Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Tid kl. 18:15-19:05 Plats Kommunhuset, Herman -mötesrummet, 4 våningen Närvarande Parviainen Marko ordförande Hagelberg Harriet vice ordförande Lehtomäki Sirkka medlem Westerholm Raili medlem Ahonen Simo ersättare Masar Christoffer förvaltningschef, föredragande Väinölä Miikka valchef Ekström-Ikonen Gunnel protokollförare Frånvarande Kaari Jarkko Heikki medlem Underskrifter Marko Parviainen ordförande Gunnel Ekström-Ikonen protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt Sirkka Lehtomäki protokolljusterare Raili Westerholm protokolljusterare Offentlig framläggning Kommunhuset, Ervastvägen Gunnel Ekström-Ikonen protokollförare

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Ärenden Rubrik Sid 24 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 25 Val av protokolljusterare 4 26 Hantering av förhandsröstningshandlingarna 5 27 Anmälan av ändrad indelning i röstningsområden till magistraten m.m Små röstningsområden Inrättande av en informationscentral m.m Förvaring och ibruktagande av röstsedlar Matservering på valdagen m.m Valbiträden och ordningsmän m.m Valinsamling m.m Ärenden gällande rese- och andra ersättningar för utbildningar Om hemmaröstning Övriga ärenden 22

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Centralvalnämnden 24 Centralvalnämnden: Centralvalnämnden konstaterade att sammanträdet var lagenligt och beslutfört. _

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Val av protokolljusterare Centralvalnämnden 25 Förslag Centralvalnämnden beslutar välja två protokolljusterare att justera detta protokoll. Beslut Centralvalnämnden: Till protokolljusterare valdes Sirkka Lehtomäki och Raili Westerholm. Protokollet justeras onsdagen den 1 april 2015 och det justerade protokollet hålls offentligt framlagt torsdagen den 2 april 2015.

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Hantering av förhandsröstningshandlingarna Centralvalnämnden 26 Granskning av förhandsröstningshandlingarna Handlingar som ska granskas är: ytterkuvert följebrev (följebrevet är en följebrevblankett eller ett meddelandekort) valkuvert (innehåller röstsedeln) Förhandsröstningshandlingarna granskas enligt Valanvisningar 1. De förhandsröstningshandlingar som inkommit till den kommunala centralvalnämnden granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträdena som ska hållas så att de förhandsröstningshandlingar som inkommit fredagen den 17 april 2015 före klockan hinner behandlas vid sammanträdena. Centralvalnämnden får själv avgöra hur den i praktiken utför granskningen av förhandsröstningshandlingarna. Centralvalnämnden ska besluta om eventuella förberedande åtgärder framför allt på basis av hur mycket och vilken typ av handlingar som inkommer till nämnden. Om antalet förhandsröstningshandlingar som inkommer för granskning är stort, kan centralvalnämnden bestämma att centralvalnämndens sekreterare tillsammans med den biträdande personalen preliminärt kan granska handlingarna enligt centralvalnämndens anvisningar. I detta fall svarar centralvalnämnden för behövlig insyn. Minst två personer ska vara samtidigt närvarande när förhandsröstningshandlingar behandlas. "När centralvalnämnden fattar beslut som hänför sig till granskningen, t.ex. att handlingar ska lämnas obeaktade, ska den vara beslutför. Över sammanträdena ska föras protokoll." (Valanvisningar 1) Ytterkuverten ska hållas i säkert förvar. Förhandsröstningen förrättas Registrering av förhandsröstningar Centralvalnämnden beslutade att röstningarna på kommunens egna allmänna förhandsröstningsställen registreras på förhandsröstningsställena. Den kommunala centralvalnämnden ska dock registrera de manuella förhandsröstningar som gjorts på förhandsröstningsställen såsom s.k. efterregistreringar enligt följande: - manuella röstningar som inkommit från kommunens allmänna förhandsröstningsställen - röstningar som inkommit från kommunens anstalts- och hemmaröstning - manuella röstningar som inkommit från andra allmänna förhandsröstningsställen - andra kommuners anstalts- och hemmaröstningar

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Förslag - röstningar som inkommit från Finlands beskickningar och deras verksamhetsställen i utlandet och - röstningar som inkommit från finska fartyg som varit i utlandet vid tidpunkten för förhandsröstningen. Inlämning av ytterkuverten till centralvalnämnden Centralvalnämnden beslutar om hur ytterkuverten från förhandsröstningsställena lämnas in till den. De olika alternativen räknas upp i Valanvisningar 1. Centralvalnämnden har redan i flera år beslutat iaktta följande sätt för inlämning, vilka godkänts i valanvisningarna: Minst en valförrättare från kommunens egna förhandsröstningsställen lämnar personligen in både de till den egna kommunens centralvalnämnd och andra kommuners centralvalnämnder riktade ytterkuverten till den egna kommunens centralvalnämnd efter att röstningsdagen avslutats. En representant för centralvalnämnden för med en biträdande person de till andra kommuners centralvalnämnder riktade ytterkuverten till posten och hämtar Postens ytterkuvert dagligen till centralvalnämnden. Valbestyrelsen lämnar in de till andra kommuners centralvalnämnder riktade ytterkuverten till närmaste postanstalt. Valbestyrelsen för de till den egna kommunens centralvalnämnd riktade ytterkuverten till centralvalnämnden efter att röstningsdagen avslutats. Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Centralvalnämnden (finns att se vid sammanträdet) Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden beslutar i fråga om riksdagsvalet konstatera att sammanträdet för granskning av förhandsröstningshandlingarna hålls fr.o.m. kl. 18 i kommunhuset 2 anteckna för kännedom att förvaltningsdirektören förordnar ett behövligt antal biträdande valförrättare från kommunen för den förberedande granskningen av förhandsröstningshandlingarna 3 att centralvalnämndens sekreterare tillsammans med de valförrättare som förvaltningsdirektören förordnat preliminärt granskar förhandsröstningshandlingarna enligt nämndens och justitieministeriets

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden anvisningar, med vilka centralvalnämnden avser åtgärderna enligt Valanvisningar 1 under "Granskning av förhandsröstningshandlingarna", i kommunhuset före centralvalnämndens granskningssammanträde 4 att de manuella röstningar som inkommit från följande förhandsröstningsställen: - manuella röstningar som inkommit från kommunens allmänna förhandsröstningsställen - röstningar som inkommit från kommunens anstalts- och hemmaröstning - manuella röstningar som inkommit från andra allmänna förhandsröstningsställen - andra kommuners anstalts- och hemmaröstningar - röstningar som inkommit från Finlands beskickningar och deras verksamhetsställen i utlandet och - röstningar som inkommit från finska fartyg som varit i utlandet vid tidpunkten för förhandsröstningen. registreras i valdatasystemets rösträttsregister av centralvalnämndens biträdande valförrättare som förberedande åtgärder före centralvalnämndens granskningssammanträde som börjar kl att valförrättarna lämnar alla oklara förhandsröstningar för att behandlas av granskningssammanträdet , enligt vars beslut de behövliga kompletterande registreringarna görs efter sammanträdet 6 att valchefen som centralvalnämndens representant hämtar Postens ytterkuvert vid överenskommen tid 7 att minst en valförrättare från kommunens egna förhandsröstningsställen personligen mot kvittering lämnar in både de till den egna kommunens centralvalnämnd och de till andra kommuners centralvalnämnder riktade ytterkuverten till den egna kommunens centralvalnämnd efter att röstningsdagen avslutats och att centralvalnämndens representant med en biträdande person för de till andra kommuners centralvalnämnder riktade ytterkuverten till posten 8 att valbestyrelsen mot kvittering lämnar in de till andra kommuners centralvalnämnder riktade ytterkuverten till närmaste postanstalt och de till den egna kommunens centralvalnämnd riktade ytterkuverten till den egna kommunens centralvalnämnd på röstningsdagen. Beslut Centralvalnämnden: Centralvalnämnden beslutade enligt förslaget.

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Besvärsanvisning Besvärsförbud

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Anmälan av ändrad indelning i röstningsområden till magistraten m.m. Centralvalnämnden 27 Brev från befolkningsregistercentralen Befolkningsregistercentralen har skickat kommunstyrelsen ett daterat brev om anmälan av ändrad indelning i röstningsområden till magistraten. Om ändring av röstningsområden Beslut om röstningsområdena fattas av kommunfullmäktige. Beslut om den nuvarande indelningen av Kyrkslätts kommun i sju röstningsområden fattades av kommunfullmäktige Efter beslutet har röstningsområdena inte ändrats. Förslag till ändring av röstningsområden har inte framställts till kommunstyrelsen efter Centralvalnämnden behandlade senast ett eventuellt behov av att ändra röstningsområden vid sitt sammanträde Då beslutades det att centralvalnämnden inte ger ett förslag till ändring av röstningsområden. Lagstiftningen om röstningsområden, justitieministeriets och befolkningsregistercentralens anvisningar samt kommunindelningslagen presenteras vid behov vid sammanträdet. Meddelande om röstningsområdenas uppgifter Den av fullmäktige fastställda röstningsområdesindelning som meddelats magistraten senast den 30 april 2015 gäller vid val och folkomröstningar som förrättas under perioden Under perioden förrättas inga ordinarie val. Om röstningsområdena inte ändrats ges inget meddelande till magistraten. Meddelande av uppgifterna om röstningsställena på valdagen och förhandsröstningsställena Från ingången av 2009 har förfarandet vid meddelande av uppgifterna om röstningsställen ändrats. Enligt förfarandet sörjer kommunerna själva för riktigheten av uppgifterna om röstningsställena på valdagen och förhandsröstningsställena samt av centralvalnämndens kontaktuppgifter genom att anteckna de ändrade uppgifterna i valdatasystemets bas- och platsdatasystem. Inför val meddelar justitieministeriet vad som är tidsfristen för uppdatering av uppgifterna för valet i fråga. Om uppgifterna om ett röstningsställe på valdagen ändras så att röstningsområdesindelningen inte ändras, görs en anteckning om detta ändrade ställe såsom administrativa åtgärder i bas- och platsdatasystemet. Om ändringen behöver inget meddelande ges till magistraten eller någon annanstans. Tilläggsmaterial:

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Väestörekisterikeskus : äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille (delas ut med föredragningslistan) Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Förslag: Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden 1 beslutar att den inte ger ett förslag till ändring av gällande röstningsområden 2 antecknar förfarandet vid meddelande av uppgifterna om röstningsområden och röstningsställen för kännedom. Beslut Centralvalnämnden Centralvalnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning besvärsförbud

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Små röstningsområden Centralvalnämnden 28 Förslag "Om det finns grundad anledning att anta att sammanlagt färre än 50 personer kommer att rösta på förhand och på valdagen i ett röstningsområde eller om tryggandet av valhemligheten annars kräver det av grundad anledning, skall den kommunala centralvalnämnden i god tid före valdagen bestämma och, vid andra val än kommunalval, till valkretsnämnden meddela att förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett sådant röstningsområde räknas samtidigt som förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett annat eller några andra röstningsområden. Valnämnderna i dessa röstningsområden företar då inte någon preliminär räkning av rösterna på valdagen, utan tillställer centralvalnämnden röstsedlarna för preliminär räkning." (Vallagen 82 "Tryggande av valhemligheten i små röstningsområden") Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden konstaterar att det inte finns små röstningsområden i kommunen vid riksdagsvalet Beslut Centralvalnämnden Centralvalnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning besvärsförbud

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Inrättande av en informationscentral m.m. Centralvalnämnden 29 Informations- och räkningscentral För information om och rösträkning vid riksdagsvalet 2015 ska en informations- och räkningscentral inrättas. (Valanvisningar 1). Informations- och räkningscentralen har legat i kommunhuset. Valkansli Centralvalnämnden har traditionellt inrättat ett valkansli i kommunhuset. Valkansliet har verkat på lördagen till kl och på valdagen vid behov till natten mellan söndag och måndag. På lördagen har valchefen haft jour i kommunhuset för förfrågningar från valnämnderna. Ordföranden och valchefen samt kommunens valförrättare, som besvarat förfrågningar från röstningsställena, har haft jour i kommunhuset på valdagen. Tillkännagivande av den preliminära rösträkningen Centralvalnämnden ska ha hand om tillkännagivandet av den preliminära rösträkningen vid Europaparlamentsvalet på valdagen enligt följande: Centralvalnämnden 1 samlar röstningsområdesvis in uppgifterna om antalet väljare före kl och det preliminära resultatet av röstningen på valdagen före kl sammanför uppgifterna till ett resultat för hela kommunen samt, 3 överför uppgifterna till resultaträkningssystemet som följer: antalet väljare på valdagen före kl och det preliminära resultatet av röstningen på valdagen före kl (mål). (Valanvisningar 1, s ) Vid Europaparlamentsvalet 2009 beslutade centralvalnämnden att centralvalnämndens ordförande, vice ordförande och valchefen ansvarar för tillkännagivande av valresultatet för allmänheten i enlighet med justitieministeriets valanvisningar. Justitieministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om tillkännagivandet av rösträkningen. (Valanvisningar 1) Tilläggsmaterial: Centralvalnämnden (finns att se vid sammanträdet) Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Förslag: Förvaltningsdirektören: När det gäller riksdagsvalet 2015 beslutar centralvalnämnden 1 anteckna förfaringssätten för tillkännagivandet av den preliminära rösträkningen för kännedom och att tidtabellerna i valanvisningarna 1 följs vid tillkännagivandet 2 inrätta en informationscentral och ett valkansli i kommunhuset för rådgivning till valnämnderna, förfrågningar från röstningsställena och tillkännagivande av den preliminära rösträkningen. Vid informationscentralen och valkansliet närvarar på lördagen valchefen, på söndagen centralvalnämndens ordförande eller vice ordförande och valchefen samt valförrättarna för att besvara förfrågningar från röstningsställena 3 konstatera att informationscentralen inrättas i adb-tjänsternas lokaler och att resultaträkningen utförs där i enlighet med centralvalnämndens beslut att centralvalnämndens ordförande, vice ordförande och valchefen ansvarar för tillkännagivande av valresultatet för allmänheten i enlighet med justitieministeriets valanvisningar 5 att valnämnderna inte tillkännager valresultatet för allmänheten. Beslut Centralvalnämnden Centralvalnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning besvärsförbud

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Förvaring och ibruktagande av röstsedlar Centralvalnämnden 30 Förslag: "När centralvalnämnden ställer valhandlingarna och valstämplarna till valnämnderna ska särskild uppmärksamhet fästas vid att materialet delas ut på ett säkert sätt och att det inte kan uppstå möjlighet till missbruk." Efter att ha fått materialet ska valnämnden se till att materialet över natten förvaras i ett säkert ställe, till exempel i ett låst utrymme i vallokalen. Centralvalnämnden ska i mån av möjlighet anvisa ett sådant ställe i vallokalen. Valnämnden ska öppna det förseglade paketet som innehåller röstsedlarna först i samma stund som röstningen på valdagen börjar klockan 9 och för den första väljaren visa att valurnan är tom. Före detta ska alla närvarande valnämndsmedlemmar konstatera att tejpningarna på röstsedelpaketet är obrutna. (Valanvisningar 2, s ) Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden beslutar i fråga om riksdagsvalet att röstsedelpaketen förseglas och överlåts till valnämnderna vid det traditionella mötet för distribution av valmaterialet och information lördag konstatera att valnämndernas ordförande på utbildningen för valnämndernas ordförande 19.3 beslutade om förvaring av det förseglade röstsedelpaketet över natten i ett säkert ställe och öppnande av paketet när röstningen börjar. Beslut Centralvalnämnden Centralvalnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning besvärsförbud

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Matservering på valdagen m.m. Centralvalnämnden 31 Förslag: Från kommunens kosthållsenhet har vid förra valet ordnats matservering för valnämndernas medlemmar och valförrättarna vid de allmänna förhandsröstningsställena samt för personalen vid informationscentralen och handläggarna av förhandsröstningshandlingarna. Kostnaderna för all ovannämnd servering skulle vid riksdagsvalet 2015 uppgå till ca 2000 euro. Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden beslutar ordna matservering från kommunens kosthållsenhet vid riksdagsvalet 2015 för förrättarna vid förhandsröstningen och handläggarna av röstningshandlingarna samt för valnämndernas medlemmar och förrättarna vid informationscentralen. Beslut Centralvalnämnden: Centralvalnämnden beslutade ordna matservering från kommunens kosthållsenhet vid riksdagsvalet 2015 för förrättarna vid förhandsröstningen (exklusive Postens förrättare) och handläggarna av röstningshandlingarna samt för valnämndernas medlemmar och förrättarna vid informationscentralen. Besvärsanvisning besvärsförbud

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Valbiträden och ordningsmän m.m. Centralvalnämnden 32 Valbiträden och ordningsmän Centralvalnämnden ska i samråd med valnämnderna se till att det till varje röstningsställe ordnas åtminstone ett valbiträde som är närvarande på röstningsstället och som på begäran av väljaren kan hjälpa honom eller henne att göra anteckningen på röstsedeln. På tvåspråkiga orter ska uppmärksamhet fästas vid att valbiträdet har tillräckliga språkkunskaper. vid behov skaffas ordningsmän, som kan ordna köer och övervaka att de som utövat sin rösträtt avlägsnar sig från vallokalen. Om valnämnden själv kan sköta dessa uppgifter behövs dock inga ordningsmän. Meddelande om valnämndens sammansättning Beslutet om tillsättande av valnämnden ska hållas framlagt för väljarna på röstningsstället på valdagen. Namnskyltar Centralvalnämnden ska för valnämndernas medlemmar, valbestyrelsen och valförrättarna ordna namnskyltar (rockmärken), så att väljarna kan identifiera valmyndigheterna. I dessa anges funktionärens uppgift enligt följande: Vaalilautakunnan jäsen Medlem av valnämnden Vaalitoimikunnan jäsen Medlem av valbestyrelse Vaalitoimitsija Valförrättare (Valanvisningar 1) Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Förslag Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden beslutar i fråga om riksdagsvalet att valnämnderna väljer valbiträden bland sina medlemmar och konstaterar att valnämnderna har tillräckligt många medlemmar för att vid behov sköta uppgifter som ordningsmän 2 konstatera att ärendet har tagits upp på utbildningen för valnämndernas

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden ordförande 3 att beslutet om tillsättande av valnämnden ska hållas framlagt för väljarna på röstningsstället på valdagen 4 att de namnskyltar som ingår i valmaterialet som delas ut till valmyndigheterna har t.ex. följande beteckningar enligt valanvisningarna: Vaalilautakunnan jäsen Medlem av valnämnden Vaalitoimikunnan jäsen Medlem av valbestyrelse Vaalitoimitsija Valförrättare Beslut Centralvalnämnden: Centralvalnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning besvärsförbud

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Valinsamling m.m. Centralvalnämnden 33 Valinsamling "De organisationer som Polisstyrelsen har beviljat tillstånd till penninginsamling har rätt att samla in pengar på röstningsstället, dock så att valmyndigheterna inte i något skede blir tvungna att delta i uppgifter som hänför sig till insamlingen och så att insamlingen inte på något sätt stör röstningen. Insamlingen ska dessutom ordnas så att väljarna inte kan bli av den uppfattningen att de måste delta i insamlingen för att kunna rösta eller att insamlingen på något sätt hör till röstningen. Om omständigheterna på röstningsstället är sådana att insamlingsverksamheten inte kan ordnas enligt ovan nämnda förutsättningar eller om insamlingen inte förlöper enligt dem kan insamlingen inte tillåtas. Valnämnden ska avgöra detta separat i varje enskilt fall." (Valanvisningar 2) Lotterier "Lotterier och motsvarande Vissa kommuner har ibland i samband med val anordnat lotterier eller motsvarande för att öka valdeltagandet. Anordnande av sakliga lotterier i samband med val är tillåtet, men detta inte hör till valmyndigheternas uppgifter. Om lotterier anordnas får valnämnden inte i något skede delta i uppgifter som hänför sig till dessa. Valnämnden ska dessutom sörja för att lotteriet anordnas på en plats som är tillräckligt långt ifrån den egentliga röstningsplatsen och att det inte på något sätt stör röstningen." (Valanvisningar 2) Kaffeservering på röstningsställena på valdagen Centralvalnämnden har vid förra valet ombetts ge möjlighet att sälja kaffe på röstningsstället på valdagen. Centralvalnämnden beslutade vid förra valet med anledning av motsvarande begäran följande: "Centralvalnämnden beslutar besvara förfrågningarna om ordnande av kaffeserveringar i anslutning till valdagen, att ärendet inte hör till dess befogenheter om kaffeservering sker klart avskilt från röstningsstället. Centralvalnämnden konstaterar dessutom att på röstningsställena på valdagen ska iakttas bestämmelserna av valnämnden och enligt 72 i vallagen när det gäller ordning på röstningsstället." Väljares keldjur Allergi- och astmaförbundet delar ut till valnämnderna affischer, som är avsedda att sättas upp på röstningsställenas ytterdörr. På affischen finns en bild på en katt och en hund och texten "Vi väntar utanför medan ni röstar". Rekommendationen gäller dock inte ledarhundar för synskadade eller assistenthundar för rörelsehindrade.

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Förslag: (Valanvisningar 2) Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden beslutar följande i fråga om riksdagsvalet 2015: 1 En valinsamling för vilken Polisstyrelsen har beviljat tillstånd kan ordnas på alla allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valddagen, och på de allmänna förhandsröstningsställena ger man möjlighet att förvara insamlingsbössan över natten, om valförrättaren inte bestämmer annat. 2 Insamlingsfrågan beaktas på utbildningen för valmyndigheterna och insamlingsmaterialet delas ut till röstningsställena på valdagen tillsammans med det valmaterial som delas ut lördag De som utför insamlingar kan hämta de insamlingsbössor som valnämndernas representanter fört till kommunhuset, i kommunhuset efter röstningen på valdagen. 4 När det gäller lotterier i samband med valet iakttas valanvisningarna. 5 Centralvalnämnden konstaterar som svar på eventuella förfrågningar om ordnande av kaffeserveringar i anslutning till valdagen, att ärendet inte hör till dess befogenheter om kaffeservering sker klart avskilt från röstningsstället. Centralvalnämnden konstaterar dessutom att på röstningsställena på valdagen ska iakttas bestämmelserna av valnämnden och enligt 72 i vallagen när det gäller ordning på röstningsstället. 6 Djur bör inte föras till röstningsstället med undantag av ledar- och assistenthundar. Till valförrättarna utdelas Allergi- och astmaförbundets affisch att sättas upp på röstningsställets ytterdörr. Beslut Centralvalnämnden: Centralvalnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning besvärsförbud

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Ärenden gällande rese- och andra ersättningar för utbildningar Centralvalnämnden 34 Förslag: Nämnden för en principdiskussion om ärenden gällande rese- och utbildningsersättningar vid riksdagsvalet Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden beslutar på basis av diskussionen om betalningsgrunderna för rese- och utbildningsersättningar vid riksdagsvalet 2015 med beaktande av kommunens arvodesstadga och centralvalnämndens dispositionsplan. Beslut Centralvalnämnden: Centralvalnämnden förde en principdiskussion om ärenden gällande reseoch utbildningsersättningar. Ordföranden tog inte ställning till diskussionen. På basis av diskussionen beslutade centralvalnämnden att det före nästa val ska fattas beslut om betalning av rese- och utbildningsersättningar. Besvärsanvisning besvärsförbud

21 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Om hemmaröstning Centralvalnämnden 35 "Arrangemangen kring anordnandet av röstning hemma hos väljaren (hemmaröstning) sköts av en valförrättare som förordnats till uppgiften av den kommunala centralvalnämnden." (Valanvisningar 1, s. 43) Förslag: Beredning: Miikka Väinölä, tfn , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Förvaltningsdirektören: Centralvalnämnden bestämmer att hemmaröstningen vid riksdagsvalet 2015 förrättas av ersättarna i valbestyrelsen som kommunstyrelsen tillsatt för riksdagsvalet Beslut Centralvalnämnden: Centralvalnämnden bestämmer att hemmaröstningen vid riksdagsvalet 2015 förrättas av ersättarna och vid behov av de ordinarie medlemmarna i valbestyrelsen som kommunstyrelsen tillsatt för riksdagsvalet Besvärsanvisning besvärsförbud

22 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Centralvalnämnden Övriga ärenden Centralvalnämnden 36 Centralvalnämnden hade inga andra ärenden för behandling.

23 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Anvisningar för sökande av ändring, centralvalnämnden Protokollsutdrag Utdraget fås av mötessekreteraren. Sökande av ändring Anvisningarna för sökande av ändring i centralvalnämndens beslut framgår av protokollet. I regel kan man söka ändring i centralvalnämndens beslut på två olika sätt: 1. Ändring i fastställandet av valresultatet söks genom besvär på det sätt som bestäms i 100 i vallagen. Man får inte särskilt söka ändring i förberedande åtgärder. Besvärsmyndigheten är Helsingfors förvaltningsdomstol. 2. I andra än egentliga valärenden är det vanligen fråga om tillämpning av kommunallagen. Besluten kan gälla t.ex. ekonomiska ärenden, anställande av personal el. dyl. Då kan den som är missnöjd med beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 i kommunallagen hos centralvalnämnden. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande söks genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen. Rättelseyrkande Den som är missnöjd med ovannämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande till Centralvalnämnden.. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt. Tid för yrkande på rättelse Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Delfående En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Rättelseyrkandets innehåll I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges - det beslut i vilket ändring söks - till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas - de grunder på vilka ändring yrkas - ändringssökandens namn och hemkommun - den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person. Inlämnande av rättelseyrkandet Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

24 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/ Rättelseyrkandet ska postas i så god tid att det hinner fram till kommunstyrelsen, koncernförvaltningens registratorskontor, på den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse, innan registratorskontorets tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar. Registraturens adress är: Besöksadress: Ervastvägen 2 Tjänstetid: må-fr , Postadress:PB 20, Kyrkslätt e-post: fax +358-(0) tfn växel +358-(0) Avgift för behandling av rättelseyrkande Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkande. Besvärsförbud I följande beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får rättelse inte yrkas enligt 91 i kommunallagen.

RIKSDAGSVALET 2015 VALANVISNINGAR. Kommunala centralvalnämndens uppgifter. Justitieministeriet

RIKSDAGSVALET 2015 VALANVISNINGAR. Kommunala centralvalnämndens uppgifter. Justitieministeriet 1 RIKSDAGSVALET 2015 VALANVISNINGAR Kommunala centralvalnämndens uppgifter Justitieministeriet 19.12.2014 JM 36/51/2014 VALANVISNINGARNA FÖR RIKSDAGSVALET SOM FÖRRÄTTAS 2015 Justitieministeriet utfärdar

Läs mer

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

VALNÄMNDENS UPPGIFTER HELSINGFORS STAD CENTRALVALNÄMNDEN 20.1.2015 VALNÄMNDENS UPPGIFTER ALLMÄNT OM VALET Valnämnden Arrangemangen kring röstning på ett röstningsställe på valdagen sköts av en valnämnd som kommunstyrelsen har

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Centralvalnämnden Tid 17.03.2016 kl. 17:00-17:42 Plats Kommunhuset, Herman -mötesrummet, 4 våningen Närvarande Parviainen Marko ordförande Hagelberg Harriet vice ordförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTSVALET VALANVISNINGAR. Förhandsröstning utomlands

EUROPAPARLAMENTSVALET VALANVISNINGAR. Förhandsröstning utomlands 6 EUROPAPARLAMENTSVALET 2014 VALANVISNINGAR Förhandsröstning utomlands Justitieministeriet JUSTITIEMINISTERIET JM 25/51/2013 VALANVISNINGARNA FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET SOM FÖRRÄTTAS 2014 Justitieministeriet

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Sidan 3 av 27 Ärende 1 Sidan 4 av 27 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 27 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Kristina Jansson

Läs mer

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Nummer 4/2013 Onsdagen den, kl. 16.30-17.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården i Lemland Perjus Ann-Sofi, ordförande Andersson Inger, vice ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen Nr 10/2011 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 08.00-8.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande:

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande: JUSTITIEMINISTERIET 18.6.2009 JM 32/51/2009 Kommunstyrelsen i Liljendal Stadsstyrelsen i Lovisa Kommunstyrelsen i Pernå Kommunstyrelsen i Strömfors KOMMUNALVALET I LOVISA DEN 25 OKTOBER 2009 Enligt statsrådets

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20. Sammanträdesdatum: 18.06.2014 Nr: 4 Paragrafer: 18-24 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.15 Beslutande Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges ordförande,

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen (om inte någon annan lag anges) I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts Senast

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Förtroendemannaval Gör din grupp starkare.

Förtroendemannaval Gör din grupp starkare. Förtroendemannaval Gör din grupp starkare. luottamusta.fi 1 HA FÖRTROENDE. Arbete är en viktig del av människans livsinnehåll. Arbetslivets kvalitet, rättfärdighet och utveckling påverkar velmåendet väsentligt.

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 8.10.2009. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 8.10.2009. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 8/2009 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-19:40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Blomroos Gunilla, ordf. -Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen KAPITEL 9 Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen Bestämmelser om vallokaler finns i 38 kap. 45, 48 51 kyrkoordningen samt i 11 och 12 samt 18 22 Kyrkostyrelsens

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

Vissa bestämda tider i kommunalvalet

Vissa bestämda tider i kommunalvalet Vissa bestämda tider i kommunalvalet 9.4.2017 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts 13 1 och 3 April 2016 Fullmäktige Indelningen i röstningsområden

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.2.2014 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 13.2.2014 kl 18:30 18.55 kommungården i Jomala

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 BYGGNADSNÄMNDEN 04.09.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.5.2014 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.5.2014 kl

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9) Nionde avdelningen: Val Inledning Inom kyrkan väljs människor till olika förtroendeuppdrag och för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. Så har det varit genom kyrkans hela historia.

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Kommittédirektiv. Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. Dir. 2015:104. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. Dir. 2015:104. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten Dir. 2015:104 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga och lämna förslag

Läs mer

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.4.2009 3 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.4.2009 kl

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Förvaltningsbyggnaden Laila Furskog, (s) ordförande Ove Haarala (v) Ingrid Josefsson (m) Jan-Erik Apelqvist (s) Gun Isaxon (skp)

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 12-17 04.03.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 04.03.2014 kl.19.45-20.50 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit

Läs mer

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30 Nr 10/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Mörn

Läs mer

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 12.8.2013 Nr 6 Tid Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 45 Mötets laglighet och beslutförhet 3 46 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 82-91 24.10.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 24.10.2013 kl.19.45-21.00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 21 januari 2016 Byggnadstekniska nämnden 27.01.2016 1-13 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 27 januari 2016 kl.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2015 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunalval. Förhandsröstning 17. 23.10.2012 Valdagen är söndag 28.10.2012. Lättläst

Kommunalval. Förhandsröstning 17. 23.10.2012 Valdagen är söndag 28.10.2012. Lättläst Kommunalval 2012 Förhandsröstning 17. 23.10.2012 Valdagen är söndag 28.10.2012 Lättläst Kommunalval 2012 Du kan förhandsrösta i Finland mellan den 17 och 23 oktober 2012. Valdagen är söndagen den 28 oktober

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.10.2011 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 10.10.2011 kl

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Revisionsrapport Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Lunds kommun Adrian Göransson, revisionskonsult, Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2011. Sammanträdesdatum 19.4.2011. Organ Skol- och bildningsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2011. Sammanträdesdatum 19.4.2011. Organ Skol- och bildningsnämnden Nr 3/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Ödkarby skola x Eliasson Jesper, ordf. - Jansson Carina, vice ordf. - Högback Glenn x Renfors Kerstin x Sjölund Johan

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Val till Europaparlamentet... 2 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort... 5 Valsedlar... 6 Rösta på parti

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 juni 2003 Nr 423 433 INNEHÅLL Nr Sidan 423 Språklag... 1999 424 Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda... 2008 425 Lag

Läs mer

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 18.00-19.15 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter Mattias Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare BYGGNADSNÄMNDEN 08.02.2011 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande Mikael Söderholm ersättare(n) Agneta Rydström viceordförande

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI 1. Sökande Förening / Stiftelse /Annat samfund FO-nummer / registernummer Adress Kontaktperson Adress (om annan än sökande) 2. Den som i

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 92-100 21.11.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 21.11.2013 kl.19.45-20.15 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

1.Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen

1.Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen J U S T I T I E M I N I S T E R I E T 8.12.2003 OM 22/51/2003 Kommunstyrelsen (exkl. Åland) Kommunala centralvalnämnden (exkl. Åland) EUROPAPARLAMENTSVALET OCH KOMMUNALVALET 2004: De allmänna förhandsröstningsställena

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 22.6.2015 9 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.6.2015 kl. 16:40 17:50. Kommunkansliet Nordberg Mika,

Läs mer

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 25.5.2015 Nr 3 Tid Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 18 Mötets laglighet och beslutförhet 3 19 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 1 Kallelse och beslutförhet KF 2 Val av protokolljusterare, tid och plats KF 3 Godkännande

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Munksjö Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 15 april 2015 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahuset, sal A, Mannerheimvägen

Läs mer