ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete Omarbetning och ändring av 2004/114/EG och 2005/71/EG {COM(2013) 151 final} {SWD(2013) 77 final} SV SV

2 1. INLEDNING OCH POLITISKT SAMMANHANG I artikel 79 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ges EU uppgiften att utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att säkerställa en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna och en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i medlemsstaterna. Direktiv 2004/114/EG innehåller obligatoriska bestämmelser om inresa och vistelse för studerande som är tredjelandsmedborgare. Det är frivilligt för medlemsstaterna att tillämpa direktivet på elever, volontärer och oavlönade praktikanter. Om de studerande uppfyller villkoren har de rätt till uppehållstillstånd och vissa rättigheter i fråga om sysselsättning eller egenföretagande, som gör att de kan täcka en del av kostnaderna för sina studier och röra sig mellan olika medlemsstater i studiesyfte. I direktiv 2005/71/EG föreskrivs ett förenklat förfarande för beviljande av inresa och vistelse för forskare från tredjeländer som har undertecknat ett mottagningsavtal med ett forskningsorgan som godkänts av medlemsstaten. Mottagningsavtalet bekräftar att det finns ett giltigt forskningsprojekt, att forskaren har tillräcklig vetenskaplig kompetens för att slutföra det och att han eller hon har tillräckliga tillgångar och sjukförsäkring. Forskare får vistas i en annan medlemsstat som en del av sitt forskningsprojekt, och kan undervisa i enlighet med nationell lagstiftning. År 2011 lade kommissionen fram rapporter om genomförandet av dessa två direktiv till Europaparlamentet och rådet. Rapporterna visade att det fanns ett antal brister i direktiven. De befintliga direktiven, som antogs av rådet i samråd med Europaparlamentet, åtgärdar inte vissa av de svårigheter som sökande som vill komma till EU står inför, särskilt när det gäller viseringar. De nuvarande bestämmelserna ligger inte alltid helt i linje med de unionsprogram som inbegriper rörlighetsåtgärder och ger svaga rättssäkerhetsgarantier. De är otillräckligt klara eller bindande, särskilt för studerande. I genomföranderapporterna drogs därför slutsatsen att direktiven måste förbättras. Denna slutsats förstärks av det faktum att dagens politiska sammanhang skiljer sig kraftigt från situationen när direktiven antogs. Humankapitalet är en av Europas viktigaste tillgångar med tanke på Europa 2020-strategin och behovet av att säkerställa en smart och hållbar tillväxt för alla. Invandring från länder utanför EU är en källa till högkvalificerad arbetskraft, och särskilt studerande och forskare från tredjeland är grupper som är allt mer eftersökta. Ett eventuellt initiativ på området migration bör också ses i ett vidare sammanhang mot bakgrund av EU:s dialog och samarbete med tredjeländer när det gäller utrikespolitiska mål och extern migrationspolitik, enligt definitionen i EU:s övergripande strategi för migration och rörlighet. Att främja direkta personkontakter och uppmuntra insatser på utbildningsområdet är viktiga aspekter av denna politik runtom i världen, i synnerhet när det gäller länder i EU:s omedelbara grannskap och dess strategiska partner. Detta är ömsesidigt berikande genom de fördelar som kulturella, sociala och språkliga utbyten ger. Händelserna i södra Medelhavsområdet under de senaste månaderna bekräftar särskilt vikten av att utveckla starkare kontakter mellan människor och ge möjligheter till utbyten, särskilt för ungdomar. EU måste också förena sitt mål att främja forskares och studerandes möjligheter till inresa och vistelse i unionen med sitt åtagande att hjälpa de berörda utvecklingsländerna att hantera kompetensflykten inom vitala sektorer. PROBLEMFORMULERING 2

3 Det största problemet med de två direktiven rör tillstånden för tredjelandsmedborgare att resa in och vistas i EU (viseringar för längre vistelse och/eller uppehållstillstånd). De rättsliga bestämmelser är ofta komplicerade och otydliga. Förfarandena är omständliga och tillämpas inte alltid på ett rättvist eller konsekvent sätt. För de grupper (särskilt elever, praktikanter och volontärer) vars ansökan om inresa och vistelse enligt invandringsförfarandet måste inledas och underlättas av en organisation leder splittringen i EU till att det krävs stora resurser och mycket arbete. Detta beror på att man måste ta hänsyn till flera regelverk med ibland motstridiga bestämmelser. Även om rättigheterna för de berörda tredjelandsmedborgarna har förändrats genom antagandet av direktivet om ett kombinerat tillstånd finns det en risk att vissa grupper inte fullt ut omfattas av dess bestämmelser, på grund av befintliga begränsningar. De nuvarande bestämmelserna om invandring stödjer inte i tillräckligt hög grad de unionsprogram som inbegriper rörlighetsåtgärder, t.ex. Erasmus Mundus eller Marie Curie. Detta kan leda till problem med inreseförfaranden och rörligheten inom EU. Rörligheten inom EU är inte bara ett problem för de som omfattas av unionsprogram med rörlighetsåtgärder, utan mer generellt för studerande, forskare och avlönade praktikanter, eftersom bestämmelserna i direktiven om rörlighet inom EU inte går tillräckligt långt. Brister i förfarandegarantierna har också konstaterats. En brist är avsaknaden av bestämmelser om tidsfrister inom vilka ansökningar om tillstånd måste bedömas och beslut fattas av medlemsstaterna. När det gäller arbetsmarknaden har personer från tredjeländer med akademisk examen bristande möjligheter att söka efter arbetsmöjligheter efter examen. Samma sak gäller för forskare efter avslutade forskningsprojekt. Forskares familjemedlemmar garanteras inte tillträde till arbetsmarknaden. Studerande har ett begränsat tillträde under studierna, vilket hämmar deras förmåga att skaffa sig finansiering och bidra ekonomiskt. Slutligen har den nuvarande ramen ett begränsat tillämpningsområde när det gäller olika grupper av tredjelandsmedborgare. Den är frivillig för skolelever, volontärer och oavlönade praktikanter, vilket leder till stora skillnader i hur de olika grupperna omfattas av medlemsstaternas lagstiftning. Avlönade praktikanter samt au pairer omfattas inte av något regelverk på EU-nivå, trots att de möter liknande problem och deltar i liknande utbyten. Dessa grupper, särskilt au pairer, måste ges ett bättre skydd med hänsyn till deras särskilda sårbarhet som är knuten till det familjesammanhang inom vilket de arbetar. År 2010 kom omkring tredjelandsmedborgare till EU för utbildning och studier, medan tredjelandsmedborgare kom för forskningsändamål. Det finns inga uttömmande kvantitativa uppgifter om antalet inresande tredjelandsmedborgare som möter ovannämnda problem eller antalet tredjelandsmedborgare som väljer en annan destination än EU på grund av dessa problem. Det står dock klart att ett betydande antal av dem som anländer till EU och omfattas av de nuvarande bestämmelserna drabbas av dessa brister, så länge som det inte finns några nationella bestämmelser som åtgärdar dem. Den information som finns tillgänglig om karaktären hos de konstaterade problemen, tillsammans med det betydande antal tillstånd som varje år utfärdas inom ramen för de nuvarande direktiven, tyder på att situationen måste åtgärdas. Tillsammans kan dessa brister undergräva EU:s förmåga att locka till sig högt 3

4 kvalificerade studerande, forskare och andra grupper av tredjelandsmedborgare samtidigt som andra delar av världen blir allt mer attraktiva för dessa grupper. 2. VILKEN ÄR EU:S ROLL? I artikel 79 i EUF-fördraget ges EU uttryckligen uppgiften att utforma en gemensam invandringspolitik, medan medlemsstaterna ges ansvaret för att fastställa det antal invandrare som de beviljar inresa och vistelse för sysselsättning som arbetstagare eller egenföretagare. För att inrätta ett ändamålsenligt invandringssystem som lockar till sig begåvade invandrare krävs det en gemensam uppsättning villkor och krav för inresa och vistelse. Rörlighet inom EU kan bara uppnås om ett gemensamt system inrättas för alla medlemsstater. EU-lagstiftningen får innehålla bestämmelser om villkoren för inresa och vistelse, viseringar för längre vistelser och uppehållstillstånd, om rättigheterna för lagligen bosatta tredjelandsmedborgare och om villkoren för deras rörlighet och vistelse i EU. Enligt artikel 79.2 i EUF-fördraget omfattas antagandet av dessa bestämmelser av det ordinarie lagstiftningsförfarandet och beslutas av rådet och parlamentet. Mervärdet av de nuvarande direktiven har bevisats genom åren och det nya instrumentet skulle ytterligare förbättra situationen. En överskådlig rättslig ram med garantier för att trygga en verklig överföring av kompetens skulle underlätta internationella utbyten mellan medlemsstaterna och ursprungsländerna. EU-lagstiftning för att förtydliga rättigheter och villkor för vistelse skulle också bidra till ett bättre skydd av de grundläggande rättigheterna. 3. MÅL Det viktigaste politiska målet är att förbättra den rättsliga ram som gäller för tredjelandsmedborgare som vill komma och tillfälligt vistas i EU i mer än tre månader. Det kan vara för forskning och studier och för att samla erfarenheter och/eller delta i olika verksamheter för att stärka sina kunskaper och färdigheter, och även gälla elever, volontärer, oavlönade eller avlönade praktikanter eller au pairer. Mot bakgrund av ovan angivna problem uppställdes följande specifika mål: Att förbättra villkoren för inresa och vistelse genom att bättre koppla samman erhållandet av relevanta tillstånd och en förbättring av beslutsprocesserna för dessa tillstånd. Att göra bestämmelserna tydligare och bindande för de övriga grupper som de tillämpas på. Att stärka kopplingen mellan bestämmelser om unionsprogram med rörlighetsåtgärder såsom Erasmus Mundus- och Marie Curie-stipendier. Att förbättra förfarandegarantierna, t.ex. tidsfristerna för beslut om ansökningar. 4

5 Att förbättra möjligheterna att söka arbete och tillträdet till arbetsmarknaden för studerande under studierna och att låta forskare och studerande stanna kvar på landets territorium under vissa villkor efter slutförda studier eller slutförd forskning för att söka efter arbetsmöjligheter. Att underlätta rörligheten inom EU. Att fastställa enhetliga bestämmelser för att skydda au pairer och betalda praktikanter. 4. ALTERNATIV Fyra politiska alternativ har beaktats. Alternativ 1 (grundscenario). Ingen förändring av den nuvarande situationen Detta alternativ skulle innebära att ett antal problem förblir olösta. Oberoende av varandra skulle medlemsstaterna fortsätta att genomföra olika åtgärder avseende villkoren för inresa och vistelse, särskilt viseringar. Det skulle fortfarande råda en brist på tydlighet och öppenhet om dessa aspekter och potentiella sökande och organisationer skulle behöva fortsätta att ta hänsyn till alla de olika regelverk som finns idag. Villkoren för att utnyttja rörligheten inom EU (särskilt för studenter) skulle vara fortsatt restriktiva, och avlönade praktikanter skulle inte alls omfattas av EU:s lagstiftning. De skulle därför fortsätta att mötas av hinder och behöva förlita sig på nationell lagstiftning som skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan. Med tanke på förslaget till direktiv om företagsinterna överföringar av personal (som för närvarande förhandlas fram med rådet och Europaparlamentet), som också innehåller bestämmelser om rörlighet inom EU för praktikanter, skulle en fortsatt avsaknad av sådana bestämmelser för praktikanter som kommer till EU och som inte är föremål för en företagsintern överföring leda till inkonsekvenser i EU:s rättsliga ram för denna grupp. Bristen på samstämmighet mellan unionsprogrammen med rörlighetsåtgärder och invandringsbestämmelserna skulle bestå, liksom risken för att vissa grupper inte fullt ut omfattas av bestämmelserna om rätt till likabehandling i direktivet om ett kombinerat tillstånd. Även om vissa medlemsstater har gjort ytterligare ändringar av sina rättsliga ramar om genomförandet av bestämmelserna om studerande och forskare, finns det andra som inte har gjort det. Detta innebär att vi redan nu ser en ökad splittring mellan medlemsstaterna i fråga om tillvägagångssätt. Det finns inget som tyder på att detta kommer att ändras i framtiden. EU:s öppenhet gentemot tredjeländer, som förespråkas i viktiga politiska ramar som de nuvarande direktiven och i bestämmelserna om det europeiska forskningsområdet och det europeiska området för högre utbildning, skulle därför inte bli verklighet. Alternativ 2. Förbättra informationen om (särskilt för forskare) och tillämpningen av de nuvarande bestämmelserna Detta alternativ inbegriper bättre tillhandahållande av och tillgång till information för att göra de befintliga bestämmelserna tydligare, så att de kan tillämpas på ett bättre sätt. Mer skulle också kunna göras för att öka medvetenheten om bästa praxis i medlemsstaterna när det gäller att bevilja inresa och vistelse för och skydda grupper som för närvarande inte omfattas av direktiv 2004/114/EG, dvs. au pairer och betalda praktikanter. Insatserna för att garantera att medlemsstaterna förstår och fullgör sina skyldigheter enligt dessa direktiv skulle bli mer systematiska. 5

6 Alternativ 3. Förbättra villkoren för inresa och vistelse, rättigheter och förfarandegarantier Detta alternativ medför huvudsakligen förbättringar för studerande, elever, volontärer och oavlönade praktikanter eftersom det innebär att villkoren för inresa och vistelse för dessa grupper (förenklade viseringsförfaranden) blir jämförbara med dem som gäller för forskare. Bestämmelserna skulle bli obligatoriska för elever, volontärer och oavlönade praktikanter, för vilka bestämmelserna idag är frivilliga. Medlemsstaterna skulle vara skyldiga att ställa alla resurser till förfogande för att utfärda nödvändiga viseringar till tredjelandsmedborgare (studerande och andra grupper) som har lämnat in en ansökan och uppfyller villkoren för inresa och vistelse. Förfarandegarantierna skulle också ändras, främst genom att tidsfrister införs som förpliktigar medlemsstaternas myndigheter att fatta beslut om en ansökan inom 60 dagar. Detta anses som en proportionell åtgärd med hänsyn till den tillfälliga karaktären hos dessa vistelser. I undantagsfall kan tidsfristen förlängas med ytterligare 30 dagar. Enligt detta alternativ skulle också studerandes rätt att arbeta utökas till minst 15 timmar per vecka från det första vistelseåret. För att säkerställa överensstämmelse med EU:s instrument för laglig migration såsom direktivet om ett kombinerat tillstånd och senare tids rättspraxis om tillräckliga avgifter, skulle denna lösning också inbegripa en bestämmelse som erinrar om att om medlemsstaterna ta ut avgifter för handläggning av viseringsansökningar bör dessa avgifter vara proportionella. Alternativ 4. Ytterligare förbättra villkoren för inresa och vistelse, rättigheterna i samband med rörlighet inom EU och förfarandegarantierna; ge studerande och forskare möjlighet att söka arbete efter avslutade studier eller forskningsprojekt; utvidga tillämpningsområdet till au pairer och avlönade praktikanter Detta alternativ är mer ambitiöst när det gäller att förbättra villkoren och rättigheterna för de grupper som omfattas. Den rättsliga ramen skulle utvidgas till au pairer och avlönade praktikanter och särskilda villkor för inresa och vistelse skulle införas för att garantera ett bättre skydd för dessa tredjelandsmedborgare. Att inbegripa au pairer i direktivets tillämpningsområde anses vara proportionellt eftersom de är relativt sårbara jämfört med andra grupper tredjelandsmedborgare. Detta beror främst på att de arbetar i ett familjesammanhang som under normala förhållanden inte är föremål för kontroll. Det anses rimligt att inbegripa avlönade praktikanter, eftersom de problem som praktikanter möter är mycket liknande oavsett om de är avlönade eller inte och oavsett om de kommer till EU inom ramen för en företagsintern överföring av personal, i enlighet med förslaget till direktiv om företagsinterna överföringar av personal, eller inte. Medlemsstaterna skulle ha möjlighet att utfärda viseringar för längre vistelse eller uppehållstillstånd. Om båda typer av tillstånd utfärdas bör det endast krävas att villkoren för inresa och vistelse i direktivet är uppfyllda (så att villkoren är desamma oavsett typ av tillstånd). Om tredjelandsmedborgare stannar längre tid än ett år skulle medlemsstater som utfärdar viseringar för längre vistelse behöva utfärda uppehållstillstånd efter det första året. Det skulle bli lättare och enklare för forskare och deras familjer och för elever att utnyttja rörligheten inom EU, som kräver gemensamma bestämmelser på EU-nivå på grund av sin gränsöverskridande karaktär. För första gången skulle också avlönade praktikanter omfattas av denna rörlighet. Personer som deltar i unionsprogram med rörlighetsåtgärder, t.ex. Erasmus Mundus eller Marie Curie, skulle omfattas av särskilda och mer gynnsamma bestämmelser. Med de kontaktpunkter som inrättats enligt blåkortsdirektivet och förslaget till direktiv om 6

7 företagsinterna överföringar av personal som förebild skulle medlemsstaterna behöva inrätta kontaktpunkter för att ta emot och överföra den information som behövs för att genomföra rörligheten inom EU. När det gäller rätten till likabehandling skulle detta alternativ möjliggöra en mer förmånlig behandling av tredjelandsmedborgare som är forskare i fråga om grenar av social trygghet, inklusive familjeförmåner, utöver rättigheterna i direktivet om ett kombinerade tillstånd. Det skulle säkra tillgången till allmänt tillgängliga varor och tjänster för de grupper som enligt direktivet om ett kombinerat tillstånd skulle kunna uteslutas från sådan tillgång. Som redan är fallet i vissa medlemsstater skulle studerande ha rätt att arbeta minst 20 timmar per vecka från det första vistelseåret för att lättare kunna skaffa finansiering och bidra till medlemsstaternas ekonomi. Medlemsstaterna skulle fortsatt få ta hänsyn till den nationella arbetsmarknaden. Efter slutförda studier eller slutförd forskning skulle studerande och forskare få stanna på territoriet i tolv månader för att söka arbete. Ett antal medlemsstater har redan sådana bestämmelser. Med tanke på den tid det tar att slutföra processen att skaffa ett arbete anses tolv månader vara en proportionell tidsfrist. När det gäller förfarandegarantier skulle medlemsstaternas myndigheter behöva besluta om ansökningar inom 60 dagar för alla grupper och inom 30 dagar för Erasmus Mundus- och Marie Curie-stipendiater. Liksom alternativ 3 skulle det här alternativet också innehålla bestämmelser om att medlemsstater som tar ut avgifter för handläggning av viseringsansökningar bör se till att avgifterna är proportionella. 5. KONSEKVENSBEDÖMNING Konsekvenserna av alternativ 2, 3 och 4 bedömdes mot grundscenariot med avseende på relevans och effektivitet när det gäller att uppnå de viktigaste målen, genomförbarhet (svårigheter eller risker i samband med införlivandet i fråga om proportionalitet, administrativ börda/förenkling och ekonomiska konsekvenser), ekonomiska, sociala och externa konsekvenser samt konsekvenser för de grundläggande rättigheterna. Analysen av de sannolika konsekvenserna av de olika strategiska alternativen har vissa kvantitativa inslag, men bygger främst på en kvalitativ bedömning utifrån olika kriterier. Alternativ 2 skulle ha vissa positiva konsekvenser, framför allt en ökad medvetenhet om gällande bestämmelser, t.ex. villkoren för inresa och vistelse, och de fördelar som detta skulle ge genom att fler studerande och forskare skulle kunna lockas till EU. Eftersom de nuvarande rättsliga instrumenten inte skulle ändras skulle deras svagheter kvarstå. Eftersom dessa tredjelandsmedborgares tillträde till arbetsmarknaden inte skulle förbättras skulle detta alternativ ge EU allt sämre förutsättningar att locka talanger för studier och forskning. Konsekvenserna för de tre övriga (frivilliga) grupper som omfattas av direktiv 2004/114/EG skulle vara mycket begränsade. De ekonomiska konsekvenser och den administrativa börda som detta alternativ leder till skulle vara begränsade och inskränkas till de insatser som krävs för att förbättra kommunikationen i den utsträckning som medlemsstaterna anser detta nödvändigt. Alternativ 3 skulle göra det lättare för studerande, elever, oavlönade praktikanter och volontärer att resa in och vistas i EU. Det skulle därför få vissa positiva konsekvenser, främst 7

8 av social karaktär. Det skulle göra det möjligt för studerande att ansöka om rörlighet när de redan vistas på en medlemsstats territorium, vilket skulle öka rörligheten och stärka den kulturella och språkliga mångfalden inom EU. Bestämmelser om likabehandling skulle stärka de studerandes rättigheter och ytterligare anpassa dem till EU-medborgarnas rättigheter. Detta alternativ skulle leda till att antalet studerande och forskare i EU som är tredjelandsmedborgare ökar. Vissa av dem kan därefter bidra till EU:s ekonomiska tillväxt och utveckling om en medlemsstat utfärdar det nödvändiga arbetstillståndet. Genom att man förbättrar tillträdet till arbetsmarknaden under studierna skulle de studerande kunna skaffa finansiering på ett bättre sätt och bidra till ekonomin under sina studier. Införandet av bindande tidsfrister för handläggningen av ansökningar skulle ge ökad öppenhet och göra det möjligt för potentiella sökande att planera framåt. De insatser och kostnader som skulle krävas för införlivandet skulle variera mellan medlemsstaterna, beroende på i vilken utsträckning de redan har bestämmelser på de berörda områdena och huruvida de har införlivat bestämmelserna för de grupper som är frivilliga enligt direktiv 2004/114/EG. De ytterligare förfarandegarantierna skulle kräva mer arbete, t.ex. i situationer där medlemsstatens myndigheter måste motivera ett avslag på en ansökan i sitt skriftliga beslut. Alternativ 4 skulle ge de mest omfattande positiva ekonomiska konsekvenserna. Detta beror på att det skulle göra det möjligt för studerande och forskare att stanna på en medlemsstats territorium i tolv månader efter avslutade studier eller avslutad forskning för att kartlägga sysselsättningsmöjligheterna. I medlemsstater där detta för närvarande inte är möjligt skulle en ny kompetensresurs öppnas upp som skulle kunna bidra till EU:s tillväxt och konkurrenskraft, om medlemsstaten beslutar att utfärda det nödvändiga arbetstillståndet. Detta skulle skapa en efterfrågestyrd situation där tredjelandsmedborgare får arbeta om deras kompetens behövs på den nationella arbetsmarknaden. Vissa medlemsstater skulle behöva införa denna möjlighet, medan andra skulle behöva justera den så att den (minst) gäller under 12 månader. Väsentligt förbättrade villkor för inresa och vistelse borde underlätta tillträdet för forskare och studerande vars kunskaper, färdigheter och kompetens redan vid den första vistelsen kommer att ha en positiv effekt på främjandet av forskning och utveckling och innovationsförmågan. Genom förbättrade bestämmelser om rörlighet inom EU kommer sådana fördelar att kunna spridas mer allmänt i EU. Genom att låta detta alternativ omfatta au pairer och avlönade praktikanter skulle man stärka skyddet av dessa sårbara invandrargrupper som ofta missbrukas. Den starkare kopplingen mellan de krav som gäller för att erhålla tillstånd och viseringar skulle kräva anpassningar på medlemsstatsnivå, men införlivandet borde inte medföra några större svårigheter. Genomförandet av dessa bestämmelser skulle kosta mer på kort sikt, särskilt när det gäller de ändrade villkoren för inresa och vistelse. Men på medellång och lång sikt skulle medlemsstaterna kunna spara pengar genom den effektivare kopplingen mellan olika typer av tillstånd. Införandet och tillämpningen av förfarandegarantier kommer att medföra extra kostnader. 6. JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN Alternativ 2 skulle åtgärda en viktig svaghet i det nuvarande regelverket (tillhandahållande av information). Detta ger dock överlag begränsade positiva konsekvenser, eftersom det inte 8

9 skulle påverka innehållet i de nuvarande rättsakterna. De övriga bristerna skulle därför kvarstår. Alternativ 3 skulle vara ett framsteg när det gäller att förbättra villkoren för inresa och vistelse med avseende på utfärdande av viseringar och/eller arbetstillstånd. Det skulle ha positiva konsekvenser främst för studerande och i viss utsträckning för elever, volontärer och oavlönade praktikanter. Tidsfristerna skulle ge mycket begränsade fördelar för forskare och inga fördelar för de grupper som för närvarande inte omfattas av något av direktiven. Alternativ 4 skulle ha betydligt större positiva konsekvenser för tillträdet till EU, inte bara för de grupper som omfattas av direktiven utan också för au pairer och avlönade praktikanter. Genom de ändringar som införs i alternativ 4 skulle det bli mycket tydligare vilka krav som ska uppfyllas i de olika skedena av förfarandet för beviljande av inresa och vistelse och hur de hänger ihop. När det gäller likabehandling skulle alternativ 4, jämfört med övriga alternativ, möjliggöra en mer gynnsam behandling av tredjelandsmedborgare som är forskare i fråga om grenar av social trygghet, inbegripet familjeförmåner, utöver de rättigheter som ges enligt direktivet om ett kombinerat tillstånd. Det skulle säkra tillgången till allmänt tillgängliga varor och tjänster för de grupper som enligt direktivet om ett kombinerat tillstånd skulle kunna uteslutas från sådan tillgång. När det gäller rörlighet inom EU skulle endast villkoren för de studerande förbättras genom alternativ 3. Alternativ 4 skulle också förbättra villkoren för forskare och deras familjemedlemmar samt för avlönade praktikanter. Dessutom skulle särskilda bestämmelser införas för deltagare i unionsprogram med rörlighetsåtgärder. När det gäller förfarandegarantier skulle man genom att i enlighet med alternativ 3 införa bindande tidsfrister för handläggningen av en ansökan öka öppenheten och göra det möjligt för potentiella sökande att planera framåt. De striktare tidsfrister som föreslås enligt alternativ 4 skulle ge potentiella sökande ytterligare fördelar. När det gäller förbättrat tillträde till arbetsmarknaden skulle alternativ 3 väsentligt förbättra den nuvarande situationen för studerande genom att öka det minsta antalet arbetstimmar och avskaffa möjligheten att begränsa tillträdet till arbetsmarknaden under det första vistelseåret. Alternativ 4 skulle ytterligare öka det minsta antalet arbetstimmar för studerande. Det skulle också göra den rättsliga ramen för studerande och forskare betydligt attraktivare genom att ge dem rätt att stanna på en medlemsstats territorium för att söka arbete och genom att ge forskares familjemedlemmar tillträde till arbetsmarknaden. Endast genom alternativ 4 uppnås målet med samstämmiga bestämmelser som garanterar skyddet av au pairer och avlönade praktikanter. Det skulle innebära att man inför en sammanhängande uppsättning villkor för inresa och vistelse och rättigheter som säkerställer att målet när det gäller utbildning och au pair-arbete i EU inte äventyras. Det alternativ som föredras En analys och jämförelse av alternativen pekar på att det finns problem som inte kan lösas enbart genom bättre kommunikation och att direktiven därför måste uppdateras. 9

10 Även om alternativ 2 har de lägsta genomförandekostnaderna är dess förutsättningar att uppnå målen begränsade. De verkliga problemen förblir i stort sett olösta. Alternativ 2 betraktas därför som det minst kostnadseffektiva alternativet. Alternativ 3 är mer ändamålsenligt och effektivare än alternativ 2. Alternativ 4 är dock det mest ändamålsenliga och effektiva. Det är dyrare att genomföra än de andra alternativen, men genomförandekostnaderna anses stå i proportion till målen och vara nödvändiga för att få till stånd de mest betydande fördelarna. Eftersom de problem som identifierats är liknande för båda direktiven och för att öka enhetligheten och klarheten i EU:s regler skulle det effektivaste sättet att genomföra det alternativ som föredras vara att kombinera de två direktiven i en enda rättsakt. Detta skulle ske genom att omarbeta de båda direktiven, sammanföra dem i en enda rättsakt och föreslå ändringar i sak. 7. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING Den viktigaste indikatorn är för närvarande antalet tillstånd som beviljats tredjelandsmedborgare som kommer till EU för forskning och studier. I och med den nya rättsakten skulle en ansträngning kunna göras för att bättre skilja mellan olika grupper, inklusive avlönade praktikanter samt au pairer, oavsett om de kommer till EU med hjälp av ett tillstånd eller en visering för längre vistelse. Genom att registrera antalet beviljade tillstånd skulle man kunna övervaka situationen över tid. Genom att separat registrera antalet deltagare i EU-finansierade program för rörlighet skulle man bättre kunna uppskatta deras rörlighet inom EU. Man skulle också kunna ta fram statistik för att övervaka antalet studerande och forskare som söker arbete, jämfört med det totala antalet som är tredjelandsmedborgare och som har erhållit det nödvändiga arbetstillståndet. Den tid som det tar för medlemsstaterna att fatta beslut om ansökningar skulle registreras och jämföras med gällande tidsfrister. Precis som för andra EU-rättsakter ansvarar kommissionen för att se till att medlemsstaterna tillämpar direktivet/direktiven på rätt sätt och i tid. På migrationsområdet står kommissionen i kontakt med medlemsstaterna genom kontaktkommitté om migration. Den är ett diskussionsforum som ska bidra till att förutse eventuella problem och lösa dem på ett effektivare sätt, särskilt under genomförandeperioden. Kommissionen kommer att fortsätta att kontrollera att införlivandeåtgärderna överensstämmer med direktivet och att medlemsstaterna införlivar det i tid. Den kommer vid behov att inleda överträdelseförfaranden. Enligt förslaget ska kommissionen fem år efter tidsfristen för införlivandet lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av medlemsstaternas tillämpning av det nya direktivet. Rapporten skulle också kunna omfatta direktivets konsekvenser, och dessutom innehålla politiska rekommendationer. 10

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 COM(2013) 151 final 2013/0081 (COD) C7-0080/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, P7_TA(2014)0122 Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pairanställning ***I Europaparlamentets

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2013/0081(COD) 19.9.2013. från utskottet för rättsliga frågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2013/0081(COD) 19.9.2013. från utskottet för rättsliga frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 19.9.2013 2013/0081(COD) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.5.2007 KOM(2007) 249 slutlig 2007/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG)

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 735 slutlig GRÖNBOK om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) I. INLEDNING

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.4.2014 COM(2014) 210 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.9.2013 SWD(2013) 320 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Följedokument till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 29.5.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0830/2006, ingiven av Tobias King, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

2005-04-15. Inledning

2005-04-15. Inledning 2005-04-15 Europeiska kommissionens grönbok om en gemensam syn på ekonomisk migration i EU svenska kommentarer Inledning Grundläggande svenska utgångspunkter Sverige delar kommissionens uppfattning att

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om det internationella hälsoreglementet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om det internationella hälsoreglementet EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.9.2006 KOM(2006) 552 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om det internationella hälsoreglementet SV SV MEDDELANDE FRÅN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI))

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI)) P7_TA-PROV(2011)0455 Främjande av arbetskraftens rörlighet Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 769 slutlig 2011/0353 (COD) ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Kvalitetskriterier för praktikprogram. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Kvalitetskriterier för praktikprogram. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 18.4.2012 SWD(2012) 99 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Kvalitetskriterier för praktikprogram Följedokument till Meddelande från kommissionen till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 20

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. (Omarbetning) (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. (Omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 COM(2013) 162 final 2013/0089 (COD) C7-0088/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning)

Läs mer

{SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406}

{SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406} SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.4.2008 KOM(2008) 165 slutlig VITBOK om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler {SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406} SV SV

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.1.2016 COM(2016) 23 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Åtgärdspaket mot skatteflykt: Nästa steg i riktning mot effektiv beskattning

Läs mer