Uppdaterad FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande"

Transkript

1 Uppdaterad FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

2 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK) Grunderna för ASLAK-rehabiliteringen samt genomförandet av den Hur man ansöker om ASLAK-kurser Kursplanering Urvalskriterier gällande kursdeltagarna, rehabiliteringsbeslut Rehabiliteringspenning för kurstiden Resekostnader Rapportering Litteratur om ASLAK-rehabiliteringen... 6

3 2 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 1. Yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK) Yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK) är en form av tidig rehabilitering som har utvecklats vid FPA med tanke på den yrkesaktiva befolkningen och som syftar till att främja arbetsoch funktionsförmågan och förbättra livshanteringen. För ASLAK-rehabiliteringen har fastställts en standard med vars hjälp FPA definierar den kvalitativa nivån på rehabiliteringen och övervakar att den upprätthålls. Syftet med ASLAK-kurserna är att långsiktigt förbättra och upprätthålla arbetsförmågan när risken för en försämring och symtom på nedsatt funktionsförmåga redan tydligt kan konstateras. Målet är att förbättra klienternas fysiska kondition, arbetskompetens och psykiska hälsa och deras förutsättningar att orka med arbetet, att tillägna sig sunda levnadsvanor och metoder för egenvård samt att inleda en process för utveckling av klienternas arbete och arbetsförhållanden. Det är alltså inte fråga om primärprevention, som hör till arbetsplatserna och i synnerhet till företagshälsovårdens uppgifter. ASLAK-rehabiliteringen innehåller dock ett klart förebyggande element i och med att den är planerad för arbetstagargrupper och branscher där den arbetsrelaterade fysiska, psykiska och sociala belastningen är exceptionellt stor och lätt leder till att hälsoproblem hopar sig. Interventionen görs i ett skede då sjukdoms- och stressymtomen fortfarande är lindriga och går att avhjälpa. Med stöd av ASLAK-rehabiliteringen, som är ett samarbete mellan arbetsplatsen, företagshälsovården, den serviceproducent som tillhandahåller rehabiliteringen och FPA, ges klienten tillräckliga möjligheter, och också tid, att genomföra mången gång betydande förändringar i sina attityder, levnadsvanor, arbetsrutiner, fritidssysselsättningar och livsstil. ASLAK-rehabiliteringen grundar sig på en inlärningsprocess och en utvärdering av situationen som helhet, där klienten själv är med om att ställa upp målen för rehabiliteringen. De individuella målen inriktas på att förbättra hälsan och resurserna och att utveckla yrkeskunskapen och kompetensen. De mål som gäller arbetet betonar arbetsinnehållet och den fysiska arbetsmiljön samt arbetsgemenskapen. Ett mål är också att hjälpa klienten att strukturera förändringarna i arbetet och därmed förbättra arbetshälsan. Syftet med rehabiliteringen är att bevara och förbättra arbets- och funktionsförmågan när risken för en försämring redan kan konstateras. Målet är att förbättra klientens fysiska kondition, arbetskompetens, psykiska hälsa och förutsättningar att orka med arbetet, tillägna sig sunda levnadsvanor och metoder för egenvård samt att inleda en process för utveckling av klientens arbete och arbetsförhållanden. Målen för rehabiliteringen avseende klientens arbets- och funktionsförmåga och hälsa är att främja hälsan och att utnyttja hälsorelaterad rådgivning och handledning höja och stödja den fysiska konditionen identifiera och förstärka de psykiska resurserna stödja och förbättra livshanteringen öka och förbättra kunskaperna och färdigheterna för arbetslivet stödja och förstärka förutsättningarna att orka med arbetet utnyttja rådgivning och handledning i ergonomiska frågor. Målen för rehabiliteringen avseende klientens arbete och arbetsmiljö är att utvärdera och utveckla de egna arbetsmetoderna förbättra yrkesfärdigheterna och förstärka resurserna förbättra arbetskompetensen stödja klienten vid förändringar som sker i arbetet förstärka delaktigheten och betona samhörigheten

4 engagera arbetsgivaren och företagshälsovården i rehabiliteringsprocessen etablera stöd och uppföljning från företagshälsovårdens sida utnyttja ett stödnätverk under rehabiliteringens gång, t.ex. med hjälp av uppgifter som utförs mellan perioderna. Genom att starta ASLAK-rehabilitering på arbetsplatsen försöker man också stödja arbetsplatsens egen hälsofrämjande verksamhet, för vilken praxisen för ersättande av kostnader för företagshälsovård skapar ännu bättre förutsättningar än tidigare. Den hälsofrämjande verksamheten kan och ska också omfatta faktiska förebyggande aktiviteter för friska arbetstagare (primärprevention) Grunderna för ASLAK-rehabiliteringen samt genomförandet av den Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (lagen om FPA-rehabilitering) gör det möjligt för FPA att ordna ASLAK-rehabilitering endast i form av prövningsbaserad rehabilitering, för vilken riksdagen årligen godkänner ett anslag som inte får överskridas. Därför planeras och godkänns nya kurser endast för ett år åt gången. En ASLAK-kurs genomförs i form av rehabilitering i sluten- eller öppenvård eller som en kombination av dessa. Kurser ordnas antingen som långa eller som korta kurser. Hur en kombinerad sluten- och öppenvårdskurs ska genomföras kommer man överens om vid ett planeringsmöte mellan den aktör som ansökt om rehabiliteringen, serviceproducenten och FPA. Kursen består av en inledande period, en eller flera kursperioder, en samarbetsdag och en avslutande period samt ett eventuellt arbetsplatsbesök. Samarbetsdagen ordnas under en kursperiod. Kursprogrammet för regionala arbetsplatsinriktade kurser ska alltid inkludera ett samarbetsmöte under den inledande perioden. Kort kurs Rehabiliteringen omfattar dygn med en inledande period, en eller flera kursperioder, en samarbetsdag och en avslutande period. Dessutom är det möjligt att ordna ett arbetsplatsbesök. En kurs ska genomföras inom åtta månader räknat från när den inleddes. Lång kurs Rehabiliteringen omfattar dygn med en inledande period, kursperioder, en samarbetsdag och en avslutande period. Dessutom är det möjligt att ordna ett arbetsplatsbesök. En kurs ska genomföras inom ett år räknat från när den inleddes. Gruppen består av 8 10 klienter. 3. Hur man ansöker om ASLAK-kurser Initiativet till ASLAK-kurserna tas vanligen av arbetsplatserna och företagshälsovården som tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om att ansöka om en kurs. Även fackförbund och fackföreningar kan ansöka om kurser. Ansökningsblanketten för ASLAK-kurser (KU119r) finns på FPA:s webbplats under Blanketter. Ansökningar skickas till FPA enligt följande: En arbetsgivare, företagshälsovården, fackförbunden eller fackföreningarna skickar sina ansökningar om ASLAK-kurser till e-postadressen En ansökan om en riksomfattande ASLAK-kurs skickas till e-postadressen Riksomfattande:

5 4 De riksomfattande kurserna kan vara branschinriktade kurser eller arbetsplatsinriktade kurser för företag, till vilka det kommer kursdeltagare från hela landet. Ansökningar om regionala arbetsplatsinriktade och branschinriktade ASLAK-kurser skickas till e- postadressen Västra Finland: Norra Finland: Södra Finland: Östra Finland: Ansökningar om ASLAK-kurser på svenska skickas till e-postadressen 4. Kursplanering Planeringsmöte Före kursen hålls ett planeringsmöte. Serviceproducenten har huvudansvaret för att mötet arrangeras. Serviceproducenten ska sända möteskallelsen till mötesdeltagarna (arbetsplatsen, företagshälsovården, fackförbunden, arbetarskyddet och FPA:s företrädare) i god tid. På så sätt säkerställer man informationsgången, samarbetet och uppgiftsfördelningen. För planeringen av ASLAK-rehabilitering för en helt ny bransch och/eller arbetsplats ska man reservera tillräckligt med tid. Rehabiliteringsprinciperna måste integreras i ledningens, linjeorganisationens, företagshälsovårdens, arbetarskyddsorganisationens och de anställdas vardagliga verksamhet och tankevärld på arbetsplatsen. När det gäller privata och småföretag har företagshälsovården en framträdande roll i kursplaneringen. Vid behov kan planeringsmötet även ordnas som en telefon- eller videokonferens. Om den aktör som ansöker om kursen är ny måste planeringsmötet ordnas så att man träffas. Vid planeringsmötet fastställs kursprogrammets innehåll, längd och periodisering samt förfarandet vid val av målgrupp. Samtidigt avtalar man om tidpunkten för samarbetsdagen och diskuterar serviceproducentens eventuella arbetsplatsbesök. Den som företräder företagshälsovården skriver ett PM över det man avtalat och skickar det för kännedom till alla parter. Om det inte finns någon företrädare för företagshälsovården på mötet är det serviceproducentens företrädare som skriver och skickar ut PM:et (regionala och riksomfattande branschinriktade kurser). Den sakkunskap som fack-, arbetstagar- och företagarförbunden samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna besitter kan utnyttjas i kursplaneringen. Organisationerna har de facto varit initiativtagare när det gäller kurser för bl.a. transport- och trafikbranschen, den merkantila branschen, hälso- och sjukvården och det sociala området Kursplaneringen omfattar bl.a. följande delområden: 1. motivering till behovet av en ASLAK-kurs (jfr ansökan som företagshälsovården kommer överens om med arbetsgivaren)

6 5 2. definiering av målgruppen: bransch, arbetsplats, regionala begränsningar (riksomfattande, en viss region eller lokalt), urvalsförfarande (samarbete med FPAbyrån, urvalskriterier) 3. information om rehabiliteringen på arbetsplatsen och vid behov även mera omfattande för yrkesgruppen i samband med riksomfattande verksamhet (branschtidskrifter, medlemsinformation e.d.) 4. principer för genomförandet: instanser och personer som deltar i planeringen, delmål och övergripande mål för rehabiliteringen sedda ur arbetstagarens och arbetsplatsens synvinkel, arbetsfördelningen mellan serviceproducenten och arbetsplatsen under själva rehabiliteringen och uppföljningen, konkreta uppgifter och tillsättandet av ansvariga personer 5. genomförandet i serviceproducentens lokaler: rehabilitering i öppen- eller slutenvård (med beaktande av villkoren för rehabiliteringspenning) serviceproducentens egen personals andel, behovet av utomstående sakkunskap (t.ex. arbetsinstruktör, handledare, sakkunnig i fråga om arbetsplatsen), besök av företrädare för arbetsplatsen under kursens gång, behovet av träningslokaler och andra specialrum samt förutsättningarna för verksamhet som uppmuntrar till fritidsaktiviteter och hobbyer 6. detaljerat kursinnehåll, av vilket framgår dagsprogrammets allmänna struktur och den tid som reserverats för hälsorådgivning, motionsfostran, handledning i ergonomi, undervisning i arbetet, undervisningsdiskussioner, tid som reserverats för grupparbeten och individuellt rehabiliteringsprogram samt fritidsverksamhet och deltagarnas egna aktiviteter 7. periodiseringen och schemaläggningen av kursen med beaktande av säsongarbete, semestrar, vikariat och arbetsrytm 8. överenskommelse om kursrapporteringen i enlighet med arbetsplatsens och FPA:s behov. Redan i planeringsskedet är det skäl att göra en preliminär bedömning av hur länge den arbetsplatsinriktade ASLAK-rehabiliteringen ska pågå. Tills vidare kan man utnyttja vad som framgått av finländska undersökningar: att det är viktigt att rikta sig till rätt målgrupp eftersom nästan en fjärdedel av de anställda i Finland, d.v.s. 27% av kvinnorna och 21 % av männen, anser sig vara i behov av rehabilitering. De som är mest i behov av rehabilitering är arbetstagare över 55 år. Om behovet av ASLAK-rehabilitering ser ut att kvarstå år efter år trots att redan var tionde arbetstagare har deltagit i rehabilitering måste man ta reda på vilka faktorer i arbetsmiljön som fortlöpande tenderar att ha en negativ inverkan på arbetsförmågan. 5. Urvalskriterier gällande kursdeltagarna, rehabiliteringsbeslut Till ASLAK-kurserna väljs i allmänhet 8 10 deltagare. Klienterna väljs efter yrkesgrupp eller arbetsplats. De vanligaste urvalskriterierna är bl.a. att de som får rehabilitering är förvärvsarbetande att personerna haft samma arbete i flera år att de problem som orsakar symtom och/eller frånvaro är arbetsrelaterade att sjukledigheterna har legat på en måttlig nivå ungefär de två senaste åren och utsikterna till pensionering är små

7 6 att personerna är motiverade att gå på rehabilitering; levnadsvanor som stödjer rehabiliteringen är viktiga. Till ASLAK-kurser antas i regel inte personer som är multisjuka så att det inte går att fastställa ett huvudsakligt hälsoproblem håller på att återhämta sig efter en akut sjukdom har genomgått en ryggradsoperation, men inte tillfrisknat är svårt sjuka så att rehabilitering inte ger resultat är multiproblematiska eller inte passar i grupprehabilitering. I samband med kursplaneringen avtalar man om urvalskriterierna och det preliminära kursprogrammet och om ansöknings- och urvalsförfarandet. De som söker till en ASLAK-kurs ska besöka en företagshälsovårdsläkare för att få ett läkarutlåtande B, av vilket rehabiliteringsbehovet framgår. De sökande ska sedan fylla i en blankett för ansökan om rehabilitering (KU 102) på en FPA-byrå. Rehabiliteringsklienter som söker till en ASLAK-kurs som ordnas för en viss arbetsplats väljs vanligen av den företagshälsovårdsenhet som har anhållit om kursen, och enheten antecknar uppgifter om förhandsurvalet på ansökningsblanketten (KU 102). Efter förurvalet skickas ansökningarna med bilagor i enlighet med det förfaringsätt som man kommit överens om på planeringsmötet. Ett utlåtande av byråns sakkunnigläkare behövs i allmänhet inte. De ASLAK-kurser som ordnas av FPA finns på FPA:s webbplats Alla ansökningsblanketter som behövs för rehabiliteringen och de anvisningar om innehåll och ansökningsförfarande som gäller ASLAK-kurserna finns likaså på FPA:s webbplats. 6. Rehabiliteringspenning för kurstiden För den tid ASLAK-kurserna pågår kan rehabiliteringsklienterna betalas rehabiliteringspenning med stöd av lagen om FPA-rehabilitering (566/2005). För att få rehabiliteringspenning ska de som valts till kursen fylla i den blankett för ansökan om rehabiliteringspenning (KU 112) som de får som bilaga till rehabiliteringsbeslutet från FPA-byrån. Om en rehabiliteringsklient får lön för rehabiliteringstiden kan rehabiliteringspenningen betalas till arbetsgivaren. 7. Resekostnader Kursdeltagarna får ersättning för resekostnaderna tur och retur till serviceproducenten enligt det förmånligaste färdsättet minus en självriskandel. 8. Rapportering För varje kursdeltagare gör serviceproducenten upp en rehabiliteringsrapport som skickas till rehabiliteringsklienten, FPA och företagshälsovården samt vid behov till andra mottagare som man kommit överens om med rehabiliteringsklienten. Serviceproducenterna ska årligen skicka FPA en rapport om ASLAK-kurserna. Utfallet av ASLAK-kurserna har utretts i rehabiliteringsinrättningarnas kursrapporter och i företagshälsovårdsenheternas och arbetsplatsernas uppföljningsrapporter. Verksamheten har också gett upphov till flera forskningsrapporter med samstämmiga och huvudsakligen positiva resultat, vilket inneburit att verksamheten har kunnat fortsättas och utvidgas rätt väsentligt. 9. Litteratur om ASLAK-rehabiliteringen Det publiceras i allt större utsträckning studier och översikter samt skrifter och utredningar om erfarenheter och praxis angående ASLAK-rehabiliteringen. Dessutom finns det litteratur som skapar en grund för vidareutveckling av rehabiliteringen eller främjar insikten om varför tidig rehabilitering behövs eller varför den anordnas i den form den nu har. Många publikationer tar upp alternativa verksamhetsformer. I en del av dem ställer man sig mycket kritiskt till verksamheten och dess berättigande. Allt detta är viktigt för dem som planerar, genomför och utvecklar rehabiliteringen.

8 7 Litteraturförteckningar ingår i ASLAK-guiderna 1997 och Man kan beställa en förteckning över referenslitteratur om ASLAK-rehabilitering (1998) från FPA:s biblioteks- och informationstjänst, fax , eller av planeraren Leena Penttinen vid FPA:s rehabiliteringsgrupp, tel

FPAs ASLAK-kurser innehåll och ansökan

FPAs ASLAK-kurser innehåll och ansökan FPAs ASLAK-kurser innehåll och ansökan Uppdaterad 23.11.2007 INNEHÅLL FPAS ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKAN...3 1. Yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK)...3 2. Grunder, genomförande...3 3.

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD Servicelinjen för yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK) Gäller från 1.1.2012

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED CANCER Anpassningskurser för personer

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD 1 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED CANCER Anpassningskurser för

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING...

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED HUDSJUKDOMAR - Anpassningskurser

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD 1 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED LEDSJUKDOM I SAMBAND MED PSORIASIS

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD 1 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR REHABILITERINGS-/ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED RYGGRADSREUMATISM,

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED HUDSJUKDOMAR - Anpassningskurser

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Juridiska enheten för förmånsrelaterade tjänster Gruppen för rehabiliteringsutveckling FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD CANCERKURSER Anpassningskurser för

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED TYP 1-DIABETES Anpassningskurser

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR REHABILITERINGS-/ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED RÖRELSESTÖRNINGAR

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED ALS Anpassningskurser för vuxna,

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJERNA FÖR REHABILITERINGSKURSER FÖR BAN, UNGA OCH VUXNA MED ASPERGERS SYNDROM

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD 1 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED EPILEPSI Anpassningskurser

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR REHABILITERINGSKURSER FÖR UNGA OCH VUXNA MED PSYKISKA STÖRNINGAR

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJERNA FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED ASPERGERS SYNDROM

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR REHABILITERINGSKURSER FÖR VUXNA SOM HAFT STROKE - Rehabiliteringskurser

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR REHABILITERINGS-/ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED RÖRELSESTÖRNINGAR

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Juridiska enheten för förmånsrelaterade tjänster Gruppen för rehabiliteringsutveckling FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD KURSER FÖR PERSONER MED ASPERGER/ADHD

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälosavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD Kurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen (TULES) - Servicelinjen för rehabiliteringskurser

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen, Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD Multidisciplinär individuell rehabilitering inom krävande medicinsk rehabilitering

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering 15.4.2015 INNEHÅLL 1 God förvaltning... 1 2 Målsättning... 1 2.1 Målsättningen för yrkesinriktad rehabilitering... 2 2.1.1 Uppställande av individuella mål... 2 3 Rätt och

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD Servicelinjen för träning för att bevara och förbättra arbetsförmågan (TYK-rehabilitering)

Läs mer

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET Vasa stads åldersprogram ÅLDERSPROGRAM I ANSLUTNING TILL VASA STADS PERSONALSTRATEGI VISION Vasa stads kunniga och välmående personal trivs

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

A aktiv sjukskrivning sjukskrivning under vilken läkaren ordinerar den sjukskrivne att under sjukskrivningstiden utföra bestämda aktiviteter för att förbättra förutsättningarna att kunna återgå till arbetet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Innehåll Förord... 1 1. Programmets mål... 2 2. Värden... 3 3. Attityder... 4 4. Kommunikation... 4 5. Livsmiljö, byggande och tillgänglighet... 5 6.

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2016

www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2016 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2016 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY) och Folkpensionsanstalten (FPA). Förutom de

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Juridiska enheten för förmånsrelaterade tjänster Gruppen för rehabiliteringsutveckling FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD KURSER FÖR PERSONER MED RÖRELSESTÖRNINGAR

Läs mer

Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv

Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv (med lindrig och medelsvår depression) 18.5.2015 22.4.2016 kurs nr. 56115 9.11.2015 26.8.2016 kurs nr. 56116 Stöd för arbets- och

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD ALLMÄN DEL Gäller från1.1.2014 Uppdaterad15.12.2012, uppdateringarna gäller från

Läs mer

IKKU-KURSER (REHABILITERINGSKURSER FÖR ÄLDRE MULTISJUKA PERSONER) SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2016 2019

IKKU-KURSER (REHABILITERINGSKURSER FÖR ÄLDRE MULTISJUKA PERSONER) SOM GENOMFÖRS SOM FPA-REHABILITERING 2016 2019 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Upphandlingsgruppen Anbudsförfrågan 7.4.2015 Dnr 77/331/2015 Till serviceproducenterna IKKU-KURSER (REHABILITERINGSKURSER FÖR ÄLDRE MULTISJUKA PERSONER) SOM GENOMFÖRS

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR REHABILITERINGSKURSER FÖR VUXNA SOM HAFT STROKE Intensiva rehabiliteringskurser

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Processer inom sysselsättning i socialt arbete med ungdomar och unga vuxna - inom Korsholms kommun

Processer inom sysselsättning i socialt arbete med ungdomar och unga vuxna - inom Korsholms kommun Processer inom sysselsättning i socialt arbete med ungdomar och unga vuxna - inom Korsholms kommun 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vägen till socialbyrån... 3 3. AN- byrån (Arbets- och näringsbyrån)...

Läs mer

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 2 BILDER: Isto Kujala Inledning Räddningsväsendet i Finland sköts av ordinarie personal och avtalspersonal. Avtalspersonalen arbetar vid sidan av sin huvudsyssla

Läs mer

Serviceproducenternas årsrapportering 2012 - datainsamlingsblankett

Serviceproducenternas årsrapportering 2012 - datainsamlingsblankett Rehabiliteringsgruppen Serviceproducenternas årsrapportering 2012 - datainsamlingsblankett Arbetsprövning, arbetsträning, arbetsträning för mentalvårdsklienter Skriv ut en blankett för varje linje Besvara

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1 Ont i nacken! Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Inledning Förtroendemannagruppen för rörelseorganens

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Psoriasisförbundets. tjänster

Psoriasisförbundets. tjänster Psoriasisförbundets tjänster PSORIASISFÖRBUNDETS TJÄNSTER Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry är en landsomfattande patientoch folkhälsoorganisation. Psoriasisförbundet arbetar för att utveckla service

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 RP 220/2009 Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället. Definitioner

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2013

Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2013 Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2013 Skriv ut en blankett för varje linje Besvara frågorna för endast en linje på samma blankett Fyll i uppgifterna för varje linje på en separat blankett

Läs mer

Slutrapport AFA-projekt Hälsofrämjande arbetsliv för äldre?

Slutrapport AFA-projekt Hälsofrämjande arbetsliv för äldre? Slutrapport AFA-projekt Hälsofrämjande arbetsliv för äldre? Dnr 120097 Projektets syfte Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för äldre kvinnliga arbetstagares drivkrafter och hinder i arbetet

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Rehabilitering vägen till ett bättre liv. Program för utveckling av rehabiliteringen 2015

Rehabilitering vägen till ett bättre liv. Program för utveckling av rehabiliteringen 2015 Rehabilitering vägen till ett bättre liv Program för utveckling av rehabiliteringen 2015 1 2 Rehabilitering vägen till ett bättre liv Syftet med rehabiliteringen är att förbättra befolkningens arbets-

Läs mer

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad Ann Backman och Eivor Söderström Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad FSKC ARBETSPAPPER 5/2014 Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR INSTITUTIONSREHABILITERING. Version 17/11.5.2009 (Preciserad 4.12.2009)

FPA:s STANDARD FÖR INSTITUTIONSREHABILITERING. Version 17/11.5.2009 (Preciserad 4.12.2009) FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Bilaga 1 FPA:s STANDARD FÖR INSTITUTIONSREHABILITERING Version 17/11.5.2009 (Preciserad 4.12.2009) Gäller 1.1.2010 31.12.2013 YRKESINRIKTADE

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Våra tre partier står gemensamt bakom målet arbete åt alla. Det räcker dock inte med att alla som kan och vill arbeta får möjlighet till det.

Läs mer

Serviceproducentens årsrapport 2015

Serviceproducentens årsrapport 2015 Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2015 Skriv ut en blankett för varje linje Besvara frågorna för endast en linje på samma blankett Fyll i uppgifterna för varje linje på en separat blankett

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Utbildningen Service inom äldreomsorg

Utbildningen Service inom äldreomsorg Sammanfattning av overheadbilder, som jag har använt i samband med föreläsningen: Utbildning i tiden för framtiden.. Jag delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Tag gärna kontakt med Karin Gavér,

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas arbetstid . Arbetstidsbestämmelser för barnträdgårdslärarna. Tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna. Vad ska jag göra om problem uppstår? . Arbetstidsbestämmelser

Läs mer

ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED AUTISM SOM GENOMFÖRS SOM FPA- REHABILITERING 2017 2020

ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED AUTISM SOM GENOMFÖRS SOM FPA- REHABILITERING 2017 2020 Folkpensionsanstalten Upphandlingsservicegruppen Anbudsförfrågan 10.3.2016 Dnr 4/331/2016 Till serviceproducenterna ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN MED AUTISM SOM GENOMFÖRS SOM FPA- REHABILITERING 2017 2020

Läs mer

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön BIL 2. REVISION DELMÅL C1C12 FÖR ARBETSMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön vidare

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Rehabilitering till egenvård för lärare med stressrelaterade sjukdomar Utveckling av en modell Utvärdering

Rehabilitering till egenvård för lärare med stressrelaterade sjukdomar Utveckling av en modell Utvärdering Rehabilitering till egenvård för lärare med stressrelaterade sjukdomar Utveckling av en modell Utvärdering Monica Kjellman, Roslagsergonomen Lena Hammarbäck, Leg. psykolog/org.konsult Lena Backman, Yrkesmedicin

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Den hållbara hemtjänsten

Den hållbara hemtjänsten Utbildningsdag 10 februari 2016 Folkets hus, Göteborg Den hållbara hemtjänsten - förebyggande arbete mot sjukskrivningar För HR-avdelning och chefer inom kommunal äldreomsorg Hur ska en organisation se

Läs mer