Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem"

Transkript

1 YTTRANDE Diarienr AD 578/ Sundsvall (9) Tfn: Fax: Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Anneli Skoglund Stockholm Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem Inledning Bolagsverket har getts tillfälle att svara på ett förslag från EU-kommissionen som gäller ändringar i EU:s varumärkessystem. Bolagsverket besvarar i det följande de ändringsförslag som har bedömts vara av relevans för verket utifrån de intressen som verket har att bevaka, dvs. där förändringarna kan tänkas medföra konsekvenser ur ett firmarättsligt perspektiv. Sammanfattning Bolagsverket ser det i och för som positivt att kommissionen ser över och gör förändringar i EU:s varumärkessystem. Eftersom det nuvarande EU-varumärkessystemet har varit i bruk alltsedan 1996 så är det rimligt att göra en översyn och modernisera systemet där bestämmelserna har blivit föråldrade. Ett sådant exempel gäller förslaget att stryka kravet på att ett varumärke ska kunna återges grafiskt för att kunna leda till registrering. Bolagsverket är däremot inte helt positivt till harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar ska ske så till den grad som nu föreslås av kommissionen. Vissa krav är dock bra, såsom förslaget att öka samarbetet mellan medlemsstaternas registreringsmyndigheter och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (byrån). Bolagsverket har förståelse för förslaget att harmonisera processen, vilket kommer att innebära att de nationella myndigheterna i framtiden ska begränsa sin officialgranskning till att endast omfatta absoluta hinder. Bolagsverket stödjer förslaget under förutsättning av att det, samtidigt som ändringar i så fall görs i svensk varumärkeslag, också sker en översyn av firmalagen. Enligt Bolagsverket är det av vikt att firmalagen, så långt det är möjligt, även fortsättningsvis kan överensstämma med svensk varumärkeslag. Bolagsverket ser allvarligt på att vissa av de förändringar som föreslås ske i förordningen och framförallt i direktivet helt riskerar att urholka den balans mellan varumärkes- och firmarätten som för närvarande finns i Sverige genom det s.k. korsvisa skyddet.

2 2 (9) Överhuvudtaget är det anmärkningsvärt att firmarätten inom EU alltmer tycks frånkännas ett skydd som immateriell äganderättighet. Bolagsverket är av den uppfattningen att företagsamheten gynnas av en bra balans mellan firma- och varumärkesrättigheter och att det i sig minskar kostnader för företagare. Avsaknad av sådan balans riskerar att öka den administrativa bördan och leda till ökade kostnader för de svenska företagarna. Av det skälet föreslår Bolagsverket att frågor om firmarätt, och vad som omfattas av en firmarättighet tas upp och diskuteras på EU-nivå, i syfte att stärka samspelet mellan varu- och näringskännetecken. Bolagsverket ser mycket positivt på att det införs bestämmelser som kan underlätta bekämpningen av varumärkesförfalskade varor som transiteras genom EU:s territorium. Nedan följer kommentarer på för verket relevanta bestämmelser i EU-förordningen och EU-direktivet. 1. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken Artikel 4 Tecken som kan utgöra ett europeiskt varumärke Förslaget att ta bort kravet på att ett varumärke måste kunna återges grafiskt för att leda till registrering stöds av Bolagsverket. Som utredningen visar är uttrycket föråldrat och leder till osäkerhet om vad som avses med uttrycket. Artikel 7 Absoluta registreringshinder Bolagsverket konstaterar här att förslaget om förändring av artikel 7 medför ett ytterligare förstärkt skydd för geografiska beteckningar, traditionella uttryck och specialiteter i förhållande till varumärken för att bättre stämma överens med EU:s förordningar om skydd för bl.a. jordbruksprodukter och vin och spritdrycker. Bestämmelsen har inte någon egentlig påverkan på firmarättens område. Den ändrade bestämmelsen innebär att inte bara geografiska ursprungsbeteckningar utan även traditionella uttryck och traditionella specialiteter skyddas, och inte bara beteckningen eller uttrycket som sådant utan även anspelningar på och imitationer av beteckningen eller uttrycket i fråga. Dessutom skyddas även översättningar av beteckningen eller uttrycket. Det kan dock ifrågasattas, menar Bolagsverket, om det är rimligt att alla dessa beteckningar, inklusive traditionella uttryck och traditionella specialtiter, och anspelningar m.m. ska omfattas av ett så vidsträckt skydd. Det finns, menar verket, en risk att detta omfattande skydd kan skapa onödiga hinder för registrering av varumärken - något som man med den här översynen istället vill minimera. Nu är Bolagsverket i och för sig väl medvetet om att frågor om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar har politiska inslag, och är av stora värden för de inflytelserika jordbruks- och vinproducerande medlemsstaterna i unionen. Bolagsverket, som har att bevaka firmarätten och företagarnas intressen i Sverige, kan här

3 3 (9) endast notera den skillnad i synsätt mellan olika rättigheter som finns bland medlemsstaterna i unionen. Vidare bör tillägget i punkten 2 klargöras till sin innebörd. Som Bolagsverket uppfattar bestämmelsen gäller att man ska bedöma exempelvis ett varumärkes särskiljningsförmåga genom att ta höjd för att varumärket kan ha sökts på något annat språk än det lands språk dit varumärket har getts in. Artikel 9 Rättigheter som är knutna till ett europeiskt varumärke I artikel 9 föreslås en ny punkt 2 som ska överensstämma bättre med artikel 16.1 i TRIPSavtalet 1. Införandet av bestämmelsen är, enligt Bolagsverket, viktig och tydliggör att rättigheterna som är knutna till det europeiska varumärket ska ses i relation till om innehavaren har den äldsta rätten till det kolliderande kännetecknet i fråga. Tyvärr riskerar dock den nya punkten 2 ändå att bli oklar vad gäller fråga om äldsta rätten vid kollision mellan varumärke och firma genom införandet av den nya artikel 9.3 d. Regeln om skyddet vid dubbel identitet i artikel 9.2 a har kompletterats med en bestämmelse i 9.3 d om att en varumärkesinnehavare ska kunna förbjuda användningen av varumärket som firma eller som del av firma för samma varor och tjänster. Bestämmelsen synes vara ett resultat av Céline-domen från EU-domstolen 2. Av den domen framgår att det viktiga med ett varumärke är att det garanterar en varas eller tjänsts ursprung. Om en firmaanvändning medför att ett varumärkes ursprungsfunktion inte kan garanteras så ska det finnas bestämmelser till stöd för att sådan känneteckensanvändning ska kunna förbjudas av varumärkeshavaren. Syftet med firma är alltså enligt domen endast att identifiera bolaget. När en firma endast används för att identifiera ett bolag kan användningen således inte anses ske med avseende på varor eller tjänster. Enligt Bolagsverket mening så är domstolens syn på firmor olycklig eftersom firmarättigheten inte kan bedömas så snävt att den inte skulle kunna omfatta något skydd för den verksamhet som utbjuds under firman i form av varor och tjänster. Det synsättet är i vart fall främmande för svensk rätt. Som varande en form av industriell äganderättighet kan det därför inte vara rimligt att firma endast ska ses som en identitetsbeteckning för näringsverksamheten. Som Bolagsverket uppfattar det så ska dessa bestämmelser i artikel 9 alltså tolkas på så sätt att, vid fråga om intrång, en firmainnehavare inte kan tillgodoräkna sig rättigheten som registrerad firma per se, om denne har använt sin firma i sin verksamhet för varor eller tjänster. I sådana fall måste firmainnehavaren istället först försöka styrka äldre rätt som varukännetecken genom inarbetning. Ett sådant synsätt kan inte vara rimligt, menar Bolagsverket. En firma utgör en industriell äganderättighet precis som ett varumärke. Syftet och användningen av firma och varumärke kan lätt överlappa varandra genom att de är kännetecken båda två. Av det skälet behövs det regler till skydd för denna överlappning. 1 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 2 EU-domstolens dom av den 11 september 2007 i mål nr C-17/06, Céline SARL mot Céline SA

4 4 (9) En firmainnehavare måste kunna garanteras ett känneteckensskydd vid kommersiell användning av sin firma genom sin firmaregistrering, och på så sätt kunna hävda sig vid en eventuell kollision. För ett fungerande samspel mellan varumärkes- och firmarätten måste det därför finnas någon form av korsvist skydd även på EU-nivå menar Bolagsverket. Avsaknad av ett korsvist skydd mellan varumärke och firma kan försätta företagare i osäkra och kostsamma situationer. Som översynen av EU:s varumärkessystem ser ut är det högst osäkert vad en firmarättighet egentligen innebär för en firmainnehavare. Istället för att införa bestämmelser som försvårar för firmainnehavare bör det, anser Bolagsverket, klargöras att en firmainnehavare med sin registrerade firma som grund ska kunna agera mot ett yngre identiskt eller liknande varumärke för identisk verksamhet. Artikel 141a Bedrägeribekämpning Bolagsverket ser mycket positivt på förslaget att införa ytterligare skärpningar för att minska smuggling av varor som omfattas av immateriellt rättsskydd inom EU. 2. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar Inledning Kommissionen har i det här ändringspaketet också lagt fram ett förslag på ett helt omarbetat varumärkesdirektiv. Det omarbetade direktivet syftar till att medlemsstaternas varumärkeslagar ska få fler liknande materiella regler inom EU, liksom enhetliga förfaranderegler. En inledande reflektion från Bolagsverkets sida är att om medlemsstaternas varumärkeslagar ska harmoniseras på det sätt som nu föreslås i utredningen från kommissionen så kommer det att få stora konsekvenser på firmarättens område, åtminstone för svenskt vidkommande. I Sverige har det ansetts vara av värde att vidmakthålla den svenska rättstraditionen med en närliggande varumärkes- och firmalagstiftning. Bolagsverket är övertygat om att det för de många småföretagare som finns på den svenska marknaden är mycket viktigt att firma- och varumärkesrätten harmonierar väl även i framtiden. En annan reflektion från verkets sida är att harmoniseringen av medlemsstaternas varumärkeslagar är så ingripande att vad som idag gäller om territoriellt begränsat skydd till varumärke riskerar sättas ur spel. Bestämmelsen om territoriellt skydd innebär ju att varje medlemsstat själv bestämmer vad ensamrätten till ett varumärke omfattar. Bolagsverket vill vidare peka på att de små- och medelstora företag som kommissionen omnämner i sin utredning inte kan jämföras med de småföretagare som bedriver verksamhet i enskilda medlemsstater eller som rent av bedriver näringsverksamhet i endast en del av den staten. I Sverige har vi t.ex. många företagare som bedriver näringsverksamhet genom enskild firma. Behoven för dessa småföretagare skiljer sig naturligtvis avsevärt från de småföretagare som kanske bedriver näringsverksamhet i flera

5 5 (9) medlemsstater i unionen. Dessa skillnader i behov, som trots allt finns, bör ligga till grund för hur Sverige ska bedöma förslaget att så ingående harmonisera varumärkeslagarna. Det vore inte bra om den i princip totala harmoniseringen skulle leda till ökade kostnader och ökad osäkerhet, förlängda processer etc. för småföretagarna i Sverige. Artikel 4 Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder Här har kommissionen föreslagit att det införs bestämmelser som motsvarar artikel 7.1 j-l samt 7.2 i förordningen. Den artikeln har kommenterats av Bolagsverket ovan. När det gäller punkten 2 i artikel 4 i direktivet så anser Bolagsverket att den bestämmelsen i nuläget är svårtolkad. Det framstår inte som självklart att rekvisiten i punkten 2 är kumulativa. Är rekvisiten alternativa torde vad som sägs under punkten 2 a utgöra ett avsteg från den hittills rådande tanken att nationella varumärken också ska bedömas nationellt, dvs. det rör sig om nationellt begränsade rättigheter. Att svensk registreringsmyndighet ska vägra registrering av en svensk varumärkesansökan mot bakgrund av ett absolut hinder som finns i annan medlemsstat bör i sådant fall ifrågasättas menar Bolagsverket. Alldeles oavsett om rekvisiten i punkt 2 är alternativa eller kumulativa bör vidare punkten 2 b tydliggöras till sin innebörd, se kommentar om detta avseende artikel 7 i förordningen ovan. Artikel 5.4 a-b Relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder Bolagsverket noterar att dessa bestämmelser föreslås vara kvar, vilket är bra. Här är det upp till medlemsstaterna att ha bestämmelser om att ett varumärke inte ska registreras om det t.ex. finns ett annat äldre i näringsverksamhet använt tecken och det tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av en yngre varumärkesrättighet. Sådan äldre rättighet kan exempelvis vara en äldre industriell rättighet. Artiklarna 10 Rättigheter som är knutna till ett varumärke Bolagsverket vill här hänvisa till verkets kommentar till artikel 9 i förordningen ovan. Bolagsverket vill här också lägga till att den här bestämmelsen i direktivet, som ställer krav på att medlemsstaternas nationella varumärkeslagar ändras, får mer långtgående konsekvenser enligt vad som sagts ovan för företagarna i Sverige än om bestämmelsen bara finns i EU-varumärkesförordningen. Artikel 14 Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan Bolagsverket noterar att artikel 6.3, nu artikel 14.2, föreslås vara kvar, vilket är bra. Bestämmelsen anger att en varumärkesinnehavare inte kan förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett geografiskt område,

6 6 (9) om den rättigheten erkänns i den aktuella medlemsstaten och används i det territorium i vilken den är erkänd. Kapitel 3 Förfaranden Artikel 41 Obligatorisk granskning Av bestämmelsen följer att medlemsstaternas officialgranskning endast ska omfatta absoluta registreringshinder. Detta eftersom en mer omfattande granskning skapar hinder för registreringsprocessen, något som bl.a. medför ökade kostnader för företagen. Bolagsverket har förståelse för förslaget att harmonisera registreringsprocessen för varumärkesansökningar inom EU. Förslaget om att avskaffa officialgranskningen mot relativa hinder i alla medlemsstater har dock stor påverkan även för den firmagranskning som sker i Sverige idag. Bolagsverket är därför av den uppfattningen att om granskningsprocessen ändras för svensk del vad gäller varumärken så måste firmarätten ses över samtidigt och på motsvarande vis. Vid det lagstiftningsarbete som ledde fram till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen genom prop. 2009/10:225 3 ställde sig Bolagsverket positivt till slopandet av granskningen mot relativa hinder både avseende firmor och varumärken. Bolagsverket kan därför även nu tänka sig att tillstyrka ett sådant förslag om att avskaffa granskningen mot relativa hinder, om detta åter skulle bli aktuellt. Det skulle, tror verket, vara olyckligt för det svenskt näringslivet om man väljer att avskaffa granskningen mot relativa registreringshinder enbart för varumärken. Skulle granskningsprocessen lämnas oförändrad på firmasidan, med följden att relativa hinder i form av äldre varukännetecken ska utgöra hinder för registrering av firma samtidigt som motsvarande reglering skulle saknas vid registrering av varumärken, skulle tillförlitligheten till en firmaregistrering minska avsevärt. Det skulle leda till ökad osäkerhet för företagaren. Det skulle bli särskilt kännbart för de företagare som väljer att starta näringsverksamhet i liten skala genom t.ex. en enskild firma med länsvis skydd. Dessa näringsidkare riskerar då att stöta på onödiga hinder vid en framtida övergång till att bedriva verksamheten i aktiebolagsform med rikstäckande skydd. Det kan då ha tillkommit både nationella och europeiska varumärken som mellanliggande rättigheter, och som utgör hinder för företagarens expansion. Ett borttagande av granskning mot relativa hinder kräver inrättande av ett invändningsförfarande på firmaområdet. Ett invändningsförfarande kan för företagaren upplevas som att granskningsprocessen förlängs. Skulle en översyn av firmalagen bli aktuell får saken utredas närmare. Bolagsverket vill dock nu passa på att framföra att verket i sak är positivt till att invändningsförfarande införs om granskningen inte längre ska omfatta relativa hinder. Bolagsverket tror nämligen att det för den enskilde företagaren är mycket viktigt att det även fortsättningsvis finns en välbalanserad firma- och varumärkeslagstiftning i Sverige. 3 Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

7 7 (9) Artikel 45 Invändningsförfarande Bestämmelsen som är ny ska medföra en skyldighet för medlemsstaternas registreringsmyndigheter att ha ett snabbt och effektivt administrativt förfarande för invändningar mot registrering av en varumärkesansökan på grundval av äldre rättigheter. Bolagsverket har ingenting att erinra mot detta, men kan bara konstatera att det för företagarna måste vara av största vikt att ansökningsprocessen blir så snabb som möjligt. En utdragen invändningsprocess hos myndigheten riskerar att påverka företagsamheten negativt, med ökade kostnader som följd. Av bestämmelsen följer att invändning ska kunna baseras åtminstone på rättigheter som följer av uppräkningen i artikel 5.2 och 5.3. Uttrycket åtminstone tyder förvisso på att medlemsstaterna kan bestämma att invändning kan tillåtas även från innehavare av rättigheter enligt artikel 5.4. Väljer en medlemsstat att invändning kan göras endast enligt artikel 5.2 och 5.3 skulle det innebära att en invändning i den medlemsstaten inte kan baseras på en annan äldre rättighet såsom en firmarättighet enligt artikel 5.4. En intressant jämförelse är, enligt Bolagsverket, EU-förordningens artikel 8.4 jämförd med artikel 41. Förordningen ger innehavaren av t.ex. ett äldre näringskännetecken en möjlighet att invända mot ett europeiskt varumärke. Samma möjlighet borde finnas enligt direktivet, menar Bolagsverket. Artikel 46 Bristande användning som försvar i invändningsförfaranden Bolagsverket ser positivt på förslaget att den som ansöker om ett varumärke har möjlighet att åberopa bristande användning i ett invändningsförfarande vid myndighet. Den som har framställt en invändning måste då komma in med bevis om användning. En sådan bestämmelse torde medföra att onödiga invändningar minskar i antal, i den mån det förekommer sådana idag. Bestämmelsen kan också komma att förkorta handläggningstiden för ett invändningsärende, i vart fall i den mån den som invänt mot det sökta varumärket inte kan prestera bevis om användning. Det är vidare positivt att en liknande bestämmelse införs, artikel 48, när fråga rör ogiltighetsförklaring. Artikel 47 Ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring Av bestämmelsen följer att ett varumärke ska kunna upphävas eller ogiltigförklaras administrativt vid myndigheterna. Som grund för upphävande eller ogiltighetsförklaring räknas åtminstone de rättigheter som anges i artikel 5.2 och 5.3. Uttrycket åtminstone tyder förvisso på att medlemsstaterna kan bestämma att innehavare av rättigheter enligt artikel 5.4 också kan framställa krav på ogiltighetsförklaring. Väljer en medlemsstat att ett varumärke kan ogiltighetsförklaras endast enligt artikel 5.2 och 5.3 skulle det innebära att

8 8 (9) äldre rättigheter såsom en firmarättighet enligt artikel 5.4 inte kan utgöra grund för ogiltighet i den medlemsstaten. Kapitel 4 Administrativt samarbete Artikel 53 Samarbete på andra områden Enligt bestämmelsen ska medlemsstaterna se till att myndigheterna samarbetar med byrån på alla områden av betydelse för skyddet av varumärken i unionen. Bolagsverket vill här gärna lyfta fram firmarätten som ett sådant verksamhetsområde. En firmarättighet är ju också en form av industriell äganderätt, och som omnämns som sådan i artikel 8 Pariskonventionen. Kapitel 5 Slutbestämmelser Artikel 54 Införlivande Det följer av bestämmelsen att medlemsstaterna ska införliva bl.a. bestämmelserna om att avskaffa officialprövningen mot relativa hinder inom 24 månader från det att direktivet träder i kraft. Tidsramen om 24 månader framstår för Bolagsverkets del som alltför snäv med tanke på de nationella konsekvenser vissa av förslagen ändå får, åtminstone för Sveriges del. Avslutande kommentarer Som Bolagsverket har påpekat ovan får det här förslaget till översyn av EU:s varumärkessystem stora följder för svensk firma- och varumärkesrätt. Bolagsverket är medvetet om att Céline-domen från EU-domstolen utgjorde ett första steg i den riktning som medlemsstaterna nu kan tvingas vara på väg mot. Bolagsverket anser dock inte att samspelet mellan firma- och varumärke helt har klargjorts genom den domen. Domen borde istället utgöra utgångspunkt för en vidare och djupare diskussion på EU-nivå om vad som omfattas av ett firmaskydd - firma är trots allt en industriell äganderättighet. Det bör också på EU-nivå tydliggöras i vilka fall en firmainnehavare kan agera/invända mot en varumärkesrättighet. Det vore vidare önskvärt om någon form av korsvist skydd skulle kunna införas på EU-nivå. I vart fall hoppas Bolagsverket att det korsvisa skyddet mellan firma- och varumärke kan få tillåtas vara kvar i svensk rätt.

9 9 (9) Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Bränström. I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjuristen Per Nordström, avdelningschefen Heléne Lindqvist, enhetschefen Bo Lagerqvist och avdelningsjuristen Jörgen Schéle. Föredragande har varit bolagsjuristen Lena Göransson Norrsjö. Annika Bränström Lena Göransson Norrsjö

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. (Omarbetning) (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. (Omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 COM(2013) 162 final 2013/0089 (COD) C7-0088/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning)

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 23.12.2015 L 336/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning)

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

XXIX NIR-mötet 2008 SFIR & AIPPI 100 år. Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt Advokat Anders Kylhammar

XXIX NIR-mötet 2008 SFIR & AIPPI 100 år. Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt Advokat Anders Kylhammar XXIX NIR-mötet 2008 SFIR & AIPPI 100 år Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt Advokat Vilket skydd ges för firmor i förhållande till andra firmor och till varumärken? Definitioner, 1

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Skyddet för kännetecken på Internet - en granskning av 4 SOU 2001:26 -

Skyddet för kännetecken på Internet - en granskning av 4 SOU 2001:26 - JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lisa Ingels Skyddet för kännetecken på Internet - en granskning av 4 SOU 2001:26 - Examensarbete 20 poäng Ulf Maunsbach Immaterialrätt VT 2002 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

RP 24/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av varumärkeslagen och av 49 kap.

RP 24/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av varumärkeslagen och av 49 kap. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av varumärkeslagen och av 49 kap. 2 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm 851 81 Sundsvall 2011-03-08 Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 175/2011 Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Nu är det nya EU-varumärket här!

Nu är det nya EU-varumärket här! Artikel i BrandNews 6-2015 av Ulla Wennermark Nu är det nya EU-varumärket här! Den 23 mars träder omfattande ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken ikraft. Samtidigt med att förordningen om gemenskapsvarumärken

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

Grönboken om en möjlig utvidgning av EU:s skydd för geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

Grönboken om en möjlig utvidgning av EU:s skydd för geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Grönboken om en möjlig utvidgning av EU:s skydd för geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter SFIR 3 december 2014 Josefin Park Bakgrund Presenterades i somras av KOM

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 530 slutlig 2011/0231 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/02/010 Er referens: Fi2016/00380/S1 2016-03-03 Skatte- och tullavdelningen/enheten för inkomstskatt och socialavgifter Att. Elisabeth Sheikh Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Dir. 2011:118 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

Kommissionen har i grönboken framfört en stor mängd möjliga fördelar av att utvidga EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar.

Kommissionen har i grönboken framfört en stor mängd möjliga fördelar av att utvidga EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar. 1 Via e-post: josefin.park@regeringskansliet.se Och post YTTRANDE 2014-09-26 Justitiedepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm SEPAF:s (Sveriges Patentbyråers Förening) yttrande över EUkommissionens

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Kommittédirektiv En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg Dir. 2013:79 Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Sammanfattning Den civilrättsliga lagstiftningen om järnvägstransporter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 18 september

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-26

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-26 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-26 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Nya regler för erkännande och verkställighet av

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Lagrådsremiss Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2009 Beatrice Ask Jacob Aspegren

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning Promemoria Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet Sammanfattning Rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (kapitaldirektivet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2016 Ö 849-15 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Bildupphovsrätt i Sverige

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:157

Regeringens proposition 2008/09:157 Regeringens proposition 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Prop. 2008/09:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2015-03-19 i mål B 2912-14

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2015-03-19 i mål B 2912-14 Sida 1 (9) Mål nr meddelad i Stockholm den 29 mars 2016 B 2048-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PW Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGAT

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8 YTTRANDE Rättssekretariatet Datum Dnr Torgny Johansson 2008-06-03 TV0-2008-255 Tel. 040-6613075 Ert datum Er referens torgny.johansson@tullverket.se 2008-03-19 N2008/2346/TR Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

Varumärken som innehåller geografiska beteckningar i svensk rätt Sandra Röijer

Varumärken som innehåller geografiska beteckningar i svensk rätt Sandra Röijer JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Varumärken som innehåller geografiska beteckningar i svensk rätt Sandra Röijer Examensarbete i immaterialrätt, 30 hp Examinator: Per Jonas Nordell Stockholm,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.5.2007 KOM(2007) 249 slutlig 2007/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2016 COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) Yttrande 2016-05-11 Dnr 10.1-4922/2016 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Jonas Widell jonas.widell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens/dnr: 146/2010 Rosenbad Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010 Stockholm 2010-08-27 Remissvar Kommissionens

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:171

Regeringens proposition 2013/14:171 Regeringens proposition 2013/14:171 Märkning av textilprodukter Prop. 2013/14:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Birgitta Ohlsson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

8.1.2014 A7-0158/40 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /2013

8.1.2014 A7-0158/40 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /2013 8.1.2014 A7-0158/40 Ändringsförslag 40 Paolo Bartolozzi för PPE-gruppen Mario Pirillo för S&D-gruppen Eduard-Raul Hellvig för ALDE-gruppen Anna Rosbach för ECR-gruppen Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen

Läs mer

Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL

Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL Handläggare Datum Diarienummer 1(8) Anders Svenson 2007-02-15 Ert datum Er beteckning Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL Yttrande i mål nr 1086 1087-06 mellan ITS Sweden AB och Länsstyrelsen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Datum 2015-03-23 Diarienummer 848/2015 1(5) Värmdö kommun 134 81 Gustavsben Kommentarer till Värmdö kommuns riktlinjer för reningsverk respektive

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Justitieutskottets utlåtande 2009/10:JuU16 Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

U 24/2014 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson

U 24/2014 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson U 24/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar (enmansbolagsdirektivet) I enlighet med

Läs mer