandens synvinkel ger examenstillfällena studierna målinriktning och en individuell prägel. Dessutom förenhetligar de bedömningen, ökar utbildningens arbetslivsinriktning och praktiska inriktning, underlättar möjligheterna att få arbete och höjer studiemotivationen. Ur utbildarens synvinkel styr tillfällena för avläggande av fristående examina undervisningen och bedömningen i en riktning som följer behoven inom arbetslivet. Dessutom medför de målinriktning när det gäller inlärning i arbetet, upprätthåller handledarens yrkesskicklighet samt ger verktyg för självvärdering och information som behövs för att utveckla utbildningen. Ur arbetsplatsens synvinkel skapar examenstillfällena för fristående examina möjlighet att påverka kompetensen hos de arbetstagare som utexamineras för branschen. Dessutom säkerställer de att kompetensen hos dem som utexamineras för branschen och utbildningen svarar mot behoven inom arbetslivet, underlättar rekrytering och introduktion, säkerställer en jämn kvalitet inom yrkesutbildningen vid olika läroanstalter och utmanar arbetsgemenskapen till lärande. FRISTÅENDE EXAMEN 21

22 3 AVLÄGGANDE AV Fasen för avläggande av examen inleds med planering av avläggandet och förberedelser inför examenstillfället och avslutas med erhållande av ett examensbetyg. Examensmästare och sakkunniga på arbetsplatserna handleder examinanderna när det gäller att planera hur examen ska avläggas. 3.1 EXAMENSGRUNDER AVLÄGGANDE AV EXAMEN Examensgrunderna Erkännande av kunnande Planering av och förberedelser för avläggandet av examen Yrkesprov Examen Handledning 22 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

23 I examensgrunderna anges examensdelarna, kraven på yrkesskicklighet, föremålen och kriterierna för bedömning samt sätten att påvisa yrkesskicklighet. Examensgrunderna har dokumenterats på Utbildningsstyrelsens webbsidor. Alla de mer än 300 fristående examina med examensgrunder hittas på Utbildningsstyrelsens hemsidor. Examensgruderna på svenska finns under adress läroplans- och examensgrunder. De som inte är översatta finns under adress /nayttotutkinnot tutkintojen perusteet. 3.2 PLANERING AV OCH FÖRBEREDELSER INFÖR AVLÄGGANDE AV EXAMEN Under fasen för avläggande av examen behöver examinanden handledning och stöd framför allt för att förstå examensgrunderna och planera och förbereda avläggandet av examen. Handledning ges i synnerhet när det gäller att göra upp en plan för avläggande av examen samt uppdatera och komplettera den. Examen avläggs vanligen vid flera examenstillfällen. Planeringen av avläggandet av examen består av två faser: den visade och uppnådda kompetens som klarlagts i samband med fastställande av kunnandet anknyts till den examen som ska avläggas och examenstillfällena planeras. Vid planeringen av examenstillfällena bestäms hur och när yrkesskickligheten ska påvisas. Examinanden bekantar sig med grunderna för den examen som han eller hon har valt. Examinanden diskuterar kraven på yrkesskicklighet med sina handledare samt hur han eller hon kan påvisa sitt kunnande. Handledaren planerar vilka handledningsformer och handledningsmetoder som bäst kan hjälpa examinanden att förstå det som har beskrivits och slagits fast i examensgrunderna. Den plan för avläggande av examen som ingår i examinandens dokument om personlig tillämpning är ett verktyg vid examenstillfället för varje examensdel. Planen ska beskriva hur examinanden påvisar sitt kunnande för olika delar av examen. Vid planering av avläggandet av examen kartläggs också examinandens särskilda handlednings- och stödbehov, såsom språk-, läs- och skrivfrågor, samt begrundas hur de kan beaktas när examen avläggs. AVLÄGGANDE AV EXAMEN 23

24 Examinanden ska fundera över hurdan hjälp han eller hon behöver av examensmästarna och sina arbetsplatshandledare för att kunna uppdatera sin plan för personlig tillämpning så att den blir tidsenlig. Examinanden ska också fundera över av vem han eller hon kan få stöd för den mentala förberedelse som behövs för examenstillfället. Handledaren ska i sin tur besluta om på vilket sätt han eller hon bäst kan handleda examinanden med att göra upp och uppdatera planen för personlig tillämpning. Under förberedelserna inför avläggandet av examen stärker examinanden och handledaren tillsammans examinandens psykiska prestationsberedskap till exempel genom att fundera över metoder för att lindra nervositeten och göra examenstillfället vardagligare. Under förberedelsefasen går de också igenom de sätt på vilka kunnandet kommer att påvisas vid examenstillfället. Handledningen under fasen för planering av avläggandet av examen kan bestå av individuell handledning eller handledning i grupp. Den kan innehålla direkta råd, anvisningar och annat stöd. Det viktiga är dock att entusiasmera och uppmuntra samt tillsammans diskutera olika teman som aktualiseras. 3.3 HANDLEDNING UNDER FASEN FÖR AVLÄGGANDE AV EXAMEN Examinanden har i sitt dokument om personlig tillämpning beskrivit hur han eller hon vid examenstillfällena kommer att påvisa det kunnande som krävs enligt examensgrunderna. Vid examenstillfället ska han eller hon utvärdera och motivera sitt agerande för bedömarna. Vid examenstillfällena för yrkes- och specialyrkesexamen utför examinanden självständigt arbete och hans eller hennes kunnande handleds då inte. Examinanden kan handledas vid examenstillfällena för grundexamen, vilket dock påverkar vitsordet. Målet för dem som deltar i bedömningen av examensprestationerna är likväl att skapa en öppen och sporrande atmosfär som uppmuntrar till att påvisa kunnandet. Utbildningsrepresentanterna och representanterna för arbetslivet bekantar sig med examinandens plan för avläggande av examen och bedömer examensprestationen. De föreslår ett vitsord för examenskommissionen. Om examinanden inte klarar examensdelen hänvisas han eller hon till att komplettera sin yrkeskompetens. 24 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

25 3.4 ERKÄNNANDE AV KUNNANDET Kunnandet erkänns officiellt genom ett examensbetyg som examenskommissionen utfärdar. För det krävs att examen eller en del av examen avläggs med godkänt betyg. Ett godkänt avläggande kan utgöras av kunnande som påvisats med betyg/intyg, tidigare uppnått kunnande som godkänts genom fristående examen eller kunnande som godkänts genom examensprestationer efter förvärv av behövlig yrkesskicklighet. Examinanden får ett examensbetyg över erkännandet av det kunnande som krävs för examen. Om examinanden så önskar kan han eller hon också få examensprestationen erkänd i form av en anteckning i ett yrkesbevis och begära ett diplom för sin examen. Båda dokumenten är avgiftsbelagda. AVLÄGGANDE AV EXAMEN 25

26 4 FÖRVÄRV AV BEHÖVLIG I samband med ansökan har den sökandes utbildningsbehov och utbildningsönskemål samt behov av handledning och stödåtgärder utretts. Utifrån dem planeras hur den behövliga yrkesskickligheten ska förvärvas. I planeringen ingår att lära känna sig själv som inlärare, att bekanta sig med yrkesområdet och att välja lämpliga studiemiljöer, studieformer och studiemetoder. FÖRVÄRVANDE AV NÖDVÄNDIG YRKESSKICKLIGHET Att lära känna sig själv som inlärare Att bekanta sig med studieområdet V a l Studiemiljöer Var? Studieformer Hur? Studiemetoder Hur? Förvärvande av yrkesskicklighet arbete studier yrkesprov G N I N D E L N A H Studerande Lärare/utbildare Handledare för inlärning i arbetet Övriga experter Justeringar/ändringar i mål och planer Eventuella utomstående stödåtgärder 26 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

27 Handledningen spelar en central roll också under den här fasen. Den studerandes mål och planer kan också ändras, och då behöver han eller hon extra handledning och eventuellt även andra stödåtgärder. Vid personlig tillämpning i samband med förvärv av yrkesskicklighet granskar den studerande först sina egna utgångslägen. Han eller hon bekantar sig med sig själv som inlärare och med studieområdet och gör en preliminär inledande kartläggning av sitt kunnande. Han eller hon begrundar olika alternativ som hänför sig till studiepraxisen och väljer studiemiljöer, studieformer och studiemetoder. Han eller hon diskuterar dessa angelägenheter med sin handledare. Det egentliga förvärvandet av yrkesskicklighet kan försiggå på många olika sätt, genom inlärning i arbetet, genom studier eller genom en kombination av studier och inlärning i arbetet. Kontinuerlig handledning och utvärdering, där inte bara den studerande utan också utbildarna, arbetsplatshandledarna och övriga experter är involverade, hjälper och stödjer den studerande att träffa sådana val och fatta sådana beslut som lämpar sig bäst för honom eller henne. Planerna och målen ses över och ändras vid behov. 4.1 ATT LÄRA KÄNNA SIG SJÄLV SOM INLÄRARE Studierna framskrider bäst om den studerandes uppfattning om sina inlärningsfärdigheter är på samma nivå som examensgrunderna. Identifiering av de egna hindren för lärande bidrar till att förutse eventuella problempunkter. Goda inlärningsfärdigheter gör det möjligt att reglera det egna lärandet i olika situationer. Sådant som hänför sig till en själv som inlärare kan utforskas på egen hand, men också under handledning och i grupper av likställda (kamratgrupper). Den studerande bedömer vilka starka sidor han eller hon har när det gäller inlärning och studier. Han eller hon begrundar också hurdana studier som bäst stödjer det egna lärandet. Utbildaren och handledaren planerar hur och med vilka verktyg de bäst kan handleda och stödja den studerande när det gäller att utveckla inlärningsfärdigheterna. Arbetsplatshandledarens expertis behövs när det gäller att utreda arbetsplatsens möjligheter att beakta de studerandes olika inlärningsfärdigheter och eventuella hinder för lärande. FÖRVÄRV AV BEHÖVLIG YRKESSKICKLIGHET 27

28 4.2 STUDIEMILJÖER OCH STUDIEFORMER I samband med ansökan har det utretts vilka olika möjligheter till lärande som utbildningsanordnaren kan erbjuda och hur de lämpar sig för den sökande. Studiemiljöerna avviker från varandra fysiskt, socialt och kulturellt. Studierna kan försiggå vid läroanstalter, på en arbetsplats eller i anslutning till hobbyer, och olika verktyg kan användas för att stödja studierna. Studierna kan också försiggå i en nätmiljö. Det finns många olika sätt att ordna flexibla studier. Närstudier kan bestå av antingen dag- eller kvällsstudier. Vid flerformsstudier kombineras handledda distans- och närstudier så att studierna omfattar såväl självständigt inlärningsarbete som träffar med närvaroplikt. För självständiga studier krävs det ett större mått av självstyrning än för närstudier. Bland de till buds stående möjligheterna väljer den studerande de studiemiljöer och studiearrangemang som lämpar sig bäst för hans eller hennes livssituation och inlärningsfärdigheter. Utbildaren och handledaren säkerställer att den studerande har tillgång till tillräckligt med information om de alternativ som olika studiemiljöer och studieformer erbjuder. De stödjer den studerandes möjligheter att välja smidigt och kombinera olika studiemiljöer och studieformer. Arbetsplatshandledaren hjälper i sin tur den studerande att bedöma hur inlärning i arbetet och andra studiemiljöer kan kombineras smidigt. 4.3 STUDIEMETODER Undervisningen kan ordnas på ett flertal olika sätt och med tillämpning av olika metoder. Exempelvis de sociala undervisningsarrangemangen kan variera från gruppundervisning till handledda självstudier. Gruppundervisning kan vara storgrupps- eller smågruppsundervisning. Vid undervisningen kan också informella grupper av likställda nyttiggöras. Undervisningen kan genomföras ansikte mot ansikte eller interaktivt över nätet. Alternativt kan undervisningen innehålla båda dessa och dessutom traditionellare distansundervisning, till exempel så att digitala materialbanker används. Materialet och inlärningsuppgifterna kan likaså vara mångsidiga. I studierna kan ingå dels litteraturbaserat stoff och litteraturbaserade uppgifter, 28 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

29 dels stoff och uppgifter som kräver praktisk tillämpning och verksamhet. Accentueringarna varierar ofta från en bransch till en annan, under olika skeden i studierna och enligt lärmiljön. Under den här fasen funderar den studerande över hurdana studiemetoder som lämpar sig allra bäst för honom eller henne och planerar sina studier i samråd med sin handledare. Utbildaren och handledaren säkerställer att den studerande erbjuds flera alternativa undervisningsformer och metoder och vägleder den studerande att välja med sikte på att den studerande ska hitta sådana metoder som lämpar sig för honom eller henne. De diskuterar hur gruppen kan användas för att stödja individuellt lärande och funderar över hur de bäst ska kunna handleda självständigt inlärningsarbete. Arbetsplatshandledaren försöker garantera att det arbete som den studerande utför på arbetsplatsen ska stödja förvärvandet av yrkesskicklighet. 4.4 HANDLEDNING UNDER FASEN FÖR FÖRVÄRV AV BEHÖVLIG YRKESSKICKLIGHET Handledning är verksamhet som äger rum inom en interaktiv relation där handledaren och den som handleds tillsammans bearbetar sådant som hänför sig till den studerandes kompetensutveckling. Den studerande är en aktiv och ansvarstagande aktör i handledningsrelationen. Handledarens roll går ut på att hjälpa, stödja, sporra och uppmuntra examinanden när denne försöker uppnå de mål som han eller hon har uppställt för egen del DEN STUDERANDES ROLL Med hjälp av självstyrning och självvärdering kan den studerande träffa val som gäller hans eller hennes agerande och ändra sin plan för personlig tillämpning. För det krävs det att den egna verksamheten utvärderas ärligt och utifrån ett helhetsperspektiv i relation till de mål som uppställts för egen del. Den studerandes självvärdering är viktig såväl när det gäller att fastställa kunnandet och träffa studierelaterade val som under faserna för förvärv av den egentliga yrkesskickligheten. FÖRVÄRV AV BEHÖVLIG YRKESSKICKLIGHET 29

30 Till en början kan självstyrningen och självvärderingen förefalla problematiska, men det går att utveckla färdigheterna. Exempelvis en inlärningsdagbok är ett bra verktyg för att utvärdera och styra utvecklingen. I slutet av häftet finns länkar till material med vars hjälp den studerande kan vidareutveckla sina färdigheter för självstyrning och självvärdering UTBILDARENS ROLL Utbildaren ska hjälpa och stödja den studerande så att denne utvecklas inom det yrkesområde som han eller hon studerar. För ett handledningsinriktat grepp krävs det att utbildaren har den studerande i blickfånget och reflekterar över sitt arbete. Utbildarens samarbete med andra aktörer, såsom arbetsplatshandledarna, utgör ett viktigt led i handledningsarbetet ARBETSPLATSHANDLEDARENS ROLL Arbetsplatshandledaren har två slags roller. För det första ska han eller hon handleda den studerande i arbetskulturen uttryckligen i den arbetsmiljö där arbetet utförs. För det andra ska han eller hon vägleda den studerande i de grunder för yrkesskicklighet som behövs för arbetsuppgiften och yrket. Behoven av och målen med handledningen kan variera i hög grad enligt den studerandes tidigare erfarenheter och utbildning. Arbetsplatshandledaren stödjer utvecklingen av den studerandes färdigheter för självvärdering. Han eller hon hjälper den studerande att utvärdera dennes verksamhet på arbetsplats. I samråd med andra handledare och utbildare planerar arbetsplatshandledaren hur de studerande ska handledas. Utbildaren utvärderar i sin tur sitt samarbete med arbetsplatshandledarna. Tillsammans bedömer de hur pass heltäckande samarbetet förmår svara på de studerandes handledningsinriktade behov och planerar tillvägagångssätt och verktyg för handledningen. Länk: Handledning för vuxenstuderande till stöd under studievägen och som en del av läroanstaltens verksamhetskultur: Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana, /julkaisut/aiko.pdf 30 PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA

31 4.5 JUSTERING OCH ÄNDRINGAR I MÅLEN OCH PLANERNA Planen för personlig tillämpning ändras och preciseras under processen för avläggande av examen. Den studerandes självvärdering samt lärarnas och utbildarnas, arbetsplatshandledarnas och övriga experters handledning och bedömning kan generera information som medför behov av att ändra planerna. Även oförutsedda händelser i livet och förändringar på arbetsplatsen kan medföra behov av att se över planen för personlig tillämpning. Ändringarna införs i dokumentet om personlig tillämpning. Det lönar sig därför för examinanden att lämna spelrum i sina planer. Utbildaren och handledaren ska fundera över hur smidigt de förmår svara på behov av att ändra planen för personlig tillämpning: Skulle det löna sig till exempel att regelbundet se över planerna i samråd med examinanderna? Arbetsplatshandledaren hjälper till att utreda om arbetsplatserna har möjlighet att visa smidighet enligt den studerandes förändrade behov. 4.6 EVENTUELLA UTOMSTÅENDE STÖDÅTGÄRDER En del av vuxenstuderandena behöver stöd för att förvärva ett nytt yrke eller avlägga examen. De vuxna kan också ha inlärningssvårigheter som måste beaktas under studiernas gång. De studerandes olika kulturella och språkliga bakgrund kan likaså orsaka problem, om bakgrunden inte uppmärksammas. Den studerande utreder tillsammans med handledaren hurdant stöd det finns och hur det kan sökas. Den studerande funderar genast i början av sina studier om han eller hon behöver till exempel studiesocialt stöd. Utbildaren och handledaren ser till att den studerande får information om olika externa stödmöjligheter. De planerar också hur de inom handledningen bäst ska kunna beakta de studerandes individuella behov. Länkar: Finansiering och boende, Opintoluotsi Material för studiehandledning för invandrare, Utbildningsstyrelsen, invandrarutbildning, FÖRVÄRV AV BEHÖVLIG YRKESSKICKLIGHET 31

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA. Föreskrift 27/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA. Föreskrift 27/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Föreskrift 27/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Föreskrift 32/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:43 Föreskrifter och anvisningar

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER Reviderad guide om verkställande av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildningen Guider och handböcker 2015:10

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Föreskrift 39/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Arbetsplatshandledaren som främjare av inlärning. handledning och bedömning av den studerande på arbetsplatsen. Tarja Mykrä

Arbetsplatshandledaren som främjare av inlärning. handledning och bedömning av den studerande på arbetsplatsen. Tarja Mykrä Arbetsplatshandledaren som främjare av inlärning handledning och bedömning av den studerande på arbetsplatsen Tarja Mykrä Kopiering av detta verk är enligt upphovsrättslagen (404/61, ändr. 712/96) och

Läs mer

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad Ann Backman och Eivor Söderström Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad FSKC ARBETSPAPPER 5/2014 Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING Allmänna övergångsbestämmelser för yrkesutbildning och avläggande av yrkesexamen Från ingången av 2018 De utbildningsanordnare

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6 MästarePLUS regler INNEHÅLLSFFÖTECKNING 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET... 5 2.1. Mästare- och MästarePLUS-finaler...

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING

ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING Småbarnsfostran Ansvarig för uppfostran i daghem är förutom barnträdgårdslärare

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Nya modeller för genomförande av integrationsutbildningen

Nya modeller för genomförande av integrationsutbildningen Nya modeller för genomförande av integrationsutbildningen Utbildningsstyrelsen har tillsammans med arbets- och näringsministeriet beskrivit nya eventuella modeller för genomförandet av integrationsutbildningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2012 916/2012 Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Föreskrift 7/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Grunder för fristående

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET Tom Lindström Nina Sederholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 1. Personlig tillämpning 2 2. Arbetsprocessen i fristående examina 4 2.1 Ansökningsskedet

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I MEDIA 2014 2015

GYMNASIEDIPLOMET I MEDIA 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I MEDIA 2014 2015 Föreskrifter och anvisningar 2014:14 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 54/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 FÖRESKRIFT 54/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT

DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT UTVÄRDERING 6/1998 UTBILDNINGSSTYRELSEN Ytterligare uppgifter ges av Ritva Jakku-Sihvonen telefon (09) 7747 7700 Utbildningsstyrelsen Ombrytning:

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 33/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Föreskrift 33/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 51/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 51/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 GRUNDER FÖR UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Ansökningsskede i kortfilm

Ansökningsskede i kortfilm Ansökningsskede i kortfilm Denice Hohtari Yrkesakademin i Österbotten Våren 2017 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt 3 Resultat 5 Självvärdering 5 Bilaga 7 2 Bakgrund Efter diskussioner

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Metoder att stödja examinanden inför ett examenstillfälle vid specifika läs- och skrivsvårigheter

Metoder att stödja examinanden inför ett examenstillfälle vid specifika läs- och skrivsvårigheter Metoder att stödja examinanden inför ett examenstillfälle vid specifika läs- och skrivsvårigheter Pia Dahlström Pedagogik, Social- och hälsovård, Axxell (Ekenäs) Utvecklingsarbete inom examensmästarutbildningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS

Läs mer