Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni Sammanträden och behandling av ärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden"

Transkript

1 Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper Stadsfullmäktige väljer bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en första och en andra vice ordförande. Om både ordföranden och vice ordförandena är frånvarande från ett fullmäktigesammanträde eller jäviga, väljs under ordförandeskap av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten en tillfällig ordförande och en tillfällig vice ordförande för sammanträdet. KomL 12 : Ordförande och vice ordförande Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning. KomL 54 3 mom.: Fullmäktiges sammanträden Fullmäktige sammankallas av ordföranden. Kallelse till fullmäktiges första sammanträde utfärdas av kommunstyrelsens ordförande och sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet till dess en ordförande och vice ordförande valts för fullmäktige. I kallelsen skall nämnas de ärenden som skall behandlas. Ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. Fullmäktige skall tillställas en skriftlig anmälan om bildandet av en fullmäktigegrupp och om dess namn och ordförande. Anmälan skall undertecknas av alla ledamöter som ansluter sig till gruppen och den lämnas in till fullmäktiges ordförande. En enskild ledamot som har gjort en i 2 mom. avsedd anmälan anses också utgöra en fullmäktigegrupp.

2 Std.2 3 Att ansluta sig till en fullmäktigegrupp och att utträda eller uteslutas ur en grupp En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp skall skriftligen anmäla detta för fullmäktige. Till anmälan om anslutande skall fogas ett skriftligt godkännande av gruppen. Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktigegrupp, skall gruppen skriftligen anmäla detta för fullmäktige. 4 ( ) Information om sammanträden och kallelse till sammanträde Tiden och platsen för varje sammanträde ska minst fyra dagar före sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser och i de tidningar som staden beslutar. Kallelsen till sammanträde kan sändas elektroniskt. KomL 15 : Fullmäktiges arbetsordning I en arbetsordning som godkänns av fullmäktige eller i annan instruktion ska ingå bestämmelser om fullmäktiges verksamhet, om kallande av en ersättare att tjänstgöra i en fullmäktigeledamots ställe, om behandlingen av fullmäktigeledamöternas motioner, om fullmäktigegrupper som fullmäktige har bildat för arbetet i fullmäktige, om deltagande i sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse enligt 56 a och om elektronisk kallelse till sammanträde. KomL 54 1, 2 och 4 mom.: Fullmäktiges sammanträden Fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. Fullmäktige skall också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende. Ett sådant ärende skall beredas i brådskande ordning. Kallelsen till sammanträde ska sändas minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska sammanträdet kungöras så som bestäms i 64. Kallelsen till sammanträde kan sändas elektroniskt, om kommunen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för detta är tillgängliga. ( /1068) KomL 55 : Ärenden som behandlas i fullmäktige Fullmäktige kan behandla ärenden som har nämnts i kallelsen till sammanträde och som har beretts så som avses i 53. Om ett ärende är brådskande, kan fullmäktige besluta att ta upp ärendet till behandling trots att det inte har nämnts i kallelsen till

3 Std.3 sammanträde. Om ett ärende inte har beretts, skall beslutet om att ta upp det till behandling vara enhälligt. KomL 64 : Kommunala tillkännagivanden Kommunala tillkännagivanden skall göras kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser samt vid behov på något annat sätt som kommunen har fattat beslut om. 5 Ledning av sammanträden 6 Förhinder och namnupprop Ordföranden har till uppgift att leda behandlingen av ärenden och att upprätthålla ordningen vid fullmäktiges sammanträden. Ordföranden får efter att ha utfärdat en varning bestämma att en person som uppträder olämpligt skall avlägsnas. Om det uppstår oordning skall ordföranden avbryta eller avsluta sammanträdet. Ordföranden kan överlåta ordförandeskapet till någondera vice ordföranden och under tiden delta i sammanträdet såsom ledamot. KomL 32 2 mom.: Kommunens förtroendevalda De förtroendevalda skall arbeta för kommunens och invånarnas bästa samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter. En förtroendevald samt en person som är på förslag till ett annat förtroendeuppdrag än ledamot i fullmäktige skall på begäran av fullmäktige eller det organ som saken gäller lägga fram en utredning över omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han är valbar eller jävig. Vid sammanträdets början skall ordföranden konstatera vilka ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe. Härefter verkställs namnupprop med omröstningsapparaten för konstaterande av vilka ledamöter som är närvarande, om ordföranden inte meddelar annat. Efter namnuppropet skall ordföranden konstatera om fullmäktige är lagligen sammankallade och beslutföra. KomL 58 1 mom.: Beslutförhet Fullmäktiges sammanträde är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

4 Std.4 7 Anmälan efter namnuppropet 8 Närvarande ledamöter 9 Inkallande av ersättare En ledamot som infinner sig vid sammanträdet efter namnuppropet skall omedelbart anmäla sig för ordföranden. Om en ledamot avlägsnar sig under sammanträdet, skall han meddela ordföranden att han avlägsnar sig och samtidigt uppge orsaken. Om en ledamot som avlägsnat sig infinner sig på nytt vid sammanträdet, skall han även då omedelbart anmäla sig för ordföranden. Såsom närvarande betraktas ledamöter som har anmält sig vid det ovan i 6 avsedda namnuppropet eller i enlighet med 7 och som inte på det i 7 angivna sättet meddelat att de avlägsnar sig från sammanträdet. Ordföranden kan dock under sammanträdet verkställa ett nytt namnupprop, varvid de som anmält sig anses vara närvarande från och med då. Efter detta namnupprop tillämpas det som är föreskrivet ovan i 7. En ledamot som på grund av tillfälligt förhinder inte kan delta i fullmäktiges arbete eller som är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan ska meddela stadskansliet detta, om möjligt i så god tid att en ersättare kan inkallas i stället. Vid ett sammanträde kan meddelandet även framföras muntligt direkt till ordföranden. ( ) ( ) ( ) KomL 11 1 mom.: Ersättare i fullmäktige 10 Företrädare för stadsstyrelsen vid fullmäktiges sammanträden Till ersättare för fullmäktigeledamöterna väljs av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista som uppträtt i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit invald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare. Stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna skall vara närvarande vid fullmäktiges sammanträden. Om de är frånvarande hindrar detta dock inte behandlingen av ärenden.

5 Std.5 Ledamöterna i stadsstyrelsen har rätt att vara närvarande. De ovannämnda personerna har rätt att ta del i diskussionen, men inte i beslutsfattandet, om de inte är fullmäktigeledamöter. 11 Jäv Ordföranden skall vid behov låta fullmäktige avgöra om en ledamot eller någon annan person som har rätt att vara närvarande är jävig. KomL 52 : Jäv ( /1034) En fullmäktigeledamot är i fullmäktige jävig att behandla ett ärende som gäller honom eller henne personligen eller någon som är närstående till honom eller henne enligt 28 2 och 3 mom. förvaltningslagen (434/2003). När en fullmäktigeledamot deltar i behandlingen av ett ärende i ett annat organ, tillämpas på honom eller henne vad som föreskrivs om jäv för ledamöterna i nämnda organ. Angående jäv för andra förtroendevalda, revisorerna samt kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare gäller förvaltningslagen. Ett sådant anställningsförhållande till kommunen som avses i 28 1 mom. 4 punkten förvaltningslagen gör dock inte en förtroendevald eller tjänsteinnehavare eller arbetstagare jävig i ett ärende där kommunen är part. Om en förtroendevald på grundval av sitt anställningsförhållande har föredragit eller annars på motsvarande sätt handlagt ärendet, är han eller hon dock jävig. Vad som föreskrivs i 28 1 mom. 5 punkten förvaltningslagen tillämpas inte på kommunala affärsverk. Inte heller 28 1 mom. 6 punkten förvaltningslagen tillämpas i kommunerna. Den som är jävig skall meddela att han eller hon är jävig. 12 Sittordning Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden. 13 Föredragningslista och dess språk För varje sammanträde uppgörs en föredragningslista över de ärenden som skall behandlas av fullmäktige. Föredragningslistan och därtill anslutna betänkanden skall innehålla en redogörelse för ärendena och erforderliga bilagor samt stadsstyrelsens, revisionsnämndens och, då fullmäktige tillsatt ett utskott, utskottets förslag till fullmäktigebeslut. Ärendena upptas på föredragningslistan i den ordning som ordföranden bestämmer.

6 Std.6 14 Föredragning och behandling av ärenden Föredragningslistorna uppgörs på finska och svenska. Av bilagorna till föredragningslistan uppgörs stadsstyrelsens, revisionsnämndens och ett utskotts redogörelse och förslag till fullmäktigebeslut i betänkanden, revisionsberättelsen, bedömningsberättelsen, verksamhetsberättelsen, bokslutet, texterna till kommunala stadgor och instruktioner samt förslaget till budget och ekonomiplan på båda språken. ( ) KomL 55 : Ärenden som behandlas i fullmäktige (texten i anslutning till 4 ) Ärendena föredras för fullmäktige i den ordning som de är upptagna i på föredragningslistan, om fullmäktige inte beslutar annorlunda. Till grund för behandlingen läggs stadsstyrelsens förslag eller, då revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har berett ett ärende, revisionsnämndens eller utskottets förslag. Om stadsstyrelsen, revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har återtagit sin framställning innan fullmäktige fattat beslut i ett ärende som är upptaget på föredragningslistan, skall ärendet avföras från föredragningslistan. På förslag av ordföranden kan fullmäktige även annars besluta att ett ärende skall avföras från föredragningslistan. Behandlingen av ärendena vid fullmäktiges sammanträden leds på både finska och svenska. KomL 53 : Beredning av fullmäktigeärenden Kommunstyrelsen skall bereda de ärenden som behandlas i fullmäktige, med undantag för ärenden som gäller den interna organisationen av fullmäktiges verksamhet eller som har beretts av det tillfälliga utskott som avses i 22 eller av den revisionsnämnd som avses i 71. ( /81) ( /81) Det tillfälliga utskottet skall inhämta kommunstyrelsens utlåtande i ett ärende som det skall bereda. KomL 22 : Tillfälliga utskott Fullmäktige skall bland sina ledamöter tillsätta ett utskott för att bereda ärendet då uppdraget för förtroendevalda skall återkallas enligt 21 samt då kommundirektören skall sägas upp eller förflyttas till andra uppgifter enligt 25. Utskott kan också tillsättas för avgivande av utlåtanden och granskning av förvaltningen.

7 Std.7 KomL 25 : Uppsägning av kommundirektören eller förflyttning till andra uppgifter Fullmäktige kan säga upp en kommundirektör eller förflytta honom till andra uppgifter, om han har förlorat fullmäktiges förtroende. Saken väcks på framställning av kommunstyrelsen eller om minst en fjärdedel av ledamöterna i fullmäktige har tagit initiativ därtill. När saken bereds skall kommundirektören underrättas om vad förlusten av förtroende grundar sig på och ges tillfälle att bli hörd. För fattande av ett beslut som avses i 1 mom. krävs att två tredjedelar av alla fullmäktigeledamöter understöder det. Beslutet kan verkställas omedelbart. Samtidigt kan kommundirektören befrias från sina uppgifter. KomL 71 1 och 2 mom.: Revisionsnämnden Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande och vice ordförande skall vara fullmäktigeledamöter. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. 15 Anföranden När ordföranden föredragit ett ärende inför fullmäktige och öppnat diskussionen i ärendet skall de ledamöter som önskar yttra sig begära ordet med omröstningsapparaten, genom en namnsedel som överlämnas till ordföranden, muntligt efter uppstigning eller på något annat tydligt sätt, dock inte muntligt under en annans anförande. Ordföranden kan dock, då han anser det behövligt i fråga om något ärende, bestämma att ordet får begäras endast antingen med omröstningsapparaten eller genom namnsedel. Om ordet samtidigt begärs av flera, bestämmer ordföranden talarordningen. Det som är föreskrivet ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar även ledamöter i stadsstyrelsen som inte är fullmäktigeledamöter. Om en ledamot under en annans anförande eller omedelbart därefter begär ordet för replik, kan ordföranden enligt sin prövning ge honom ordet före tidigare anmälda talare. En replik får innehålla endast förklaringar och rättelser med anledning av anfö-

8 Std.8 randet eller ett bemötande av påståenden i anförandet. ( ) Ordföranden kan enligt sin prövning ge en ledamot ordet för ett anförande om arbetsordningen före de anmälda talarna. För ett anförande om arbetsordningen begärs ordet genom en namnsedel eller muntligt efter uppstigning, dock inte muntligt under en annans anförande. ( ) I särskilda fall kan ordföranden, med avvikelse från det som är föreskrivet ovan i denna paragraf, i början av behandlingen av ett ärende ge ordet till en företrädare för varje fullmäktigegrupp alltefter gruppernas storlek. Om stadsstyrelsens ordförande eller, då han är förhindrad, en vice ordförande eller också stadsdirektören eller en biträdande stadsdirektör har begärt ordet, skall de få yttra sig före andra. Vid behandlingen av en i 23 avsedd interpellation skall ordföranden, om den första av undertecknarna begär ordet, ge denne ordet före andra ledamöter. Vid behandlingen av en framställning från revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott gäller i fråga om revisionsnämndens och utskottets ordförande eller, då han är förhindrad, vice ordförande det som ovan är föreskrivet om stadsstyrelsens ordförande. För att säkerställa sammanträdets förlopp kan ordföranden besluta att en del av diskussionen i ett visst ärende reserveras enbart för anföranden av en viss längd. Ordföranden ska meddela detta innan han öppnar diskussionen i ärendet. ( ) KomL 15 a 3 mom.: ( /81) Ledningen av sammanträden och ledamöternas anföranden I fullmäktiges arbetsordning eller i någon annan instruktion kan det ingå sådana föreskrifter om längden på ledamöternas anföranden i enskilda ärenden som är nödvändiga för att säkerställa sammanträdets förlopp. 16 Anföranden Anförandena hålls i talarstolen eller på talarens plats. Den som yttrar sig på sin plats får tala i längst två minuter, om inte ordföranden av ett särskilt skäl tillåter att en talare håller ett längre anförande på sin plats. ( ) ( ) De anföranden som hålls efter att ett förslag om återremiss har blivit understött hålls i regel på talarens plats. Den som kommer med en replik yttrar sig alltid på sin plats och repliken får räcka längst en minut. Ett anförande om arbetsordningen hålls alltid på talarens plats och det får räcka längst två minuter.

9 Std.9 17 Avbrytande av ett ärendes behandling Talarna skall i mån av möjlighet uttrycka sig kort och de skall hålla sig till den sak som behandlas. Om en talare avviker från saken eller använder kränkande eller annars olämpliga uttryck eller uttryckssätt och inte låter sig tillrättavisas av en anmärkning från ordföranden, kan ordföranden frånta honom ordet. 15 a 2 mom.: ( /81) Ledningen av sammanträden och ledamöternas anföranden En fullmäktigeledamot har yttranderätt i ett ärende som behandlas. När ledamoten yttrar sig skall han eller hon hålla sig till saken. Om ledamoten avviker från saken, skall ordföranden uppmana honom eller henne att hålla sig till saken. Om ledamoten inte rättar sig efter tillsägelsen, kan ordföranden förbjuda honom eller henne att fortsätta tala. Om det är uppenbart att en ledamot drar ut på sitt tal i onödan, får ordföranden efter att ha gett en tillsägelse förbjuda honom eller henne att fortsätta tala. Om det under diskussionen har framställts ett förslag om bordläggning av ärendet eller ett annat understött förslag vars godkännande innebär att behandlingen av ärendet avbryts, skall de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra sig endast om förslaget rörande avbrytande. Då diskussionen om avbrytande har avslutats, skall ordföranden hänskjuta frågan om fortsatt behandling av ärendet till fullmäktiges avgörande. Ett bordlagt ärende skall föredras för fullmäktige vid följande sammanträde, om fullmäktige inte har beslutat annorlunda. 18 Förslag På begäran av ordföranden skall förslag som framställts under diskussionen ges honom i skriftlig form. Då alla anföranden har hållits, förklarar ordföranden diskussionen avslutad. Därefter skall han förelägga fullmäktige en redogörelse om de förslag som framställts under diskussionen för godkännande. KomL 59 : Omröstning Om ett organ är enigt om en sak eller ett motförslag inte har vunnit understöd, skall ordföranden konstatera att beslut har fattats. I annat fall skall ordföranden konstatera vilka förslag som på grund av bristande understöd inte tas upp till omröstning samt vilka som tas upp till omröstning. Ordföranden förelägger organet omröstningssättet och, om flera omröstningar skall för-

10 Std.10 rättas, omröstningsförfarandet för godkännande samt framställer en omröstningsproposition så att svaret "ja" eller "nej" uttrycker ståndpunkten till förslaget. Omröstningen förrättas öppet. Som beslut gäller det förslag som har fått flest röster eller, då rösterna faller lika, det förslag som ordföranden har röstat för. 19 Förslag som förfaller Med undantag för det förslag som lagts till grund för behandlingen skall förslag som inte understötts anses ha förfallit. Villkorliga eller alternativa förslag tas inte upp till omröstning. 20 Omröstningssätt En omröstning skall förrättas öppet. Om en omröstning har förrättats på något annat sätt än genom namnupprop eller med omröstningsapparat, skall omröstningen om så påyrkas eller om ordföranden för klarhetens skull anser detta vara påkallat förrättas på nytt genom namnupprop eller med omröstningsapparat. KomL 59 : Omröstning (texten i anslutning till 18 ) 21 Omröstningsförfarande Om förslag skall tas upp till omröstning, förelägger ordföranden fullmäktige omröstningsförfarandet för godkännande. Då omröstningsförfarandet görs upp skall följande beaktas: Först ställs de två förslag som mest avviker från grundförslaget mot varandra. Det förslag som vunnit ställs därefter mot det av de återstående förslagen som mest avviker från grundförslaget och på detta sätt fortsätts tills det finns ett slutligt motförslag mot grundförslaget. Om ett förslag som innebär att grundförslaget helt och hållet förkastas måste tas upp till omröstning, skall detta dock sist ställas mot det förslag som vunnit bland de övriga förslagen. Om ärendet gäller beviljande av ett anslag, tas godkännandet eller förkastandet av förslaget med det största beloppet först upp till omröstning och på detta sätt fortsätts enligt storleken på beloppen i förslagen tills något förslag godkänns, och då tas förslagen med mindre belopp inte längre upp till omröstning. Om godkännandet eller förkastandet av ett förslag inte är beroende av andra förslag, tas godkännandet eller förkastandet av förslaget särskilt upp till omröstning.

11 Std.11 Om det för ett beslut fordras kvalificerad majoritet, skall ordföranden meddela detta innan omröstningen förrättas och beakta detta då han fastslår resultatet av omröstningen. KomL 25 3 mom.: Uppsägning av kommundirektören eller förflyttning till andra uppgifter För fattande av ett beslut som avses i 1 mom. krävs att två tredjedelar av alla fullmäktigeledamöter understöder det. Beslutet kan verkställas omedelbart. Samtidigt kan kommundirektören befrias från sina uppgifter. KomL 59 : Omröstning (texten i anslutning till 18 ) 22 ( ) Fullmäktigemotioner Fullmäktigeledamöterna har rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. En motion ska i skriftlig form inlämnas till ordföranden under ett fullmäktigesammanträde och antecknas till protokollet för sammanträdet, varvid det som föreslås i motionen anges. Motionen ska utan vidare behandling remitteras till stadsstyrelsen för beredning. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader. Fullmäktige behandlar motioner minst fyra gånger varje kalenderår. En motion som undertecknats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen inom åtta månader. Om den i 2 mom. utsatta tiden överskrids på grund av att stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, behandlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta tiden då motioner nästa gång behandlas, eller också besvaras den av stadsstyrelsen inom tre månader efter återremissen. Om den i 2 mom. utsatta tiden överskrids på grund av att stadsfullmäktige beslutar återremittera en motion för ny beredning, ska motionen föreläggas fullmäktige på nytt inom åtta månader. En motion som gäller upptagande av anslag i budgeten för följande år ska väckas senast den 15 mars. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen i anslutning till budgeten. ( ) 22a Gruppmotion En i 2 i arbetsordningen avsedd fullmäktigegrupp kan väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En full-

12 Std.12 mäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 22 är föreskrivet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. I övrigt tillämpas på gruppmotioner det som i 22 är föreskrivet om fullmäktigemotioner. 23 Interpellation Minst sjutton fullmäktigeledamöter kan hos stadsstyrelsen framställa en interpellation i någon sak som gäller stadens förvaltning. Interpellationen skall i skriftlig form inlämnas till stadskansliet. ( ) ( ) Stadsstyrelsen skall besvara en interpellation senast vid det första fullmäktigesammanträde som hålls efter att en månad förflutit sedan interpellationen inlämnades. Interpellationen och svaret på den skall upptas på föredragningslistan för sammanträdet. Svaret på en interpellation skall antecknas för kännedom, om fullmäktige inte beslutar återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning eller bland sina ledamöter tillsätta ett granskningsutskott för att undersöka den i interpellationen berörda saken och framställa förslag härom hos fullmäktige. Andra beslut får inte fattas vid behandlingen av interpellationer och svar på sådana. Om fullmäktige har beslutat återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning, skall ett nytt svar avges inom samma tid räknat från beslutet om återremiss som är föreskriven ovan i fråga om svaret på en interpellation. 24 Hemställningskläm Efter att ha fattat beslut i ett ärende som behandlas kan fullmäktige godkänna till stadsstyrelsen riktade hemställningsklämmar, som skall hänföra sig till det ärende som behandlas och som inte får strida mot fullmäktiges beslut eller ändra detta. ( ) För ett beslut om godkännnande av en hemställningskläm fordras att det understöds av minst 43 ledamöter. I fråga om en godkänd hemställningskläm skall stadsstyrelsen tillställa den som föreslagit hemställningsklämmen en skriftlig utredning om åtgärderna med anledning av klämmen inom ett år efter att hemställningsklämmen godkändes. Fullmäktige skall separat ges tillfälle att ta del av utredningen.

13 Std a Frågestund ( ) 25 Kommuninvånares initiativ I samband med de ordinarie sammanträden som fullmäktige valt för ändamålet ordnas en frågestund som varar ungefär en timme och under vilken ledamöterna har tillfälle att till stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna muntligt ställa frågor om en viss angelägenhet inom vederbörandes verksamhetsområde som hänför sig till stadens funktioner. En ledamot som vill framställa en fråga ska inlämna den i skriftlig form till ordföranden före sammanträdet. Ordföranden avgör, om möjligt efter att ha diskuterat saken med vice ordförandena, med beaktande av aktualitets- och viktighetsgrad, vilka frågor som framställs under frågestunden och i vilken ordning de utvalda frågorna framställs. Då stadsdirektören eller en biträdande stadsdirektör har svarat på frågan har frågeställaren rätt att få ordet först. Svaret får räcka längst tre minuter och anförandena längst två minuter. Ledamöterna yttrar sig på sin plats. Ordföranden kan besluta begränsa diskussionen. Fullmäktige fattar inte beslut om det som behandlas under diskussionen. Anförandena under frågestunden antecknas inte i diskussionsprotokollet för sammanträdet. Stadsstyrelsen skall årligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskussion. Protokollet över diskussionen skall tillhandahållas av stadsstyrelsen för beaktande vid beredningen av de ifrågavarande ärendena. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar. KomL 28 : Initiativrätt Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige skall minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäk-

14 Std.14 tiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, skall frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes. ( ) 25 a Initiativ från ungdomar Stadsstyrelsen ska en gång om året senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som ungdomar i åldern år har tagit i frågor som hör till stadens befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från kärngruppen för systemet för ungas deltagande och påverkan (Krut). Val Vid behandlingen av initiativ från ungdomar tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar. KomL 60 : Val Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda. Valet av förtroendevalda skall förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som skall väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmaste högre hela tal. Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, skall kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen. Vid proportionella val skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval skall förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. 26 Röstsedel Då val förrättas med slutna sedlar skall den röstande vika röstsedeln så att innehållet inte är synligt. I annat fall är röstsedeln ogiltig. Röstsedlar av vilka den avsedda kandidaten inte tydligt framgår och röstsedlar som upptar obehöriga namnteckningar eller andra anteckningar är också ogiltiga.

15 Std Kandidater Röster kan ges till alla kandidater som kommer i fråga vid ett val, också sådana som inte föreslagits eller understötts under diskussionen. 28 Förvarande av röstsedlar De röstsedlar som använts vid ett val skall förvaras tills beslutet i valet har vunnit laga kraft. Detsamma gäller de sedlar som använts vid lottdragning. Om ett val har förrättats med slutna sedlar skall de förvaras i ett slutet omslag. A Proportionella val 29 Fullmäktiges valnämnd 30 Inlämning av kandidatlistor och namnupprop för valförrättningen 31 Uppgörande av kandidatlistor För förrättande av proportionella val utser fullmäktige bland sina ledamöter vid det första sammanträdet under mandattiden en valnämnd, i vilken det samtidigt inväljs fem ordinarie ledamöter och en personlig ersättare för var och en av dem. Fullmäktige förordnar ordförande och vice ordförande bland de valda ledamöterna. Nämnden är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. Nämnden har rätt att anlita sakkunniga och att anta en sekreterare. Fullmäktige bestämmer när kandidatlistorna senast skall inlämnas till fullmäktiges ordförande och när valförrättningen skall börja. En kandidatlista får uppta namnen på högst så många personer som skall utses vid valet. I listans rubrik skall anges vid vilket val listan kommer att användas. Listan skall vara undertecknad av minst tre fullmäktigeledamöter. Den första av undertecknarna fungerar såsom ett i vallagen avsett ombud, som inlämnar listan till fullmäktiges ord-

16 Std Granskning och rättelse av kandidatlistor 33 Sammanställning av kandidatlistor förande och som har rätt att göra nedan i 32 avsedda rättelser i listan. ( ) När tiden för inlämnande av kandidatlistorna har utgått, överlämnar fullmäktiges ordförande listorna till nämnden, som skall granska om de är vederbörligt uppgjorda. Om nämnden finner felaktigheter i en lista skall det ovan i 31 avsedda ombudet ges tillfälle att rätta dem inom en av nämnden utsatt tid. Om en och samma person också efter rättelse är upptagen som kandidat på två eller fler listor, skall nämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista hans namn skall bibehållas. Nämnden uppgör en sammanställning av de godkända kandidatlistorna, i vilken det antecknas ett ordningsnummer för varje lista. Sammanställningen av kandidatlistorna skall framläggas till påseende i fullmäktiges sessionssal. Vid valet får namnupprop verkställas tidigast en kvarts timme efter att sammanställningen framlagts till påseende. 34 Valförrättning Varje fullmäktigeledamot skall i den ordning namnuppropet förutsätter till fullmäktiges ordförande avlämna en röstsedel, där han antecknat numret för den kandidatlista som han röstar på. 35 Avkunnande av valresultatet Efter namnuppropet överlämnar fullmäktiges ordförande röstsedlarna till nämnden, sam granskar deras giltighet och räknar ut valresultatet. Nämnden meddelar fullmäktiges ordförande valresultatet skriftligt och denne avkunnar resultatet fullmäktige för kännedom och för anteckning till protokollet.

17 Std.17 B Majoritetsval 36 Biträden vid valförrättningen Då majoritetsval förrättas med slutna sedlar skall fullmäktiges ordförande kalla två ledamöter att biträda vid valförrättningen. 37 Avgivande av röster Varje ledamot skall avlämna röstsedeln till fullmäktiges ordförande i den ordning som namnuppropet förutsätter. Utskott 38 Tillsättande av utskott Protokoll och expeditioner Om fullmäktige har beslutat bland sina ledamöter tillsätta ett tillfälligt utskott, skall frågan om utskottets sammansättning och om valet av ledamöter i utskottet bordläggas för behandling vid följande fullmäktigesammanträde. KomL 22 : Tillfälliga utskott (texten i anslutning till 14 ) 39 Protokoll I fullmäktiges protokoll skall antecknas 1 de fullmäktigeledamöter som vid varje tid varit närvarande vid sammanträdet samt när ordföranden och vice ordförandena har fungerat som ordförande för sammanträdet 2 de närvarande ledamöter i stadsstyrelsen som inte är fullmäktigeledamöter samt tjänsteinnehavarna 3 upphävd ( ) 4 konstaterandet av sammanträdets laglighet och beslutförhet 5 protokolljusterarna 6 för varje ärende särskilt, föredragningen, de framställda förslagen, deras understödjanden eller eventuella förfallande, omröstningsordningen, omröstnin-

18 Std.18 garna och omröstningsresultatet, valen och valbiträdena och valresultatet, de ledamöter som befunnits jäviga och reservationerna 7 övriga omständigheter som klarlägger sammanträdet och dess förlopp. Till protokollet skall fogas förteckningar över namnupprop och omröstningar. Protokollet skall uppgöras på finska, dock med beaktande av stadgandena i språklagen. I slutet av protokollet skall antecknas protokollförarens intyg över när protokollet har varit framlagt till allmänt påseende. Utöver protokollet skall det föras ett särskilt diskussionsprotokoll, där anförandena skall antecknas på det språk som talaren använt. KomL 61 : Avvikande mening Den som deltagit i beslutsfattandet, lagt fram ett motförslag eller röstat mot beslutet samt den som föredragit ärendet har, om beslutet avviker från beslutsförslaget, rätt att anmäla avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet. Reservationen skall göras genast efter att beslutet har fattats. En skriftlig motivering som har framställts innan protokollet justerats skall fogas till protokollet. Den som har röstat mot beslutet eller reserverat sig är inte ansvarig för beslutet. Föredraganden är ansvarig för ett beslut som fattats på hans föredragning, om han inte har reserverat sig. KomL 62 : Protokoll Vid organens sammanträden skall föras protokoll. Över förtroendevaldas och tjänsteinnehavares beslut förs protokoll, om det inte är onödigt på grund av beslutets natur. KomL 63 : Framläggande av protokoll Fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders protokoll jämte därtill fogad anvisning om rättelseyrkande eller besvärsanvisning hålls efter justeringen offentligt framlagda så som meddelats på förhand. Andra myndigheters protokoll hålls framlagda på motsvarande sätt, om myndigheten anser det vara behövligt.

19 Std Justering av protokollet 41 Beslutförteckning Upphävd. ( ) Fullmäktiges protokoll justeras av två för varje gång härför utsedda fullmäktigeledamöter, om fullmäktige inte har beslutat att protokollet i sin helhet eller i fråga om ett visst ärende skall justeras på något annat sätt. 42 Protokollförare Protokollet över fullmäktiges sammanträden förs av en person som stadskansliet förordnar. ( ) ( ) ( ) ( ) 43 Förvaltningsgöromål ( ) Protokollet i ett av fullmäktige tillsatt utskott förs av en person som utskottet antagit för denna uppgift. Fullmäktiges förvaltningsgöromål handhas av stadskansliet. ( ) ( ) Samtidigt beslöt stadsfullmäktige att arbetsordningen för stadsfullmäktige träder i kraft

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av kommunfullmäktige den 18.12.1997 90 Träder ikraft den 01.01.1998. Ändrad av kommunfullmäktige den 12.10.2000 86 Ändrad av kommunfullmäktige den 10.05.2007

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser D Kommunförvaltningen 149 D 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i självstyrande kommuner av vilka Mariehamn

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet Godkänd av delegationen 23.4.2014 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originalversionen.) Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet 1 Innehåll DEL

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Förbundsstyrelsen 1 Förbundsstyrelsen ansvarar för UFS verksamhet mellan förbundsstämmorna och

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Dessa stadgar har SvVF Årsstämma 2015 förelagts årsstämman 2014 och 2015 och blivit antagna 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Svenska folkpartiet i Finland r.p., i finsk översättning Suomen ruotsalainen

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672).

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672). Styrelsens förslag till STADGAR för Stora Frö Samfällighetsförening Dessa stadgar har antagits föreningsstämma den 26 oktober 2002. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Pyhtään kalastusalue Pyttis fiskeområde och dess förvaltningshemort är Pyttis kommun. Fiskområdets

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1) Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 153 (KS/2010:1162) Reviderad av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 37 (MBN/2011:24) Sid 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Korsholms fiskeområde och dess förvaltningshemort är Korsholms kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 17

Läs mer

Stadgar för Klinta samfällighetsförening

Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Ver. 100516 Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Firma Föreningens firma är Klinta samfällighetsförening. 2 Samfälligheten I enlighet med ett laga kraftvunnit förrättningsutlåtande av den 21 juli

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2.

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2. STADGAR Sammanträdesdatum 2012-10-03 Sammanträdesledare Linn Collin Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 Ärende Stadgar för RUTSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 STADGAR Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdesledare Per Hansson Ärende Stadgar för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76.

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 1 FIRMA Föreningens firma är: Lötgärdets samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 3 GRUNDERNA FÖR

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad Arbetsordning för stadsfullmäktige i Pargas stad Justerad 11.12.2012 Tillämpas från 1.1.2013 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelse till fullmäktiges

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare.

Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare. KIF:s årsmöte 27 april 2013 STADGAR 1. ÄNDAMÅL Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare. Mom. 2. Föreningen har till uppgift att tillvarata

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 1 (7) Antaget KF 040614 48 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Lednings- och styrfunktionen... 2 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken... 3 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar STADGAR för VALLENTUNASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Namn 1 Föreningens namn är Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Vallentunasjöns fiskevårdsområde i

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Stadgar för Norra Havsängens Samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f.

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f. Stadgar för Åländska segelsällskapet r.f. 1 Sällskapets namn Sällskapets namn är Åländska Segelsällskapet r.f. 2 Hemort Sällskapets hemort är Mariehamn. Sällskapets verksamhetsområde är landskapet Åland

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) Stadgar för Vidja Vägförening Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE VERKSAMHET FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE Övergripande uppgifter för nämnden för bistånd, arbetsmarknad och

Läs mer

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) STADGAR för Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) 1 ÄNDAMÅL Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot International Poplar Commission

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KÄMPERSVIK-EJGDE VÄGSAMFÄLLIGHET

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KÄMPERSVIK-EJGDE VÄGSAMFÄLLIGHET 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN KÄMPERSVIK-EJGDE VÄGSAMFÄLLIGHET antagna vid stämmor 2014-01-18 och 2014-07-26 1 Firma Föreningens firma är Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet 2 Samfällighet Föreningen förvaltar

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer