Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar Svenska Epilepsiförbundet"

Transkript

1 Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att som organisation taga och stödja initiativ som gagnar människor med epilepsi samt tillvarata deras intressen. 2 Arbetsuppgifter Förbundet skall bl a arbeta med att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är förenade med epilepsi att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi att motverka fördomar om epilepsi att påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser epilepsihandikappades sociala situation bl a beträffande arbete, utbildning och boende att verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet att verka för bildande av läns/region- och lokalföreningar för personer med epilepsi och andra som vill verka för ett främjande av epilepsivården att genom förenings- och studieverksamhet m m medverka till att bryta den isolering som epilepsi kan leda till att samarbeta med andra organisationer för funktionshindrade såväl inom som utom landet att verka för de av kongressen fastställda handikappolitiska målen För förbundets fonder gäller särskilda stadgar. Förbundet ingår i Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO. 1

2 3 Organisation SEF består av lokalföreningar, läns- och regionföreningar som är anslutna till förbundet. Inom förbundet bedrivs ungdomsverksamhet enligt fastställda riktlinjer. Förbundets organ är: Kongressen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsens arbetsutskott (enligt av förbundsstyrelsen meddelade befogenheter) Region- och länsföreningar Lokalföreningar 4 Medlemskap Medlem i SEF är den som är ansluten till någon av förbundets region/läns- eller lokalföreningar och erlagt fastställd årlig avgift. Föreningens avgift till förbundet bestäms av kongressen. Medlemskap kan av förbundsstyrelsen beviljas personer som tillsammans utgör arbets- eller lokalgrupp med syfte att bilda förening inom förbundet. Det finns möjlighet att bli medlem direkt i förbundet. Regler för sådant medlemskap fastställs av kongressen, avgiften fastställs av förbundsstyrelsen. Direktmedlem är den person som anslutit sig till förbundet och erlagt fastställd avgift. Den som gjort SEF synnerliga tjänster kan av kongressen utses som hedersmedlem. 5 Särskilda föreskrifter Det åligger varje medlem att verka för förbundets sammanhållning och utveckling samt följa dess stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem som uppsåtligt skadar förbundet eller bryter mot dess stadgar, kan uteslutas ur förening och förbund. Förbundsstyrelsen beslutar i samråd med förening om uteslutning. Hemställan till förbundet görs från förening. Sådant beslut skall föregås av utredning. Medlem som under kalenderåret ej erlagt sin årsavgift avregistreras den 31 december samma år. 6 Kongress Kongressen är SEF:s högsta beslutande organ. Ordinarie kongress hålles vart tredje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Ordinarie kongress äger dock rätt att besluta utsträcka tiden till nästa ordinarie kongress med ett år, om detta befinnes befogat med hänsyn till förbundets ekonomi eller annan omständighet av betydelse. 2

3 Kallelse till ordinarie kongress skall utgå till föreningarna minst sex månader före kongressens hållande. Kongressen utgörs av ombud för föreningarna. Varje förening äger rätt att utse ett ombud till kongressen för varje påbörjat 100-tal medlemmar som kongressåret registrerats senast den 1 maj. Föreningens avgift till förbundet skall vara förbundet tillhanda senast den 15 maj. För varje ombud bör utses suppleant. Utöver dessa ombud har ungdomssektionen rätt att utse två ordinarie ombud jämte suppleanter för dessa. Ungdomssektionen ska senast den 1 maj under kongressår utse dessa ombud. Resekostnader vid kongressen uppdelas lika mellan de närvarande ombuden varefter respektive förening betalar för det antal ombud man sänt. Namnen på valda ombud och suppleanter skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra månader före den månad varunder kongressen hålles. Förbundsstyrelsens ledamöter är självskrivna kongressombud, men äger ej rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen kan medge förening att på egen bekostnad sända observatör till kongressen. Kongressens beslut fattas med enkel majoritet i öppen omröstning. Begär ombud sluten omröstning skall sådan verkställas. Röstning genom fullmakt får inte förekomma. Vid lika röstetal avgör lottning. Motion till kongressen kan väckas av förbundets region/läns- och lokalföreningar samt av enskild medlem. Motion av enskild medlem skall inges till föreningens styrelse som har att tillstyrka eller avstyrka motionen. Avstyrkt motion skall, om medlemmen så begär, föreläggas kongressen. Motion till ordinarie kongress skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex månader före den månad varunder kongressen hålles. Förbundsstyrelsen sammanställer motionerna och avger utlåtande över dem. Därutöver kan förbundsstyrelsen framlägga egna förslag till kongressen. En verksamhetsplan skall alltid framläggas. Motioner jämte förbundsstyrelsens utlåtande och förslag skall tillställas föreningarna och kongressombuden senast en månad före kongressens öppnande. Förbundsstyrelsen skall förelägga ordinarie kongress berättelserna över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under den gångna kongressperioden. Berättelserna skall utsändas till föreningarna och kongressombuden senast en månad före kongressens öppnande. Efter granskning av berättelserna beslutar kongressen angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Ordinarie kongress förrättar val av förbundsstyrelse och revisorer samt utskott med särskilda uppgifter. Ordförande i förbundet väljes särskilt. 3

4 Förslag till dagordning för kongressen upprättas av förbundsstyrelsen. Vid kongressen skall dock alltid upptas på dagordningen: 1 Fråga om kongressen utlysts i behörig tid och ordning 2 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 3 Val av funktionärer för kongressens förhandlingar 4 Verksamhetsberättelser och ekonomiska redogörelser 5 Revisionsberättelser 6 Beslut angående ansvarsfrihet 7 Förslag från förbundsstyrelsen 8 Motioner 9 Fastställande av årsavgift till förbundet 10 Budget och verksamhetsplan för tiden intill nästa kongress 11 Val av Förbundsordförande och förbundsstyrelse samt suppleanter i denna Två revisorer, varav en auktoriserad, samt Två revisorssuppleanter Valberedning 6 A Valberedning Val av funktionärer förbereds inför kongressen av valberedningen som skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst tre ersättare. Valberedningen utser själv ordförande som också skall vara sammankallande. Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar skall vara valberedningen tillhanda, dock senast fyra månader före den månad varunder kongressen hålles, och upprättar en förteckning över inkomna nomineringar. Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själv lämna förslag till kandidater under förutsättning att de uppfyller krav på valbarhet. Endast personer upptagna på förteckningen kan aktualiseras för val på kongressen. Nomineringar insänds till förbundskansliet. 6 B Om minst hälften av förbundets föreningar, förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer begär det, skall extra kongress hållas. Extra kongress kan enbart behandla den eller de frågor som föranleds av extra kongressen. Förbundsstyrelsen skall senast 30 dagar efter det att begäran om extra kongress inkommit, kalla till sådan. Extra kongress skall hållas senast 6 månader efter det att kallelse skickats. Dagordning och övriga praktiska frågor avgörs av extra kongressen på förslag av förbundsstyrelsen. 4

5 7 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med vad kongressen genom dessa stadgar och i övrigt har fastställt. Förbundsstyrelsen är under kongressperioderna förbundets förvaltande och verkställande organ. Förvaltningen skall redovisas i årliga verksamhetsberättelser och balans- och resultaträkningar. Dessa skall fastställas av kongressen. Förbundsstyrelsen skall bestå av minst sju ledamöter, ordföranden inräknad, samt minst tre suppleanter. Ordföranden väljs för tiden till nästa kongress, övriga ledamöter på sådan tid att hälften avgår vid närmaste kongress, övriga vid den därpå följande. Förbundsstyrelsen utser inom sig minst en vice ordförande. Därjämte utser förbundsstyrelsen ett arbetsutskott eller presidium. Förbundets ordförande är självskriven ledamot i arbetsutskott respektive presidium. Arbetsutskottet eller presidiet skall bereda frågor inför styrelsens sammanträden samt i övrigt handha förbundets angelägenheter efter delegation av styrelsen. Förbundsstyrelsen utser dem som skall teckna förbundets firma. Förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet respektive presidiet på delegation fastställer löner för förbundets anställda. Förbundsstyrelsen fastställer befattningsbeskrivningar för förbundets anställda. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst (vid val lottning). 7 A Kansli Svenska Epilepsiförbundet biträds i verksamheten av ett kansli med anställd personal. Förbundsstyrelsen leder kansliets arbete. 8 Utskott Kongressen äger rätt att välja utskott för arbete inom vissa bestämda verksamhetsområden. Utskotten redovisar sitt arbete till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen äger rätt att tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för särskilda frågor. 9 Stadgeändring Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie kongress. För sådant beslut erfordras minst två tredjedels majoritet. Fråga om stadgeändring får endast behandlas om så angivits i kallelse med anledning av motion eller förslag av förbundsstyrelsen. 5

6 Normalstadgar för Svenska Epilepsiförbundets region- respektive länsföreningar 1 Namn Föreningens namn är. Den utgör region/länsförening (stryk det ej aktuella) inom Svenska Epilepsiförbundet och verksamhetsområdet omfattar 2 Ändamål Föreningen är en sammanslutning av i regionen eller länet verksamma lokalföreningar inom Svenska Epilepsiförbundet. Föreningen har till uppgift att samordna och stödja lokalföreningarnas verksamhet. Föreningen skall i nära samarbete med lokalföreningarna verka för anslutning av medlemmar till förbundet samt i enlighet med förbundets stadgar främja insatser för personer med epilepsi. Föreningen skall aktivt medverka i studie- och informationsarbetet inom sitt område samt söka och utveckla kontakt med myndigheter och organisationer beträffande medicinska och sociala frågor. 3 Medlemskap Medlemmar i föreningen är Svenska Epilepsiförbundets lokalföreningar inom regionen respektive länet. Organisation som önskar stödja föreningens arbete kan antas som stödjande medlem. Årsmötet beslutar om den avgift ingående lokalförening och stödjande medlem har att erlägga. Avgiften erläggs årligen senast 1 maj. 6

7 4 Organisation Föreningens organ är Årsmötet Styrelsen Föreningen erlägger ej avgift till Svenska Epilepsiförbundet. Föreningen äger rätt att företrädas av observatör vid förbundets kongress. 5 Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det hålles senast under april månad. Dag och plats bestäms av styrelsen. Kallelse jämte dagordning och verksamhetsberättelse utsänds minst en månad före mötet. Vid årsmötet väljes styrelse bestående av ordföranden och minst fyra övriga ledamöter jämte suppleanter. Ordföranden väljes för ett år. Ordinarie ledamöter bör väljas för sådan tid att hälften avgår vid påföljande årsmöte, övriga vid det därpå följande. Suppleanter väljes för ett år. Föreningen utser inom eller utom styrelsen kontaktperson och studieorganisatör. 5 A Valberedningen Val av funktionärer förbereds av valberedningen som skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre ersättare. Valberedningen utser själv ordförande som också skall vara sammankallande. Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar skall vara valberedningen tillhanda, och upprättar förteckning över inkomna nomineringar. Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva lämna förslag till kandidater under förutsättning att de uppfyller krav på valbarhet. 6 Representation Till årsmötet äger ansluten lokalförening sända tre röstberättigade ombud. Resekostnaderna fördelas på lokalföreningarna enligt motsvarande regler för förbundskongress. Därutöver kan lokalförening sända observatör. 7 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 2. Fråga om kallelse utgått i behörig ordning 3. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 7

8 5. Revisorernas berättelse 6. Fråga om ansvarsfrihet 7. Beslut om medlemsavgift 8. Behandling av förslag från styrelsen och lokalföreningar 9. Val av ordförande 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter 11. Val av kontaktperson och studieorganisatör 12. Val av två revisorer 13. Val av valberedning 14. Övriga val 8 Styrelsen Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och årsmötets beslut. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Om kontaktperson och studieorganisatör utsetts särskilt skall dessa kallas till styrelsemötena. Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av revisorerna. 9 Särskilda föreskrifter Ändring av stadgarna sker vid årsmöte med 2/3 majoritet. Om förenings stadgar väsentligt avviker från dessa normalstadgar skall stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen. Beslut om upplösning av föreningen sker vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. För upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda mötena. Till möte som har att behandla från om upplösning skall kallas minst en månad i förväg med angivande av förslaget. Till sådant möte skall representant för riksförbundet kallas. Eventuella tillgångar tillfaller förbundet. 8

9 Normalstadgar för Svenska Epilepsiförbundets lokalföreningar 1 Namn Föreningens namn är. Den utgör lokalförening inom Epilepsiförbundet och erlägger årlig avgift till förbundet och i förekommande fall till länsförening. 2 Ändamål Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer med epilepsi och deras anhöriga samt att verka för deras intressefrågor. Föreningen skall inom sitt verksamhetsområde bl a verka för god sammanhållning, arbeta för organisationens utveckling, bedriva information om epilepsi, ordna mötes- och studieverksamhet, så långt möjligt svara för kontaktverksamhet för medlemmar och andra med epilepsi, samverka med övriga handikapporganisationer samt söka och utveckla kontakt med samhällets organ beträffande medicinska och sociala frågor. 3 Medlemskap Medlemmar i föreningen är de personer som anslutit sig till föreningen och erlagt fastställda avgifter. 4 Verksamhet Föreningen håller sammanträden enligt årsmötets beslut eller efter kallelse av styrelsen. 5 Årsmöte Föreningens årsmöte hålles senast under mars månad. Förslag, som enskild medlem vill förelägga årsmötet, skall senast 10 dagar före årsmötet tillställas styrelsen. Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar före mötet. Vid årsmötet väljes styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga ledamöter jämte suppleanter. Ordförande väljes för ett år. Ordinarie ledamöter bör väljas för sådan tid att hälften 9

10 avgår vid påföljande årsmöte, övriga vid det därpå följande. Suppleanter väljes för ett år. Föreningen utser inom eller utom styrelsen kontaktperson och studieorganisatör. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Fråga om kallelse utgått i behörig ordning 2. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 3. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret 4. Revisorernas berättelse 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 6. Fastställande av medlemsavgift 7. Val av ordförande 8. Val av styrelse, kontaktperson och studieorganisatör 9. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 10. Val av valberedning 11. Övriga val (t ex ombud till länsförening eller förbundskongress, kommun-hso, utskott e d) Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och beslut av föreningsmöte och årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan utse arbetsutskott. Om kontaktombud och studieorganisatör utsetts särskilt skall dessa kallas till styrelsemötena. Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av revisorerna. 5 A Valberedningen Val av funktionärer förbereds av valberedningen som skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre ersättare. Valberedningen utser själv ordförande som också skall vara sammankallande. Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar skall vara valberedningen tillhanda, och upprättar förteckning över inkomna nomineringar. Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva lämna förslag till kandidater under förutsättning att de uppfyller krav på valbarhet. 6 Medlemsavgifter Föreningens avgift till Svenska Epilepsiförbundet skall vara förbundet tillhanda senast den 15 maj. Avgift skall erläggas för det totala antalet medlemmar. Eventuell avgift till region- eller länsförening erläggs vid samma tidpunkt. 7 Särskilda föreskrifter Medlemskap i förbundet upphör genom skriftlig anmälan eller vid utebliven medlemsavgift, enligt av föreningen beslutade regler. 10

11 Medlem som uppsåtligen skadar organisationens verksamhet eller handlar i uppenbar strid mot förbundets stadgar kan uteslutas. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter hemställan av förening. Ändring av stadgarna sker på årsmöte med 2/3 majoritet. Om föreningsstadgar väsentligt avviker från dessa normalstadgar skall stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen. 8 Upplösning Beslut om upplösning av förening fattas vid årsmöte och därpå följande föreningsmöte. För upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda mötena. Till möte som har att behandla fråga om upplösning skall kallas minst en månad i förväg med angivande av förslaget. Till sådant möte skall representant från region-, länsförening eller riksförbundet kallas. Eventuella tillgångar tillförs region-, länsförening eller riksförbundet. 11

12 Normalstadgar för Svenska Epilepsiförbundets region- eller länsföreningar som samtidigt arbetar som lokalföreningar Dessa normalstadgar avser sådan förening som består av enskilda medlemmar och bedriver egen verksamhet som lokal epilepsiförening samtidigt som den utgör region-, eller länsförening. Föreningens verksamhet som region-, eller länsförening regleras i avd I av dessa stadgar. Dess verksamhet som lokalförening regleras i avd II. Avd I Region- eller länsomfattande verksamhet 1 Namn Föreningens namn är och verksamhetsområdet omfattar.. 2 Ändamål Föreningen utgör region/länsförening i Svenska Epilepsiförbundet inom.. region/län och har i denna egenskap att vidta och främja insatser för personer med epilepsi inom.region/län (stryk det ej aktuella). Föreningen har till uppgift att verka för att lokalföreningar av Svenska Epilepsiförbundet bildas inom regionen eller länet, att efter bildandet samverka med och vid behov stödja sådana föreningar, att svara för samverkan mellan föreningarna, medverka i studie- och informationsarbetet samt i gemensamma kontakter med myndigheter i medicinska och sociala frågor. Föreningen har att minst en gång om året kalla Svenska Epilepsiförbundets föreningar inom regionen respektive länet till gemensamt möte. Därutöver bör föreningen sörja för att gemensamma styrelsemöten och gemensamma utåtriktade manifestationer kommer till stånd. Föreningen bör vid lämplig tidpunkt ta initiativ till bildande av region- eller länsförening som består av lokalföreningar verksamma inom regionen respektive länet. Avd II Lokal verksamhet 1 Namn Föreningens namn är.. och dess verksamhetsområde är Den utgör lokalförening inom Svenska Epilepsiförbundet och erlägger årlig avgift till förbundet. 12

13 2 Ändamål Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer med epilepsi och deras anhöriga samt att verka för deras intressefrågor. Föreningen skall inom sitt verksamhetsområde bl a verka för god sammanhållning, arbeta för organisationens utveckling, bedriva information om epilepsi, ordna mötesverksamhet för medlemmar och andra med epilepsi, samverka med övriga organisationer för funktionshindrade samt söka och utveckla kontakt med samhällets organ beträffande medicinska och sociala frågor. 3 Medlemskap Medlemmar i föreningen är de personer som anslutit sig till föreningen och erlagt fastställda avgifter. 4 Verksamhet Föreningen håller sammanträden enligt årsmötets beslut eller efter kallelse av styrelsen. 5 Årsmöte Föreningens årsmöte hålles senast under mars månad. Förslag, som enskild medlem vill förelägga årsmötet, skall senast 10 dagar före årsmötet tillställas styrelsen. Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar före mötet. Vid årsmötet väljes styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga ledamöter jämte suppleanter. Ordförande väljes för ett år. Ordinarie ledamöter bör väljas för sådan tid att hälften avgår vid påföljande årsmöte, övriga vid det därpå följande. Suppleanter väljes för ett år. Föreningen utser inom eller utom styrelsen kontaktperson och studieorganisatör. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Fråga om kallelse utgått i behörig ordning 2. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 3. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret 4. Revisorernas berättelse 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 6. Fastställande av medlemsavgift 7. Val av ordförande 8. Val av styrelse, kontaktperson och studieorganisatör 9. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 10. Val av valberedning 11. Övriga val (t ex ombud till förbundskongress, kommun-hso, utskott e d) 13

14 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och beslut av föreningsmöte och årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan utse arbetsutskott. Om kontaktombud och studieorganisatör utsetts särskilt, skall dessa kallas till styrelsemötena. Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av revisorerna. 5 A Valberedning Val av funktionärer förbereds av valberedningen som skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, med minst en och högst tre ersättare. Valberedningen utser själv ordförande som också skall vara sammankallande. Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar skall vara valberedningen tillhanda, och upprättar förteckning över inkomna nomineringar. Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva lämna förslag till kandidater under förutsättning att de uppfyller krav på valbarhet. 6 Medlemsavgifter Föreningens avgift till Svenska Epilepsiförbundet skall vara förbundet tillhanda senast den 15 maj. Avgift skall erläggas för det totala antalet medlemmar. 7 Särskilda föreskrifter Medlemskap i förbundet upphör genom skriftlig anmälan eller vid utebliven medlemsavgift, enligt av föreningen beslutade regler. Medlem som uppsåtligen skadar organisationens verksamhet eller handlar i uppenbar strid mot förbundets stadgar kan uteslutas. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter hemställan av förening. Ändring av stadgarna sker på årsmöte med 2/3 majoritet. Om föreningsstadgar väsentligt avviker från dessa normalstadgar skall stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen. 8 Upplösning Beslut om upplösning av förening fattas vid årsmöte och därpå följande föreningsmöte. För upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda mötena. Till möte som har att behandla fråga om upplösning skall kallas minst en månad i förväg med angivande av förslaget. Till sådant möte skall representant från riksförbundet kallas. Eventuella tillgångar tillförs riksförbundet. 14

15 15

STADGAR. Epilepsiförbundet. Svenska Epilepsiförbundet Box Sundbyberg Telefon Epost

STADGAR. Epilepsiförbundet. Svenska Epilepsiförbundet Box Sundbyberg Telefon Epost STADGAR Svenska Epilepsiförbundet Box 1386 172 27 Sundbyberg Telefon 08-669 41 06 Epost info@epilepsi.se www.epilepsi.se Dessa stadgar har reviderats genom kongressbeslut 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

STADGAR Gällande från 2012-05-12

STADGAR Gällande från 2012-05-12 Arbetsdokument för revidering av stadgar 2012-05-12: // 2012-09-10 STADGAR Gällande från 2012-05-12 1 Namn Organisationens namn är SPT Association, Scandinavian Petroleum Technic. 2 Ändamål SPT är en intresseorganisation

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09)

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) Sid 1(5) Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) 1 Namn Föreningens namn är SPF Eken och ingår i Skånedistriktet av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Betecknas där som lokalförening

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Ursprunget antagna den 20 feb. 1992 vid ordinarie kretsstämma. Förslag till ändringar markerat i rött skall antas definitivt på årsmöte 25/2 2016

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2012. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Hultsfred 2006. Godkänd

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben samt till Motorflygförbundet KSAK och Svenska

Läs mer

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen FÖRSLAG NR 3 Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för TULL-KUST förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen antagna på Svenska tulltjänstemannaförbundets

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag 1 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att vara ett för svenska säkerhetsföretag gemensamt branschorgan bestående av branschorganisationer

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07.

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. 1 SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF Stadgar Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. Innehåll: 1 Föreningens syfte och ändamål 2 Verksamhet 3 Struktur och

Läs mer

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) STADGAR för Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) 1 ÄNDAMÅL Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot International Poplar Commission

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena Styrelsens förslag till reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund 2016 Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation vars gällande stadgar enligt nedan fastställdes den 13 mars 1998. Ändringsförslag

Läs mer

STADGAR FÖR DAGLIGVARULEVERANTÖRERS FÖRBUND

STADGAR FÖR DAGLIGVARULEVERANTÖRERS FÖRBUND STADGAR FÖR DAGLIGVARULEVERANTÖRERS FÖRBUND 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, utgör en sammanslutning av leverantörsföretag vilka huvudsakligen producerar och säljer

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X).

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X). Normalstadgar för lokalförening inom Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Fastställda av Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) den 8 april 2006 vid stämma i

Läs mer

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande Stadgar för föreningen Supporting Human Rights in China (S.H.R.I.C) Antagna vid konstituerande föreningsmöte den 30 oktober 2005, ändrade vid extra årsmöte den 14 november 2005. Föreningens firma 1.1 Föreningens

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer