Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson"

Transkript

1 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, Borgå Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-post) 2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret 3 Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson Adress Borgå stads social- och familjetjänster, Konstfabriksgatan 4 C, Borgå Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-post) tfn , , Systemet Effica Socialtjänster Registrets namn 4 Ändamål med behandlingen av personuppgifter Datasystemet Effica för Socialtjänstena fungerar som ett arbetsredskap i socialvårdens klientarbete och betjänar de olika skedena i socialvårdens klientarbete, planering samt bedömning. Klientuppgifterna är sekretessbelagda. Klientuppgifter får lämnas ut till utomstående bara med samtycke av klienten eller klientens lagliga företrädare eller med stöd av rättmätig grund i lagen. Skyddsplikten gäller personuppgifter både i elektronisk form och pappersform. De som gör klientarbete och använder systemet svarar för behandllingen av sina klienters uppgifter, informering till den registrerade och utövningen av rätten till insyn. För upprätthållandet och utvecklandet av systemet svarar Tieto Abp samt de med ett skriftligt beslut av Borgå social- och hälsovårdscentral utnämnda huvudadanvändare.

2 2 5 Registrets datainnehåll I klientregistret sparas bara uppgifter som är nödvändiga med tanke på registrets ändamål. I registret ingår också uppgifter i pappersform, som förvaras i de socialarbetares rum som arbetar med klienter. Med uppgifterna ska man ordna socialvården. Befolkningsregisteruppgifter om Borgå stads invånare Klientens personuppgifter Personsignum, namn, adress, telefonnummer Hemkommun, modersmål, språket man kommunicerar med, civilstånd, yrke, spärrmarkering av adressen Familjesammansättning Uppgifter om behov av tjänsten Uppgifter om ansökan och anhängiggörande Klientdokument (klientberättelser, planer, bilagor, osv.) Beslut och tillkännagivande Uppgifter i resursregistret (anstalter, fosterfamiljer, osv.) Uppgifter om klientavgifter Uppgifter om verksamhetsenheten Behörighetsuppgifter om den personal som gör klientarbete

3 3 6 Källor som i regel används Klient eller klientens representant Övriga myndigheter Uppgifter ur befolkningsregistret Uppgifter kan inhämtas annanstans bara med klientens eller med klientens lagliga företrädares uttryckliga samtycke eller med stöd av i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) ) eller med stöd av någon annan specifik lagbestämmelse. Inhämtandet av information av utomstående antecknas i dokument.. 7 Uppgifter som i regel lämnas ut Socialvårdens dokument som innehåller uppgifter om socialvårdens klient eller annan privat person är sekretessbelagda och personalen har tystnadsplikt. Uppgifter från klientregistret kan lämnas ut: 8 Överföring av uppgifter utanför EU eller ETA - med klientens uttryckliga samtycke. Samtycket bör vara frivilligt och specificerat och klienten bör ha informerats om saken. Det rekommenderas att samtycket begärs skriftligt. När klienten inte har förutsättningar att bedöma betydelsen av det givna samtycket får information ges med samtycke av klientens lagliga representant. Klienten eller klientens representant kan när som helst återkalla sitt samtycke; - också utan klientens samtycke med stöd av i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården eller någon annan bestämmelse i en speciallag; - en myndighet som är registeransvarig eller social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling för vetenskaplig forskning (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/99) 28 och klientlag 18 5 mom.) Utlämnandet av uppgifter till utomstående antecknas i dokumenten. På basis av klientens eller klientens lagliga representants uttryckliga samtycke eller lagstiftningen som berättigar till utlämnandet av uppgifter enligr rättmätig grund i lagen. A Manuellt material

4 4 9 Principer för skyddet av register Manuella dokument förvaras i de anställdas arbetsplatser i låsta rum och låsta arkivutrymmen. De arkiverade dokumenten förvaras i socialbyråns arkiv. B Uppgifter som behandlas med datorn Datorns operativsystem och klientdatasystemet har skyddats med separata personliga lösenord. De anställda bör alltid låsa datorns operativsystem när de avlägsnar sig från datorn. Bara de som behandlar förmånsärenden eller genomför tjänster får använda klientuppgifter. Arbetstagare som behandlar uppgifter har tystnadsplikt. Användningsrätt till Familjeomsorgens datasystem kräver ett skriftligt tystnadslöfte. Tystnadsplikten fortsätter efter anställningsförhållandet. Systemet finns på kommunens server och används på egna arbetsstationer. Systemets server och printer hålls i låsta utrymmen. Cheferna ger arbetstagare användarrättigheter till uppgifterna i klientregistret i den omfattning som arbetstagarens arbetsuppgift förutsätter. Användningsrätten upphör då personen lämnar de uppgifter för vilka han eller hon beviljats användningsrätt. Enhetens chef meddelar den registeransvarige skriftligt om att användningsrätten upphört. 10 Rätt till insyn Innehållet för rätten till insyn: Klienten har rätt att i klientregistret kontrollera uppgifterna om sig själv eller barnet som hon eller han har vårndaden om (Personuppgiftslag 26 ). Klienten har rätt att bekanta sig och se ovannämnda uppgifter och på begäran få kopior av dem. - Rätten till insyn utövas utan dröjsmål. - Det är avgiftsfritt att en gång per år utöva rätten till insyn. - Rätten till insyn kan förvägras bara i undantagsfall på basis av 27 i personuppgiftslagen. Motiveringen för förvägran kan till exempel vara att informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Om rätten till insyn förvägras ges klienten ett skriftligt intyg om detta och klienten har rätt att föra saken till dataombudsmannen för avgörande på adressen: Dataombudsmannens byrå, PB 315, Helsingfors. Ärendet kan anhängiggöras per brev eller med en blankett som finns på Dataombudsmannens byrås webbplats. Begäran om rätten till insyn görs skriftligt genom ett personligt besök eller genom ett egenhändigt undertecknat brev eller ett dokument som bekräftats på motsvarande sätt.

5 5 - Begäran riktas till ledande socialarbetare eller chef. - Om uppgifterna lämnas ut fattar ledande socialarbetaren eller chefen ett beslut om det. Det negativa beslutet fattas av chefen för social- och familjeservice. - Klientens identitet kontrolleras innan uppgifterna lämnas ut. - Uppgifterna fås av den person som förordnats av den som fattat beslutet. 11 Rätt att kräva rättelse av en uppgift Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad (Personuppgiftslag 29 ). 12 Andra rättigheter som berör behandling av personuppgifter - Klienten har rätt att kräva rättelse av uppgiften av den registeransvarige. - Uppgiften rättas utan obefogat dröjsmål. Om rättelsen av uppgiften är negativ ges klienten ett skriftligt intyg om detta och klienten har rätt att föra saken till dataombudsmannen för avgörande på adressen: Dataombudsmannens byrå, PB 315, Helsingfors. UTÖVANDE AV RÄTTELSE AV INFORMATION - Begäran om omprövning görs skriftligt. Klientens identitet kontrolleras. I begäran bör klienten noggrant specificera och motivera sitt krav på vilken information som ska rättas, vad den rätta informationen är enligt klienten samt hur rättelsen ska göras. - begäran riktas till den arbetstagare som registrerat informationen. - Om man beslutar utföra den rättelse som klienten kräver görs rättelsen av en person som har särskild rätt att rätta uppgifter i klientregistret. De eventuella felaktiga anteckningarna stryks över eller flyttas till bakgrundsinformationen så att både den felaktiga och rättade anteckningen kan läsas senare. På motsvarande sätt görs vid borttagandet av onödig information. Klientuppgifter kan också rättas genom att man kompletterar dem enligt klientens åsikt om ärendet. I dokumenten antecknas namnet på den som gjort rättelse och tjänsteställning samt datum och motivering. - Det negativa beslutet fattas av chefen för social- och familjeservice. BEGÄRAN OM KONTROLL AV LOGGUPPGIFTER: klienten har rätt att få veta vem som har sett hans eller hennes uppgifter i det elektroniska datasystemet samt grunden för användningen. (Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 18 ). Begäran ska framföras skriftligt med blankett till chefen för social- och familjeservice.

6 6

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel)

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel) DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 21.8.2012 1. Registrets namn Karleby äldreomsorgs datasystem Rai-LTC 2. Registeransvarig Karleby stad www.kokkola.fi 3. Registerärendenas

Läs mer

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress Postnummer Telefon PB 78 00381 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi INFORMERING AV SOCIALVÅRDSKLIENTER OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIF- TER 24 och 10 i personuppgiftslagen

Läs mer

2.1.2013 2020/2012/3738

2.1.2013 2020/2012/3738 Polisstyrelsen INFORMATIONS- 1 (11) SKYDDSBESKRIVNING Kombinerad register- och informationsskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999)

Läs mer

Postadress: PB 18, Helsingfors Huvudsakligt verksamhetsställe: Bryggerigatan 2 A, Helsingfors Kundtjänst: Brädgårdsgatan 10, Helsingfors

Postadress: PB 18, Helsingfors Huvudsakligt verksamhetsställe: Bryggerigatan 2 A, Helsingfors Kundtjänst: Brädgårdsgatan 10, Helsingfors DATASKYDDSBESKRIVNING 4.10.2017 DATASKYDDSBESKRIVNING (REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMATIONSDOKUMENT) 1. Registrets namn Patientregister för asylsökande 2. Registerförare Det riksomfattande delregistret:

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister 1 24.8.2016 Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister Registerbeskrivning enligt 10 och information om behandling av uppgifter enligt 24 i personuppgiftslagen (523/1999) 2 Registrets

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Sjundeå kommun, småbarnspedagogiska tjänster Parkstigen 1, Sjundeå

Sjundeå kommun, småbarnspedagogiska tjänster Parkstigen 1, Sjundeå SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN DATASKYDDSBESKRIVNING EU:s dataskyddsförordning 2016/679 1. Personuppgiftsansvarige Namn FO-nummer Sjundeå kommun, småbarnspedagogiska tjänster 0131156-4 Adress Telefon E-post

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2014 1. Registrets namn Karleby hälsocentrals patientregister 2. Registeransvarig Karleby stad Social- och hälsovårdsväsendet

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning över Työplus Oy:s klientuppgifter

Dataskyddsbeskrivning över Työplus Oy:s klientuppgifter Dataskyddsbeskrivning över Työplus Oy:s klientuppgifter Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 1. Registeransvarig Työplus Oy, FO nummer 2661818 3 Mariegatan 26, 67200 Karleby 2. Kontaktpersoner i ärenden

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (förskoleundervisning) klientregister

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (förskoleundervisning) klientregister 1 24.8.2016 Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (förskoleundervisning) klientregister Registerbeskrivning enligt 10 och information om behandling av uppgifter enligt 24 i personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) Utgivningsdatum/uppdaterad 1.7.2016 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandlingen

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Kontaktperson vid den ifrågavarande förläggningen

Kontaktperson vid den ifrågavarande förläggningen DATASKYDDSBESKRIVNING 4.10.2017 DATASKYDDSBESKRIVNING (REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMATIONSDOKUMENT) 1. Registrets namn Register över mottagna klienter 2. Registerförare Det riksomfattande delregistret:

Läs mer

Datasekretessbeskrivning Informationshanteringstjänsten

Datasekretessbeskrivning Informationshanteringstjänsten 1 Personuppgiftsansvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress PB 450 Postnummer 00056 FPA Telefon 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

DATASKYDDSBESKRIVNING 5/2018 kombinerad registerbeskrivning och informeringshandling. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

DATASKYDDSBESKRIVNING 5/2018 kombinerad registerbeskrivning och informeringshandling. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 1 DATASKYDDSBESKRIVNING 5/2018 kombinerad registerbeskrivning och informeringshandling Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 1. Registerförare 2. Registerärendenas handläggare och kontaktperson

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING Aromi systemet

REGISTERBESKRIVNING Aromi systemet REGISTERBESKRIVNING 1 (7) REGISTERBESKRIVNING Aromi systemet INNEHÅLL 1 Registrets namn Klientdataregister för hantering av beställningar, leveranser och fakturering 2 Registerförare Helsingfors stads

Läs mer

DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24

DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 1. Registrets namn Patientregister 2. Registeransvarig Namn Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Adress Mariegatan 16 20 67200 Karleby Telefonväxel (06) 8264111 3. Registrets ansvarsperson

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 12.1.2016 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 1 NEO Terveys OY SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: 11.01.2011 informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 01.01.2013 Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 1. Registeransvarig

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 18.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för en reform av lagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) Utgivningsdatum/uppdaterad 1.7.2016 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandlingen

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning:

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning: Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) OBSERVATIONSUTLÅTANDE Blankett M2 (fyll i på blankettens språk) om person som föreslås bli intagen för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av

Läs mer

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten.

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten. RP 292/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Blankett Registrering av föreningsuppgifter

Blankett Registrering av föreningsuppgifter Blankett Registrering av föreningsuppgifter SID 1/5 SKICKAS TILL På denna blankett lämnas information om föreningen och dess styrelse, uppgifterna registreras därefter av fritidsförvaltningens personal.

Läs mer

DATASKYDDSBESKRIVNING Abilita Dagvård- och Päikkyinformationssystem

DATASKYDDSBESKRIVNING Abilita Dagvård- och Päikkyinformationssystem Personuppgiftslagen 10 ja 24 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 22, 23 ja 24 Lag om småbarnspedagogik (540/2018) Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningscentralens certifikattjänster

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

Registrets namn Servicesedel- och inköpssystemets klientregister

Registrets namn Servicesedel- och inköpssystemets klientregister DATASKYDDSBESKRIVNING Allmän dataskyddsförordning (2016/679) Upprättad 24.04.2018 Registeransvarig Kuntien Tiera Oy, som ägs av serviceanordnare, är klientregistrets tekniska administratör och administratör

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Studiedag 5.11.2014, Vasa ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo,Vasa förvaltningsdomstol Varför förvaltningsdomstolen? Barnskyddslag 683/1983 (gamla

Läs mer

SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN

SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Innehåll 1. RÄTT ATT GRUNDA ETT REGISTER FÖR SLÄKTFORSKNING 2. VARIFRÅN FÅR MAN UPPGIFTER TILL

Läs mer

DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen(523/1999) 10 ja 24 Datum för uppgörande

DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen(523/1999) 10 ja 24 Datum för uppgörande Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet av beskrivningen. Använd vid behov bilagor. DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen(523/1999) 10 ja 24 Datum för uppgörande 16.01.2017 1a Den registeransvarige

Läs mer

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen Försäkringsdomstolen Postadress: PB 1005, 00521 Helsingfors Besöksadress: registraturen (må-fre 8.00-16.15) Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors Telefonnummer: Växel 029 564 3200 Registratur 029 564 3210

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI 1. Sökande Förening / Stiftelse /Annat samfund FO-nummer / registernummer Adress Kontaktperson Adress (om annan än sökande) 2. Den som i

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning KEHA/1516/2017 Dataskyddsbeskrivning Arbets- och näringsbyråns personkundsregister PB 1000, 50101 S:t Michel, tfn 0295 020 000, www-keha-keskus.fi 2/5 DATASKYDDSBESKRIVNING KOMBINERAD REGISTERBESKRIVNING

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 2016-01-22 562-609-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Skrotbilarna Gbg AB Orrekullagatan 6 42530 Hisings Kärra Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

Service inom förmyndarverksamheten

Service inom förmyndarverksamheten Service inom förmyndarverksamheten Innehåll Hur får man en intressebevakare?... 3 Intressebevakarens uppgifter... 4 Begränsning av handlingsbehörigheten... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning...

Läs mer

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet På svenska Så här använder du det elektroniska receptet Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat använda det elektroniska receptet. Den privata hälso- och sjukvården håller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Till dig som vårdas på SiS LVM-hem med stöd av LVM

Till dig som vårdas på SiS LVM-hem med stöd av LVM Till dig som vårdas på SiS LVM-hem med stöd av LVM Det här är LVM-vård Syftet med LVM-vården är att du ska bli motiverad att arbeta med dina missbruksproblem och efter LVM-tiden fortsätta med frivillig

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 2015-10-16 562-34016-2015 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 CLEANPIPE Sverige AB Äsperedsgatan 8 42457 Gunnilse Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Läs mer

Har du svårt att sova?

Har du svårt att sova? Till äldre ungdomar, 15-18 år, och deras vårdnadshavare: Har du svårt att sova? Är du mellan 15-18 år? Har du haft svårt att sova åtminstone tre av veckans dagar de senaste tre månaderna? Stämmer något

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2011:54 RVII (Dnr 325-1281/2009) Hantering av ärenden med skyddade personuppgifter Anvisningar för handläggning av ärenden och genomförande av insatser inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen

Läs mer

Medicinsk direktör Outi Paloneva Väsentlig lagstiftning som verksamheten grundar sig på: Registrets användningsändamål:

Medicinsk direktör Outi Paloneva Väsentlig lagstiftning som verksamheten grundar sig på: Registrets användningsändamål: REGISTERBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 Upprättad: 16.5.2012 Uppdaterad: 26.2.2018 RT/HR Godkänd av Outi Paloneva 1. Den registeransvarige Työplus Oy Mariegatan 26 67200 KARLEBY 2. Ansvarsoch/eller

Läs mer

DU KAN VÄLJA SAMARBETE.

DU KAN VÄLJA SAMARBETE. För dig som har kontakt med barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård och socialvård. DU KAN VÄLJA SAMARBETE. Om tystnadsplikt och samtycke. Här kan du läsa om vad tystnadsplikt innebär. Du får också veta

Läs mer

Staden Jakobstad DATASKYDDSBESKRIVNING 1 (8)

Staden Jakobstad DATASKYDDSBESKRIVNING 1 (8) Staden Jakobstad DATASKYDDSBESKRIVNING 1 (8) SMÅBARNSPEDAGOGIKENS KUNDREGISTER 1. Personuppgiftsansvarig Staden Jakobstad 0209242-0 Bildningsnämnden Bildningsverket/Småbarnspedagogiken Strengbergsgatan

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER I VÄGLAGET Väglaget är skyldigt att iaktta EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i behandlingen av personuppgifter

BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER I VÄGLAGET Väglaget är skyldigt att iaktta EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i behandlingen av personuppgifter BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER I VÄGLAGET Väglaget är skyldigt att iaktta EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i behandlingen av personuppgifter Allmänna principer Enligt de allmänna principerna

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Centralvalnämnden Tid 26.03.2015 kl. 18:15-19:05 Plats Kommunhuset, Herman -mötesrummet, 4 våningen Närvarande Parviainen Marko ordförande Hagelberg Harriet vice ordförande

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 1.1 Avsändande 2 1.2 DTP-kontakten 2 1.3 Underskrift 2 1.4 Specialsituationer 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 1.1 Avsändande 2 1.2 DTP-kontakten 2 1.3 Underskrift 2 1.4 Specialsituationer 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 1.1 Avsändande 2 1.2 DTP-kontakten 2 1.3 Underskrift 2 1.4 Specialsituationer 2 2 ATT VÄLJA BOTTEN FÖR MEDDELANDET 4 2.1 Meddelande om äktenskapsskillnad 4 2.2 Meddelande

Läs mer

DATASKYDDSBESKRIVNING redogörelse över personuppgiftsbehandling och informering av den registrerade (12-14 artiklar)

DATASKYDDSBESKRIVNING redogörelse över personuppgiftsbehandling och informering av den registrerade (12-14 artiklar) 1 DATASKYDDSBESKRIVNING redogörelse över personuppgiftsbehandling och informering av den registrerade (12-14 artiklar) EU allmän dataskyddsförordning 679/2016 Datum för uppgörande/uppdaterad: 12.2.2019

Läs mer

Användarregister för Södra Österbottens evenemangskalender (

Användarregister för Södra Österbottens evenemangskalender ( DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 EU Dataskyddsförordning 2016/679 Datum för uppgörande 24.5.2018 uppdaterad 12.6.2019 1 Den registeransvarige Namn Södra Österbottens förbund

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen(523/1999) 10 ja 24 Datum för uppgörande

DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen(523/1999) 10 ja 24 Datum för uppgörande Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet av beskrivningen. Använd vid behov bilagor. DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen(523/1999) 10 ja 24 Datum för uppgörande 09.03.2018 1a Den registeransvarige

Läs mer

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6)

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6) 1 (6) Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster Staden Jakobstad/Social- och hälsovårdsverket begär in anbud på fotvårdstjänster för diabetiker, som vårdas inom hälso- och sjukvårdens primärvård och specialsjukvård.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Kulturbidrag - information

Kulturbidrag - information Kulturbidrag - information Kulturbidraget är avsett att främja ett aktivt och levande kulturliv i Härryda kommun. För vad kan man söka? Kulturbidrag beviljas verksamhet inom kulturområdet. Exempel på det

Läs mer

polisens administrativa ärendehantering

polisens administrativa ärendehantering Dataskyddsbeskrivning ID-166380 1 (6) 14.09.2016 POL-2016-4834 Kombinerad register- och datasystembeskrivning samt informationshandling för systemet för ärendehantering, beslutsfattande och arkivering

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning som gäller mittiallt.fi

Dataskyddsbeskrivning som gäller mittiallt.fi Dataskyddsbeskrivning 1 (5) 24.5.2018 Dataskyddsbeskrivning som gäller mittiallt.fi Den här dataskyddsbeskrivningen gäller endast webbplatsen mittiallt.fi. Mittiallt.fi är FPA:s webbmedium för privatpersoner

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer