Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre"

Transkript

1 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium

2 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1 Yrkeskompetens, etik och kommunikation 1 sv... 3 Planmässigt arbete 1 sv... 3 Praktiskt vårdarbete 2 sv... 3 Vård- och omsorgstjänster för äldre 1 sv... 3 Läkemedel och teknologi i hemmet 1 sv... 3 Arbets- och patientsäkerhet 1 sv... 3 ILA 3 sv... 4 Bedömning arbetsprocessen arbetsmetoder, redskap och material den kunskap som ligger till grund för arbetet Nyckelkompetenser för livslångt lärande Yrkesprov... 14

3 3 Yrkeskompetens, etik och kommunikation 1 sv utveckla sin verksamhet på basis av erhållen respons samt utvärdera sitt eget kunnande NK respektera en hemmaboende klients integritet, seder, vanor och egendom arbeta enligt social- och hälsovårdsbranschens etiska principer i klientens hem NK använda professionella interaktionsfärdigheter i arbetet tillsammans med den hemmaboende klienten och hans/hennes anhöriga Planmässigt arbete 1 sv planera, genomföra och utvärdera en hemmaboende klients vård och service med beaktande av klientens resurser och delaktighet agera i samarbete med den hemmaboende klientens närståendevårdare, anhöriga och nätverk arbeta enligt principen för hållbar utveckling i klientens hem Praktiskt vårdarbete 2 sv stöda och handleda den hemmaboende klienten i de dagliga funktionerna med beaktande av hans/hennes resurser observera förändringar i den hemmaboende klientens fysiska, psykiska och sociala välfärd och funktionsförmåga och förebygga faktorer som försvagar dem handleda och stöda den hemmaboende klienten och hans/hennes närmaste att upprätthålla och främja den fysiska, psykiska och sociala välfärden och funktionsförmågan hjälpa klienten att sörja för och/eller sörja för den dagliga renligheten i klientens hem och/eller underhållsstädning och klädvård hjälpa klienten att sörja för och/eller sörja för klientens måltider och nutrition Vård- och omsorgstjänster för äldre 1 sv handleda och stöda den hemmaboende klienten och hans/hennes närmaste att söka och använda olika förmåner och tjänster handleda och stöda den hemmaboende klienten i olika skeden av vårdvägen (t.ex. övergångsskedet mellan institutions- och hemvård, minnes- och rusmedelsproblem) sköta ärenden för klienten utanför hemmet och/eller assistera klienten att sköta ärenden Läkemedel och teknologi i hemmet 1 sv genomföra den hemmaboende klientens läkemedelsbehandling hemma hos klienten använda arbetsredskap för sitt eget arbete samt teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring samt handleda klienten och anhöriga i användning av dem Arbets- och patientsäkerhet 1 sv främja sin arbetshälsa och sitt arbetsskydd i arbetet inom hemvården NK agera inom sitt ansvarsområde som medlem i en arbetsgrupp inom hemvården NK dra nytta av kunskapsbasen för sin egen bransch i arbetet inom hemvården

4 4 lösa den hemmaboende klientens vardagliga problem och fungera i klientens hem även i överraskande situationer NK + Första hjälp NK + möte av våldsam patient NK + smittorisker NK + ergonomi NK ILA 3 sv I tabellen har föremålen för bedömning samt bedömningskriterier för tre olika kunskapsnivåer sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen. 1. arbetsprocessen Föremål för bedömning 1. arbetsprocessen Planmässigt arbete Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande eller examinanden uppdaterar med stöd av arbetsgruppen vård- och serviceplanen tillsammans med klienten och hans/hennes närmaste, genomför den och utvärderar den med stöd av arbetsgruppen. uppdaterar som medlem av arbetsgruppen vårdoch serviceplanen tillsammans med klienten och hans/hennes närmaste, genomför och utvärderar den. gör upp eller uppdaterar som medlem av arbetsgruppen vårdoch serviceplanen tillsammans med klienten och hans/hennes närmaste, genomför och utvärderar den mångsidigt. planerar med stöd av arbetsgruppen sitt klientbesök enligt klientens vård- och serviceplan och beaktar klientens önskemål. planerar sitt klientbesök enligt klientens vård- och serviceplan och beaktar klientens seder, vanor och integritet. Agerar smidigt och utvärderar sin egen verksamhet. planerar sitt klientbesök enligt klientens vård- och serviceplan och beaktar allsidigt klientens seder, vanor och behov av integritet. Agerar smidigt och i avvikande situationer patientinriktat och

5 5 utvärderar och motiverar sin egen verksamhet. 2. arbetsmetoder, redskap och material Föremål för bedömning 2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande eller examinanden Professionell interaktion inom hemvården agerar professionellt i interaktionssituationer med klienterna. använder sina interaktionsfärdigheter naturligt när han/hon agerar tillsammans med klienten. använder sina interaktionsfärdigheter naturligt när han/hon agerar tillsammans med klienten även i utmanande situationer. beaktar klienten och hans/hennes närmaste i sitt arbete samt agerar i samarbete med dem. agerar aktivt i samarbete med klienten och hans/hennes närmaste och förstår deras betydelse som resurs för klienten och för det egna arbetet. agerar aktivt och resursbaserat i samarbete med klienten och hans/hennes närmaste. Kommer på positiva lösningar även i utmanande situationer. stöder under handledning av arbetsgruppen närståendevårdaren i dennas arbete. stöder självständigt och på egen hand närståendevårdaren i dennas arbete. stöder aktivt och mångsidigt närståendevårdaren i dennas arbete. Informerar om och dokumenterar sina iakttagelser ich sitt agerande. Informerar om och dokumenterar aktivt sina iakttagelser ich sitt agerande. Informerar om och dokumenterar mångsidigt sina iakttagelser ich sitt agerande. Föremål för bedömning 2. arbetsmetoder, redskap och Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande eller examinanden

6 6 material Verksamhet inom hemvård och omsorgsarbete sörjer för klientens dagliga måltider eller hjälper klienten att ha omsorg om ett tillräckligt och åldersanpassat näringsintag. Handleder och stöder klienten i frågor gällande nutritionen enligt vårdoch serviceplanen, men behöver tidvis handledning av medlemmarna i hemvårdens arbetsgrupp. sörjer för klientens dagliga måltider eller hjälper klienten att ha omsorg om ett balanserat näringsintag som beaktar klientens ålder i enlighet med vård- och serviceplanen. Gör observationer samt stöder klienten individuellt i frågor gällande nutrition. sörjer för klientens dagliga måltider eller hjälper klienten att ha omsorg om ett balanserat näringsintag som beaktar klientens ålder i enlighet med vårdoch serviceplanen. Gör observationer samt stöder klienten individuellt i frågor gällande nutrition. Agerar i problemsituationer i samarbete med klienten, hans/hennes närmaste och hemvårdens arbetsgrupp. handleder och hjälper klienten att sköta den personliga hygienen och att klä på sig samt beaktar klientens specialproblem. observerar förändringar i klientens fysiska, psykiska och sociala välfärd och behov av stöd och söker lösningar på dem som medlem av arbetsgruppen. handleder och hjälper resursbaserat klienten att sköta den personliga hygienen och att klä på sig samt identifierar klientens specialproblem. observerar och identifierar förändringar i klientens fysiska, psykiska och sociala välfärd och behov av stöd och söker lösningar på dem tillsammans med klienten och hans/hennes närmaste. Avlägsnar för sin del faktorer som reducerar klientens välfärd. handleder och hjälper klienten individuellt och mångsidigt att sköta den personliga hygienen och att klä på sig med beaktande av klientens resurser samt identifierar specialproblem.. observerar och identifierar mångsidigt och förutseende förändringar i klientens fysiska, psykiska och sociala välfärd och behov av stöd och söker lösningar på dem i en multiprofessionell arbetsgrupp tillsammans med klienten och hans/hennes närmaste. Hämmar med sin verksamhet faktorer som reducerar klientens välfärd. stöder klienten i egenvård och att främja funktionsförmågan (t.ex. vila, sömn, motion, stimulerande stöder och motiverar på eget initiativ klienten i egenvård och att främja funktionsförmågan motiverar och handleder aktivt klienten i egenvård och att främja funktionsförmågan och kommer på olika alternativ

7 7 verksamhet, näring, sjukvård) med beaktande av klientens möjligheter, resurser och funktionsförmåga. Använder ett rehabiliterande arbetssätt i sitt arbete. identifierar några servicebehov som klienten har och handleder klienten att använda tjänsterna som medlem i arbetsgruppen. med beaktande av klientens möjligheter, resurser och funktionsförmåga. Använder ett rehabiliterande arbetssätt i sitt arbete. kartlägger klientens behov av sociala förmåner, tjänster, hjälpmedel och av ändringsarbeten i bostaden. Handleder klienten och hans/hennes närmaste att söka förmånerna samt att använda tjänster och hjälpmedel. Anlitar vid behov hjälp av arbetsgruppen. i enlighet med klientens individuella behov och funktionsförmåga. Förverkligar ett rehabiliterande arbetssätt i sitt arbete. kartlägger mångsidigt klientens behov av sociala förmåner, tjänster, hjälpmedel och av ändringsarbeten i bostaden. Handleder klienten och hans/hennes närmaste att söka förmånerna samt att använda tjänster och hjälpmedel och samarbetar med sakkunniga inom branschen. handleder med stöd av arbetsgruppen en hemmaboende klient i olika skeden av vårdstigen (t.ex. övergångsskedet mellan institutions- och hemvård, minnes- och rusmedelsproblem). handleder och stöder en hemmaboende klient i olika skeden av vårdstigen. handleder och stöder en hemmaboende klient i olika skeden av vårdstigen och beaktar de individuella behoven. identifierar klientens resurser och föremål för intresse. handleder klienten att upptäcka sina egna resurser och föremål för intresse samt stöder klienten att söka gemenskap. handleder klienten individuellt att upptäcka sina egna resurser och föremål för intresse och uppmuntrar till aktiv verksamhet och delaktighet. Läkemedelsbehandl ing inom hemvården hanterar, doserar och ger läkemedel riktigt och tryggt åt klienten. Handleder med stöd av arbetsgruppen klienten hanterar, doserar och ger läkemedel riktigt och tryggt åt klienten. Handleder klienten och hanterar, doserar och ger läkemedel riktigt och tryggt åt klienten. Handleder aktivt klienten eller patienten och

8 8 och hans/hennes närmaste i frågor gällande användning, förvaring, förstöring av läkemedel samt i förnyande av recept. (SHM:s handbok Säker läkemedelsbehandling, 2007:15). observerar med stöd av arbetsgruppen effekter och samverkan av läkemedel samt identifierar de mest allmänna skade- och biverkningarna samt fenomen med missbruk av läkemedel. (SHM:s handbok Säker läkemedelsbehandling, 2007:15). hans/hennes närmaste i frågor gällande användning, förvaring, förstöring av läkemedel samt i förnyande av recept. observerar effekter och samverkan av läkemedel samt identifierar de mest allmänna skade- och biverkningarna samt fenomen med missbruk av läkemedel. hans/hennes närmaste i frågor gällande användning, förvaring, förstöring av läkemedel samt i förnyande av recept. observerar aktivt effekter och samverkan av läkemedel samt identifierar de mest allmänna skade- och biverkningarna samt fenomen med missbruk av läkemedel. Föremål för bedömning 2. arbetsmetoder, redskap och material Skötsel av hemmet och av ärenden Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande eller examinanden sörjer för den dagliga renligheten och/eller underhållsstädningen i klientens hem och agerar enligt principerna för en hållbar utveckling. sörjer för klientens klädvård och agerar enligt principerna för en hållbar utveckling. hjälper klienten att sörja för eller sörjer för den dagliga renligheten och/eller underhållsstädningen i klientens hem och agerar enligt principerna för en hållbar utveckling hjälper klienten att sörja för eller sörjer för klientens klädvård och agerar enligt principerna för en hjälper klienten att sörja för eller sörjer för den dagliga renligheten och/eller underhållsstädningen i klientens hem enligt individuella behov och respekterar klientens önskemål. Agerar enligt principerna för en hållbar utveckling. hjälper klienten att sörja för eller sörjer för klientens klädvård enligt individuella behov och respekterar klientens

9 9 assisterar klienten att sköta ärenden och/eller sköter en del ärenden för klienten utanför hemmet. hållbar utveckling. assisterar klienten att sköta ärenden och/eller sköter ärenden för klienten utanför hemmet och beaktar de krav som skötseln av ärenden förutsätter. önskemål. Agerar enligt principerna för en hållbar utveckling.. assisterar och motiverar klienten att sköta ärenden och/eller sköter ärenden för klienten utanför hemmet och beaktar de krav som skötseln av ärenden förutsätter. Föremål för bedömning 2. arbetsmetoder, redskap och material Att dra nytta av arbetsredskap och metoder för det egna arbetet samt teknologi inom hemvården Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande eller examinanden använder hemma hos klienten arbetsredskap och - metoder för det egna arbetet samt teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring med stöd av arbetsgruppen. utnyttjar hemma hos klienten arbetsredskap och - metoder för det egna arbetet samt teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring. utnyttjar hemma hos klienten aktivt arbetsredskap och - metoder för det egna arbetet samt teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring. handleder klienten och hans/hennes närmaste i teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring med stöd av arbetsgruppen. handleder klienten och hans/hennes närmaste i teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring. handleder aktivt klienten och hans/hennes närmaste i teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring.

10 10 3. den kunskap som ligger till grund för arbetet Föremål för bedömning 3. den kunskap som ligger till grund för arbetet Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande eller examinanden vårdoch omsorgsarbete av grunderna i vård- och omsorgsarbete. motiverar sin verksamhet med grunderna i vård- och omsorgsarbete. motiverar mångsidigt sin verksamhet med grunderna i vård- och omsorgsarbete. Söker aktivt mer information. nutrition av balanserad nutrition i enlighet med klientens ålder och om måltidsservice, men behöver tidvis handledning av hemvårdens arbetsgrupp. av balanserad nutrition i enlighet med klientens ålder och om måltidsservice. Ger information till klienten och hans/hennes närmaste. av balanserad nutrition i enlighet med klientens ålder och om måltidsservice och agerar smidigt och enligt klientens situation. Ger information till klienten och hans/hennes närmaste och tillämpar den individuellt. fysiska och psykiska förändringar vid åldrande av fysiska och psykiska förändringar vid åldrande, de vanligaste fysiska och psykiska sjukdomarna hos en klient inom hemvården och om vården av dem. motiverar sina lösningar och sitt verksamhetssätt med fysiska och psykiska förändringar vid åldrande, de vanligaste fysiska och psykiska sjukdomarna hos en klient inom hemvården och om vården av dem. motiverar klientinriktat och mångsidigt sina lösningar och sin verksamhet med fysiska och psykiska förändringar vid åldrande, de vanligaste fysiska och psykiska sjukdomarna hos en klient inom hemvården och om vården av dem. sociala förändringar vid åldrande och om av sociala förändringar vid åldrande och om de vanligaste motiverar sina lösningar och sitt verksamhetssätt med sociala förändringar vid åldrande och om de motiverar klientinriktat och mångsidigt sina lösningar och sitt verksamhetssätt med sociala

11 11 välfärdsförändringa r förändringarna i den social välfärden och om behov av stöd hos en klient inom hemvården. vanligaste förändringarna i den sociala välfärden och om behov av stöd hos en klient inom hemvården. förändringar vid åldrande och om de vanligaste förändringarna i den sociala välfärden hos en klient inom hemvården. utbudet av social service och av tjänster egenvård av tjänster och sociala förmåner för en hemvårdsklient och en närståendevårdare. känner till begreppet egenvård och dess principer och beaktar dem i sitt arbete. motiverar sin verksamhet med tjänster och sociala förmåner för en hemvårdsklient och en närståendevårdare. motiverar sin verksamhet i arbetssituationer med principerna för egenvård.. motiverar sin verksamhet mångsidigt med tjänster och sociala förmåner för en hemvårdsklient och en närståendevårdare. motiverar mångsidigt och heltäckande sin verksamhet i arbetssituationer med principerna för egenvård. klientens läkemedelsbehandli ng av läkemedelsbehandling för en hemvårdsklient och om specialfrågor i anslutning till den. motiverar sina lösningar och sitt verksamhetssätt med läkemedelsbehandling för en hemvårdsklient och om specialfrågor i anslutning till den. motiverar mångsidigt sina lösningar och sitt verksamhetssätt med läkemedelsbehandling för en hemvårdsklient och om specialfrågor i anslutning till den. skötsel av hemmet av skötsel av hemmet (rengöring, klädvård). motiverar sin verksamhet i arbetssituationer i klientens hem med grunderna för rengöring och klädvård. motiverar mångsidigt sin verksamhet i arbetssituationer i klientens hem med grunderna för rengöring och klädvård. arbetsredskap och metoder samt teknologi som används inom hemvården av arbetsredskap och - metoder samt om teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring. motiverar sin verksamhet med arbetsredskap och - metoder samt om teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring.. motiverar mångsidigt sin verksamhet med arbetsredskap och - metoder samt om teknologi i anslutning till säkerhet, socialt umgänge, och statistikföring..

12 12 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Föremål för bedömning 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande eller examinanden Lärande och problemlösning tar emot och ger sakligt respons samt utvecklar sin verksamhet på basis av erhållen respons. Utvärderar sitt eget lärande och kunnande. tar emot och ger sakligt respons samt utvecklar sin verksamhet på basis av erhållen respons. Utvärderar sitt eget lärande och kunnande samt begär handledning vid behov. skaffar, strukturerar och utvärderar information samt tillämpar det tidigare inlärda i föränderlig arbetssituationer, identifierar sina starka sidor och sina utveck.b. Ger respons och föreslår konstruktiva lösningsalternativ och begär handledning vid behov. gör val och fattar beslut i anslutning till sitt arbete i hemvårdsarbetet samt löser vardagsproblem, men behöver tidvis handledning i det. fattar självständigt beslut i anslutning till sitt arbete och löser problem samt skaffar tilläggsinformation för sina avgöranden. fattar självständigt beslut i anslutning till sitt arbete och löser problem. Motiverar sin verksamhet med yrkesmässiga kunskaper och skaffar tilläggsinformation vid behov. Interaktion och samarbete agerar i samarbete med medlemmarna i den egna arbetsgruppen. agerar i samarbete med medlemmarna i den egna arbetsgruppen och med övriga som erbjuder service. agerar aktivt i samarbete med medlemmarna i den egna arbetsgruppen och med övriga som erbjuder service. Yrkesetik följer i sitt arbete de etiska anvisningarna för social- och hälsovårdsbranschen. Verkar etiskt och identifierar etiskt problematiska situationer inom följer i sitt arbete de etiska anvisningarna för social- och hälsovårdsbranschen. Verkar etiskt samt identifierar och reflekterar över etiskt problematiska situationer inom följer i sitt arbete de etiska anvisningarna för social- och hälsovårdsbranschen. Verkar etiskt och kommer på lösningar av etiskt problematiska situationer inom

13 13 hemvården. hemvården. hemvården. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga har omsorg om sin funktionsförmåga, arbetstrivsel och hälsa. har omsorg om sin funktionsförmåga samt främjar sin arbetstrivsel och hälsa. har omsorg om sin funktionsförmåga samt främjar sin arbetstrivsel och hälsa. Motiverar deras betydelse. har för sin del omsorg om el- och brandsäkerheten inom hemvården och identifierar situationer som äventyrar säkerheten, informerar klienten och arbetsgruppen om dessa. använder ergonomiskt riktiga arbetssätt. Använder trygga förflyttningstekniker och -redskap. har för sin del omsorg om el- och brandsäkerheten inom hemvården och förhindrar övriga situationer som äventyrar säkerheten. Informerar på eget initiativ klienten och hans/hennes närmaste om säkerhetsrisker. använder trygga förflyttningstekniker och -redskap,. har för sin del omsorg om el- & brandsäkerhet inom hemvården och främjar säkerheten med sin egen verksamhet. Informerar aktivt klienten och hennes närmaste och hemvård arbetsgrupp om säkerhetsrisker. använder trygga förflyttningstekniker och -redskap. Tillämpar ergonomiskt riktiga arbetssätt även i utmanande situationer Beaktar patientsäkerheten samt förebygger olyckor och skador som förorsakas av arbetet. Tillämpar ergonomiskt riktiga arbetssätt. Beaktar patientsäkerheten samt förebygger olyckor och skador som förorsakas av arbetet.. Beaktar patientsäkerhet, sitt eget arbetsskydd samt utvecklar en ergonomisk funktionaliteten i arbetsmiljön. beaktar smittoriskerna vid vårdsituationer, skyddar sig själv och klienten mot smitta (personlig hygien, handhygien och använda skyddshandske, aseptiskt arbetssätt och hantering av använda vårdredskap). beaktar smittoriskerna vid vårdsituationer, skyddar sig själv och klienten ändamålsenligt mot smitta. skyddar sig själv och klienten ändamålsenligt mot smitta. Handleder i och motiverar betydelsen av att skydda sig.

14 14 handlar enligt arbetsenhetens säkerhetsföreskrifter vid möte med en våldsam klient och skyddar sig själv vid behov. ger första hjälpen och grundläggande återupplivning. handlar enligt arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och arbetsenhetens praxis vid möte med en våldsam klient och skyddar sig själv vid behov. ger första hjälpen och grundläggande återupplivning. förebygger som medlem i arbetsgruppen att hotfulla våldssituationer uppstår. Handlar enligt föreskrifterna och skyddar sig själv, andra vid behov samt begär extra hjälp vid behov. ger första hjälpen och grundläggande återupplivning. Sätt att visa yrkesskickligheten Den studerande eller examinanden visar sin yrkesskicklighet i hemvård och omsorgsarbete för äldre inom hemvården eller i ett servicehus. Yrkesskickligheten visas i följande arbetshelheter: planmässigt arbete, professionell interaktion inom hemvården, verksamhet inom hemvård och omsorgsarbete, skötsel av hemmet och av ärenden samt att dra nytta av arbetsredskap och metoder för det egna arbetet samt att dra nytta av teknologi inom hemvården. Därtill ska vård- och omsorgsarbete samt nyckelkompetenser för livslångt lärande behärskas. Arbetet utförs i sådan omfattning att yrkesskickligheten kan konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet. 5. Yrkesprov Genom yrkesprov visas åtminstone behärskande av arbetsprocessen i dess helhet behärskande av arbetsmetoder, redskap och material i dess helhet behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet i dess helhet nyckelkompetenser för livslångt lärande i helhet förutom första hjälpen och grundläggande återupplivning Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet, t.ex. med hjälp av intervjuer, uppgifter och andra tillförlitliga metoder.

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 19.11.2012 Innehåll Professionell interaktion och hållning 4 sv... 2 Främjande

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 1 Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv

Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv LÄROPLAN Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv ÅLANDS VÅRDINSTITUT Godkänd av direktionen 12.12. 2006-1 - - 2 - INNEHÅLL 1. KRAV FÖR ATT FÅ PÅBÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORG...4 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom båtbyggnad/båtbyggare Examensdel: 2.2.1 Byggande av båtar i armerad plast 30 kp + Modul: Byggande av båtar i armerad plast 1, 15 kp, Byggande av båtar i armerad plast 2, 15 kp. Den studerande

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte VÅRD OCH OMSORG Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv,

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Obligatoriska Examensdel:2.1.1 Arbeten i grundläggande uppgifter inom textil-och beklädnadsbranschen 15kp. Åk 1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD LÄROPLAN NÄRVÅRDARE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD LÄROPLAN NÄRVÅRDARE GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD LÄROPLAN NÄRVÅRDARE ÅLANDS VÅRDINSTITUT Fastställd av direktionen 6.6.2000 INNEHÅLL 1. FÖRORD...3 2. UTBILDNINGENS STRUKTUR...4 3. MÅL FÖR UTBILDNING INOM SOCIAL-

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Bildkonst Läroämnets uppdrag årskurs 1 2 Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO

Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO 2013-11-07 Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO Mot yrken inom vård och omsorg. Elev.. Kontaktuppgifter.. Lärare... Kontaktuppgifter... Medbedömare.. Kontaktuppgifter... Gymnasiearbetet, 100p

Läs mer

LÄROPLAN. Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv

LÄROPLAN. Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv LÄROPLAN Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv ÅLANDS VÅRDINSTITUT Godkänd av direktionen 22.4.2008 2 INNEHÅLL 1. KRAV FÖR ATT FÅ PÅBÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HANDIKAPPOMSORG...4 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2.1 Kunnande som visats i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur 2.2 Examensdelarna består av en obligatorisk

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Föreskrift 32/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:43 Föreskrifter och anvisningar

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng, Kurskod: VÅRVÅR01 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel

Läs mer

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material

Läs mer

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2 RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Föreskrift 84/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för kosmetolog, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Hudvård Yrkesprov

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i logistik 2014 Kompetensområdet för transportservice, chaufför Kompetensområdet för transportservice, busschaufför Kompetensområdet för transportservice,

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: obligatorisk Examensdel: 2.1.1 Arbete inom livsmedelsproduktion 30 kp, åk 1. Modul 1: Grunder inom livsmedelsbranschen 10 kp. Modul 2: Bageriproduktion 10 kp. Modul 3: Livsmedelsproduktion

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 KAPITEL 15 ÅRSKURS 7 9 15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 Övergången mellan årskurs 6 och 7 Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt samarbete

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I IDROTT Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: VÅRD OCH OMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre

Verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre Socialt innehåll Verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre Det råder inget tvivel om att alla har rätt till ett liv med ett socialt innehåll vare sig man är ung eller gammal, om man klarar sig

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Kurs: Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

Kurs: Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng Sundsvalls gymnasium Västermalm Vård- och omsorgsprogrammet Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala

Läs mer