Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) Finlands Kommunförbund rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf"

Transkript

1 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) Mötesinformation Tid Onsdag kl Torsdag kl Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors

2 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) Innehåll Sida 14 Sammanträdet öppnas 3 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras 4 Bilaga 1, 15 undertecknade deltagarförteckningar 16 Val av protokolljusterare 5 17 Ändring av Kommunförbundets stadgar Bilaga 1, 17 utkast till stadgar 6 Bilaga 2, 17 utkast till stadgar, parallelltexter Bilaga 3, 17 gruppanföranden 18 Strategisk verksamhetsplan för Finlands Kommunförbund Bilaga 1, 18 verksamhetsplan 19 Förslag till budget för och KT Kommunarbetsgivarna Bilaga 1, 19 budgetförslag 20 Medlemsavgiften till Finlands Kommunförbund och betalningsandelarna till KT Kommunarbetsgivarna Nästa sammanträde Befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot Befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot Övriga ärenden Sammanträdet avslutas 16

3 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 14 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar fullmäktiges sammanträde. Konstateras. Ordföranden öppnade sammanträdet kl

4 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras Bilaga 1, 15 undertecknade deltagarförteckningar Enligt 20 i Kommunförbundets stadgar håller fullmäktige ordinarie sammanträde två gånger om året: ett vårsammanträde i mars juli och ett höstsammanträde i september december vid en tidpunkt och på en plats som styrelsen bestämmer. Extra fullmäktigesammanträde hålls när fullmäktige så beslutar eller styrelsen anser det behövligt eller när minst en tiondel av fullmäktigeledamöterna skriftligen har anhållit om detta hos styrelsen för behandling av ett visst ärende. Kommunförbundets fullmäktige beslutade vid sammanträdet att samlas nästa gång till höstsammanträde Kommunförbundets styrelse har vid sitt sammanträde med stöd av ovanstående sammankallat fullmäktige till ett sammanträde vid nämnda tidpunkt. Sammanträdet hålls i Kommunernas hus, Andra linjen 14, Helsingfors. Enligt 20 i Kommunförbundets stadgar ska kallelse till fullmäktiges sammanträde skickas till varje ledamot minst tio dagar före sammanträdet per brev som sänds till den adress ledamoten uppgett. Till kallelsen ska fogas en föredragningslista. Kallelsen har skickats ut Med stöd av den nämnda paragrafen är fullmäktige beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande. Konstateras att i detta fullmäktigesammanträde deltar fullmäktigeledamöter och personliga ersättare för de ordinarie ledamöter som har förhinder samt övriga närvarande i enlighet med den undertecknade deltagarförteckningen. Samtidigt konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Konstaterades att i detta fullmäktigesammanträde deltog fullmäktigeledamöter och personliga ersättare för de ordinarie ledamöter som hade förhinder samt övriga närvarande i enlighet med den undertecknade deltagarförteckningen (bilaga 1, 20). Samtidigt konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

5 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 16 Val av protokolljusterare Enligt fullmäktiges beslut ska fullmäktiges protokoll undertecknas av fullmäktiges ordförande och sekreterare och justeras av en ledamot som utses vid respektive sammanträde. Fullmäktige beslutar att fullmäktigeledamoten Markku Kauppinen väljs till protokolljusterare. Fullmäktige beslutade välja fullmäktigeledamoten Marika Kirjavainen till protokolljusterare. Antecknades att efter detta började Temaseminariet: Byggstenar till självstyrande områden och livskraftiga och handlingskraftiga kommuner.

6 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 17 Ändring av Kommunförbundets stadgar Bilaga 1, 17 utkast till stadgar Bilaga 2, 17 utkast till stadgar, parallelltexter Bilaga 3, 17 gruppanföranden Bilaga 3, 17 Simo Korpelas ändringsförslag Kommunförbundets styrelse beslutade ( 51) tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en ändring av förbundets stadgar. I enlighet med arbetsgruppens beslut har partiernas kommunalsekreterare deltagit i beredningen. Styrelsen gav arbetsgruppen i uppdrag att kartlägga behovet att se över förbundets stadgar, dels med anledning av de föreslagna lagändringar som gäller tidpunkten för kommunalvalet, dels på ett bredare plan i fråga om framför allt medlemskapet i förbundet samt förbundets ekonomi och organ. Styrelsen behandlade stadgeändringarna , och Patent- och registerstyrelsen godkände stadgarna vid förhandsgranskningen och Enligt förslaget slopas föreningens möte, dvs. förbundskongressen, och en så kallad medlemsröstning införs för valet av förbundsdelegation. De övriga ändringarna i stadgarna gäller huvudsakligen förbundets organ, medlemskap och medlemsavgifter. I fråga om fullmäktiges (förbundsdelegationens) och styrelsens uppgifter föreslås vissa preciserande ändringar som gäller skötseln av ekonomin. Fullmäktige behandlade stadgarna vid sitt vårsammanträde Vid sammanträdet fick stadgeändringarna efter omröstning inte tillräcklig kvalificerad majoritet, så de nuvarande stadgarna fortsatte att gälla. Styrelsen behandlade en fortsatt beredning av stadgeändringarna. Styrelsen beslutade ge den arbetsgrupp som utsetts för revideringsarbetet i uppdrag att fortsätta arbetet utgående från det förslag som styrelsen gett fullmäktige, men med den ändringen att arbetsgruppen skulle bereda stadgarna och en kompletterande omröstnings- och valordning enligt 30 i föreningslagen så att dessa innehåller ett system med ujämningsplatser i förbundsdelegationsvalet. Stadgarna skulle beredas så att utjämningsplatserna utgör högst 10 % av platserna i förbundsdelegationen. Arbetsgruppen behandlade systemet med utjämningsplatser vid sitt möte Kristdemokraternas representant har anmält avvikande mening. I fråga om valet av förbundsdelegation föreslås stadgarna bli ändrade så att förbundsdelegationen har 76 ledamöter som ska vara fullmäktigeledamöter enligt kommunallagen. Av ledamöterna väljs 68 vid ett val som förrättas efter kommunalvalet under samma år som kommunalvalet hållits. Dessutom väljs sju ledamöter från utjämningsplatserna. Därutöver väljs en ledamot från landskapet Åland. (Utkastet till stadgar 14).

7 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) Utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestäms enligt de röstetal som kandidatlistorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet motsvarar de sammanlagda röstetal som listorna fått i valkretsarna. I omröstnings- och valordningen finns kompletterande bestämmelser om valet av förbundsdelegation och om hur utjämningsplatserna fylls. ( 15). Valnämnden beslutar om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen. Varje grupp i förbundsdelegationen kan föreslå en ledamot till valnämnden. ( 13). I 18 i stadgarna har det också gjorts en ändring som gör det möjligt att göra tillägg till föredragningslistan. Enligt utkastet till stadgar ska en föredragningslista i mån av möjlighet fogas till möteskallelsen. I enlighet med 30 i föreningslagen utarbetas en omröstnings- och valordning som innehåller bestämmelser om omröstning och val och som kompletterar lagen och stadgarna. Dokumentet ska innehålla bestämmelser om förfarandena vid val (medlemsröstning). Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde godkänna de ändrade stadgarna för i enlighet med bilaga 1 och skicka stadgarna till Patent- och registerstyrelsen för förhandsgranskning. Styrelsen beslutade också att omröstnings- och valordningen bereds så att den kan behandlas vid fullmäktiges vårsammanträde Patent- och registerstyrelsen godkände stadgarna vid förhandsgranskningen Beslutet gäller två år efter att det fattades. Av bilaga 2, som innehåller parallella texter, framgår de föreslagna ändringarna med rött och blått. De ändringar som gjorts efter fullmäktiges vårsammanträde är markerade med blått. Enligt 19 punkt 9 i Kommunförbundets stadgar förutsätter en stadgeändring tre fjärdedelars majoritet av de avgivna rösterna. Enligt den tvingande bestämmelsen i 27 i föreningslagen är ändå ett beslut om en stadgeändring som innebär införande av medlemsröstning giltigt "om beslutet vid omröstning har biträtts av mer än hälften av rösterna och det i övrigt har fattats i enlighet med vad som stadgas eller bestäms om ändring av stadgarna." Detta gäller 15 i utkastet. Fullmäktige beslutar 1. godkänna stadgarna för enligt bilaga 1 2. bemyndiga förbundets byrå att göra ändringar av teknisk karaktär inför registreringen av stadgarna.

8 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) Antecknades att före behandlingen av detta ärende föredrog verkställande direktör Jari Koskinen verksamhetsplanen och de övriga ärendena på föredragningslistan. Gruppanföranden hölls. Antecknades att före behandlingen av detta ärende hölls gruppanföranden som följer: Annika Kokko (Saml), Ari Marjeta (SDP), Varpu- Leena Malmgren (C), Vaili Jämsä-Uusitalo (Sannf), Petri Ojanen (Gröna), Pertti Keränen (VF), Ulf Stenman (SFP) och Hannah Honkanen (KD). Gruppanförandena som skickats till sekreteraren bifogas protokollet som bilaga Antecknades att ordföranden inledde diskussionen om ändring av Kommunförbundets stadgar. Under diskussionen lade Simo Korpela fram ett förslag till ändring av 14 mom. 2 och 3 i stadgarna (bilaga 4, 17). "Av ledamöterna väljs 66 vid ett val som förrättas efter kommunalvalet under samma år som kommunalvalet hållits. Dessutom väljs 9 ledamöter från utjämningsplatserna." Pertti Keränen understödde Korpelas förslag och konstaterade att Vänsterförbundets grupp understöder förslaget. Ordföranden konstaterade att ett understött motförslag mot styrelsens förslag hade lagts fram. Ordföranden föreslog att först skulle fullmäktige behandla 1 13 där inga ändringsförslag hade lagts fram. Efter det skulle fullmäktige behandla 14 där ett understött motförslag hade lagts fram. Efter det skulle fullmäktige behandla där inga ändringsförslag hade lagts fram. Behandlingsordningen godkändes. Efter det godkändes 1 13 i stadgarna enhälligt. Ordföranden frågade om Korpelas ändringsförslag om 14 mom. 2 och 3 kunde godkännas enhälligt och om 14 i övrigt kunde godkännas enhälligt i enlighet med grundförslaget. 14 godkändes enhälligt med de ändringar som Korpela föreslagit. Efter det godkändes i stadgarna enhälligt. Ordföranden konstaterade att fullmäktige enhälligt beslutat godkänna stadgarna för i enlighet med bilaga 1 och med följande ändringar i 14 mom. 2 och 3: "Av ledamöterna väljs 66 vid ett val som förrättas efter kommunalvalet under samma år som kommunalvalet hållits. Dessutom väljs 9 ledamöter från utjämningsplatserna." Fullmäktige beslutade bemyndiga förbundets byrå att göra ändringar av teknisk karaktär inför registreringen av stadgarna.

9 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 18 Strategisk verksamhetsplan för Finlands Kommunförbund 2016 Bilaga 1, 18 verksamhetsplan 2016 Den strategiska verksamhetsplanen för Kommunförbundet 2016 bygger på aktuella tolkningar av förbundets långsiktiga vision, de strategiska valen och målen i den gällande strategin "Kommunförbundet 2020 Nya generationens aktör" med perspektivet lagt på verksamheten Som underlag för verksamhetsplanen har det gjorts en lägesanalys med hjälp av en SWOT-analys vars slutsatser ligger till grund för valet av nio kritiska framgångsfaktorer för Kommunförbundet De kritiska framgångsfaktorerna är det som Kommunförbundet måste lyckas med år 2016 för att förbundets långsiktiga vision och de årliga strategiska målen ska uppfyllas och vi ska kunna svara på de förändringar som skett eller sannolikt kommer att ske i omvärlden. De kritiska framgångsfaktorerna verkställs med hjälp av strategiska åtgärder. Det kan gälla förbundets intressebevakning, utvecklingsprojekt, tjänster eller nätverkande. De strategiska åtgärderna prioriteras när Kommunförbundets resurser för 2016 fördelas. Förbundets styrelse godkänner de strategiska åtgärderna. De justeras och följs regelbundet upp av styrelsen och den operativa ledningen. Åtgärderna har införts eller kommer att införas i förbundets portföljsystem. Portföljsystemet stöder på olika nivå förbundets ledning med information i realtid om de strategiska åtgärderna och hur de framskrider. Förbundets enheter bereder verksamhetsplaner för sina respektive sektorer utifrån denna verksamhetsplan för hela förbundet 2016 samt utifrån förbundets strategi. Fullmäktige beslutar godkänna Strategisk verksamhetsplan för Finlands Kommunförbund Förslaget godkändes.

10 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 19 Förslag till budget för och KT Kommunarbetsgivarna 2016 Bilaga 1, 19 Finlands Kommunförbunds budget för 2016 baserar sig på förbundets verksamhetsplan. Av de sammanlagda inkomsterna på 23,5 miljoner euro i budgeten utgörs största delen, 17,1 miljoner, av inkomster från kommunernas medlemsavgifter, som är desamma som år 2015, samt av serviceavgifter på sammanlagt 1,9 miljoner från de största samkommunerna. Förbundets budgetförslag uppvisar ett underskott på 0,4 miljoner euro. I budgetens investeringsplan anslås högst euro för bilköp. För KT Kommunarbetsgivarna har det budgeterats 5,5 miljoner euro i betalningsandelar av kommunerna och 2,0 miljoner euro i övriga inkomster. Årsarbetsinsatsen av Kommunförbundets personal år 2015 förutspås uppgå till 167 årsverken. I 2016 års budget uppskattas årsarbetsinsatsen vara 157 årsverken. För KT Kommunarbetsgivarna budgeteras de personella insatserna år 2016 till 54 årsverken och år 2015 till 51. I Kommunförbundets budget 2016 utgör personalkostnaderna 48 procent av alla kostnader. KT Kommunarbetsgivarnas personalkostnader utgör 55 procent av de totala utgifterna. Förbundets nettoinkomster av placerings- och finansieringsverksamheten uppskattas till 2,6 miljoner euro, varav placeringarnas andel är 3,5 miljoner euro och finansieringsvederlaget som ingår i kontorshyran är 0,9 miljoner euro. Enligt 19 i förbundets stadgar godkänner fullmäktige budgeten vid sitt höstsammanträde. Enligt 5 i lagen (254/1993) om kommunala arbetsmarknadsverket (KT Kommunarbetsgivarna) är det kommunernas centralorganisations fullmäktige som godkänner Kommunala arbetsmarknadsverkets (KT Kommunarbetsgivarnas) budget och bokslut, utser revisorerna och beslutar om beviljande av ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutar enligt 19 i förbundets stadgar fastställa förbundets budget för 2016 enligt bilagan till föredragningslistan och enligt 5 i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (KT Kommunarbetsgivarna) godkänna Kommunala arbetsmarknadsverkets (KT Kommunarbetsgivarnas) budget för 2016 enligt bilagan till föredragningslistan fastställa placeringspolicyn för 2016 i den föreslagna formen.

11 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) Vidare beslutar fullmäktige bemyndiga förbundets verkställande direktör att besluta om tekniska justeringar i budgeten och ytterligare om sådana justeringar i bruttoinkomsterna av och bruttoutgifterna för forsknings- och utvecklingsprojekt i budgeten som inte ändrar förbundets totala nettosatsning på projekten. Förslaget godkändes.

12 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 20 Medlemsavgiften till och betalningsandelarna till KT Kommunarbetsgivarna 2016 Största delen av Kommunförbundets inkomster utgörs av medlemsavgifter, som i regel har följt utvecklingen av medlemskommunernas beskattningsbara förvärvsinkomster. I budgeten för 2016 hålls medlemsavgifterna på samma nivå som år I förslaget till budget för Finlands Kommunförbund och KT Kommunarbetsgivarna 2016 föreslås att det av kommunerna tas ut totalt 17,1 miljoner euro i medlemsavgifter till förbundet, 1,9 miljoner euro i serviceavgifter av de största samkommunerna och totalt 5,5 miljoner euro i betalningsandelar av kommunerna för KT Kommunarbetsgivarnas nettoutgifter. Enligt 9 i Kommunförbundets stadgar är en medlem skyldig att betala föreningen den årliga medlemsavgiften. Föreningens fullmäktige fastställer medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgiften bestäms så att tre fjärdedelar av avgiften tas ut på basis av invånarantalet och en fjärdedel på basis av de beskattningsbara inkomsterna som motsvarar kommunalbeskattningen. Till den del kommunens invånarantal överstiger är den invånarbaserade medlemsavgiften dock nedsatt med 15 procent och om medlemskommunens beskattningsbara inkomster per invånare vid kommunalbeskattningen överstiger de genomsnittliga beskattningsbara inkomsterna per invånare vid kommunalbeskattningen i samtliga medlemskommuner, nedsätts den medlemsavgiftsandel som baserar sig på de beskattningsbara inkomsterna per invånare vid kommunalbeskattningen med 25 procent till den del som överstiger medelvärdet. Medlemsavgiften för de åländska kommunerna är dessutom nedsatt med 25 procent i förhållande till den medlemsavgift som bestäms på ovan nämnda sätt. Medlemsavgiften ska betalas årligen före den första mars, om inte fullmäktige bestämmer något annat. Kommunernas betalningsandelar för nettoutgifterna för KT Kommunarbetsgivarnas verksamhet tas ut av kommunerna så att hälften av KT Kommunarbetsgivarnas nettoutgifter tas ut enligt kommunens beskattningsbara inkomster vid kommunalbeskattningen det föregående året, och hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. Fullmäktige beslutar enligt 9 i stadgarna fastställa förbundets medlemsavgift till sammanlagt euro för 2016 och konstatera att medlemsavgiften enligt stadgarna ska betalas före den 1 mars 2016 och fastställa att kommunerna i enlighet med KT Kommunarbetsgivarnas budget för 2016 ska betala sammanlagt euro i betalningsandelar samt beslutar att 80 procent av detta belopp i enlighet med 6 i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (KT Kommunarbetsgivarna) tas ut som förskott av kommunerna före den 1 mars Förslaget godkändes.

13 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 21 Nästa sammanträde Enligt 20 i Kommunförbundets stadgar håller fullmäktige ordinarie sammanträde två gånger om året: ett vårsammanträde i mars juli och ett höstsammanträde i september december vid en tidpunkt och på en plats som styrelsen bestämmer. Kommunförbundets styrelse beslutade i samband med att mötesschemat för 2016 godkändes att fullmäktige sammanträder och Antecknas till protokollet. Antecknades till protokollet.

14 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 22 Befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamoten Ari Konttas har bett om befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot. Ari Konttas representerar Samlingspartiet r.p., och hans hemkommun är Esbo. Hans personliga ersättare är Tiina Noro. Enligt 16 i Kommunförbundets stadgar ska den Ordinarie förbundskongressen välja fullmäktigeledamöter och för varje ledamot en personlig ersättare för en mandatperiod som varar till följande ordinarie förbundskongress. Fullmäktiges sammansättning kan inte kompletteras under mandatperioden. Fullmäktige konstaterar Ari Konttas begäran om befrielse. Förslaget godkändes.

15 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 23 Befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamoten Ilkka Viljanen har bett om befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot. Ilkka Viljanen representerar Samlingspartiet r.p., och hans hemkommun är Lahtis. Hans personliga ersättare är Tapio Vekka. Enligt 16 i Kommunförbundets stadgar ska den Ordinarie förbundskongressen välja fullmäktigeledamöter och för varje ledamot en personlig ersättare för en mandatperiod som varar till följande ordinarie förbundskongress. Fullmäktiges sammansättning kan inte kompletteras under mandatperioden. Fullmäktige konstaterar Ilkka Viljanens begäran om befrielse. Förslaget godkändes.

16 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) 24 Övriga ärenden Inga övriga ärenden. 25 Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutade fullmäktiges sammanträde kl

17 Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/ (17) Underskrifter Ordförande Mika Kari Mauri Pekkarinen Sekreterare Mervi Kuittinen Behandlade ärenden Protokollet justerat Tid och plats Underskrift Marika Kirjavainen

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Korsholms fiskeområde och dess förvaltningshemort är Korsholms kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 17

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Pyhtään kalastusalue Pyttis fiskeområde och dess förvaltningshemort är Pyttis kommun. Fiskområdets

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Svenska folkpartiet i Finland r.p., i finsk översättning Suomen ruotsalainen

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för skolfrågor; HebyFS 2011:16 Infördes i författnings -samlingen den 26 oktober 2011 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Ursprunget antagna den 20 feb. 1992 vid ordinarie kretsstämma. Förslag till ändringar markerat i rött skall antas definitivt på årsmöte 25/2 2016

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 april 2015 487/2015 Stiftelselag Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I ALLMÄNNA PRINCIPER

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Omslag: Foto: Peter Rosén

Omslag: Foto: Peter Rosén Sacos stadgar Omslag: Saco har ett tydligt grafiskt element som består av en snedställd bård, vilken syns på omslagets framsida. Bården har sin inspiration i ett klassiskt ordensband. Ett ordensband används

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR Gällande från 2012-05-12

STADGAR Gällande från 2012-05-12 Arbetsdokument för revidering av stadgar 2012-05-12: // 2012-09-10 STADGAR Gällande från 2012-05-12 1 Namn Organisationens namn är SPT Association, Scandinavian Petroleum Technic. 2 Ändamål SPT är en intresseorganisation

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE Tid Onsdagen den 22 november 2011 klockan 14.00 Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo

Läs mer

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser D Kommunförvaltningen 149 D 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i självstyrande kommuner av vilka Mariehamn

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X).

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X). Normalstadgar för lokalförening inom Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Fastställda av Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) den 8 april 2006 vid stämma i

Läs mer

STADGAR. för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN. Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx))

STADGAR. för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN. Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx)) STADGAR för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx)) 1 Lokalavdelningens ändamål. Chalmersska Ingenjörsföreningen Småland-Blekinge (CING-SmB) är en lokalavdelning

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK STADGAR för Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK 1. Firma Föreningens firma är Dag- och Fritidshemmet Bonk, ideell förening. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att med personella insatser av (om än inte

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet.

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet. Antagna vid årsmöte 2014-02-25. STADGAR Allmänna bestämmelser 1 1 mom. Föreningens namn är Sångkörens Samfällighet. 1 2 mom. Föreningens uppgift är att handha gemensamhetsanläggningar inom kvarteret Sångkören

Läs mer

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 1 Föreningens namn är Ålands Neurologiska Förening r.f (ÅLNF r.f) och dess hemort är Mariehamn och dess verksamhetsområde är Landskapet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening Stadgar för Tynningö Gård TGEF Ekonomisk förening bildad enligt lagen 1987:667 och förordningen 1987:978 Fastställda 1996-04-07 och ändrade 2000-05-03, 2006-05-22, 2012-05-24, 2013-03-21 l Firma - firmateckning

Läs mer

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet Godkänd av delegationen 23.4.2014 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originalversionen.) Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet 1 Innehåll DEL

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer