Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008"

Transkript

1 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intresse. Förbundet vill slå vakt om den enskildes rätt till personlig integritet och självbestämmande. Förbundet vill öka tillförsikten och tilltron till den egna förmågan, samt stimulera viljan till fortsatt aktivitet och individuell utveckling. På så sätt tas kunnande och erfarenheter tillvara. Förbundet Aktiva Seniorer vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framförallt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående och fördjupande värde. Verksamheten skall präglas av ett kvalitativt högtstående och rikt varierat utbud av aktiviteter, där individen står i centrum och där kulturell verksamhet förenas med gemenskap och trivsel mot bakgrund av det humanistiska bildningsidealet. Ett bi symboliserar verksamheten: att samla in och dela med sig ur den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken. Förbundsstadgar 1 Ändamål och omfattning Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet vill samla sina medlemmar till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med sitt program. Förbundet Aktiva Seniorer är en riksomfattande organisation byggd på föreningar. Medlemmar i förbundet är de föreningar som antagit förbundets stadgar, namn var i orden Aktiva Seniorer ingår och som införts i förbundets föreningsregister. 2 Förbundsstämma Förbundet Aktiva Seniorers högsta beslutande organ är förbundsstämman. Mom 1 Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter, jämte valda ombud från föreningarna. Föreningarna äger vardera utse två grundombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt femhundratal medlemmar. Dock högst fem ombud per förening. Medlemmar i Aktiva Seniorer äger närvaro- och yttranderätt. Mom 2 Ordinarie förbundsstämma hålls jämna år före maj månads utgång. Skriftlig kallelse utsändes av förbundsstyrelsen senast sex veckor före stämman. Handlingar till stämman skall utsändas till föreningar och anmälda ombud senast två veckor före stämman. Mom 3 Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid förbundsstämma sker öppet utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Röstning får ej ske med fullmakt. Är ordförande ej stämmoombud avgör lotten även vid öppen omröstning. Ledamot av förbundsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor. I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning, Bilaga 1. Sid 1 av 8

2 Mom 4 Motioner till förbundsstämma kan väckas av Aktiva Seniorers föreningar och enskilda medlemmar. Motion från enskilda medlemmar skall med yttrande av berörd förenings styrelse vidarebefordras till förbundsstyrelsen senast 4 veckor före förbundsstämman. Motion om stadgeändring skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 8 veckor före stämman för att kunna bifogas kallelsen till stämman. Mom 5 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare Fastställande av röstlängd Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling Fastställande av föredragningslista Förbundsstämmans behöriga utlysande Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse Revisorns berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning Disposition av överskott respektive täckande av underskott Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Framställningar och förslag från förbundsstyrelsen Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom. Motioner från föreningar och enskilda medlemmar Fastställande av årsavgift till förbundet Val av förbundsordförande Val av vice förbundsordförande Val av minst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter för förbundsstyrelsen Val av en revisor jämte suppleant Val av ombud till Medborgarskolans förbundsstämma Val av valberedning Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling Mom 6 I det fall antalet tillgängliga ledamöter i valberedningen nedgår med mer än en ska den sammankallande i samråd med övriga ledamöter i beredningen utse ersättare för resten av pågående mandatperiod. 3 Extra förbundsstämma Extra förbundsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, förbundsrevisorn eller 1/3 av föreningarna beslutat härom. Endast ärenden, för vilka extra förbundsstämma sammankallats, får upptagas till behandling. Skriftlig kallelse till extra förbundsstämma utsändes av förbundsstyrelsen senast två veckor före stämman. 4 Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen leder och svarar för förbundets verksamhet. Mom 1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och övriga av ordinarie stämman valda ledamöter. Förbundsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande. Mom 2 Förbundsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för förbundet samt förvalta förbundets medel. Styrelsen skall även tillse att det inom varje region finns en ansvarig samordnare. Mom 3 Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott, bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen. Sid 2 av 8

3 Mom 4 Förbundsstyrelsen utser, efter samråd med föreningarna, ombud till Medborgarskolans föreningsstämmor. Mom 5 I det fall antalet tillgängliga styrelseledamöter nedgår med mer än en ska styrelsen hemställa till valberedningen att denna ska utse ersättare att ingå i förbundsstyrelsen under resten av pågående mandatperiod. 5 Verksamhets- och räkenskapsår Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari 31 december. Bokslutssammandrag med kommentarer utsändes till föreningarna för kännedom. 6 Stadgeändring Dessa stadgar kan ändras av ordinarie förbundsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. Ändringsförslag skall bifogas kallelsen till förbundsstämma för att kunna upptagas till behandling. Stadgarna träder i kraft, på alla nivåer, omedelbart efter förbundsstämmans beslut. 7 Upplösning Upplösning av förbundet kan icke ske, så länge minst tio föreningar vill fortsätta verksamheten. Vid eventuell upplösning äger ordinarie eller extra förbundsstämma besluta om dispositionen av förbundets tillgångar. Föreningsstadgar 1 Ändamål och omfattning Förening av Aktiva Seniorer skall i enlighet med förbundets program och stadgar främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. 2 Medlemskap Medlemskap kan erhållas av alla, som är villiga att efter förmåga medverka i Aktiva Seniorers arbete. 3 Organisation Föreningens verksamhetsområde fastställs av respektive förening i samråd med förbundsstyrelsen. 4 Föreningsstämma Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Mom 1 Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Representanter för förbundsstyrelsen äger närvaro- och yttranderätt. Mom 2 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Skriftlig kallelse utsändes av föreningsstyrelsen senast tre veckor före stämman. Kallelsen skall för kännedom tillställas förbundsstyrelsen. Handlingar till stämma skall finnas tillgängliga senast två veckor före stämman. Mom3 Extra föreningsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, föreningsstyrelsen eller föreningsrevisorn gör framställan härom. Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma utsändes av föreningsstyrelsen senast två veckor före stämman. Mom4 Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid föreningsstämma sker, öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Röstning får ej ske med fullmakt. Är ordförande ej röstberättigad avgör lotten även vi öppen omröstning. Ledamot av föreningsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor. I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning Bilaga 1. Mom5 Motioner till föreningsstämma kan väckas av föreningsmedlem, som erlagt fastställd årsavgift. De skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast två veckor före stämman. Sid 3 av 8

4 Mom6 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare Fastställande av röstlängd Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling Fastställande av föredragningslista Föreningsstämmans behöriga utlysande Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse Revisorns berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning Disposition av överskott respektive täckande av underskott Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom. Motioner från enskilda medlemmar Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår Val av föreningsordförande Val av vice föreningsordförande Val av minst 3 och högst 9 övriga ledamöter i föreningsstyrelsen Val av en revisor jämte suppleant Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma Val av valberedning Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling 5 Föreningsstyrelse Föreningsstyrelsen leder och svarar för föreningens verksamhet mellan stämmorna. Mom1 Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande, vice ordförande och övriga av stämman valda ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande. Föreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Mom2 Föreningsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen, förvalta föreningens medel och övrig egendom, ansöka om kommunbidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag, avgiva verksamhetsberättelse samt utfärda kallelse till föreningsstämma. Mom3 Föreningsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen. 6 Medlemsavgift Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma och kan uteslutas ur föreningen. 7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari 31 december. 8 Redovisning Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt stämmoprotokoll skall insändas till förbundsstyrelsen senast en månad efter ordinarie föreningsstämma. Efter extra föreningsstämma insändes kopia av stämmoprotokollet. 9 Upplösning Eventuell upplösning beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. Upplöses förening tillfaller dess tillgångar förbundet. Sammanläggs föreningar tillfaller nettotillgångarna den nya föreningen. Efter upplösning avförs föreningen ur föreningsregistret. Upplösning ska genomföras enligt supplement fastställt av förbundsstämman april Sid 4 av 8

5 10 Stadgeändring Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. För att äga giltighet skall sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen. Bilagor Förhandlingsordning vid Aktiva Seniorers stämma 1 Beredning Beredning i särskild utskott kan vid stämman ske av följande ärenden: - Styrelsens verksamhetsberättelse - Revisorns berättelse - Fastställande av balansräkning. Förslag till disponerande av rörelseöverskott respektive täckande av underskott - Fråga om ansvarsfrihet för räkenskaper och övrig förvaltning - Framställningar och förslag från styrelsen - Motioner - Arbetsplan och budget för innevarande verksamhetsår Beredning av val sker av valberedningen. De särskilda utskotten väljs av stämman efter förslag från styrelsen. Utskotten utser inom sig ordförande och sekreterare efter förslag från styrelsen. 2 Yttranderätt Yttranderätt tillkommer förtroendevalda och tjänstemän inom Aktiva Seniorer samt av styrelsen inbjudna personer. 3 Förslagsrätt Förslagsrätt tillkommer röstberättigade personer. Yrkande skall på ordförandens begäran lämnas skriftligt. 4 Rösträtt Rösträtt tillkommer styrelsens ledamöter samt valda ombud i enlighet med stadgarna. Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i votering angående ansvarfrihet för denna eller i val av revisorer. Röstberättigade personer skall vara upptagna i en röstlängd, som fastställs av stämman. Varje person i röstlängden äger en röst även om samma person förekommer i röstlängden mer än en gång. 5 Valbarhet Valbar i de val, vilka stämman obligatoriskt har att verkställa, är varje nominerad person. 6 Tidsbegränsning Tidsbegränsning för debattinlägg kan införas efter beslut av stämman. 7 Proposition För ärenden beredda av särskilda stämmoutskott gäller, att utskottets yrkande är huvudproposition. Till behandling upptages därutöver i förekommande fall styrelsens avvikande förslag som kontraproposition (eller, om ytterligare yrkanden görs, som förslag till kontraproposition). På motion i ursprunglig form ställes icke proposition, såvida icke motionsyrkandet i plenum väckts av person med förslagsrätt. Yrkandet blir i så fall kontraproposition (eller förslag till kontraproposition). Sid 5 av 8

6 Reservation, som gjorts i utskott, måste på nytt tas upp som förslag i plenum för att komma under omröstning. Yrkandet blir då kontraproposition (eller förslag till kontraproposition). Innebär propositionen, som därvid erhåller majoritet, förslag till uttalande eller åtgärd, ställes slutligen detta förslag mot avslag. För ärenden vilka icke utskottsbehandlats gäller, att ordföranden fastställer huvudpropositionen. 8 Votering Beslut må fattas med acklamation. Begärs votering skall den ske öppet utom vid personval, då sluten votering skall ske. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen votering. Vid sluten votering skiljer lotten. Votering får icke ske medels fullmakt eller genom ombud. Vid öppen votering må beslut fattas efter provvotering, varvid röstkort kan begagnas. Begäres rösträkning eller skall sluten votering ske, avger de röstberättigade sitt votum i den ordning röstlängden anger. Vid personval skall valsedel upptaga det antal namn valet gäller. 9 Reservation Reservation kan ske muntligt eller skriftligt. Skriftlig reservation skall vara inkommen till stämmosekreteraren senast 7 dagar efter stämmans avslutande. 10 Övrigt Tvistiga frågor rörande förhandlingsordningen avgörs i övrigt i enlighet med tillämpliga delar av kommunallagen. Kan så icke ske, beslutar stämman från fall till fall. Supplement till 9 i föreningsstadgarna Antagna av förbundsstämman 2006 Tolkning av stadgans intentioner med 9 Avsikten med 9 är att förhindra att någon del av förbundets tillgångar skingras vid upplösning av förening, som tillhör gemenskapen, Förbundet Aktiva Seniorer. Det bör observeras, att stadgarna inte anvisar någon möjlighet för en förening att utträda ur förbundet. En förening kan endast upplösas i enlighet med 9. Åtgärden ska framför allt ses i ett längre perspektiv. Över tiden kan i en ideell förening samlas betydande tillgångar i form av fastigheter, värdepapper och kontanter. Sådana tillgångar är resultatet av ansträngningar från många generationer av medlemmar och styrelseledamöter samt måhända också av insatser från andra inom förbundet. Att genom förbundets stadga förhindra skingring av sådana tillgångar är en fråga av både etisk och ekonomisk betydelse. Innebörden av förenings antagande av den gemensamma stadgan Antagande av den för alla föreningar gemensamma stadgan för Förbundet Aktiva Seniorer sker vanligen i samband med att en ny förening håller sitt konstituerande sammanträde. Denna handling innebär att ett avtal sätts i kraft mellan den aktuella föreningen och förbundsstyrelsen för Aktiva Seniorer. Avtalets innehåll är lika med det som vid varje tidpunkt finns inskrivet i den gemensamma stadgan. Sid 6 av 8

7 Beslut om upplösning av förening För genomförande av upplösning av förening har förbundsstämman fastställt följande regler. Reglerna konkretiserar förbundsstämmans intentioner så som de uttryckts genom stadgan och säkerställer att dessa kommer att tillämpas i de fall, som av olika skäl kan uppstå. Arbetsordning vid beslut om upplösning av FAS-förening 1. Beslut om upplösning fattas av ordinarie eller extra föreningsstämma med den aktuella föreningen. 2. Den föreningsstyrelse, som avser att förelägga ordinarie eller extra föreningsstämma förslag om upplösning ska underrätta förbundsstyrelsen om sin avsikt. Underrättelsen ska innehålla motivet för förslaget samt uppgift om tid och plats för den föreningsstämma, som ska behandla förslaget om upplösning. Förbundsstyrelsen ska omgående bekräfta mottagandet av ovan avsedd underrättelse samt meddela namn på sin utsedda likvidator. 3. Representanter från förbundsstyrelsen äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid här avsedda stämmor. Förbundsstyrelsen äger vidare enligt den gemensamma förbundsstadgan rätt att kalla till extra föreningsstämma för att själv rådgöra direkt med den aktuella föreningens medlemmar. Förbundsstyrelsen har inte befogenhet att mot föreningsstämmans vilja avstyra beslut om upplösning av förening. 4. Vid ordinarie eller extra föreningsstämma, som rör beslut om upplösning, ska förutom punkterna 1-5 och 7-8 i normalstadga för förening, följande ärenden behandlas: - Förslag om föreningens upplösning - Yttrande från förbundet i anledning av förslaget - Fastställande av kontrollbalansräkning. Ifrågavarande handling ska vara undertecknad av föreningens revisor och visa ställningen tidigast en månad före den dag då föreningsstämman hålls. - Beslut om tillsättande av likvidator och likvidationsrevisor utsedda av föreningsstämman. - Notering till stämmans protokoll angående av förbundsstyrelsen förordnad likvidator. Genomförande av upplösning av förening Likvidatorerna träder i styrelsens ställe och har i uppdrag att genomföra upplösningen. Revisorn har i uppdrag att yttra sig över likvidatorernas arbete och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för dem. I det fall likvidatorerna kommer till olika uppfattningar under arbetet gäller den uppfattning, som den av förbundsstyrelsen utsedde likvidatorn företräder. Den andre likvidatorn kan med bindande verkan påfordra att få sin avvikande mening noterad i likvidatorernas berättelse. I det fall likvidatorerna konstaterar att föreningens tillgångar inte förslår till att täcka dess skulder ska de omgående begära föreningen i konkurs. Likvidatorerna ska - biträdda av föreningens ordinarie revisor bilda sig en uppfattning om det finns skäl att föra talan mot styrelsen för dess förvaltning av föreningen. Om så är fallet ska det noteras i likvidationsberättelsen, - på lämpligt sätt avyttra föreningen tillhöriga inventarier och rättigheter samt betala alla skulder så att föreningens tillgångar enbart består av kontanter och medlemsregister. Föreningens medlemsregister ingår i likvidationsgodset men får för den skull inte avyttras eller eljest överlåtas utan skall läggas i förvar i föreningens arkiv. I det fall det visar sig möjligt att rekonstruera föreningen och dess verksamhet må likvidatorerna ta initiativ till kallande av föreningsstämma, som upphäver beslutet om upplösning och ger föreningen en ny styrelse. De medel, som kvarstår efter att likvidationen genomförts ska överlämnas till förbundsstyrelsen. I dess räkenskaper ska medlen noteras avskiljda för att under de närmaste tre åren kunna användas för nystart av en förening på samma plats. Efter tre år ska medlen noteras som intäkter. Sid 7 av 8

8 Förening, som beslutat om upplösning, kan efter förbundsstyrelsens prövning ges rätt att överföra sina tillgångar till en nystartad eller annan förening, vars ändamål är att under ett annat namn än Aktiva Seniorer främja samma syften.hemställan härom ska inges i samband med underrättelse enligt punkt 2, Arbetsordning. När likvidatorerna har avslutat sitt arbete ska de iordningsställa och underteckna en berättelse över arbetet. Likvidationsrevisorn ska granska likvidatorernas berättelse, räkenskapshandlingar och de åtgärder, som likvidatorerna vidtagit och i sin revisionsberättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för dem. Likvidatorerna ska kalla föreningens medlemmar till avslutande stämma. Om likvidatorerna beviljas ansvarsfrihet för sitt arbete är föreningen upplöst och likvidatorerna lösta från sitt uppdrag. I det fall inga medlemmar hörsammar kallelsen till en avslutande stämma övergår rätten och skyldigheten att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för likvidatorerna till förbundsstyrelsen. Styrelsen ska delge likvidatorerna och likvidationsrevisorn sitt beslut i form av protokollsutdrag. Den av förbundsstyrelsen utsedde likvidatorn ansvarar för att föreningens arkiv läggs i förvar. Sid 8 av 8

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X).

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X). Normalstadgar för lokalförening inom Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Fastställda av Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) den 8 april 2006 vid stämma i

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK Antagna 1969-03-06 Reviderade 1969-12-16 1971-12-16 1974-12-12 1975-11-27 1976-05-04 1984-12-11 1995-12-05 1999-03-17 2002-03-06 2004-03-04 2009-02-26 Innehåll 1-3 Medlemskap

Läs mer

Omslag: Foto: Peter Rosén

Omslag: Foto: Peter Rosén Sacos stadgar Omslag: Saco har ett tydligt grafiskt element som består av en snedställd bård, vilken syns på omslagets framsida. Bården har sin inspiration i ett klassiskt ordensband. Ett ordensband används

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet

Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet Stadgarna är antagna....... (datum) vid länsföreningens årsmöte i.... (plats/ort). 1 Organisationsnamn Föreningens namn är CELIAKIFÖRENINGEN i...... län

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer