EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL"

Transkript

1 EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och internationellt högtstående, att förbättra inlärningsresultaten och att säkerställa utbildningens resultat. De utbildningspolitiska målen ställs upp i regeringsprogrammet och i utvecklingsplanen för utbildning och forskning. Effekterna syns i en förändring av verksamhetskulturen och i utveckling av förhållanden som stöder förändringen. Ett enskilt projekt kan inte ensam möta kraven, utan effektmålen ställs upp riksomfattande för hela projektverksamheten. Effektmålen för undervisningsväsendets personalutbildning är omfattande mål som syftar till förändring. Undervisningsväsendets personalutbildning producerar kompetens som behövs vid utbildningspolitiska reformer. MÅL Att förstärka ett konkurrenskraftigt och internationellt högtstående kunnande Att förbättra inlärningsresultaten Att säkerställa utbildningens resultat Att främja sådant kunnande som behövs vid genomförandet av utbildningspolitiska reformer Genomförandet av utbildningsprojekten för undervisningsväsendets personalutbildning styrs av undervisnings- och kulturministeriets plan för statligt finansierad utbildning för undervisningsväsendets personal. I Utbildningsstyrelsens program för genomförandet dras upp riktlinjer för anslagens användning och ställs upp årliga tyngdpunkter för utbildningen. Utifrån dessa definieras också kvalitets- och innehållskraven för projektplanerna. Undervisningsväsendets personalutbildning ska ge möjlighet till ett lärande som täcker hela arbetskarriären och som beaktar både individens och gemenskapens behov. Utbildningsutbudet ska vara nationellt och regionalt flexibelt och erbjuda jämlika möjligheter till deltagande i arbetsgemenskaperna. Projekten ska också möta framtidens kompetensbehov och utveckla välbefinnandet och kompetensledningen. Utnyttjande av forsknings-, utvärderings- och prognostiseringskunskap och produktion av nytt material främjar uppnåendet av målen. En effektiv utbildning förutsätter också utvärdering av utvecklingsarbetet, kvalitetssäkring och spridning av utvecklingsarbetets resultat. Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 1 (19)

2 Principer för organisering av en effektiv projektverksamhet: Livslångt lärande Utveckling av en yrkeskompetens och arbetshälsa som täcker hela arbetskarriären och ledning av kompetensen Jämlika möjligheter för personalen att delta Kunskapsbasering Samverkan mellan forskning, utvärdering, produktion av ny kunskap och kompetensutveckling Resultat Utnyttjande av utvecklingsresultaten Förändring av verksamhetskulturen, beteendet och arbetssätten Uppföljning och utvärdering av effekterna Prognostisering Prognostisering av framtidens kompetens- och utbildningsbehov och beaktande av dessa i projektverksamheten PROJEKTENS KVALITET, RESULTAT OCH EFFEKTER Projekten har både kortsiktiga och långsiktiga mål och effekter. Projektets syfte beskriver en relativt kort tidsperiod och förklarar varför projektet är viktigt för deltagarna (de s.k. förmånstagarna). I projektplanen beskrivs de åtgärder som vidtas för att uppnå målen. I projektet uppstår konkreta resultat, såsom skriftliga rapporter och material, hjälpmedel och kvalitativa tjänster eller verksamhetsmodeller för deltagarna. Projektet producerar lärande, ökar förståelsen och medvetenheten samt påverkar attityderna, motiverar och inspirerar till att utveckla det egna arbetet. Dessa är resultat av projektverksamheten. Projektets effekter syns i förändrade arbetssätt, nya förfaranden och utveckling av individens och arbetsgemenskapens verksamhet. Helhetsmålen beskriver de långsiktiga effekterna för den slutliga målgruppen, eleverna, de studerande, lärarna och samhället. De berättar varför projektet är viktigt för att uppnå målen och sammanbinder på detta sätt projektet med de stora, långsiktiga effektmålen. Med kompetensutvecklingsprojekten för hela undervisningsväsendets personal eftersträvas förändring av verksamhet och beteende och påverkan av de förhållanden som får till stånd förändringar. Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 2 (19)

3 Baselement i projektplaneringen Delområde i planeringen Beskrivning Helhetsmål Den långsiktiga nyttan för förmånstagarna och de slutliga målgrupperna och samhället, förklarar varför projektet är viktigt Projektets syfte Den omedelbara nyttan/de omedelbara effekterna, förklarar varför förmånstagarna/deltagarna behöver projektet Resultat/produkter De tjänster som produceras för förmånstagarna/deltagarna Verksamhet/funktioner Vad man kommer att göra i projektet Kompetensutvecklingsprojekten för undervisningsväsendets personal har som mål att erbjuda undervisningsväsendets personal och de centrala intressegrupperna utbildning som stöder ett högklassigt och effektivt genomförande av utbildningspolitiska reformer. De enskilda projektens resultat och effekter är betydelsefulla för måluppfyllnaden. Projekten ska vara förenliga med anslagets användningsändamål. På projektplanernas innehåll och kvalitet ställs krav. Ett högklassigt personalutbildningsprojekt utvecklar individens och gemenskaps kompetens och leder till ett nytt pedagogiskt tänkande och en ny pedagogisk verksamhet och förändrar på så sätt verksamhetskulturen. Projektets mål och grund är individens möjlighet att lära sig i sitt arbete samt gemenskapens lärande och kunskapsdelning. Resultatet är utveckling av det egna arbetet och av hela arbetsgemenskapen. Utgångspunkten för ett effektivt och högklassigt projekt är att definiera och verifiera utbildningsbehovet, att klart namnge målgruppen och att säkerställa nyttan av projektet för deltagarna. Projektet följer också målen och författningarna gällande kompetensutveckling för undervisningsväsendets personal. Projektets tillgänglighet förutsätter tillräcklig innehållslig och pedagogisk sakkunskap samt förmåga att göra upp en ändamålsenlig projektplan, där metoderna och innehållet stöder måluppfyllnaden. Projektet utnyttjar tidsenlig kunskap och resultaten av tidigare projekt. Informations- och kommunikationsteknik tillämpas i projektets pedagogiska lösningar och för att skapa mångsidiga lärmiljöer. Nätverksbildningen i projektet är motiverad och planerad. Projektet följs upp och utvärderas planenligt och erhållen respons utnyttjas vid genomförandet av projektet. Projektets effekter förutsätter att produkterna kan namnges och resultaten verifieras. Information om projektet ges ut och Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 3 (19)

4 projektets resultat sprids nationellt. Resultaten påverkar deltagarnas verksamhet och projektet producerar ny kunskap och nya verksamhetsmodeller, projektet är m.a.o. innovativt. Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 4 (19)

5 VERKTYG FÖR UTVÄRDERING AV PROJEKTEN Utbildningsstyrelsen har tillsammans med sakkunniga vid de organisationer som erbjuder personalutbildning utarbetat ett Verktyg för utvärdering av utbildningsprojekt för undervisningsväsendets personalutbildning (bilaga 1). Det är ett verktyg som är avsett som stöd vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av utbildningsprojekt för undervisningsväsendets personalutbildning. Målet är att med hjälp av verktyget säkra ett högklassigt genomförande av projekten och att möta kvalitetskraven. Verktyget är uttryckligen avsett som stöd för planerarnas och genomförarnas arbete och självvärdering. Verktyget kan tas i bruk när man börjar planera ett nytt projekt. Verktyget kan också användas för att följa projektets framskridande och för att göra projektets mellan- och slututvärdering. Det kan tillämpas både i enskilda projekt och i samprojekt samt utnyttjas vid självvärdering och peer review. Verktyget kan användas: - i projektets olika skeden som stöd för planering och utvärdering - i enskilda projekt och samprojekt - som stöd för mellan- och slutrapportering - vid självvärdering och vid utveckling av den egna verksamheten - i peer review Verktyget bygger på en modell för resultatutvärdering, där man utvärderar verksamhetsbetingelserna, processens ändamålsenlighet, resultatens betydelse och projektets omedelbara effekter. Utvärdering av effekterna förutsätter långvarig uppföljning och utvärdering av målen. Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 5 (19)

6 MODELL FÖR RESULTATUTVÄRDERING INPUT (verksamhetsbetingelser) PROCESS (det som görs) RESULTAT (det som fåtts till stånd) OMEDELBARA EFFEKTER (förändring av verksamhetssätten) EFFEKTER (hur syns förändringen i målgruppen?) Föremål för utvärdering i verktyget är verksamhetsbetingelserna (satsningarna), utbildningsplaneringen och utvecklingsprojektets genomförande (processen), verksamhetens resultat och projektets effekter. På alla dessa ställs kvalitetskrav. De urvalsgrunder som tillämpas vid valet av utbildningsprojekt för undervisningsväsendets personalutbildning har integrerats i utvärderingsobjekten. Utvärderingen sker med stöd av stimulerande frågor. Verktyget är en blankett, där man beskriver verksamheten för närvarande och antecknar de eventuella bristerna och en plan för utvecklingsåtgärderna, vilkas genomförande följs upp. Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 6 (19)

7 Urvalsgrunderna vid valet av utbildningsprojekt för undervisningsväsendets personalutbildning är - Utbildningen behövs och är tillgänglig valet av målgrupp är motiverat projektplanen baserar sig på ett verifierat kompetensbehov projektet marknadsförs ändamålsenligt valet av deltagare är planerat informations- och kommunikationsteknik tillämpas i mångsidiga lärmiljöer - Projektverksamheten är tydligt organiserad projektplanen är tydlig arbets- och ansvarsfördelningen är tydlig personalens antal och kompetens är tillräcklig - Innehållet och genomförandet är innovativt och mångsidigt projektets metodiska lösningar stöder måluppfyllnaden projektets innehåll är högklassigt projektet stöder deltagarens individuella lärprocess informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i pedagogiska lösningar och nätverksbildning projektets resultat påverkar deltagarnas verksamhet och förändrar arbetssätten i projektet uppstår nya lösningar - Stöd för utveckling av arbetsgemenskaperna projektet stöder utvecklingen av arbetsgemenskaperna projektets resultat används för att utveckla och förbättra verksamheten lärandet i arbetet inom projektet utvecklar arbetsgemenskapen - Kostnadskalkylen och tidtabellen är realistiska personalutgifterna och planen för genomförandet är i balans sinsemellan upphandlingen av tjänster är i balans med planen för genomförandet de övriga utgifterna (förvaltning, resekostnader, lokaler, material) är i balans med planen för genomförandet planen för tidtabellen och genomförandet är i balans med kostnadskalkylen - Nätverksbildningen och samarbetet är ändamålsenligt: projektet planeras i samarbete mellan de olika aktörerna projektets nätverksbildning är motiverad samarbetet i ett samprojekt är äkta och arbetsfördelningen planerad - Projektet bygger på kunskap i projektet utnyttjas aktuell forsknings-, utvärderings- och prognostiseringskunskap i projektet utnyttjas kunskap som uppstått i tidigare projekt projektet producerar kunskap projektet utvärderas enligt en utvärderingsplan i dess olika skeden - Projektets resultat och produkter de resultat och produkter som uppstår i projektet är målenliga projektets resultat kan tillämpas i olika verksamhetsmiljöer resultaten kommer att vara öppet tillgängliga Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 7 (19)

8 Utvärderingsverktyget finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: Ytterligare information ges av: Personalutbildning i anslutning till den allmänbildande utbildningen och fritt bildningsarbete: Undervisningsrådet Elisa Helin, tel Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning och vuxenutbildning: Undervisningsrådet Mari Räkköläinen, tel och fr.o.m även specialsakkunnig Eeva-Kaisa Linna, tel Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal och fortbildning i ledarskap inom undervisning och utbildning: Undervisningsrådet Kristiina Haavisto, tel Personalutbildning i anslutning till den svenskspråkiga utbildningen: Undervisningsrådet Krisse Sulonen, tel E-postadresserna har följande form: Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 8 (19)

9 BILAGA 1 UTVÄRDERINGSVERKTYG FÖR PROJEKT FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING Föreliggande verktyg är tänkt för planering, genomförande och utvärdering av utbildningsprojekt för undervisningsväsendets personalutbildning. Med instrumentet kan projektaktörerna utvärdera sin verksamhet och genomföra peer review. De urvalsgrunder som Utbildningsstyrelsen använder vid valet av utbildningsprojekt för undervisningsväsendets personalutbildning har innefattats i instrumentets utvärderingsobjekt. Med instrumentet utvärderas följande förhållanden i projektet: VERKSAMHETSBETINGELSER - PROCESSER RESULTAT - EFFEKTER Projektets effekter ska vara kundorienterade och de ska synas i utbildningsdeltagarna och deras arbete samt i de organisationer där personalutbildningarna genomförs. Ett högklassigt genomfört projekt leder till att verksamheten utvecklas och förbättras. Målet är att de högklassigt genomförda utbildningsprojekten tillsammans ska leda till EFFEKTER som följs upp nationellt. Projektet kan utvärderas i olika skeden: i planerings-/ansökningsskedet, under genomförandet, i mellan- och slututvärderingarna och i uppföljningen av effekterna. Blanketten kan användas både i enskilda projekt och i samprojekt. Samprojekt består av likvärdiga samarbetsparter, som har en gemensam projektplan. Samprojekt har en koordinator. Utvärderingsanvisning Utvärdera projektet med avseende på kvalitetskraven och anteckna på vilken nivå verksamheten är (förverkligas förverkligas delvis förverkligas inte). Använd de stimulerande frågorna som hjälp. Anteckna i kolumnen Beskrivning av verksamheten verksamheten för närvarande utvecklingsbehov Anteckna i kolumnen Utvecklingsplan den ansvarige personen tidpunkten för utvecklingsåtgärderna uppföljningen av utvecklingsåtgärderna Ytterligare information: Undervisningsrådet Mari Räkköläinen, Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 9 (19)

10 Bakgrundsinformation: Projektets genomförare Projektets namn Projektets skede planerings-/ansökningsskedet mellanutvärdering slututvärdering uppföljning Utvärderingstidpunkt (självvärdering/annan utvärdering) Utvärderare Nästa utvärdering Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 10 (19)

11 KVALITETSKRAV delvis inte Stimulerande frågor Beskrivning av verksamheten Utvecklingsplan VERKSAMHETSBETINGELSERNA FÖR PROJEKTET 1. Projektet följer målen och uppgiften för undervisnings-väsendets personalutbildning. ( /valtionavustukset/opetusto imen_henkilostokoulutus ). Vilka mål och vilken uppgift har projektet (utbildningspolitiska tyngdpunkter och uppgifter)? Varför är projektet viktigt? Hur utvecklar projektet kompetensen enligt det valda insatsområdet för undervisningsväsendets personalutbildning? Vilka konkreta mål och resultat har projektet? 2. Valet av målgrupp är motiverat. Vem har nytta av projektet? Vilken är målgruppen? Varför väljs denna målgrupp? 3. Projektet bygger på ett konstaterat kompetensbehov. Vilket kompetensbehov möter projektet (arbetsgemenskap, regionalt, nationellt)? Hur motiveras behovet? Vilket är projektets mål ur deltagarens synvinkel? Vilken kompetens utvecklar projektet? Vilken koppling har projektet bl.a. till kommunstrategin och utbildningsanordnarens utvecklingsstrategi eller utvecklingsplan? Vilka deltar i definitionen av kompetensbehovet? Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 11 (19)

12 KVALITETSKRAV delvis inte VERKSAMHETSBETINGELSERNA FÖR PROJEKTET 4. Projektets ekonomi sköts enligt finansiärens bestämmelser och instruktioner. ( 5. Projektets personal och kompetens är tillräcklig. (UBS:s ansökningsanvisning och ansökningsmeddelande). Stimulerande frågor Hur planeras projektets kostnadskalkyl i förhållande till verksamheten? Hur är personalkostnaderna i förhållande till övriga utgifter? Hur stöder den ekonomiska uppföljningen genomförandet av projektet? Hur förverkligas projektkostnaderna i förhållande till kostnadskalkylen? Hur följer man upp kostnadskalkylen? Hur uppfylls villkoren som gäller ansökningsbehörigheten? Vilken sakkunskap har projektorganisationen när det gäller att utbilda undervisningsväsendets personal och planera utbildningen och dess innehåll? Vilken är sakkunskapen i fråga om projektverksamheten? Hur säkras (t.ex. köp av tjänster) och motiveras tillräcklig sakkunskap? Beskrivning av verksamheten Utvecklingsplan Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 12 (19)

13 6. Projektets nätverksbildning är motiverad. Ett hurdant nätverk har projektet? Hur motiveras nätverket? Vilket mervärde ger nätverksbildningen? Vilket särskilt behov kan mötas genom nätverket? Hur har man avtalat om samarbete och arbetsfördelning inom projektet? Hur motiveras ett samprojekt*? Hur förverkligas ovan nämnda saker i projektet? Hur har man avtalat om samarbetet inom samprojektet (intentionsavtal)? *Samprojekt består av likvärdiga samarbetsparter, som har en gemensam projektplan. Samprojekt har en koordinator. KVALITETSKRAV delvis inte Stimulerande frågor Beskrivning av verksamheten PROJEKTETS PROCESS (planering - genomförande - utvärdering utveckling och förbättring) 7. Projektet planeras som ett samarbete mellan flera aktörer. 8. Projektet når sin målgrupp. Vem deltar i planeringen av projektet? Hur samarbetar man med övriga aktörer som genomför personalutbildning för undervisningsväsendet i området? Hur genomförs antagning av studerande, rekrytering och marknadsföring? Hur beaktas tillgängligheten vid valet av lärmiljöer? Hur säkerställer man att utbildningen når rätt målgrupp? Hur säkerställer man regional tillgänglighet? Hur utnyttjas existerande kundrelationer? Utvecklingsplan Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 13 (19)

14 9. Projektets metodlösningar stöder måluppfyllelsen. Vilka lösningar tillgrips i projektet för att möta de regionala/riksomfattande behoven? Med hurdana metoder stöds uppnåendet av projektets mål? Hurdana arbetssätt och verktyg används? 10. Projektet stöder deltagarens individuella lärprocess Hur identifieras den individuella lärprocessen? Hur handleds och stöds lärprocessen hos deltagarna? Hur utvärderas kompetensutvecklingen? På vilket sätt ges deltagarna respons? Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 14 (19)

15 KVALITETSKRAV delvis inte Stimulerande frågor PROJEKTETS PROCESS (planering genomförande - utvärdering utveckling och förbättring) Beskrivning av verksamheten Utvecklingsplan 11. Projektet stöder utvecklandet av deltagarens eget arbete och inlärning i arbetet. 12. Projektet stöder utvecklingen av arbetsgemenskaperna. 13. Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i pedagogiska lösningar och nätverkande. Genom hurdana pedagogiska och praktiska lösningar stöds inlärningen i arbetet? Hurdana lär-/utvecklingsuppgifter används? Hur stöds deltagarens personliga utvecklingsplan? Genom hurdana lösningar utvecklas arbetsgemenskaperna? Hur utnyttjas gemensamt/kamratlärande? Hur integreras IKT i verksamheten? Hur utnyttjas den i olika lärmiljöer? 14. Projektet utnyttjar aktuell kunskap. Hur tillämpas forsknings- och utvärderingskunskap i projektet? Hur utnyttjas prognostiseringskunskap i projektet? Hur utnyttjas resultat av utvecklingsprojekt i projektet? Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 15 (19)

16 KVALITETSKRAV delvis inte Stimulerande frågor Beskrivning av verksamheten PROJEKTETS PROCESS (planering genomförande - utvärdering - utveckling och förbättring) 15. Projektet utvärderas enligt utvärderingsplanen i dess olika skeden. Hurdan utvärderingsplan har projektet? Hur samlar man in kundrespons om projektet? Hur uppföljs avbrott? Hur utvärderas projektets mål, process och kvantitativa och kvalitativa resultat? Hur deltar de olika parterna i ett samprojekt i utvärderingen? Hur utnyttjas utvärderingskunskap? Hur följs förändringar upp? Utvecklingsplan 16. Om projektet informeras planenligt. Hur informerar man om projektet? Vilka hjälpmedel används i informationen om projektet? Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 16 (19)

17 KVALITETSKRAV delvis inte PROJEKTETS RESULTAT OCH EFFEKTER 17. Projektets resultat motsvarar målen. 18. Projektets produkter motsvarar målen. Stimulerande frågor Hurdana kvantitativa resultat uppstår (t.ex. antal deltagare, antal kursdeltagardagar, antal kursdeltagare som fullföljer, som avbryter)? Hurdana kvalitativa resultat uppstår (t.ex. verksamhetsmodeller, metoder)? Hurdan är kundtillfredställelsen? Hurdana produkter uppkommer? Motsvarar produkterna målen? Lyckas man få till stånd alla planerade produkter, kommer något att fattas? Beskrivning av verksamheten Utvecklingsplan 19. Produkterna är tillgängliga. Hur dokumenteras produkterna? Hur och var presenteras och offentliggörs produkterna? Hur och var beskrivs de goda förfaranden som utvecklas inom projektet? * Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 17 (19)

18 KVALITETSKRAV delvis ain inte PROJEKTETS RESULTAT OCH EFFEKTER Stimulerande frågor Beskrivning av verksamheten Utvecklingsplan 20. Resultaten påverkar deltagarnas verksamhet och förändrar arbetssätten Hur förändras deltagarnas verksamhet? Hur utvecklas verksamhets- och arbetssätten? Hurdana förändringar åstadkommer resultaten t.ex. i verksamhetsmiljön och nätverken? 21. I projektet uppstår innovativa lösningar. Hurdana verksamhetssätt, metoder, innehåll, material, lärmiljöer, nya samarbetspartner och innovationer uppkommer för projektorganisationen och målgrupperna? Vad för överraskande uppstår? Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 18 (19)

19 KVALITETSKRAV delvis inte Stimulerande frågor Beskrivning av verksamheten Utvecklingsplan PROJEKTETS EFFEKTER 22. Projektets resultat går att tillämpa i olika verksamhetsmiljöer. Hur kan projektets resultat tillämpas i det egna arbetet? Hur kan projektets resultat tillämpas i nya miljöer? Hur kan den utvecklade verksamheten etableras och överföras till en annan miljö? 23. Projektets resultat utvecklar och förbättrar verksamheten. Hur förändras verksamheten under och efter projektet? Vems verksamhet har förändrats? Hur utnyttjas projektets resultat för att utveckla och förbättra projektorganisationens eller målgruppens verksamhet? Hurdana förbättringsförslag och förbättringsåtgärder producerar projektet? Hurdana effekter kan man skönja i det sätt på vilket verksamheten utvecklas? Hur och vad påverkar projektet i framtiden? Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen/koho 19 (19)

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %.

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %. ANSÖKNINGSMEDDELANDE 24.2.2014 14/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning Internationalisering av yrkesutbildningen Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen (688/2001) Statsbudgeten

Läs mer

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökningstid 17.3.2016 kl. 12.00 21.4.2016 kl. 16.15 Ansökan kan bearbetas ända till ansökningstidens slut. Ansökningarna behandlas efter ansökningstiden.

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 2.1.1 Hur ser situationen för digital pedagogik, nya läromedel och lärandemiljöer ut för närvarande och vilka förutsättningar finns för att utveckla dem? Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018 Beskrivning

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Sökandeorganisation Sökandeorganisationens namn * Svenska Österbottens Förbund för utbildning och

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

BILAGA 1: UTVÄRDERINGSKRITERIER FÖR PLANERING OCH UTVECKLANDE UTVÄRDERING AV LÄRMILJÖER INOM YRKESUTBILDNINGEN

BILAGA 1: UTVÄRDERINGSKRITERIER FÖR PLANERING OCH UTVECKLANDE UTVÄRDERING AV LÄRMILJÖER INOM YRKESUTBILDNINGEN BILAGA 1: UTVÄRDERINGSKRITERIER FÖR PLANERING OCH UTVECKLANDE UTVÄRDERING AV LÄRMILJÖER INOM YRKESUTBILDNINGEN Obs! Kriterierna kan användas på många olika sätt enligt målet för utvärderingen och beställarens

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särskilda

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Migrationsverkets. Strateg

Migrationsverkets. Strateg Migrationsverkets Strateg 2013 2017 VISION 2017 Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. Migrationsverket är den ledande aktören i allt från handläggning

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2016 innehåll... 2 INLEDNING... 3 UPPLÄGGET FÖR SCOUTLEDARENS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING...

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft Sibbo Lovisa Kotka Borgå Innehållsförteckning 1. Uppgörandet av läroplanen................................ 1 2. Läroplanens innehåll....................................

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/ ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/2013 1 10.4.2013 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2013 Allmänbildande utbildning Statsunderstöd för utveckling och differentiering av lärmiljöerna Statsunderstöd för användning av informations-

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

Direktiv för TG-kursdeltagare

Direktiv för TG-kursdeltagare Direktiv för TG-kursdeltagare SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 8865 1100 Fax +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi www.scout.fi Direktiv

Läs mer

Utvecklande av kvalitetsledningssystem på basen av utvärderingsresultat

Utvecklande av kvalitetsledningssystem på basen av utvärderingsresultat Arbetsseminarium: Från utvärdering till utveckling Utvecklande av kvalitetsledningssystem på basen av utvärderingsresultat Undervisningsrådet Leena Koski www.oph.fi leena.koski@oph.fi Basuppgifter Arbetsseminarium:

Läs mer

Workshop Visioner för den nya grundskolan

Workshop Visioner för den nya grundskolan Workshop Visioner för den nya grundskolan Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen i Vasa 24.3.2017 #uusiperuskoulu Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

SKILLS FINLAND 2020 - STRATEGISKA LINJEDRAGNINGAR

SKILLS FINLAND 2020 - STRATEGISKA LINJEDRAGNINGAR SKILLS FINLAND 2020 - STRATEGISKA LINJEDRAGNINGAR Skills Finland rf Styrelsen 4.9.2013 Inledning Skills Finland 2020 strategiska linjedragningar har godkänts vid föreningens ordinarie möte den 20.9.2012.

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft Namn Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun Pedersöre Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen av läroplanen.......... 1 2. Lokala särdrag

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

L. Eskelinen 3.3.2011 4153/90/2011. utlåtande angående förslagen från arbetsgruppen som bereder åtgärder för utveckling av gymnasieutbildningen

L. Eskelinen 3.3.2011 4153/90/2011. utlåtande angående förslagen från arbetsgruppen som bereder åtgärder för utveckling av gymnasieutbildningen L. Eskelinen 3.3.2011 4153/90/2011 Undervisnings- och kulturministeriet/ Enheten för allmänutbildning PB 29 00023 STATSRÅDET Referens: Er begäran om utlåtande 21.12.2010/45/040/2010 utlåtande angående

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Handlingslinjer för verksamhetsplan 2009

Handlingslinjer för verksamhetsplan 2009 Integrationsfonden Handlingslinjer för verksamhetsplan 2009 HANDLINGSLINJE A1 HANDLINGSLINJE A2 HANDLINGSLINJE B3 HANDLINGSLINJE B4 HANDLINGSLINJE C5 HANDLINGSLINJE C6 Stödjande av tredjelandsmedborgare

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet utvecklar kvaliteten i den grundläggande utbildningen De resurser som frigörs från undervisningen när åldersklasserna

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Förutsättningar för innovation

Förutsättningar för innovation Förutsättningar för innovation ENKÄTUNDERSÖKNING OM KOMMUNER OCH LANDSTINGS SYN PÅ INNOVATIONSFRÅGOR Förutsättningar för innovation 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill stimulera nytänkande

Läs mer

Behov av att utveckla den språkliga kommunikationen, multimodala färdigheter (grund för lärandet)

Behov av att utveckla den språkliga kommunikationen, multimodala färdigheter (grund för lärandet) LÄRANDE Tyngdpunktsområde Effektivera lärandet Beskrivning av nuläget Behov av att utveckla den språkliga kommunikationen, multimodala färdigheter (grund för lärandet) Utvecklingsobjekt Utvecklingsobjekt

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Hur spana trender och signaler om framtiden? Utbildningsstyrelsen 26.1.2012

Hur spana trender och signaler om framtiden? Utbildningsstyrelsen 26.1.2012 Hur spana trender och signaler om framtiden? Utbildningsstyrelsen 26.1.2012 Olika typer av prognostisering Heidi Backman Världen förändras. Branscher förändras. Yrken kommer och går. Arbetsuppgifterna

Läs mer

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning 23.9.2013 Sari Ellonen, Heidi Bergström, Satu Hornborg och Laura von der Hagen Dagens program 9.30 Kaffeservering,

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finland har enligt flera internationella jämförelser, såsom Digibarometri och Världsekonomiforum jämförelse över konkurrenskraften, de bästa

Läs mer

4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten

4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten 4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten Övre gräns för det anslag som anvisas: 100 000 Tidsplan: 6/2016 3/2017 Beskrivning och motivering av informationsbehovet

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat Handbok om utvecklingssamtal för kommundirektören och kommunens politiska ledning Samarbete ger goda resultat 2 Till läsaren Ledningen av kommunerna sker i samarbete mellan den politiska och den professionella

Läs mer