Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION"

Transkript

1 Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum /2012/66 Nr Giltighetstid Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 44 och 48 Upphäver Målgrupper Polisen TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION 1 Mål och tillämpningsområde I denna anvisning finns bestämmelser om tillgodoseendet av den registrerades rätt till insyn beträffande de av polisens informationssystem som regleras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003). För tillgodoseendet av rätten till insyn beträffande polisförvaltningens övriga personregister ska förfarandet i 28 i personuppgiftslagen (523/1999) följas. Anvisningen innehåller även bestämmelser om fullgörandet av informationsskyldigheten beträffande rättelse av uppgift och behandling av uppgifter. Anvisningen kompletterar föreskriften om förande av register vid polisen (2020/2011/1423). 2 Registerbeskrivningar och deras tillgänglighet Enligt 10 i personuppgiftslagen ska den registeransvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret, av vilken ska framgå: den registeransvariges och vid behov dennes företrädares namn och kontaktinformation ändamålet med behandlingen av personuppgifter en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet en beskrivning av principerna för skyddet av registret Den registeransvarige ska hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig. Från denna skyldighet att kan göras undantag, om det är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, försvaret eller den allmänna ordningen och säkerheten eller för förebyggande eller utredande av brott eller för Polisstyrelsen Berggatan 20 A, PB 302, HELSINGFORS Tel , Fax

2 Polisstyrelsen 2 (10) tillsynsuppgifter som anknyter till beskattningen eller den offentliga ekonomin. Enligt 18 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen) ska en myndighet för att införa och genomföra en god informationshantering se till att dess handlingar och datasystem samt uppgifterna i dem är behörigen tillgängliga, användbara, skyddade och integrerade samt även sörja för andra omständigheter som påverkar kvaliteten på uppgifterna och i detta syfte särskilt: 2) göra upp och tillhandahålla beskrivningar på de datasystem den upprätthåller och på de offentliga uppgifter som kan tas fram ur dessa, om inte utlämnandet strider mot bestämmelserna i 24 offentlighetslagen eller i någon annan lag (datasystembeskrivning). Enligt 24 i ska den registeransvarige vid insamling av personuppgifter se till att den registrerade kan få uppgift om den registeransvarige och vid behov om dennes företrädare, ändamålet med behandlingen av personuppgifterna samt vart uppgifter i regel lämnas ut, liksom om de uppgifter som behövs för att utöva den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna ska ges då personuppgifter samlas in och registreras eller, om uppgifterna samlas in hos någon annan än den registrerade själv och avsikten är att lämna ut uppgifterna, senast då uppgifterna första gången lämnas ut. Enligt 43 i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ska polisen vid insamling av personuppgifter för skötseln av de uppgifter som avses i 1 3 mom. i polislagen fullgöra sin informationsskyldighet enligt 24 1 mom. i personuppgiftslagen. Polisen omfattas inte av denna skyldighet när den samlar in, registrerar och lämnar ut personuppgifter som är nödvändiga för skötseln av uppgifter som avses i 1 1 mom. i polislagen. Beträffande polisens riksomfattande personregister finns de uppgifter som krävs enligt 18 i offentlighetslagen och 24 i personuppgiftslagen i datasystembeskrivningarna. Inrikesministeriets polisavdelning har i sina skrivelser (SM /Si-2, ; SM /Si-2, och SM /Si-2, ) gett polisförvaltningens enheter anvisningar om hur pärmen Polisens personregister ska upprätthållas för att säkerställa att varje person som utövar rätten till insyn som avses i i personuppgiftslagen och i i lagen agen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet utöver de skyldigheter som nämns i lagstiftningen så smidigt som möjligt kan få uppgifter ur polisens personregister. Polisenheterna har haft till uppgift att säkerställa att en uppdaterad version av pärmen Polisens personregister finns vid samtliga av polisens kundbetjäningspunkter. I pärmen ska finnas en aktuell version av: personuppgiftslagen (523/1999) lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) föreskriften om förande av register vid polisen

3 Polisstyrelsen 3 (10) anvisningen om tillgodoseendet av den registrerades rättigheter hos polisen dataskyddsbeskrivningarna för polisens riksomfattande personregister registerbeskrivningarna för polisenhetens polisenhetsspecifika register som avses i 6 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, om inte tillgängligheten av registerbeskrivningarna är begränsad i lag blanketterna för utövande av rätten till insyn Dataskyddsbeskrivningarna för polisens riksomfattande personregister finns också i polisens riksomfattande datanät ( 3 Ansvarspersoner Bestämmelser om uppgifter, ansvar och ansvarspersoner i samband med registerföring och upprätthållande av polisförvaltningens informationssystem finns i föreskriften om förande av register vid polisen (2020/2011/1423). Enlig föreskriften är varje polisenhet skyldig att utse en person och ett tillräckligt antal suppleanter för denne som tillgodoser de registrerades rättigheter. Ansvarspersonernas namn, tjänstställning och telefonnummer ska anges på rätt plats i ovan nämnda pärm om polisens personregister. 4 Förfaranden och begränsningar gällande utövandet av rätten till insyn Enligt 26 i personuppgiftslagen har var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, kontrollera uppgifter om honom eller ett barn han har vårdnaden om, om uppgifterna har registrerats i personregistret och gäller honom eller det barn han har vårdnaden om. Även en minderårig, dvs. en person under 18 år, har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv om han med hänsyn till hans ålder, utvecklingsnivå och ärendets art förstår sakens betydelse. Den minderåriges självbestämmanderätt och huruvida de ovan nämnda kriterierna uppfylls bedöms från fall till fall. I regel har en person över 15 år rätt till insyn. I sista hand avgörs ärendet av domstol. Även en intressebevakare har rätt att kontrollera uppgifter om sin huvudman å dennes vägnar om utövandet av rätten till insyn ingår i det uppdrag som anförtrotts intressebevakaren. Utöver rätten till insyn enligt personuppgiftslagen är det möjligt att begära och få uppgifter med stöd av bestämmelser om rätten att få uppgifter i den övriga lagstiftningen och på de villkor som anges i dessa. Dessa bestämmelser kan berättiga till en mer omfattande rätt att få uppgifter än rätten till insyn i personuppgiftslagen. Till exempel är det på basis av en parts rätt att ta del av en handling enligt offentlighetslagen möjligt att även få uppgifter om andra personer om uppgifterna kan ha påverkat partens rätt, fördel eller skyldighet. En myndighet är skyldig att ge råd och mer information om huruvida det är ändamålsenligt att använda rätten till insyn

4 Polisstyrelsen 4 (10) 4.1 Framställan och mottagande av begäran 4.2 Tillgodoseende av rätten till insyn enligt personuppgiftslagen eller en parts rätt att ta dela av en handling enligt offentlighetslagen. Enligt lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ska en registrerad som vill utöva sin rätt till insyn framställa en personlig begäran om detta till polisen samt styrka sin identitet. Den registrerade kan ha ett biträde med sig. För att underlätta tillgodoseendet av rätten till insyn har särskilda blanketter sammanställts. Att blanketterna används är emellertid ingen ovillkorlig förutsättning för tillgodoseendet av rätten till insyn. Begäran kan även göras med något annat dokument. Den som mottar blanketten eller motsvarande dokument vid polisenheten ska försäkra sig om identiteten på den som framställer begäran och införa en anteckning om detta i dokumentet. Av begäran ska framgå beträffande vilket av polisens informationssystem eller övriga personregister personen vill utöva sin rätt till insyn. Personen ska vid behov få hjälp med att fylla i dokumentet. Om den som utövar sin rätt till insyn så vill ska hon eller han ges information om registerbeskrivningen och de uppgiftskategorier som registrerats i registren samt logiken bakom databehandlingen. Vad gäller övriga personregister ska den som begär insyn hänvisas direkt till respektive registeransvarig. Begäran om insyn ska alltid lämnas till vederbörande registeransvarig (företag, myndighet, arbetsgivare, förening osv.). Begäran om insyn tas i första hand emot av den person vid polisenheten som förordnats att ha hand om registerärenden. Ifall att rätten till insyn inte kan tillgodoses omedelbart ska personen i samband med att begäran om insyn tas emot informeras om när och hur han eller hon kan kontrollera uppgifterna om sig själv. Ansvarspersonen ska utan onödigt dröjsmål reservera en tid för den registrerade att kontrollera sina uppgifter. Om den registeransvarige inte inom tre månader efter att begäran framställts har gett den registrerade ett skriftligt svar, jämställs detta med att insyn har förvägrats. Tidsfristen i bestämmelsen avser den tid efter vilken svar på begäran måste lämnas. Tiden innan uppgifterna utlämnas kan vara längre. Utan synnerligen vägande skäl får det inte dröja längre än tre månader innan uppgifterna lämnas ut, eftersom den registrerade utan onödigt dröjsmål ska reserveras ett tillfälle att kontrollera uppgifterna om sig själv. Polisen tar en kopia av begäran om insyn och överlämnar originalet till personen i fråga efter att förfarandet i samband med rätten till insyn avslutats. Den polisenhet som tillgodoser rätten till insyn ska spara kopian av begäran om insyn i två år från och med tidpunkten för tillgodoseendet av rätten till insyn. Likaså ska uppgifter sparas om vilka uppgifter ur registret som har lämnats ut till personen. Hos den registeransvarige eller vid varje polisinrättning i häradet kan rätten till insyn tillgodoses beträffande följande register:

5 Polisstyrelsen 5 (10) 4.3 Inskränkningar i rätten till insyn informationssystemet för polisärenden informationssystemet för förvaltningsärenden Schengens nationella informationssystem temporära eller manuella personregister för polisens riksomfattande bruk polisens uppgifter i nödcentralsdatasystemet polisens uppgifter i utlänningsregistret När begäran om insyn gäller Schengens nationella informationssystem ska ansvarspersonen vid polisinrättningen skriftligen kontakta de personer vid Centralkriminalpolisen som nämns i dataskyddsbeskrivningen för att försäkra sig om att rätten till insyn även tillgodoses beträffande SIRENEkontorets system för ärendebehandling, som hör till Schengens nationella informationssystem. Enligt 46 i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet lämnar Europeiska polisbyrån ut uppgifter ur Europeiska polisbyråns informationssystem för utövande av insyn. Begäran om detta ska framställas till en polisinrättning, som utan dröjsmål ska föra ärendet till Europeiska polisbyrån för behandling. Polisinrättningen ska underrätta den som framställt begäran att Europeiska polisbyrån kommer att sända sitt svar direkt till denne. Var och en har dessutom rätt att begära att Europols gemensamma tillsynsmyndighet kontrollerar att Europol samlar in, registrerar, behandlar och använder hans eller hennes personuppgifter på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran om detta ska framställas till en polisinrättning eller dataombudsmannen, som utan dröjsmål för ärendet till Europols gemensamma tillsynsmyndighet för behandling. Var och en har rätt att begära att dataombudsmannen kontrollerar att Europols nationella enhets registreringar av uppgifter om honom eller henne i Europols informationssystem, annan överföring av uppgifterna till Europol samt användningen av uppgifterna sker på ett lagligt sätt och så att individens rättigheter inte kränks. I detta syfte har dataombudsmannen rätt att i Europols nationella enhets lokaler få tillgång till Europols informationssystem samt till de uppgifter om uppgiftsöverföring som registrerats av Europols nationella enhet. Enligt 45 i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet har den registrerade själv ingen rätt till insyn i informationssystemet för misstänkta, skyddspolisens funktionella informationssystem, Europolinformationssystemet, Schengens nationella informationssystem i de fall som avses i artikel i Schengenkonventionen eller i andra uppgifter om klassificering, observation, tillvägagångssätt eller informationskälla i fråga om en person eller gärning som har registrerats i polisens personregister. Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som nämns ovan är lagenliga (= indirekt/begränsad rätt till insyn). Begäran till dataombudsmannen kan tas emot vid polisinrättningen i häradet eller hos den registeransvarige.

6 Polisstyrelsen 6 (10) Vid granskningen av registerföringens laglighet fäster dataombudsmannen särskild uppmärksamhet vid det sätt på vilket uppgifterna behandlas, behövligheten och felfriheten hos de uppgifter som behandlas, registreringstidpunkten för uppgifterna samt möjligheten att tillgodose den registrerades rättigheter. I det svar som ges till den registrerade uppges dock inga uppgifter som fåtts i samband med granskningen. Den registrerade får således inte heller reda på om registret överhuvudtaget innehåller uppgifter om honom eller henne. Uppgifter om klassificering, observation, tillvägagångssätt eller informationskälla i fråga om en person eller gärning som avses i 45 1 mom. 5 punkten i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, i vilka den registrerade själv saknar rätt till insyn, registreras enligt följande i informationssystemet för polisärenden: alla uppgifter om personen som påverkar hans egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet efterlysningsuppgifter som registrerats för observering av en person efterlysningsuppgifter om personer som är föremål för observation och rör sig med motorfordon som registrerats i uppgifter om efterspanade motorfordon uppgifter i samband med säkerheten vid förvaring av personen i fråga som registrerats i uppgifter om anhållna uppgifter om tillvägagångssätt ämnesord för signalementsuppgifterna, särdrag, fotografier, finger- och handavtryck, DNA-profiler och klassificeringsuppgifter samt skospår uppgifter om informationskälla Enligt 27 i personuppgiftslagen finns rätt till insyn inte om informationen kan skada statens säkerhet, försvaret eller den allmänna ordningen och säkerheten eller försvåra förebyggande eller utredning av brott. Rätt till insyn finns inte heller om informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Personregister som uteslutande används för historisk eller vetenskaplig forskning eller statistiskföring omfattas inte av rätten till insyn och likaså gäller inte heller rätten till insyn om de personuppgifter som ingår i registret används för tillsyns- och kontrolluppgifter och vägran att lämna information är nödvändig för att trygga ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse för Finland eller Europeiska unionen. Den registrerades rätt till insyn kan inskränkas med stöd av 27 i personuppgiftslagen endast när det i ett enskilt fall är nödvändigt för att trygga det ovan nämnda omständigheter. Om begäran om insyn gäller sådana registeruppgifter där undersökningen av fallet fortfarande pågår eller ärendet på annat sätt är öppet, sker utövandet av rätten till insyn med tillstånd av den som är undersökningsledare för fallet eller dennes överordnade. Eftersom redan uppgiften att en anmälan har registrerats kan äventyra uppklarandet av ett brott, får inte ens denna uppgift om ett pågående fall ges ut utan tillstånd till den som utövar sin rätt till insyn.

7 Polisstyrelsen 7 (10) Om det i samband med begäran om insyn framgår att en del av de uppgifter som gäller den registrerade inte omfattas av rätten till insyn, har den registrerade emellertid rätt att få veta vilka övriga uppgifter som har registrerats om honom. 4.4 Personer som omfattas av rätten till insyn samt i vilken omfattning uppgifter ges ut 4.5 Utlämnande av uppgifter för kontroll På grund av rätten till insyn har var och en rätt att kontrollera uppgifter om sig själv och som ingår i ett personregister. Ett personregister består av alla uppgifter som samlats in för samma användningssyfte, så uppgifter som hör till samma personregister kan vara i till exempel elektronisk form, papperspärmar eller kartotek. Uppgifterna kan också vara ljud- eller bildupptagningar och uppgifterna kan vara i olika personers förvar eller på annat sätt på olika platser. Trots detta omfattas alla ovan nämnda uppgifter av rätten till insyn oavsett i vilken form de sparats eller var de förvaras. Om den registrerade vill utöva sin rätt till insyn i ljud- och bildupptagningar, ska för sökningen av hans eller hennes uppgifter meddelas plats och så noggrann tid som möjligt då inspelningen, till exempel med kameraövervakningssystem, har skett. Ibland måste den som framställer begäran bifoga en bild på sig själv till begäran om insyn. Rätten till insyn gäller endast det inspelade bildmaterial där den som begär uppgifter finns med. Gränsdragningen mellan uppgifter som gäller den som utövar sin rätt till insyn och uppgifter om andra personer är problematisk i synnerhet vad gäller uppgifter om utredning och handräckning i informationssystemet för polisärenden, eftersom systemet utöver ett traditionellt personbaserat personregister också är ett ärendebaserat register. I samma anmälan kan ha registrerats flera olika ärendebenämningar och uppgifter om flera olika personer. Eftersom den registrerades rätt till insyn endast gäller uppgifter om honom eller henne själv och hans eller hennes egen del (ställning och roll) i ärendet, ska alla andra i anmälan registrerade personers personuppgifter avlägsnas, till exempel svärtas ut, ur de uppgifter som lämnas ut. När omfattningen bedöms ska man även beakta skyldigheterna i samband med hantering av personbeteckningar samt betydelsen av att hemlighålla sådana adressuppgifter, telefonnummer och liknande uppgifter som avses i 24 1 mom. 31 punkten i offentlighetslagen som finns i handlingar samt skyldigheterna i 25 4 mom. i befolkningsdatalagen (507/1993) i samband med behandling av uppgifter med spärrmarkering. Den registrerade ska få del av de uppgifter som omfattas av rätten till insyn i en begriplig form. Med utlämnande av uppgifter avses att den registrerade får tillfälle att studera uppgifterna (handlingar eller utskrifter). Uppgifter lämnas skriftligen på begäran. På begäran kan uppgifterna också sändas per post mot mottagningsbevis, förutsatt att begäran om insyn lämnats personligen till polisen. När uppgifter lämnas ut är det skäl att komma ihåg att det i en utskrift ur polisens personregister kan förekomma en del förkortningar. För att undvika missförstånd måste den registrerade

8 Polisstyrelsen 8 (10) informeras om deras innebörd. Exempel på sådana förkortningar är de som förekommer informationssystemet för polisärenden som anger ärendets status, dvs. AV, TP, JP, SJÄ osv. Med tanke på dataskyddet ska eventuella specificerande uppgifter som gäller datorn och den som utför sökningen strykas när uppgifter lämnas ut. Det är inte heller tillåtet att visa uppgifterna direkt från terminalen. Om den registrerade förvägras insyn ska han få ett skriftligt intyg på detta där orsaken till förvägran framgår. Med detta intyg eller om den registrerade inte har fått ett skriftligt svar från den registeransvarige inom tre månader efter att ha framställt sin begäran kan den registrerade föra förvägran vidare till dataombudsmannen för behandling. Den polisblankett som sammanställts för att användas vid insynsförfarandet kan användas som intyg, men ett intyg kan också utfärdas på ett separat dokument. Intyget över att insyn förvägrats ska bland annat av rättsskyddsskäl förvaras på samma sätt som kopian av begäran om insyn. Dataombudsmannen ska i enlighet med 40 2 mom. i personuppgiftslagen avgöra ett ärende angående rätten att utöva insyn som en registrerad fört till denne för behandling. Ändring kan sökas först i ett beslut av dataombudsmannen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 4.6 Kostnader och betalningsgrund för rätten till insyn Polisen får ta ut en avgift för information som lämnas ut i samband med begäran om insyn bara om det har förflutit mindre än ett år sedan den registrerade senast utövade sin rätt till insyn. God förvaltningssed förutsätter att den registrerade innan han eller hon utövar sin rätt till insyn informeras om eventuella kostnader. Den avgift som tas ut ska vara skälig och får inte överskrida de direkta kostnaderna för utlämnandet av informationen. 5 Rättelse, utplåning och komplettering av personuppgifter i ett register Enligt 9 i personuppgiftslagen ska de uppgifter som insamlats i personregistret vara behövliga med hänsyn till det angivna ändamålet med användningen, och uppgifterna får inte vara oriktiga, ofullständiga eller föråldrade. Den registeransvarige ska när personuppgifter samlas in eller på annat sätt behandlas sörja för att uppgifterna är riktiga och vid behov på eget initiativ rätta uppgifter. En registrerad har rätt att yrka på att en uppgift som gäller honom eller henne själv och som registrerats i personregistret rättas om den registrerade till exempel vid kontrollerandet av sina uppgifter eller på annat sätt konstaterat dessa vara oriktiga. Enligt 29 1 mom. i personuppgiftslagen ska den registeransvarige utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är

9 Polisstyrelsen 9 (10) oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registeransvarige ska även förhindra att en sådan uppgift sprids, om uppgiften kan äventyra den registrerades integritetsskydd eller hans rättigheter. Enligt 27 i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet får en uppgift som har konstaterats vara felaktig bevaras om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen har, dock inte i Schengens nationella informationssystem. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter. Den registeransvarige är inte skyldig att rätta en uppgift i personregistret om den registeransvarige inte anser att uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Uppgifternas riktighet och nödvändighet bedöms när de registreras. Den registeransvarige ska då ge den registrerade ett skriftligt intyg över förvägrandet där också anledningen till varför yrkandet inte har godkänts framgår. Om den registeransvarige inte godkänner yrkandet på rättelse kan den registrerade begära att dataombudsmannen bestämmer att den registeransvarige ska rätta uppgifterna. Varje polisenhet ska ta emot ovan nämnda yrkande som gäller polisens riksomfattande personregister som framställs av en registrerad. Uppgifter som gäller yrkandet och den som framställt det samt material som eventuellt behövs för att avgöra ärendet och finns tillgängligt ska utan dröjsmål sändas till den registeransvarige vid polisens högsta ledning (Polisstyrelsen, teknikenheten, PB 302, Helsingfors). Samtidigt ska den som framställer yrkandet informeras om att polisens högsta ledning i egenskap av registeransvarig kommer att lämna sitt svar direkt till honom eller henne. Yrkanden som gäller register vid de enskilda enheterna ska riktas direkt till den registeransvarige (den enhet som inrättat registret), som ska lämna svar till den som framställt yrkandet. Polisöverdirektör Mikko Paatero Teknisk direktör Pirkko Paavola-Häggblom BILAGOR SÄNDLISTA Bilaga 1, polisförvaltningens informationssystem och registerföring Polisstyrelsens enheter Centralkriminalpolisen Rörliga polisen Skyddspolisen Polisens teknikcentral

10 Polisstyrelsen 10 (10) Polisyrkeshögskolan Polisinrättningarna HALTIK FÖR KÄNNEDOM Polisavdelningen vid inrikesministeriet Dataombudsmannens byrå SEITTI Internet

2.1.2013 2020/2012/3738

2.1.2013 2020/2012/3738 Polisstyrelsen INFORMATIONS- 1 (11) SKYDDSBESKRIVNING Kombinerad register- och informationsskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999)

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1181/2013 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

polisens administrativa ärendehantering

polisens administrativa ärendehantering Dataskyddsbeskrivning ID-166380 1 (6) 14.09.2016 POL-2016-4834 Kombinerad register- och datasystembeskrivning samt informationshandling för systemet för ärendehantering, beslutsfattande och arkivering

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten.

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten. RP 292/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi INRIKESMINISTERIET POLISAVDELNINGEN Polisens högsta ledning PB 26 00023 Statsrådet REGISTERBESKRIVNING 1. Informationssystemets namn ( och dess delregister) 2. Registeransvarig (adress, besöksadress och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juli 2011 874/2011 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 12.1.2016 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

KONTROLL AV UPPGIFTER SOM INGÅR I ETT PERSONREGISTER

KONTROLL AV UPPGIFTER SOM INGÅR I ETT PERSONREGISTER DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ KONTROLL AV UPPGIFTER SOM INGÅR I ETT PERSONREGISTER Uppdaterad 22.08.2014 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM RÄTTEN TILL INSYN. 3 2. RÄTT TILL INSYN ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN:...4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

RP 28/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

RP 28/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utövning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten 8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten Såsom utredningen konstaterar i delbetänkandet, SOU 2003:4, krävs automatiserade och manuella register med personuppgifter för att

Läs mer

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress Postnummer Telefon PB 78 00381 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 18.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för en reform av lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Kombinerad register- och datasystembeskrivning samt informationshandling för informationssystemet för förvaltningsärenden

Kombinerad register- och datasystembeskrivning samt informationshandling för informationssystemet för förvaltningsärenden Dataskyddsbeskrivning ID-1641800 1 (11) 2.2.2017 POL-2016-17613 Kombinerad register- och datasystembeskrivning samt informationshandling för informationssystemet för förvaltningsärenden Personuppgiftslagen

Läs mer

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel)

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel) DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 21.8.2012 1. Registrets namn Karleby äldreomsorgs datasystem Rai-LTC 2. Registeransvarig Karleby stad www.kokkola.fi 3. Registerärendenas

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

ARBETSLIVETS DATASKYDD I SK. WHISTLEBLOWING - SYSTEM

ARBETSLIVETS DATASKYDD I SK. WHISTLEBLOWING - SYSTEM DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ARBETSLIVETS DATASKYDD I SK. WHISTLEBLOWING - SYSTEM Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Förpliktelserna i personuppgiftslagen och lagen om integritetsskydd

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Om principer och förfaringssätt för publicering av TIKU-tillgångsinformation

Om principer och förfaringssätt för publicering av TIKU-tillgångsinformation Utkast till TIKU-SL-Jpromemoria 1 (10) Dnr: 20.2.2015 93/501/2014 Om principer och förfaringssätt för publicering av TIKU-tillgångsinformation 2 (10) 1 Syftet med promemorian Denna promemoria är en del

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Nr 160 577. För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter: I FÖRFRÅGNINGSTJÄNSTER

Nr 160 577. För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter: I FÖRFRÅGNINGSTJÄNSTER Nr 160 577 Bilaga AVGIFTSTABELL För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter: I FÖRFRÅGNINGSTJÄNSTER 1. FÖRFRÅGNINGAR VIA DIREKTANVÄNDNING

Läs mer

SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN

SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Innehåll 1. RÄTT ATT GRUNDA ETT REGISTER FÖR SLÄKTFORSKNING 2. VARIFRÅN FÅR MAN UPPGIFTER TILL

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

UNDERRÄTTENS MEDDELANDEN TILL SKULDSANERINGSREGISTRET. Behörighet 7 2 mom. förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/93)

UNDERRÄTTENS MEDDELANDEN TILL SKULDSANERINGSREGISTRET. Behörighet 7 2 mom. förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/93) JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT Södra esplanaden 10 PB 1, 00131 HELSINGFORS Växel (09) 18251, Telefax (09) 1825 7730 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN 27.1.1997 354/31/97 JM UNDERRÄTTENS MEDDELANDEN TILL SKULDSANERINGSREGISTRET

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Lagrådsremiss Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Gunnel Lindberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken AUGUSTI 2002 1.Inledning I det följande lämnas information om personuppgiftslagen och dess tillämpning som berör alla anställda i Riksbanken.

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) Utgivningsdatum/uppdaterad 1.7.2016 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandlingen

Läs mer

Uppförandekodex för släktforskning

Uppförandekodex för släktforskning Uppförandekodex för släktforskning Genealogiska Samfundets i Finland 2013 Uppförandekodexen ger anvisningar Personuppgiftslagen ger möjlighet att sammanställa branschspecifika anvisningar om hur lagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagomändringavtullagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till tulllagen fogas en bestämmelse som gäller tullmyndighetens

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

JUSTITIEMINISTERIET Södra Esplanaden 10 PL 1 00131 HELSINGFORS Växel (90) 18251 Telefax (90) 1825 7730 ANVISNINGSSAMLING 28.11.

JUSTITIEMINISTERIET Södra Esplanaden 10 PL 1 00131 HELSINGFORS Växel (90) 18251 Telefax (90) 1825 7730 ANVISNINGSSAMLING 28.11. JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING Södra Esplanaden 10 PL 1 00131 HELSINGFORS Växel (90) 18251 Telefax (90) 1825 7730 ANVISNINGSSAMLING 28.11.1994 4169/34/94 JM UNDERRÄTTENS MEDDELANDE TILL KONKURS- OCH FÖRETAGSSANERINGSREGISTRET

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

Läs mer

Bilaga Träffrapportinformation

Bilaga Träffrapportinformation Sida nr: 1 (1) Polisen i Sverige har register med DNA-profiler från brottsplatser, misstänkta och dömda personer. SKL har i uppdrag att administrera DNA-profilerna och förse uppdragsgivaren med de resultat

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2016 Nr 5 Nr 5 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 19 januari 2016 Landskapsregeringen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

Lag (1998:620) om belastningsregister

Lag (1998:620) om belastningsregister Smugglingslagen m.m./rättsväsendets informationssystem m.m. 1 Belastningsregister 1 [3301] Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013.

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Kommittédirektiv Förutsättningar för registerbaserad forskning Dir. 2013:8 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning Inom forskning som förutsätter tillgång till personanknutna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om privata säkerhetstjänster Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och tillämpningsområde Syftet med denna

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi INFORMERING AV SOCIALVÅRDSKLIENTER OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIF- TER 24 och 10 i personuppgiftslagen

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR Suomen Palautuspakkaus Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning och återanvändning av dryckesförpackningar som utnyttjas som

Läs mer

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att utlänningslagens bestämmelser om beviljande

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:126

Regeringens proposition 2007/08:126 Regeringens proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Prop. 2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet)

Läs mer

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 10 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 5 Kort om PuL... 5 Hur länge får man spara personuppgifter?... 7 Hur vet man när man ska ta

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS M M

INFORMATION OM SEKRETESS M M Polismyndigheten i Västerbottens län INFORMATION Datum 2009-07-16 INFORMATION OM SEKRETESS M M Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen (1980:100) av en ny offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Med

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer