DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *"

Transkript

1 ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland), genom beslut av den 30 december 2003, som inkom till domstolen den 17 mars 2004, i målet mellan Maria Aslanidou och Ypouigos Ygeias & Pronoias, meddelar DOMSTOLEN (fjärde avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden K. Lenaerts samt domarna N. Colneric och K. Schiemann (referent), * Rättegångsspråk: grekiska. I

2 generaladvokat: L.A. Geelhoed, justitiesekreterare: R. Grass, DOM AV DEN MÅL C-142/04 efter det skriftliga förfarandet, med beaktande av de yttranden som avgetts av: Maria Aslanidou, genom A.I. Vagias, dikigoros, Greklands regering, genom E. Skandalou, i egenskap av ombud, Europeiska gemenskapernas kommission, genom M. Patakia och H Støvlbæk, båda i egenskap av ombud, med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande, följande Dom 1 Begäran om förhandsavgörande avser under vilka förhållanden en innehavare av ett examensbevis, som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 92/51/EEG I

3 ASLANIDOU av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT L 209, s. 25), sedan direktivets införlivandefrist har gått ut, kan åberopa vissa bestämmelser i direktivet, om det inte har införlivats med nationell rätt. Begäran avser i andra hand tolkningen av artiklarna 48 och 52 i EG-fördraget (nu artiklarna 39 EG och 43 EG i ändrad lydelse). 2 Begäran liknar i mycket den som är aktuell i mål C-141/04, Peros (ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen), i vilket dom meddelades samma dag som i förevarande mål. Begäran har framställts i en tvist mellan Maria Aslanidou och Ypourgos Ygeias & Pronoias (ministeriet för hälsovårdsfrågor och för social trygghet), rörande ministeriets avslag på Maria Aslanidous ansökan om att få arbeta som arbetsterapeut i Grekland. Sökanden grundade sin ansökan på sin behörighet att utöva detta yrke i Tyskland. Tillämpliga bestämmelser Gemenskapslagstiftningen 3 Genom direktiv 92/51 har det införts en allmän ordning som kompletterar den ordning som föreskrivs i rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, 1989, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192), genom att ta upp de nivåer på yrkesutbildningar som inte togs upp i det första direktivet, som endast avsåg högre yrkesutbildningar. I

4 DOM AV DEN MÅL C-142/04 4 Enligt skäl 5 i direktiv 92/51 bygger den kompletterande ordningen på samma principer och innehåller i tillämpliga delar samma regler som den först införda generella ordningen. 5 Enligt artikel 1 i direktiv 92/51 utgör ett examensbevis som utvisar att innehavaren med godkänt resultat har avslutat någon av de utbildningslinjer som förtecknats i bilaga C ett examensbevis i den mening som avses i direktivet, om beviset har utfärdats av en behörig myndighet i en medlemsstat utsedd enligt den statens lagar och andra författningar, beviset utvisar att innehavaren har de yrkesmässiga kvalifikationer som krävs för att utöva ett reglerat yrke i denna medlemsstat och den utbildning som intygas i utbildningsbeviset huvudsakligen har ägt rum i gemenskapen. 6 En av de utbildningar som förekommer i bilaga C till direktiv 92/51, i den lydelse som var tillämplig vid tiden för när omständigheterna i målet vid den nationella domstolen inträffade, det vill säga innan bilagan ändrades genom kommissionens beslut 2004/108/EG av den 28 januari 2004 (EGT L 32, s. 15), är utbildningen till arbetsterapeut [Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)], vilken nämns i tredje strecksatsen rörande Tyskland under punkt 1 med rubriken "Utbildning i vårdyrken". I

5 ASLANIDOU 7 Artikel 3 första stycket a i direktiv 92/51 har följande lydelse: "När det i en värdmedlemsstat för att utöva ett reglerat yrke krävs examensbevis på postgymnasial eller akademisk utbildning får den behöriga myndigheten inte under hänvisning till otillräckliga kvalifikationer vägra att ge en medborgare i en medlemsstat tillstånd att utöva yrket på samma villkor som de som gäller för dess egna medborgare, a) om den sökande innehar det examensbevis, enligt direktivets definition, som krävs i en annan medlemsstat för att påbörja eller utöva yrket i fråga i landet och detta examensbevis erhållits i en medlemsstat..." a Enligt artikel 4 i direktivet får värdmedlemsstaten, trots bestämmelserna i artikel 3, kräva att sökanden, enligt vissa villkor som definieras i artikeln, visar att han har en viss yrkeserfarenhet, att han slutför en anpassningstid som inte överstiger tre år eller genomgår ett lämplighetsprov (nedan kallade kompenserande åtgärder). I artikeln fastställs vissa bestämmelser och villkor som tillämpas på de kompenserande åtgärder som kan krävas. 9 I artikel 10 i direktiv 92/51 uppräknas de handlingar som den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat kan kräva av medborgare i andra medlemsstater i form av bevis med avseende på gott namn och rykte, konkursfrihet eller fysisk och psykisk hälsa Artikeln innehåller också vissa bestämmelser om ed eller högtidlig försäkran. I

6 DOM AV DEN MÅL C-142/04 10 Enligt artikel 13.1 i direktiv 92/51 skall medlemsstaterna inom den tid som föreskrivs i artikel 17, det vill säga den 18 juni 1994, ange de berörda myndigheter som är bemyndigade att motta ansökningar och fatta de beslut som åsyftas i detta direktiv och underrätta övriga medlemsstater och Europeiska gemenskapernas kommission därom. Den nationella lagstiftningen 11 I Grekland regleras yrket arbetsterapeut i presidentdekret nr 83/1989 med rubriken "Rättigheter att utöva yrket för utexaminerade inom följande avdelningar:... c) arbetsterapi vid instituten för teknologisk utbildning (TEI)" (FEK A' 37). 12 För att utöva detta yrke måste man enligt artikel 3.4 i dekretet ha tillstånd från ministeriet för hälsovårdsfrågor och för social trygghet (nedan kallat hälsoministeriet). 13 Vid tidpunkten för Maria Aslanidous ansökan krävdes enligt hälsoministeriets beslut A4b/251 av den 23 januari 1990 (FEK B' 94) att det till en sådan ansökan om tillstånd att utöva yrket arbetsterapeut bifogades en kopia av examensbeviset och, "vad avser innehavare av utländska examensbevis, ett beslut om erkännande av examensbevisets likvärdighet från utbildningsministeriet". 14 Genom lag 1404/1983 av den 22/24 november 1983 (FEK A' 173), i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, hade en offentlig inrättning, underställd utbildningsministeriet, kallad "institutet för teknisk I

7 ASLANIDOU utbildning" (ITE), inrättats, med uppgift att ge råd till ministeriet vad avser pedagogiska och vetenskapliga ämnen som rör högre teknisk utbildning. 15 Enligt artikel 14 II punkt 2 i lag 1404/1983, i dess lydelse enligt artikel 71.5 i lag 1566/1985 av den 30 september 1985 (FEK A' 167), hade ITE bland annat i uppgift att fatta beslut huruvida utländska fakulteter eller avdelningar för högre ickeuniversitetsutbildning respektive de examensbevis som dessa utfärdar kan jämställas med grekiska institut för teknisk utbildning och de examensbevis dessa utfärdar. 16 I artikel 2 i presidentdekret 567/1984 av den 3 augusti/17 december 1984 (FEK A' 204) om ITE:s verksamhet, föreskrevs att ITE skulle upprätta ett vetenskapsråd och att "bedömningen av huruvida ett examensbevis eller ett institut är likvärdigt skall avgöras genom beslut av vetenskapsrådet, vilket rådets ordförande skall meddela den berörde i form av en sammanfattning. Denna information utgör bevis på examensbevisets likvärdighet." 17 En tid efter de händelser som är i fråga i målet vid den nationella domstolen antogs presidendekret nr 231/1998 av den 29 juli 1998 (FEK A' 178) i syfte att införliva direktivet med grekisk rätt. is I artikel 14 i detta dekret ges rådet för erkännande av den yrkesmässiga likvärdigheten av examensbevis över högre utbildning (Symvoulio Epangelmatikis Anagnorisis Titlon Ekpaidefsis kai Katartisis), som är ett statlig ad hoc-organ, exklusiv behörighet att tillerkänna innehavaren av ett examensbevis som omfattas av direktivets tillämpningsområde rätt att utöva motsvarande yrke i Grekland. Detta organ är ensamt behörigt på området och det behöriga ministeriet är skyldigt att följa dess beslut och bevilja tillstånd att utöva yrket. I

8 DOM AV DEN MÅL C-142/04 Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna 19 Maria Aslanidou är grekisk medborgare och tog efter ett treårigt studieprogram statlig examen för arbetsterapeuter (Zeugnis über die Staatliche Prüfung für Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten) vid fakulteten för arbetsterapi i Stuttgart (Tyskland), vilket gav henne rätt att arbeta som arbetsterapeut i Tyskland. 20 Maria Aslanidou önskade utöva detta yrke i Grekland och ansökte den 1 september 1997 hos miljö- och hälsoförvaltningen vid Thessalonikis provinsstyrelse om tillstånd att utöva yrket, med stöd av direktiv 89/48. Hennes ansökan sändes till hälsoministeriet, för att rådet för erkännande av yrkestiteln arbetsterapeut (Symvoulio Anagnorisis Epaggelmatikon Titlon Ergotherapeuton, nedan kallad SAETE) skulle avgöra om villkoren därför var uppfyllda. 21 Detta vilandeförklarade ärendet och frågade ITE om den skola där Maria Aslanidou hade studerat i Tyskland "kan räknas som ett lärosäte för högre utbildning i Grekland". Sedan SAETE hade erhållit ITE:s svar, enligt vilket sökandens examensbevis inte var likvärdigt med de examensbevis som utfärdas av grekiska institut för teknisk utbildning, förklarade den att de intyg som Aslanidou hade framlagt inte motsvarade dem som föreskrivs i direktiv 89/48 och att SAETE följaktligen inte på grundval av direktiv 89/48 kunde utfärda något tillstånd för sökanden att arbeta som arbetsterapeut. SAETE föreslog henne därför att inge en ny ansökan när direktiv 92/51 införlivats med grekisk rätt. 22 Genom beslut nr 1 av den 12 maj 1998 avslog SAETE slutligen Maria Aslanidous ansökan om tillstånd med motiveringen att hennes examensbevis inte styrkte någon högre utbildning, eftersom det för tillträde till den aktuella fakulteten i Tyskland inte I

9 ASLANIDOU krävdes en utbildning på 12 år, utan en utbildning på 8-10 år, varför förutsättningarna enligt direktiv 89/48 inte var uppfyllda. 23 Maria Aslanidou väckte talan mot detta avslagsbeslut vid Symvoulio tis Epikrateias den 21 juli Det är utrett i målet vid den nationella domstolen att även om Maria Aslanidou hade ansökt om tillstånd att arbeta som arbetsterapeut med tillämpning av direktiv 89/48 var den behöriga myndigheten skyldig att ex officio pröva ansökan och bedöma de omständigheter som sökanden har hänvisat till med tillämpning av gällande rätt, det vill säga direktiv 92/ Symvoulio tis Epikrateias frågar sig härvid om en enskild, som åberopar ett examensbevis som han har erhållit i en annan medlemsstat och som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 92/51, under tiden från det att införlivandefristen för direktivet gått ut till det att direktivet för sent införlivades med värdmedlemsstatens nationella rätt, med åberopande av relevanta bestämmelser i direktivet, kan ansöka om tillstånd från värdmedlemsstatens myndigheter att utöva motsvarande reglerat yrke i denna stat. 26 Majoriteten vid Symvoulio tis Epikrateias ansåg att de huvudsakliga bestämmelserna i artiklarna 3,4 och 10 i direktiv 92/51 är ovillkorliga och tillräckligt exakta vad avser under vilka förutsättningar värdmedlemsstatens myndigheter är skyldiga att ge innehavaren av ett examensbevis som erhållits i en annan medlemsstat tillträde till ett reglerat yrke i värdmedlemsstaten och att de således kan åberopas av innehavaren av ett sådant examensbevis efter utgången av fristen för direktivets införlivande. I

10 DOM AV DEN MÅL C-142/04 27 Enligt majoriteten utgör förhållandet att värdmedlemsstaten inte har angett en behörig myndighet i enlighet med artikel 13.1 i direktiv 92/51 inte hinder för att en enskild skall kunna åberopa dessa bestämmelser, om medlemsstatens lagstiftning, i dess lydelse före direktivets införlivande, gav ett visst förvaltningsorgan i uppgift att avgöra om villkoren för tillträde till yrket i fråga var uppfyllda och i förekommande fall meddela den berörde tillstånd att utöva detta yrke. 28 Enligt minoriteten vid Symvoulio tis Epikrateias var SAETE:s avslag välgrundat eftersom en enskild inte kunde åberopa de relevanta bestämmelserna i direktiv 92/51 vid den tidpunkt då den omtvistade ansökan ingavs och behörig myndighet för att behandla ansökningar ännu inte hade angetts i enlighet med artikel 13.1 i direktivet. 29 Symvoulio tis Epikrateias har vidare frågat sig om bestämmelserna i direktiv 92/51 inte kunde åberopas vid hälsoministeriet, eftersom detta ändå var skyldigt att enligt artiklarna 48 och 52 i fördraget undersöka om sökandens examensbevis från Tyskland var likvärdigt med de grekiska examensbevisen. 30 Symvoulio tis Epikrateias beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen: "1) Är bestämmelserna i artiklarna 3, 4.1 a och b, 4.2 och 10, punkterna 1-4, i rådets direktiv 92/51... ovillkorliga och tillräckligt exakta, för att en enskild I

11 ASLANIDOU som innehar ett examensbevis som erhållits i en annan medlemsstat och som omfattas av det ovannämnda direktivets tillämpningsområde under perioden mellan utgången av fristen för införlivande av direktivet och tidpunkten för dess för sena införlivande med en viss medlemsstats (värdmedlemsstaten) nationella rättsordning skulle kunna åberopa dessa bestämmelser mot ett förvaltningsorgan som enligt den nationella lagstiftningen givits behörighet att besluta om tillstånd för tillträde till ett visst yrke och att få utöva det i värdmedlemsstaten? 2) För det fall att bestämmelserna i direktiv 92/51, under tiden mellan utgången av fristen för införlivande av detsamma och dess för sena införlivande i nationell rätt, inte kan åberopas av en enskild mot ett förvaltningsorgan i värdmedlemsstaten vilket enligt den nationella lagstiftningen givits behörighet att meddela tillstånd för att utöva ett visst yrke till personer, som innehar ett examensbevis från ett institut för högre teknisk utbildning (TEI) i värdmedlemsstaten eller som innehar ett utländskt examensbevis som erkänts som likvärdigt i ett allmänt jämförelseförfarande av det slag som beskrivs i förevarande begäran om förhandsavgörande, kan det ovannämnda organet mot bakgrund av [artiklarna 48 och 52 i fördraget] uppställa som villkor för att bevilja en ansökan, från en enskild som innehar ett examensbevis som erhållits i en annan medlemsstat, som ingetts under nämnda tid, om att få tillträde till det yrket och att få rätt att utöva det, att sökandens examensbevis först skall ha erkänts som likvärdigt, i enlighet med ovannämnda allmänna förfarande, eller är sagda organ skyldigt att göra en egen jämförelse mellan den kompetens som styrkts genom det uppvisade examensbeviset och de kunskaper och kvalifikationer som krävs enligt den nationella lagstiftningen, innan det avgör ärendet?" Tolkningsfrågorna 31 I artikel 3 första stycket a i direktiv 92/51 föreskrivs att den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten inte under hänvisning till otillräckliga kvalifikationer får vägra I

12 DOM AV DEN 14, MÅL C-142/04 att ge en medborgare i en medlemsstat tillstånd att utöva ett reglerat yrke eller utöva det på samma villkor som gäller för dess egna medborgare om den sökande innehar det examensbevis, enligt direktivets definition, som krävs i en annan medlemsstat för att påbörja eller utöva yrket i fråga i landet, och detta examensbevis erhållits i en medlemsstat. 32 Maria Aslanidou innehar ett examensbevis i den mening som avses i artikel 1 i direktiv 92/51, jämförd med punkt 1 i bilaga C till detsamma. Hennes situation omfattas således av tillämpningsområdet för artikel 3 första stycket a i direktivet. Domstolen har därför ingen anledning att uttala sig om tolkningen av artikel 3 första stycket b i direktivet, eftersom denna bestämmelse endast är tillämplig om yrket i fråga inte är reglerat i ursprungsstaten. 33 Domstolen har redan förklarat att artikel 3 första stycket a i direktiv 89/48, som i stort har samma lydelse som artikel 3 första stycket a i direktiv 92/51, utgör en bestämmelse vars innehåll är ovillkorligt och tillräckligt precist för att enskilda skall kunna åberopa denna bestämmelse vid den nationella domstolen gentemot en medlemsstat som inte har införlivat direktivet med nationell rätt inom den tidsfrist som anges i detsamma (dom av den 29 april 2004 i mål C-102/02, Beuttenmüller, REG 2004, s. I-5405, punkt 55). Samma konstaterande gäller artikel 3 första stycket a i direktiv 92/51, eftersom den kompletterande ordning som införts genom direktivet, enligt skäl 5, uttryckligen bygger på samma principer och i tillämpliga delar innehåller samma regler som den första generella ordningen som infördes genom direktiv 89/ Vad gäller möjligheten att för tillträde till ett reglerat yrke ställa upp villkoret att sökanden först vidtar de kompenserande åtgärder som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 92/51, har domstolen, vad avser direktiv 89/48, förklarat att den behöriga myndigheten, om så föreskrivs i den nationella lagstiftning som är tillämplig när ansökan prövas, i princip har rätt att kräva att den berörde vidtar de kompenserande I

13 ASLANIDOU åtgärder som avses i artikel 4.1 i direktivet, om villkoren därför är uppfyllda (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 september 2003 i mål C-285/01, Burbaud, REG 2003, s. I-8219, punkt 55). 35 Om sådana kompletterande åtgärder däremot inte föreskrivs i den gällande nationella lagstiftningen kan, enligt rättspraxis, en medlemsstat som har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att införliva bestämmelserna i ett direktiv med sin nationella rättsordning, inte tillämpa de begränsningar som följer av dessa bestämmelser på gemenskapsmedborgarna, lika litet som den kan kräva av dessa att de fullgör de skyldigheter som föreskrivs i direktivet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 november 1991 i de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich mil., REG 1991, s. I-5357; svensk specialutgåva, volym 11, s. I-435, punkt 21, och i det ovannämnda målet Beuttenmüller, punkt 63). 36 Det ankommer på den nationella domstolen att i förekommande fall avgöra om det, enligt den vid prövningen gällande nationella lagstiftningen, var tillåtet att kräva kompenserande åtgärder enligt artikel 4.1 i direktivet. Domstolen anmärker härvid att enligt fast rättspraxis är den nationella domstolen, i en situation som omfattas av direktivets tillämpningsområde, vid tillämpningen av nationell rätt skyldig att beakta samtliga bestämmelser i densamma och, i den utsträckning det är möjligt, tolka dessa mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte för att uppnå ett resultat som är förenligt med det mål som eftersträvas i direktivet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 oktober 2004 i de förenade målen C-397/01-C-403/01, REG 2004, s. I-8835, punkt 119). 37 Domstolen har i vilket fall som helst redan förklarat att när endera direktiv 89/48 eller 92/51 är tillämpligt kan ett offentligt organ i en medlemsstat, vilket är skyldigt att följa reglerna i det berörda direktivet, inte längre kräva att de examina som en I

14 DOM AV DEN MÅL C-142/04 sökande innehar måste erkännas av de behöriga nationella myndigheterna (dom av den 8 juli 1999 i mål C-234/97, Fernandez de Bobadilla, REG 1999, s. I-4773, punkt 27). 38 I artikel 10 i direktiv 92/51 uppräknas bara de handlingar som den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat kan kräva av medborgare i andra medlemsstater i form av bevis med avseende på gott namn och rykte, konkursfrihet eller fysisk och psykisk hälsa. Artikeln innehåller också vissa bestämmelser om ed eller högtidlig försäkran. Eftersom den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten i målet vid den nationella domstolen inte har krävt någon sådan bevisning eller förklaring, är domstolen inte skyldig att uttala sig om tolkningen av denna bestämmelse, som i vilket fall som helst inte påverkar möjligheten att åberopa artikel 3 första stycket a i direktivet. 39 Medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 13.1 i direktiv 92/51 att ange de berörda myndigheter som är bemyndigade att motta ansökningar och fatta de beslut som åsyftas i detta direktiv utgör inte heller hinder för att åberopa artikel 3 första stycket a i direktivet. Det framgår nämligen av artikel 13.1 jämförd med övriga punkter i samma artikel att syftet med denna bestämmelse är att underlätta tillämpningen av den ordning för erkännande av examensbevis som har införts genom direktiv 92/51 genom att göra beslutsförfarandet i en medlemsstat tydligare. Ett sådant angivande är däremot enligt artikel 13.1 inte nödvändigt för att identifiera de behöriga myndigheter som avses i artikel 3, vilka är de myndigheter som kontrollerar tillträde till reglerade yrken. 40 Enligt rättspraxis kan en medlemsstat inte gentemot en enskild åberopa sin underlåtenhet att anta bestämmelser som skall underlätta tillämpningen av en ordning som införts genom direktivet i fråga (se, för ett liknande resonemang, bland annat dom av den 10 september 2002 i mål C-141/00, Kügler, REG 2002, s. I-6833, I

15 ASLANIDOU punkt 52, och av den 6 november 2003 i mål C-45/01, Dornier, REG 2003, s. I , punkt 79). Att ingen behörig myndighet har angetts i enlighet med artikel 13.1 i direktiv 92/51 hindrar inte en enskild från att åberopa artikel 3 första stycket a i detta direktiv gentemot den myndighet som faktiskt enligt gällande nationell lagstiftning är behörig att reglera tillträdet till ett visst yrke. 41 Av handlingarna i målet vid den nationella domstolen framgår att hälsoministeriet, som är SAETE:s huvudman, utgör behörig myndighet i den mening som avses i artikel 3 första stycket a i direktiv 92/51, eftersom den som önskar arbeta som arbetsterapeut enligt nationell lagstiftning måste ha ett tillstånd därför från detta ministerium. Hälsoministeriet kan därför inte vägra en person i Aslanidous situation tillträde till yrket arbetsterapeut på grund av att denna person har bristande kvalifikationer som endast kan avhjälpas genom att denne vidtar kompenserande åtgärder, i den mening som avses i artikel 4.1 i direktivet, om sådana kompenserande åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 42 Svaret på den första frågan blir således att, om inga införlivandeåtgärder har vidtagits inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 17 i direktiv 92/51, en medborgare i en medlemsstat kan grunda sig på artikel 3 första stycket a i detta direktiv för att i värdmedlemsstaten erhålla tillstånd att utöva ett reglerat yrke som arbetsterapeut. Denna möjlighet kan inte villkoras av att den berördes examensbevis har erkänts som likvärdigt av behörig nationell myndighet. Myndigheten kan endast kräva att den berörde vidtar kompenserande åtgärder av det slag som avses i artikel 4.1 i direktiv 92/51, om sådana föreskrivs i den nationella lagstiftning som gällde när ansökan togs upp till prövning. 43 Mot bakgrund av svaret på den första frågan saknas anledning att besvara den andra frågan. I

16 DOM AV DEN MÅL C-142/04 Rättegångskostnader 44 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. På dessa grunder beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande dom: Om inga införlivandeåtgärder har vidtagits inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 17 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG, kan en medborgare i en medlemsstat grunda sig på artikel 3 första stycket a i detta direktiv för att i värdmedlemsstaten erhålla tillstånd att utöva ett reglerat yrke som arbetsterapeut. Denna möjlighet kan inte villkoras av att den berördes examensbevis har erkänts som likvärdigt av behörig nationell myndighet. Myndigheten kan endast kräva att den berörde vidtar kompenserande åtgärder av det slag som avses i artikel 4.1 i direktiv 92/51, om sådana föreskrivs i den nationella lagstiftning som gällde när ansökan togs upp till prövning. Underskrifter I

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006*

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* I mål C-124/05, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Gerechtshof te s-gravenhage (Nederländerna), genom

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

Sammanfattning av domen

Sammanfattning av domen Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten) Fri rörlighet för arbetstagare Tjänstemän och övriga anställda

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 * DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 * I mål C-109/00, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Højesteret (Danmark), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * DOM AV DEN 8.7.1999 MÅL C-178/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * I mål C-178/98, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen och Olivier

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*)

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) Artikel 49 EG Frihet att tillhandahålla tjänster Restriktioner Direktiv 96/71/EG Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) deh 8 maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) deh 8 maj 2003 * DOM AV DEN 8.5.2003 MÅL C-14/02 DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) deh 8 maj 2003 * I mål C-14/02, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Conseil d'état (Belgien), att domstolen skall meddela

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 30 november 2004 *

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 30 november 2004 * PEAK HOLDING DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 30 november 2004 * I mål C-16/03, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Hovrätten över Skåne och Blekinge

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 * LINDMAN DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 * I mål C-42/02, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Ålands förvaltningsdomstol (Finland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande

Läs mer

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 10 mars 2011 (*) Begäran om

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 * DOM AV DEN 7.9.2006 - MÅL C-180/04 DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 * I mål C-180/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Tribunale

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 3 februari 2000 *

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 3 februari 2000 * DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 3 februari 2000 * I mål C-293/98, angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Oviedo

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 27 februari 2003 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 27 februari 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 27 februari 2003 * I mål C-320/01, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 Målnummer: UM2028-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-18 Rubrik: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avlägsnandebeslut

Läs mer

DOMSTOLENS DOM den 25 februari 2003 *

DOMSTOLENS DOM den 25 februari 2003 * DOM AV DEN 25.2.2003 MÅL C-59/01 DOMSTOLENS DOM den 25 februari 2003 * I mål C-59/01, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av C. Tufvesson och A. Aresu, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997*

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997* ARO LEASE DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997* I mål C-190/95, angående en begäran enligt artikel 117 i EG-fördraget, från Gerechtshof te Amsterdam, att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2004 inför

Läs mer

DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982*

DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982* DOM AV DEN 6.10.1982 - MÂL 283/81 DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982* I mål 283/81. har första tvistemålsavdelningen vid Corte suprema di cassazione till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande

Läs mer

Sveriges regering, genom A. Falk, i egenskap av ombud, och efter att den 31 januari 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande, Dom

Sveriges regering, genom A. Falk, i egenskap av ombud, och efter att den 31 januari 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande, Dom Sivu 1/14 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 17 juli 2008 (*) Socialpolitik Direktiv 2000/78/EG Likabehandling i arbetslivet Artiklarna 1, 2.1, 2.2 a, 2.3 och 3.1 c Direkt diskriminering på grund av

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 Målnummer: 2419-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-12-27 Rubrik: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 *

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 * DOM AV DEN 13.4.2004 MÅL T-115/03 FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 * I mål T-115/03, Samar SpA, Mottalciata (Italien), företrätt av advokaten A. Ruo, sökande, mot Byrån för

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 Målnummer: UM3212-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-11-26 Rubrik: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en familj

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 11 september 2014 (*)

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 11 september 2014 (*) Sida 1 av 13 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 11 september 2014 (*) Begäran om förhandsavgörande Offentlig upphandling Direktiv 89/665/EEG Artikel 2d.4 Tolkning och giltighet Prövningsförfaranden

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning

Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning Sida 1 av 14 DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 4 mars 2010 (*) Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet)

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 mars 2014 Beatrice Ask Anna Avenberg

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 * DOM AV DEN 21.9.1999 MÅL C-44/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 * I mål C-44/98, angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Bundespatentgericht

Läs mer

DOM. SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Avdelning 1 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART A, B och C, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde för 1 5: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2004 KOM(2004) 773 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

DOMSTOLENS DOM den 11 mars 1997 *

DOMSTOLENS DOM den 11 mars 1997 * DOM AV DEN 11.3.1997 MÅL C-264/95 P DOMSTOLENS DOM den 11 mars 1997 * I mål C-264/95 P, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Giuliano Marenco, i egenskap av ombud, delgivningsadress:

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004*

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* DOM AV DEN 7.9.2004 - MÅL C-319/02 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* I mål C-319/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Korkein hallinto-oikeus

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 april 2009 T 3076-06 KLAGANDE Gävle Kraftvärme AB, 556527-3512 Box 783 801 29 Gävle Ombud: Advokat PM MOTPART Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2013 Ö 2415-12 KLAGANDE OCH MOTPART Vattenfall Eldistribution AB, 556417-0800 Box 6013 171 06 Solna Ombud: Advokaterna TW

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:157

Regeringens proposition 2008/09:157 Regeringens proposition 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Prop. 2008/09:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1166-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 30 januari 2015 i

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2007 Ö 536-04 KLAGANDE Freeport Plc, 360284 9-13 George Street GB-London W1U 3FL Storbritannien Ombud: Advokat MT och jur.kand.

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade

6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade 6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel 6.1 Definitioner och tillämpningsområde

Läs mer

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Promemoria Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, P7_TA(2014)0122 Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pairanställning ***I Europaparlamentets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S Mål C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret) "Konkurrens Försäljningsavtal för

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer