EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/ /0033(COD))

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE /3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE ) Mathieu J.H. Grosch Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/ /0033(COD)) Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 3 Skäl 12 (12) Endast utbildningsorgan som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter bör kunna organisera de utbildningskurser som ingår i den grundläggande kompetensen och fortbildningen. För att garantera kvaliteten på de godkända centrumen bör de behöriga myndigheterna fastställa harmoniserade kriterier för godkännande. (12) De utbildningskurser som ingår i den grundläggande kompetensen och fortbildningen bör organiseras av körskolor, även under kollektiva former. Utöver körskolorna bör endast utbildningsorgan som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter kunna organisera kurser. För att garantera kvaliteten på de godkända centrumen bör de behöriga myndigheterna fastställa harmoniserade kriterier för godkännande. Or. it AM\ doc PE /3-23

2 Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning). Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. 1. För att få framföra fordon enligt definitionen i artikel 1 krävs dels grundläggande kompetens, dels fortbildning. I detta syfte skall medlemsstaterna föreskriva följande: a) Ett system för förvärvande av grundläggande kompetens Medlemsstaterna skall välja mellan följande två alternativ: i) Ett alternativ med både deltagande i utbildning och genomfört prov. I enlighet med avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga I skall detta slag av grundläggande kompetens omfatta krav på deltagande i utbildning av en viss längd. Denna skall avslutas med ett Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 4 Artikel 3 1. För att få framföra fordon enligt definitionen i artikel 1 krävs dels grundläggande kompetens, dels fortbildning. I detta syfte skall medlemsstaterna föreskriva följande: a) Ett system för förvärvande av grundläggande kompetens som kombinerar både deltagande i utbildning och genomfört prov. I enlighet med avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga I skall detta slag av grundläggande kompetens omfatta krav på deltagande i utbildning av en viss längd. Denna skall avslutas med ett PE /3-23 2/19 AM\ doc

3 prov. Vid godkänt resultat skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1 a utfärdas. ii) Ett alternativ med endast prov. I enlighet med avsnitt 2 punkt 2.2 i bilaga I skall detta slag av grundläggande kompetens inte omfatta krav på deltagande i utbildning utan endast ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1 b utfärdas. Dock får en medlemsstat ge en förare tillstånd att framföra fordon inom den statens territorium innan han har erhållit ett yrkeskompetensbevis, då föraren deltar i en nationell yrkesutbildning om lägst 6 månader, under en period om högst tre år. Inom denna yrkesutbildning får de prov som avses i leden i och ii genomföras i etapper. prov. Vid godkänt resultat skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1 a utfärdas. Dock får en medlemsstat ge en förare tillstånd att framföra fordon inom den statens territorium innan han har erhållit ett yrkeskompetensbevis, då föraren deltar i en nationell yrkesutbildning om lägst 6 månader, under en period om högst tre år. Inom denna yrkesutbildning får de prov som avses i led a genomföras i etapper. b) Ett fortbildningssystem b) Ett fortbildningssystem I enlighet med avsnitt 4 i bilaga I skall fortbildningen omfatta krav på deltagande i utbildning. Till styrkande av denna utbildning skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 8.1 utfärdas 2. Medlemsstaterna får även införa ett system för att i snabbare tempo förvärva grundläggande kompetens så att förare kan få framföra fordon i de fall som anges i artikel 5.2 a ii, 5.2 b, 5.3 a i och 5.3 b. I enlighet med avsnitt 3 i bilaga I skall den snabbförvärvade grundläggande kompetensen omfatta krav på deltagande i en utbildning. Denna skall avslutas med ett prov. Vid godkänt provresultat skall yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.2 utfärdas. 3. Medlemsstaterna får undanta förare som har erhållit det examensbevis om yrkesmässig kompetens som föreskrivs i direktiv 96/26/EG från de prov som avses i punkterna 1 a i och ii och 2 i fråga om de ämnen som ingår i det prov som anges i det direktivet och i förekommande fall från närvaroplikt vid motsvarande kursmoment. I enlighet med avsnitt 4 i bilaga I skall fortbildningen omfatta krav på deltagande i utbildning. Till styrkande av denna utbildning skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 8.1 utfärdas 2. Medlemsstaterna får även införa ett system för att i snabbare tempo förvärva grundläggande kompetens så att förare kan få framföra fordon i de fall som anges i artikel 5.2 a ii, 5.2 b, 5.3 a i och 5.3 b. I enlighet med avsnitt 3 i bilaga I skall den snabbförvärvade grundläggande kompetensen omfatta krav på deltagande i en utbildning. Denna skall avslutas med ett prov. Vid godkänt provresultat skall yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.2 utfärdas. 3. Medlemsstaterna får undanta förare som har erhållit det examensbevis om yrkesmässig kompetens som föreskrivs i direktiv 96/26/EG från de prov som avses i punkterna 1 a och 2 i fråga om de ämnen som ingår i det prov som anges i det direktivet och i förekommande fall från närvaroplikt vid motsvarande kursmoment. AM\ doc 3/19 PE /3-23

4 Målen med detta direktiv citeras i skäl 5: Avsikten med kravet på grundläggande kompetens och fortbildning är särskilt att förbättra trafiksäkerheten och förarens säkerhet, inbegripet vid sådana operationer som föraren utför då fordonet står stilla. Dessutom bör ett moderniserat föraryrke väcka ungdomars intresse för detta yrke och på så sätt bidra till rekryteringen av nya förare vid en tidpunkt då det råder brist på sådana. Yrkesutbildning bör förbättra kunskap, färdigheter och personlig kompetens. Allt detta kan endast uppnås genom utbildning. Ett prov kontrollerar bara kunskapen vid ett visst tillfälle. Därför är det inte tillräckligt med ett yrkeskompetensbevis som utfärdas enbart på grundval av ett prov. I det kommissionsförslag som Europaparlamentet tillstyrkt krävs det utbildning för samtliga förare som omfattas av förordningen. Detta stämmer bättre överens med direktivets mål. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 5 Artikel 4 Undantagna från kravet på grundläggande kompetensbevis är de förare som innehar: a) ett körkort av någon av kategorierna D1, D1+E, D, D+E eller ett körkort som erkänns vara likvärdigt och som utfärdats senast två år efter det att tidsfristen för införlivande av detta direktiv löpt ut, b) ett körkort av någon av kategorierna C1, C1+E, C, C+E eller ett körkort som erkänns vara likvärdigt och som utfärdats senast tre år efter det att tidsfristen för införlivande av detta direktiv löpt ut. De förare av fordon för gods- eller persontransporter på väg som redan är yrkesverksamma när detta direktiv träder i kraft eller som har varit yrkesverksamma under tre av de fem år som föregår detta direktivs ikraftträdande skall undantas från kravet på grundläggande utbildning om inte annat följer av bestämmelser på gemenskapsnivå eller nationell nivå rörande lägsta åldersgräns och körkortskategorier. PE /3-23 4/19 AM\ doc

5 Enligt rådets gemensamma ståndpunkt skulle detta direktiv endast omfatta nya förare som börjar arbeta fem år (passagerartransport) eller sex år (godstransport) efter att direktivet har trätt i kraft. Med tanke på dagens säkerhetsproblem, bristen på erkänsla för föraryrket och följaktligen dess ringa attraktionskraft, är denna tid alltför lång. I kommissionens ursprungliga förslag, som Europaparlamentet tillstyrkt, erkänns så kallade farfarsrättigheter på ett lämpligare sätt. Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 6 Artikel 6, punkt 1, led a a) Yrkeskompetensbevis utfärdat på grundval av deltagande i en utbildning och genomfört prov I enlighet med artikel 3.1 a i skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning vid ett utbildningscentrum som godkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I, nedan kallat godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga ämnen som avses i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I tas upp. Utbildningen skall avslutas med godkänt resultat i det prov som avses i avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga I. Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna provet, som syftar till att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå i ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1 i bilaga I. Nämnda myndigheter eller organ skall övervaka provet och vid godkänt resultat till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens. a) Yrkeskompetensbevis utfärdat på grundval av deltagande i en utbildning och genomfört prov I enlighet med artikel 3.1 a i skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning anordnad av en körskola eller ett utbildningscentrum som godkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I, nedan kallat godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga ämnen som avses i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I tas upp. Utbildningen skall avslutas med godkänt resultat i det prov som avses i avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga I. Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna provet, som syftar till att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå i ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1 i bilaga I. Nämnda myndigheter eller organ skall övervaka provet och vid godkänt resultat till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens. Or. it AM\ doc 5/19 PE /3-23

6 Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 7 Artikel 6, punkt 2, stycke 1 I enlighet med artikel 3.2 skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning vid ett godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga de ämnen som avses i avsnitt 1 i bilaga I tas upp. I enlighet med artikel 3.2 skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning anordnad av en körskola eller ett godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga de ämnen som avses i avsnitt 1 i bilaga I tas upp. Or. it Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig PE /3-23 6/19 AM\ doc

7 tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 8 Artikel 6, punkt 1 1. Yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens a) Yrkeskompetensbevis utfärdat på grundval av deltagande i en utbildning och genomfört prov I enlighet med artikel 3.1 a i skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning vid ett utbildningscentrum som godkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I, nedan kallat godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga ämnen som avses i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I tas upp. Utbildningen skall avslutas med godkänt resultat i det prov som avses i avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga I. Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna provet, som syftar till att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå i ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1 i bilaga I. Nämnda myndigheter eller organ skall övervaka provet och vid godkänt resultat till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om 1. Yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens a) Yrkeskompetensbevis utfärdat på grundval av deltagande i en utbildning och genomfört prov I enlighet med artikel 3.1 a skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning vid ett utbildningscentrum som godkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I, nedan kallat godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga ämnen som avses i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I tas upp. Utbildningen skall avslutas med godkänt resultat i det prov som avses i avsnitt 2 punkt 2.2 i bilaga I. Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna provet, som syftar till att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå i ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1 i bilaga I. Nämnda myndigheter eller organ skall övervaka provet och vid godkänt resultat till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om AM\ doc 7/19 PE /3-23

8 uppnådd grundläggande kompetens. b) Yrkeskompetensbevis utfärdat på grundval av genomförda prov I enlighet med artikel 3.1 a ii skall medlemsstaterna kräva att aspiranten uppnår godkända resultat i de teoretiska och praktiska prov som avses i avsnitt 2 punkt 2.2 i bilaga I. Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna dessa prov, som syftar till att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå i samtliga ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1 i bilaga I. Nämnda myndigheter eller organ skall övervaka provet och vid godkänt resultat till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens. uppnådd grundläggande kompetens. Det yrkeskompetensbevis som ges en förare i form av en kod på körkortet eller ett kvalifikationsbevis skall garantera att innehavaren har deltagit i yrkesutbildning och är en kvalificerad förare. Att utfärda ett yrkeskompetensbevis enbart på grundval av ett test skulle devalvera hela tanken om yrkesutbildning och bättre kvalificerade yrkesförare. Det finns en risk för att det endast skulle bli ett utvidgat körkort utan någon värdeökning, och att det skulle vara diskriminerande mot förare som deltagit i en seriös utbildning. Tredje man skulle inte kunna veta om föraren deltagit i utbildningar eller bara klarat ett prov. Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 9 Artikel 7, stycke 2 Utbildningen skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I. Om föraren byter företag skall hänsyn tas till fortutbildning som redan genomgåtts. Utbildningen skall anordnas av en körskola eller ett godkänt utbildningscentrum i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I. Om föraren byter företag skall hänsyn tas till fortutbildning som redan genomgåtts. Or. it PE /3-23 8/19 AM\ doc

9 Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 10 Artikel 7, stycke 3 Syftet med fortbildningen skall vara att fördjupa kunskaperna i och repetera vissa av de ämnen som avses i avsnitt 1 i bilaga I. Syftet med fortbildningen skall vara att fördjupa kunskaperna i och repetera vissa av de ämnen som avses i avsnitt 1 i bilaga I. Vidareutbildning skall ges under arbetstid i enlighet med lagstiftningen i varje medlemsstat. Med tanke på de beslut Europaparlamentet nyligen fattat om körtid och viloperioder för yrkesförare är det absolut nödvändigt att garantera att vidareutbildning eller fortbildning ges under arbetstid. Parlamentet utvidgade inte veckovilan (numera 45 timmar), utan återinförde trots kommissionens förslag en veckovila på 36 timmar, som skall tas ut i förarens hem. Med en så begränsad viloperiod måste man se till att yrkesförare inte genomgår utbildning under viloperioder. AM\ doc 9/19 PE /3-23

10 Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 11 Artikel 8, punkt 1 1. Efter fortbildningen enligt artikel 7 skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det godkända utbildningscentrumet till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om fortbildning. 1. Efter fortbildningen enligt artikel 7 skall medlemsstaternas behöriga myndigheter, körskolan eller det godkända utbildningscentrumet till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om fortbildning. Or. it Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 12 Artikel 13 Rapport Kommissionen skall senast den...* till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna en rapport Utvärdering Kommissionen skall inom tre år efter det att detta direktiv trätt i kraft utvärdera hur effektivt det är för att nå en hög enhetlig standard på utbildningen av förare i hela PE / /19 AM\ doc

11 som innehåller en första bedömning av genomförandet av detta direktiv, särskilt i fråga om likvärdigheten mellan de olika system för förvärvande av grundläggande kompetens som anges i artikel 3. Denna rapport skall vid behov åtföljas av lämpliga förslag. * Åtta år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. gemenskapen och i synnerhet med hänsyn till kraven i detta direktiv på utbildningslängden. På basis av resultaten från utvärderingen, och om det kan anses motiverat, skall kommissionen lägga fram ett förslag om ändring av detta direktiv. En utvärdering av direktivet efter åtta år är mycket sent. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 13 Artikel 14, punkt 1, fotnot** ** Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. ** Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. Enligt rådets gemensamma ståndpunkt skulle detta direktiv endast omfatta nya förare som börjar arbeta fem år (passagerartransport) eller sex år (godstransport) efter att direktivet har trätt i kraft. Med tanke på dagens säkerhetsproblem, bristen på erkänsla för föraryrket och följaktligen dess ringa attraktionskraft, är denna tid alltför lång. AM\ doc 11/19 PE /3-23

12 Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 14 Artikel 14, punkt 2, fotnoterna * och ** * Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. ** Sex år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. * Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. ** Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. Enligt rådets gemensamma ståndpunkt skulle detta direktiv endast omfatta nya förare som börjar arbeta fem år (passagerartransport) eller sex år (godstransport) efter att direktivet har trätt i kraft. Med tanke på dagens säkerhetsproblem, bristen på erkänsla för föraryrket och följaktligen dess ringa attraktionskraft, är denna tid alltför lång. Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 15 Bilaga I, Avsnitt 2, punkt 2.1, stycke 3 Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare kan genomföra högst åtta av de tjugo timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid en körskola eller ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare kan genomföra högst åtta av de tjugo timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. Or. it PE / /19 AM\ doc

13 Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 16 Bilaga I, Avsnitt 2, punkt Alternativet med deltagande i utbildning och genomförande av prov Utbildning för grundläggande kompetens skall omfatta undervisning i samtliga de ämnen som återfinns i förteckningen i avsnitt 1. Längden på utbildningen för grundläggande kompetens skall uppgå till 280 timmar. Varje aspirant skall köra individuellt minst tjugo timmar med ett fordon i den berörda kategorin som åtminstone uppfyller kraven för testfordon i direktiv 91/439/EEG. Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare kan 2.1. Deltagande i utbildning och genomförande av prov Utbildning för grundläggande kompetens skall omfatta undervisning i samtliga de ämnen som återfinns i förteckningen i avsnitt 1. Längden på utbildningen för grundläggande kompetens skall uppgå till 420 timmar. Varje aspirant skall köra individuellt minst fyrtio timmar med ett fordon i den berörda kategorin som åtminstone uppfyller kraven för testfordon i direktiv 91/439/EEG. Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare kan AM\ doc 13/19 PE /3-23

14 genomföra högst åtta av de tjugo timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. För förare enligt artikel 5.5 skall utbildningslängden för grundläggande kompetens uppgå till 70 timmar, varav fem timmar skall utgöras av individuell körning. När utbildningen avslutats skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det organ som dessa utsett pröva förarens kunskapsnivå skriftligt eller muntligt. Provet skall omfatta minst en fråga inom varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1. genomföra högst femton av de fyrtio timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. För förare enligt artikel 5.5 skall utbildningslängden för grundläggande kompetens uppgå till 140 timmar, varav tio timmar skall utgöras av individuell körning. När utbildningen avslutats skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det organ som dessa utsett pröva förarens kunskapsnivå. Provet skall omfatta minst en fråga inom varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1. De förslag från kommissionen som parlamentet godkände vid första behandlingen om utbildningarnas längd bör återinföras. Att motta ett yrkeskompetensbevis efter endast åtta veckors utbildning eller till och med utan någon utbildning alls och att endast ha klarat ett prov räcker inte för att verkligen förbättra säkerheten och främja erkänslan för ett yrke samt dess profil. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 17 Bilaga I, Avsnitt 2, punkt 2.2, rubrik 2.2. Alternativet med prov 2.2. Prov PE / /19 AM\ doc

15 De förslag från kommissionen som parlamentet godkände vid första behandlingen om utbildningarnas längd bör återinföras. Att motta ett yrkeskompetensbevis efter endast åtta veckors utbildning eller till och med utan någon utbildning alls och att endast ha klarat ett prov räcker inte för att verkligen förbättra säkerheten och främja erkänslan för ett yrke samt dess profil. Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 18 Bilaga I, Avsnitt 3, stycke 3 Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare får genomföra högst fyra av de tio timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid en körskola eller ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare får genomföra högst fyra av de tio timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. Or. it Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet AM\ doc 15/19 PE /3-23

16 till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. Ändringsförslag från Ewa Hedkvist Petersen Ändringsförslag 19 Bilaga I, Avsnitt 3 Utbildning för snabbförvärvad grundläggande kompetens skall omfatta undervisning i samtliga de ämnen som återfinns i förteckningen i avsnitt 1. Längden på utbildningen skall uppgå till 140 timmar. Varje aspirant skall köra individuellt minst 10 timmar med ett fordon i den berörda kategorin som åtminstone uppfyller kraven för testfordon i direktiv 91/439/EEG. Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare får genomföra högst fyra av de tio timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. För förare enligt artikel 5.5 skall utbildningslängden för snabbförvärvad grundläggande kompetens uppgå till 35 timmar, varav två och en halv timme skall utgöras av individuell körning. När utbildningen avslutats skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det organ som dessa utsett pröva förarens kunskapsnivå skriftligt eller muntligt. Provet skall omfatta minst en fråga inom varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1. Utbildning för snabbförvärvad grundläggande kompetens skall omfatta undervisning i samtliga de ämnen som återfinns i förteckningen i avsnitt 1. Längden på utbildningen skall uppgå till 210 timmar. Varje aspirant skall köra individuellt minst 20 timmar med ett fordon i den berörda kategorin som åtminstone uppfyller kraven för testfordon i direktiv 91/439/EEG. Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare får genomföra högst åtta av de tjugo timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet. För förare enligt artikel 5.5 skall utbildningslängden för snabbförvärvad grundläggande kompetens uppgå till 70 timmar, varav fem timmar skall utgöras av individuell körning. När utbildningen avslutats skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det organ som dessa utsett pröva förarens kunskapsnivå skriftligt eller muntligt. Provet skall omfatta minst en fråga inom varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1. PE / /19 AM\ doc

17 Fyra veckors utbildning är alltför kort, även för en snabbförvärvad utbildning. Se även motiveringen till avsnitt 2. Ändringsförslag från Rijk van Dam och Karla M.H. Peijs Ändringsförslag 20 Bilaga I, Avsnitt 1, punkt 3.2a (ny) 3.2.a Målsättning: Förmåga att förebygga brottslighet. Förebyggande av brottslighet: allmän information, följder för förare, tekniska och andra förebyggande åtgärder, kontrollista, lagstiftning om transportföretagets ansvar. Enligt det beslut som fattades av rådet (rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänst) om kampen mot allvarlig, organiserad brottslighet (Luxemburg den oktober 2002) bör förare inte endast utbildas i att förebygga olaglig invandring, utan även i att förebygga (organiserad) brottslighet, eftersom detta håller på att bli ett allvarligt problem (för hela Europa). Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 21 Bilaga I, Avsnitt 4 Obligatoriska fortbildningskurser skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum. Längden på en sådan kurs skall uppgå till 35 timmar vart femte år och fördelas på perioder på minst sju timmar. Obligatoriska fortbildningskurser skall anordnas av en körskola och ett godkänt utbildningscentrum. Längden på en sådan kurs skall uppgå till 35 timmar vart femte år och fördelas på perioder på minst sju timmar. Or. it AM\ doc 17/19 PE /3-23

18 Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. Ändringsförslag från Rijk van Dam Ändringsförslag 22 Bilaga I, Avsnitt 4 Obligatoriska fortbildningskurser skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum. Längden på en sådan kurs skall uppgå till 35 timmar vart femte år och fördelas på perioder på minst sju timmar. Obligatoriska fortbildningskurser skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum. Längden på en sådan kurs skall uppgå till 35 timmar vart femte år och fördelas på perioder på minst sju timmar. Sådan fortbildning kan tillhandahållas med hjälp av en avancerad simulator. I syfte att göra ändringsförslag 2 från föredraganden förenligt med den gemensamma ståndpunkten. PE / /19 AM\ doc

19 Ändringsförslag från Giorgio Lisi Ändringsförslag 23 Bilaga I, Avsnitt 5, punkt 5.2.3, stycke 2 Det godkända utbildningscentrumet skall garantera att lärarna har god kännedom om de senaste bestämmelserna och utbildningskraven. Inom ramen för ett särskilt urvalsförfarande skall utbildarna ha dokumenterad kännedom om undervisningsmaterialet och undervisningsmetoder. När det gäller den praktiska delen av utbildningen skall utbildarna, i likhet med körskollärare som utbildar förare för tunga fordon, ha dokumenterad erfarenhet från föraryrket eller motsvarande förarerfarenhet. Det godkända utbildningscentrumet skall garantera att lärarna har god kännedom om de senaste bestämmelserna och utbildningskraven. Inom ramen för ett särskilt urvalsförfarande skall utbildarna ha dokumenterad kännedom om undervisningsmaterialet och undervisningsmetoder. När det gäller den praktiska delen av utbildningen skall utbildarna ha enligt nationell lagstiftning dokumenterad erfarenhet som kvalificerade körskollärare, särskilt för förare av tunga fordon. Or. it Eftersom det inte krävs körkort för den grundläggande utbildningen och det ändå behövs en uttömmande beskrivning av kraven på förarnas yrkeskompetens inom deras utbildning, kan man inte bortse från körskolorna, som finns över hela gemenskapens territorium och i tredje land (med särskild hänvisning till kandidatländerna). Körskolorna omfattas redan av offentlig tillsyn, uppfyller särskilda krav på tekniskt kunnande och är inlemmade i det socio-ekonomiska nätet (sedan betydligt mer än ett halvt sekel; alltsedan dess har deras uppgift bestått i att tillhandahålla körundervisning och trafikundervisning.) Å andra sidan vilket även framgår av kommissionens kommentarer i den gemensamma ståndpunkten omfattar den typ av utbildning som anges i direktivet nästan mer än 90 procent av den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att erhålla eller förlänga giltigheten för ett körkort (och eventuella specialiseringar) för fordon som används för yrkesmässig och industriell transport. Direktivets utbildningscentrum skulle således generellt ändå komma att ersättas av körskolor. Situationen skulle lätt erbjuda möjlighet till missbruk då grundläggande kunskap m.m. om detta område tillhandahålls, medräknat eventuella uppdateringskurser (t.ex. för att återfå poäng), och detta skulle naturligtvis få allvarliga följder för sysselsättningen och de små och medelstora företagen. Slutligen är det klart att de grundläggande villkor som uppställts för utbildningscentrumen och deras lärare i det stora hela är identiska med de villkor som körskolorna och deras lärare/instruktörer redan i hög grad uppfyller. AM\ doc 19/19 PE /3-23

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 02.02.2001 KOM(2001) 56 slutlig 2001/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om utbildning av yrkesförare för gods- eller och persontransport

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) 0000000EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 31 mars 2004 PE 340.787/1-10 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till betänkande (PE 340.787) Hans Blokland Batterier och

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 1 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0015 (COD) 5671/17 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 1 februari 2017 till: TRANS 28 CODEC 107 MI 91 EDUC 32 Jordi

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

18 Internationell utblick

18 Internationell utblick Gällande rätt 18 Internationell utblick I detta kapitel redovisar utredningen några internationella rättsakter och gällande författningar som utgör grunden för författningsförslagen, och som utredningen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 2003/0252(COD) 16 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet för regionalpolitik,

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Plenarhandling 28 november 2001 SLUTLIG VERSION A5-0430/2001 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods-

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 18 november 2003 PE 333.051/12-30 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-30 Förslag till betänkande (PE 333.051) Olle Schmidt Mervärdesskatt på tjänster som

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Utbildningssystem för jurister i EU Lettland

Utbildningssystem för jurister i EU Lettland Utbildningssystem för jurister i EU Lettland Informationen har lämnats av Latvijas Zvērinātu advokātu padome (rådet för auktoriserade advokater) April 2014 BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 226/4 10.9.2003 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 13 februari 2004 PE 337.066/12-17 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-17 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 337.066) Horst Schnellhardt

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 2. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 2. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER DEL 2 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE. 2006-03-24 Dnr 11113-2006. Serienummer 2006:5

RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE. 2006-03-24 Dnr 11113-2006. Serienummer 2006:5 Beräkning av antagen pensionsbehållning när den avlidne har arbetat i ett annat medlemsland inom EU/EES eller i Schweiz och försäkringsperioder fullgjorda i dessa länder beaktas Försäkringskassans ställningstagande

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:80. Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Regeringens proposition 2011/12:80. Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Prop. 2011/12:80 Regeringen överlämnar denna proposition till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0057/2005 18.3.2005 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2017/0015(COD) 24.5.2017 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Skäl 4 (4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0101/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer