YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015"

Transkript

1 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

2

3 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad II Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande Biodling Hantering av honung och vax Arbete som företagare inom biodling Produktion av biodlingstjänster Produktifiering inom biodling Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Bilaga. Beskrivning av examen (ingår inte i föreskriften)

4 I Examensdelar och examens uppbyggnad YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE Obligatoriska examensdelar 1. Biodling 2. Hantering av honung och vax 3. Arbete som företagare inom biodling Valbara examensdelar, av vilka examinanden väljer en 4. Produktion av biodlingstjänster 5. Produktifiering inom biodling 6. Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Yrkesexamen för biodlare består av tre obligatoriska examensdelar och en valbar examensdel. II Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande Kraven på yrkesskicklighet i en examensdel anger vad examinanderna ska kunna när de avlägger examensdelen. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanderna ska påvisa sin yrkesskicklighet. Den yrkesskicklighet som ska visas vid ett examenstillfälle bedöms enligt kriterierna för en godkänd prestation. Examinandernas yrkesskicklighet bedöms av personer som representerar arbetsgivarna, arbetstagarna och undervisningsbranschen och som har tillräcklig yrkesskicklighet inom det område som examen gäller och är tillräckligt insatta i bedömning och i grunderna för den examen som avläggs. 1 Biodling Krav på yrkesskicklighet kan planera och starta en biodling använda och underhålla bikupematerial och andra redskap som behövs i produktionen sköta bin. Påvisande av yrkesskicklighet Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att starta och sköta en biodling samt utföra de arbeten som behövs i honungsproduktion. Yrkesskickligheten visas vid en biodling. Om den yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på andra sätt.

5 Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet planerar och startar en biodling. Starta en biodling sätter upp mål för biodlingen och motiverar målen väljer och förbereder biodlingsplatser som är lämpliga med tanke på bina, skötseln, näringsväxterna och miljön gör de nödvändiga anmälningarna till myndigheterna skaffar de nödvändiga tillstånden sköter bokföringen som gäller djur bedömer hälsotillståndet och produktionsförmågan hos bin som ska köpas och fattar sitt köpbeslut utifrån dessa köper den mängd bin som behövs till ett pris som motsvarar kvaliteten och i enlighet med lagstiftningen om internationell handel med bin skyddar bikuporna mot yttre hot Flytta bin sätter bikuporna i ordning för flyttning flyttar bikuporna på ett säkert och ergonomiskt sätt placerar bikuporna i biodlingen i enlighet med produktionsmålet. använder och underhåller bikupematerial och andra redskap som behövs i produktionen. Val och underhåll av bikupematerial använder en sådan storlek på bikuporna samt sådana konstruktioner och material som är lämpliga för biodlingen och produktionssättet hanterar materialet ergonomiskt riktigt sätter nya bikupematerial i skick för användning och underhåller gammalt material rengör och underhåller enligt instruktioner material för bisamhällen som förstörts eller fått en sjukdom lagrar bikupematerial på rätt sätt underhåller skydden enligt situationens krav Personliga arbetskläder och biodlingsredskap väljer och använder lämplig skyddsutrustning väljer och använder biodlingsverktyg och -utrustning i enlighet med produktionsinriktningen och tidpunkten i skötselperioden. sköter bin.

6 Skötselteknik behandlar bina rationellt och etiskt bra undviker bistick och följer säkerhetsinstruktionerna sköter bina i enlighet med årstiden och bisamhällets kondition utför de arbeten som behövs för att förhindra svärmning på ett sätt som är lämpligt i situationen ökar antalet bikupor i enlighet med produktionsmålet bärgar honungsskörden som sorthonung eller blandad honung på ett kostnadseffektivt sätt utfodrar bina om det behövs sköter bikuporna så att bina överlever vintern Läget i fråga om drottningen och odling av drottningar Binas hälsa och skadedjur som hotar bisamhället kontrollerar och vidtar åtgärder om läget i fråga om drottningen kräver det bedömer drottningens kondition och bisamhällets benägenhet för svärmeri och agerar i enlighet med situationen odlar drottningar för egen produktion hittar och identifierar de vanligaste bisjukdomarna, parasiterna och skadedjuren och sköter bikuporna i enlighet med situationen sköter de anmälningsskyldigheter som finns i samband med sjukdomar sanerar enligt anvisningarna bikupor som drabbats av amerikansk yngelröta bekämpar varroakvalster och övervakar deras antal i bikupan anmäler en björnskada vid behov söker undantagstillstånd för avlägsnande av en problembjörn om situationen kräver det. 2 Hantering av honung och vax Krav på yrkesskicklighet kan planera och använda lokaler och utrustning som är lämpliga för produktionen avtäcka vaxkakor och slunga honung hantera, förpacka och lagra honung rena bivax. Påvisande av yrkesskicklighet Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att hantera honung och vax. Om den yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på andra sätt. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet

7 planerar och använder lokaler och utrustning som är lämpliga för produktionen. planerar lokaler som är lämpliga för biodlingens omfattning gör den anmälan om primärproduktionsställe eller livsmedelslokal som är nödvändig för verksamhetsformen väljer redskap som är lämpliga för produktionens omfattning använder utrustningen enligt anvisningarna och tar hänsyn till säkerheten i arbetet arbetar ergonomiskt riktigt och effektivt utarbetar en plan för egenkontroll i enlighet med lagstiftningen. avtäcker vaxkakor och slungar honung. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar hygieniskt på den plats där honung slungas använder metoder som är lämpliga för avtäckning och slungning transporterar med lämpliga metoder honung och bikupematerial till produktionslokalen för vidarebehandling. hanterar, förpackar och lagrar honung. silar honung samt låter den klarna och kristallisera med metoder som är lämpliga för produktionsvolymen sörjer för honungens kvalitet i enlighet med kvalitetsmålet ser till att honungen inte innehåller läkemedelsrester eller främmande ämnen som överskrider de tillåtna gränsvärdena förpackar honung i bruks-, försäljnings- och transportförpackningar med metoder som är lämpliga för produktionsvolymen använder för förpackningen av honung tillbehör och förpackningsmaterial som lämpar sig för livsmedelsanvändning märker förpackningarna i enlighet med lagstiftningen lagrar honungen i enlighet med kvalitetsmålet följer livsmedelslagstiftningen och arbetarskyddsinstruktionerna. renar bivax. följer arbetarskyddsinstruktionerna sorterar och smälter vaxkakor som ska tas ur bruk och avtäckt vax med en metod som är lämplig för produktionsvolymen, hanterar vax och vaxkakor under beaktande av skadedjur och risken för överföring av bisjukdomar kontrollerar kvaliteten på vax med en lämplig smältmetod

8 sörjer för lagringen och vidarebehandlingen av vax väljer vidarebehandling för använda ramar. 3 Arbete som företagare inom biodling Krav på yrkesskicklighet kan bedöma sina förutsättningar att arbeta som företagare inom biodling ta fram eller utveckla en affärsidé utarbeta eller utveckla en affärsplan planera marknadsföring. Påvisande av yrkesskicklighet Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet på olika sätt beroende på om de startar företagsverksamhet eller utvecklar ett eget, befintligt företag. De påvisar sin yrkesskicklighet genom att bedöma affärsmöjligheterna och utarbeta eller utveckla en affärsplan för ett företag. Om den yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på andra sätt. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet bedömer sina förutsättningar att arbeta som företagare inom biodling. Bedömning av förutsättningarna att arbeta som företagare bedömer realistiskt sin yrkeskompetens och sina förutsättningar att arbeta som företagare inom biodling bedömer den personliga nyttan och riskerna förknippade med företagsverksamhet samt om resurserna räcker till planerar förvärvandet av det kunnande som behövs för att driva ett företag Bedömning av affärsmiljön bedömer utifrån framtidsutsikterna, utvecklingen inom branschen och marknadsläget vilka externa möjligheter och risker samt interna styrkor och svagheter det finns inom företagsverksamheten (SWOTanalys) tar reda på potentiella kunder och konkurrenssituationen inom biodling tar reda på vilka nätverk som är viktigast inom branschen. tar fram eller utvecklar en affärsidé.

9 utvecklar kundorienterat sitt koncept för produkter eller tjänster preciserar affärsidén så att verksamheten blir ekonomiskt lönsam preciserar kundgruppen i sin affärsidé gör en riskanalys för sin affärsidé med hjälp av en omvärldsanalys. utarbetar eller utvecklar en affärsplan. utarbetar eller utvecklar en affärsplan med hjälp av utredningar om verksamhetsmiljön, marknaden och konkurrensläget sätter upp mål för företaget och utarbetar en strategi för det väljer den lämpligaste företagsformen fastställer vilka resurser som behövs i affärsverksamheten upprättar de dokument som behövs när ett företag grundas och andra dokument som krävs samt begär vid behov hjälp med det utarbetar en realistisk finansieringsplan och sätter upp ett realistiskt resultatmål tar reda på förfarandena i anknytning till företagsstöd och beaktar dem i planen planerar eller preciserar vilka resurser i form av kompetens och utrustning som företagsverksamheten kräver planerar eller utvecklar verksamheten så att den stöder värderingarna i fråga om hållbar utveckling bedömer behovet av rekrytering och beräknar anställningskostnaderna förbereder det försäkringsskydd som behövs i företaget utarbetar arbetarskyddsinstruktioner bedömer behovet av köpta tjänster. planerar marknadsföring. prissätter produkter eller tjänster så att de blir lönsamma bestämmer målgrupp för marknadsföringsåtgärderna preciserar marknadsföringsåtgärderna i enlighet med tillgänglig budget planerar marknadsföringskommunikationen så att företaget skiljer sig från konkurrenterna väljer de lämpligaste marknadsföringskanalerna för sitt företag och utnyttjar utförda marknadsföringsundersökningar följer lagstiftningen om marknadsföring bildar nätverk med nödvändiga aktörer för att effektivisera marknadsföringen.

10 4 Produktion av biodlingstjänster Krav på yrkesskicklighet kan definiera en biodlingstjänst planera och förbereda en tjänst genomföra en biodlingstjänst utvärdera genomförandet av en biodlingstjänst. Påvisande av yrkesskicklighet Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att planera och genomföra en biodlingstjänst som består av produktion av bidrottningar eller bisamhällen eller en pollineringstjänst, en rådgivningstjänst eller en upplevelse- och imagetjänst eller någon motsvarande tjänstehelhet. Om den yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på andra sätt. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet definierar en biodlingstjänst. tar fram idéer för biodlingstjänstens innehåll fastställer kundgruppen tillämpar sitt kunnande samt styrkorna och möjligheterna i verksamhetsmiljön vid framtagningen av idéer tar fram mål för tjänsten fastställer lokalbehoven och metoderna bedömer de risker som är förknippade med produktionen av tjänsten. planerar och förbereder en tjänst. konkretiserar tjänstens innehåll skaffar de nödvändiga tillstånden bedömer behovet av nätverkande planerar kommunikationen enligt målgruppen prissätter tjänsten så att den blir lönsam marknadsför tjänsterna enligt sitt mål upprättar ett anbud till en kund. genomför en biodlingstjänst.

11 ingår i enlighet med lagstiftningen ett skriftligt avtal med en kund om produktion av en tjänst genomför tjänsten i enlighet med avtalet och med hög kvalitet agerar professionellt som expert på området förbereder sig för exceptionella situationer drar nytta av samarbetsnätverk enligt behov. utvärderar genomförandet av en biodlingstjänst. begär feedback av kunden behandlar klagomål om det behövs utvärderar tjänsteproduktionen med avseende på lönsamhet fastställer utvecklingsbehoven på basis av utvärderingen. 5 Produktifiering inom biodling Krav på yrkesskicklighet kan planera kommersiella produkter av bikupeprodukter skaffa de produktionslokaler och den utrustning som behövs vid produktifiering producera eller skaffa och lagra råvaror tillverka eller låta tillverka biodlingsprodukter. Påvisande av yrkesskicklighet Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att producera sorthonung och honung i vaxkaka eller genom att produktifiera bivax, pollen, propolis eller en motsvarande bikupeprodukt. Om den yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på andra sätt. Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet planerar kommersiella produkter av bikupeprodukter. Bedömning av läget på marknaden tar reda på den valda kundgruppens intresse och förutser framtida konsumtionstrender vad gäller biodlingsprodukter samlar information och prov av jämförbara produkter på marknaden tar fram en produkt enligt efterfrågan fastställer imagefaktorerna och säljkriterierna för produkten följer lagstiftningen om marknadsföring

12 Produktutveckling tar reda på kvalitetskriterierna för den produkt som han/hon valt samt produktionsförutsättningarna utvecklar produkterna enligt kraven i lagstiftningen tar fram ett produktrecept och planerar tillverkningsprocessen planerar råvaruinköpen för de produkter som valts tillverkar provpartierna enligt recept och instruktioner bedömer sensoriskt den produkt som tagits fram och jämför den med konkurrerande produkter ändrar receptet och tillverkningsinstruktionen om nödvändigt testar produkten på en testgrupp för att samla in feedback Planering av en förpackning följer lagstiftningen och föreskrifterna om förpackning planerar förpackningen och använder vid behov experter testar förpackningens funktionalitet på marknaden beaktar att förpackningen ska vara ekologisk och återvinningsbar. skaffar de produktionslokaler och den utrustning som behövs vid produktifieringen. följer den lagstiftning som gäller branschen planerar och skaffar en lämplig produktionslokal och lämplig utrustning för sin verksamhet och använder vid behov experthjälp skaffar de nödvändiga myndighetstillstånden utarbetar en plan för egenkontroll på det sätt som produktionsprocessen kräver ingår vid behov ett underleverantörsavtal för produktionen. producerar eller skaffar och lagrar råvaror. producerar eller skaffar råvaror enligt kvalitetskriterierna arbetar kostnadseffektivt säkerställer råvarornas hållbarhet sköter lagerbokföringen. tillverkar eller låter tillverka biodlingsprodukter.

13 differentierar produkten enligt dess egenskaper tillverkar eller låter tillverka produkter enligt egna recept använder utrustningen i enlighet med instruktionerna arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt arbetar kostnadseffektivt förpackar produkterna i de planerade förpackningarna, säkerställer att transporten av produkterna är säker och sörjer för produkternas hållbarhet följer lagstiftningen som gäller förpackningen lagrar produkterna genom att säkerställa kvaliteten och hållbarheten. 6 Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen I yrkesexamen för biodlare kan en av examensdelarna väljas från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Betyget över denna examensdel ges alltid av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga, och den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen för biodlare erkänner på basis av betyget examensdelen som en del av yrkesexamen för biodlare. I examensbetyget benämns examensdelen på samma sätt som i den examen från vilken den valts. Bilaga. Beskrivning av examen (ingår inte i föreskriften) Yrkesexamen för biodlare 39/011/2015 Examensgrunderna träder i kraft Uppbyggnaden av examen Yrkesexamen för biodlare består av tre obligatoriska examensdelar och en valbar examensdel. De obligatoriska examensdelarna är Biodling, Hantering av honung och vax och Arbete som företagare inom biodling. De valbara examensdelarna är Produktion av biodlingstjänster och Produktifiering inom biodling. Den valbara examensdelen kan också vara en examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Kunnande hos personer som avlagt denna examen De som avlagt yrkesexamen för biodlare har den yrkesskicklighet som krävs för bred expertis inom biodling. De kan starta en biodling och sköta bin på ett lönsamt och etiskt sätt enligt den valda produktionsinriktningen. De kan sörja för binas hälsa, näring och produktionskondition. De behärskar handel med bin samt transport och ökning av antalet bin. De kan utföra skördearbetet samt hantera honung och vax med bibehållen hög kvalitet. De som avlagt denna examen kan starta ett biodlingsföretag eller utveckla ett befintligt företag. De kan grunderna i lönsamhet, behärskar marknadsföringskommunikation och kan nätverka. De kan specialisera sig på produktion av biodlingstjänster eller produktifiering av råvaror. De som specialiserat sig på tjänsteproduktion kan ta fram en lönsam tjänst samt förbereda och genomföra den.

14 Tjänsten kan till exempel bestå av produktion av bidrottningar eller bisamhällen eller en pollinerings-, rådgivnings- eller upplevelsetjänst. De som specialiserat sig på produktifiering kan kommersialisera bikupeprodukter, skaffa behövliga råvaror samt tillverka eller låta tillverka produkter för försäljning. De som avlagt denna examen kan specialisera sig till exempel på produktion av sorthonung och honung i vaxkaka eller på produktifiering av bivax, pollen eller propolis. Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen De som avlagt yrkesexamen för biodlare kan arbeta som självständiga yrkesutövare, företagare eller arbetstagare inom biodlingsbranschen. Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget Slutbetyget utfärdas av en examenskommission som utsetts av Utbildningsstyrelsen. Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt slutbetyget Undervisnings- och kulturministeriet Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) ISCED 3 Betygsskala/krav för godkännande Godkänd/underkänd Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå Denna examen ger tillträde till högskolestudier. Rättslig grund Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 812/1998 Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella examensfordringarna har definierats i examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid behov anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för individualiseringen när det gäller ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för examen, avläggande av examen och förvärvande av behövlig yrkesskicklighet. Krav på grundutbildning En fristående examen kan avläggas oavsett hur yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i examen ställs inga formella utbildningskrav.

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2.1 Kunnande som visats i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur 2.2 Examensdelarna består av en obligatorisk

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:24 ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN

YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN Föreskrift 22/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:32 Föreskrifter och anvisningar 2011:32 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete

Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete [sv Perusteen nimi] Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete [sv Määräyksen diaarinumero] 32/011/2016

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Föreskrift 31/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 54/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 FÖRESKRIFT 54/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING Allmänna övergångsbestämmelser för yrkesutbildning och avläggande av yrkesexamen Från ingången av 2018 De utbildningsanordnare

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Föreskrift 39/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

Hur får man friska bin i ekologisk biodling?

Hur får man friska bin i ekologisk biodling? Hur får man friska bin i ekologisk biodling? Vad är friska bin? Fria från sjukdom! Vitala! Produktiva Temadag om ekologisk biodling Östersund 2011-03-23 Preben Kristiansen Reducera mängden av smittämnen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 1/011/2015

SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 1/011/2015 SPECIALYRKESEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 1/011/2015 1 INNEHÅLL I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------ 3

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR LIVSMEDELSFÖRÄDLARE 2013

YRKESEXAMEN FÖR LIVSMEDELSFÖRÄDLARE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LIVSMEDELSFÖRÄDLARE 2013 Föreskrift 36/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:40 Föreskrifter och anvisningar 2013:40 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 44/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Föreskrift 44/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 51/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 51/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Föreskrift 41/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Grunder för fristående

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR Föreskrift 26 /011/2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Föreskrift 26 /011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

Ekologisk produktion 4

Ekologisk produktion 4 Eviras anvisning 18220/3 Ekologisk produktion 4 Villkor för biskötsel Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18220/3 Ekologisk produktion 4 Villkor för biskötsel 3. upplagan 2013 Eviras anvisning

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 44/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 FÖRESKRIFT 44/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

Regler för biodling. och. produkter från bisamhällen

Regler för biodling. och. produkter från bisamhällen 0 Regler för biodling och produkter från bisamhällen för användning av Demeter, Biodynamisk och liknande märkning Reviderade juni 2014 Gäller fr.o.m. juli 2015 Järna 2015 Postadress: Skillebyholm, 153

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 Föreskrift 22/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Oyj Edita Abp Helsingfors 2001

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001

YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 Föreskrift 82/011/2000 YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab

Läs mer

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 33/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Föreskrift 33/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Ekologisk biodling i praktiken Bengt Kling

Ekologisk biodling i praktiken Bengt Kling Ekologisk biodling i praktiken Ekologisk biodling i praktiken Bengt Kling Min verksamhet Bergsgårdens Honung Ekologisk biodling med fn 50 bisamhällen på Kinnekulle Ansluten till KRAV Medlem i Västgötahonung

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 1 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 Föreskrift 34/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 2 3 INNEHÅLL I EXAMENSDELAR OCH EXAMENS UPPBYGGNAD... 1 II

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 29/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 29/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 29/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ----------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA. Föreskrift 27/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA. Föreskrift 27/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Föreskrift 27/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Föreskrift 32/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:43 Föreskrifter och anvisningar

Läs mer

TRÄDGÅRDSODLING. Ämnets syfte

TRÄDGÅRDSODLING. Ämnets syfte TRÄDGÅRDSODLING Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombination med användning av modern teknik bidrar till en

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 6/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 FÖRESKRIFT 6/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012 Föreskrift 53/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:52 Föreskrifter och anvisningar 2012:52 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

Yrkesexamen för maskinmontör

Yrkesexamen för maskinmontör Yrkesexamen för maskinmontör Yrkesexamen för maskinmontör De som har avlagt yrkesexamen för maskinmontör har den yrkesskicklighet som krävs av personer som är yrkesverksamma inom maskinmontering. De har

Läs mer

FÖRESKRIFT 26/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 26/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 26/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE 2004 FÖRESKRIFT 26/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR GRUNDER FÖR EXAMEN

YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR GRUNDER FÖR EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 62/011/2015 1 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------- 4 II Krav

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014

YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014 Föreskrift 15/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:20 Föreskrifter och anvisningar 2014:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:23. ISBN 978-952-13-5864-7 (hft.) ISBN 978-952-13-5865-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:23. ISBN 978-952-13-5864-7 (hft.) ISBN 978-952-13-5865-4 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:23 ISBN 978-952-13-5864-7 (hft.) ISBN 978-952-13-5865-4 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

Ansökningsskede i kortfilm

Ansökningsskede i kortfilm Ansökningsskede i kortfilm Denice Hohtari Yrkesakademin i Österbotten Våren 2017 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt 3 Resultat 5 Självvärdering 5 Bilaga 7 2 Bakgrund Efter diskussioner

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:30. ISBN (hft.) ISBN (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:30. ISBN (hft.) ISBN (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:30 ISBN 978-952-13-5892-0 (hft.) ISBN 978-952-13-5893-7 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Föreskrift 7/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Grunder för fristående

Läs mer

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering)

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) 3172 Bilaga 1 KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) Personen vet vad mikrober är och var sådana

Läs mer

EU: s regler om ekologisk biodling

EU: s regler om ekologisk biodling Jordbruksverkets vägledning till EU: s regler om ekologisk biodling Dnr 26-6624/09 Enheten för häst, fjäderfä och vilt 11 januari 2010 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT

DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT UTVÄRDERING 6/1998 UTBILDNINGSSTYRELSEN Ytterligare uppgifter ges av Ritva Jakku-Sihvonen telefon (09) 7747 7700 Utbildningsstyrelsen Ombrytning:

Läs mer

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare Bedömarhandbok Marica Eliasson och Monika Sundqvist Yrkesexamen för sekreterare 22.10.2015 Innehållsförteckning: Introduktion sidan 3 Allmänt om fristående examen Centrala principer sidan 4 Beskrivning

Läs mer