FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Nederländerna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.3 i direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 2 Enligt denna bestämmelse skall företaget, om det saknar möjlighet att anordna skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder avseende risker i arbetet, anlita sakkunnig hjälp utifrån. Enligt den nederländska lagstiftningen synes arbetsgivaren kunna välja mellan att utse en eller flera av de anställda för att utföra dessa uppgifter, eller att skaffa denna tjänst utanför företaget. 2. Rådet antog direktiv 89/391 med stöd av artikel 118a i EG-fördraget (artiklarna i EG-fördraget har ersatts av artiklarna EG). I tionde och elfte skälen i direktivet föreslås, med hänsyn till att det sker för många olyckor i arbetet och att det finns för många som lider av yrkessjukdomar, att förebyggande åtgärder omgående skall vidtas eller förbättras för att trygga arbetstagarnas säkerhet och hälsa och uppnå en bättre skyddsnivå. I detta syfte måste arbetstagarna och deras representanter informeras om de risker som föreligger för deras säkerhet och hälsa, samt om de åtgärder som är nödvändiga för att minska eller undvika dessa risker. 3. Den bestämmelse som uppges ha åsidosatts är artikel 7.3, vilken har följande lydelse: I Direktiv 89/391 "1. Utan att det inskränker skyldigheterna enligt artiklarna 5 och 6 skall arbetsgivaren ge en eller flera arbetstagare i uppgift att verka för skydd mot och förebyggande av risker i arbetet inom företaget och/eller verksamheten. 1 Originalspråk: spanska. 2 Rådets direktiv av den 12 juni 1989 (EGT L 183, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146). 2. De utsedda arbetstagarna skall inte på något sätt missgynnas på grund av sin I

2 KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA verksamhet med avseende på skyddsfrågor och förebyggande arbete. utifrån anlitade företag eller personer ha tillräckliga kunskaper och tillräckliga personella och professionella resurser, och De utsedda arbetstagarna skall ges skälig tid för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv. antalet utsedda arbetstagare och utifrån anlitade företag eller personer vara tillräckligt 3. Om sådan skydds- och förebyggande verksamhet inte kan organiseras på grund av brist på kompetent personal i företaget och/eller verksamheten skall arbetsgivaren anlita sakkunnig hjälp utifrån. 4.1 de fall då arbetsgivaren anlitar sakkunnig hjälp utifrån skall han informera de personer som anlitas om de faktorer som påverkar eller misstänks påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa och personerna skall ha tillgång till sådan information som avses i artikel för att organisera skyddsverksamheten och den förebyggande verksamheten med beaktande av företagets och/eller verksamhetens storlek och/eller de risker för vilka arbetstagarna exponeras samt hur dessa fördelas över hela företaget och/eller verksamheten. 6. Ansvaret för åtgärder till skydd mot och förebyggande av de risker för säkerhet och hälsa, som avses i denna artikel, skall åligga en eller flera arbetstagare eller en eller flera enheter inom eller utanför företaget och/ eller verksamheten. 5. Under alla omständigheter skall de utsedda arbetstagarna ha tillräckliga kunskaper och resurser, Arbetstagaren/arbetstagarna och/eller enheten/enheterna skall vid behov samarbeta. I

3 7. Med hänsyn tagen till verksamheternas art och företagens storlek skall medlemsstaterna ange de verksamhetsgrenar, där arbetsgivaren, under förutsättning att han har kompetens, själv kan ta ansvaret för de åtgärder som avses i punkt 1. nationella rättsordningen, har följande lydelse: "1. Arbetsgivaren är enligt denna lag skyldig att utse: 8. Medlemsstaterna skall definiera de erforderliga färdigheter och kvalifikationer som avses i punkt 5. a) en eller flera sakkunniga bland arbetstagarna, som kan organiseras som en särskild enhet, De kan fastställa det erforderliga antal, som åsyftas i punkt 5." b) andra sakkunniga, 4. Medlemsstaterna var skyldiga att införliva detta direktiv före den 31 december 1992 och underrätta kommissionen om detta. De är dessutom skyldiga att låta kommissionen ta del av befintliga nationella bestämmelser och de bestämmelser som antas på området. c) ett eller flera organ bestående av andra sakkunniga, eller d) sakkunniga bland arbetstagarna samt andra sakkunniga eller organ som avses i a c ovan." II Den nederländska lagstiftningen 5. Artikel 17.1 i Arbeidsomstandighedenwet (arbetsmiljölagen), som tillkommit för att införliva bestämmelserna i artikel i direktiv 89/391 med den 6. Den nederländska regeringen har i sitt svaromål påpekat att nämnda bestämmelse har ersatts med artikel 14 i Arbeidsomstandighedenwet (arbetsmiljölagen) från år Trots att den senare bestämmelsens avrättning skiljer sig från avrättningen av artikel 17, på vilken kommissionen har grundat sin talan, omfattar båda texterna samma princip då de innehåller hänvisningar till arbetsgivarens möjlighet att I

4 KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA anlita antingen interna eller externa tjänster för att vidta skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder. IV Domstolsförfarandet III Det administrativa förfarandet 9. Kommissionens ansökan inkom till domstolens kansli den 15 november Den regering som påstods ha gjort sig skyldig till fördragsbrott inkom med svar den 5 februari Båda skrivelserna kompletterades med en replik den 27 mars respektive en duplik den 13 maj samma år. 7. I februari 1994 lämnade de nederländska myndigheterna uppgifter om de lagtexter varigenom direktiv 89/391 införlivades. I juli 1997 sände kommissionen en formell underrättelse till nämnda myndigheter och påpekade att direktiv 89/391, för att få till stånd skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder, inte ger arbetsgivaren någon möjlighet att välja mellan sin personal och ett externt företag. I direktivet fastställs nämligen en hierarki mellan dessa två alternativ på grundval av om det finns anställda med nödvändig kompetens. 10. Vid förhandlingen den 28 november 2002 inställde sig ombuden för kommissionen och den nederländska regeringen för att yttra sig muntligen. V Prövning av talan 8. Kommissionen övertygades inte av den nederländska regeringens förklaringar i november samma år, varför den i slutet av december 1998 tillställde regeringen ett motiverat yttrande och gav regeringen tillfälle att inom två månader införliva direktivet korrekt. Nämnda regering anförde i sitt svar i slutet av mars år 1999 att den vidhöll sin ståndpunkt, varför kommissionen väckte talan mot densamma. 11. Kommissionen har yrkat att domstolen skall fastställa att Nederländerna har gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom att inte korrekt införliva artikel 7.3 i direktiv 89/391 i den nationella rättsordningen, samt förplikta Nederländerna att ersätta rättegångskostnaderna. Kommissionen har hävdat att arbetsgivaren är skyldig enligt direktivet att utse en eller I

5 flera av sina anställda att utföra skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna, och att arbetsgivaren får anlita extern personal endast när resurserna inom företaget är otillräckliga. anser att skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna mot risker i arbetet helst skall genomföras av externa företag, eftersom dessa besitter större kompetens på området. 12. Nederländerna anser emellertid att direktiv 89/391 inte innebär någon skyldighet för medlemsstaterna att tillämpa någon särskild hierarki vid valet mellan de två alternativen, och anför två skäl till stöd för denna uppfattning. 14. Jag kan inte godta något av dessa argument. a) Ordalydelsen i artikel Enligt den nederländska regeringen finns inte något stöd i bestämmelsens lydelse för kommissionens tolkning. Detta skulle nämligen medföra att en arbetsgivare vars anställda kan förhindra risker i arbetet inte kan sluta avtal med ett externt företag med avseende på denna verksamhet, med mindre än att arbetsgivaren säger upp personalen. Om arbetsgivaren därefter skulle anställa arbetstagare med förmåga att utföra uppgiften, vore denne tvungen att säga upp avtalet med det externa företaget. Likaså skulle artikel 6.7 förlora sin betydelse. Även om artikel 7.3 skulle läsas i enlighet med den av kommissionen förordade tolkningen skulle medlemsstaterna inte vara tvungna att kopiera bestämmelsens ordalydelse. De är nämligen fria att själva välja form och tillvägagångssätt för att uppnå det resultat som eftersträvas med direktivet. Den nederländska regeringen 15.1 artikel 7 i direktiv 89/391 regleras anordnandet av skyddsåtgärder och åtgärder för att förebygga risker i arbetet inom företag. Arbetsgivaren tilldelas härvid en roll av avgörande betydelse och kan, om han har nödvändiga resurser, anordna dessa åtgärder på egen hand. Enligt punkt 1 krävs att arbetsgivaren i första hand utser en eller flera av de anställda för att utföra dessa uppgifter, med hänsyn till att de enligt punkt 5 skall ha tillräckliga kunskaper och resurser samt att skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna som vidtas av de anställda kan kompletteras, enligt punkt 6, med skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som vidtas med hjälp av externa företag. Vidare föreskrivs i punkt 3 att arbetsgivaren måste anlita hjälp utifrån om tillräcklig kompetens saknas inom företaget. Detta är en tillläggsbestämmelse som föreskrivs enbart för det fall att det inte finns tillräckliga resurser inom företaget. I

6 KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA Domstolen har tolkat båda dessa bestämmelser på samma sätt i domen av den 15 november 2001 i målet kommissionen mot Italien, 3genom att slå fast att det "i artikel 7.1 och 7.3 i direktivet föreskrivs en skyldighet för arbetsgivaren att organisera en verksamhet med uppgift att verka för skydd mot och förebyggande av risksituationer i arbetet inom företaget eller, om tillräcklig kompetens saknas inom företaget, anlita hjälp utifrån". I det målet föreskrevs i den italienska bestämmelsen att en arbetsgivare har en möjlighet, men inte en skyldighet, att anlita personer eller företag utifrån om företagets egna anställda inte har tillräckliga kunskaper. anställer kompetent personal, har dessa anlitats i avsikt att säkerställa genomförandet av denna verksamhet inom företaget, och deras anställning är således inte en tillfällighet. Enligt min mening är det i detta fall logiskt att arbetsgivaren säger upp avtalet med det externa företaget när dess tjänster inte längre behövs. 16. Både punkt 1 och punkt 3 i artikel 7 har avfattats i klara och precisa ordalag. Arbetsgivaren skall bedöma kompetensen hos personalen, och om personalen saknar erforderlig kompetens tillämpas punkt 3 med hänsyn till beskrivningen av de nödvändiga färdigheter och kvalifikationer som arbetstagarna måste ha enligt medlemsstaternas definitioner i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 8. Det är alltså inte fråga om en av arbetsgivaren gjord personlig och subjektiv bedömning, vilket Nederländerna har hävdat, utan om ett beslut som fattas på grundval av allmänna, objektiva och enhetliga kriterier som fastställts i den nationella lagstiftningen. Om en arbetsgivare saknar kompetent personal och därför köper externa skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder, men därefter 3 Dom av den 15 november 2001 i mål C-49/00, kommissionen mot Italien, REG 2001, s. I-8575, punkt Domstolen har fastställt att införlivandet med nationell rätt av ett direktiv inte nödvändigtvis kräver att dess bestämmelser återges formellt och ordagrant i en uttrycklig och specifik föreskrift förutsatt att det med hänsyn till direktivets innehåll är tillräckligt att det finns en allmän rättslig ram. Domstolen har dock tillagt att denna ram måste göra det möjligt att på ett effektivt sätt säkerställa att direktivet tilllämpas fullt ut på ett tillräckligt klart och precist sätt. 4Svaranderegeringen har vidgått att Arbeidsomstandighedenwet inte återger direktivets föreskrifter om att det i första hand är arbetstagarna i företaget som skall ombesörja skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder. Eftersom direktivets hierarki mellan valmöjligheterna inte har beaktats, kan punkterna 1 och 3 i artikel 7 inte anses ha införlivats i den nationella lagstiftningen på ett sådant sätt att de troget återger innehållet i direktivet. 4 Dom av den lfi november 2000 i mål C-214/98, kommissionen mot Grekland (REG 2000, s. I-9601), punkt 49, av den 7 december 2000 i mål C-38/99, kommissionen mot Frankrike (REG 2000, s. I-10941), punkt 53. och domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien, punkt 21. I

7 18. Jag instämmer med kommissionen när den hävdar att det finns vägande skäl för att godta det val som gjorts i artikel 7, det vill säga att det är företagets egna arbetstagare som i första hand skall ombesörja skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder, när detta är möjligt. För det första känner dessa personer företaget inifrån, de tilllämpar företagets arbetsmetoder, de är införstådda med de faror som är förenade med företagets faktiska verksamhet, de är uppdaterade i fråga om tidigare incidenter, de kan identifiera potentiella risker och de är ständigt närvarande i företagets lokaler. För det andra är arbetstagarna de som har det största intresset av att åtgärderna är effektiva eftersom det är deras eget och deras kollegers liv och hälsa som står på spel. Genom att nämnda åtgärder vidtas av företagets egna anställda ökar dessutom möjligheterna att göra hela personalen medveten om betydelsen av att åtgärderna vidtas, så att eventuella olägenheter inte uppfattas som resultatet av ett påbud som inte härrör från företaget. b) Systematiken i artikel Enligt den nederländska regeringen har alternativet att anlita externa företag vissa fördelar. Friheten att besluta sig för den ena eller den andra lösningen är beroende av sådana faktorer som tillgången till kompetent personal, sammansättningen av personalstyrkan, huruvida tjänsten kan tillhandahållas kontinuerligt samt de olägenheter för skötseln av företaget som följer av att personal får uppdraget att vidta åtgärderna. Artikel 7 i direktiv 89/391 innehåller i motsats till vad kommissionen anser inte någon hierarkisk ordning mellan de två alternativ som föreskrivs däri. 20. Jag delar inte heller denna inställning. Punkt 3 i artikel 7 skall tolkas med hänsyn till dess placering i artikeln. I punkt 1 föreskrivs en skyldighet för arbetsgivaren att utse en eller flera arbetstagare för genomförandet av skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder. I enlighet med punkt 2 får arbetstagarna inte förfördelas på grund härav och skall ges tillräcklig tid härför. Enligt punkt 3 skall arbetsgivaren sluta avtal med ett externt företag om tillhandahållande av tjänster avseende skydds- och förebyggande verksamhet om sådan inte kan organiseras på grund av brist på kompetent personal i företaget. Arbetsgivaren skall därvid ovillkorligen förse det externa företaget med nödvändig information, vilket följer av punkt 4. Punkt 5 är tillämplig tillsammans med den nationella lagstiftning som föreskrivs i punkt 8, både om åtgärderna vidtas av företagets egna anställda eller om hjälp utifrån anlitas. I punkt 6 föreskrivs en möjlighet att skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna mot risker i arbetet i ett företag till viss del utförs av företagets egen personal och till viss del med hjälp av externa företag. I detta fall måste arbetstagarna medverka om detta är nödvändigt. Den I

8 KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA omständigheten att punkt 3 har placerats strax efter de två punkter som dels reglerar hur arbetstagarna som skall ombesörja åtgärderna skall utses, dels reglerar skyddet för deras rättigheter och deras disponibilitet i tiden, visar klart att det endast är i brist på kompetent personal inom företaget som arbetsgivaren får anlita hjälp utifrån. Om direktivet inte föreskrev någon inbördes rangordning mellan de båda valmöjligheterna skulle dessutom den inledande meningen i punkt 3, enligt vilken anlitandet av hjälp utifrån är villkorat av att företaget saknar kompetent personal, vara överflödig. första hand utförs av de egna arbetstagarna. Den i Nederländerna valda metoden bygger på ett införlivande av artiklarna 9 och 10 i direktivet med den nationella lagstiftningen. I artikel 9 regleras arbetsgivarens skyldigheter och i artikel 10 finns närmare bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagarna. Även för det fall att skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna skall ombesörjas av ett externt företag föreskrivs i den nederländska lagstiftningen ett långtgående samarbete med företagets egen personal. Svaranderegeringen håller inte med kommissionen om att direktivet syftar till att åstadkomma att arbetstagarna medverkar i verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, eftersom en sådan målsättning inte framgår av artikel 1, skälen i direktivet eller den ursprungliga kommentaren till direktivförslaget. Kommissionens inställning saknar dessutom stöd i direktivets systematik och i de principer som ligger till grund för direktivet, vilka återges i artikel 1.2. c) Ändamålet med direktivet 21. Enligt svaranderegeringen skall direktiv 89/391 säkerställa att arbetsvillkoren och riskerna i arbetet i företaget uppmärksammas systematiskt och i förebyggande syfte. Arbetstagarnas balanserade medverkan i dessa uppgifter kan uppnås på olika sätt och inte enbart genom att uppgifterna i 22. Visserligen följer det av artikel 1.1 att syftet med direktiv 89/391 är att initiera åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. I skälen anges emellertid att arbetstagarna eller deras representanter måste medverka till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas, och till att information, dialog och avvägd medverkan i frågor som rör säkerhet och hälsa i arbetet utvecklas mellan arbets- I

9 givare och arbetstagare eller deras representanter. 5 Dessa förklaringar har stadfästs i artikel 1.2 som allmänna principer för att förebygga yrkesbetingade risker och för arbetarskydd. Dessa principer ligger till grund för regeln att uppdraget att vidta skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder i första hand bör skötas internt inom företaget. Som kommissionen så väl har angivit i sin replik är direktivet tillämpligt inom alla ekonomiska sektorer, både inom den offentliga och den privata sektorn. Det är endast de sektorer som företer vissa särdrag som är kännetecknande och oupplösligen förenade med offentlig maktutövning, såsom försvarsmakten, polisen och civilförsvaret, som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. Med ett så vitt tillämpningsområde kan det förutses att vissa företag inte kommer att kunna vidta de ovannämnda åtgärderna med hjälp av sina egna anställda, vilket inte betyder att dessa företag undgår denna skyldighet när de väl får möjlighet att själva, ensamma eller med hjälp utifrån, ombesörja åtgärderna på sätt som föreskrivs i artikel 7.6. d) Minimiharmonisering 23. Svaranderegeringen har gjort gällande att direktiv 89/391 av två skäl endast medför en minimiharmonisering. Skälen härtill återfinns i dels artikel 118a i EGfördraget, vilken är den rättsliga grunden för direktivet, dels den princip som anges i artikel 1.3 som innebär att bestämmelserna i direktivet inte hindrar tillämpningen av sådana bestämmelser i medlemsstaterna och i gemenskapen som är gynnsammare vad gäller skyddet för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Den nederländska lagstiftaren har utnyttjat denna möjlighet för att åstadkomma ett bättre skydd, särskilt genom att införa ett system med tjänster av hög kvalitet inom hela territoriet vilka syftar till att ge ett mera utvecklat skydd än vad som föreskrivs i direktivet. För att uppfylla de krav som ställs i fråga om arbetsmiljöåtgärder, har några arbetsgivare sett sig skyldiga att anlita extern personal. Enligt direktivet har medlemsstaterna rätt att erbjuda ett starkare skydd som innebär att arbetsgivaren helt fritt kan välja den tjänst som innehåller det bästa skyddet. Med hänsyn till att den allmänna principen enligt direktivet är att arbetsgivare och arbetstagare skall medverka på ett balanserat sätt för att motverka risker i arbetet, förefaller det logiskt att det enligt artikel 7 i direktivet i första hand är den interna organisationen som skall ombesörja åtgärderna, och att arbetsgivaren först i andra hand får sluta avtal med ett externt företag härom. 5 Elfte och tolfte skälen. 24. Enligt artikel 1.3 i direktiv 89/391 får medlemsstaterna nämligen både behålla och införa bestämmelser som är gynnsammare vad gäller skyddet för arbetstagarnas säkerhet och hälsa jämfört med direktivet. Det går emellertid inte att bedöma om skyddet som säkerställs i den nederländska I

10 KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA lagstiftningen är bättre än det skydd som föreskrivs i direktiv 89/391, utan att samtidigt pröva om det företräde som gäller för en av de två valmöjligheterna enligt artikel 7, har införlivats korrekt med den nationella lagstiftningen. bästa garantin för att ändamålet med direktivet uppnås. e) Direktivets ändamålsenliga verkan 25. Nederländerna har vidhållit att dess lagstiftning säkerställer en systematisk och förebyggande hälso- och säkerhetspolicy inom företagen. Härför åberopas olika skäl. För det första krävs nämligen att de som fått i uppdrag att ombesörja de viktigaste skyddsåtgärderna och förebyggande åtgärderna måste besitta särskild kompetens på de medicinska, arbetshygieniska, säkerhetsmässiga, ergonomiska och organisatoriska områdena, och detta gäller oavsett om dessa personer är anställda i företaget eller har anlitats utifrån. Det är vidare företagets storlek som avgör om företaget måste anlita hjälp utifrån, vilket innebär en fördel i form av att den externa personalen inte är beroende av arbetsgivaren varför den kan agera mer objektivt än företagets egen personal. För det andra säkerställs arbetstagarnas medverkan i arbetsmiljöhänseende, eftersom arbetsgivaren och såväl interna som externa sakkunniga måste underrätta personalens representanter och samråda med företagskommittén. Slutligen är ett flexibelt system med höga krav i fråga om de sakkunnigas kompetens, och som ger de anställdas representanter betydande rättigheter, den 26. Jag delar inte heller detta påstående, såvitt gäller förevarande fördragsbrottstalan. Den omständigheten att Nederländerna i sin definition av den kompetens som krävs av arbetstagare och externa tjänsteföretag ställer högre krav än andra medlemsstater, fritar inte Nederländerna från skyldigheten att iaktta den prioritetsordning som gäller enligt artikel 7.1 och 7.3. Jag håller med om att företagets storlek normalt har betydelse för om det finns arbetstagare som har möjlighet att ombesörja skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder mot risker i arbetet, men det skall påpekas att så inte alltid är fallet. Medlemsstaterna skall under alla omständigheter tillse att arbetsgivaren har en skyldighet att i första hand anordna denna verksamhet inom företaget. Genom att säkerställa både att personalen underrättas och att samråd hålls med personalen eller dess representanter har Nederländerna å andra sidan införlivat några av de övriga bestämmelserna i direktivet. 27. På grundval av de skäl som anförts ovan anser jag att kommissionen har visat att Konungariket Nederländerna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.3 i direktiv 89/391, genom att i sin nationella lagstiftning tillåta att arbetsgivare fritt får välja mellan att orga- I

11 nisera skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder inom företaget eller att anlita ett externt företag som tillhandahåller dessa tjänster. Kommissionens talan är följaktligen välgrundad och det bör därför fastställas att svarandestaten har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapsrätten. VI Rättegångskostnader 28. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Med hänsyn till att jag anser att kommissionens talan skall bifallas, samt till att kommissionen har yrkat att Konungariket Nederländerna skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, skall kommissionens yrkande härom bifallas. VII Förslag till avgörande 29. I enlighet med vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen skall 1) fastställa att Konungariket Nederländerna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.3 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, genom att i sin nationella lagstiftning tillåta att arbetsgivare fritt får välja mellan att organisera skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder inom företaget eller att anlita ett externt företag som tillhandahåller dessa tjänster, 2) förplikta svarandestaten att ersätta rättegångskostnaderna. I

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * DOM AV DEN 8.7.1999 MÅL C-178/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * I mål C-178/98, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen och Olivier

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 * DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 * I mål C-109/00, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Højesteret (Danmark), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid

Läs mer

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006*

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* I mål C-124/05, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Gerechtshof te s-gravenhage (Nederländerna), genom

Läs mer

DOMSTOLENS DOM den 11 mars 1997 *

DOMSTOLENS DOM den 11 mars 1997 * DOM AV DEN 11.3.1997 MÅL C-264/95 P DOMSTOLENS DOM den 11 mars 1997 * I mål C-264/95 P, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Giuliano Marenco, i egenskap av ombud, delgivningsadress:

Läs mer

DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982*

DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982* DOM AV DEN 6.10.1982 - MÂL 283/81 DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982* I mål 283/81. har första tvistemålsavdelningen vid Corte suprema di cassazione till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande

Läs mer

Sammanfattning av domen

Sammanfattning av domen Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten) Fri rörlighet för arbetstagare Tjänstemän och övriga anställda

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 27 februari 2003 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 27 februari 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 27 februari 2003 * I mål C-320/01, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*)

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) Artikel 49 EG Frihet att tillhandahålla tjänster Restriktioner Direktiv 96/71/EG Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 * DOM AV DEN 7.9.2006 - MÅL C-180/04 DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 * I mål C-180/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Tribunale

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 3 februari 2000 *

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 3 februari 2000 * DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 3 februari 2000 * I mål C-293/98, angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Oviedo

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT PHILIPPE LÉGER föredraget den 12 oktober 2000 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT PHILIPPE LÉGER föredraget den 12 oktober 2000 1 LIIKENNE FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT PHILIPPE LÉGER föredraget den 12 oktober 2000 1 1. I detta mål har Korkein oikeus (Högsta domstolen, Finland) begärt förhandsavgörande beträffande frågan

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Dir. 2011:118 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) deh 8 maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) deh 8 maj 2003 * DOM AV DEN 8.5.2003 MÅL C-14/02 DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) deh 8 maj 2003 * I mål C-14/02, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Conseil d'état (Belgien), att domstolen skall meddela

Läs mer

Sveriges regering, genom A. Falk, i egenskap av ombud, och efter att den 31 januari 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande, Dom

Sveriges regering, genom A. Falk, i egenskap av ombud, och efter att den 31 januari 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande, Dom Sivu 1/14 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 17 juli 2008 (*) Socialpolitik Direktiv 2000/78/EG Likabehandling i arbetslivet Artiklarna 1, 2.1, 2.2 a, 2.3 och 3.1 c Direkt diskriminering på grund av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 05.02.2004 KOM(2004) 62 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 1. Gulds renhet har traditionellt mätts i karat, varvid rent guld är 24 karat. Numera mäts den ofta i tusendelar.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 Målnummer: 2419-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-12-27 Rubrik: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när

Läs mer

DOMSTOLENS DOM den 25 februari 2003 *

DOMSTOLENS DOM den 25 februari 2003 * DOM AV DEN 25.2.2003 MÅL C-59/01 DOMSTOLENS DOM den 25 februari 2003 * I mål C-59/01, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av C. Tufvesson och A. Aresu, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 30 november 2004 *

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 30 november 2004 * PEAK HOLDING DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 30 november 2004 * I mål C-16/03, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Hovrätten över Skåne och Blekinge

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung,

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, RP 67/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om likabehandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelsen om förfarande

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

Dimitrios Benecos mot Europeiska gemenskapernas kommission

Dimitrios Benecos mot Europeiska gemenskapernas kommission FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen) den 23 november 1995 Mål T-64/94 Dimitrios Benecos mot Europeiska gemenskapernas kommission "Tjänstemän - Yrkessjukdom - Partiell permanent invaliditet - Principen

Läs mer

DOM 2009-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-12-18 Meddelad i Stockholm 2009-12-18 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, beslut den 16 juli 2009 i mål nr UM 2199-09

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997*

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997* ARO LEASE DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997* I mål C-190/95, angående en begäran enligt artikel 117 i EG-fördraget, från Gerechtshof te Amsterdam, att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL föredraget den 1 juni 2006 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL föredraget den 1 juni 2006 1 KOMMISSIONEN MOT DANMARK FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL föredraget den 1 juni 2006 1 I Inledning 2. Förevarande förfarande rör huvudsakligen frågan om, och i så fall i vilken

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 Målnummer: UM3212-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-11-26 Rubrik: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en familj

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Kör- och vilotid vid internationell

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (22) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 november 2004 T 2593-01 KLAGANDE SA Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten AS MOTPART Staten genom Justitiekanslern,

Läs mer

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Mål C-309/99 J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (begäran om förhandsavgörande från Raad van State (Nederländerna)) "Yrkesorganisation Nationellt advokatsamfund

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32 Målnummer: UM6893-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-12-18 Rubrik: Lagrum: Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen kan göras gällande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS YTTRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.5.2002 KOM(2002) 229 slutlig 1992/0449 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning

Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning Sida 1 av 14 DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 4 mars 2010 (*) Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004*

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* DOM AV DEN 7.9.2004 - MÅL C-319/02 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* I mål C-319/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Korkein hallinto-oikeus

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 *

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 * DOM AV DEN 13.4.2004 MÅL T-115/03 FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 * I mål T-115/03, Samar SpA, Mottalciata (Italien), företrätt av advokaten A. Ruo, sökande, mot Byrån för

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 1(7) Justitiedepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08-782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 Ju2015/4660/L1 Utredningen syftar till att genomföra de

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.5.2007 KOM(2007) 249 slutlig 2007/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Bernard Bareyt m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

Bernard Bareyt m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 8 november 2000 Mål T-175/97 Bernard Bareyt m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission "Tjänstemän - Tillfälligt anställda - Lön - Tjänsteplacering

Läs mer

28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27

28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27 28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27 Tolkningsmeddelande från kommissionen om gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och om möjligheterna att ta sociala

Läs mer

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE:

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. DOMSTOLENS DOM den 5 oktober 2000 (1) Direktiv 98/43/EG - Reklam för

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 11 september 2014 (*)

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 11 september 2014 (*) Sida 1 av 13 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 11 september 2014 (*) Begäran om förhandsavgörande Offentlig upphandling Direktiv 89/665/EEG Artikel 2d.4 Tolkning och giltighet Prövningsförfaranden

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer