EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor PE v01-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för ekonomi och valutafrågor PE v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning av personbilar (PE v01-00) Förslag till direktiv (KOM(2005)0261 C6-0272/ /0130(CNS)) Kommissionens förslag Parlamentets ändringar Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 4 Skäl 1 (1) Personbilsbeskattning kan vara ett viktigt kompletterande medel för att främja miljömålen, i synnerhet när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, och det är därför lämpligt att införa en koldioxidbaserad faktor i skatteunderlagen för både registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt. För att bidra till att uppfylla gemenskapens och medlemsstaternas åtaganden enligt Kyoto-protokollet bör faktorer som är direkt kopplade till koldioxidutsläpp införas i skatteunderlagen för personbilsrelaterade skatter som tas ut under den period som åtagandena omfattar, dvs mellan 2008 och Eftersom gemenskapens strategiska mål att minska koldioxidutsläppen från personbilar skall vara uppnått senast 2010, bör den (1) Personbilsbeskattning kan vara ett viktigt kompletterande medel för att främja miljömålen, i synnerhet när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, och det är därför lämpligt att införa en föroreningsfaktor i skatteunderlagen för både registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt. För att bidra till att uppfylla gemenskapens och medlemsstaternas åtaganden enligt Kyoto-protokollet bör faktorer som är direkt kopplade till förorening genom avgaser införas i skatteunderlagen för personbilsrelaterade skatter som tas ut under den period som åtagandena omfattar, dvs mellan 2008 och Eftersom gemenskapens strategiska mål att minska föroreningarna genom avgaser från personbilar skall vara uppnått AM\ doc PE v01-00

2 koldioxidbaserade komponenten tillämpas till fullo senast den 31 december senast 2010, bör föroreningsfaktorn tillämpas till fullo senast den 31 december Förutom koldioxid finns det andra luftförorenande ämnen som kväveoxid och partiklar som kan vara skadliga för luftkvaliteten. Vi hävdar att man måste ta med även andra nedsmutsande ämnen i beräkningen när man fastställer den årliga vägtrafikskatten. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 5 Skäl 2 (2) Den tredje pelaren i gemenskapens strategi för att minska koldioxidutsläppen från personbilar och förbättra bränsleekonomin, som godkändes av rådet 1996, består av skatteåtgärder och är den enda pelaren som ännu inte har genomförts på gemenskapsnivå. (2) Den tredje pelaren i gemenskapens strategi för att minska de förorenande utsläppen från personbilar och förbättra bränsleekonomin, som godkändes av rådet 1996, består av skatteåtgärder och är den enda pelaren som ännu inte har genomförts på gemenskapsnivå. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 6 Skäl 3 (3) Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa samordnade skatteincitament för personbilar som uppfyller strängare utsläppsgränser än de som blev obligatoriska genom direktiv 98/69/EG (Euro 4) om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets (3) Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa samordnade skatteincitament för personbilar som uppfyller strängare utsläppsgränser än de som blev obligatoriska genom direktiv 98/69/EG (Euro 4) om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets PE v /24 AM\ doc

3 direktiv 70/220/EEG, för att påskynda utsläppandet på marknaden av personbilar som uppfyller krav som kommer att antas på gemenskapsplanet (Euro 5). direktiv 70/220/EEG, för att påskynda utsläppandet på marknaden av personbilar som uppfyller krav som kommer att antas på gemenskapsplanet (Euro 5). Förutom den här införda koldioxidbaserade komponenten kan medlemsstaterna i sina nationella bestämmelser för beskattning av motorfordon även införa en skattedifferentiering baserad på Euro-normerna. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool Ändringsförslag 7 Skäl 3 (3) Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa samordnade skatteincitament för personbilar som uppfyller strängare utsläppsgränser än de som blev obligatoriska genom direktiv 98/69/EG (Euro 4) om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG, för att påskynda utsläppandet på marknaden av personbilar som uppfyller krav som kommer att antas på gemenskapsplanet (Euro 5). (3) Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa samordnade skatteincitament för personbilar som uppfyller strängare utsläppsgränser än de som blev obligatoriska genom direktiv 98/69/EG (Euro 4) om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG, för att påskynda utsläppandet på marknaden av personbilar som uppfyller krav som kommer att antas på gemenskapsplanet (Euro 5). Förutom den här införda koldioxidbaserade komponenten bör medlemsstaterna i sina nationella bestämmelser för beskattning av motorfordon införa en skattedifferentiering baserad på Euro-normerna, i fall av allvarliga luftföroreningar. Förutom koldioxidutsläpp finns det andra lutförorenande ämnen som har stor påverkan på AM\ doc 3/24 PE v01-00

4 luftkvaliteten, och därför bör Euro-normerna tas med i beräkningen när vägtrafikskatten fastställs. Ändringsförslag från Werner Langen och Karsten Friedrich Hoppenstedt Ändringsförslag 8 Skäl 3 (3) Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa samordnade skatteincitament för personbilar som uppfyller strängare utsläppsgränser än de som blev obligatoriska genom direktiv 98/69/EG (Euro 4) om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG, för att påskynda utsläppandet på marknaden av personbilar som uppfyller krav som kommer att antas på gemenskapsplanet (Euro 5). (3) Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa samordnade skatteincitament för personbilar som uppfyller strängare utsläppsgränser än de som blev obligatoriska genom direktiv 98/69/EG (Euro 4) om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG, för att påskynda utsläppandet på marknaden av personbilar som uppfyller krav som kommer att antas på gemenskapsplanet (Euro 5). Förutom det här föreslagna införandet av en koldioxidbaserad komponent uppmuntras medlemsstaterna att i sina bestämmelser för beskattning av motorfordon införa en skattedifferentiering baserad på förorenande utsläpp. Or. de Förutom koldioxid finns det andra luftförorenande ämnen som kväveoxid och partiklar som är avgörande för luftkvaliteten och som bör tas med i beräkningen när man fastställer den årliga vägtrafikskatten. Ändringsförslag från Joseph Muscat Ändringsförslag 9 Skäl 3a (nytt) (3a) Medlemsstaterna uppmanas eftertryckligt att avstå från att ta ut dubbla skatter när det gäller registreringsskatter. Fallet med EU-medborgare som återvänder till sitt hemland efter att ha tillbringat mer PE v /24 AM\ doc

5 än två år i en annan medlemsstat, bör särskilt beaktas. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 10 Skäl 4 (4) Skatteincitament bör kunna ges i form av skattedifferentiering av personbilar på grundval av hur många gram koldioxid som varje bil släpper ut per kilometer. (4) Skatteincitament bör kunna ges i form av skattedifferentiering av personbilar på grundval av hur många gram förorenande utsläpp, t.ex. koldioxid, kväveoxider och sotpartiklar, som varje bil släpper ut per kilometer. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag 11 Skäl 4 (4) Skatteincitament bör kunna ges i form av skattedifferentiering av personbilar på grundval av hur många gram koldioxid som varje bil släpper ut per kilometer. (4) Skatteincitament bör ges i form av skattedifferentiering av personbilar på grundval av hur många gram koldioxid som varje bil släpper ut per kilometer. Vid genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv bör medlemsstaterna fastställa huruvida förändringar av de existerande skattesystemen effektivt kan gynna fordon med låga koldioxidutsläpp och minska utsläppen från transporter. AM\ doc 5/24 PE v01-00

6 Vid förändringar av skattesystemen måste medlemsstaterna förvissa sig om att reformen leder till att direktivets mål uppnås, d.v.s en minskning av koldioxidutsläppen från transporter. Ändringsförslag från Gunnar Hökmark Ändringsförslag 12 Skäl 4a (nytt) (4a) Medlemsstaterna uppmanas att beakta fordon som utnyttjar alternativa bränslen och tekniker, t.ex. biobränslen, naturgas, gasol, väte samt el eller hybridsystem med förbrännings-/elteknik, vilka kan bidra till en minskning av utsläpp och föroreningar. Ändringsförslag från Zsolt László Becsey Ändringsförslag 13 Skäl 5 (5) För att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden måste den koldioxidbaserade komponenten motsvara minst 25 % av den totala inkomsten från registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt senast den 31 december 2008 och minst 50 % av den totala inkomsten senast den 31 december (5) Det måste betonas att inte endast koldioxid utan även andra miljöfaktorer bör vara de viktigaste kriterierna då man fastställer personbilskatten. Kommissionen skall senast den 31 december 2006 lägga fram en studie över lämplig viktning av andra möjliga miljöfaktorer vid fastställelse av skattebasen för personbilskatten. Koldioxid kan inte betraktas som den enda basen för fastställelse av registreringsskattesatsen. Om inte nödvändiga förändringar görs av hur skattebasen fastställs kan det leda till missledande och snedvridande resultat. PE v /24 AM\ doc

7 Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 14 Skäl 5 (5) För att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden måste den koldioxidbaserade komponenten motsvara minst 25 % av den totala inkomsten från registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt senast den 31 december 2008 och minst 50 % av den totala inkomsten senast den 31 december (5) För att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden måste föroreningsfaktorn motsvara minst 25 % av den totala inkomsten från registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt senast den 31 december 2008 och minst 50 % av den totala inkomsten senast den 31 december Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag 15 Skäl 5 (5) För att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden måste den koldioxidbaserade komponenten motsvara minst 25 % av den totala inkomsten från registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt senast den 31 december 2008 och minst 50 % av den totala inkomsten senast den 31 december (5) För att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden måste den koldioxidbaserade komponenten motsvara minst 75 % av den totala inkomsten från registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt senast den 1 januari Det är nödvändigt med ett tidigare införandedatum för att förslaget skall kunna bidra till målet att nya bilar i EU senast 2010 skall släppa ut i genomsnitt 120 g/km och till utsläppsminskningsmålen i Kyotoprotokollet under den första åtagandeperioden. Ett successivt angreppssätt är inte tydligt för konsumenter och allmänhet, och därför föreslås en reform i ett enda steg. För att uppnå effektivitet bör koldioxidkomponenten uppgå till minst 75 procent av inkomsterna från registeringsskatt och vägtrafikskatt. AM\ doc 7/24 PE v01-00

8 Ändringsförslag från Werner Langen och Karsten Friedrich Hoppenstedt Ändringsförslag 16 Skäl 6a (nytt) (6a) Ett linjärt och direkt proportionellt förhållande mellan skatter och koldioxidutsläpp och en för alla fordonstyper lika och teknikneutral bestämning av den koldioxidbaserade komponenten i vägtrafikskatten garanterar att konkurrensen inte hindras på den inre marknaden. Genom denna riktlinje för medlemsstaterna påskyndas avvecklingen av de hinder på den inre marknaden som följer av beskattningens struktur. Samtidigt inskränks inte medlemsstaternas möjligheter att anpassa nivån på skattesatserna till sin näringslivs-, skatteoch miljöpolitska situation. Or. de Varje gram koldioxid som släpps ut har samma effekt på klimatet och bör därför beskattas med samma belopp. Trycket på ytterligare besparingar av bränsle och koldioxid bör fortsätta i lika mån för alla fodonsklasser. Detta leder till en proportionell beskattning genom vilken fordon med högre koldioxidutsläpp beskattas hårdare än fordon med lägre utsläpp. Man kan inte rättfärdiga olika skatter för ett gram koldioxid. Ändringsförslag 17 Skäl 7 (7) Många europeiska medborgare använder sina bilar när de utövar rätten till fri rörlighet genom att tillfälligt eller stadigvarande förflytta sig från en medlemsstat till en annan. De stora skillnaderna i skattesystemen för personbilar gör det mycket svårt för de europeiska medborgarna 1 och bilindustrin att utnyttja (7) Många europeiska medborgare använder sina bilar när de utövar rätten till fri rörlighet genom att tillfälligt eller stadigvarande förflytta sig från en medlemsstat till en annan. Skillnader i registreringsskatterna kan bidra till dubbel beskattning för konsumenten som väljer att flytta mellan PE v /24 AM\ doc

9 fördelarna med den inre marknaden. I synnerhet registreringsskatterna bidrar till ökade transaktionskostnader för konsumenten, stora skillnader i bilpriserna före skatt och en fragmentering av bilmarknaden samt inverkar negativt på den gränsöverskridande handeln. 1 EG-domstolen har nyligen fastslagit (dom av den i mål C-138/2004) att registreringsskatter kan utgöra hinder för den fria rörligheten, i synnerhet på grund av satserna och tekniska aspekter. medlemsstater. De negativa effekterna av olika nivåer på registreringsskatten i medlemsstaterna för den internationella marknaden kan åtgärdas genom ett återbetalningssystem. Att förbjuda registreringsskatter på EU-nivå skulle strida mot proportionalitetsprincipen. Ändringsförslag 18 Skäl 8 (8) Registreringsskatter är ett hinder för förverkligandet av målen i Lissabonstrategin och för en mer konkurrenskraftig europeisk bilindustri och de bör därför gradvis avskaffas under en period på mellan fem och tio år. Denna tidsrymd skulle göra det möjligt för de medlemsstater som tar ut registreringsskatter att anpassa sina skattesystem för personbilar och beakta de särskilda villkoren på den nationella bilmarknaden. Inkomstbortfall på grund av avskaffandet av registreringsskatterna skulle kunna kompenseras genom en samtidig ökning av inkomsten från den årliga vägtrafikskatten och, vid behov, från andra skatteåtgärder som är förenliga med rådets direktiv 2003/96/EG, så att den (8) Registreringsskatter, baserade på miljökriterier, som påförs vid köptillfället kan vara mycket effektiva för att främja köp av mer bränsleeffektiva, renare och säkrare bilar. Medlemsstater har har konstaterat positiva resultat av att tillämpa differentierade registreringsskatter för att främja en tidig lansering av mer miljöanpassad teknik för bilar, och denna praxis bör uppmuntras ytterligare och övervägas på gemenskapsnivå. AM\ doc 9/24 PE v01-00

10 sammanlagda skattebördan förblir oförändrad. Ändringsförslag från Werner Langen och Karsten Friedrich Hoppenstedt Ändringsförslag 19 Skäl 8a (nytt) (8a) Avskaffandet av registreringsskatten har positiva miljöeffekter, då detta leder till en snabbare förnyelse av fordonsbeståndet. Den lägre anskaffningskostnaden lockar kunden att ersätta sitt gamla fordon med ett bränslesnålt och mindre miljöskadligt fordon. Ansatsen att beskatta ett fordons nyttjande och dess faktiska miljöpåverkan ligger i linje med den grundläggande principen i gemenskapens miljöpolitik, nämligen att den som orsakar miljöskador också skall betala för dem. Or. de Statistik visar att genomsnittsåldern för personfordon är en väsentligt högre i länder med hög registreringsskatt än i länder utan sådan skatt. Sett ur miljösynpunkt är det önskvärt med en förnyelse av fordonsbeståndet för att främja energisnålare personbilar. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 20 Skäl 14 (14) Eftersom målen om en bättre fungerande inre marknad på personbilsområdet och om en framgångsrik användning av skatteåtgärder för att genomföra gemenskapens strategi att minska koldioxidutsläppen från personbilar inte i tillräcklig utsträckning kan nås av de enskilda medlemsstaterna och de därför, på (14) Eftersom målen om en bättre fungerande inre marknad på personbilsområdet och om en framgångsrik användning av skatteåtgärder för att genomföra gemenskapens strategi att minska de förorenande utsläppen från personbilar inte i tillräcklig utsträckning kan nås av de enskilda medlemsstaterna och de därför, på PE v /24 AM\ doc

11 grund av åtgärdens storskalighet eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. grund av åtgärdens storskalighet eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag från Zsolt László Becsey Ändringsförslag 21 Artikel 1 Detta direktiv fastställer regler för beräkningen av skatter på personbilar på grundval av deras koldioxidutsläpp. Det innehåller också bestämmelser om avskaffande av registreringsskatter och om ett system enligt vilket betalda registreringsskatter under vissa omständigheter skall återbetalas. Dessutom införs ett system för återbetalning av årlig vägtrafikskatt. Inte endast koldioxid utan även andra miljöfaktorer skall vara de viktigaste kriterierna då man fastställer personbilskatten. Kommissionen skall senast den 31 december 2006 lägga fram en studie över lämplig viktning av andra möjliga miljöfaktorer vid fastställelse av skattebasen för personbilskatten. Koldioxid kan inte betraktas som den enda basen för fastställelse av registreringsskattesatsen. Om inte nödvändiga förändringar görs av hur skattebasen fastställs kan det leda till missledande och snedvridande resultat. AM\ doc 11/24 PE v01-00

12 Ändringsförslag från Zsolt László Becsey Ändringsförslag 22 Artikel 1, stycke 1 Detta direktiv fastställer regler för beräkningen av skatter på personbilar på grundval av deras koldioxidutsläpp. Detta direktiv fastställer regler för beräkningen av skatter på personbilar på grundval av flera miljöfaktorer såsom vikt, storlek, säkerhet, nivå på koldioxidutsläppen, etc. Personbilskatten bör baseras på flera aspekter som kan bidra till att fastställa en ekonomiskt rationell beskattningsbas. Detta ändringsförslag ligger i linje med andra liknande förslag. Ändringsförslag 23 Artikel 1, stycke 2 Det innehåller också bestämmelser om avskaffande av registreringsskatter och om ett system enligt vilket betalda registreringsskatter under vissa omständigheter skall återbetalas. Det innehåller också bestämmelser om ett system enligt vilket betalda registreringsskatter under vissa omständigheter skall återbetalas. Samma som ändringsförslag 17. Ändringsförslag 24 Artikel 1, stycke 2a (nytt) Vid genomförandet av detta direktiv skall PE v /24 AM\ doc

13 medlemsstaterna se till att alla förändringar av systemen för fordonsbeskatning leder till en minskning av förorenande utsläpp, inklusive utsläpp av växthusgaser, från personbilsparken. Samma som ändringsförslag 11. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 25 Artikel 4, rubriken Differentiering på grundval av koldioxidutsläpp Differentiering på grundval av förorenande utsläpp Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 26 Artikel 4 Vid beräkningen av årlig vägtrafikskatt skall skatten differentieras på grundval av hur många gram koldioxid per kilometer som varje enskild personbil släpper ut. Vid beräkningen av årlig vägtrafikskatt skall skatten differentieras på grundval av hur många gram förorenande ämnen per kilometer som varje enskild personbil släpper ut. Samma som ändringsförslag 4. AM\ doc 13/24 PE v01-00

14 Ändringsförslag 27 Artikel 4 Vid beräkningen av årlig vägtrafikskatt skall skatten differentieras på grundval av hur många gram koldioxid per kilometer som varje enskild personbil släpper ut. Vid beräkningen av årlig vägtrafikskatt skall skatten differentieras på grundval av hur många gram koldioxid per kilometer som varje enskild personbil släpper ut, enligt en skala som på ett effektivt sätt främjar bränslesnålare fordon. Vid förändringar av skattesystemen måste medlemsstaterna förvissa sig om att reformen leder till att direktivets mål uppnås, d.v.s en minskning av koldioxidutsläppen från transporter. En direkt proportionell ökning av skattesatsen kan leda till snedvridande effekter och minska skatteincitamenten för bränslesnålare fordon. Om en strikt linjär modell skulle tillämpas för koldioxidutsläppen, måste den utgå från bästa prestanda för koldioxidutsläpp på marknaden, d.v.s. ca g CO2/km, för att undvika snedvridande effekter. Ändringsförslag från Werner Langen och Karsten Friedrich Hoppenstedt Ändringsförslag 28 Artikel 4, stycke 1a (nytt) Skattesatserna måste fastställas enligt direkt proportionalitet i förhållande till koldioxidutsläppen, och den årliga skatt som beror på koldioxidutsläppen måste således växa linjärt med ökande koldioxiutsläpp. Denna utformning av skatten är teknikneutral och får samma effekt för alla fodonsklasser. Or. de På grund av ständigt olika och ej sinsemellan anpassade initiativ avseende fordonsbeskattning i vissa medlemsstater hotar en bestående fragmentarisering av PE v /24 AM\ doc

15 fordonsbeskattningen i EU; en situation som är raka motsatsen mot det mål som eftersträvas med direktivet, nämligen harmonisering. Med detta ändringsförslag garanteras att den framtida fordonsbeskattningen får en rättvis och konkurrensneutral utformning. Ändringsförslag från Zsolt László Becsey Ändringsförslag 29 Artikel 5 1. Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. Kommissionen skall senast den 31 december 2006 lägga fram en studie över lämplig viktning av andra möjliga miljöfaktorer vid fastställelse av skattebasen för personbilskatten. Samma som ändringsförslag 22. Ändringsförslag 30 Artikel 5, punkt 1 1. Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 1. Senast den 1 januari 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. AM\ doc 15/24 PE v01-00

16 Det är nödvändigt med ett tidigare införandedatum för att förslaget skall kunna bidra till målet att nya bilar i EU senast 2010 skall släppa ut i genomsnitt 120 g/km och till utsläppsminskningsmålen i Kyotoprotokollet under den första åtagandeperioden. För att uppnå effektivitet bör koldioxidkomponenten uppgå till minst 75 procent av inkomsterna från registeringsskatt och vägtrafikskatt. Differentiering baserad på luftförorenande utsläpp får till följd att en förnyelse av fordonsbestånden gynnas. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 31 Artikel 5, punkt 1 1. Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 1. Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från föroreningsfaktorn i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag 32 Artikel 5, punkt 2 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 2. För beräkning av den årliga vägtrafikskatten skall medlemsstaterna, förutom ovanstående, differentiera mellan olika katekorier av förorenande ämnen enligt direktiv 70/220/EG 1 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon samt ändringarna till detta direktiv (Euro-normer). 1 EGT L 32, , s. 32. PE v /24 AM\ doc

17 Samma som ändringsförslag 30. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 33 Artikel 5, stycke 2 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från föroreningsfaktorn i den årliga vägtrafikskatten utgöra minst femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag 34 Kapitel III, artikel 7 Kapitel III AVSKAFFANDE AV REGISTRERINGSSKATT Förbud mot införande av registreringsskatt Artikel 7 Från och med [ ] får medlemsstaterna inte införa någon skatt som avser registrering av personbilar och som innebär att de får framföras på allmänna vägar och vars kännetecken är desamma som eller liknande den skatt som anges i bilaga II, nedan kallad registreringsskatt. utgår AM\ doc 17/24 PE v01-00

18 De negativa effekter som kan uppstå genom olika nivåer på registreringsskatten i medlemsstaterna kan åtgärdas genom ett återbetalningssystem. Att förbjuda sådana skatter på EU-nivå skulle allvarligt strida mot proportionalitetsprincipen och kan vara miljömässigt kontraproduktivt. Ändringsförslag 35 Artikel 8 Artikel 8 Förbud mot bibehållande av registreringsskatt Från och med den 1 januari 2016 får medlemsstaterna inte längre bibehålla någon registreringsskatt. utgår Ändringsförslag från Joseph Muscat Ändringsförslag 36 Artikel 10, punkt 2 2. Medlemsstaterna får vid tillämpningen av första stycket använda olika metoder för att fastställa en personbils restvärde, till exempel bedömningar, expertundersökningar eller schablonbelopp. 2. Medlemsstaterna får vid tillämpningen av första stycket använda olika metoder för att fastställa en personbils restvärde, till exempel bedömningar, expertundersökningar eller schablonbelopp. Intressenter, inklusive konsumentorganisationer, skall involveras helt och fullt samt regelbundet i en process som måste vara totalt transparent. PE v /24 AM\ doc

19 Systemet för att fastställa restvärdet för ett fordon, och sålunda den skatt som skall betalas tillbaka, är mycket viktigt för att detta förslag skall nå framgång. Därför bör alla intressenter, främst konsumentföreträdare, involveras för att bidra till att det blir en transparent process. Ändringsförslag från Joseph Muscat Ändringsförslag 37 Artikel 10, punkt 3, led a a) Schablonbeloppen fastställs på grundval av närmare fastställda generella och objektiva kriterier. a) Schablonbeloppen fastställs på grundval av närmare fastställda generella och objektiva kriterier som publiceras på lämpligt sätt och regelbundet uppdateras. Systemet för att fastställa restvärdet för ett fordon, och sålunda den skatt som skall betalas tillbaka, är mycket viktig för att detta förslag skall nå framgång. Därför måste alla schablonbelopp regelbundet uppdateras och offentliggöras. Ändringsförslag 38 Artikel 12, punkt 1 1. Till och med den 31 december 2015 skall beräkningen av beloppet för den registreringsskatt som skall tas ut grundas på det aktuella värdet för en liknande ny personbil och beakta den berörda personbilens faktiska värdeminskning. 1. Beräkningen av beloppet för den registreringsskatt som skall tas ut skall grundas på det aktuella värdet för en liknande ny personbil och beakta den berörda personbilens faktiska värdeminskning. Ändringsförslag 39 Artikel 13 AM\ doc 19/24 PE v01-00

20 Om registreringsskatt fortfarande tas ut skall den till och med den 31 december 2015 differentieras på grundval av hur många gram koldioxid per kilometer som varje enskild personbil släpper ut. Skatten skall differentieras på grundval av hur många gram förorenande ämnen per kilometer som varje enskild personbil släpper ut, enligt en skala som på ett effektivt sätt främjar bränslesnålare fordon. Vid förändringar av skattesystemen måste medlemsstaterna förvissa sig om att reformen leder till att direktivets mål uppnås, d.v.s en minskning av koldioxidutsläppen från transporter. En direkt proportionell ökning av skattesatsen kan leda till snedvridande effekter och minska skatteincitamenten för bränslesnålare fordon. Om en strikt linjär modell skulle tillämpas för koldioxidutsläppen, måste den utgå från bästa prestanda för koldioxidutsläpp på marknaden, d.v.s. ca g CO2/km, för att undvika snedvridande effekter. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 40 Artikel 13 Om registreringsskatt fortfarande tas ut skall den till och med den 31 december 2015 differentieras på grundval av hur många gram koldioxid per kilometer som varje enskild personbil släpper ut. Om registreringsskatt fortfarande tas ut skall den till och med den 31 december 2015 differentieras på grundval av hur många gram förorenande ämnen per kilometer som varje enskild personbil släpper ut. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag från Zsolt László Becsey Ändringsförslag 41 Artikel 13 Om registreringsskatt fortfarande tas ut skall den till och med den 31 december 2015 differentieras på grundval av hur många Om registreringsskatt fortfarande tas ut skall den till och med den 31 december 2015 differentieras på grundval av flera PE v /24 AM\ doc

21 gram koldioxid per kilometer som varje enskild personbil släpper ut. miljöfaktorer (vikt, storlek, volym och andra faktorer som påverkar miljöföroreningspotentialen) som föreslås i den rapport som kommissionens skall läggas fram senast den 31 december Personbilskatten bör baseras på flera aspekter som kan bidra till att fastställa en ekonomiskt rationell beskattningsbas. Att basera beskattningsbasen på koldioxidutsläppen kan leda till snedvridna resultat och därmed innebära en förssämrad ekonomisk effektivitet. Detta ändringsförslag ligger i linje med andra liknande förslag. Ändringsförslag från Zsolt László Becsey Ändringsförslag 42 Artikel Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. Senast den 31 december 2006 skall kommissionen bestämma viktningen av olika ekonomiska faktorer och miljöfaktorer, t.ex. vikt, säkerhet och andra faktorer som påverkar miljöföroreningspotentialen. Samma som ändringsförslag 22. AM\ doc 21/24 PE v01-00

22 Ändringsförslag 43 Artikel 14, punkt 1 1. Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 1. Senast den 1 januari 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. Samma som ändringsförslag 30 Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 44 Artikel 14, punkt 1 1. Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 1. Senast den 31 december 2008 skall den totala inkomsten från föroreningsfaktorn i registreringsskatten utgöra minst tjugofem procent av de totala inkomsterna från denna skatt. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag 45 Artikel 14, punkt 2 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst 2. För beräkning av registreringsskaten skall medlemsstaterna, förutom ovanstående, differentiera mellan olika kategorier av förorenande ämnen enligt PE v /24 AM\ doc

23 femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. direktiv 70/220/EG 1 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon samt ändringarna till detta direktiv (Euro-normer). Samma som ändringsförslag 30. Ändringsförslag från Mia De Vits Ändringsförslag 46 Artikel 14, punkt 2 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från den koldioxidbaserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. 2. Senast den 31 december 2010 skall den totala inkomsten från den på förorenande utsläpp baserade komponenten i registreringsskatten utgöra minst femtio procent av de totala inkomsterna från denna skatt. Samma som ändringsförslag 4. Ändringsförslag 47 Artikel 16, stycke -1 (ny) Kommissionen skall undersöka om det är möjligt att senast 2009 införa miljöregistreringsskatter för personbilar och lastbilar i hela unionen, där den koldioxidbaserade komponenten skulle utgöra grunden för minst 75 procent av de totala intäkterna samt senast den 31 december 2007 lägga fram förslag inför AM\ doc 23/24 PE v01-00

24 rådet och Europaparlamentet, om så är lämpligt. En registreringsskatt som baserar sig på miljökriterier kan vara det effektivaste instrumentet för att uppmuntra köp av bränslesnålare, renare och säkrare bilar. Man bör överväga att införa mer generella och samstämmiga registreringsskatter i hela EU, i linje med det stöd för införande av miljöskatter senast 2009 som Europaparlamentet uttyckte i sin resolution om seger i kampen mot den globala klimatförändringen (16 november 2005). PE v /24 AM\ doc

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 18 november 2003 PE 333.051/12-30 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-30 Förslag till betänkande (PE 333.051) Olle Schmidt Mervärdesskatt på tjänster som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 626/2000, ingiven av Klaus Schuler (tysk medborgare), om dubbelbeskattning av ett arv 1. Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 0255/2003, ingiven av Gérard Keysers (fransk medborgare), om en påstådd dubbelbeskattning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/02/010 Er referens: Fi2016/00380/S1 2016-03-03 Skatte- och tullavdelningen/enheten för inkomstskatt och socialavgifter Att. Elisabeth Sheikh Finansdepartementet 103 33

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till Bryssel den xxx KOM(2008) 414/3 2008/aaaa (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Sammanfattning av domen

Sammanfattning av domen Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten) Fri rörlighet för arbetstagare Tjänstemän och övriga anställda

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/2216(COS) 9 januari 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Fotgängarskydd Åtagande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 443 C5-0420/2002 2002/0222(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 443 C5-0420/2002 2002/0222(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 15 januari 2004 PE 323.134/72-240 ÄNDRINGSFÖRSLAG 72-240 Förslag till yttrande (PE 323.134) Pervenche Berès Harmonisering av medlemsstaternas

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Försäkringskassan sida 1 av 6

Försäkringskassan sida 1 av 6 1 Försäkringskassan sida 1 av 6 Generaldirektör Adriana Lender adriana.lender@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr. emotses med vändande e-

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8 YTTRANDE Rättssekretariatet Datum Dnr Torgny Johansson 2008-06-03 TV0-2008-255 Tel. 040-6613075 Ert datum Er referens torgny.johansson@tullverket.se 2008-03-19 N2008/2346/TR Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 27.1.2011 2010/2206(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 Jürgen Creutzmann (PE454.711v01-00) Europa, världens främsta resmål en ny politisk

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2003:872 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner; SFS 2012:231 Utkom från trycket den 9 maj 2012 utfärdad den 19

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer