TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE"

Transkript

1 Datum Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE 1. Bakgrund Lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan yrkeskompetenslagen, och den statsrådsförordning av den 31 maj 2007 (640/2007) som givits med stöd av den träder i kraft den 1 augusti Genom dessa författningar genomförs på nationell nivå de åtgärder som förutsätts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport. Yrkeskompetensdirektivet och ovannämnda författningar förutsätter bl.a. att en nationell behörig myndighet godkänner de utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens. Nya bussförare (inom persontransporter) skall ha genomgått den utbildning för grundläggande yrkeskompetens som förutsätts i direktivet från och lastbilsförare (inom godstransporter) från Yrkeskompetens som har förvärvats i utbildning för grundläggande yrkeskompetens är i kraft fem år. För att yrkeskompetensen skall upprätthållas förutsätts att föraren efter det genomgår fortbildning med fem års mellanrum. Fortbildning fordras också av de förare vilka har fått körrätt före nämnda tidpunkt och av vilka inte fordras utbildning för grundläggande yrkeskompetens. I yrkeskompetenslagen finns närmare bestämmelser om utbildning för grundläggande kompetens, förvärvande av grundläggande yrkeskompetens i samband med yrkesutbildning för förare, fortbildning, utbildningscentrum och godkännande av och tillsynen över dem, undervisningspersonal, undervisningsmaterial, prov samt påvisande av yrkeskompetens. Närmare bestämmelser om innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och i fortbildningen, undervisningens omfattning och genomförande samt om prov finns i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007). I förordningen finns också närmare bestämmelser om krav i fråga om lärarna och den föreståndare som svarar för undervisningen samt i fråga om den som bedömer prov, krav i fråga om undervisningsmaterial och -metoder och lektionernas längd samt ansökan om godkännande av utbildningscentrum och godkännande av utbildningsprogram inom fortbildningen. I förordningen föreskrivs också om när en person som genomgår yrkesutbildning för förare får framföra ett fordon, anmälan av uppgifter till registret samt registeranteckningar samt om yrkeskompetensbevis.

2 2 Om införande av uppgifter om yrkeskompetens i fordonstrafikregistret föreskrivs i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) och med stöd av den. 2. Examina som förutsätter tillstånd av undervisningsministeriet för att de skall kunna ordnas Den utbildning för grundläggande yrkeskompetens som avses i 5 i yrkeskompetenslagen integreras i de yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina inom branschen. Utbildning för grundläggande yrkeskompetens tas in i följande yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina: Teknik och kommunikation: - grundexamen i logistik, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för transportservice (chaufför, kombinationsfordonsförare, busschaufför) - grundexamen i logistik, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för flygplatsservice (flygplatsarbetare) - grundexamen inom byggnadsbranschen, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för schaktningsmaskintransport (schaktningsmaskinförare) - yrkesexamen för fordonskranförare - yrkesexamen för flygfältsservice - yrkesexamen för busschaufför - yrkesexamen inom markanläggningsbranschen - yrkesexamen i biltransport av trävaror - yrkesexamen för kombinationsfordonsförare Naturbruk och miljöområdet: - grundexamen inom skogsbranschen, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för skogsmaskinsbranschen, skogsmaskinsförare (utbildning för biltransport av trävaror) Utbildningsstyrelsen utfärdar en föreskrift om grunderna för läroplanen och för fristående examen när det gäller grundexamen i logistik. De ändrade grunderna innehåller den del som yrkeskompetensen förutsätter samt de delar som behövs för examensbenämningen busschaufför och kombinationsfordonsförare. I andra grunder för läroplanen och för fristående examen gör Utbildningsstyrelsen de ändringar gällande utbildningen för yrkeskompetens som direktivet förutsätter före utgången av Godkännande av utbildningscentrum Som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens kan godkännas en utbildningsanordnare som har av undervisningsministeriet med stöd av lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) beviljat tillstånd att ordna yrkesutbildning. Undervisningsministeriet fattar beslut om godkännande av utbildningscentrum i samband med beslutet om tillstånd att ordna yrkesutbildning. Endast ett godkänt utbildningscentrum har rätt att ordna utbildning för yrkeskompetens. En utbildningsanordnare som har godkänts som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens får också ordna fortbildning efter det att Fordonsförvaltningscentralen har godkänt det utbildningsprogram som iakttas i fortbildningen.

3 3 Utbildning som leder till eller förbereder för ovannämnda yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina kan efter inte ordnas utan ett tillstånd att ordna yrkesutbildning och/eller ett tillstånd att ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning och ett till detta anslutet godkännande som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens. Av denna orsak kommer undervisningsministeriet under hösten 2007 att uppdatera tillstånden att ordna yrkesutbildning för alla utbildningsanordnare som ordnar grundläggande yrkesutbildning inom teknik och kommunikation och/eller naturbruk och miljöområdet. Ändringarna träder i kraft Ansökan om att godkännas som utbildningscentrum Utbildningsanordnarna bör skriftligen hos undervisningsministeriet ansökan om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. I och med att undervisningsministeriet beviljar tillståndet är utbildningsanordnaren godkänd som utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Även de utbildningsanordnare som har ett av undervisningsministeriet beviljat tillstånd att ordna yrkesutbildning och ett separat tillstånd att hålla bilskola, ansöker om godkännande som utbildningscentrum enligt lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare hos undervisningsministeriet. I 17 i förordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare föreskrivs om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan och som behövs då förutsättningarna för beviljande av utbildningstillståndet bedöms. På sidan 7 i detta brev finns anvisningar för ansökan om att bli utbildningscentrum. Utbildningsanordnarna skall lämna de uppgifter som nämns under punkterna A - F i bilagan till detta brev: ansökningsblankett och som bilagor kopior av de handlingar som nämns samt begärda utredningar/planer. De uppgifter som utbildningsanordnarna blir ombedda att ge är nödvändiga för behandlingen av utbildningstillstånden. Utbildningsanordnaren skall hålla de uppgifter som ges i samband med ansökan, även sådana som inte behöver sändas till ministeriet i detalj, dokumenterade i uppdaterad form så att de vid behov kan visas på det sätt som förutsätts i 17 i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. I 14 i yrkeskompetenslagen konstateras att utbildningscentrumet ansvarar för att undervisningen överensstämmer med uppgifterna i ansökan om godkännande och andra uppgifter som lämnats utöver ansökan samt med villkoren för godkännandet. Om uppgifterna i ansökan eller andra uppgifter som lämnats av sökanden ändras, skall utbildningscentrumet omedelbart anmäla ändringarna till undervisningsministeriet. Utbildningsanordnare som har godkänts som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens ger förarutbildning i första hand inom ramen för det totala antal studerande i grundläggande yrkesutbildning som anges i tillståndet att ordna yrkesutbildning eller enligt studerandeårsverkena i tillståndet att ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning. Undervisningsministeriet har i juni 2007 genom sina beslut utvidgat tillstånden för grundläggande yrkesutbildning för centrala anordnare av förarutbildning. Utbildningsanordnarna bör i fortsättningen i högre grad rikta sina nuvarande studieplatser till förarutbildningen. Ett beslut om godkännande av ett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens tas in i de tillstånd för yrkesutbildning som undervisningsministeriet beviljar. Tillstånden görs i det elektroniska systemet för beslutsfattande, KOUTE. Systemet är anknutet också till andra elektroniska uppföljnings- och rapporteringssystem,

4 4 såsom det av Utbildningsstyrelsen upprätthållna läroanstaltsdatasystemet OPTI och systemet för statsandelar VALOS. 4. Ordnande av utbildning för grundläggande yrkeskompetens och olika aktörers uppgifter Yrkeskompetensdirektivet skapar överensstämmelse när det gäller miniminivån på utbildningen av förare i godstransporter och persontransporter i EU:s medlemsländer. Grundläggande yrkeskompetens förvärvas alltid via utbildning som har en fastslagen utformning. Utbildningen omfattar vanligen 280 timmar, men den kan under vissa förutsättningar genomgås i snabbare tempo och omfattar då 140 timmar. I utbildningen ingår ett teoriprov. Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för läroplanen och för fristående examen för utbildning som leder till en yrkesinriktad examen och fastställer i det sammanhanget de grunder för läroplanen och för fristående examen som skall iakttas i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens. En utbildningsanordnare som har godkänts som ett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens skall i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens iaktta de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen och för fristående examen. En utbildningsanordnare som har godkänts som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens svarar för att undervisningen överensstämmer med uppgifterna i ansökan om godkännande och andra uppgifter som lämnats utöver ansökan samt med villkoren för godkännandet. Om uppgifterna i ansökan eller andra uppgifter som givits av sökanden ändras och detta leder till att de villkor för godkännande som anges i lagen och förordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare inte längre uppfylls, skall utbildningscentrumet omedelbart anmäla ändringarna till undervisningsministeriet. Ansvar för ordnande av prov och för tillsyn För uppgifter som gäller ordnande av prov och tillsyn samt utfärdande av intyg svarar de organ som föreskrivs i lagen om yrkesutbildning och som har ansvaret för planeringen och genomförandet av yrkesprov, nedan organ, och de examenskommissioner som föreskrivs i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Organen eller examenskommissionerna godkänner prov, provarrangemang och bedömare liksom även förfaranden som hänför sig till genomgående av yrkesprov eller avläggande av fristående examina i enlighet med de bestämmelser som gäller dem. Organen och examenskommissionerna har ansvar för ordnandet och övervakningen av provet. I de praktiska arrangemangen kring proven är det dock möjligt att utnyttja utbildningsanordnarens lokaler och kompetens. En utbildningsanordnare som har godkänts som ett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens utarbetar eller skaffar provet för organets eller examenskommissionens räkning. Fullgörande av prov Grundläggande yrkeskompetens kan förvärvas och det prov som ingår i utbildningen kan fullgöras i samband med yrkesutbildningen för förare. Provet fullgörs då den föreskrivna undervisningen har givits. Provet kan fullgöras antingen som en helhet eller stegvis i samband med yrkesutbildningen för förare. Provet är skriftligt men det kan också ordnas muntligt i samband med ett yrkesprov eller en fristående examen.

5 5 Ett muntligt prov får ordnas också då det anses nödvändigt, t.ex. då den studerande har läs- och skrivsvårigheter. Provet skall innehålla minst en fråga inom varje mål i de läroämnen som fastställts i direktivet. Intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens Organet eller examenskommissionen verifierar genom en anteckning på examensbetyget, betyget över en del av examen, yrkesprovsbetyget eller skiljebetyget eller genom ett separat intyg att en person, efter att ha fått föreskriven undervisning och blivit godkänd i provet, har genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens. I utbildning som följer grunderna för läroplanen kan anteckningen om genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens tas in i det yrkesprovsbetyg som ingår i examensbetyget. Anteckningen kan också tas med i det betyg över genomgångna yrkesprov som ingår i skiljebetyget. En studerande kan också på begäran ges ett separat intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens. Intyget utfärdas av organet. Om utbildningen för grundläggande yrkeskompetens genomförs i samband med utbildning som förebereder för en fristående examen, tas anteckningen om genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens med i examensbetyget eller i det betyg över en del av examen som fordras för yrkeskompetens. De betyg som nämns här utfärdas av examenskommissionen. Tillsynen över utbildningscentrum Utbildningsstyrelsen utövar tillsyn över de utbildningscentrum som fått tillstånd för utbildning för grundläggande yrkeskompetens i enlighet med det resultatavtal som ingåtts med undervisningsministeriet. Tillsynsmyndigheten kan sända befullmäktigade personer att följa utbildningen. Målet är att övervaka de godkända utbildningscentrumens studiehelheter och ändamålsenliga sätt ett genomföra proven och provens förlopp. De brister som Utbildningsstyrelsen upptäckter i samband med övervakningen anmäls till undervisningsministeriet. Utbildningsstyrelsen tillsätter examenskommissionerna. Examenskommissionerna svarar i enlighet med lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning för ordnandet och övervakningen av fristående examina. De kommer överens om ordnandet av examina (bedömer förutsättningarna för att ordna examina och slår fast kriterierna för bedömarna), fastställer examensprestationerna och utfärdar examensbetyg eller betyg över en del av examen. Examenskommissionerna fattar också beslut om rättelse av bedömningen av en fristående examen eller del av examen. Examenskommissionerna utfärdar intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens i samband med den förberedande utbildningen inför en fristående examen. I grundläggande yrkesutbildning som ordnas enligt grunderna för läroplanen tillsätter utbildningsanordnaren ett organ för planeringen och genomförandet av yrkesprov. I enlighet med lagen om yrkesutbildning godkänner organet planer för genomförande och bedömning av yrkesprov, övervakar yrkesprovsverksamheten och fattar beslut om bedömare av yrkesprov. Organet utfärdar ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens i det yrkesprovsbetyg som ingår i examensbetyget, i det betyg över genomgångna yrkesprov som ingår i skiljebetyget eller genom ett separat intyg. Därtill behandlar organet rättelseyrkanden som gäller bedömningen. Organets ordförande undertecknar det yrkesprovsbetyg som ingår i examensbetyget och övriga nämnda betyg.

6 6 Anteckningar och åtgärder som gäller påvisande av yrkeskompetens För påvisande av yrkeskompetens ges föraren på ansökan ett yrkeskompetensbevis eller görs på ansökan en anteckning om yrkeskompetensen i förarens körkort. Ansökan om ett yrkeskompetensbevis görs hos Fordonsförvaltningscentralen eller en av centralen utsedd serviceproducent. Antecknande av yrkeskompetens i körkortet förutsätter ansökan om nytt körkort. Ansökan görs hos polisen på sökandens boningsort. Närmare anvisningar om förfarandet vid ansökan om yrkeskompetensbevis och anteckning i körkortet finns i förordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. En person som genomgår yrkesutbildning för förare får framföra ett fordon i Finland (Åland utgör ett undantag) under utbildningstiden eller under ledigheter mellan utbildningsperioderna, om den utbildningsanordnare som har godkänts som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens har godkänt att personen i fråga är förare och som säkerhet för detta givit den studerande ett dokument om godkännande. Utbildningsstyrelsen ger i ett separat brev närmare bestämmelser, anvisningar och rekommendationer om dokument om godkännande i anslutning till utbildning för grundläggande yrkeskompetens, intyg som utfärdas över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens, de anteckningar som görs i examensbetyg, skiljebetyg eller betyg över en del av en fristående examen samt om bedömningen av studerande. Fordonsförvaltningscentralen ger närmare anvisningar om anmälningar och anteckningar som görs i fordonstrafikregistret. Ett utbildningscentrum skall bl.a. anmäla personer till registret som har inlett utbildning för grundläggande yrkeskompetens. 5. Ordnande av fortbildning En utbildningsanordnare som har godkänts som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens får också ordna fortbildning efter det att Fordonsförvaltningscentralen på ansökan av utbildningsanordnaren har godkänt det utbildningsprogram som iakttas i fortbildningen. Fortbildningen kan inte inledas innan utbildningsprogrammet är godkänt. Om det ordnas fler fortbildningar kan ett av Fordonsförvaltningscentralen tidigare godkänt utbildningsprogram för fortbildningen iakttas i dem. Om utbildningsprogrammet för den fortbildning utbildningsanordnaren ger ändras skall utbildningsanordnaren ansöka om godkännande av Fordonsförvaltningscentralen för det ändrade utbildningsprogrammet innan utbildningen startar. Fortbildningen består av centrala i direktivet angivna läroämnen. Utbildningen skall dock alltid innehålla undervisning i defensivt körsätt. Utbildningen omfattar totalt 35 timmar på fem år. Undervisningen skall ges i perioder på minst sju timmar. Närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll och genomförande finns i förordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. När fortbildningen har meddelats enligt utbildningsprogrammet utfärdar utbildningscentrumet ett intyg över detta. Om undervisningen ges i perioder skall utbildningscentrumet utfärda ett intyg efter varje period. Fordonsförvaltningscentralen kommer att ge närmare anvisningar om fortbildningen.

7 7 6. Ansökan om tillstånd och tidtabell för behandlingen av ansökningarna 1. Undervisningsministeriet ber de anordnare av grundläggande yrkesutbildning och/eller anordnare av yrkesinriktad tilläggsutbildning som ansöker om att bli utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare att sända sina ansökningar om ändring av tillståndet att ordna yrkesutbildning och/eller tillståndet att ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning jämte bilagor till undervisningsministeriets registratorskontor senast Ansökan skall vara skriftlig och sänds under adress: Undervisningsministeriet PB STATSRÅDET 2. Undervisningsministeriet ber Utbildningsstyrelsen senast ge ett utlåtande om ansökningarna och utredningar om huruvida förutsättningarna för att godkännas som utbildningscentrum uppfylls. 3. Undervisningsministeriet fattar besluten senast Tillstånden att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare träder i kraft från Brevet jämte bilagor finns på adressen: under punkten: Blanketter och beslut Överdirektör Sakari Karjalainen Regeringsråd Timo Lankinen

8 8 Frågor som gäller tillstånden att ordna utbildning Undervisningsministeriet: Överinspektör Jukka Lehtinen, tfn (09) , Regeringsrådet Tarja Lehtinen, tfn (09) , Överinspektör Tarja Koskimäki, tfn (09) , Undervisningsrådet Arja Mäkeläinen, tfn (09) , Frågor som gäller grunderna för läroplanen och för fristående examen samt organ för yrkesprov och examenskommissioner Utbildningsstyrelsen: Specialsakkunnig Timo Repo, tfn (09) , Undervisningsrådet Markku Lappalainen, tfn (09) , Lagen (273/2007) och statsrådets förordning (640/2007) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare kan läsas på webbplatsen: och

9 9 SÄNDLISTA Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Anordnare av yrkesinriktad tilläggsutbildning FÖR KÄNNEDOM Undervisningsminister Sari Sarkomaa Statssekreterare Heljä Misukka Specialmedarbetare Laura Rissanen Kanslichef Harri Skog Resultatområdet för vuxenutbildning vid utbildnings- o. forskningspolitiska avdelningen Utbildningsstyrelsen Kommunikationsministeriet Arbetsministeriet Inrikesministeriet Försvarsministeriet Huvudstaben Fordonsförvaltningscentralen Länsstyrelsernas bildningsavdelningar Statistikcentralen Finlands Bilskoleförbund rf Finlands Kommunförbund Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto Undervisningssektorns Fackorganisation rf STALO ry Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry Bil- och transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Finlands Transport och Logistik SKAL rf Linja-autoliitto Finlands Näringsliv EK Utbildningskommissionen för bil- och transportbranschen Utbildningskommissionen för byggnadsbranschen Utbildningskommissionen för luftfartsbranschen Examenskommissionen inom transportbranschen Examenskommissionen inom flygbranschen Examenskommissionen för fordonskranförare Examenskommissionen för markanläggningsbranschen

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m. 1.1.2018 Timo Repo överingenjör Innehåll Yrkeskompetens för förare, allmänt Tillstånd som krävs för utbildningsverksamheten Yrkeskompetensutbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post:

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post: ANSÖKAN Datum UTBILDNINGSANORDNARENS ANSÖKAN OM ATT BLI ANORDNARE AV YRKESUTBILDNING OCH UTBILDNINGSCENTRUM SOM ORDNAR UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Adress: Kontaktperson:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post:

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post: 10 BILAGA Utbildningsanordnarna skall lämna de uppgifter som nämns under punkterna A - F i bilagan: ansökningsblankett och som bilagor kopior av de handlingar som nämns samt begärda utredningar/planer.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Anordnare av grundläggande yrkesutbildning 18.3.2008 Dnr 5/502/2008

Anordnare av grundläggande yrkesutbildning 18.3.2008 Dnr 5/502/2008 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Datum 18.3.2008 Dnr 5/502/2008 ÖKNING AV ANTALET STUDERANDE I GRUNDLÄGGANDE YRKESUT- BILDNING FRÅN 1.1.2009 - SAMT VISSA ANDRA FRÅGOR SOM FÖRUTSÄTTER ÄNDRINGAR

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA. Föreskrift 27/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA. Föreskrift 27/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Föreskrift 27/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DE YRKESINRIKTADE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING Allmänna övergångsbestämmelser för yrkesutbildning och avläggande av yrkesexamen Från ingången av 2018 De utbildningsanordnare

Läs mer

SORA-arbetsgrupp: Sammandrag av förslagen. Informationsmöte 9.3.2010 kl. 12.30

SORA-arbetsgrupp: Sammandrag av förslagen. Informationsmöte 9.3.2010 kl. 12.30 : Sammandrag av förslagen Informationsmöte 9.3.2010 kl. 12.30 Arbetsgruppens uppgift 1. Bereda bestämmelser om förlust av studierätten, som ingår i lagstiftningen om universitet, yrkeshögskolor, yrkesutbildning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER Reviderad guide om verkställande av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildningen Guider och handböcker 2015:10

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Till medierna 6.8.2009 Materialet får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Bifogat finns uppgifter

Läs mer

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasas svaromål 11.8.

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasas svaromål 11.8. Beslut OKM/76/531/2017 6.10.2017 Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa Kaserntorget 1, PB 46 65101 VASA Referens Ärende Undervisnings- och kulturministeriets förslag 9.6.2017, OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga

Läs mer

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning 23.9.2013 Sari Ellonen, Heidi Bergström, Satu Hornborg och Laura von der Hagen Dagens program 9.30 Kaffeservering,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten TIDTABELL FÖR STATISTIKEN I WERA ÅR 2011 1. NYBÖRJARPLATSER, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning Nybörjarplatser - Uppgifterna om nybörjarplatserna

Läs mer

Målgruppen för yrkesstarten

Målgruppen för yrkesstarten Datum 9.2.2010 Anordnare av yrkesutbildning Dnr 4/530/2010 Ärende: Ansökan om tillstånd för anordnande av orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesstarten,

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT

DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT DET NATIONELLA UTVÄRDERINGSSYSTEMET GÄLLANDE INLÄRNINGSRESULTAT UTVÄRDERING 6/1998 UTBILDNINGSSTYRELSEN Ytterligare uppgifter ges av Ritva Jakku-Sihvonen telefon (09) 7747 7700 Utbildningsstyrelsen Ombrytning:

Läs mer

Ändring av tillståndet att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning

Ändring av tillståndet att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning Beslut Trädgårdsgatan 30 68600 JAKOBSTAD Referens s ansökan 10.10.2018 Ärende Ändring av tillståndet att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning har 10.10.2018 sökt ändring av tillståndet att

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet

PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina. AiHe-projektet PERSONLIG TILLÄMPNING I SAMBAND MED FRISTÅENDE EXAMINA verktyg för aktörerna inom processen för fristående examina AiHe-projektet Personlig tillämpning i samband med fristående examina verktyg för aktörerna

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

Brev Inledande av beredningen av förnyandet av anordnartillståden inom yrkesutbildnigen

Brev Inledande av beredningen av förnyandet av anordnartillståden inom yrkesutbildnigen Brev OKM/185/531/2017 11.05.2017 Enligt sändlista Hänvisning Ärende Inledande av beredningen av förnyandet av anordnartillståden inom yrkesutbildnigen Bakgrund I enlighet med statsminister Juha Sipiläs

Läs mer

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/75/531/2017 och Kvarnen samkommuns svaromål

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/75/531/2017 och Kvarnen samkommuns svaromål Beslut OKM/75/531/2017 6.10.2017 Kvarnen samkommun Torgarevägen 4 68500 KRONOBY Referens Ärende Undervisnings- och kulturministeriets förslag 9.6.2017, OKM/75/531/2017 och Kvarnen samkommuns svaromål 9.8.2017

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

RP 313/2014 rd. I propositionen föreslås ändringar i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens

RP 313/2014 rd. I propositionen föreslås ändringar i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar i körkortslagen,

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/125/531/2017 och Folkhälsan Utbildning Ab:s svaromål 10.8.

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/125/531/2017 och Folkhälsan Utbildning Ab:s svaromål 10.8. Beslut OKM/125/531/2017 6.10.2017 Folkhälsan Utbildning Ab Topeliusgatan 20 00250 HELSINGFORS Referens Ärende Undervisnings- och kulturministeriets förslag 9.6.2017, OKM/125/531/2017 och Folkhälsan Utbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i logistik 2014 Kompetensområdet för transportservice, chaufför Kompetensområdet för transportservice, busschaufför Kompetensområdet för transportservice,

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Betygsmodeller YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 7/012/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:17 Innehåll 1. Examensbetyg 1.1 Allmänna anvisningar om examensbetyg 1.2

Läs mer

ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING

ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING Småbarnsfostran Ansvarig för uppfostran i daghem är förutom barnträdgårdslärare

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen och universitetslagen samt av 6 i straffregisterlagen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer