Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare"

Transkript

1 Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi

2 Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet beaktas goda arbetsprestationer på alla nivåer. Innehåll 1. Vasa stads personalstrategi som utgångspunkt för löne- och belöningsstrategin 3 2. Allmänna mål i löne- och belöningsstrategin 4 3. Materiell belöning Uppgiftsrelaterad lön Individuellt tillägg/behovsprövat Resultatbonus Vinstpremie Motivationstillägg Språktillägg Initiativpremie Uppmärksammande av märkesdagar 8 4. Immateriellt belönande Individuell utveckling/utbildning Arbetsrotation/avancemang i arbetskarriären Arbetstidsarrangemang för sammanjämkande av arbete och familjeliv Ledarskap som värdesätter personalen, givande av respons och hörande av personalen Premieledighet Arbetsförhållandets varaktighet 11 2

3 1. Vasa stads personalstrategi som utgångspunkt för löne- och belöningsstrategin I Vasa stad har utarbetats och godkänts en personalstrategi, i vilken följande riktlinjer och ramar för personalens löne- och belöningsstrategi uppställs. Vasa stad sköter i egenskap av arbetsgivare om utvecklandet av ett konkurrenskraftigt, sporrande och rättvist belöningssystem? ett lönepolitiskt program på lång sikt utarbetas, med vilket lönerna fås konkurrenskraftiga inom den offentliga sektorn samt i synnerhet i Vasaregionen? utvecklingssamtal utnyttjas vid förverkligandet av lönesystemet? mätare utvecklas genom utnyttjande av lönejämförelser? resultatbaserade belöningssystem utvecklas att gälla stadens hela personal? ovan nämnda åtgärder tryggas med tillräcklig finansiering Staden erbjuder sin personal ett tryggt anställningsförhållande? i uppgifter av permanent karaktär används stadigvarande personal och tidsbestämda arbetsförhållanden ingås endast på grunder som nämns i lag? i stadens organisation tillämpas en fungerande praxis i fråga om arbetsrotation och omplacering? flexibla arbetstider utvecklas i syfte att sammanjämka arbets- och familjeliv Ett rättvist ledarskap bör basera sig på växelverkan och ett lyhört iakttagande av situationen inom arbetsgemenskapen. Det skall finnas tillräckligt med ledarskapsutbildning. Samverkan skall utgöra en naturlig del av ledandet och arbetandet.? i arbetsgemenskaperna utvecklas modeller/redskap för givande av respons 3

4 2. Allmänna mål i löne- och belöningsstrategin Den vision som ansluter sig till lönesättningen i Vasa stads personalstrategi definierar som mål för löne- och belöningssystemen rättvishet och målinriktning. Utöver detta skall belöningssystemen vara sporrande på så sätt att personalen med sina egna arbetsprestationer faktiskt kan inverka på nivån för den ersättning som betalas för arbetsuppgifterna. Förmännens roll och kunnande vad gäller belönandet är av största vikt. En utmaning för förmännen är att känna sin personal och veta vad arbetstagaren upplever som belönande och vad som ökar motivationen. Förmannen skall känna till belönandet i sin helhet och sträva efter att belöna på ett sådant sätt att målet med belönandet uppnås. Förmannens makt och ansvar utökas i belönandet. I figuren finns tre allmänna mål i anslutning till löne- och belöningsstrategin: hög kundbelåtenhet, personalens välmående samt processernas kvalitet och effektivitet. Ett gemensamt mål för staden är en hög kundbelåtenhet bland olika kundgrupper, vilket uppnås på så sätt att man känner till kundernas behov och förväntningar samt genom att man utvecklar verksamheten och processerna. En hög kundbelåtenhet kan anses bygga på en hög yrkeskunnighet bland personalen samt en riktig serviceattityd med beaktande av kvalitetskriterierna. Eftersom staden är en serviceorganisation bör denna kundbelåtenhet följas upp regelbundet inom alla funktioner för att man skall uppnå den eftersträvade kvalitetsnivån. Ett annat viktigt allmänt mål ansluter sig till ett kontinuerligt utvecklande av processerna genom vilka både effektivitet och den tidigare nämnda höga belåtenheten bland kunderna uppnås. Då processerna är i skick är serviceproduktionen effektiv och då är också förutsättningarna för en balanserad ekonomi utmärkta. I den här granskningen har man inte tagit med den ekonomiska dimensionen i de balanserade styrkorten (BSC), vilket ofta görs i offentliga samfund. et för offentliga samfund är inte att producera vinst, utan att ordna så kvalitativ service som möjligt så effektivt som möjligt. Det tredje allmänna målet ansluter sig till personalen och dess trivsel som redan nu mäts årligen i stadens organisation. Alla dessa tre allmänna mål är i växelverkan med varandra och de skall alla förverkligas samtidigt. Grundprincipen för löne- och belöningsstrategin är att man genom en omvärdering och effektivering av servicen och funktionerna får mera för utdelning till personalen. KUNDERNA - enkät - om kundbelåtenhet PERSONALEN - enkät om trivseln i arbetet PROSESSERNA - ekonomisk dimension 4

5 3. Materiell belöning Belönandet indelas i materiell och immateriell belöning, vilka kompletterar och stöder varandra. Med materiell belöning avses olika penningmässiga och därtill anslutna belöningssätt, såsom uppgiftsrelaterad lön, individuellt tillägg samt resultatbonus. Utöver dessa kan personen få motivationstillägg, språktillägg, initiativpremie eller med lönen jämförbart uppmärksammande t.ex. på basen av tjänsteåren. Immateriellt belönande är icke materiellt, såsom flexibel arbetstid för sammanjämkande av familjeliv och arbete, utvecklande av kunnandet, arbetsrotation, respons, beröm och uppmuntran. 3.1 Uppgiftsrelaterad lön 1) Att lönerna för dem som är i samma lönegrupp är i sådant förhållande till varandra som uppgifternas svårighetsgrad förutsätter. 2) De uppgiftsrelaterade lönerna är konkurrenskraftiga inom den offentliga sektorn och i synnerhet i Vasaregionen. Konkurrenskraften säkerställs i synnerhet inom sådana branscher, där det är viktigt att säkerställa att en kunnig personal hålls i arbetet och att tillgången på eftertraktad arbetskraft är tryggad. Den uppgiftsrelaterade lönen är avlöningens stödpelare som vägs i förhållande till det individuella tillägget, tills de uppgiftsrelaterade lönerna är i sådant förhållande till varandra som uppgifternas svårighetsgrad förutsätter. Den uppgiftsrelaterade lönen betalas enligt uppgiftens svårighetsgrad. Då uppgifterna ändras bedöms svårighetsgraden på nytt. Uppgiftens svårighetskrav bedöms på det sätt som varje kollektivavtal förutsätter eller lokalt överenskoms. Principen är samma arbete samma lön, mera krävande arbete mera lön. Konkurrenskraften följs upp på basen av uppgifter som erhållits från kommunala arbetsmarknadsverkets löneutredningar, statistikcentralens statistikuppgifter och olika utredningar, t.ex. gällande jämförelsestäderna. 3.2 Individuellt tillägg/behovsprövat Syftet med det individuella tillägget är att stöda en sporrande och målinriktad lönesättning samt öka rättvisheten i lönesättningen, så att arbetsprestationernas nivå inverkar på avlöningen. Ett fungerande system vid bedömningen av arbetsprestationer och förmännens kunnande och på så sätt i betalningen av det individuella tillägget, förbättrar märkbart stadens konkurrenskraft som lönebetalare på arbetsmarknaden. I framtiden kommer det individuella tilläggets andel av den totala lönen att öka märkbart. De behovsprövade individuella tilläggens andel av hela lönesumman var i slutet av år ,77 %. et är att höja det individuella tilläggets andel så att tillägg betalas 2,5 % år 2010 och 6 % år 2015 av den totala lönesumman. 5

6 Individuella tillägg kan betalas för arbetstagarens yrkesskicklighet, kompetens och prestationsförmåga. Det individuella tillägget kan fastställas antingen för en viss tid på basen av en bedömning av arbetsprestationen som gjorts under utvecklingssamtalen eller som ett separat fastställt individuellt tillägg för bestående exceptionell kompetensutveckling i arbetslivet eller genom utbildning. I undantagsfall kan tillägg utbetalas i rekryteringssituationer, där det är viktigt att få en person/personal. Individuellt tillägg kan också användas vid belönande av en grupp/ett team i situationer, där detta är verksamhetssättet och för gruppen/teamet har uppställts gemensamma mål. Betalningsgrunderna för individuellt tillägg har fastställts skilt avtalssektorvis eller i lokala avtal. Finansiering För att de uppgiftsrelaterade lönerna skall vara konkurrenskraftiga och för att målet med det individuella tillägget uppnås, förutsätts förmåga och vilja att producera service på ett effektivare och lönsammare sätt än andra. Brister i lönesättningen strävar man efter att avskaffa varje år med de justeringspotter som delas ut samt med de permanenta resultat som erhålls från omorganiseringen av verksamheten, vilka följs upp i förhållande till de uppställda målen. Av de erhållna permanenta resultaten kan med vederbörande stadsdirektörs beslut högst 50 % användas till personalens uppgiftsrelaterade/individuella löner inom verksamhetsområdet. Ledaren för ämbetsverket/resultatområdet framlägger förslag och av utvecklingsgruppen inbegärs utlåtande. 3.3 Resultatbonus Med resultatbonus främjas förverkligandet av mål som ur arbetsgemenskapernas synvinkel är viktiga och väsentliga. Med resultatbonus motiveras arbetsgemenskaper att effektivera sin verksamhet, utveckla sitt kunnande och sina verksamhetsprocesser samt erbjuda sina kunder kvalitativ service. et är kontinuerliga förbättringar och förnyelser. Syftet med resultatbonussystemet är att av den erhållna ekonomiska nyttan och ett kvalitetsmässigt bättre förverkligande av servicen skall gagna både arbetsgivaren och arbetstagaren samt servicetagarna. Resultatbonus är en gruppspecifik belöningsform, då samarbetets, det gemensamma ansvarets och det tillsammans uppnådda resultatets betydelse betonas. Resultatbonus kan resultat-områdets/ar-betsenhetens hela personal få samtidigt. Ett resultatområde/en arbetsenhet är varje resultatenhet som har ett ekonomiskt resultatansvar och en tydlig egen avgränsad kundkrets, vars belåtenhet kan följas upp. Vidare skall man kunna följa upp belåtenheten bland resultatområdets personal. Som grund för resultatbonus används balanserade styrkort. Förutsättningen för ibruktagandet av systemet är att enhetens resultatmål och utvecklingsmålen för verksamheten skall vara tydligt definierade. Systemet skall utvecklas tillsammans med personalen. 6

7 Grundtanken med resultatbonus är att bonusen finansieras med anslag som enheten har sparat in, dvs. de förverkligade kostnaderna har under året varit lägre än inkomsterna. I alla situationer kan en omedelbar effektivering av verksamheten inte påvisas, eftersom resultaten kanske förverkligas först under en längre tidsperiod. Då bereder man betalningen av resultatbonus till enhetens personal på så sätt att anslagen budgeteras centraliserat och om verkställigheten förhandlas med vederbörande stadsdirektör. För resultatbonus kan högst den i tjänste- och arbetskollektivavtalet fastställda maximiandelen av lönesumman användas. Enligt de gällande avtalen för åren kan för resultatbonus användas högst 5 % av resultatbonusenhetens årliga lönesumma. Stadens ledning fastställer årligen maximibeloppet som kan användas. Förmannen för resultatbonusenheten svarar för utarbetandet av en resultatbonusplan. Resultatbonus planeras och utarbetas tillsammans med personalen. Personalservicen sköter om anvisningarna samt om koordineringen på stadsnivå och utvecklar i mån av möjlighet resultatbonus tillsammans med enheterna. Resultatbonus baserar sig alltid på ett avtal som ingåtts på förhand. Stadsdirektören för vederbörande verksamhetsområde godkänner resultatbonusplanerna som förvaltningens ledning framlägger, varefter avtal om ibruktagandet av resultatbonussystemet kan ingås Vinstpremie Vinstpremie är ett belöningssätt för ett bra ekonomiskt resultat, som i synnerhet företag använder sig av. Inom offentliga sektorn inverkar skatteinkomsternas förverkligande samt samfundsskatteinflödet kraftigt på det ekonomiska resultatet. Utnyttjandet av vinstpremie kunde vara imageförhöjande för arbetsgivaren. Utbetalningen av vinstpremie åt hela personalen kunde övervägas i situationer, då det ekonomiska läget är stabilt och ett positivt årsbidrag är resultat av att den högklassiga servicen har ordnats på ett synnerligen effektivt och lönsamt sätt. 3.4 Motivationstillägg et med motivationstillägget är att man vid beviljandet speciellt beaktar individualiteten, dvs. mottagaren värdesätter motivationstillägget och upplever det som en faktor som ökar motivationen och engagemanget. Motivationstillägget är en ersättning av engångsnatur som betalas i efterhand för en individs, ett teams eller en arbetsgemenskaps flexibilitet, överraskande prestation, utvecklande av verksamheten, för ett lyckat projekt o.dyl. aktivitet eller handlande som förmannen vill belöna sin arbetstagare. Den närmaste förmannen föreslår för sin egen förman att man beslutar om beviljande av tillägget. Beslutet skall motiveras och det skall vara rättvist i förhållande till den övriga personalen. Tillägget kan ges i form av pengar, vara, service eller presentkort. 7

8 3.5 Språktillägg Avsikten med språktillägget är att stöda tvåspråkigheten i Vasa och säkerställa en bra kundbetjäning på båda inhemska språken och vid behov på främmande språk. Språktillägg betalas om uppgiften förutsätter förutom modersmålet god förmåga att använda det andra inhemska språket eller ett främmande språk och att arbetstagaren har den förutsatta praktiska färdigheten. 3.6 Initiativpremie Syftet med initiativpremien är att aktivera olika former av kreativitet och initiativtagande bland personalen. Det är varje arbetstagares skyldighet att utveckla sitt arbete och sin arbetsmiljö genom kreativa och nya lösningsmodeller. Med nya initiativ och idéer strävar man efter att förbättra resultatet för stadens service /serviceproduktion. Initiativet kan gälla att förbättra verksamhetsförutsättningarna i arbetet; arbetssätt, arbetarskydd, trivseln i arbetet, arbetsmetoder eller arbetsredskap. Initiativen behandlas i enlighet med anvisningarna för initiativverksamhet. 3.7 Uppmärksammande av märkesdagar Uppmärksamma personalen och visa uppskattning för lång tjänstgöring, bemärkelsedagar samt pensioneringar. Syftet är att öka personalens arbetsmotivation samt främja engagemanget till arbetsgivaren. Personalen uppmärksammas i enlighet med bemärkelsedagsstadgan. Uppmärksammandet förverkligas enhetligt och jämlikt. För långvarig tjänst hos Vasa stad uppmärksammas personalen enligt följande:? 20 år 3 dagar semester med lön? 30 år 1 vecka semester med lön samt en armbandsklocka? 40 år 2 veckor semester med lön samt ett 300 euros presentkort Jämna födelsedagar beaktas åtminstone med en blomsterhälsning. Då en arbetstagare går i pension ordnar arbetsgivaren en pensionsfest och gratulerar med Vasas vapen och en present på ca. 100 euro som förvaltningen väljer. 8

9 4. Immateriellt belönande 4.1 Individuell utveckling / utbildning Den i kraft varande utbildningsstrategin förverkligas. Nyckeln till stadens framgång är en yrkesskicklig personal som ombesörjer sitt kunnande och som satsar på personlig utveckling. et är att få personalen att tillägna sig vikten av det livslånga lärandet. Arbetskulturen utvecklas så att den uppmuntrar och sporrar till inlärning och att den är kreativ och prövar på nya saker. För kartläggande av personalens kunnande och yrkesskicklighet har ett kompetenskartläggningsprogram utvecklats. I synnerhet i utvecklingssamtal skall personalens nuvarande kunnande i arbetet jämföras med det kunnande som krävs i framtiden och planer för fortbildning skall utarbetas. Staden stöder och främjar utvecklandet av personalen och dess utbildning i form av skräddarsydd yrkesutbildning, fortutbildning och kompletterande utbildning. De anslag som år 2010 används till personalutbildning motsvarar en procent av personalens löneutgifter. Personalen uppmuntras till att på eget initiativ söka sig till utbildning som förbättrar yrkesskickligheten genom utbildningsstipendier som årligen delas ut. Åt Vasa stads arbetstagare som har avlagt yrkeshögskoleexamen, universitetsexamen, i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen beviljas tre dagar ledigt med lön. De i lagen avsedda examina avläggs som fristående examina under examensnämndens övervakning inom respektive bransch. Examen skall ansluta sig till personens arbetsuppgifter eller planerade arbetsuppgifter. 4.2 Arbetsrotation/avancemang i arbetskarriären et är att öka personalens rörlighet mellan olika arbetsuppgifter och verksamhetsställen. Personalen uppmuntras att utveckla och utvidga sitt kunnande genom att byta arbetsuppgifter antingen permanent eller för en bestämd tid. Arbetsrotation i sin bästa form är det då både arbetstagaren själv lär sig någonting nytt och arbetsgemenskapernas verksamhetsmetoder utvecklas. Att avancera i karriären kan vara att man byter uppgifter som ansluter sig till arbetsrotation eller att man avancerar i organisationshierarkin. Arbetsgivaren främjar i mån av möjlighet personalens avancemang med hjälp av karriärplanering. För förbättrandet av personalens rörlighet utarbetas ett separat program under år

10 4.3 Arbetstidsarrangemang för sammanjämkande av arbete och familjeliv Arbetstagarnas olika behov i livets olika skeden beaktas i mån av möjlighet vid planeringen av arbetstiderna. Vid planeringen och ibruktagandet av arbetstidsmodeller och lösningar beaktas personalens behov och förväntningar. et är att på arbetsplatserna skapa en arbetstidskultur, då man med hjälp av olika arbetstidsmodeller, flexibilitet, arbetsledigheter och -semestrar förbättrar personalens ork i arbetet, arbetet är bättre organiserat och framför får kunderna allt bättre service vid rätt tidpunkt. Användningen av arbetstiden regleras i synnerhet i arbetstidslagen och i arbetskollektivavtalets bestämmelser. Hur de i arbetstidslagen och avtalen avsedda möjligheterna utnyttjas i praktiken beror mycket på arbetsgemenskapens behov, beredskap och vilja att komma överens om mångsidiga arbetstidslösningar. Arbetsgemenskapens verksamhet styrs också allt mer av kundperspektivet, vilket skall beaktas i arbetstiderna. Förutom kundperspektivet skall personalens individuella behov beaktas. Staden gynnar och främjar utnyttjandet av prövningsbaserade tjänste- och arbetsledigheter. Till ansökningar om tjänste- och arbetsledigheter skall man i regel förhålla sig positivt. Beviljandet av ledighet är ofta också med tanke på arbetsenheten en positiv sak. I allmänhet stöder tjänstgöring hos en annan arbetsgivare både personens egen utveckling och mångkunnighet. Att man stöder gynnandet av prövningsbaserade tjänste- och arbetsledigheter gör att personalen hålls kvar i stadens tjänst och främjar orken i arbetet ända till ålderspensionen. Till beviljandet av ledigheter ansluter sig behovsprövning. I första hand skall tillgången till service och en god kvalitet tryggas. Vid beviljandet av behovsprövade ledigheter skall bedömningskriterierna vara med tanke på upprätthållande av uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt och arbetets dimensionering, belastning och välmående vad gäller personalen i hela arbetsgemenskapen. 4.4 Ledarskap som värdesätter personalen, givande av respons och hörande av personalen Ett bra förmansarbete den närmaste förmannens verksamhet är en viktig sporrande faktor. En fungerande och öppen växelverkan inom arbetsgemenskapen har en viktig betydelse för resultatet. En bra växelverkan baserar sig på förtroende, behandling av konflikter i rätt tid, dialog samt ledarskap som värdesätter och respekterar personalen. Värdesättande och respekt är det effektivaste sättet att uppmuntra personalen. Respons skall höra till vardagen mellan förmannen och arbetstagarna. Vidare är utvecklingssamtalen ett redskap för att ge respons och för bedömningen av prestationer. Varje arbetstagare vill ha information/respons för sina prestationer och sina framsteg i arbetet. 10

11 4.5 Premieledighet et med premieledigheterna är att erbjuda arbetstagaren ett alternativt sätt att ta del av resultatbonus genom att arbetstagaren avgiftsfritt/mycket förmånligt i sin användning får en semesterfastighet som staden äger/hyr. Möjligheten till premieledigheter utreds som en belöningsform. 4.6 Arbetsförhållandets varaktighet Staden är en säker arbetsgivare. Ett tryggt anställningsförhållande är en viktig faktor som gör att arbetet känns meningsfullt och motiverande. Staden betonar i sin verksamhet och sitt handlande varaktigheten vad gäller personalens arbetsförhållanden. I samband med utvecklandet av verksamheten, omorganiseringar och nya arrangemang kan uppgiftsbeskrivningen, arbetsstället och arbetsgemenskapen ändras, varvid ett fortsatt arbetsförhållande kan förutsätta beredskap inför förändringar och eventuell utbildning. 11

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET Vasa stads åldersprogram ÅLDERSPROGRAM I ANSLUTNING TILL VASA STADS PERSONALSTRATEGI VISION Vasa stads kunniga och välmående personal trivs

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI

SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI SJUNDEÅ KOMMUN Godkänd i fullmäktige 17.3. SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI Det hördes många tack från kommunfullmäktiges medlemmar, när personalstrategin godkändes den

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring Bilaga 3 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY En bra ledning av statsförvaltningen är en nationell framgångsfaktor. En ledning för statsförvaltningen som betjänar både regeringen

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 26.1.2012 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 1 Inledning Statsrådet fattade den 23 mars 2006 ett principbeslut om ordnande av statsanställdas

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING Neuvottelutulos 13.10.2011 klo 10 1(10) INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING RAMAVTAL ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING De undertecknande arbetsmarknadscentralorganisationerna

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid Enligt statstjänstemannalagen (750/1994) utnämns tjänstemännen antingen tills vidare eller för viss tid. Statstjänstemannalagen innehåller närmare

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Bilaga till rektors beslut 97/2013 22.5.2013 HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Personalpolitikens utgångspunkt och mål Helsingfors universitets personalpolitik utgår från att universitetet

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN

LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN Statistikfolder november 2009 LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN www.kommunarbetsgivarna.fi GENOMSNITTLIGA INKOMSTER PER AVTALSOMRÅDE heltidsanställda med månadslön år 2008 euro/mån 7 000 6 000 6

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet fr.o.m. 1 april 2016

Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Bakgrund En grundförutsättning för en positiv utveckling av branschen är enligt Svenska Elektrikerförbundet att branschen

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012

AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012 1 AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Principerna för lönepolitiken... 1 2. Totalbelöningssystemet... 2 3. Grundlön och förmåner... 3 4. Kortfristigt belöningsprogram...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning. 2 Inledning.. 3 Syfte och mål.. 4-6 Arbetssätt 7 Verksamheter. 8 Övriga ansvarsområden. 9 Målgrupp 10 Resurser.. 11

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Löneavtal Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, till exempel i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger inte

Läs mer

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 1(6) Justeras: Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008 Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 Lokal förhandlingsordning för löneöversyn 2008 vid Karolinska Universitetssjukhuset Parter: Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Lönerna och personalen i kommunsektorn

Lönerna och personalen i kommunsektorn Lönerna och personalen i kommunsektorn Statistikfolder september 2015 www.kommunarbetsgivarna.fi Personalutgifterna 21 miljarder euro År 2015 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat Handbok om utvecklingssamtal för kommundirektören och kommunens politiska ledning Samarbete ger goda resultat 2 Till läsaren Ledningen av kommunerna sker i samarbete mellan den politiska och den professionella

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas arbetstid . Arbetstidsbestämmelser för barnträdgårdslärarna. Tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna. Vad ska jag göra om problem uppstår? . Arbetstidsbestämmelser

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING...

Läs mer

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega IT & Telekomföretagen

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega IT & Telekomföretagen Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega IT & Telekomföretagen Seko- Service och kommunikationsfackets avtalskrav för Telekomavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Bakgrund En grundförutsättning för en positiv

Läs mer

Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET

Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET Den offentliga debatten om polisväsendets resurser har fokuserats på de totala resursernas otillräcklighet; i mindre utsträckning

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY I enlighet med styrgruppen 04.05.2005 Godkänd av ledningsgruppen för dataförvaltningen 21.06.2005 Godkänd av stadsstyrelsen 22.8.2005 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Datasäkerhetens

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87 Kommittédirektiv Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Dir. 2011:87 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 2.1.1 Hur ser situationen för digital pedagogik, nya läromedel och lärandemiljöer ut för närvarande och vilka förutsättningar finns för att utveckla dem? Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018 Beskrivning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer