YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001"

Transkript

1 Föreskrift 82/011/2000 YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

2 YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN

3 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

4 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 82/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM Giltighetstid fr.o.m tillsvidare De stadganden på vilka befogenheten att utfärda föreskriften bygger L 631/ mom F 812/ mom Upphäver Föreskrift Nr 7/011/1997 Ändrar Föreskrift Nr GRUNDERNA FÖR YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för yrkesexamen för servitör. Examensgrunderna skall iakttas fr.o.m tillsvidare. Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för examen eller för del därav skall göra upp och godkänna en läroplan för utbildningen med beaktande av vad som bestämts i dessa grunder. Som en del av den förberedande utbildningen skall ordnas prov som utvisar yrkesskickligheten. Examenskommissionen, examensarrangören och utbildningsanordnaren kan inte lämna grunderna för examen obeaktade eller avvika från dem. Om de uppgifter som skall antecknas på betygen och om betygsmodellerna samt om grunderna för uppgörandet av de personliga studieprogrammen bestäms separat. Generaldirektör JUKKA SARJALA Jukka Sarjala Överinspektör LEA LAKIO Lea Lakio Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

5 INNEHÅLL Kapitel 1 Syftet med fristående examina och målen för dem Fristående examina Förberedande utbildning för fristående examina De allmänna grunderna för sättet av påvisa yrkesskicklighet och Kapitel 2 för bedömning av examensprestationerna...8 Uppbyggnaden av yrkesexamen för servitör Delarna i examen...8 Kapitel 3 Yrkesskicklighet som krävs i yrkesexamen för servitör samt grunderna för bedömningen Försäljning och servering i kaférestaurang...10 a) Kraven på yrkesskicklighet...10 b) Mål och kriterier för bedömningen...10 c) Sätten av påvisa yrkesskicklighet Servering i matrestaurang...14 a) Kraven på yrkesskicklighet...14 b) Mål och kriterier för bedömningen...14 c) Sätten av påvisa yrkesskicklighet Beställningsservering...17 a) Kraven på yrkesskicklighet...17 b) Mål och kriterier för bedömningen...17 c) Sätten av påvisa yrkesskicklighet Barservering...19 a) Kraven på yrkesskicklighet...19 b) Mål och kriterier för bedömningen...19 c) Sätten av påvisa yrkesskicklighet

6 5. Företagsamhet...21 a) Kraven på yrkesskicklighet...21 b) Mål och kriterier för bedömningen...21 c) Sätten av påvisa yrkesskicklighet Examensdel från annan examen...23 Bilaga 6

7 Kapitel 1 SYFTET MED FRISTÅENDE EXAMINA OCH MÅLEN FÖR DEM 1 FRISTÅENDE EXAMINA De fristående examina är inte beroende av det sätt på vilket man förvärvat sig sin yrkesskicklighet. Det kunnande som examinanderna har skaffat sig genom utbildning, i arbetslivet eller genom sina intressen behandlas som en helhet, så att detta kunnande kan användas när den erfordrade yrkesskickligheten skall påvisas vid de fristående yrkesproven. De fristående examina är modulära till sin struktur. De utgörs av uppgiftshelheter, som baseras på arbetslivet och dess utvecklingsbehov och som präglas av det som förenar verksamheten med den teoretiska grunden, av mångsidig yrkesskicklighet och av att arbetsprocessen integreras med resultaten av den. Varje del av en examen utgör ett delområde av yrkeskompetensen, som kan lyftas ut ur den naturliga arbetsprocessen och bilda en självständig helhet som kan bedömas. De fristående yrkesproven arrangeras och avläggs flexibelt för en examensdel i sänder. Examinandernas mål kan också vara att endast avlägga en eller flera delar av en examen, inte hela examen. Grunden för beskrivningen av kraven på yrkesskicklighet är den kvalifikationsbestämning som anses vara lämpligast för yrkesområdet. Beskrivningen koncentreras på kraven för branschens centrala funktioner, behärskning av verksamhetsprocessen och omfattande yrkespraxis. I kraven ingår också de för arbetslivet nödvändiga språkkunskaperna och sociala färdigheterna. 2 FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR FRISTÅENDE EXAMINA Systemet med fristående examina ställer inte examinanderna inför förhandsvillkor i fråga om utbildning. Emellertid avläggs dessa examina i allmänhet i samband med något slag av förberedande utbildning. Den som anordnar förberedande utbildning skall fastställa läroplanen för utbildningen enligt examensgrunderna. Utbildningen och de fristående yrkesprov som ingår i den skall läggas upp enligt examensdelarna. Det åligger utbildningsanordnaren att arrangera de fristående yrkesproven som en del av den förberedande utbildningen. Till de studerandes skyldigheter hör att delta i dessa prov i samband med studierna. De gemensamma studier, som ingår i en grundexamen som avläggs som grundläggande yrkesutbildning, är inte obligatoriska i en utbildning som förbereder för en grundexamen som avläggs som en fristående examen. Målen för dessa studier beaktas dock i tillämpliga delar i läroplanen och i arrangemangen för undervisningen. 7

8 3 DE ALLMÄNNA GRUNDERNA FÖR SÄTTET AV PÅVISA YRKESSKICKLIGHET OCH FÖR BEDÖMNING AV EXAMENS- PRESTATIONERNA Bedömningen av de fristående yrkesproven förutsätter metodisk insamling av material, beslutsfattande och dokumentering angående examinandernas yrkesmässiga och arbetsrelaterade färdigheter, som jämförs med de i examensgrunderna fastställda kraven på yrkesskicklighet och med bedömningskriterierna. Tyngdpunkten vid bedömningen ligger på det praktiska arbetet och arbetsmetoderna. Färdigheterna eller kunnandet bedöms i allmänhet direkt enligt motsvarande arbete. Miljön för de fristående yrkesproven skall vara så realistisk som möjligt. Vid bedömningen tillämpas mångsidigt olika kvalitativa bedömningsmetoder såsom iakttagelser, intervjuer, frågor och portföljer samt självbedömning och gruppbedömning. De fristående yrkesproven läggs upp enligt examensdelarna så att man vid proven kan bedöma om examinanden uppfyller de centrala kraven på behärskandet av yrket. Målen för bedömningen anger de kompetensområden som ägnas speciell uppmärksamhet vid bedömningen. Målen hänför sig till de centrala färdigheterna och till behärskning av den teori som ligger till grund för arbetet samt till behärskning av arbetsmetoder, arbetsutrustning, material och arbetsprocesser. Såväl målen för bedömningen som bedömningskriterierna härleds ur kraven på yrkesskicklighet för motsvarande examensdel. Kriterierna för bedömningen baserar sig på målen för bedömningen och de anger och preciserar prestationer på olika nivåer. Bedömningskriterierna utgör trösklar med vilkas hjälp det är möjligt att differentiera kompetensnivån. Kapitel 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 1 DELARNA I EXAMEN Yrkesexamen för servitör består av två obligatoriska och två valfria delar. Examen är klar när alla examensdelar avlagts med godkänt resultat. Obligatoriska delar: 1 Försäljning och servering i kaférestaurang 2 Servering i matrestaurang Valfria delar: 3 Beställningsservering 4 Barservering 5 Företagsamhet 6 Examensdel från annan yrkesexamen 8

9 Kapitel 3 YRKESSKICKLIGHET SOM KRÄVS I YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR OCH GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN I yrkesexamen för servitör är kraven på yrkesskicklighet (punkt a) baserade på servitörernas uppgifter och färdigheter i arbetslivet. Målen för bedömningen (rubrikerna i fet stil under punkt b) anger de områden eller funktioner som skall anses speciellt väsentliga vid bedömning av yrkesskickligheten, och bedömningskriterierna (i punkt b) anger hur väl examinanden bör kunna sköta sitt arbete. Sätten för att påvisa yrkesskickligheten (punkt c) anger fordringarna i samband med avläggande och bedömning av yrkesproven för ifrågavarande examensdel. Fristående examina arrangeras enligt läroanstaltens plan för anordnande av yrkesprov. Från examensfordringarna härledda yrkesprov och provuppgifter skall planeras så att de är av central betydelse för yrkeskompetensen, och de skall omfatta alla de områden eller funktioner som anges som bedömningsobjekt. Yrkesproven skall utvisa examinandens färdigheter och förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i nya och varierande situationer. Yrkesproven skall ordnas på ställen där det går att utföra sådana uppgifter, som ger faktiska möjligheter att bedöma om examinandens prestationsnivå motsvarar kriterierna för respektive examensdelar. För påvisandet av yrkesskickligheten skall det för varje examinand uppgöras en specificerad, personlig plan för yrkesprovet (se UBS-föreskrift 47/ 011/2000). Planen skall utformas i enlighet med grunderna för yrkesexamen för servitör. Bedömningen sker per examensdel så att examinandens yrkesskicklighet jämförs med de angivna kraven på yrkesskicklighet och den prestationsnivå som förutsätts i bedömningskriterierna. Vid bedömning av proven samlar man material för bedömningsbeslutet. Materialet rörande examinandens yrkes- och arbetsfärdigheter insamlas systematiskt och i första hand med kvalitativa metoder. Beslut om godkännande eller underkännande av en prestation fattas på basis av det samlade materialet vid ett trepartsmöte (representanter för arbetgivaren, arbetstagaren eller yrkesutövaren och lärarna). För varje examensdel godkänns alltid den i kriterierna definierade prestationsnivån. För att förenhetliga bedömningen bestämmer examenskommissionen normerna för bedömning av yrkesskickligheten. Kommissionen får dock inte ändra på grunderna för bedömningen. Då examina bör följa en riksomfattande kvalitetsstandard, skall den som anordnar yrkesprov sända sin plan för ordnande av servitörsexamina till vederbörande examenskommission för godkännande innan yrkesproven anordnas. Examenskommissionen avgör tolkningsfrågor, t.ex. hur provplatserna lämpar sig för avläggandet av en viss examensdel och om yrkesprovet är tillräckligt. 9

10 En prestation skall avbrytas, om examinanden handlar så att kundernas säkerhet riskeras eller om han allvarligt försummar sin egen eller arbetsgemenskapens säkerhet. För examensdelarna gäller följande krav på yrkeskunskap, mål och kriterier för bedömningen samt sätten att påvisa yrkesskickligheten: 1 FÖRSÄLJNING OCH SERVERING I KAFÉRESTAURANG a) Kraven på yrkesskicklighet b) Mål och kriterier för bedömningen Examinanden betjänar kunderna i enlighet med företagets affärsidé och servicekultur och använder även främmande språk vid betjäningen. Examinanden ser till att kundbetjänings- och arbetslokalerna hålls snygga och trivsamma. 10 Kundvänlig och tjänstvillig verksamhet känner till företagets affärsidé och handlar konsekvent enligt den och överenskommen servicekultur är inititativrik, vänlig och ansvarsmedveten sköter sin personliga hygien och ser ren och snygg ut skapar ett positivt första intryck av sig själv, arbetsgemenskapen och företaget uppmärksammar kunderna så fort de anländer betjänar kunderna utan dröjsmål och bemödar sig om deras trivsel under hela serviceprocessen kommunicerar sakligt och tillmötesgående i telefon observerar i servicesituationer att kunderna är olika agerar flexibelt med kunder från olika kulturer sköter servicesituationer på finska eller svenska sköter servicesituationer flytande på ett främmande språk (mellersta nivån i allmänna språkexamina) och hjälpligt på ett främmande språk (basnivån i allmänna språkexamina) Omsorg om ordning och trivsamhet iståndsätter kundbetjäningslokalen enligt situation och evenemang utrustar sitt arbetsställe så att det fungerar sörjer för snygghet och ordning i kund-

11 Examinanden känner till företagets produkter, maten, dryckerna och annat, och säljer dem aktivt samt beaktar härvid olika kunders individuella behov. Examinanden handlar engagerat som medlem av arbetsgemenskapen. betjänings- och arbetslokaler under hela arbetspasset Aktiv säljverksamhet känner till de produkter och tjänster som förplägnadsrörelsen saluför och kan skaffa närmare information om dem noterar kundernas önskemål och behov och kan tillmötesgå dem presenterar och rekommenderar produkter och tjänster och säljer dem aktivt gör sitt bästa för att öka försäljningen Försäljning av mat vet hur och av vilka råvaror företagets matportioner tillreds och talar gärna om det för kunderna tar i servicen hänsyn till hur olika kulturer och religioner påverkar kostvanorna betjänar sakkunnigt kunder som behöver specialdiet betjänar sakkunnigt också kunder som köper produkter att ta med sig Försäljning av drycker känner till de alkoholfria och alkoholhaltiga produkter som säljs enligt företagets affärsidé och vet hur de används samt redogör gärna för dem presenterar och säljer drycker lämpade för olika situationer handlar enligt utskänkningsbestämmelserna och anvisningarna om egenkontroll Medverkan i arbetsgemenskapen engagerar sig i arbetsgemenskapens målsättningar iakttar arbetsgemenskapens regler och handlingssätt visar samarbetskunnande i sitt arbete kommunicerar så som servicekulturen förutsätter inom arbetsgemenskapen sköter för sin del om den interna informationen inom företaget går smidigt över från en arbetsuppgift till en annan uppför sig alltid hövligt 11

12 Examinanden är vid behov beredd att hjälpa till med arbetsuppgifter i köket. Examinanden behärskar olika system för servering av mat och drycker, använder till systemen hörande apparatur och arbetsredskap på ett professionellt sätt och tillämpar varierande arbetssätt allt efter vad situationen kräver. 12 Arbete med matlagningsuppgifter hjälper kökspersonalen vid behov tillreder och lägger upp lätt och snabbt tillredda matprodukter använder i arbetet behövliga maskiner, apparater och redskap ändamålsenligt handlar som livsmedelslagstiftningen och företagets anvisningar om egenkontroll förutsätter Servering vid självbetjäningsdisk utrustar självbetjäningsdisken för försäljningen ser till att disken är prydlig och att bestick och servis räcker till presenterar och portionerar de produkter som säljs sköter om att produkterna räcker till ser till att returneringen av servis fungerar använder apparater och redskap ändamålsenligt och med beaktande av arbetssäkerheten handlar enligt anvisningarna om egenkontroll Byfféservering dukar upp byffébordet så som det förutsätts i olika situationer ser till att bestick och servis räcker till fyller på byffén med beaktande av kundantalet håller byffébordet snyggt och prydligt presenterar produkterna och vägleder kunderna vid behov sköter samtidigt serviceprocessen i enlighet med situationen handlar enligt anvisningarna om egenkontroll Bordsservering dukar borden och upprätthåller betjäningsmiljön behärskar servering på uppläggningsfat arbetar skickligt och flinkt vid tallriksservering ser till att betjäningsmiljön är snygg och prydlig

13 Examinanden behärskar de kassafunktioner som behövs i arbetet. Examinanden värdesätter sitt arbete som servitör och bedömer kvaliteten på sina arbetsinsatser som del av servicen i dess helhet sköter serveringen till borden flexibelt och självständigt i gott samarbete med övrig personal Kassaarbete sköter kassaapparaten självständigt och flinkt i säljsituationer korrigerar vid behov de fel som han begått vid kassafunktionerna hanterar olika betalningsmedel smidigt och på ett tillförlitligt sätt korrigerar faktureringsfel på ett sakligt och kundvänligt sätt redovisar omsorgsfullt och ansvarsmedvetet sin försäljning Bedömning av det egna arbetet och arbetsgemenskapens agerande är positivt inställd och uppskattar sitt yrkesområde och sitt arbete bedömer modigt och kritiskt sina arbetsinsatser som kundbetjänare inhämtar kundrespons aktivt utnyttjar erhållen respons för att vidareutveckla sitt arbete ger arbetsgruppens medlemmar konstruktiv respons utvecklar aktivt arbetsgemenskapens verksamhetssätt c) Sätten att påvisa yrkesskickligheten Det centrala i examensdelen försäljning och servering i kaférestaurang är att behärska servicefunktionerna. De som avlägger hela yrkesexamen skall först avlägga och bli godkända i den här delen som en helhet för sig; någon annan examensdel får inte avläggas i samband med den. Hur en examinand uppfyller kraven på yrkesskicklighet skall påvisas i autentiska arbetssituationer. Arbetsmiljöer som lämpar sig för bedömning av yrkesskickligheten är sådana företag i förplägnadsbranschen, där man tillämpar sjävbetjäning, servering till borden eller en kombination av dessa serveringssätt och där det saluförda sortimentet av alkoholdrycker är rätt litet. Hur omfattande och långvarigt yrkesprovet är bestäms utifrån examinandens individuella yrkesprovsplan. 13

14 2 SERVERING I MATRESTAURANG a) Kraven på yrkesskicklighet b) Mål och kriterier för bedömningen Examinanden betjänar kunderna i enlighet med matrestaurangens affärsidé och servicekultur och använder också främmande språk vid betjäningen. Examinanden handlar engagerat som medlem av arbetsgemenskapen och iakttar ansvarsmedvetet branschlagstiftningen och de andra bestämmelser och anvisningar som gäller för arbetsgemenskapen. 14 Kundvänlig och tjänstvillig verksamhet handlar konsekvent i enlighet med affärsidén och servicekulturen sköter sin personliga hygien och ser ren och snygg ut ger ett positivt första intryck av sig själv, arbetsgemenskapen och företaget uppmärksammar kunderna så fort de anländer betjänar kunderna utan dröjsmål och bemödar sig om deras trivsel under hela serviceprocessen sörjer för snygghet, trivsamhet och ordning i kundservice- och arbetslokalerna kommunicerar sakligt och tillmötesgående i telefon observerar i servicesituationer att kunderna är olika agerar flexibelt med kunder från olika kulturer sköter servicesituationer på finska eller svenska sköter servicesituationer flytande på ett främmande språk (mellersta nivån i allmänna språkexamina) och hjälpligt på ett främmande språk (basnivån i allmänna språkexamina) Medverkan i arbetsgemenskapen och iakttagande av lag och bestämmelser följer reglerna för gott uppförande sköter för sin del om den interna informationen i företaget engagerar sig i arbetsgemenskapens målsättningar iakttar arbetsgemenskapens regler och handlingssätt agerar konstruktivt i samarbetet med andra avdelningar handlar enligt utskänkningsbestämmelserna och anvisningarna om egenkontroll

15 Examinanden arbetar ekonomiskt och vet hur det egna handlandet påverkar kostnadsbildningen och försäljningen. Examinanden betjänar matgästerna och säljer aktivt sådana produkter som bäst motsvarar respektive kunders behov. Examinanden betjänar sakkunnigt också kunder som beställer speciella och säsongbundna maträtter. Ekonomiska arbetssätt agerar aktivt i enlighet med företagets resultatmål arbetar säljinriktat och effektivt i enlighet med företagets affärsidé handlar på ett sätt som förebygger svinn tar vid behov emot varuleveranser och lagrar varorna ändamålsenligt iakttar energisnåla förfaringssätt iakttar företagets avfallshanteringspraxis handlar enligt säkerhetsföreskrifterna Försäljning av maträtter och måltidsdrycker har mångsidig kunskap om matprodukterna samt presenterar och rekommenderar dem aktivt för kunden betjänar på ett professionellt sätt de kunder som behöver specialdiet tar i sina mat- och dryckrekommendationer hänsyn till sederna inom olika kulturer och religioner har mångsidig kännedom om viner och andra drycker som serveras i samband med mat och presenterar och rekommenderar dem aktivt rekommenderar sakkunnigt måltidshelheter jämte lämpliga viner och andra måltidsdrycker bidrar aktivt till att öka försäljningen tar ansvar för kvaliteten på kundbetjäningen som en del av serviceprocessen Försäljning och servering av specialrätter vet vilka serveringskärl och måltidsredskap som används för speciella maträtter och dukar borden korrekt och omsorgsfullt känner till de behöriga specialarrangemangen och agerar som de förutsätter vägleder kunderna i seder och vanor som hör till special- och säsongmaträtterna serverar special- och säsongmaträtter sakkunnigt 15

16 Examinanden använder flexibelt de olika sätt för servering av mat och dryck som förutsätts i respektive fall. Examinanden behärskar de kassafunktioner som behövs i arbetet. Examinanden värdesätter sitt arbete som servitör i matrestaurang, bedömer sitt eget och arbetsgemenskapens sätt att arbeta och försöker utveckla verksamhetens kvalitet på ett övergripande sätt. rekommenderar drycker som passar till rätterna och serverar dem professionellt Olika serveringssätt klarar skickligt av tallriksservering klarar skickligt av bjudning och förläggning från fat klarar skickligt av portionering klarar skickligt av servering av viner Kassaarbete använder kassaapparaten professionellt hanterar olika betalningsmedel rutinerat och kundsäkert korrigerar faktureringsfel omedelbart och sakligt arbetar ansvarsmedvetet och omsorgsfullt redovisar sin försäljning pålitligt och med iakttagande av företagets praxis Utvärdering och utveckling av arbetet skaffar målmedvetet information om nya produkter utvärderar sitt eget och arbetsgemenskapens arbete från företagets och kundernas synpunkt utnyttjar erhållen respons vid vidareutveckling av sitt arbete är motiverad för sitt arbete och intresserad av att ständigt vidareutveckla sig är intresserad av utvecklingen inom sin bransch c) Sätten att påvisa yrkesskickligheten Det centrala i examensdelen servering i matrestaurang är att behärska serveringen av mat. De som avlägger denna examensdel skall uppfylla yrkeskunskapskraven för försäljning och servering i kaférestaurang. Hur en examinand uppfyller kraven på yrkesskicklighet för den här delen skall påvisas i en autentisk arbetsmiljö. Miljöer som lämpar sig för bedömning av yrkesskickligheten är sådana företag i förplägnadsbranschen, där standarden på matprodukterna är hög, där sortimentet av viner och andra drycker är mångsidigt och där servicen brukar bestå i bordsservering med tillämpning av olika förfaranden. Hur omfattande och långvarigt yrkesprovet är bestäms utifrån examinandens individuella yrkesprovsplan. 16

17 3 BESTÄLLNINGSSERVERING a) Kraven på yrkesskicklighet b) Mål och kriterier för bedömningen Examinanden förbereder självständigt eller som medlem av en arbetsgrupp genomförandet av beställd servering av olika slag. Examinanden handlar kundinriktat och på sätt som beställningen och situationen förutsätter. Examinanden arbetar ekonomiskt och vet hur det egna handlandet påverkar kostnadsbildningen och försäljningen. Förberedelser för beställningsservering tolkar beställningsordern rätt och handlar på däri avtalat sätt iståndsätter kundbetjäningslokalen i enlighet med beställningordern agerar självständigt och ändamålsenligt också i fall där alla detaljer inte specificerats i ordern sköter omsorgsfullt övriga förberedelser gällande beställningen handlar flexibelt i samarbete med andra medverkande parter sörjer för sin del för informationen i samband med beställningen Kundfokuserat handlande vid beställningsservering iakttar ett för situationen lämpat uppförande och rättar sin yttre framtoning efter tillställningens natur diskuterar med kunden frågor som rör tillställningen på ett sakligt och tillmötesgående sätt på finska eller svenska och vägleder kunden vid behov kan diskutera frågor rörande evenemanget flytande på ett främmande språk (mellersta nivån i allmänna språkexamina) och hjälpligt på något annat främmande språk (basnivån i allmänna språkxamina) tar hänsyn till specialbehov och önskemål hos kunder från främmande kulturer ändrar flexibelt de överenskomna handlingssätten i samråd med tillställningens värd och kunderna men beaktar då även lönsamhetsfaktorerna i företaget känner till och följer de allmänna etiketts- och konvenansreglerna Ekonomiska arbetssätt arbetar effektivt i enlighet med avtalade kvalitetsmål och beaktar härvid verksamhetsmiljön 17

18 Examinanden tillämpar olika sätt för servering av mat och drycker allt enligt situationens krav. Examinanden sköter serveringen vid evenemang av olika typ, antingen självständigt eller som medlem av en arbetsgrupp beroende på tillställningens storlek. Examinanden arbetar planmässigt, ansvarsmedvetet och samarbetsinriktat och bedömer sina egna och arbetsgemenskapens arbetsinsatser. handlar i enlighet med företagets resultatmål agerar kundinriktat och försöker också åstadkomma bestående kundrelationer handlar på sätt som förebygger svinn iakttar energisnåla förfaringssätt iakttar företagets avfallshanteringspraxis Olika serveringssätt klarar skickligt av tallriksservering klarar skickligt av bjudning och förläggning från fat klarar skickligt av portionering klarar skickligt av servering av viner och andra alkoholdrycker Skötseln av beställningsservering väljer de för tillställningen och situationen bäst lämpade handlingssätten tillämpar valda sätt utan några svårigheter sköter faktureringen noggrant och pålitligt sköter beställningsserveringen med iakttagande av utskänkningsbestämmelserna och anvisningarna om egenkontroll Medverkan i arbetsgemenskapen visar insikt om att situationen är av engångsnatur för kunden agerar aktivt för uppnående av överenskomna syften samarbetar med de parter som deltar i planering och genomförande av tillställningen inhämtar aktivt kundrespons och utvecklar sin och arbetsgemenskapens verksamhet med sikte på kundbelåtenhet bär för egen del ansvar för sin arbetsgrupps agerande c) Sätten att påvisa yrkesskickligheten Det centrala i denna examensdel är att kunna genomföra en beställningsservering. Med beställningsservering menas sådan service för en bestämd grupp av personer, där produkterna och tjänsterna helt eller delvis har överenskommits på förhand. Beställningarna kan gälla service vid sammanträden, kong- 18

19 resser, representation eller fester. De som avlägger examensdelen beställningsservering skall uppfylla yrkesskicklighetskraven för servering i matrestaurang. Detta är en valfri examensdel och en examinand kan påvisa sin yrkesskicklighet ensam eller som medlem av en arbetsgrupp. Det skall ske i en autentisk arbetsmiljö antingen i ett serviceföretag eller i en lokal eller omgivning som anvisas av kunden. För konstaterande av hur kraven uppfylls måste tillställningen vara tillräckligt mångsidig med avseende på de produkter som serveras och de serveringssätt som tillämpas. Hur omfattande och långvarigt yrkesprovet är bestäms utifrån examinandens individuella yrkesprovsplan. 4 BARSERVERING a) Kraven på yrkesskicklighet b) Mål och kriterier för bedömningen Examinanden sköter självständigt uppgifterna i samband med att arbetsstället öppnas och stängs, försätter arbetslokalen i behörigt skick och upprätthåller god säljberedskap under hela sitt arbetsskift. Examinanden betjänar kunderna i enlighet med företagets servicekultur och säljer aktivt dess produkter. Kaffe- och matservering iståndsätter kundbetjäningslokalen på sätt som överenskommits i företaget utrustar baren så att försäljningen kan börja utför självständigt uppgifterna vid stängning av arbetsstället kompletterar sortimentet av produkter och råvaror i god tid och ser till att det finns tillräckligt med glas Serviceinriktat och aktivt försäljningsarbete ser varje kund som individ men tar samtidigt hänsyn till övriga kunder kommunicerar otvunget med kunderna på sätt som passar situationen, antingen på finska eller på svenska sköter servicesituationer flytande på ett främmande språk (mellersta nivån i allmänna språkexamina) och hjälpligt på ett annat främmande språk (basnivån i språkexamina) skapar med sitt väsen och uppförande en trivsam och angenäm atmosfär beter sig uppmuntrande och samarbetsvilligt inom arbetsgemenskapen tar i olika servicesituationer hänsyn till säkerhetsaspekterna känner till de av företaget saluförda dryckesvarorna och deras egenskaper 19

20 Examinanden tillämpar de rätta arbetssätten vid tillredning och servering av olika dryckesvaror. Examinanden sköter självständigt uppgifterna i samband med arbetsställets dagliga penningrörelse och lagring. Examinanden agerar initiativrikt och med förändringsberedskap, bedömer och utvecklar sitt eget arbete samt följer med sin bransch 20 samt vet hur produkterna används presenterar och rekommenderar dem aktivt för kunderna beaktar vid presentationen produkternas säsongkaraktär verkar aktivt för att åstadkomma merförsäljning Servering av drycker handlar i enlighet med alkohollagen och andra bestämmelser följer de anvisningar om egenkontroll som gäller försäljning av drycker känner till arbetsställets apparater, utrustning och arbetsredskap och använder dem ändamålsenligt med beaktande av arbetssäkerheten tillreder och serverar sakkunnigt och flinkt de vanligaste drinkarna och andra dryckesvarorna beaktar lönsamhet och ekonomi vid tillredningen och serveringen av dryckesvaror Kassafunktioner sköter de dagliga kassafunktionerna självständigt och ansvarsmedvetet uppgör vid behov självständigt en månadsrapport enligt företagets praxis Lagerfunktioner känner till företagets inköpsställen för alkoholdrycker och andra produkter som används på arbetsstället uppgör vid behov beställningar av alkoholdrycker och andra produkter tar emot varuleveranser och lagrar varorna ändamålsenligt sköter den dagliga lagerbokföringen enligt företagets rutiner inser betydelsen av lageruppföljning och deltar i månadsinventeringarna Utveckling av arbetet och arbetsgemenskapens verksamhet visar initiativ och ansvar vid utförandet av sitt arbete

21 och vill medverka till utveckling av arbetsgemenskapens verksamhet. utvecklar sig själv som yrkesperson experimenterar gärna med nyheter och beaktar därvid lönsamhetsaspekterna utvärderar sin service från såväl kundernas som företagets synpunkt inhämtar aktivt kundrespons och vidareutvecklar sitt arbete med sikte på kundbelåtenhet märker vad som kan förbättras i arbetet och arbetsgemenskapen deltar aktivt i utveckling av arbetsgemenskapen Sätten att påvisa yrkesskickligheten Det centrala i examensdelen barservering är försäljning och servering av dryckesvaror. Examensdelen är valfri. Yrkesskicklighetskraven motsvarar dem som gäller för examensdelen basfunktioner i baren inom specialyrkesexamen för barmästare. Hur examinanden uppfyller kraven på yrkesskicklighet skall påvisas i en autentisk arbetsmiljö. Miljöer som lämpar sig för bedömning av yrkesskickligheten är olika sällskapsrestauranger med ett tillräckligt stort sortiment av dryckesvaror. Ställen med denna affärsidé är t.ex. pubar, kvarterskrogar, street barer, dansrestauranger och andra restauranger där man träffas och umgås, där stämningen är trivsamt avspänd och betjäningsstilen otvungen och där kunderna ofta är stamgäster. Hur omfattande och långvarigt yrkesprovet är bestäms utifrån examinandens individuella yrkesprovsplan. 5 FÖRETAGSAMHET a) Kraven på yrkesskicklighet b) Mål och kriterier för bedömningen Examinanden vet vilka möjligheter Kundfokuserad företagsamhet hotell- och restaurangbranschen vet hur olika slag av hotell- och restaurangservice produceras (bl.a. natio- erbjuder för inledande av företagsverksamhetnella och internationella kedjor, privatföretag, underleverantörer) vet vilka förändringar som skett och sker i branschen och förstår deras framtida betydelse har framtidsvisioner av branschen känner till verksamhetsmöjligheterna för regionens företag i hotell- och restaurangbranschen och bedömer möjligheter och risker förenade med 21

22 Examinanden känner till grundbegreppen inom företagsverksamhet samt de olika företagsformerna, vet vilka faktorer som måste beaktas vid planering av företagsverksamhet och bedömer sina egna förutsättningar och möjligheter att verka som företagare. Examinanden förstår och kan bedöma olika företags verksamhet från sin egen synpunkt som eventuell blivande företagare och betraktar kundinriktning, kvalitet, marknadsföring och kostnadsmedvetande som viktiga konkurrensmedel i sitt företag. att inleda företagsverksamhet visar fokusering på kunden i allt sitt handlande Kunskap om företagsverksamhetens grundbegrepp förstår grundbegreppen inom företagsverksamheten (t.ex. verksamhetsidé, affärsidé, affärsverksamhetsplan) känner till de olika företagsformerna och skillnaderna mellan dem vet vilka åtgärder som behövs för att grunda ett företag och var mer information finns att få värdesätter sitt yrkeskunnande och kan föra fram det bedömer sina egenskaper och sina färdigheter och resurser för verksamhet som företagare Tillämpning av företagsverksamhetens grundbegrepp planerar eller känner till ett företags verksamhet och mål (t.ex. bakgrund, företagsform, organisation, affärsidé, verksamhetsidé, finansiering, kostnadsstruktur, budget) känner till företagets olika kundsegment känner till företagets serviceprocess och kan marknadsföra sitt företag inser vad företagets pålitlighet betyder för utvecklingen av en kundrelation bedömer företagets faktiska konkurrensmedel nu och i framtiden (t.ex. pris, kvalitet, yrkeskunnande, service, pålitlighet) känner till nyckeltal som används i branschen vet vad lönsam verksamhet innebär och bidrar till företagets lönsamhet skaffar sig kunskap och expertservice som behövs vid företagsstarten och i olika skeden av verksamheten 22

23 Examinanden utvärderar på ett övergripande sätt sin egen verksamhet som företagare. Utvärdering av det egna arbetet bedömer sitt eget arbete som företagare från kundens synpunkt utnyttjar erhållen respons för att vidareutveckla sitt arbete ändrar på sina handlingssätt så att kundbelåtenhet uppnås c) Sätten att påvisa yrkesskickligheten Det centrala i examensdelen företagsamhet är företagaranda och insikt om vad företagsverksamhet innebär. Examensdelen avläggs separat som en modul för sig. Examinanden skall förmedla en bild av sig själv som företagare och förstå sitt företags eller sin organisations verksamhet från företagsverksamhetssynpunkt. Viktigast vid bedömningen av hur kraven på yrkesskicklighet uppfylls är examinandens förmåga att bedöma sina egna färdigheter som företagare, varvid diskussioner med experter på företagsamhet kan utnyttjas som bedömningsredskap. Kunskaperna och färdigheterna på företagsamhetens område bedöms under autentisk verksamhet i en arbetsmiljö, där examinanden har reella möjligheter att visa sig besitta den yrkesskicklighet som krävs. Hur omfattande och långvarigt yrkesprovet är bestäms utifrån examinandens individuella yrkesprovsplan. 6 EXAMENSDEL FRÅN ANNAN YRKESEXAMEN En examinand som så önskar kan utvidga sin yrkesskicklighet genom att avlägga en examensdel som hör till en yrkesexamen i någon närliggande bransch. Hur kraven på yrkesskicklighet uppfylls bedöms då enligt kriterierna för den examensdelen, och om godkännande beslutar den behöriga examenskommissionen. Betyg över servitörsexamen, då examinanden fått godkänt i samtliga moduler, utfärdas av den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen för servitör. 23

24 Beskrivning av servitörsarbetet BILAGA En servitör sköter på ett självständigt sätt försäljnings- och betjäningsuppgifter inom förplägnadsföretag som verkar enligt olika affärsídéer. Han arbetar i varierande miljöer kundinriktat och i enlighet med situationens krav och företagets servicekultur. Servitören sörjer för kundernas trivsel under hela serviceprocessen och bär ansvar för kundbetjäningens kvalitet som en del av företagets service. Han går självmant och flexibelt över från ett arbetsmoment eller arbetsställe till ett annat när det behövs. Servitören agerar flexibelt också vid betjäning av kunder med annat språk och från andra kulturer och klarar av att kommunicera på finska eller svenska och dessutom på två främmande språk. Servitören sätter kundbetjänings- och arbetslokalerna i skick och ser till att de hålls snygga och trivsamma. Servitören känner till de produkter och tjänster som företaget säljer och kan skaffa tilläggsinformation om dem. Han presenterar och säljer dem aktivt och tar hänsyn till kundernas varierande behov. Han kan tillreda och lägga upp matprodukter som är enkla att åstadkomma. Servitören säljer och serverar för olika situationer lämpliga maträtter och drycker och beaktar deras lämplighet också för kunder som behöver specialdiet. Han blandar och serverar de vanligaste slagen av drinkar. Han använder kassasystemet smidigt vid skötseln av den dagliga penningrörelsen. Servitören använder i sitt arbete sådana arbetsmetoder, apparater, maskiner och hjälpmedel som är ändamålsenliga och passar för serviceverksamhet som motsvarar affärsidén. Servitören följer branschens lagstiftning i sitt arbete. Han förstår vad ekonomi och produktivitet betyder för företagets lönsamhet och verksamhetens kontinuitet. Själv arbetar han också ekonomiskt och effektivt. Servitören vet vilka faktorer som har betydelse för kundsäkerheten, produktansvaret och miljön och handlar i enlighet därmed. Servitören kan bedöma sin egen verksamhet. Han ger och tar emot respons och korrigerar och utvecklar sin verksamhet utifrån erhållen respons. Av en servitör krävs också goda samarbetsfärdigheter och villighet att vara aktiv som medlem av en arbetsgrupp. 24

25 Utbildningsstyrelsen har godkänt dessa examensgrunder med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. De fristående examina är examina som särskilt planerats och utvecklats för att avläggas av den vuxna befolkningen. Planeringen och genomförandet av de fristående examina baserar sig på ett nära samarbete mellan sakkunniga inom undervisning och arbetsliv. UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen/försäljning Hagnäsgatan 2 Pb Helsingfors Tfn: försäljning (09) växel (09) fax (09) Internet: 25

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR Föreskrift 26 /011/2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Föreskrift 26 /011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 44/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Föreskrift 44/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 44/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 FÖRESKRIFT 44/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 51/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 51/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 Föreskrift 22/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Oyj Edita Abp Helsingfors 2001

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2001

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2001 Föreskrift 20/011/2001 YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2002 2 Edita Prima Oy Helsingfors 2002

Läs mer

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 33/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 33/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KONTAKTTOLK 2002 Föreskrift 33/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 39/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 39/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 39/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SERVITÖR 2005 FÖRESKRIFT 39/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2010 FÖRESKRIFT 60/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Föreskrifter och anvisningar 2010:32 Grunder för fristående

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001 Föreskrift 49/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2002 2 Edita Prima Oy Helsingfors 2002 ISBN 952-13-1580-6

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM FASTIGHETSFÖRMEDLING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM FASTIGHETSFÖRMEDLING 2005 FÖRESKRIFT 9/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

FÖRESKRIFT 61 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 61 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 61 /011/2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PSYKIATRISK VÅRD 2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PSYKIATRISK VÅRD 2002 FÖRESKRIFT 61 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Föreskrift 39/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR

2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR 2.1 Kunnande som visats i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur 2.2 Examensdelarna består av en obligatorisk

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 FÖRESKRIFT 52/011/2009

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Föreskrift 66/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 66/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 66/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILFÖRSÄLJARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILFÖRSÄLJARE 2002 Föreskrift 66/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

FÖRESKRIFT 50/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 50/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 50/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRÄNARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRÄNARE 2007 FÖRESKRIFT 50/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE Föreskrift 53 /011/2002 SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE 2002 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE EXAMENSGRUNDER Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 6/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 FÖRESKRIFT 6/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE

YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE Föreskrift 19/011/2002 YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE 2002 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2002 2 Edita Prima Oy Helsingfors 2002

Läs mer

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 54/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 54/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FISKODLARE 2009 FÖRESKRIFT 54/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PLASTTEKNIK 2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PLASTTEKNIK 2002 FÖRESKRIFT 43/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGS BRANSCHEN 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGSBRANSCHEN 2007 FÖRESKRIFT 3/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

FÖRESKRIFT 21/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 21/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 21/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR STALLMÄSTARE 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR STALLMÄSTARE 2005 FÖRESKRIFT 21/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina AiHe-projektet Personlig tillämpning i samband med fristående examina verktyg för aktörerna

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Föreskrift 68/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 68/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 68/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST 2003 Föreskrift 68/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 23/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 23/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENTADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENTADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2004

Läs mer

YRKESEXAMEN I FÖRSÄLJNING 2000

YRKESEXAMEN I FÖRSÄLJNING 2000 Föreskrift 59/011/2000 YRKESEXAMEN I FÖRSÄLJNING 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I FÖRSÄLJNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita

Läs mer

Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010. Föreskrifter och anvisningar 2010:3

Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010. Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG 2010 FÖRESKRIFT 6/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Föreskrifter och anvisningar 2010:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTER- MIDDAGSVERKSAMHET 2011 Föreskrift 32/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:43 Föreskrifter och anvisningar

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 1/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 1/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMEDSGESÄLL 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMEDSGESÄLL 2007 FÖRESKRIFT 1/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012

YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SPECIALHANDLEDARE AV BARN OCH UNGDOM 2012 Föreskrift 7/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Föreskrifter och anvisningar 2012:4 Grunder för fristående

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 FÖRESKRIFT 43/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 FÖRESKRIFT 48/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Grunder för

Läs mer