STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA"

Transkript

1 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012

2 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande och uteslutning av medlemmar 4 4 Antagande och uteslutning av ansluten lokal förening 4 5 Anslutet branschförbund 5 6 Normalstadgar för ansluten lokal förening 5 7 Avgifter 5 8 Kongress och årsmöte 6 9 Ombud vid kongress och årsmöte 6 10 Kallelse till kongress och årsmöte 7 11 Motioner från medlem och ansluten lokal förening 7 12 Valberedning 8 13 Ärenden vid ordinarie kongress och årsmöte 8 14 Rösträtt m.m. vid kongress och årsmöte 9 15 Riksstyrelse Valbarhet Räkenskaper och revision Stadgeändringar Upplösning av den nationella föreningen Företagarna och organisationen Företagarna Tvister 11 Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande och uteslutning av medlemmar 12 4 Årsmöte och extra medlemsmöte 13 5 Motioner av medlem 13 6 Ärenden vid årsmöte 13 7 Styrelse 14 8 Valberedning 14 9 Verksamhetsplan och protokoll Valbarhet Räkenskaper och revision Stadgeändringar Utträde eller upplösning Tvister 15

3 3 (14) Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad Organisationen Företagarna består av den ideella nationella föreningen Företagarna, de anslutna ideella lokala föreningarna med sina medlemmar samt det nationella servicebolaget och de regionala servicebolagen. De lokala föreningarna är anslutna till organisationen Företagarna genom medlemskap i den nationella föreningen Företagarna. Den nationella föreningen äger ett serviceaktiebolag. Det nationella servicebolaget och de anslutna lokala föreningarna inom varje region äger tillsammans ett regionalt serviceaktiebolag. Beslutande organ i den nationella föreningen Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Beslutande organ i ansluten lokal förening är årsmöte och styrelse. Beslutande organ i det nationella servicebolaget är bolagsstämma och styrelse. Beslutande organ i respektive regionalt servicebolag är bolagsstämma och styrelse. En fysisk person kan vara enskild medlem eller stödjande medlem i ansluten lokal förening. Ett branschförbund kan efter ansökan till och beslut av riksstyrelsen anslutas till organisationen Företagarna genom ingå anslutningsavtal med den nationella föreningen Företagarna. 2 Ändamål Företagarna är en ideell företagarpolitisk organisation, partipolitiskt obunden, som ska verka för enskild företagsamhet grundad på marknadsekonomi under socialt ansvar genom slå vakt om enskild äganderätt, näringsfrihet, fri konkurrens och rättssäkerhet, verka för lagstiftning och beskning utformas så ett fritt näringsliv, och särskilt småföretagandet, kan bestå och utvecklas, sprida upplysning om marknadsekonomins och de mindre och medelstora företagens betydelse för Sveriges ekonomiska, sociala och kulturella framåtskridande, främja svensk företagsamhets konkurrenskraft och verka för Sveriges medverkan i ett utvecklat internationellt samarbete, företräda medlemmarna inför statsmakter och myndigheter samt gentemot andra sammanslutningar inom närings- och samhällslivet, främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet inom hantverk och andra näringsgrenar,

4 4 (14) därutöver verka för samarbete mellan näringsliv och övriga delar av samhället, samt stödja och främja medlemmarnas näringsverksamhet. 3 Antagande och uteslutande av medlemmar ur ansluten lokal förening Fysisk person som leder eller till någon del äger företag, samt person i dennes familj, kan erhålla medlemskap som enskild medlem i den anslutna lokala föreningen. Enskild person som inte leder eller till någon del äger företag kan erhålla medlemskap som stödjande medlem i ansluten lokal förening. Medlemskap förutsätter medlemmen delar organisationen Företagarnas grundläggande värderingar. Enskild medlem tillser företaget, som inte är vilande eller noterat bolag, och leds eller till någon del ägs av denne, tecknar avtal om serviceabonnemang med det nationella servicebolaget. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av riksstyrelsen och styrelsen i det nationella servicebolaget. Avtal om serviceabonnemang kan inte tecknas av medlem. Enskild medlem eller stödjande medlem som motarbetar organisationen Företagarnas ändamål, bryter mot stadgarna i ansluten lokal förening eller beslut som omfar medlemmen eller på annat sätt skadar organisationen Företagarna eller som försummar betala stadgeenlig avgift eller, såvitt gäller enskild medlem, vars till någon del ägda eller ledda företag inte erlägger avtalad avgift för serviceabonnemang, kan uteslutas ur ansluten lokal förening. Grund för uteslutning föreligger också om medlem eller dennes företag inte följer god affärssed. Riksstyrelsen tolkar på fråga från den lokala föreningen innebörden av god affärssed. Det är styrelsen i den lokala föreningen som med minst 2/3 majoritet beslutar om uteslutning. Medlemmen är därefter inte längre med i organisationen Företagarna. Beslut om uteslutning kan av den uteslutne överklagas till riksstyrelsen inom 30 dagar från det den uteslutne fick del av beslutet. 4 Antagande och uteslutande av lokal förening En ideell förening som antagit Företagarnas normalstadgar för lokal förening kan anslutas till organisationen Företagarna genom avtal med berörda parter i organisationen och medlemskap i den nationella föreningen Företagarna. En ansökan om anslutning ska vara skriftlig och ställas till riksstyrelsen. Beslut om upptagande av medlem i den nationella föreningen Företagarna förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 majoritet. Ansluten lokal förening som motarbetar organisationen Företagarnas ändamål, bryter mot stadgarna i den nationella föreningen Företagarna eller beslut som berör den lokala föreningen eller på annat sätt skadar organisationen Företagarna eller som försummar betala stadgeenlig avgift kan uteslutas som medlem i den nationella föreningen Företagarna och därmed ur organisationen Företagarna genom beslut av riksstyrelsen med 2/3 majoritet.

5 5 (14) 5 Anslutet branschförbund Ett branschförbund kan anslutas till organisationen Företagarna genom avtal med den nationella föreningen Företagarna. Genom avtalet om anslutning ansluts branschförbundet till organisationen Företagarna men erhåller inte något formellt medlemskap i den nationella föreningen Företagarna eller ansluten lokal förening. Av anslutningsavtalet ska framgå bl.a. vilka tjänster som den nationella föreningen Företagarna och det nationella servicebolaget tillhandahåller det anslutna branschförbundet och villkoren därför. En ansökan om anslutning ska vara skriftlig och ställas till riksstyrelsen. Beslut om anslutning till organisationen Företagarna förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 majoritet. 6 Normalstadgar för ansluten lokal förening Normalstadgar för ansluten lokal förening fastställs och ändras av kongressen. Ansluten lokal förenings stadgar ska motsvara normalstadgarna och får inte innehålla bestämmelser som strider mot dessa. 7 Avgifter Medlem ska erlägga medlemsavgift till ansluten lokal förening som fastställs av kongressen. Ansluten lokal förening ska erlägga medlemsavgift till den nationella föreningen Företagarna som fastställs av kongressen. Lokal förening och av lokal förening ägt bolag äger rätt utöver ovanstående medlemsavgift ta ut extra avgift som beslutas på årsmöte i den lokala föreningen. Om sådan extra avgift tas ut ska den särskilt anges vid debitering av medlem. Serviceavgift ska erläggas av medlem som, leder eller till någon del äger företag. Medlem erlägger serviceavgift för minst ett företag, som inte är vilande eller noterat bolag. Serviceavgift fastställs av styrelsen för det nationella servicebolaget. Det nationella servicebolaget inkasserar alla avgifter och gottskriver nationell förening, lokalförening och servicebolag enligt Företagarnas verksamhetsplan. 8 Kongress och årsmöte Ordinarie kongress i den nationella föreningen Företagarna hålls vartannat år och mellanliggande år hålls årsmöte. Kongress och årsmöte ska hållas före den 15 juni på tid och plats som riksstyrelsen bestämmer. Kongress och årsmöte är fullmäktigemöten till vilka de anslutna lokala föreningarna har rätt sända ombud enligt vad som anges i 9. Extra kongress hålls då riksstyrelsen finner sådan behövlig eller det för angivet ändamål påkallas av minst 1/3 av sammanlagda antalet lokala föreningar eller av revisorerna i den nationella föreningen Företagarna.

6 6 (14) 9 Ombud vid kongress och årsmöte 9.1 Rätt delta och rösta vid kongress Rätt delta och rösta på kongress har (i) varje ledamot i riksstyrelsen, (ii) varje ombud vederbörligen utsett av en ansluten lokal förening och (iii) varje ombud utsett av en ansluten branschorganisation. Ombud ska vara medlem i en ansluten lokal förening. Varje lokal förening har rätt utse ett (1) ombud. Därutöver har varje lokal förening rätt utse ett (1) ombud för varje 400-tal medlemmar i den lokala föreningen vid närmast föregående årsskifte. Varje anslutet branschförbund har rätt utse ett (1) ombud. Därutöver har varje anslutet branschförbund rätt utse ett (1) ombud för varje 400-tal medlemmar i branschförbundet som även är medlemmar i lokal förening inom Företagarna vid närmast föregående årsskifte. Riksstyrelsen ska senast en (1) månad efter räkenskapsårets slut meddela varje ansluten lokal förening och anslutet branschförbund hur många ombud den lokala föreningen respektive det anslutna branschförbundet får utse till kommande kongress. 9.2 Kongress För få delta vid kongress som ombud krävs den anslutna lokala föreningen respektive det anslutna branschförbundet har anmält ombudet och ersättare till riksstyrelsen. Anmälan ska göras senast två (2) månader innan ordinarie kongressen äger rum. Till extra kongress ska anmälan göras så snart som möjligt sedan kallelse gjorts, dock senast innan kongressen öppnas. Uppdraget vara ombud och ersättare vid kongress är personligt och ombudet respektive ersättaren äger inte ställa fullmakt för annan. 9.3 Rätt delta och rösta vid årsmöte Rätt delta och rösta vid årsmöte är tre (3) ombud för riksstyrelsen, ett (1) ombud för varje ansluten lokal förening och fem (5) ombud utsedda av anslutna branschförbund. Ombud ska vara medlem i ansluten lokal förening. 9.4 Årsmöte För få delta vid årsmöte som ombud krävs den anslutna lokala föreningen respektive det anslutna branschförbundet har anmält ombudet till riksstyrelsen. Anmälan ska göras senast två (2) månader innan ordinarie årsmöte äger rum.

7 7 (14) 10 Kallelse till kongress och årsmöte Kallelse till ordinarie kongress och årsmöte i den nationella föreningen Företagarna ska ske senast sex (6) månader före kongressen respektive årsmötet. De anslutna lokala föreningarna och de anslutna branschförbunden kallas skriftligen med antingen e-post, fax eller brev. Kallelsen ska även sändas till Företagarnas revisorer och valberedning. Medlemmar i anslutna lokala föreningar kallas genom en kungörelse på organisationen Företagarnas webbplats. Förslag till dagordning och tillhörande beslutsunderlag skickas skriftligen med antingen e-post, fax eller brev till de lokala föreningarna, de anslutna branschförbunden och anmälda ombud och ersättare senast fyra (4) veckor före kongressen respektive årsmötet. Förslag till dagordning kungörs på organisationen Företagarnas webbplats. Kallelse till extra kongress sker skriftligen med antingen e-post, fax eller brev senast fyra (4) veckor i förväg till de lokala föreningarna, de anslutna branschförbunden och de senast anmälda ombuden och ersättare på det sätt som riksstyrelsen beslutar. Kallelse till extra kongress får ske med kortare kallelsetid, dock senast en (1) vecka i förväg, om ärende som ska behandlas påkallar skyndsam behandling. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på den extra kongressen. Förslag till dagordning och tillhörande beslutsunderlag för extra kongress skickas skriftligen med antingen e-post, fax eller brev till de lokala föreningarna, de anslutna branschförbunden och anmälda ombud senast en (1) vecka före den extra kongressen. 11 Motioner från medlem och ansluten lokal förening Medlem och ansluten lokal förening har rätt väcka motion till ordinarie kongress. Motion ska tillställas riksstyrelsen senast nio (9) veckor före kongressen. Motioner till kongress ska delges genom kallelse och kungörelse enligt bestämmelserna i Valberedning Den nationella föreningen Företagarna ska ha en valberedning som består av nio (9) ledamöter, samtliga valda av kongressen som även utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för en mandatperiod på två (2) kongressperioder. Vid varannan kongress väljs fyra (4) och vid varannan kongress väljs fem (5) ledamöter till valberedningen.

8 8 (14) 13 Ärenden vid ordinarie kongress och årsmöte Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 1 Kongressens öppnande 2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 3 Godkännande av röstlängd 4 Val av två (2) personer jämte ordföranden justera protokollet 5 Fråga om kongressen utlysts stadgeenligt 6 Godkännande av dagordning 7 Riksstyrelsens framläggande av den nationella föreningens verksamhetsberättelse 8 Framläggande av revisorernas berättelser 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen 11 Behandling av riksstyrelsens ärenden till kongressen 12 Behandling av inkomna motioner 13 Riksstyrelsens anmälan av den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 14 Fastställande av ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete 15 Fastställande av medlemsavgift för anslutna lokala föreningar till den nationella föreningen Företagarna samt för enskilda medlemmar och stödjande medlemmar till ansluten lokal förening 16 Fastställande av arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i riksstyrelsen 17 Fastställande av arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nationella servicebolaget 18 Riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för regionala servicebolag 19 Riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för ansluten lokal förening 20 Fastställande av arvode och ersättning till ledamöter i valberedning och till förtroendevalda revisorer 21 Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande 22 Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 23 Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande 24 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i den nationella föreningen utöver ombud anmälda av anslutna branschförbund 25 Val av ledamöter och suppleanter till riksstyrelsen 26 Anmälan om vilka ledamöter och suppleanter som anslutna branschförbund utsett 27 Val av tre (3) revisorer, varav en auktoriserad 28 Val av två (2) revisorssuppleanter, varav en auktoriserad 29 Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i valberedningen 30 Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna 31 Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som kongressen med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen 32 Kongressens avslutande

9 9 (14) Vid årsmöte ska endast följande ärenden förekomma 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 3 Godkännande av röstlängd 4 Val av två (2) personer jämte ordföranden justera protokollet 5 Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 6 Godkännande av dagordning 7 Riksstyrelsens verksamhetsberättelse 8 Framläggande av revisorernas berättelser 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av uppkommet resultat 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter och suppleanter i riksstyrelsen 11 Behandling av riksstyrelsens rapporter till årsmötet 12 Riksstyrelsens anmälan av den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 13 Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna 14 Årsmötets avslutande 14 Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt vid kongress och årsmöte Medlem har rätt närvara vid kongress och årsmöte utan yttranderätt. Medlem har dock rätt yttra sig vid behandling av egen motion. Medlem som önskar närvara vid kongress eller årsmöte ska anmäla detta senast en (1) månad i förväg på sätt som riksstyrelsen bestämmer. Vid kongress har samtliga ledamöter från riksstyrelsen och ombud som är närvarande samt de ersättare som inträtt i ombuds ställe som närvarar och anmälts enligt 9.3 en (1) röst vardera. Vid årsmöte har de ombud och de ersättare som inträtt i ombuds ställe som närvarar och anmälts enligt 9.3 en (1) röst vardera. Ledamot av riksstyrelsen har dock inte rösträtt i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. Som kongressens respektive årsmötets beslut gäller, med undantag av vad som stadgas i 18 och 19, den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid lika röstetal vid val avgör dock lotten. 15 Riksstyrelse Den nationella föreningen Företagarna företräds av dess riksstyrelse som har sitt säte i Stockholm. Riksstyrelsen väljs för tiden intill nästa ordinarie kongress och består av högst elva (11) ledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Riksstyrelsen utgörs av ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt högst sex (6) ledamöter med högst sex (6) icke personliga suppleanter

10 10 (14) utsedda av kongressen. Härutöver har anslutna branschförbund rätt utse högst två (2) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit aktiva företagare eller företagsledare med stark förankring i näringslivet. Riksstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller i deras frånvaro suppleanter är närvarande. 16 Valbarhet Valbar till förtroendeuppdrag inom organisationen Företagarna är medlem som erlagt förfallna avgifter. Inom Företagarna anställd medarbetare är ej valbar till förtroendeuppdrag. 17 Räkenskaper och revision Den nationella föreningen Företagarnas räkenskapsår ska vara kalenderår. Räkenskaper ska avlämnas till revisorerna senast den 1 mars påföljande år. Revisorerna ska senast den 1 april ha granskat räkenskaperna och riksstyrelsens förvaltning samt avgivit sin berättelse till riksstyrelsen. 18 Stadgeändringar Ändring av dessa stadgar ska för äga giltighet beslutas av kongress med 2/3 majoritet. 19 Upplösning av den nationella föreningen Företagarna och organisationen Företagarna Beslut om upplösning av den nationella föreningen Företagarna och därmed organisationen Företagarna eller om ändring av denna punkt ska för äga giltighet fas med 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande kongresser med minst sex (6) månaders mellanrum varav den ena ska vara ordinarie. I händelse av Företagarnas upplösning ska, efter det skulderna betalats, av tillgångarna bildas en fond med uppgift främja enskild företagsamhet. 20 Tvister Tvist mellan den nationella föreningen Företagarna och ansluten lokal förening eller medlem i ansluten lokal förening ska avgöras av skiljemän enligt gällande lag därom. Den nationella föreningen Företagarna äger dock rätt vid domstol utkräva förfallna avgifter.

11 11 (14) Normalstadgar för anslutna lokala föreningar 1 Inledning Organisationen Företagarna består av den nationella föreningen Företagarna, de anslutna lokala föreningarna med sina medlemmar samt det nationella servicebolaget och de regionala servicebolagen. En fysisk person kan vara enskild medlem eller stödjande medlem i ansluten lokal förening. De lokala ideella föreningarna är medlemmar i den nationella ideella föreningen. Den nationella föreningen äger ett serviceaktiebolag. Det nationella servicebolaget och de lokala föreningarna inom varje region äger tillsammans ett regionalt serviceaktiebolag. 2 Namn och ändamål Den lokala föreningen är en ideell företagarpolitisk förening som, genom medlemskap i, och avtal med, den nationella föreningen är en del av Företagarna. Föreningens firma är [Företagarna orten/orternas namn]. Den lokala föreningen ska inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för Företagarnas ändamål såsom de anges i 2 i den nationella föreningens stadgar. 3 Antagande och uteslutning av medlemmar Fysisk person som leder eller till någon del äger företag, samt person i dennes familj, kan erhålla medlemskap som enskild medlem i den lokala föreningen. Enskild person som inte leder, eller till någon del äger företag, kan erhålla medlemskap som stödjande medlem i den lokala föreningen. Medlemskap förutsätter medlemmen delar organisationen Företagarnas grundläggande värderingar. Enskild medlem ska tillse företaget, som inte är vilande eller noterat bolag, och som leds eller till någon del ägs av denne tecknar avtal om serviceabonnemang med det nationella servicebolaget. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av riksstyrelsen och styrelsen i det nationella servicebolaget. Avtal om serviceabonnemang kan inte tecknas av medlem. Medlem som motarbetar organisationen Företagarnas ändamål, bryter mot stadgarna i den lokala föreningen eller beslut som omfar medlemmen eller på annat sätt skadar Företagarna eller som försummar betala stadgeenlig avgift eller, såvitt gäller enskild medlem, vars till någon del ledda eller ägda företag inte erlägger avtalad avgift för serviceabonnemang, kan uteslutas ur den lokala föreningen genom beslut av föreningens styrelse med 2/3 majoritet. Medlemmen är därefter inte längre med i Företagarna. Beslut om uteslutning kan av den

12 12 (14) uteslutne överklagas till riksstyrelsen inom 30 dagar från det den uteslutne fick del av beslutet. 4 Årsmöte och extra medlemsmöte Årsmöte ska hållas före den 15 mars. Extra medlemsmöte ska hållas om styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av antalet medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär detta för visst ändamål. Extra medlemsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte ska ske skriftligen senast två (2) veckor före mötet med antingen e-post, fax eller brev. Vid årsmöte och extra medlemsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Medlem äger inte ställa fullmakt för annan. 5 Motioner från medlem Medlem äger rätt väcka motion till årsmöte. Motion ska tillställas styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet. 6 Ärenden vid årsmöte Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 3 Godkännande av röstlängd 4 Val av två (2) personer jämte ordföranden justera protokollet 5 Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 6 Godkännande av dagordning 7 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse 8 Framläggande av revisorernas berättelse 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 11 Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner 12 Anmälan av styrelsens verksamhetsplan 13 Fastställande av medlemsavgift enligt beslut på kongress i den nationella föreningen 14 Fastställande av arvode till ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt av den nationella föreningen antagna riktlinjer 15. Val av styrelsens ordförande för ett år 16. Val av styrelsens vice ordförande för ett år

13 13 (14) 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut om mandiden för ledamöterna 18 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 19 Val av en eller två (2) revisorer och en revisorssuppleant 20 Val av valberedning 21 Val av ombud till kongress och årsmöte i den nationella föreningen samt till stämma i det regionala servicebolaget i vilket den lokala föreningen är delägare 22 Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna 23 Årsmötets avslutande Lokal förening får på årsmöte besluta uppdra till styrelsen, inom av årsmötet beslutade ramar, fastställa medlemsavgift enligt punkt 13 ovan och eventuell extra avgift. 7 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i [ ]. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och minst tre (3) ledamöter jämte erforderligt antal suppleanter. En majoritet av ledamöterna i styrelsen ska vara företagare eller före detta företagare. Ordförande och vice ordförande samt suppleanterna väljs för tiden fram till dess nästa årsmöte hållits (ett års mandid). Övriga ledamöter väljs för motsvarande tid eller för tiden fram till dess det andra årsmötet efter valet har hållits två (2) års mandid). Vid två (2) års mandid ska vid varje årsmöte halva antalet övriga ledamöter väljas. Är antalet övriga styrelseledamöter udda, väljs en ytterligare ledamot vartannat år. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. 8 Valberedning Föreningen ska ha en valberedning som består av minst tre (3) ledamöter, samtliga valda av årsmötet som även utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för tiden intill det andra årsmötet som hålls efter valet. 9 Verksamhetsplan och protokoll Den lokala föreningens verksamhetsplan och protokoll från årsmöte och extra möte ska tillställas det regionala servicebolaget. 10 Valbarhet Valbar till förtroendeuppdrag inom den lokala föreningen är medlem som erlagt förfallna avgifter. Inom Företagarna anställd medarbetare är ej valbar till förtroendeuppdrag.

14 14 (14) 11 Räkenskaper och revision Minst en revisor med minst en suppleant väljs för tiden intill det andra årsmötet som hålls efter valet. Den lokala föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår och föreningens räkenskaper ska avlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före årsmötet. Revisorerna ska senast två (2) veckor före årsmöte ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin revisionsberättelse till styrelsen. 12 Stadgeändringar Ändring av dessa stadgar som beslutats av kongressen i den nationella föreningen ska, för införande i den lokala föreningens stadgar, antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i den lokala föreningen med enkel majoritet. För den lokala föreningen ska kunna ändra dessa stadgar utan kongressbeslut förutsätts ändringen först godkänns av riksstyrelsen och därefter beslut av den lokala föreningen på två (2) på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. 13 Utträde eller upplösning För beslut om den lokala föreningens utträde ur den nationella föreningen eller upplösning erfordras 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande möten med minst sex (6) månaders mellanrum varav det ena ska vara årsmöte. Upplöses den lokala föreningen ska dess tillgångar efter det skulderna betalats överlämnas till den nationella föreningen för användas för främjande av den enskilda företagsamheten inom den lokala föreningens geografiska verksamhetsområde. 14 Tvister Tvist mellan medlem och den lokala föreningen ska avgöras av skiljemän enligt gällande lag därom. Den lokala föreningen äger dock rätt vid domstol utkräva förfallna avgifter.

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften.

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften. 6075-13 STADGAR FÖR DALNET EK. FÖR. 1 FIRMA Föreningens namn är DALNET EK. FÖR. med org.nr. 769625-8685 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR Gällande från 2012-05-12

STADGAR Gällande från 2012-05-12 Arbetsdokument för revidering av stadgar 2012-05-12: // 2012-09-10 STADGAR Gällande från 2012-05-12 1 Namn Organisationens namn är SPT Association, Scandinavian Petroleum Technic. 2 Ändamål SPT är en intresseorganisation

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Ursprunget antagna den 20 feb. 1992 vid ordinarie kretsstämma. Förslag till ändringar markerat i rött skall antas definitivt på årsmöte 25/2 2016

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X).

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X). Normalstadgar för lokalförening inom Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Fastställda av Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) den 8 april 2006 vid stämma i

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) STADGAR för Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) 1 ÄNDAMÅL Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot International Poplar Commission

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

JätNät Fiberförening

JätNät Fiberförening Föreningsstadgar JätNät Fiberförening Föreningsstadgar för JätNät fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma den 9:e juni, 2014. 1 Föreningens namn Föreningens namn är JätNät ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09)

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) Sid 1(5) Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) 1 Namn Föreningens namn är SPF Eken och ingår i Skånedistriktet av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Betecknas där som lokalförening

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer