RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 6 UPPHÄVANDE AV BESLUT, ANNULLERING AV POSTER I REGISTRET OCH KORRIGERING AV FEL Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 1

2 Innehållsförteckning 1 Upphävande av beslut och annullering av poster i registret Uppenbart handläggningsfel från kontorets sida Vem beslutar om en begäran om upphävande/annullering? Information om förfarandet Utvärdering Skillnaden mellan en och två parter Förfarande i situationer som berör en part Förfarande i situationer som berör fler än en part Korrigering av fel i beslut och andra underrättelser Korrigering av fel i beslut Allmänna kommentarer Information om förfarandet Tidsfrist Utvärdering Förfarande Korrigering av fel i andra underrättelser än beslut Korrigering av fel i offentliggöranden, i registret eller i offentliggörandet av registreringen... 9 Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 2

3 1 Upphävande av beslut och annullering av poster i registret Artikel 80 i CTMR I vissa fall kan kontorets beslut upphävas eller en post i registret annulleras. I detta avsnitt behandlas de praktiska aspekterna på upphävande och annullering enligt artikel 80 i CTMR. Avsnittet gäller inte registrerade gemenskapsformgivningar. Upphävandeförfarandet kan initieras antingen av en part i ärendet eller på kontorets eget initiativ. Ett beslut kan endast upphävas genom ett annat beslut. Detsamma gäller annullering av poster i registret. 1.1 Uppenbart handläggningsfel från kontorets sida Beslut kan upphävas eller poster i registret annulleras endast då de innehåller ett uppenbart handläggningsfel som begåtts av kontoret. Beslut/poster innehåller ett uppenbart handläggningsfel om det har begåtts ett misstag under ärendeförfarandet (vanligtvis underlåtenhet att utföra en viktig åtgärd) eller om beslutet/posten inte tar hänsyn till en åtgärd som en av parterna vidtagit. Handläggningsfel är inte detsamma som innehållsfel, vid vilka ett upphävande inte är möjligt. Beslutet/posten är felaktig från förfarandesynpunkt (dvs. innehåller ett uppenbart handläggningsfel) om det förfarande som fastställts i förordningarna inte har följts på rätt sätt. Nedan följer en ofullständig förteckning över uppenbara handläggningsfel som bör leda till ett upphävande. Ett gemenskapsvarumärke registreras trots att det har återkallats. Det beslutas att en invändning ska tas upp till prövning, trots att vissa krav för prövning inte har uppfyllts (se EU-domstolens dom av den 18 oktober 2012 i mål C-402/11 P, Redtube). Ett gemenskapsvarumärke registreras trots att ansökningsavgiften inte har betalats. Ett gemenskapsvarumärke registreras trots att en invändning har godkänts. Det meddelas att det föreligger absoluta registreringshinder innan den tidsfrist som sökanden getts för att lämna in ett yttrande som svar på en anmärkning har löpt ut, eller om hänsyn inte har tagits till ett yttrande från sökanden som har lämnats in i tid. (Om sökanden svarar innan tidsfristen löper ut kan granskaren fortsätta sitt handläggande av ansökan, till exempel genom att utfärda ett beslut. Denne måste alltså inte vänta tills den angivna tidsfristen har löpt ut.) En registreringsansökan avslås på grund av absoluta registreringshinder, trots att sökanden lämnat in en giltig begäran om möjlighet att inlämna bevis på att varumärket har uppnått särskiljningsförmåga (artikel 7.3 i CTMR). Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 3

4 En registreringsansökan avslås på grund av absoluta registreringshinder, utan att hänsyn tagits till bevis på uppnådd särskiljningsförmåga som har lämnats in i enlighet med reglerna. Invändningsenheten avslår en registreringsansökan, utan hänsyn till att det finns en obehandlad förfrågan om bevis på användning eller utan att ta upp frågan om bevis på användning. Ett gemenskapsvarumärke registreras trots att en inlämnad invändning ännu inte har behandlats. En invändning avvisas på grund av brist på bevis för användning, men den invändande parten gavs ingen uttrycklig tidsfrist för inlämning av dessa bevis, eller bevisen lämnades in i tid men togs inte upp till behandling. Ett beslut i ett invändningsärende meddelas då förfarandet skjutits upp eller avbrutits, eller mer allmänt innan en tidsfrist som satts för en av parterna hade löpt ut. Alla brott mot rätten att höras (anmärkningar som inte skickas vidare till den andra parten då denne borde ha getts möjlighet att svara inom en viss tidsfrist i enlighet med förordningen eller kontorets rutiner). Ett ärende avslutas på grund av en begränsning av den omtvistade varumärkesansökan eller en återkallelse, och kontoret utfärdar ett kostnadsbeslut utan att ta hänsyn till ett tidigare avtal om kostnader som slutits av de två parterna. En överlåtelse av äganderätten införs i registret utan tillräckliga bevis på överlåtelsen. Det spelar ingen roll om dessa handläggningsfel är ett resultat av den mänskliga faktorn eller på grund av att ett IT-verktyg inte fungerar som det ska. Effekten av upphävande av beslut eller annullering av poster i registret blir att besluten/posterna behandlas som om de aldrig hade existerat. Ärendet återgår till det skede i förfarandet där det befann sig före det felaktiga beslutet eller införandet i registret. 1.2 Vem beslutar om en begäran om upphävande/annullering? Beslut om upphävande/annullering fattas av den avdelning eller enhet som fattade beslutet eller förde in posten i registret. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 4

5 1.3 Information om förfarandet Artikel 80 i CTMR Utvärdering Granskaren måste först kontrollera om beslutet eller posten innehåller ett uppenbart handläggningsfel, därefter huruvida mer än sex månader har förflutit sedan parterna underrättades om beslutet eller införandet av posten i registret och slutligen huruvida beslutet/posten har överklagats. (a) Utvärdering: Det måste kontrolleras om beslutet/posten innehåller ett uppenbart handläggningsfel. För mer information, se punkt 1.1 ovan. (b) Sex månader: Om en granskare får kännedom om ett uppenbart handläggningsfel måste det fastställas om mer än sex månader har förflutit sedan parterna underrättades om beslutet eller införandet av posten i registret. Upphävande/annullering kan inte göras om mer än sex månader har förflutit (artikel 80.2 i CTMR). I artikel 80 i CTMR fastställs att upphävandet eller annulleringen ska avgöras inom sex månader från den dag då posten infördes i registret eller beslutet fattades. Detta innebär att även om tidsfristen har löpt ut kommer en post att annulleras eller ett beslut att upphävas om kontoret skriftligen informeras om det uppenbara handläggningsfelet i beslutet/posten i fråga inom sex månader från det att parterna underrättats om beslutet/posten. En post kan också annulleras eller ett beslut upphävas efter denna sexmånadersperiod om kontoret skickar en underrättelse som påbörjar upphävandet/annulleringen inom sex månader från det att parterna underrättades om postens införande/beslutet. (c) Beslut/poster för vilka en överklagandeprocess har påbörjats: Innan kontoret skickar ut ett brev till parterna för att underrätta dem om avsikten att upphäva ett beslut/annullera en post, och innan upphävandet/annulleringen görs, måste kontoret kontrollera om det har lämnats in ett överklagande mot beslutet/posten. Ett beslut/en post kan inte upphävas/annulleras om ett överklagande har lämnats in till överklagandenämnderna och detta ärende inte har avslutats (beslut av den 28 april 2009 i ärende R 323/2008-G, Behavioural indexing) Skillnaden mellan en och två parter I punkt nedan beskrivs det förfarande som ska användas i fall då endast en part berörs. Detta gäller till exempel när kontoret i vederbörlig ordning mottar anmärkningar från en tredje part som ger upphov till tvivel, men utan att varumärkesansökan stoppas och registreringen hindras, eller när ett varumärke registreras trots att ansökningsavgiften inte har blivit betald. Fel i handläggningen efter ett beslut, till exempel när ett varumärke registreras trots att detta har avslagits på grund av absoluta registreringshinder, berör bara en part, närmare bestämt sökanden. Om ett upphävande av ett beslut troligtvis kommer att påverka fler än en part måste det förfarande som beskrivs i punkt nedan följas. Exempelvis berörs fler än en Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 5

6 part av upphävandet av ett beslut genom ett invändandeförfarande där kontoret förbisåg en begäran om bevis på användning. Fel i handläggningen av ett ärende efter att ett beslut rörande en invändning har fattats, till exempel om varumärkesansökan nekas i sin helhet men trots detta registreras, anses beröra både sökanden och den invändande parten. Fel i registreringen av en överlåtelse av äganderätt påverkar också fler än en part. Trots att detta egentligen är ett ensidigt förfarande kan kontoret i vissa fall anse att fler än en part berörs: den nya ägaren, den gamla ägaren och den tredje part som borde ha införts i registret Förfarande i situationer som berör en part Fel som upptäcks av kontoret Om kontoret självt upptäcker att ett fel gjorts, ska den meddela sökanden/innehavaren om sin avsikt att upphäva beslutet/annullera posten i registret och fastställa en tidsfrist på en månad för inlämnande av anmärkningar om sökanden/innehavaren har sitt huvudkontor i EU, eller på två månader i annat fall. I brevet måste skälen till upphävandet/annulleringen anges. Om sökanden/innehavaren instämmer eller inte skickar in några anmärkningar ska kontoret upphäva beslutet/annullera posten. Om sökanden/innehavaren inte instämmer med upphävandet/annulleringen måste ett formellt beslut fattas i enlighet med de vanliga krav som beskrivs i riktlinjerna (del A, Allmänna regler, avsnitt 2, Allmänna principer som ska följas i förfaranden, punkt 7, Beslut). Fel som upptäcks av en berörd part Om sökanden/innehavaren meddelar kontoret skriftligen om ett fel, behöver kontoret inte be denne att lämna in anmärkningar. I sådana fall måste det fastställas om begäran om upphävande/annullering är giltig. Om så är fallet ska beslutet upphävas/posten annulleras. Om kontoret anser att det inte finns någon anledning till upphävande/annullering ska det ge avslag på partens begäran genom ett beslut och meddela skälen till avslaget Förfarande i situationer som berör fler än en part Fel som upptäcks av kontoret Om kontoret upptäcker ett fel ska det informera båda parter om sin avsikt att upphäva beslutet/annullera posten och fastställa en tidsfrist för inlämnande av anmärkningar, som i princip ska vara två månader (tidsfristen ska vara en månad om båda parter har sitt huvudkontor i EU). Om parterna instämmer eller inte lämnar in några anmärkningar ska kontoret upphäva beslutet/annullera posten. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 6

7 Om en av parterna inte instämmer med upphävandet/annulleringen måste ett formellt beslut fattas i enlighet med de vanliga krav som beskrivs i riktlinjerna (del A, Allmänna regler, avsnitt 2, Allmänna principer som ska följas i förfaranden, punkt 7, Beslut). Fel som upptäcks av en av de berörda parterna Om den part som påverkas negativt av felet informerar kontoret skriftligen om felet, måste det fastställas om begäran om upphävande/annullering är giltig. Om så är fallet ska kontoret meddela den part som påverkas positivt av felet (den andra parten) om sin avsikt att upphäva beslutet/annullera posten (och därefter skicka en kopia av underrättelsebrevet till den första parten i informationssyfte). En tidsfrist för inlämnande av anmärkningar ska fastställas. Denna är i princip två månader, men kan kortas till en månad om den negativt påverkade parten har sitt huvudkontor i EU. Om den andra parten instämmer eller inte skickar in några anmärkningar ska kontoret upphäva beslutet/annullera posten. Om den andra parten inte instämmer med upphävandet/annulleringen måste ett formellt beslut fattas i enlighet med de vanliga krav som beskrivs i riktlinjerna (del A, Allmänna regler, avsnitt 2, Allmänna principer som ska följas i förfaranden, punkt 7, Beslut). Ett exempel är då en part som har lämnat in en invändning som godkänts, med resultatet att varumärkesansökan har avslagits, meddelar kontoret att varumärket trots detta har registrerats. I detta fall måste sökanden underrättas och få två månader på sig att skicka in anmärkningar. Posten kommer att annulleras vare sig sökanden instämmer eller inte, och vare sig denne inte svarar eller inte. Om den part som påverkas positivt av felet informerar kontoret skriftligen om felet måste det fastställas om begäran om upphävande/annullering är giltig. Om så är fallet måste den part som påverkas negativt av felet underrättas. Eftersom upphävandet/annulleringen är till fördel för den senare parten kan beslutet upphävas/posten annulleras samtidigt som brevet skickas ut (till båda parter). Det är inte nödvändigt för den part som drog fördel av felet att skicka in anmärkningar, eftersom det brev denne skickat för att underrätta kontoret om felet kan anses vara ett godkännande av upphävandet/annulleringen. Om en sökande till exempel meddelar kontoret att det gemenskapsvarumärke denne ansökt om har registrerats trots att kontoret avslagit ansökan, måste posten i registret annulleras. I denna situation behöver den invändande parten inte höras. Då upphävandet/annulleringen har genomförts måste information om detta offentliggöras i det fall att en felaktig registerpost redan hade offentliggjorts. Om kontoret anser att det inte finns skäl att upphäva ett beslut/annullera en post, ska den ge avslag på begäran om detta i ett brev och skicka kopior av både detta brev och den ursprungliga begäran till den andra parten i informationssyfte. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 7

8 2 Korrigering av fel i beslut och andra underrättelser Regel 53 i CTMIR till CTMR 2.1 Korrigering av fel i beslut Allmänna kommentarer Enligt regel 53 i CTMIR ska kontoret, om det på egen hand eller tack vare en part i ärendet blir medvetet om språkliga fel, skrivfel och uppenbara misstag i ett beslut se till att felet eller misstaget korrigeras av den ansvariga avdelningen eller enheten. Det framgår av ordalydelsen i förordningen att det enda giltiga skälet till att göra en korrigering är att åtgärda stav- eller grammatikfel, skrivfel (såsom fel i parternas namn eller i de skriftliga versionerna av tecken) eller fel som är så uppenbara att den som skrev texten omöjligt kan ha menat något annat än det som framgår efter korrigeringen. När felet påverkar tolkningen av ett beslut är ett upphävande emellertid det enda alternativet, och detta kan endast göras om alla villkor för detta uppfylls. Kontoret definierar uppenbara fel/misstag, som nämns i artikel 44.2 i CTMR och regel 53 i CTMIR till CTMR, på samma sätt som i nr B.16 av rådets och kommissionens gemensamma uttalanden som nedtecknats i rådets protokoll från sammanträdet då CTMR antogs. Där sägs det att ett uppenbart misstag ska förstås som ett misstag som uppenbart kräver korrigering, eftersom inget annat kan ha menats än det som framgår efter att korrigeringen gjorts. Skillnaden mellan upphävande enligt artikel 80 i CTMR och korrigering enligt regel 53 i CTMIR är att ett upphävande annullerar ett beslut, medan en korrigering av ett fel inte påverkar beslutets giltighet och inte gör att en ny period för överklagande inleds. Ett exempel på ett skrivfel är om man hänvisar till ett varumärke på felaktigt sätt, till exempel om man skriver ˮHummerˮ i stället för ˮHammerˮ. Ett exempel på ett uppenbart fel är om det äldre varumärket och det omtvistade varumärket förväxlas vid en jämförelse av tecknen Information om förfarandet Tidsfrist Förordningarna fastställer ingen tidsfrist för korrigering av fel i beslut. Detta innebär att en korrigering kan göras när som helst, såvida den inte strider mot rättviseprincipen Utvärdering Granskaren måste först kontrollera om felet som ska korrigeras är ett språkligt fel, ett skrivfel eller ett uppenbart fel, och därefter huruvida ett överklagande mot beslutet har lämnats in. (a) Utvärdering: Innan granskaren skickar ut ett brev om korrigering måste denne kontrollera om felet som ska korrigeras är ett språkligt fel, ett skrivfel eller ett uppenbart fel. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 8

9 (b) Överklagande: Granskaren måste också kontrollera om ett överklagande har lämnats in som gäller beslutet. En korrigering kan inte göras om ett överklagande har lämnats in till överklagandenämnderna och detta ärende ännu inte har avslutats. Överklagandenämnderna måste emellertid underrättas om situationen Förfarande Språkliga fel, skrivfel och uppenbara fel rättas genom att en rättelse skickas till den berörda parten/de berörda parterna. Denna ska åtföljas av ett brev som kortfattat förklarar vilka ändringar som gjorts. Efter att ändringarna har gjorts ska granskaren se till att dessa förs in i beslutet i kontorets databas. Datumet för beslutet eller posten förblir oförändrat efter korrigeringen. Därför påverkas inte tidsfristen för överklagande. När fastställandet av kostnaderna är en del av beslutets innehåll kan det bara rättas genom upphävande. 2.2 Korrigering av fel i andra underrättelser än beslut Fel i andra underrättelser än beslut kan åtgärdas genom att en rättad underrättelse skickas ut, där det anges att denna ersätter och annullerar den tidigare utskickade versionen. Underrättelsen bör innehålla en ursäkt för eventuella olägenheter. 3 Korrigering av fel i offentliggöranden, i registret eller i offentliggörandet av registreringen Artikel 39 i CTMR Regel 14, 27, 84 och 85 i CTMIR I artikel 39 i CTMR anges att en ansökan om gemenskapsvarumärke som inte har avslagits på grund av absoluta registreringshinder ska offentliggöras en månad efter att granskningsrapporten har utfärdats. Regel 14 i CTMIR behandlar korrigering av fel och misstag i offentliggörandet av en ansökan enligt artikel 39 i CTMR. Regel 27 i samma förordning tar upp rättelser av misstag och fel i offentliggörandet av ett gemenskapsvarumärke eller i en post som införts i registret i enlighet med regel 84 i CTMIR, inbegripet alla beslut av kontorets ordförande i enlighet med regel 84.4 i CTMIR och fel i offentliggörandet av dessa poster i registret. Den största skillnaden mellan korrigering av en post i registret enligt regel 27 och annullering av en post enligt artikel 80 i CTMR är att korrigeringen endast gäller en del av offentliggörandet, medan en annullering avlägsnar hela posten ur registret. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 9

10 Då ett fel har begåtts av kontoret ska kontoret rätta felet på eget initiativ (om kontoret upptäckt felet på egen hand) eller på begäran av innehavaren. Rättelser av fel i ansökningar om gemenskapsvarumärken som inte behöver offentliggöras av invändningsskäl publiceras i avsnitt B.2 i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Rättelser enligt regel 14 i CTMIR som måste offentliggöras av invändningsskäl publiceras i del A.2. Återpublicering krävs emellertid endast om det första offentliggörandet innehöll en mer begränsad förteckning över varor och tjänster. I samtliga fall ska alla berörda parter underrättas om korrigeringarna i enlighet med regel 14 eller regel 27. Nedan ges exempel på fel som kan korrigeras (regel 27.1 i CTMIR). Gemenskapsvarumärket offentliggörs för en klass färre än vad ansökan gällde. Ansökan gällde varumärket X och offentliggörandet gäller varumärket Y, eller förteckningen över varor och tjänster är felaktig. Gemenskapsvarumärket registreras utan hänsyn till begränsningar. Korrigering av fel i ansökningar om gemenskapsvarumärken som inte behöver offentliggöras av invändningsskäl publiceras i avsnitt B.4.2 i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Korrigeringar enligt regel 27 i CTMIR som måste offentliggöras av invändningsskäl publiceras i avsnitt A Återpublicering av invändningsskäl krävs alltid om en korrigering ändrar varumärkets återgivning eller innebär en utökning av den förteckning över varor och tjänster som redan har offentliggjorts. När det gäller andra korrigeringar fattas beslut om återpublicering från fall till fall. Korrigeringar i poster i registret måste offentliggöras i enlighet med reglerna 27.3 och 85.2 i CTMIR. Korrigeringar av relativa fel i en post i registret offentliggörs i avsnitt B.4.2 i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Samtliga exempel på korrigeringar och upphävanden/annulleringar ovan måste offentliggöras. Om det ursprungliga offentliggörandet gjordes i fel avsnitt av bulletinen behöver ingen rättelse offentliggöras enligt regel 27 i CTMIR. Enligt meddelande nr 11/98 av den 15 december 1998 från kontorets ordförande förblir rättsverkan av ett offentliggörande enligt artikel 9.3 i CTMR detsamma, oavsett om det görs i avsnitt B.1 eller B.2 i bulletinen. Tidsfrist: Det finns ingen tidsfrist för korrigeringar enligt reglerna 14 eller 27 i CTMIR. De kan göras när som helst då ett fel upptäcks. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del A, Allmänna regler 10

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se BESLUT 1(1) Kungl. Tekniska högskolan Universitetsstyrelsen 100 44 Stockholm Kungl. Tekniska högskolans

Läs mer

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5736-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 Närvarande från Riksdagens

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige EUROPEISKA KOMMISSIONEN sidan 1 av 5 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel Denna skrivelse skall

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-11-18 Dnr 2144-2014 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 *

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 * DOM AV DEN 13.4.2004 MÅL T-115/03 FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 13 juli 2004 * I mål T-115/03, Samar SpA, Mottalciata (Italien), företrätt av advokaten A. Ruo, sökande, mot Byrån för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Swedish Competition Authority 2011-01-19 Dnr455/2010 1(7) Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Beslut Landstinget Dalarna har, genom att

Läs mer

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-12-15 Dnr 47-2015 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 1 vid föredragning DAG FÖR BESLUT Mål nr T 1418-02 2003-06-18 Stockholm Sida 1 (7) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Tydlig prisuppgift vid taxiresor Enligt

Läs mer

Anståndsreglerna dags för förändring?

Anståndsreglerna dags för förändring? ly n d a ondrasek ol o f s s o n & karl-johan nörklit Anståndsreglerna dags för förändring? Anståndsreglerna innebär att anstånd med betalning av skatt ska beviljas bland annat om utgången i det underliggande

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-04-07 873-2005 Vägverket 781 87 Borlänge Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att det finns risk för att Vägverkets

Läs mer

10 Överklagande och omprövning

10 Överklagande och omprövning Överklagande och omprövning, Avsnitt 10 115 10 Överklagande och omprövning Rätt att överklaga Någon emot Överklagbarhet 10.1 Vem får överklaga Enligt ordalydelsen i 22 FL får beslut överklagas av den som

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och rapporteringskrav enligt penningtvättslagstiftningen. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet Datum Diarienr 2010-03-09 1857-2009 Landstinget i Dalarna att. Landstingsjuristen N.N. Box 712 791 29 Falun Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Läs mer

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Ansvarig: Vård och omsorg: Catharina Byström Utbildning: Ester Alavei Utfärdare: Stina Hansson Rutin: För hantering av synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Utfärdad den:2011-09-20

Läs mer

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7)

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) n Wm BESLUT inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) 9.2-54335/2012 9.2-54978/2012 9.2-55562/2012 AVd61Hin8 SYdVäSt 8.2-7979/2013 t* ll Carina Nithander Carina.Nithander@ivo.se Åmåls kommun Vård-

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-08-18 771 ÄRENDENUMMER SÖKANDE CV-Sverige AB (org. nr 556890-9047) Box 21 183 21 Täby Ombud: Magnus H. Box 21 183 21 Täby INNEHAVARE Kristina A. SAKEN

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03869 SAKEN Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2007-01-15 Dnr 4752-2005 Sid 1 (8) Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2015-11-09 Dnr: 15/00928 SAKEN Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Rättsutredning 2016-03-21

Rättsutredning 2016-03-21 Bfd22 141107 1 (8) Patrik Havermann Telefon: 010-485 29 20 Rättsutredning 2016-03-21 Diarienummer 1.3.4-2016-45137 FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN Högsta domstolens

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Försäkringskassan sida 1 av 6

Försäkringskassan sida 1 av 6 1 Försäkringskassan sida 1 av 6 Generaldirektör Adriana Lender adriana.lender@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr. emotses med vändande e-

Läs mer

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Handlingsplanen klargör rutiner och ansvarsfördelning inom alla avdelningar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2011 Ö 517-11 SÖKANDE OCH KLAGANDE Föreningen Bevara Ojnareskogen c/o OS MOTPART Nordkalk AB, 556073-4054 Box 901 731 29

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 526-2007 Bostadsaktiebolaget Poseidon Box 1 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet. 1/5 BESLUT 2012-03-19 Dnr: 11/02936 SAKEN Sydnytt, SVT1, 2011-09-21, kl. 19.15, inslag om gatutidningen Aluma; fråga om saklighet och opartiskhet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 01 PROTOKOLL 2015-03-20 Föredragning i Stockholm 1 RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Svar utifrån er skrivelse klagomål CHAP (2011) 01549 mot Konungariket Sverige. Ref. Ares(2011)1055643-05/10/2011, SANCO A2/GH/kva(2011)1073255.

Svar utifrån er skrivelse klagomål CHAP (2011) 01549 mot Konungariket Sverige. Ref. Ares(2011)1055643-05/10/2011, SANCO A2/GH/kva(2011)1073255. EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 10 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel För kännedom Pierre Schellekens

Läs mer

Avstängning och förvisning av elev i gymnasieskolan

Avstängning och förvisning av elev i gymnasieskolan Avdelningen för utbildningsfrågor Magdalena Kocan 2006-12-20 1 (5) Avstängning och förvisning av elev i gymnasieskolan Disciplinära åtgärder I den kommunala gymnasieskolan finns det möjlighet att vidta

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik 1 (5) AB Storstockholms Lokaltrafik 120 80 STOCKHOLM Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar tillsyn över

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-20 799 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Moomin Characters Oy Ltd (org/pers nr 0357404-2) Salmisaarenranta 7 M 00180 Helsinki Finland Ombud: Roschier Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 29 juli 2011 i överklagade ärenden enligt 14 kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (dnr 6/2011 JurN 6-14 och 7/2011 JurN 7-14) KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-09-03 Dnr 647-4281-10, Rs Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka strand Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./.

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 1. Gulds renhet har traditionellt mätts i karat, varvid rent guld är 24 karat. Numera mäts den ofta i tusendelar.

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer