EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (KOM(2001) 38 C5-0031/ /0023(COD)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: Astrid Lulling PR\ doc PE

2 Teckenförklaring * Samrådsförfarandet majoritet av de avgivna rösterna **I Samarbetsförfarandet (första behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna **II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten *** Samtyckesförfarandet majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och artikel 7 i EU-fördraget ***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna ***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten ***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det gemensamma utkastet (Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit.) Ändringsförslag till lagtexter Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för att markera ord eller textavsnitt som man tycker bör korrigeras innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en språkversion har uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda tekniska avdelningar för godkännande. PE /15 PR\ doc

3 INNEHÅLL Sida PROTOKOLLSIDA... 4 FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT... 5 FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION MOTIVERING YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR PR\ doc 3/15 PE

4 PROTOKOLLSIDA Med en skrivelse av den 25 januari 2001 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med artikel i EG-fördraget, ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (KOM(2001) /0023(COD)). Vid plenarsammanträdet den 12 februari 2001 tillkännagav talmannen att detta förslag hänvisats till utskottet för ekonomi och valutafrågor, som utsetts till ansvarigt utskott (C5-0031/2001). Vid plenarsammanträdet den 6 februari 2001 tillkännagav talmannen att detta förslag även hänvisats till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och till budgetutskottet den 27 februari 2001, till utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor den 12 mars 2001 samt till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi den 21 mars 2001 vilka samtliga utsetts till rådgivande utskott. Vid utskottssammanträdet den 27 februari 2001 utsåg utskottet för ekonomi och valutafrågor Astrid Lulling till föredragande. Vid utskottssammanträdet/utskottssammanträdena den... (och...) behandlade utskottet kommissionens förslag och förslaget till betänkande. Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) förslaget till lagstiftningsresolution med... röster för,... röster emot och... nedlagda röster. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen:... (ordförande/ordförande för sammanträdet),... (och...), (vice ordförande),... (föredragande),..., (suppleant för...),... (suppleant för... i enlighet med artikel i arbetsordningen),... och... Yttrandet (Yttrandena) från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (och utskottet för...) återges i betänkandet. (Utskottet för... beslutade den att inte avge något yttrande. Betänkandet ingavs den... Fristen för att inge ändringsförslag kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken betänkandet skall behandlas. PE /15 PR\ doc

5 FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (KOM/2001) 38 C5-0031/ /0023(COD)) Förslaget ändras på följande sätt: Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringar Ändringsförslag 1 Skäl 6 (6) Införandet av den gemensamma valutan kommer att få stora följder för finansbranschens struktur och för de gränsöverskridande kapitalflödena, vilket ytterligare visar på viken av information om konkurrenskraft och internationalisering. (6) Införandet av den gemensamma valutan kommer att få stora följder för finansbranschens struktur och för de gränsöverskridande kapitalflödena, vilket ytterligare visar på vikten av information om konkurrenskraft, inre marknaden och internationalisering. Eftersom ett av de främsta målen för detta förslag är att samla in uppgifter som möjliggör en bedömning av utvecklingen på den inre marknaden för finansiella tjänster, är det nödvändigt att i detta skäl om införandet av den gemensamma valutan specificera dess inverkan på utvecklingen av den inre marknaden. Den inre marknaden utgör bara en del av företagens internationella verksamhet vad beträffar de berörda finansiella tjänsterna. Ändringsförslag 2 Artikel 3, punkt 7 "7. Resultaten för rubrikerna , och skall delas upp på följande miljöområden: Skydd av atmosfär och klimat, Avloppshantering, Avfallshantering, Skydd av jord och grundvatten, Skydd av biologisk mångfald och av landskap samt Övrig "7. Resultaten för rubrikerna , och skall delas upp på följande miljöområden: Skydd av atmosfär och klimat, Avloppshantering, Avfallshantering samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Resultaten avseende miljöområdena skall delas upp 1 EGT C x. PR\ doc 5/15 PE

6 miljöskyddsverksamhet. Resultaten avseende miljöskydd skall delas upp ned till den tvåsiffriga nivån i NACE Rev. 1 (huvudgrupp) utom för Skydd av jord och grundvatten och Skydd av biologisk mångfald och av landskap. Resultaten för rubrikerna Skydd av jord och grundvatten och Skydd av biologisk mångfald och av landskap skall delas upp ned till den ensiffriga nivån i NACE Rev. 1 (avdelning)." ned till den tvåsiffriga nivån i NACE Rev. 1 (huvudgrupp)." Studien av de olika delarna i miljöområdet "övrig miljöskyddsverksamhet" kommer att bli föremål för genomförandebestämmelser. Det är förmodligen för tidigt att införa en detaljerad uppdelning av detta område i förordningen. Ändringsförslag 3 Bilaga 6, avsnitt 4, led iii (iii) Uppgifter om internationalisering (iii) Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering Det skulle bli tydligare om man särskilt angav att uppgifterna som är uppräknade under denna rubrik också kommer att utnyttjas för att bedöma utvecklingen av den inre marknaden för kreditföretag. I själva verket utgör utvecklingen av den inre marknaden bara en del av företagens internationella verksamhet vad beträffar de berörda finansiella tjänsterna. Ändringsförslag 4 Bilaga 6, avsnitt 4, led iii Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EESländer) Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster från dotterbolag (i länder utanför EES) Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att tillhandahålla tjänster (i länder utanför EES) Frivillig uppgift Frivillig uppgift Frivillig uppgift Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EESländer) Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster från dotterbolag (i länder utanför EES) Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att tillhandahålla tjänster (i länder utanför EES) PE /15 PR\ doc

7 Variablerna från kreditinstituten om räntor som tjänats in genom friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EES-länder liksom i länder utanför EES) samt intjänande räntor från dotterbolag kommer att vara absolut nödvändiga för att man skall kunna bedöma utvecklingen av den inre marknaden och kreditinstitutens närvaro på det internationella planet, och kan alltså inte vara frivilliga. Ändringsförslag 5 Bilaga 6, avsnitt 4, led iii Uppgifter om sysselsättning Uppgifter om sysselsättning Antal sysselsatta kvinnor Antal kvinnliga löntagare På grund av den snabba utvecklingen inom kreditinstitutområdet (införande av ny teknik, avskaffande av mellanhänder, etc.) har man kunnat notera en förändring i kraven för att få anställning vid dessa finansiella institut. Det är nödvändigt att ha tillgång till siffror för att kunna mäta inflytandet från dessa utvecklingstendenser på sysselsättningen inom varje område. Ändringsförslag 6 Bilaga 7, avsnitt 4, punkt Antal pensionssystem Frivillig uppgift Obligationer och andra värdepapper med Frivillig fast avkastning uppgift Antal pensionssystem Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning Dessa variabler är absolut nödvändiga för att bedöma utvecklingen inom pensionsfondsområdet och för att möjliggöra en jämförelse mellan pensionsfondssystemen och deras investeringspolitik i medlemsstaterna. PR\ doc 7/15 PE

8 Ändringsförslag 7 Bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2 Uppgifter om internationalisering Totala investeringar uppdelade efter valuta Frivillig uppgift Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering Antal företag med medlemmar i andra EES-länder Totala investeringar uppdelade efter valuta Geografisk fördelning av antalet medlemmar efter kön Den inre marknaden utgör endast en del av internationaliseringen. Eftersom de uppräknade variablerna också används för att utvärdera utvecklingen på den inre marknaden, är det nödvändigt att ange detta. Investeringarna uppdelade efter valuta innehåller viktig information, i synnerhet den inverkan som införandet av den gemensamma valutan har. Variablerna och som också ingår i avsnitt 9 (variabler som skall bli föremål för pilotstudier) är absolut nödvändiga för att man skall kunna mäta utvecklingen på den inre marknaden efter antagandet av det direktiv som föreslagits av kommissionen i oktober 2000 om tjänstepensionsinstituts verksamhet (KOM(2000) 507) och det är följaktligen nödvändigt att införa dem bland de obligatoriska variablerna. PE /15 PR\ doc

9 Ändringsförslag 8 Bilaga 7, avsnitt 9, stycke 2 Kod Rubrik Kod Rubrik Antal företag med medlemmar i andra EES-länder Antal företag med aktiva medlemmar i andra EES-länder Geografisk fördelning av antalet medlemmar Geografisk fördelning av antalet medlemmar i förmånsbestämda system Geografisk fördelning av antalet medlemmar i avgiftsbestämda system Geografisk fördelning av antalet medlemmar i kombinerade system Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar Geografisk fördelning av antalet medlemmar med uppskjuten pensionering Geografisk fördelning av antalet pensionerade Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot en härledd pension Antal företag med aktiva medlemmar i andra EES-länder Geografisk fördelning av antalet medlemmar i förmånsbestämda system Geografisk fördelning av antalet medlemmar i avgiftsbestämda system Geografisk fördelning av antalet medlemmar i kombinerade system Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar Geografisk fördelning av antalet medlemmar med uppskjuten pensionering Geografisk fördelning av antalet pensionerade Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot en härledd pension Detta ändringsförslag är den logiska följden av ändringsförslag nr 7. Ändringsförslag 9 Bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2 Övriga uppgifter Övriga uppgifter Antalet kvinnliga medlemmar Införandet av en variabel om antalet kvinnor som är medlemmar av en pensionsfond är absolut nödvändig för att utvärdera i vilken utsträckning kvinnor redan är täckta av andra pelarens tilläggspensionssystem. PR\ doc 9/15 PE

10 FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (KOM(2001) 38 C5-0031/ /0023(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, (KOM(2001) 38) 1, med beaktande av artikel i EG-fördraget, i enlighet med vilken kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0031/2001), med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet (yttrandena) från utskottet... (och utskottet för) (A5-0000/2001). 1. Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet, 2. uppmanar kommissionen att på nytt höra parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt, 3. uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 EGT C. PE /15 PR\ doc

11 MOTIVERING INLEDNING Rådets förordning nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (förordning SFS), som utgör en av de främsta rättsliga grunderna för statistik rörande företagen inom Europeiska unionen, antogs i december 1996 och har steg för steg tillämpats sedan dess. Denna grundläggande förordning för företagsstatistik har redan kompletterats av en extra modul rörande statistik för försäkringstjänster i februari 1998 (antagen som rådets förordning nr 410/98 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer). Kommissionens förslag syftar till att komplettera förordningen om statistik rörande företagsstrukturer inom områdena för kreditinstitut, pensionsfonder, annan finansförmedling (investeringsföretag, gemensamma fonder, leasing, företag (andra än kreditinstitut) som är specialiserade för hypotekslån eller lån till konsumtion, ), stödtjänster till finansiell verksamhet (portföljförvaltning, administration inom finansmarknaderna, mäklare och aktörer inom försäkringsområdet, ) och miljön för (enbart) industriell verksamhet. I allmänhet har detta förslag blivit väl mottaget av flera kommittéer (Kommittén för det statistiska programmet, Kommittén för valuta-, finans och betalningsbalansstatistik, Rådgivande bankrörelsekommittén, Kommittén för banktillsyn, Försäkringskommittén). Förslaget har blivit föremål för grundliga diskussioner inom flera arbetsgrupper och de huvudsakliga nyttjarna har rådfrågats under utarbetandet av förslaget. Statistik rörande företagsstrukturer inom områdena för kreditinstitut, pensionsfonder och andra finansiella tjänster är nödvändig för utvecklingen av den inre finansiella marknaden, förstärkningen av makroekonomisk statistik och övervakningen av det finansiella systemets stabilitet inom EU. Meddelandet från kommissionen Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan från maj 1999 understryker den grundläggande betydelsen av en effektiv inre finansmarknad. Uppgifterna om utgifterna för industrins miljöskydd är ett nyckelinstrument som gör det möjligt för politikerna att utvärdera kostnaderna för anpassningen till miljöföreskrifterna, inbegripet följderna för företagets konkurrenskraft, och om "förorenaren betalar". Att disponera över fullständiga, harmoniserade och uppdaterade uppgifter om miljöutgifterna skulle förbättra utarbetandet och genomförandet av miljöförordningarna och skulle bidra till att nå en hög nivå för miljöskyddet till en lägre kostnad. KOMMISSIONENS FÖRSLAG Artikel 1 Förordningen om statistik rörande företagsstrukturer (förordning SFS) som för närvarande är i kraft innehåller bilagor med mer detaljerad information om industri-, bygg-, handels- och försäkringssektorerna (bilagorna 2, 3, 4 och 5). Man har bedömt att kreditinstituts- och pensionsfondsbranscherna nu har uppnått en mognadsnivå som berättigar dem att bli föremål för extra sektoriella bilagor. I artikel 1 i förslaget till förordning läggs bilaga 6 och 7 till PR\ doc 11/15 PE

12 förordning nr 58/97. Dessa bilagor innehåller en förteckning över variabler som ger en fullständig uppfattning om kreditinstitutens och pensionsfondernas verksamhet. Statistiken i bilaga 6 och 7 skall lämnas från och med referensåret Resultaten skall översändas inom högst tio månader räknat från slutet av referensåret för bilaga 6 och högst tolv månader för bilaga 7. Artikel 2 Förordning SFS har även en horisontell modul (=bilaga 1) som innehåller ett begränsat antal huvudsakliga variabler (t.ex. antal företag, produktionsvärde, förädlingsvärde till faktorkostnad, antalet löntagare, ) och som täcker ett stort antal ekonomiska verksamheter (från industriell verksamhet till tjänster för företagen). I artikel 2 i förslaget till förordning införs de andra verksamheterna inom finansförmedling (som ingår i grupp 65.2 i NACE: investeringsföretag, gemensamma fonder, leasing, företag (andra än kreditinstitut) som är specialiserade för hypotekslån eller lån till konsumtion, ), pensionsfondsverksamhet (som ingår i undergrupp i NACE) och stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkringar (som ingår i huvudgrupp 67 i NACE: portföljförvaltning, administration inom finansmarknaderna, mäklare och aktörer inom försäkringsområdet, ) inom denna horisontella modul. I syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett varsamt sätt införa den nya statistiken för finansverksamheterna har det första obligatoriska referensåret och tidsfristen för översändandet lämnats öppna och kommer att bli föremål för ett kommittéförfarande. Artikel 3 Förslaget föreskriver slutligen i artikel 3 ett obligatoriskt införande, i bilaga 2 till förordning SFS (industrisektorn), av två extra variabler om utgifter för miljöskydd, nämligen "investeringar i integrerad teknologi" och "totalsumman för kostnader för miljöskydd". Variabeln om "investeringar i integrerad teknologi" skall sammanställas varje år medan "totalsumman för kostnader för miljöskydd" skall översändas vart tredje år. Miljövariablerna skall uppdelas ned till den tvåsiffriga nivån i NACE Rev. 1 (huvudgrupp) inom sektionerna C, D och E och ned till den tresiffriga nivån i NACE Rev. 1 (grupp) för huvudgrupperna 21, 23 och 24. Resultaten för "miljövariablerna" ( , och ) skall dessutom delas upp på följande fyra miljöområden: Skydd av atmosfär och klimat, Avloppshantering, Avfallshantering, samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Den särskilda uppdelningen för miljöområdena "Biologisk mångfald och landskap" samt "Skydd av jord och grundvatten" kommer att bli föremål för en pilotstudie. Det första obligatoriska referensåret är För variablerna "investeringar i integrerad teknologi" och "totalsumman för kostnader för miljöskydd" föreskriver detta förslag en extra övergångsperiod på tre år utöver den normala övergångsperioden på fyra år som för närvarande föreskrivs i bilaga 2 till förordning SFS för variablerna i denna bilaga. KRITISK BEDÖMNING Målen i förslaget till förordning är berömvärda. (1) Analys av kreditinstitutens och pensionsfondernas särskilda variabler i syfte att möjliggöra en studie av utvecklingen av den inre marknaden för dessa verksamheter. (2) Utvidgning av tillämpningsområdet för bilaga 1 till förordning SFS till annan PE /15 PR\ doc

13 finansförmedling (investeringsföretag, gemensamma fonder, leasing, företag (andra än kreditinstitut) som är specialiserade för hypotekslån eller lån till konsumtion, ) och stödtjänster till finansiell verksamhet (portföljförvaltning, administration inom finansmarknaderna, mäklare och aktörer inom försäkringsområdet, ) i syfte att analysera strukturen och utvecklingen för företagens verksamheter inom denna sektor. Förslaget till förordning syftar till att möjliggöra upprättandet av statistik om företag för ett stort antal finansiella tjänster i EU som för närvarande inte är tillgängliga. Det möjliggör vidare att man åtgärdar en brist inom statistik rörande företagsstrukturer inom vilken finansiella tjänster delvis inte varit täckta. Eftersom betydelsen av de finansiella tjänsterna fortsätter att växa, är det viktigt att kunna jämföra de finansiella tjänsterna med andra verksamheter. Förslaget till förordning tjänar också till att förbättra tillgången till de uppgifter som används för att sammanställa nationalräkenskaper och annan närstående statistik. (3) Införande av variablerna för utgifterna för miljöskydd i bilagan om industrisektorn till förordningen om statistik rörande företagsstrukturer i syfte att garantera insamlingen av ett minimum av de uppgifter nyttjarna behöver, samtidigt som man minimerar bördan för de undersökta företagen. Föredraganden vill också betona de andra mycket positiva delarna i förslaget: - Frivillig insamling av uppgifter inom området för kreditinstitut och pensionsfonder (organiserad från referensåret 1997) och pilotstudier när det gäller annan finansförmedling och finansiella stödtjänster har visat att den insamling av statistik som föreskrivs i förordningen är möjlig utan att den medför alltför stora extrakostnader för uppgiftslämnarna. - Eftersom detta förslag i stor omfattning bygger på förvaltningskällor för sammanställning av strukturell företagsstatistik i finanssektorn, kommer antalet ytterligare uppgifter som måste samlas in från företagen att uppgå till ett begränsat antal. De nödvändiga uppgifterna för att utarbeta den begärda statistiken samlas ofta redan in i samband med den ekonomiska kontrollen av dessa verksamheter. I själva verket kommer inga ytterligare uppgifter att behöva insamlas i vissa medlemsstater. - För variablerna som hör samman med kreditinstitutens redovisningsuppgifter för resultaträkningen och balansräkningen kan hänvisning göras till direktiv 86/635 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut. - Kommissionens förslag från oktober 2000 till direktiv om tjänstepensionsinstituts verksamhet KOM(2000) 507 underlättar insamlandet av de uppgift om pensionsfonder som föreskrivs i bilaga 7 eftersom det ger upphov till att det skapas kraftfullare förvaltningskällor. - Införande av annan finansförmedling (investeringsföretag, gemensamma fonder, leasing, företag (andra än kreditinstitut) som är specialiserade för hypotekslån eller lån till konsumtion, ) och stödtjänster till finansiell verksamhet (portföljförvaltning, administration inom finansmarknaderna, mäklare och aktörer inom försäkringsområdet, låneverksamhet ) skulle kunna ge upphov till en merkostnad för PR\ doc 13/15 PE

14 arbetet i vissa medlemsstater. I syfte att undvika en alltför betydande merkostnad för uppgiftslämnarna liksom för de berörda företagen, föreskrivs i förslaget att denna verksamhet införs på ett mycket flexibelt sätt i bilaga 1 till förordning 58/97. I själva verket har inte det första obligatoriska referensåret och tidsfristen för överföringen ännu fastställts utan kommer att bli föremål för ett kommittéförfarande. - När det gäller information som ännu inte är tillgänglig på nationell nivå inom befintliga system, får medlemsstaterna enligt artikel 6 i SFS-förordningen använda olika informationskällor. I många fall möjliggör befintliga förvaltningskällor en uppskattning av god kvalitet. Medlemsstaterna får också avgöra om de vill göra stickprov bland de statistiska enheterna (företagen) eller skicka ut förkortade frågeformulär (i synnerhet för annan finansförmedling och finansiella stödtjänster). - Förordningen förväntas öka kvaliteten och tillgången på statistik om kreditinstitutioner och pensionsfonder på gemenskapsnivå. Inom området för annan finansförmedling och finansiella stödtjänster, där ingen harmoniserad information finns tillgänglig för närvarande, kommer insamlingen av statistik att åtgärda en betydande informationsbrist. Tillgången till harmoniserad statistik för finansiella tjänster kommer inte bara att medföra en större insyn när det gäller den inre marknadens effektivitet och struktur utan också bättre resultat och ökad konkurrenskraft för företagen inom denna sektor. Allmänt sett ökar företagens konkurrenskraft om beslutsfattarna har tillgång till bättre information om företagen i andra medlemsstater. - Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknologi (integrerad teknologi) och Totala summan för kostnader för miljöskydd (de två extra variablerna för industrins kostnader för miljöskydd) är mycket viktiga delar av de totala utgifterna, och de torde öka framöver jämfört med investeringar i end-of-pipe-utrustning som är den enda obligatoriska variabeln för närvarande. Det finns från finansanalytikers sida en ökad efterfrågan på uppgifter om kostnader för miljöskydd. Som ett svar på detta har Europeiska kommissionen utarbetat en rekommendation till företagen om att denna information skall finnas tillgänglig i deras räkenskaper och årsredovisningar. Uppgifterna om kostnaderna för miljöskydd skall ingå i Eurostats kommande publikation om indikatorer för hållbar utveckling, som följer på FN:s kommission för hållbar utveckling och som ger samhällets svar på hur föroreningarna skall minskas. Dessa uppgifter skall likaså användas regelbundet för att utvärdera marknadsdimensionen från miljöprodukters och miljötjänsters synpunkt. - Den frivilliga insamlingen och de pilotstudier som genomförts i medlemsstaterna för variablerna "investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknologi (integrerad teknologi)" och "totala summan för kostnader för miljöskydd" visar att insamlingen av uppgifter för dessa huvudsakliga kostnadsvariabler kan förverkligas med en begränsad arbetsinsats från företagens sida. De mindre företagen kan som regel undantas från utfrågningarna. Deras inverkan på de totala utgifterna för miljöskydd är mycket begränsad. Föredraganden förblir inte desto mindre skeptisk till antalet frivilliga uppgifter som föreskrivs i bilaga 6 och 7, vilka dock verkar viktiga för utvärderingen av den inre marknadens utveckling och den övriga utvecklingen inom området kreditinstitut och pensionsfonder. PE /15 PR\ doc

15 Föredraganden lägger därför fram ändringsförslag 4, 5, 6, 7 och 8. Dessutom måste man betona förordningens betydelse när det gäller att garantera tillgång till statistik för att bedöma utvecklingen av den inre marknaden. Därför lägger föredraganden fram ändringsförslag 1 och 3. Slutligen föredrar föredraganden att man avstår från en detaljerad uppdelning inom området "Övrig miljöskyddsverksamhet" i artikel 3 eftersom denna snarast hör hemma under genomförandebestämmelser. PR\ doc 15/15 PE

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/2216(COS) 9 januari 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Fotgängarskydd Åtagande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2000/0336(COD) 2 maj 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.5.2013 COM(2013) 247 final 2013/0130 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 12 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0057/2005 18.3.2005 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 2 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för regionalpolitik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 28.7.2015 2014/0091(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om europeiska miljöräkenskaper Finansdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM (2013) 247 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens riktlinjer för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 1999/0010(COD) 3 maj 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden SLUTLIG VERSION A5-0055/2001 7 februari 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.11.2011 2011/0156(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2005/0811(CNS) 3.11.2005 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nomineringen av Lars Heikensten till uppdraget som ledamot av revisionsrätten

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014 EBA/GL/2014/06 18 juli 2014 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 1 EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner Riktlinjernas status 1. Detta

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.10.2009 2009/0806(CNS) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Konungariket Sveriges och Konungariket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 10 februari 2010 P7_TA-PROV(2010)02-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 439.055 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Jorgo Chatzimarkakis (PE412.301v01-00) Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (2008/2171(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik PRELIMINÄR VERSION 2003/0250(COD) 27 februari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, 22.5.2001 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001 av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder

Läs mer