En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV"

Transkript

1 1(11) German Bender Tel: German. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet erhållit ovanstående remiss. TCOs övergripande synpunkter I promemorian föreslås ett antal förändringar av yrkeshögskolan som både var för sig och tillsammans har stor betydelse för utbildningsformens fortsatta utveckling. Yrkeshögskolan har nu funnits i sex år och TCO anser att det är behövligt med en översyn av regelverket. TCO ställer sig bakom de flesta av förslagen, men har i några fall synpunkter på förslagens utformning. I korthet välkomnar TCO att Myndigheten för yrkeshögskolan ska få möjlighet att fatta mer långsiktiga beslut om utbildningar i yrkeshögskolan. TCO bedömer att det kan bidra till ökad utbildningskvalitet och till att utbildningsformen blir mer tillgänglig för yrkesverksamma. TCO är dock tveksam till att besluten ska kopplas till att utbildningen får bedrivas i ett visst antal omgångar. TCO är vidare positiv till att det ska utredas hur fristående kurser kan införas i yrkeshögskolan, som även det är en förändring som ger yrkesverksamma ökade möjligheter att studera i yrkeshögskolan. TCO är också positiv till förslagen att ställa tydligare krav på utbildningsanordnarnas kompetens och att kvalitetsgranskningarna ska redovisas på utbildningsnivå och vägas in vid fördelning av statsbidrag. Det senare förslaget aktualiserar dock frågan om det behöver införas ett mer heltäckande kvalitetssäkringssystem i yrkeshögskolan. TCO är slutligen kritisk till utformningen av förslagen som begränsar möjligheterna att använda särskilda förkunskapskrav och att använda tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet som urvalsgrunder i yrkeshögskolan. I det följande lämnas mer detaljerade synpunkter på de delar av promemorian som TCO finner mest angelägna. TCO Stockholm Org nr: Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan Stockholm Tel:

2 2(11) 4.3 Fler utbildningsomgångar ska kunna beviljas genom ett och samma beslut I promemorian föreslås att ett beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan som huvudregel ska omfatta tre utbildningsomgångar. För utbildningar där det bedöms finnas ett behov på arbetsmarknaden, men det är svårt att bedöma hur långt behovet sträcker sig, får myndigheten besluta om färre utbildningsomgångar. Ett beslut ska dock få omfatta upp till fem utbildningsomgångar om myndigheten bedömer att det finns ett långsiktigt behov på arbetsmarknaden av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen kan ge och att behovet av dessa inte eller endast i liten omfattning tillgodoses utanför yrkeshögskolan. Det senare gäller även om utbildningen i hög grad medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället. TCO ställer sig positiv till att Myndigheten för yrkeshögskolan ska kunna fatta mer långsiktiga beslut om hur lång tid en utbildning får ingå i yrkeshögskolan och att besluten kan ha olika varaktighet beroende på efterfrågan på arbetsmarknaden. TCO bedömer även att de tidsramar som föreslås i promemorian är väl avvägda, om beräkningen görs utifrån två år långa utbildningar. Däremot anser TCO att det är tveksamt om beslut om att ingå i yrkeshögskolan bör vara kopplat till hur många omgångar utbildningen får bedrivas, eftersom det kan ge utbildningsanordnare starkare incitament att ansöka om utbildningar av en viss längd. TCO befarar att förslaget som det nu är konstruerat ger utbildningsanordnare incitament att ansöka om längre utbildningar, eftersom längre utbildningar kopplat till ett visst antal omgångar innebär att anordnaren (om de sedan beviljas statsbidrag för utbildningen) har säkrat verksamheten för en längre tidsperiod. TCO har i rapporten Ny kunskap för nya jobb eftergymnasialt utbildningsutbud för yrkesverksamma (TCO Granskar nr ) visat att både utbudet av korta utbildningar och antalet utbildningsplatser på korta utbildningar i yrkeshögskolan är relativt litet. Det gäller särskilt utbildningar som omfattar färre än 200 yhp, som nästan helt saknas. TCO vill framhålla att korta utbildningar är viktiga för yrkesverksammas möjligheter till vidareutbildning och anser att de behöver utgöra en större andel än idag. TCO anser att regeringen bör invänta resultatet av utredningen om hur fristående kurser kan ingå i yrkeshögskolan, innan den fattar beslut om hur Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta om vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan.

3 3(11) Med detta sagt anser TCO att det behövs ökad långsiktighet i yrkeshögskolan. Bland annat underlättar det för uppbyggnad av kompetens i undervisningen och för mer långsiktiga investeringar i utrustning och teknik. Större varaktighet i utbildningarna ger även förutsättningar för ökad flexibilitet i hur studierna bedrivs vilket är viktigt för yrkesverksamma. Det blir exempelvis lättare att bedriva deltidsstudier, eller att ta studieuppehåll, och ändå ha möjlighet att slutföra utbildningen. Samtidigt vill TCO betona att det med ökad långsiktighet också krävs noggrann uppföljning av att innehållet i utbildningarna kontinuerligt uppdateras efter arbetslivets förändringar. 4.4 Anordnarens kompetens att bedriva utbildning I promemorian föreslås bland annat att det ska vara ett villkor för att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan att utbildningsanordnaren har den kompetens som krävs för att bedriva utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Det föreslås också att myndigheten vid sin fördelning av statsbidrag och särskilda medel för utbildningar inom yrkeshögskolan ska beakta resultat från genomförd tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning. TCO ställer sig bakom förslagen. TCO välkomnar att det ställs tydliga krav på kompetens hos utbildningsanordnaren för att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan. TCO vill understryka betydelsen av att den undervisande personalen faktiskt erbjuds den kompetensutveckling som utbildningsanordnaren enligt lagen om yrkeshögskolan är skyldig att tillhandahålla. TCO ställer sig även positiv till att myndighetens tillsyn, granskning och uppföljning av befintliga utbildningar ska beaktas vid fördelning av statsbidrag och särskilda medel. Båda förslagen kan förväntas bidra till ökad kvalitet i yrkeshögskolans utbildningar. TCO vill tillägga att det senare förslaget sätter fokus på behovet av att det utformas ett system för tillsyn, granskning och uppföljning på utbildningsnivå som på ett systematiskt sätt täcker in yrkeshögskolans utbildningar. TCO noterar att det på ett ställe i texten anges att resultaten av myndighetens tillsyn, granskning och uppföljning även bör ha betydelse vid den prövningen myndigheten gör av om en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan eller inte. TCO finner dock inte något förslag till lag- eller förordningstext som reglerar det i promemorian och tar därmed inte ställning till detta.

4 4(11) Vissa statliga eftergymnasiala yrkesutbildningar I promemorian föreslås att utbildning inom yrkeshögskolan ska få anordnas även av andra myndigheter än statliga universitet och högskolor. TCO ställer sig bakom förslaget under förutsättning att utbildningarna, i enlighet med vad som föreslås i promemorian, finansieras av de aktuella myndigheterna. 5.4 Lärande i arbetet utmärkande för yrkeshögskolan I promemorian föreslås att det i förordningen om yrkeshögskolan ska anges att den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns platser för LIA på en arbetsplats och att dessa uppfyller de krav som finns för utbildningen, om sådant lärande ingår i utbildningen. TCO anser att utbildningsanordnaren ska ansvara för att tillhandahålla LIA-platser och tillstyrker förslaget. 6.2 Den regionala eller nationella placeringen ska utgå från arbetslivets behov I promemorian föreslås att det inte längre ska vara en förutsättning för att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan att den har en från samhällssynpunkt lämplig regional placering. I stället ska myndigheten vid sin fördelning av statsbidrag särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering. TCO tillstyrker förslagen. Det är bra att det förtydligas att det är arbetslivets behov som ska avgöra om en placering är lämplig, och att myndigheten då kan ta hänsyn till arbetslivets behov på såväl regional som nationell nivå. TCO noterar att det inte anges något skäl till varför prövningen ska göras i samband med fördelningen av statsbidrag och inte vid beslut om att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan, som nu är fallet då bedömningen görs utifrån en från samhällssynpunkt lämplig regional placering. Orsaken till förändringen bör motiveras för att TCO ska kunna ta ställning till denna del av förslaget. 7.3 Fristående kurser I promemorian föreslås att Myndigheten för yrkeshögskolan ska få i uppdrag att undersöka hur fristående kurser kan ingå i

5 5(11) yrkeshögskolans ordinarie utbud. Myndigheten ska även beskriva kursernas konsekvenser för systemet för statlig finansiering. Det ska redan nu tydliggöras i förordningen om yrkeshögskolan att om det efter att en utbildning har påbörjats konstateras att det finns tomma platser, ska studerande kunna antas till en eller flera kurser inom utbildningen även om kursen eller kurserna var för sig eller totalt omfattar mindre än 100 yrkeshögskolepoäng. TCO ställer sig bakom båda förslagen. Införandet av fristående kurser är av central betydelse för att yrkesverksamma på ett mer effektivt sätt än idag ska kunna bygga på sin kompetens genom yrkeshögskoleutbildning. Ett system med fristående kurser skulle även kunna underlätta validering av reell kompetens och bidra till att utbildningstiden därmed kan förkortas. TCO bedömer dock att fler åtgärder krävs för att valideringen ska ta fart, framförallt behövs en resurstilldelning som på ett rimligt sätt ersätter anordnaren för de kostnader som är förknippade med valideringsprocessen. TCO anser vidare att en utgångspunkt i myndighetens utredningsuppdrag bör vara att det ska gå att lägga samman fristående kurser till en examen, både till yrkeshögskole- och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det är viktigt eftersom formell examen ofta är ett krav på arbetsmarknaden. Ett sådant system bör även bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. TCO anser också att fristående kurser ska kunna anordnas både som delkurser inom befintliga utbildningar och som helt fristående kurser. Det senare förutsätter att regelverket som styr fördelning av statsbidrag anpassas till en yrkeshögskola med helt fristående kurser. 8.4 Särskilda förkunskapskrav om det finns särskilda skäl I promemorian föreslås att andra krav på särskilda förkunskaper än krav på kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper bara ska få ställas om det finns särskilda skäl. Sådana andra förkunskapskrav ska endast få avse yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än de nämnda som är av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för. TCO avstyrker förslaget som det är formulerat. TCO delar bedömningen att det är viktigt att behörighetskraven till yrkeshögskoleutbildningar som regel bör bygga på de kunskaper eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Samtidigt anser TCO att det är av stor vikt att yrkeshögskoleutbildningar kan bedrivas utifrån olika behörighetskrav, detta för att utbildningarna ska kunna möta arbetslivets behov av kompetens och utgöra ett

6 6(11) utbildningsalternativ vid sidan av högskolan på olika kvalifikationsnivåer. Det innebär exempelvis att utbildningar kan bedrivas på en mer avancerad nivå och att utbildningstiden kan förkortas, vilket är viktigt både för yrkesverksammas kompetensutveckling och för matchningen mot företags- och organisationers kompetensbehov. TCO bedömer att kravet på särskilda skäl skulle kunna innebära en alltför snäv begränsning av möjligheterna att anpassa behörighetskraven efter olika utbildningar. TCO hänvisar också till att det redan i befintlig förordningstext framgår att de särskilda förkunskapskrav som ställs ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. TCO noterar även att det i promemorian inte definieras vad som avses med begreppet särskilda skäl, vilket gör det svårt att bedöma förslagets konsekvenser. I motiveringen till förslaget anges att det framförts till Utbildningsdepartementet att utbildningsanordnare i vissa fall ställt upp omotiverat höga förkunskapskrav för att visa att utbildningen håller eftergymnasial nivå. Detta i förhoppning om att chanserna ska öka för att ansökan om att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan beviljas. TCO delar bedömningen att det kan vara ett problem om så är fallet men anser att problemet snarare bör mötas genom tydlig information till utbildningsanordnare och kontroller av efterlevnad av det befintliga regelverket, än genom inskränkningar i lagstiftningen. 8.5 Samma utbildning olika förkunskapskrav I promemorian föreslås att Myndigheten för yrkeshögskolan ska få i uppdrag att utreda och föreslå hur enhetligare förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar kan se ut och införas. TCO ställer sig positiv till att myndigheten får i uppdrag att utreda om mer enhetliga förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar kan införas. Eftersom särskilda förkunskapskrav bestäms av arbetslivet tillsammans med utbildningsanordnaren varierar dessa, som det konstateras i promemorian, även när det gäller utbildningar som leder till samma yrke. De kan även variera mellan utbildningar som i stor utsträckning är identiska. TCO delar bilden att detta försvårar för den enskilde att planera för en utbildning i yrkeshögskolan och för studievägledning. Samtidigt är det enligt TCO av avgörande betydelse att yrkeshögskolans utbildningar uppfyller arbetslivets kompetensbehov, vilket innebär att det behövs ett visst mått av frihet att utforma utbildningar och behörighetskrav efter lokala förutsättningar. TCO delar därför bedömningen i promemorian att konsekvenserna måste analyseras närmare innan regeringen tar beslut om huruvida myndigheten

7 7(11) ska ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om mer enhetliga förkunskapskrav. 8.6 Behörighetskomplettering bör underlättas I promemorian föreslås att förutbildning ska få erbjudas i anslutning till en ordinarie yrkeshögskoleutbildning, om det finns brist på behöriga sökande till utbildningen och det behövs arbetskraft med sådan kompetens som den ordinarie utbildningen syftar till att ge. TCO tillstyrker förslaget, men anser att begränsningen till maximalt fem veckor är för snäv. TCO tillstyrker även att den som antas till och genomför en sådan utbildning med godkänt resultat ska vara garanterad en plats på den efterföljande yrkeshögskoleutbildningen och att utbildningen ska berättiga till studiemedel. I dag saknas ofta möjligheter att efter gymnasieskolan läsa in behörighet till yrkeshögskolan. Det hämmar möjligheterna till nya utbildningsval, försvårar för omställning på arbetsmarknaden och påverkar kompetensförsörjningen negativt. Det berör exempelvis de som har gått en studieförberedande gymnasial utbildning, eller en gymnasial yrkesutbildning som inte ger behörighet till önskad yrkeshögskoleutbildning. TCO ställer sig bakom förslaget om att införa behörighetskompletterande utbildningar när det finns brist på behöriga sökande. Det finns dock fortfarande behov av fler möjligheter till behörighetskomplettering. I det aktuella förslaget anordnas utbildningen bara när det saknas behöriga sökande och deltagarna får endast behörighet till den aktuella yrkeshögskoleutbildningen. Det behövs till exempel även mer omfattande och permanenta möjligheter att läsa in behörighetsgivande kurser via komvux och yrkesvux för dessa grupper Vissa urvalsgrunder behöver förtydligas I promemorian föreslås att urvalsgrunden särskilt prov endast ska få avse kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsgrunden tidigare utbildning ska i första hand avse utbildning på gymnasial nivå. Annan tidigare utbildning och yrkeserfarenhet ska endast få användas som urvalsgrunder om det finns särskilda skäl. Vid övrigt lika meriter ska urval också få genomföras med lottning. TCO anser att möjligheten att kunna använda särskilt prov som urvalsgrund vid sidan av betyg, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet, är viktig för dem som saknar formella meriter.

8 8(11) Det är även ett urvalsinstrument som kan användas för alla behöriga sökande. Dessa prov bör, såsom anges i promemorian, utformas så att de endast mäter förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. TCO avstyrker förslaget att annan tidigare utbildning än utbildning på gymnasial nivå och yrkeserfarenhet endast ska få användas som urvalsgrund om det finns särskilda skäl. Begränsningen till särskilda skäl kan vara en alltför kraftig inskränkning av den befintliga möjligheten att använda annan tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet som urvalsgrund. Samtidigt är förslaget svårt att bedöma, då det i promemorian inte definieras vad som i sammanhanget utgör särskilda skäl Kvotgrupper I promemorian föreslås att det införs en bestämmelse om att platserna vid urvalet till en utbildning inom yrkeshögskolan ska få fördelas med olika andelar i kvotgrupper för de olika urvalsgrunderna. TCO ställer sig bakom förslaget. Som framgår av promemorian får vissa behöriga sökande aldrig en chans att bli antagna. Eftersom samtliga behöriga konkurrerar i en och samma kvotgrupp är det i praktiken svårt att antas till en yrkeshögskoleutbildning utan formella meriter. Det gäller exempelvis de som åberopar reell kompetens som grund för behörighet. TCO bedömer att användning av kvotgrupper kan bidra till att ge fler av dem som bedömts som behöriga utifrån reell kompetens möjlighet att antas till utbildning. TCO bedömer dock att införandet av för utbildningsanordnaren frivilliga kvotgrupper behöver kompletteras med fler åtgärder för att validering av reell kompetens ska ta fart. Till exempel krävs en fungerande resurstilldelning för prövning av reell kompetens. Erfarenheten från möjligheten till frivilligt lokalt urval i högskolan är att det har använts i mycket begränsad utsträckning Samma förkunskapskrav för nationellt likvärdiga utbildningar I promemorian föreslås att Myndigheten för yrkeshögskolan ska få meddela föreskrifter om krav på särskilda förkunskaper när det gäller utbildningar med en inriktning som kräver nationellt likvärdigt innehåll. TCO tillstyrker förslaget.

9 9(11) 9.2 Internationella samarbeten ska främjas I promemorian föreslås att Myndigheten för yrkeshögskolan ska främja internationella samarbeten inom yrkeshögskolan genom att informera utbildningsanordnare om möjligheter till sådana samarbeten och stödja dem i samarbetena. TCO tillstyrker förslaget En definition av tillsyn I promemorian föreslås bland annat att det i förordningen om yrkeshögskolan ska införas en definition av tillsynsbegreppet som innebär att med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ska det även ingå att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att utbildningsanordaren ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. I förordningen om instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan anges att myndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd och vägledning till utbildningsanordnarna. TCO tillstyrker förslagen Tillsyn och kvalitetsgranskning I promemorian föreslås att det i förordningen med instruktion för yrkeshögskolan ska anges att tillsynen och kvalitetsgranskningen ska avse enskilda utbildningar. Kvalitetsgranskningen ska även avse utbildningsanordnarens eget kvalitetsarbete. Kvalitetsgranskningen kan därutöver ha en övergripande karaktär utifrån olika teman. Resultaten av tillsynen och kvalitetsgranskningen ska inte bara sammanfattas, utan dessutom publiceras uppdelade på varje granskad utbildning. Det ska i förordningen om yrkeshögskolan anges att kvaliteten ska granskas utifrån kvalitetskriterier för vilka Myndigheten för yrkeshögskolan ska bemyndigas att meddela föreskrifter. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra företrädare för arbetslivet. TCO tillstyrker förslagen. TCO anser att väl fungerande och tillräckligt omfattande tillsyn och kvalitetsgranskning är av stor betydelse för att Myndigheten för yrkeshögskolan ska kunna fatta väl avvägda beslut vid fördelning av statsbidrag och för övergripande uppföljning av utbildningsformens resultat. Det är även av stor betydelse för att utbildningsanordnarna ska få tydlig vägledning i sitt kvalitetsarbete och stärkta incitament att eftersträva hög kvalitet.

10 10(11) Kontroller av utbildningarnas kvalitet är även viktiga ur studentperspektiv och publicering av granskningarna kan ge viktig information inför studieval. TCO anser emellertid att det finns utmaningar när det gäller granskningen av yrkeshögskolans utbildningar. Det framgår av promemorian att kvalitetsgranskningen hittills bedrivits med lägre omfattning än tillsynsverksamheten. Av förordningen med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan framgår att löpande tillsyn och kvalitetsgranskning ska genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys. TCO bedömer dock, med utgångspunkt i att resultatet av kvalitetsgranskningarna nu enligt förslaget i promemorian ska publiceras på utbildningsnivå, och dessutom beaktas vid Myndighetens beslut om statsbidrag, att regelverket behöver ändras. Exempelvis bör kvalitetsgranskningar ske med viss regelbundenhet och omfatta en viss andel av utbildningarna, samtidigt som granskningar även fortsatt bör kunna ske vid behov. En tillräckligt stor volym på kvalitetsgranskningen bör vara viktigt om de resultat som publiceras ska ge användbar information till presumtiva studenter och andra intressenter. Hittills har den låga kontinuiteten i yrkeshögskolan varit ett hinder för att införa ett mer systematiskt system för kvalitetsgranskning. Utveckligen mot ökad långsiktighet bör nu göra det möjligt att införa ett mer heltäckande kvalitetssäkringssystem. TCO föreslår att Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att lämna förslag på ett kvalitetssäkringssystem och en bedömning av hur stora resurser ett sådant system skulle kräva både från statsmakterna (eller Myndigheten för yrkeshögskolan) och från utbildningsanordnarna. TCO delar bedömningen att det behövs en fortsatt utveckling av olika kvalitetskriterier och vill understryka vikten av att arbetslivet involveras i processen. TCO vill vidare lyfta betydelsen av att både nuvarande och tidigare studenter involveras i utvärderingarna. Den senare gruppen har ett unikt perspektiv och kan ge värdefull information om utbildningens användbarhet i arbetslivet. I de tematiska utvärderingarna är det även lämpligt att nuvarande arbetsgivare till tidigare studenter, och arbetsgivare som har LIAstudenter, tillfrågas i utvärderingen. Slutligen vill TCO lyfta att även fristående kurser ska vara föremål för myndighetens kvalitetsgranskning om de införs. Kvalitetssäkringssystemet behöver kunna täcka alla former av yrkeshögskoleutbildning Ändringar för att säkerställa kvaliteten I promemorian föreslås att ett självständigt arbete (examensarbete) ska ingå i yrkeshögskoleexamen och att det i

11 11(11) ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning alltid ska ingå minst en företrädare för skolväsendet. TCO tillstyrker båda förslagen. Det bör även vara möjligt att genomföra ett självständigt arbete inom ramen för en fristående kurs, som sedan kan användas till en examen inom yrkeshögskolan. I diskussionen om yrkeshögskoleutbildningarnas inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) vill TCO lyfta att fristående kurser eller kortare utbildningar som har höga förkunskapskrav och ger ett läranderesultat som motsvarar nivå 6 också bör kategoriseras på nivå 6 i SeQF, detta trots att utbildningstiden är kortare än vad som krävs för att erhålla en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Eva Nordmark Ordförande German Bender Utredare

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH)

Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) 1(8) German Bender Tel: 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) Dnr 15-0024 TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet erhållit

Läs mer

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år 1(7) German Bender Tel: 08 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Till TCOs kansliberedning 2015-11-06 Betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) TCO Dnr 15-0079 TCO har

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Särskild utredare: Anders Franzén Sekreterare: Dan Fagerlund Helena Nybom Roger Karlsson Lagkedjan 1. Kommittédirektiv 2. SOU 3. Remiss till

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) 1(6) Beredningsdatum 2014-09-26 Arbetsmarknadsdepartementet Ulrika Hagström 103 33 Stockholm +46 70-555 1220 ulrika.hagstrom@tco.se Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) A 2014/2355/DISK

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Utbildningsdepartementet Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Thomas Furusten 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se

Läs mer

En bättre yrkeshögskola

En bättre yrkeshögskola Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En bättre yrkeshögskola Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-21 Handläggare Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (AGVF) i

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (AGVF) i Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Datum 2016-02-29 Vår referens Ann-Sofie Nordh 040-31 21 41 Diarienummer GYVF-2016-801 E-post ann-sofie.nordh@malmo.se Yttrande till

Läs mer

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden.

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden. Förord Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Utbildningspolitiken lägger grunden för den enskildes möjligheter att skaffa sig den kompetens som behövs för att etablera

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anders Axelsson Analytiker 040-675 34 09 Anders.Axelsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-10-08 Dnr 1502504 1 (12) Utbildningsdepartementet Remiss. Departementspromemorian En stärkt

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Remissyttrande: En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (DS 2015:41)

Remissyttrande: En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (DS 2015:41) Remissyttrande: En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (DS 2015:41) Västra Götalandsregionen lämnar här sitt remissyttrande på Utbildningsdepartementets promemoria En stärkt yrkeshögskola ett lyft

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (8) Datum: 2012-10-05 Diarienr: YH2012/1344 FÖRSLAG Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF Er organisation/myndighet/bransch ges här

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå (dnr 412-221-14, UKÄ 2014:18)

Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå (dnr 412-221-14, UKÄ 2014:18) 1(6) German Bender Tel: 08-782 91 85 german.bender@tco.se UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET registrator@uka.se dnr. 412-221-14 Till TCOs kansliberedning 2015-02-20 Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 Tid: 2015-10-20 kl. 9.00-12.00 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola 92 RJL 2015/ 1684 Remiss en stärkt

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Vägga Gymnasieskola VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs VF15 Valen till högre årskurs sker i två steg och görs i Dexter.

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-72-4 1 (154) Datum: 2016-05-02

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2007:62 RIV (Dnr 322-786/2007) Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015 PM 2015:193 RIII (Dnr 110-1277/2015) En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Kommittédirektiv Yrkesdansarutbildning i klassisk dans Dir. 2008:32 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Innehåll Inledning... 2 Valideringsprocessen... 2 Valideringsresultatet... 3 Bakgrund till stödmaterialet... 3

Läs mer

Korta riktade insatser som kan vidtas för att skapa behörighet i de särskilda förkunskaper som krävs inom vissa yrkeshögskoleutbildningar.

Korta riktade insatser som kan vidtas för att skapa behörighet i de särskilda förkunskaper som krävs inom vissa yrkeshögskoleutbildningar. Korta riktade insatser som kan vidtas för att skapa behörighet i de särskilda förkunskaper som krävs inom vissa yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Utveckling av yrkeshögskolan

Utveckling av yrkeshögskolan Utveckling av yrkeshögskolan Malin Palm Linda Wiklund Lag och förordning Regeringens direktiv Arbetsmarknadens efterfrågan Referenstagning Referenstagning Utbildningens upplägg och innehåll Befintligt

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Kommittédirektiv. Högskolans utbildningsutbud. Dir. 2014:54. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2014

Kommittédirektiv. Högskolans utbildningsutbud. Dir. 2014:54. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2014 Kommittédirektiv Högskolans utbildningsutbud Dir. 2014:54 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm Utbildningsdepartementet Stockholm Utredningsavd Thomas Furusten YTTRANDE 2002-04-16 En ny yrkeshögskoleutbildning inriktning, utformning och kvalitetskriterier. Slutbetänkande av Utredningen om kortare

Läs mer

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25)

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25) Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/samuel Engblom 2012-09-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FÖRSTÄRKT

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Växjö universitet Kort om högskolan Växjö universitet startade som en filial till Lunds universitet 1967, blev självständig högskola 1977 och universitet 1999. Här studerar numera drygt 15 000 studenter.

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

FRITIDSPEDAGOGERS, SPECIALLÄRARES OCH SPECIAL- PEDAGOGERS BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA M.M. Promemoria

FRITIDSPEDAGOGERS, SPECIALLÄRARES OCH SPECIAL- PEDAGOGERS BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA M.M. Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2013-02-27 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FRITIDSPEDAGOGERS,

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap

Tjänsteskrivelse. Remiss En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-09-18 Vår referens Jonas Jonsson Strateg jonas.o.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Remissvar TCO. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå SOU 2017:20 Refnr: U2017/01213/UH

Remissvar TCO. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå SOU 2017:20 Refnr: U2017/01213/UH 1(9) Utbildningsdepartementet 2017-06-20 German Bender Tel 070 202 31 11 German.bender@tco.se Remissvar TCO Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå SOU 2017:20

Läs mer

1.0 Kortfattade landsrapporter

1.0 Kortfattade landsrapporter 1.0 Kortfattade landsrapporter Detta avsnitt består av 27 kortfattade landsrapporter som presenterar de huvudsakliga lärlingsutbildningarna och praktikprogrammen i varje medlemsstat. Rapporterna ger en

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar 16 december 2015 Till Utbildningsminister Gustav Fridolin Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar Lärarförbundet vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen

Läs mer

En särskild valideringsinsats Uppdrag från Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)

En särskild valideringsinsats Uppdrag från Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 2016-02-08 Mats Edvardsson Malin Jönsson En särskild valideringsinsats Uppdrag från Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning (ENIC-NARIC Sverige) Förmedla

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2012-12-19 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

2013-04-05 U2013/2230/S

2013-04-05 U2013/2230/S Promemoria 2013-04-05 U2013/2230/S Utbildningsdepartementet Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2013-11-11 Vår referens. Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare. kerstin.wramell.lundin@malmo.

Tjänsteskrivelse. 2013-11-11 Vår referens. Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare. kerstin.wramell.lundin@malmo. SIGNERAD 2013-11-13 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2013-11-11 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Gymnasieingenjörsutbildning

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik 103 39 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

2014-03-05 U2014/1700/UH

2014-03-05 U2014/1700/UH Promemoria 2014-03-05 U2014/1700/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Vissa frågor om högskoleprovet 1. Förslag För att sökande ska komma i fråga för urval på grundval av högskoleprovet

Läs mer

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv Reformerad Yrkeslärarutbildning En nyckelfråga för svenskt näringsliv PM Augusti 2007 Vi behöver en reformerad yrkeslärarutbildning som löser bristen på kvalificerade yrkeslärare Näringslivet är beroende

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 365/04-10 Universitetsstyrelsen 2004-06-04. Utbildningsdepartementet

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 365/04-10 Universitetsstyrelsen 2004-06-04. Utbildningsdepartementet Sid 1(6) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 365/04-10 Universitetsstyrelsen 2004-06-04 Utbildningsdepartementet Remiss: Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29) 1 Inledning Linköpings universitet

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Kvalitetssäkring av högre utbildning U2015_1626_UH

Kvalitetssäkring av högre utbildning U2015_1626_UH 1 (5) YTTRANDE 2015-04-28 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Kvalitetssäkring av högre utbildning U2015_1626_UH Tidplan Det nya systemet föreslås börja gälla 1 januari 2016. Även om UKÄ rimligen

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R Remiss från Utbildningsdepartementet

Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2010:109 RIV (Dnr 001-1659/2010) Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Prop. 2009/10:165 (inför ny skollag) Utdrag ur propositionen:

Läs mer