PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011"

Transkript

1 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

2 Innehåll 1. Allmänt Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i Jämställdhetsplan Plan för likabehandling Jämställdhet och likabehandling i s personaladministration och -politik... 6 Rekrytering... 7 Arbetsarrangemang... 7 Personalledning... 7 Lön och övriga förmåner i samband med arbetsförhållandet... 8 Personalens medverkan... 9 Arbetarskydd Jämställdhet och likabehandling i s förtroendemannaadministration Jämställdhet och likabehandling i s serviceproduktion och -utbud Uppföljning... 11

3 1. Allmänt Diskriminering är förbjuden i Finlands grundlag och i speciallagstiftning. Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) trädde i kraft Lagen har till ändamål att hindra diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet. Lagen har förnyats i flera omgångar och i synnerhet bestämmelserna gällande jämställdhet i arbetslivet förnyades år Dessutom har lagen preciserats och kompletterats år 2008 och Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, skall arbetsgivaren genomföra åtgärderna för främjande av jämställdheten i enlighet med en jämställdhetsplan som görs upp årligen och som särskilt gäller löner och andra villkor i anställningsförhållandet. Bestämmelser om likabehandling och förbud mot diskriminering finns i lag om likabehandling (21/2004). Syftet med denna lag är att främja och trygga likabehandling samt att effektivera rättsskyddet för den som utsatts för diskriminering i sådana diskrimineringssituationer som hör till lagens tillämpningsområde. Enligt lagen om likabehandling får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Enligt lag om likabehandling skall statliga och kommunala myndigheter utarbeta en plan för att främja etnisk likabehandling i sin verksamhet och för att hindra diskriminering på grund av etniskt ursprung. I planen för jämställdhet och likabehandling i 2011 finns bestämmelser för kommunen som myndighet och arbetsgivare i syfte att förverkliga jämställdheten mellan könen och likabehandling mellan individer. I planen presenteras de principer som stöder förverkligandet av jämställdhet mellan könen och likabehandling av individer och som gäller hela den kommunala organisationen och som fungerar som vägvisare för den kommunala verksamheten. I planen har dessutom tecknats upp konkreta åtgärder som kommunen har förbundit sig med för att främja jämställdheten mellan könen och likabehandling av individer. Jämställdhetslagen (Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986) förutsätter, att planen för jämställdhet uppgörs tillsammans med representanter för personalen och verkställighet av planen bör efterföljas. Planen skall innehålla en specifikation över hur kvinnor och män placerar sig i olika uppgifter samt en lönekartläggning om kvinnors och mäns löner och löneskillnader. Enligt lagstiftningen skall ur planen framgå vilka åtgärder är nödvändiga för att främja jämställdhet mellan könen och för att uppnå jämvikt mellan lönen. Ytterligare skall planen innehålla en uppskattning om åtgärder som vidtagits tidigare för att förverkliga jämställdhet och deras verkställighet och resultat. s plan och dess förverkligande efterföljs årligen och en helt ny plan som innehåller utredningar enligt lagen uppgörs minst vart tredje år. Planen om jämställdhet och likabehandling 2011, som lagstiftningen förutsätter, har uppgjorts så, att planskissen har uppgjorts som tjänstemannaarbete och skissen har behandlats i kommunens

4 ledningsgrupp Skissen har behandlats samt i kommunens samarbetsgrupp då representanter för personalen har gjort ändringsförslag och kommenterat planen. De förslag och åsikter som representanter för personalen framförde har beaktats i planen enligt det som man kom överens om på mötet. Planen för jämställdhet och likabehandling godkänns av kommunstyrelsen. Planen kommer årligen att följas upp av samarbetsgruppen samt i samband med kommunens personalbokslut. Planen för jämställdhet och likabehandling uppdateras och förverkligandet av den uppföljs årligen. En utredning om situationen med jämställdheten inom organisationen som ingår i jämställdhetsplanen (inklusive lönekartläggning) kommer att uppgöras vart tredje år. 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010 Enligt personalbokslutet 2009 sysselsatte i slutet av år personer. Av personalen var kvinnor 82 % och 18 % män. Enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets statistik var i medeltal 79 % av personalen i kommunerna kvinnor år En jämställdhetsplan för åren har uppgjorts i kommunen. Förverkligandet av års jämställdhetsplan kommer inte att bedömas i den nu aktuella planen. Det har inte tidigare funnits en skild plan för likabehandling i. I jämställdhetsplanen för åren behandlas dock även principer som gäller jämställdhet mellan individer i kommunen. En åtgärd som ingår i planen för jämställdhet och likabehandling är en enkät om jämställdhet som ordnas under år Lönekartläggning och en utredning om hur kvinnor och män har placerat sig i olika uppgifter finns som bilaga till detta dokument.

5 3. Jämställdhetsplan Lagen om jämställdhet förpliktar varje offentlig myndighet att i all verksamhet främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt skapa och befästa sådana förvaltnings- och tillvägagångssätt som säkrar främjandet av jämställdheten mellan kvinnor och män vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet. Varje arbetsgivare för sin del skall med sitt agerande främja i arbetslivet jämställdhet mellan könen. Arbetsgivaren skall med hänsyn till sina resurser verka så att lediga platser söks av både kvinnor och män, kvinnor och män fördelas jämt i olika uppgifter, kvinnor och män har lika möjligheter för avancemang, jämställdheten mellan kvinnor och män skulle förverkligas då det gäller anställningsvillkoren, och i synnerhet lönen, arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män, båda könen kan kombinera arbete och familjeliv, diskriminering på grund av kön skulle förebyggas redan på förhand. Enligt ändring av jämställdhetslagen, som trädde i kraft , skall om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, göras upp en jämställdhetsplan. som arbetsgivare förbinder sig att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt. Målet är att är en arbetsplats, där kvinnor och män arbetar med lika villkor, förmåner och förutsättningar. Att främja jämställdheten på en arbetsplats ligger i arbetsgivarens intresse. Personalen är en av Sjundeå kommuns viktigaste resurser. En absolut förutsättning för att arbetet ger resultat och lyckas är att personalresurserna används förnuftigt. Könen får inte vara en avgörande faktor vid rekrytering eller vid fördelning av arbetsuppgifter och ansvar, utan personalens kunskaper, kunnande och förmåga. Män och kvinnor som anställda har ofta olika syn på olika arbetsuppgifter och detta beror på livserfarenhet och rådande könsroller. Med tanke på att arbetsgemenskapen skall vara fungerande, ge resultat och med tanke på välbefinnandet på arbete är det gynnsamt att arbetsgemenskapen består av representanter för båda könen. Då man kombínerar de olika synvinklar som kvinnor och män har med personlig erfarenhet och yrkesskicklighet, får arbetsgivaren i sin användning en större personalresurs än i en situation då bara den ena könen sköter arbetsuppgifterna. Den service som kommunen producerar och erbjuder påverkas inte av användarens kön. Som myndighet förbinder sig att främja jämställdheten mellan kvinnor och män och hindra all slags diskriminering på grund av kön i all sin serviceproduktion och i myndighetsverksamhet.

6 4. Plan för likabehandling Lagen om likabehandling (Lag om likabehandling 21/2004) syftar till att främja och trygga likabehandling samt att hindra all slags diskriminering av individer och folkgrupper. Enligt Lag om likabehandling får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Med diskriminering avses, att behandlingen av personen baserar sig t.ex. på etniskt ursprung, kön, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Med diskriminering avses: direkt diskriminering, varvid en person behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas indirekt diskriminering, varvid en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar någon jämfört med andra som utgör jämförelseobjekt utan en godtagbar orsak trakasserier, varvid uppsåtligt eller faktiskt kränkas en persons eller människogrupps värdighet och integritet så att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller aggressiv stämning skapas diskriminering av en närstående, varvid en närstående till en person som tillhör en grupp som hotas av diskriminering diskrimineras även instruktioner eller befallningar att diskriminera skall räknas som konkret diskriminering Med positiv särbehandling avses sådana specialåtgärder vilkas syfte är att uppnå faktisk likabehandling för att förhindra eller lindra olägenheter som beror på diskriminering som riktar sig mot en grupp av personer. Den positiva särbehandlingen skall stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas. Med rimlig anpassning avses t.ex. rimlig anpassning av arbetsmiljön för att den lämpar sig för specialbehov hos en person med funktionshinder, såvida detta inte medför orimliga svårigheter för arbetsgivaren. Försummelse mot rimlig anpassning anses vara diskriminering. Ingen får missgynnas eller behandlas så att han eller hon drabbas av ogynnsamma följder därför att han eller hon har anfört klagomål eller vidtagit åtgärder för att trygga likabehandling. Lag om likabehandling förpliktar kommuner och statliga myndigheter att främja etnisk likabehandling genom att utarbeta en likabehandlingsplan. Genom planen strävar man efter att hindra såväl direkt som indirekt diskriminering i kommunens verksamhet som myndighet och som arbetsgivare. 5. Jämställdhet och likabehandling i s personaladministration och -politik strävar efter att vara en jämställd arbetsgemenskap som har samarbetsförmåga och går framåt och gör gott resultat, och där jämställdhet och likabehandling är en del av personalpolitiken och samarbetet. som arbetsgivare säger inte upp eller missgynnar eller behandlar sina tjänsteinnehavare/medarbetare så att han eller hon drabbas av ogynnsamma följder därför att han eller hon har anfört klagomål eller vidtagit åtgärder för att trygga likabehandling. Både indirekt och direkt

7 diskriminering på grund av kön eller etniskt ursprung eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Rekrytering För att förverkliga jämställdheten handlar kommunen vid rekrytering så att både kvinnor och män skulle söka ledigförklarade uppgifter. Platsannonser, urvalsgrunder och krav, som arbetsuppgifterna förutsätter, uppgörs så att det ena könet inte favoriseras eller diskrimineras. Kommunen som arbetsgivare främjar jämställd behandling av kvinnor och män genom att skapa lika möjligheter för dem att avancera. Man strävar efter att innehållet i varje uppgift är sådant att det inte favoriserar det ena könet. Vid personval kommer inte att ställa sökanden i ett ofördelaktigt läge enligt en egenskap som anknyter sig till individen. De sökandena bedöms alltid efter kompetens, meriter och lämplighet. Kommunen strävar efter att jämlikt välja kvinnor och män på alla nivåer i organisationen. På anställningsintervjun undviker man diskriminering och klart med kön anslutna frågor såsom graviditet och frågor i anslutning till familjeplanering. Orsaker anslutna till sådana här frågor kan inte heller begränsa anställningsförhållandets längd eller dess fortsättning. Arbetsarrangemang strävar efter att utveckla arbetsförhållanden så att de passar både för kvinnor och för män. Kommunen strävar efter att underlätta för båda könen att kombinera arbete och familjeliv så att representanter för båda könen får en verklig möjlighet till föräldraledighet och män uppmuntras att aktivt utnyttja lagstadgad vårdledighet. Kommunen strävar efter att vara en arbetsplats där både kvinnor och män har det bra att arbeta. Kvinnor och män har i likadana möjligheter att avancera. Personalen uppmuntras rättvist att ta ansvar, utbilda sig och använda kunskaper och kunnande på ett så mångsidigt sätt som möjligt. Personalledning Främjandet av jämställdheten är en del av personalledning och varje person i chefställning bör förbinda sig med att främja jämställdheten. Ledandet stöder och uppmuntrar personalen jämlikt till bästa möjliga resultat i arbetet. Varje medarbetare uppmuntras jämlikt till att enligt sin förmåga delta att planera, förbereda och fatta beslut i fråga om verksamheten. Den viktigaste förutsättningen för att verklig jämställdhet uppnås på arbetsplatsen är att aktivt göra det möjligt för personalen att kunna jämlikt delta i arbetet. Varje chef är skyldig att se till att ingen av arbetstagarna hamnar ut för sexuella trakasserier av arbetsgivarens representanter eller av arbetskamrater. Ifall medarbetarna på arbetsplatsen utsätts för störande eller annan osaklig behandling som orsakar men eller fara för medarbetarens fysiska eller psykiska välfärd eller direkt hälsa, skall chefen utan dröjsmål vidta åtgärder för att avlägsna olägenheten, efter att han har fått veta om den. Man strävar efter att hålla tröskeln för att ingripa i trakasserier så låg som möjligt. Personaladministrationen i kommunen uppgör direktiv för att förebygga osakligt beteende och för att ingripa. Chefen har till uppgift att ge sitt stöd då eventuellt ofredande och eventuella trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen anmäls.

8 Lön och övriga förmåner i samband med arbetsförhållandet Principen om likalön är den mest centrala förutsättningen för att jämställdhet uppnås i arbetslivet. För samma arbete och för ett arbete som på basis av arbetsvärdering har bedömts vara lika värt betalas i samma lön. Lönekartläggning som gäller personalen i finns som bilaga till planen för jämställdhet- och likabehandling (bilaga 1). Kartläggningen behandlar och jämför kvinnors och mäns löner inom uppgiftsklasser eller mellan uppgiftsklasser som bedöms vara lika värda. Lönekartläggningen visar situationen per Vid lönekartläggningen har används uppgiftsrelaterade löner i fråga varande lönegrupp. I uppgifterna ingår inga lönetillägg såsom individuella tillägg, årstillägg, språktillägg eller förtroendemannaersättningar. För undervisningspersonalens del tar kartläggningen upp den uppgiftsrelaterade lönen, som dock innehåller värderingsfaktorer. För undervisningspersonalen finns i andra kolumnen i tabellen också grundlön i lönegruppen. För tjänsteinnehavaren inom undervisningspersonalen kan föreskrivas utöver sedvanliga uppgifter tilläggsuppgifter och ansvar, som påverkar storleken på den uppgiftsrelaterade lönen. Tilläggsuppgifter eller ansvar är till sin natur tidsbundna och de definieras per termin. Eftersom uppgifterna för undervisningspersonalen i olika lönegrupper liknar varandra, har även ett längre namn på vissa lönegrupper lagts till i lönekartläggningstabellen. Ifall tjänsteinnehavaren eller medarbetaren inte har en för uppgiften lämplig utbildning eller annan kompetens som förutsätts i lönesättningen, är grundlönen 3 % lägre. Då det gäller familjedagvårdarna, bestäms grundlönen enligt det antal vårdplatser som har reserverats hos familjedagvårdaren. Grundlönen per månad är ett belopp som motsvarar två heldagsvårdplatser. Den ersättning som betalas för familjedagvårdarens vårdplats är minst 385,05 /barn i heldagsvård, ifall familjedagvårdaren har en för uppgiften lämplig yrkesexamen och 373,49 /ett barn i heldagsvård, om familjedagvårdaren saknar lämplig yrkesexamen. Familjedagvårdarnas uppgiftsrelaterade lön i lönekartläggningstabellen innehåller inga individuella tillägg, årstillägg, språktillägg, ingen uppgift om hur svårighetsgrad inverkar, tillägg för specialvård eller kostnadsersättning. Löneskillnader har uppstått hos familjedagvårdare då Tehyavtalet tillämpas. Löneskillnader förekommer för daghemspersonalens del även i uppgifter som barnskötare, närvårdare samt dagvårdare som följd av att Tehy-protokollet tillämpats. Ifall det inte finns för uppgiften lämplig lönegrupp i lönesättningen enligt kollektivavtalet, klassificeras uppgiften i fråga så att den står utanför lönesättningen. En sådan uppgift som står utanför lönesättningen är ofta en uppgift som arbetstagare, som delvis arbetar i uppgifter som hör till flera olika lönegrupper. Lönesystemet utvecklas så att det främjar jämställdhet mellan könen så, att lönen som betalas för ett arbete definieras enligt uppgiftens svårighetsnivå, arbetserfarenhet, personens förmåga att med framgång sköta arbetet och enligt resultat som arbetstagaren har presterat i arbetet. Kön saknar betydelse vid bestämning av lönen. Prövningsbaserade, individuella tillägg baserar sig alltid på en dokumenterad bedömning av den anställdes arbetsprestation, som görs av chefen. I strävar man efter att på alla avdelningar likställt tillämpa ett system med sporrande lönesättning. Då beslut om löner fattas bör de som är på vårdledighet eller på någon annan tjänstledighet eller på arbetsledighet behandlas på samma sätt som dem som är i arbete, Då tidpunkten för arbetstiden och olika slags ledigheter bestäms, strävar man efter att beakta både arbetsgivarens och personalens behov. På detta sätt befrämjas både kvinnors och mäns möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.

9 Alla medarbetare har oberoende av kön, ställning i organisationen, uppgiftsbenämning eller personliga egenskaper likadan och jämlik rätt till de förmåner som arbetsgivaren erbjuder och som upprätthåller och främjar arbetsförmågan och välbefinnandet i arbete. Då det gäller mycket korta arbetsavtal (t.ex. kortvariga vikariat) finns dock vissa undantag i fråga om rätt till de förmåner som är avsedda att upprätthålla och främja arbetsförmågan och välbefinnandet i arbete. Personalens medverkan I s administration finns följande system och praxis för medverkande som används av personalen och deras representanter: utvecklingssamtal, samarbetsgrupp, ett system för förtroendevalda samt verksamhet som främjar arbetsförmågan och välbefinnandet i arbete. Alla tjänsteinnehavare och medarbetare garanteras likadan rätt att delta i samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen. Till olika planerings-, berednings- och andra motsvarande arbetsgrupper av projektnatur väljs i mån av möjlighet både män och kvinnor i jämställdhetslagens anda. Arbetarskydd Arbetsförhållanden i utvecklas så att de främjar förverkligandet av jämställdheten och likställdheten. Med tanke på personalens mentala och fysiska välbefinnande och välbefinnande i arbetet och arbetstillfredsställelse är det viktigt att personalen upplever att den behandlas rättvist och jämlikt oberoende av kön eller personliga egenskaper. Arbetets mentala och fysiska belastning har ökat i och med att personalens medelålder har stigit, krav på effektivitet och produktivitet har ökat, verksamhetsmiljön har ändrats samt att uppgifterna blir alltmer tekniska. Arbetarskyddsorganisationen i strävar efter att stöda personalens orkande speciellt där p.g.a. stressen i arbetslivet behovet av det psykiska och fysiska arbetarskyddet är störst. I uppgifter som förutsätter fysisk belastning strävar man efter att mer och mer använda tekniska lösningar för att förbättra arbetsförhållanden. Arbetsförhållanden för gravida medarbetare får speciell uppmärksamhet. Gravida sätts inte i sådana uppgifter som kan orsaka fara för fostrets eller moderns hälsa. I sådana fall där arbetsgemenskapen och arbetsförmågan är i fara tillämpas i kommunens organisation modellen för tidigt ingripande.

10 6. Jämställdhet och likabehandling i förtroendemannaförvaltningen i Enligt 4 i lagen om jämställdhet skall i kommunala organ, med undantag för kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Den könsfördelning som lagen förutsätter har förverkligats i alla kommunala organ i Sjundeå. 7. Jämställdhet och likabehandling i serviceproduktionen och utbudet i Lagstiftningen förpliktar kommunen att erbjuda service på ett jämlikt sätt åt alla dem som är berättigade till att få service. strävar efter att skapa en sådan livs- och verksamhetsmiljö, att alla som bor och verkar i kommunen oberoende av kön, ålder, handikapp eller annorlunda kulturbakgrund känner sig trygga, trivs och får sin lagstadgade service smidigt och utan orimliga kostnader så nära den ort som de bor på eller sin arbetsplats som möjligt. Att Sjundeå är en tvåspråkig kommun beaktas i kommunens administration, verksamhet och information. Service ordnas så att både finsk- och svenskspråkiga kommuninvånare har möjlighet att få service på sitt modersmål. Utgångspunkten med all service som kommunen producerar är jämställdhet, och jämställdhets- och likabehandlingssynpunkter beaktas då service för kommuninvånarna utvecklas. Inom kommunens serviceproduktion och administration fäster man uppmärksamhet speciellt vid kundservice för dem som är i minoritet och dem som behöver mera hjälp så, att var och en får service som hon eller han behöver oberoende av kunskaper som personen i fråga har om området i fråga. På alla kommunala områden inom administrationen fäster man uppmärksamhet vid det att informationen och anvisningarna är av hög kvalitet och de är tillräckliga. s social- och hälsovårdsservice produceras av LOSTsamarbetsorganisation i Lojo stads regi. Följande beaktas då uppfostran för småbarn, grundundervisning och fritt bildningsarbete ordnas - då det gäller service åt barnfamiljer är försörjarna likställda och önskemål och behov som eventuellt skiljer sig från varandra mellan könen tas i beaktande, - då dagvård ordnas strävar man efter att beakta båda försörjarnas arbetstider och övriga behov - då service inom fostran för småbarn erbjuds strävar man efter att tillfredställa de behov som arbetslivet som är i förändring förorsakar bl.a. så att dagvård ordnas även för barn vars föräldrar går i skiftarbete, - både inom fostran för småbarn och grundundervisning, uppfostran av barn och ungdomar fäster man uppmärksamhet vid att barn lär sig jämställda attityder och får undervisning i dessa delområden, vilket tas i beaktande då läroplanen uppgörs, innehållet av undervisningen bestäms och undervisning ordnas och undervisningsmaterial används, - i skolorna ser man till att flickor och pojkar har samma möjligheter till allmänbildande utbildning, utbildning på andra stadiet och till yrkesinriktad utveckling, - den service, som bibliotek och medborgarinstitut erbjuder, främjar både kvinnors och mäns och alla kommuninvånares sinsemellan jämbördiga möjligheter till att kunna ägna sig åt bildning, litteratur och konst, kunna utveckla vidare sina kunskaper, färdigheter och sina medborgerliga färdigheter, ha möjligheter till internationalisering samt till livslångt lärande. Alla

11 kommuninvånare och deras eventuella specialbehov tas jämlikt i beaktande då material skaffas till biblioteket. - olika gruppers samt kvinnors och mäns behov beaktas jämlikt då kultur- och fritidsservice produceras, - vid ungdoms- och idrottsväsendet betonas åtgärder som bidrar till att avlägsna traditionella könsbarriärer, diskriminerande uppfattningar och åtgärder samt till att korrigera redan uppståndna förvrängda attityder, - i strävar man efter att garantera, att även eventuella utomstående producenter av köpservice efterföljer i sin verksamhet principerna för jämställdhet och likabehandling. Jämställdheten mellan kommuninvånarna stöds med aktiv och mångsidig information och bl.a. genom att mer och mer ta i bruk elektroniska system då det gäller att sköta kommunala ärenden och genom att fästa uppmärksamhet vid tillgängligheten i offentliga utrymmen. 8. Uppföljning Planen för jämställdhet och likabehandling bifogas arbetarskyddsprogrammet. Personalchefen fungerar som ansvarsperson för jämställdhetsfrågorna i kommunen. I det personalbokslut, som uppgörs årligen, samlas uppgifter om antalet anställda och personalstruktur, utvecklande av och utbildning för personalen samt om sjukfrånvaro per avdelning samt per hela personalstyrkan. Uppgifterna analyseras och nödvändiga korrigerings- och utvecklingsåtgärder vidtas. Arbetsklimatet på alla arbetsenheter kartläggs regelbundet, och resultaten bör vara jämförbara mellan olika enheter. Ett program med tidtabell för korrigerande åtgärder uppgörs i fall att missförhållanden har uppdagats. Avdelnings- och enhetscheferna informerar sin personal om jämställdhets- och likabehandlingsärenden och ser till att personalen känner till planen för jämställdhet och likabehandling. Även i kommunens information utåt tas arbetet med jämställdhet och likabehandling fram och informeras om hur jämställdheten och likabehandling har förverkligats i. Planen för jämställdhet och likabehandling uppdateras och uppföljs hur dess mål förverkligats årligen. En utredning om läget med jämställdheten inom organisationen samt en lönekartläggning som en del av denna utredning uppgörs dock med tre års mellanrum och bifogas planen för jämställdhet och likabehandling. Varje myndighet har en lagstadgad skyldighet att främja jämställdhet och likabehandling.

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN Enligt den reviderade jämställdhetslagen som trädde i kraft 1.6.2005 hör det varje arbetsplats med 30 eller fler anställda till att utarbeta en jämställdhetsplan.

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Broschyrtext juli 2004 REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Allmänt Lagstiftning: Finlands grundlag - Arbetsavtalslagen - Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män - Andra lagar - Strafflagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1329/2014 Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Diskrimineringslag Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja likabehandling

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

TILLSYNEN AV LIKABEHANDLING OCH DISKRIMINERING

TILLSYNEN AV LIKABEHANDLING OCH DISKRIMINERING Arbetarskyddstillsynens anvisningar 2/2016 TILLSYNEN AV LIKABEHANDLING OCH DISKRIMINERING Social- och hälsovårdsministeriet Arbetarskyddstillsynens anvisningar 2/2016 TILLSYNEN AV LIKABEHANDLING OCH DISKRIMINERING

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN 2015 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN 2015 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET JÄMSTÄLLDHETSLAGEN 2015 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyr 2015 Social- och hälsovårdsministeriets broschyr 2015 JÄMSTÄLLDHETSLAGEN 2015 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2015 JÄMSTÄLLDHETSLAGEN

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET Vasa stads åldersprogram ÅLDERSPROGRAM I ANSLUTNING TILL VASA STADS PERSONALSTRATEGI VISION Vasa stads kunniga och välmående personal trivs

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet*

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan. 2009-04-06 Innehåll 1 Policy Solbackens förskoleenhet

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Bilaga till rektors beslut 97/2013 22.5.2013 HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Personalpolitikens utgångspunkt och mål Helsingfors universitets personalpolitik utgår från att universitetet

Läs mer

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Avsikten med anvisningen Lovisa stad vill främja att dess personal är rökfri. Rökfriheten berör användning av alla tobaksprodukter.

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2006

LIKABEHANDLINGSPLAN 2006 1 OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM LIKABEHANDLINGSPLAN 2006 (Antagen av Operahögskolans styrelse 2006-05-08) Lagen om likabehandling av studenter i högskolan Lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN, DISKRIMINERING OCH KÖNSMÅNGFALD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN, DISKRIMINERING OCH KÖNSMÅNGFALD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET JÄMSTÄLLDHETSLAGEN, DISKRIMINERING OCH KÖNSMÅNGFALD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Brochyr 2016 1 Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2016 JÄMSTÄLLDHETSLAGEN, DISKRIMINERING OCH KÖNSMÅNGFALD

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Gråbo förskolors likabehandlingsarbete

Gråbo förskolors likabehandlingsarbete Lärande Gråbo förskolor 2014-08-11 Gråbo förskolors likabehandlingsarbete En plan för hur vi motverkar kränkningar samt arbetar för barns lika rättigheter och lika möjligheter i vår verksamhet 1 Varför

Läs mer

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig Sida 1/8 Handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande inom Ålands gymnasium Behandlad i allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 17 juni 2010 Behandlad i allmänna förvaltningens

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Ny diskrimineringslag 2009

Ny diskrimineringslag 2009 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse Samhällsområdet i övrigt Offentliganställda Arbetslivet vem omfattas? Arbetstagare Arbetssökande Förfrågare Praktikanter

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda

Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda Av Cathrine Lilja Hansson Direktiven De tre direktiven, 2000/43, 2000/78 och 1976/207 med ändringsdirektivet 2002/73 reglerar sammantaget

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Nattugglan, Solbackens förskoleenhet*

Likabehandlingsplan Förskolan Nattugglan, Solbackens förskoleenhet* Likabehandlingsplan Förskolan Nattugglan, Solbackens förskoleenhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan.) Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-04

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012

Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012 Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012 - Diskriminering ur ett filosofiskt, historiskt, internationellt och nationellt perspektiv - Diskrimineringsgrunder

Läs mer

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Detta dokument innehåller två planer för de kommunala förskolorna i Lessebo Kommun Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Utarbetad 2009-06-11 Beslutad i Kostas LSoU-grupp 2009-09-14

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FYRENS FÖRSKOLA OKTOBER 2013 Inledning Det här är förskolan Fyrens handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Vi

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

Policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling

Policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling VALDEMARSVIKS 2002-06-13 Sid. 1 (5) Inledning Det är omöjligt att säga exakt hur många som blir utsatta för kränkande särbehandling i arbetslivet, men de ärenden som kommer upp hos försäkringskassan, företagshälsovården,

Läs mer

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun Jämställdhetsplan Lemlands kommun Antagen av kommunstyrelsen den 25.1.2010 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Juridisk grund... 3 3. Syfte och målsättningar... 3 4. Kartläggning av situationen i

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015 Likabehandlingsplan för I 2014 / 2015 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8

Läs mer

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan 2012-01-04 Grebbestadskolans Likabehandlingsplan ÖVERGRIPANDE MÅL Alla elever ges möjligheter att lyckas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Ingen form av diskriminering eller annan

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Borgen 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten Sammanfattning Utgångspunkterna för rapporten Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer