EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 2003/0252(COD) 16 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet för regionalpolitik, transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (omarbetning) (KOM(2003) 621 C5-0610/ /0252(COD)) Föredragande: Enrico Ferri AD\ doc PE

2 PE /16 AD\ doc

3 ÄRENDETS GÅNG Vid utskottssammanträdet den 22 januari 2004 utsåg utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Enrico Ferri till föredragande. Vid utskottssammanträdena den 18 februari, 8 och 16 mars 2004 behandlade utskottet förslaget till yttrande. Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet nedanstående ändringsförslag med 21 röster för och 1 röst emot. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Giuseppe Gargani(ordförande), Ioannis Koukiadis och Bill Miller (vice ordförande), Enrico Ferri (föredragande), Uma Aaltonen, Maria Berger, Ward Beysen, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Malcolm Harbour, Sir Neil MacCormick, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (suppleant för Klaus-Heiner Lehne), Anne-Marie Schaffner, Francesco Enrico Speroni (suppleant för Alexandre Varaut), Astrid Thors (suppleant för Diana Wallis), Marianne L.P. Thyssen, Theresa Villiers (suppleant för Kurt Lechner), Rainer Wieland, Joachim Wuermeling och Stefano Zappalà. AD\ doc 3/16 PE

4 KORTFATTAD MOTIVERING Föreliggande förslag är en omarbetning av direktiv 91/439/EEG om körkort. Det grundar sig på två huvudprinciper, nämligen att öka gemenskapsmedborgarnas fria rörlighet och höja trafiksäkerheten på vägarna, i linje med kommissionens meddelande av den 2 juni 2003, Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar. Förslagets huvudsyften är följande: 1. Att förbättra förfalskningsskyddet. 2. Att garantera medborgarnas fria rörlighet. 3. Att höja vägtrafiksäkerheten. Man bör välkomna förslaget om att minska antalet olika typer av befintliga körkort (f.n. över 80 typer) och göra det svårare att förfalska körkort genom att successivt avskaffa gemenskapsmallen för körkort av papper. Körkorten av papper kommer att ersättas av en enda modell för plastkort som kan förses med mikroprocessorer för att öka skyddet mot förfalskningar. Mikroprocessorn bör dock inte enbart innehålla samma uppgifter som plastkortet, utan även andra relevanta uppgifter om körkortsinnehavaren. Förslaget till direktiv kommer som tidigare konstaterats att förbättra den fria rörligheten för körkortsinnehavare. Enligt förslaget till direktiv förblir giltighetstiderna för körkortskategorierna A1 och B1 oförändrade. För kategori AM (mopeder) föreslås däremot en åldersgräns på 16 år. Denna bestämmelse förefaller överdriven, eftersom den skulle försvåra den fria rörligheten för ungdomar oerhört mycket, t.ex. när de skall åka till arbetsplatsen. Det finns många ungdomar som efter att ha avslutat grundskolan måste åka en kortare sträcka för att ta sig till arbetet. Det får inte vara förbjudet för dem att köra moped tills de fyller 16 år och kan ta körkort, särskilt i de länder där mopeder används mycket frekvent. För att köra moped räcker det med en bra trafikundervisning på högstadienivå och en kurs som kan förmedla de kunskaper och den mogenhetsnivå som krävs för att ta körkort, även till ungdomar under 16 år. Därför föreslås det en åldersgräns på 14 år, med möjlighet till undantag i de medlemsstater som vill sätta gränsen högre. En ändring som även bör göras till förslaget till direktiv är att uppmana kommissionen att utvärdera införandet av s.k. poängkörkort i EU. I kombination med ett system för ömsesidigt erkännande av påföljder som fastställts i EU skulle detta system även bidra till ökad rättssäkerhet. Poängkörkortet är ett blandat system, eftersom det såväl omfattar förebyggande åtgärder mot vägtrafikolyckor (genom påföljder) som utbildningsåtgärder med kurser för att återfå poäng. Till mekanismen för ackumulering av straffpoäng, som kan leda till att körkortet dras in, hör även möjligheten att återfå dessa poäng genom att man går relevanta kurser. Därför bör man undersöka detta system, som redan tillämpas i fem medlemsstater (Italien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket och Irland). PE /16 AD\ doc

5 Vad gäller utbildning av förarprövande förefaller det motiverat att föreslå att en bra förarprövande bör känna till förstahjälptekniken och kunna förklara den, eftersom den kan minska antalet dödsoffer betydligt inom vägtrafiken. ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden uppmanar utskottet för regionalpolitik, transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringar Ändringsförslag 1 Skäl 3 (3) Eftersom körkortens giltighetstid enligt direktiv 91/439/EEG bestäms av de enskilda medlemsstaterna gäller olika staters körkort olika länge, och det finns över 80 olika typer av körkort i gemenskapen. Det är därför svårt för enskilda, för ordningsmakten och för körkortsförvaltningarna att förstå och få en överblick över bestämmelserna, och det finns förfalskade körkortshandlingar som varit i omlopp i decennier. Bestämmelserna om nya eller förnyade körkorts giltighetstid bör därför harmoniseras när detta direktiv börjar tillämpas. (3) Eftersom körkortens giltighetstid enligt direktiv 91/439/EEG bestäms av de enskilda medlemsstaterna gäller olika staters körkort olika länge, och det finns över 80 olika typer av körkort i gemenskapen. Det är därför svårt för enskilda, för ordningsmakten och för körkortsförvaltningarna att förstå och få en överblick över bestämmelserna, och det finns förfalskade körkortshandlingar som varit i omlopp i decennier. Medlemsstaterna bör därför rekommenderas att anta gemensamma bestämmelser om nya eller förnyade körkorts giltighetstid när detta direktiv börjar tillämpas. Ändringsförslag 2 Skäl 4 (4) När giltighetstiden begränsas måste körkorten förnyas regelbundet; därmed får förvaltningarna möjlighet att använda sig av de senaste metoderna för att förhindra förfalskningar, och kan vid förnyandet ålägga sökanden att genomgå en läkarundersökning eller andra åtgärder som (4) När giltighetstiden begränsas måste körkorten förnyas regelbundet; därmed kan förvaltningarna använda sig av de senaste metoderna för att förhindra förfalskningar, och kan vid förnyandet ålägga sökanden att genomgå en läkarundersökning eller andra åtgärder som medlemsstaterna beslutar, 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. AD\ doc 5/16 PE

6 medlemsstaterna beslutar, t.ex. teori- eller körprov. t.ex. teori- eller körprov. Ändringsförslag 3 Skäl 5 (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en läkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna bör av tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en läkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna kan av tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. Ändringsförslag 4 Skäl 6 (6) Den som ansöker om körkort för vissa kategorier av fordon avsedda för personeller godstransport bör genomgå en läkarundersökning i enlighet med nationell lagstiftning när körkortet utfärdas och regelbundet därefter för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att köra sådana fordon. Undersökningarnas periodicitet bör harmoniseras för att underlätta arbetskraftens fria rörlighet, undvika en snedvridning av konkurrensen och för att ta hänsyn till det ansvar som åvilar förarna av dessa fordon. (6) Den som ansöker om körkort för vissa kategorier av fordon avsedda för personeller godstransport bör genomgå en läkarundersökning när körkortet utfärdas för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att köra sådana fordon. Dessutom kan medlemsstaterna fastställa att sådana undersökningar skall utföras regelbundet i enlighet med nationell lagstiftning. Det bör vara helt klart att medlemsstaterna får avgöra om och på vilka villkor ytterligare undersökningar utförs. PE /16 AD\ doc

7 Ändringsförslag 5 Skäl 6a (nytt) (6a) Det är positivt att kommissionen har för avsikt att låta en expertgrupp utföra en undersökning i syfte att fastställa vilka sjukdomar som kan begränsa en körkortsinnehavares psykiska balans, t.ex. epilepsi, diabetes, hjärt- och kärlåkommor etc. (sjukdomar om vilka det redan existerar undersökningar som bekräftar oförmågan att köra ett fordon) och som påverkar dennes kapacitet att köra moped, motorcykel och bil. Särskilt välkommet är målet att fastställa minimistandarder för huruvida en viss sjukdom medför oförmåga att köra ett fordon. Kommissionen bör se till att expertgruppen även består av en eller flera psykologer som är experter på vägtrafiksäkerhet. Då kommissionen tagit del av expertgruppens slutrapport bör den ändra föreliggande direktiv och införa en bilaga med de sjukdomar som bör betraktas som oförenliga med körning av ett fordon. Kommissionen har tillsatt en grupp av oberoende experter för att utföra en undersökning om denna fråga. Undersökningen, som fortfarande pågår, bör innefatta uppgifter om vilka sjukdomar som innebär en risk vid utfärdande av körkort. Kommissionens linje i denna fråga kan alltså tillstyrkas, men man bör ändå se till att expertgruppen även består av en eller flera psykologer som är experter på trafiksäkerhet. Ändringsförslag 6 Artikel 6, punkt 3, led b b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra mopeder och lätt motorcykel. Eftersom det i det europeiska körkortsdirektivet också finns bestämmelser om likvärdighet mellan körkort såsom B-A1, A1-B1, etc., är det ändamålsenligt att lägga till likvärdigheten mellan B och AM, eftersom mopedkörkortet är en del av det europeiska ramverket. Detta AD\ doc 7/16 PE

8 skulle göra det möjligt för körkortsinnehavare att köra små mopeder utan omfattande pappersarbete och undersökningar, såsom redan är fallet i ett flertal medlemsstater. Ändringsförslag 7 Artikel 7, punkt 1, led a a) 16 år a) 14 år - för kategori AM, - för kategori AM. - för kategori A1, och - kategori B1. Bestämmelsen om obligatoriskt körkort för två- och trehjuliga motorfordon, kategori AM, räcker för att skydda ungdomar när det gäller mopedkörning. Att höja åldersgränsen till 16 år trots medlemsstaternas möjlighet att tillämpa undantag förefaller emellertid överdrivet, eftersom det skulle försvåra den fria rörligheten för ungdomar oerhört mycket, t.ex. när de skall åka till arbetsplatsen. Det finns många ungdomar som efter att ha avslutat grundskolan måste åka en kortare sträcka för att ta sig till arbetet. Det får inte vara förbjudet för dem att köra moped tills de fyller 16 år och kan ta körkort. För att köra moped räcker det med bra trafikundervisning på högstadienivå och en kurs som kan förmedla de kunskaper och den mogenhetsnivå som krävs för att ta körkort, även till ungdomar under 16 år. Därför föreslås det en åldersgräns på 14 år, dock så att medlemsstaterna får sätta åldersgränsen högre. Ändringsförslag 8 Artikel 7, punkt 1, led aa (nytt) aa) 16 år - för kategori A1, och - för kategori B1. Bestämmelsen om obligatoriskt körkort för två- och trehjuliga motorfordon, kategori AM, räcker för att skydda ungdomar när det gäller mopedkörning. Att höja åldersgränsen till 16 år trots medlemsstaternas möjlighet att tillämpa undantag förefaller emellertid överdrivet, eftersom det skulle försvåra den fria rörligheten för ungdomar oerhört mycket, t.ex. när de skall åka till arbetsplatsen. Det finns många ungdomar som efter att ha avslutat grundskolan måste åka en kortare sträcka för att ta sig till arbetet. Det får inte vara förbjudet för dem att köra moped tills de fyller 16 år och kan ta körkort. För att köra moped räcker det med bra trafikundervisning på högstadienivå och en kurs som kan förmedla de kunskaper och den mogenhetsnivå som krävs för att ta körkort, även till ungdomar under 16 år. Därför PE /16 AD\ doc

9 föreslås det en åldersgräns på 14 år, dock så att medlemsstaterna får sätta åldersgränsen högre. Ändringsförslag 9 Artikel 7, punkt 1, led c, stycke 1 - för kategori A, om sökanden har minst tre års erfarenhet som förare av en motorcykel som hör till kategori A2, och har godkänts i körprov för kategori A i enlighet med artikel 8.1 d, - för kategori A, Det körprov som EG föreslår innebär ett oacceptabelt och onödigt tilläggshinder för motorcyklister, både mätt i tid och pengar. Provet är heller inte förenligt med principen om att körkorten skall beviljas stegvis beroende på ålder. Provet inför ytterligare ett hinder, samt skapar en orättvis situation för de som nyligen har fått ett körkort och som vill utveckla sina körfärdigheter allt eftersom de tar sig genom det stegvisa systemet. Om den föreslagna texten antas måste de som valt det stegvisa systemet göra två eller tre praktiska prov, medan de som går den direkta vägen bara behöver göra ett. Ändringsförslag 10 Artikel 7, punkt 1, led d, stycke 1 - för kategori A, utgår Den ålder då man får köra motorcykel bör ses i förhållande till andra åldrar då man får köra andra slag av fordon, vilket är 18 år för bilar med hur stor motor som helst. Olycksstatistiken visar att åldersgruppen år är den mest sårbara när det gäller alla slag av motorfordon. Orsaken är brist på erfarenhet, och om minimiåldern höjdes till 21 skulle problemet bara skjutas upp till en annan åldersgrupp. Ändringsförslag 11 Artikel 7, punkt 2, stycke 2 Medlemsstaterna får göra undantag från åldersgränserna för kategori AM och utfärda sådana körkort till personer som fyllt 14 år. Medlemsstaterna får inom sitt territorium vägra att erkänna AM-körkort utfärdade till personer som inte har fyllt Medlemsstaterna får göra undantag från åldersgränserna för kategori AM och utfärda sådana körkort till personer på över 14 år. AD\ doc 9/16 PE

10 16 år. Bestämmelsen om obligatoriskt körkort för två- och trehjuliga motorfordon, kategori AM, räcker för att skydda ungdomar när det gäller mopedkörning. Att höja åldersgränsen till 16 år trots medlemsstaternas möjlighet att tillämpa undantag förefaller emellertid överdrivet, eftersom det skulle försvåra den fria rörligheten för ungdomar oerhört mycket, t.ex. när de skall åka till arbetsplatsen. Det finns många ungdomar som efter att ha avslutat grundskolan måste åka en kortare sträcka för att ta sig till arbetet. Det får inte vara förbjudet för dem att köra moped tills de fyller 16 år och kan ta körkort. För att köra moped räcker det med bra trafikundervisning på högstadienivå och en kurs som kan förmedla de kunskaper och den mogenhetsnivå som krävs för att ta körkort, även till ungdomar under 16 år. Därför föreslås det en åldersgräns på 14 år, dock så att medlemsstaterna får sätta åldersgränsen högre. Ändringsförslag 12 Artikel 8, punkt 1, led c c) för den som söker behörighet för kategori A2 om sökande har minst två års erfarenhet som förare av en motorcykel som hör till kategori A1 och har godkänts i ett körprov, c) för den som söker behörighet för kategori A2 om sökande har minst två års erfarenhet som förare av en motorcykel som hör till kategori A1, Detta passar in i systemet med gradvis tillgång till motorcyklar. Ändringsförslag 13 Artikel 8, punkt 1, led d d) för den som söker behörighet för kategori A om sökanden har minst tre års erfarenhet som förare av en motorcykel som hör under kategori A2 och har godkänts i ett körprov; körprovet kan bestå av endast körning i trafik, med tyngdpunkten på körning utanför tätort. d) för den som söker behörighet för kategori A om sökanden har minst tre års erfarenhet som förare av en motorcykel som hör under kategori A2. Den ålder då man får köra motorcykel bör ses i förhållande till andra åldrar då man får köra andra slag av fordon, vilket är 18 år för bilar med hur stor motor som helst. Olycksstatistiken visar att åldersgruppen år är den mest sårbara när det gäller alla slag av motorfordon. PE /16 AD\ doc

11 Orsaken är brist på erfarenhet, och om minimiåldern höjdes till 21 skulle problemet bara skjutas upp till en annan åldersgrupp. Ändringsförslag 14 Artikel 8, punkt 2 2. Från den [Ange datum fastställt i enlighet med artikel 17.2.] skall körkort utfärdade av medlemsstaterna för följande kategorier gälla i tio år: AM, A1, A2, A, B, B1 och B + E. I fråga om förare som fyllt 65 år skall körkortet gälla i fem år. I fråga om en persons första A- eller B-körkort får medlemsstaterna begränsa giltighetstiden till tre år om syftet är att tillämpa särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder riktade mot nya körkortsinnehavare. Från den [Ange datum fastställt i enlighet med artikel 17.2] skall körkort utfärdade av medlemsstaterna för följande kategorier gälla i fem år: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E. I fråga om förare som fyllt 65 år skall körkortet gälla i ett år. När giltighetstiden för körkort utfärdade före direktivets ikraftträdande löper ut och körkortet skall förnyas skall de giltighetstider som anges i första och andra stycket gälla för körkortet. 2. Från den [Ange datum fastställt i enlighet med artikel 17.2.] kan körkort utfärdade av medlemsstaterna för följande kategorier gälla i tio år: AM, A1, A2, A, B, B1 och B + E. I fråga om förare som fyllt 70 år kan körkortet gälla i tre år. I fråga om en persons första A- eller B-körkort får medlemsstaterna begränsa giltighetstiden till tre år om syftet är att tillämpa särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder riktade mot nya körkortsinnehavare. Från den [Ange datum fastställt i enlighet med artikel 17.2] kan körkort utfärdade av medlemsstaterna för följande kategorier gälla i fem år: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E. I fråga om förare som fyllt 70 år kan körkortet gälla i tre år. När giltighetstiden för körkort utfärdade före direktivets ikraftträdande löper ut och körkortet skall förnyas skall de giltighetstider som anges i första och andra stycket gälla för körkortet. Ändringsförslag 15 Artikel 8, punkt 3, inledningen 3. Ett körkort får bara förnyas vid giltighetstidens utgång om 3. Ett körkort får bara förnyas vid giltighetstidens utgång om den berörda medlemsstaten tillämpar bestämmelserna i punkt 2 och om Ändringsförslag 16 Artikel 12, punkt 5 5. Vid t.ex. förlust eller stöld av ett körkort får de behöriga myndigheterna i den stat där innehavaren har sin permanenta 5. Vid t.ex. förlust eller stöld av eller skada på ett körkort får de behöriga myndigheterna i den stat där innehavaren AD\ doc 11/16 PE

12 bosättningsort utfärda ett körkort som ersätter det förlorade. Dessa myndigheter skall utfärda ersättningskörkortet på grundval av de uppgifter de har tillgängliga eller då så är lämpligt på grundval av ett intyg från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade det ursprungliga körkortet. har sin permanenta bosättningsort utfärda ett körkort som ersätter det förlorade. Dessa myndigheter skall utfärda ersättningskörkortet på grundval av de uppgifter de har tillgängliga eller då så är lämpligt på grundval av ett intyg från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade det ursprungliga körkortet. Hänsyn bör även tas till eventuell skada, som erkänns i de flesta medlemsstaters lagstiftning. Ändringsförslag 17 Artikel 17a (ny) Artikel 17a Meddelande Inom två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet ett meddelande om sina bedömningar och rekommendationer avseende införande av en enhetlig modell för poängkörkort, på grundval av erfarenheterna från de medlemsstater som har infört detta system, nämligen Italien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket och Irland. Meddelandet skall syfta till att bedöma poängkörkortets konsekvenser för den fria rörligheten för personer och för det ömsesidiga erkännandet av påföljder som fastställts för innehavaren av ett körkort i en annan medlemsstat än den medlemsstat som utfärdat körkortet. Införandet av poängkörkort har bidragit till att minska antalet vägtrafikolyckor samt antalet dödsfall och sårade i EU. I kombination med ett system för ömsesidigt erkännande av påföljder som fastställts i EU skulle detta system även bidra till ökad rättssäkerhet. Poängkörkortet är ett blandat system, eftersom det såväl omfattar förebyggande åtgärder mot trafikolyckor (genom påföljder) som utbildningsåtgärder med kurser för att återfå poäng. Till mekanismen för ackumulering av straffpoäng, som kan leda till att körkortet dras in, hör även PE /16 AD\ doc

13 möjligheten att återfå dessa poäng genom att man går relevanta kurser. Därför bör man undersöka detta system, som redan tillämpas i fem medlemsstater. Ändringsförslag 18 Bilaga II, punkt 2.1.4, strecksats 1 - Särskilda riskfaktorer som är förknippade med andra vägtrafikanters bristande erfarenhet och de mest utsatta kategorierna av trafikanter, t.ex. barn, fotgängare, cyklister och personer med nedsatt rörelseförmåga. - Särskilda riskfaktorer som är förknippade med andra vägtrafikanters bristande erfarenhet och de mest utsatta kategorierna av trafikanter, t.ex. barn, fotgängare, cyklister, motorcyklister och personer med nedsatt rörelseförmåga. Statistiken visar att det är bilföraren som är skyldig till tvåtredjedelar av de olyckor där både motorcyklar och bilar är inblandade. Uppgifterna visar också att bilförare som har erfarenhet av att åka motorcykel mer sällan förorsakar olyckor mellan bilar/motorcyklar. Om man därför ställde ett krav på att man skall ha kunskap om tvåhjuliga fordon när man får körkort för andra fordon skulle antalet olyckor som är förknippade med ett visst körkort minska avsevärt. Ändringsförslag 19 Bilaga II, punkt 5.1, stycke 2 Om en sökande genomför körprovet i ett fordon med automatisk växellåda skall detta anges på det körkort som utfärdas på grundval av detta prov. Körkort med en sådan angivelse ger endast behörighet att framföra fordon med automatisk växellåda. Om en sökande genomför körprovet i ett fordon med automatisk växellåda skall detta anges på det körkort som utfärdas på grundval av detta prov. Körkort med en sådan angivelse ger endast behörighet att framföra fordon med automatisk växellåda. Om en sådan sökande därefter gör ett körprov som enbart är inriktat på att framföra ett fordon med en manuell växellåda skall angivelsen tas bort. Det finns skillnader i att framföra fordon med automatisk eller manuell växellåda. Detta får dock inte leda till att tid och pengar måste användas på att göra ett fullständigt körprov om den sökande efteråt övergår till ett fordon med manuell växellåda. Det enda som behöver göras är att man ser till att den sökande på ett säkert sätt kan använda en manuell växellåda. AD\ doc 13/16 PE

14 Ändringsförslag 20 Bilaga II, punkt 5.2, stycke 1 De fordon som används vid körproven skall uppfylla de minimikrav som anges nedan. Medlemsstaterna får införa bestämmelser om strängare eller flera krav. De fordon som används vid körproven skall uppfylla de minimikrav som anges nedan. Den sista bestämmelsen verkar innebära en motsägelse. Det enda målet bör vara en harmonisering, men den sista bestämmelsen går emot detta. Kategori A1 Motorcykel i kategori A1 utan sidvagn, med en slagvolym av minst 120 kubikcentimeter och en maximihastighet av minst 90 km/h. Ändringsförslag 21 Bilaga II, punkt 5.2, stycke 2 Kategori A1 Kategori A2: Kategori A2: Motorcykel i kategori A2 utan sidvagn, med en slagvolym av minst 375 kubikcentimeter och en motoreffekt av minst 25 kw. Kategori A: Kategori A: Motorcykel i kategori A utan sidvagn, med en slagvolym av minst 600 kubikcentimeter och en motoreffekt av minst 35 kw. Motorcykel i kategori A1 utan sidvagn, med en slagvolym av minst 120 kubikcentimeter och en maximihastighet av minst 90 km/h. Motorcykel i kategori A2 utan sidvagn och en motoreffekt av minst 25 kw för ett fordon med manuell växellåda och mer än 11 kw för ett fordon med en automatisk växellåda. Motorcykel i kategori A utan sidvagn och en motoreffekt av minst 35 kw. EG:s förslag är inte ändamålsenligt för körskolorna och användarna, framför allt av kostnads- och rättviseskäl. Körskolorna har för närvarande endast två olika provmotorcyklar, en A1-typ och en motorcykel som har en medelstor motor, normalt mellan 400 och 600 cc. I vissa medlemsstater baserar sig det nuvarande tillfälliga körkortssystemet på motorcyklar med lägre motorstyrka. I andra medlemsstater är de vanligaste motoriserade tvåhjulingarna skotrar med en cylindervolym på cc som kan framföras med ett A2-körkort från 18 års ålder. Det skulle vara ett verkligt hinder om de sökande tvingades göra provet på ett helt annat fordon (t.ex. en motorcykel med en cylindervolym på mer än 375 cc) i stället för på PE /16 AD\ doc

15 ett urbant fordon, ofta deras egen skoter. Dessutom minskar kostnaderna för den sökande om han eller hon får använda eget fordon vid övning och prov. Samtidigt ökar också vägsäkerheten allt eftersom den sökande förbättrar sin kunskap om det fordon som han eller hon kommer att få använda i trafik så snart körkortet är taget. Ändringsförslag 22 Bilaga IV, punkt 2.1.1, led ga (nytt) ga) Körning på natten. I utbildningsprogrammet bör det även ingå aspekter och teknik som rör körning på natten eller körning i mörker. Statistiken bekräftar nämligen att en viss procentandel av olyckorna inträffar strax efter solnedgången eller i mörker som beror på ogynnsamma väderleksförhållanden. Ändringsförslag 23 Bilaga IV, punkt 2.1.2, led b b) God pedagogisk förmåga. b) God pedagogisk förmåga och kunskap om förstahjälpteknik i samband med olyckor. En bra förarprövare bör känna till förstahjälptekniken och kunna förklara den, eftersom den kan minska antalet dödsoffer betydligt inom vägtrafiken. Eftersom ambulansen inte alltid hinner fram i tid, särskilt på motorväg, kan en förare som griper in i rätt tid bidra till att rädda människoliv. Ändringsförslag 24 Bilaga IV, punkt 3a (ny) 3a. Det institut som godkänts för att utbilda förarprövare skall vara ett offentligt institut, eller ett privat institut som auktoriserats av ett offentligt institut, under förutsättning att det offentliga institutet ansvarar för en konstant kontroll av det privata institutets ansvar. AD\ doc 15/16 PE

16 Ett offentligt institut skall ansvara för utbildningen av förarprövare under överinsyn av transportministeriet. Alternativt kan dessa överdra ansvaret åt ett privat institut som uppfyller ett antal krav och övervakas av det offentliga institutet. PE /16 AD\ doc

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Skäl 4 (4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 2003/0165(COD) 9 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet för miljö,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 9 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Ordföranden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Ordföranden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Ordföranden Caroline F. Jackson Ordförande Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor BRYSSEL Ärende: Rättslig

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 2 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för regionalpolitik,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 23.9.2013 2013/2063(INI) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över att frigöra

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden SLUTLIG VERSION A5-0055/2001 7 februari 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 UTSKOTTET FöR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN Sammanträde onsdag den 1 oktober 2003 kl. 15.00-18.30 torsdag den 2 oktober 2003 kl. 09.00-12.30 ASP 3G-2 BRYSSEL

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 13 november 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 2003/0252(COD) 9 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2004 KOM(2004) 351 slutlig 2002/0124 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) L 300/72 Europeiska unionens officiella tidning 14.11.2009 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument 19.6.2008 EP-PE_TC1-COD(2006)0182

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument 19.6.2008 EP-PE_TC1-COD(2006)0182 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Konsoliderat lagstiftningsdokument 19.6.2008 EP-PE_TC1-COD(2006)0182 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 19 juni 2008 inför antagandet

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 18 november 2003 PE 333.051/12-30 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-30 Förslag till betänkande (PE 333.051) Olle Schmidt Mervärdesskatt på tjänster som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 24 juli 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/2088(COS) Par2 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens memorandum om

Läs mer

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) 0000000EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 31 mars 2004 PE 340.787/1-10 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till betänkande (PE 340.787) Hans Blokland Batterier och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 12 juli 2001 ARBETSDOKUMENT om transporters inverkan på hälsan Utskottet för regionalpolitik, transport och turism Föredragande:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0312/2006 2003/0252(COD) SV 27/09/2006 Gemensam ståndpunkt Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 18 september 2006 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer