Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet"

Transkript

1 Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund.

2 Innehåll 1. Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen) 1 2. Stadgar för den ideella korpföreningen 9 3. Stadgar för lokala korpförbundet Stadgar för Korpens specialdistriktsförbund

3 Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen) Organisationsnummer med säte i Stockholms kommun. Förbundet bildades den 8 februari Stadgarna antagna genom beslut på förbundsmötet och justerades på representantskapet Kap 1 Ändamål 1 Korpen utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer). Korpen organiserar såväl individer som grupper. 2 Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping. Kap 2 Verksamhetsidé, värdegrund och vision 1 Korpens verksamhetsidé är: Livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap alla platsar i Korpen. 2 Korpens värdegrund är: Människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en. 3 Korpens vision är: En ledande och landsomfattande folkrörelse med motion, rekreation och friskvård i gemenskap. Kap 3 Korpens medlemmar och beslutande organ 1 Korpens medlemmar är a) korpföreningar och andra till Korpen anslutna föreningar på lokal nivå samt b) nationella organisationer 2 Korpföreningen eller annan till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ansluten förening är Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets grundorganisation. korpen.se 1

4 STADGAR FÖR KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET Föreningen ska ha ett ändamål som stämmer med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, vara demokratiskt uppbyggd samt vara öppen för alla. För kategoriföreningar (korporationer) gäller att den ska vara öppen för alla på arbetsplatsen och bostadsområdet, den ansluter som medlemmar de individer som deltar i Korpens verksamhet. Föreningen ska anta stadgar som är förenliga med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets normalstadgar för sådan förening. 3 Medlemskap beviljas nationella organisationer inom statlig och kommunal förvaltning, kooperativa eller privata företag och koncerner samt ideella organisationer som har riksomfattande verksamhet. Dessa ska vara demokratiskt uppbyggda och i övrigt följa Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar och regler. Nationell organisation som inte har idrottsuppdrag kan ansluta sig till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet i syfte att samverka för att förverkliga Korpens ändamål. 4 Beslutande organ är representantskap och förbundsstyrelse. Kap 4 Korpens verksamhetsorganisation 1 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets verksamhet bedrivs i korpföreningar och andra föreningar som har upptagits som medlemmar, i enlighet med gällande bestämmelser. 2 Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets verksamhetsorganisation hör lokala korpförbund som antas av Korpens förbundsstyrelse. Lokala korpförbund ska anta stadgar som är förenliga med gällande normalstadgar. Lokala korpförbund omfattar en eller flera kommuner och dess geografiska område fastställs av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsstyrelse. 3 För att stärka och utveckla verksamheten kan korpföreningar ge lokala korpförbund i uppdrag att samordna och genomföra verksamhet. Lokala korpförbund kan få uppdrag från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet för att öka närheten mellan verksamhet och beslut. 4 Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets verksamhetsorganisation hör specialdistriktsförbund som antas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsstyrelse. Specialdistriktsförbund ska upprätta stadgar som är förenliga med gällande normalstadgar för sådana. Specialdistriktsförbund omfattar ett eller flera län/regioner och dess geografiska område fastställs av förbundsstyrelsen. 5 Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. 6 För att stärka och utveckla verksamheten kan korpföreningar ge specialdistriktsförbund i uppdrag att samordna och genomföra verksamhet. Specialdistriktsförbundet kan få uppdrag från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. korpen.se 2

5 STADGAR FÖR KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET Kap 5 Tillhörighet 1 Korpen är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna, European Federation for Company Sports (EFCS) och Svenskt Friluftsliv. Kap 6 Avslutande av medlemskap 1 Medlemsorganisation som har beslutat om upplösning eller om att avsluta sitt medlemskap i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska anmäla detta skriftligt till förbundsstyrelsen. Medlemsorganisation som inte har betalat medlemsavgift två år i rad anses ha begärt sitt utträde ur Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Medlemskapet upphör i sådant fall när förbundsstyrelsen beslutat att medlemsorganisation tas bort från medlemsförteckningen. 2 Förbundsstyrelsen får utesluta medlemsorganisation om den, trots påpekanden, inte följer vad som står i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar eller Riksidrottsförbundet. Medlemsorganisation får också uteslutas om den inte har rättat sig efter beslut, som fattats av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och/eller Riksidrottsförbundet, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter eller på annat sätt har motarbetat Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets intressen. Medlemsorganisation som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta idrottens intressen och kan komma att uteslutas ur Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemsorganisation har fått tillfälle att yttra sig. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad som gäller för överklagande. Beslut om uteslutning får överklagas enligt Riksidrottsförbundets stadgar. Kap 7 Medlemsavgift 1 Medlemsavgiftens storlek beslutas av representantskapet. Kap 8 Sammansättning av styrelse m.m. 1 Varje organisation inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en allsidig och representativ sammansättning. 2 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska verka för människors lika värde och motverka alla former av diskriminering. 3 Endast den som är medlem i förening inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är valbar till förtroendeuppdrag. korpen.se 3

6 STADGAR FÖR KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET Kap 9 Firmateckning 1 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller av dem eller den som förbundsstyrelsen bestämmer. Kap 10 Verksamhets- och räkenskapsår 1 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Kap 11 Stadgar 1 Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa representantskap. I brådskande fall kan sådan fråga avgöras av förbundsstyrelsen efter att korpidrottsnämnden rådfrågats. 2 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av representantskapet med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Kap 12 Upplösning av förbundet 1 För upplösning av förbundet krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande representantskap hållna med minst sex månaders mellanrum. 2 I händelse av beslut om upplösning ska Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets tillgångar överlämnas till Riksidrottsförbundet som ska förvalta tillgångarna som god man. Om förbundet bildas igen inom tre år återlämnas tillgångarna. Kap 13 Representantskapet 1 Representantskapet är Korpens högsta beslutande organ. Det hålls minst en gång per år, på tid och plats som fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kallar till representantskap senast 90 dagar i förväg. Handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 15 dagar före representantskapet. 2 Motioner från medlemsorganisationerna som ska behandlas på representantskapet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar i förväg. 3 Representantskapet består av ombud från varje lokalt korpförbundsområde/valkrets och varje nationell organisation. De utser två ombud (en kvinna och en man) och ersättare för dessa (en kvinna och en man). Lokalt korpförbund som består av föreningar med fler än medlemmar vid senaste årsskifte utser ytterligare två ombud (en kvinna och en man) samt två ersättare för dessa (en kvinna och en man). Anmälan av ombud och ersättare ska göras till förbundskansliet minst 30 dagar före representantskapet. 4 Representantskapet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet. korpen.se 4

7 STADGAR FÖR KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET 5 Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och förslagsrätt. Yttranderätt för andra kan medges genom beslut av representantskapet. 6 Ombud och ersättare ska vara registrerade medlemmar i förening inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet eller i ansluten nationell organisation. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller anställda i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet eller dess medlemsorganisationer. 7 Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om ombud begär det ska personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra. 8 På varje representantskap kan motioner från medlemsorganisationerna behandlas, liksom förslag från förbundsstyrelsen. Varje år ska representantskapet: behandla verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse för föregående år samt pröva ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. behandla verksamhetsinriktning, ekonomisk plan, arvoden och ersättningar samt medlemsavgift för nästkommande år. välja ordföranden för en mandatperiod på ett år i förbundsstyrelse, valberedning och korpidrottsnämnd. välja halva antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, valberedning, korpidrottsnämnd och revisorer för en mandatperiod på två år. välja revisorssuppleant för en mandatperiod på ett år. 9 Förbundsstyrelsen kan kalla medlemsorganisationerna till extra representantskap. Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra representantskap när ordinarie revisorer eller minst en tiondel av medlemsorganisationer, definierade enligt 3 kap. 1, begär det. Sådan framställning ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra representantskap ska den inom 15 dagar kalla till sådant möte. Detta ska hållas inom 60 dagar från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning ska skickas till medlemsorganisationer senast sju dagar före representantskapet. Vid extra representantskap får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. korpen.se 5

8 STADGAR FÖR KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET Kap 14 Valberedningen 1 Valberedningen väljs av representantskapet. Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för ledamöter, varav hälften väljs vart annat år. Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Valberedningen utser inom sig vice ordförande. Valberedningen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 2 Valberedningen ska skriftligen fråga dem, vilkas mandattid går ut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden. 3 Senast 90 dagar innan representantskapet ska valberedningen meddela medlemsorganisationerna namnen på dem som har avböjt återval. Valberedningen ska då även meddela sista dag för medlemsorganisationerna att inkomma med förslag till valberedningen. Medlemsorganisationerna kan även nominera kandidater fram till det klockslag som representantskapet beslutar när mötet inleds. 4 Senast 30 dagar före representantskapet ska valberedningens förslag på kandidater vara ombud och medlemsorganisationerna tillhanda. De ska också meddela namnen på övriga föreslagna kandidater som kommit till valberedningen. 5 Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte. 6 Valberedningens beslut ska protokollföras. 7 Valberedningen har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden. 8 Innan kandidatnominering på representantskapet sker för varje val ska valberedningen meddela sitt förslag. Kap 15 Revisorer 1 Revisionen består av två ordinarie revisorer och en suppleant. Mandatperioden är två år för de ordinarie, varav hälften väljs vartannat är, och ett år för suppleanten. 2 Representantskapet utser därutöver en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller alternativt utser ett revisionsbolag. 3 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets räkenskaper och verksamhet. 4 Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar ska snarast efter verksamhetsårets slut överlämnas till revisorerna. Revisionen ska därefter genomföras enligt en av revisorerna fastställd revisionsplan. 5 Revisorerna ska, på uppdrag av förbundsstyrelsen, även granska medlemsorganisationernas räkenskaper och förvaltning. korpen.se 6

9 STADGAR FÖR KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET 6 Ordinarie revisorer ska föreslå representantskapet ny valberedning. Revisorerna ska hämta in nomineringar från medlemsorganisationerna. 7 Revisorerna har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden. Kap 16 Förbundsstyrelsen 1 Förbundsstyrelsen består av ordförande och tio ledamöter, fem kvinnor och fem män. Förbundsstyrelsen utser inom sig en vice ordförande och tillsätter sekreterare. 2 Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för ledamöter varav hälften väljs vartannat år. Anställda på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har rätt att utse en personalrepresentant som adjungeras till förbundsstyrelsen. Personalrepresentant har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Förbundsstyrelsen kan i enskild fråga avgöra personalrepresentantens rätt att vara med på förbundsstyrelsens överläggningar. 3 Mellan representantskapen är förbundsstyrelsen beslutande organ för Korpen. Förbundsstyrelsens uppdrag är bl.a. att: Utveckla, organisera och sprida arbetsplatsanknuten idrott och hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Anställa och vara arbetsgivare för förbundets generalsekreterare. 4 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger årligen. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. 5 Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt Riksidrottsförbundets stadgar. Med stöd av Riksidrottsförbundets stadgar förbehålls korpidrottsnämnden bestraffningsrätten i ärenden om förseelse begången vid av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet sanktionerat nationellt eller internationellt motionsarrangemang. 6 Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, till enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av detta ska regelbundet hålla förbundsstyrelsen underrättad. Kap 17 Korpidrottsnämnden 1 Korpidrottsnämnden ska bestå av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Korpidrottsnämnden utser inom sig vice ordförande. 2 Ledamot av korpidrottsnämnden får inte vara ledamot av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsstyrelse. Ledamot får inte heller vara anställd inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. korpen.se 7

10 STADGAR FÖR KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET 3 Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för ledamöter, varav hälften väljs vart annat år. 4 Korpidrottsnämnden är Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets högsta instans i bestraffningsärenden. Korpidrottsnämnden kan också, på uppdrag av representantskapet eller förbundsstyrelsen, vara rådgivande när det gäller frågor om tolkning och tillämpning av inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet gällande stadgar och regler. 5 Korpidrottsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. När det gäller bestraffningsärende är korpidrottsnämnden beslutsmässig om minst tre ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är eniga om beslutet. 6 För Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet gäller, i fråga om bestraffningsärenden och handläggningen Riksidrottsförbundets stadgar, men med ändringar beträffande instansordningen. 7 Första handläggande instans (bestraffningsorgan) är styrelse för korpföreningen eller motsvarande för inom respektive verksamhetsområde anmälda ärenden. För dopingärenden är dopingnämnden första instans enligt Riksidrottsförbundets dopingreglemente. 8 Medlemsorganisation äger rätt att delegera sin handläggnings- och bestraffningsrätt till särskild, av årsmöte utsedd instans. Sådan instans ska bestå av minst fyra ledamöter (kvinnor och män) och är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltagit och är ense om beslutet. 9 Beslut i bestraffningsärende får av såväl anmälande som bestraffad part överklagas hos högre instans enligt följande: 1.Beslut som meddelats av styrelse för medlemsorganisation, eller av sådan styrelse särskilt utsedd instans, överklagas hos korpidrottsnämnden. 2. Beslut som meddelats av korpidrottsnämnden överklagas hos riksidrottsnämnden. 10 Mot riksidrottsnämndens beslut får talan inte föras. Kap 18 Tvist 1 Om en tvist uppstår där parterna är enskild medlem eller medlemsorganisation får frågan inte väckas vid allmän domstol. En sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller i Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras av Riksidrottsstyrelsen enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. korpen.se 8

11 Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför bli nödvändiga. Dessa ska godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Vissa uppgifter krävs dock för att en lokal förening ska betraktas som juridisk person, nämligen: den lokala föreningens namn. ändamål och verksamhetsområde. medlemskap. föreningens organisation och dess beslutsmässighet. årsmöten tid, kallelse och representation samt dagordning. regler för stadgeändring och föreningens upplösning. Stadgar för den ideella korpföreningen bildad den med säte i kommun Organisationsnummer: Kap 1 Ändamål 1 Korpen utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer). Korpen organiserar såväl individer som grupper. korpen.se 9

12 STADGAR FÖR DEN IDEELLA KORPFÖRENINGEN 2 Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping. Kap 2 Verksamhetsidé, värdegrund och vision 1 Korpens verksamhetsidé är: livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap alla platsar i Korpen. 2 Korpens värdegrund är: människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en. 3 Korpens vision är: en ledande och landsomfattande folkrörelse med motion, rekreation och friskvård i gemenskap. Kap 3 Beslutande organisation 1 Korpföreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Kap 4 Tillhörighet 1 Korpföreningen är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Föreningen tillhör det lokala korpförbundet samt specialdistriktsförbundet inom det geografiska område där den är verksam. Korpföreningen är skyldig att följa ovan nämnda medlemsorganisationers stadgar, tävlingsregler och beslut samt att ställa korpföreningens handlingar till förfogande för dessa. Kap 5 Korpföreningens medlemmar 1 Korpföreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i korpföreningen. 2 Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen utser. Ansökan om medlemskap får avslås av styrelsen endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta korpföreningens ändamål eller intressen. 3 Medlem som vill lämna korpföreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur korpföreningen. 4 Medlem kan uteslutas ur korpföreningen om denne har försummat att betala av korpföreningens beslutade avgifter, motarbetat korpföreningens verksamhet eller ändamål eller på annat sätt uppenbarligen skadat korpföreningens intressen. Beslut om uteslutning ska fattas av korpföreningens styrelse. Innan slutligt beslut fattas ska medlemmen inom minst 15 dagar ges tillfälle att yttra sig. I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad som gäller för överklagande. Beslutet ska tillställas den berörde inom tre dagar och får överklagas inom tre veckor. korpen.se 10

13 STADGAR FÖR DEN IDEELLA KORPFÖRENINGEN 5 Medlem har rätt: att delta i korpföreningens idrottsliga verksamhet. att delta i beslut om korpföreningens verksamhet. att få information om korpföreningens angelägenheter Medlem har skyldighet: att följa stadgar och beslut. att erlägga medlemsavgift. att godkänna att korpföreningen registrerar, behandlar och publicerar medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och på det sätt som föreningen beslutar om i sin verksamhet. Kap 6 Medlemsavgift 1 Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Kap 7 Sammansättning av styrelse m.m. 1 Korpföreningen ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en allsidig och representativ sammansättning. 2 Korpföreningen ska verka för människors lika värde och motverka alla former av diskriminering. 3 Endast den som är medlem i korpföreningen är valbar till förtroendeuppdrag. Anställd inom korpföreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i korpföreningen. Kap 8 Firmateckning 1 Korpföreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer som styrelsen beslutar. Kap 9 Verksamhets- och räkenskapsår 1 Korpföreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Kap 10 Stadgar 1 Korpförening ska anta stadgar som är förenliga med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets normalstadgar för korpföreningar. 2 Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 3 För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Ändring eller tillägg ska godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. korpen.se 11

14 STADGAR FÖR DEN IDEELLA KORPFÖRENINGEN Kap 11 Upplösning av korpföreningen 1 För upplösning av korpföreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. 2 I beslut om upplösning av korpföreningen ska anges dels att korpföreningens tillgångar ska användas till bestämt korpenfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras. 3 Beslutet, styrelsens protokoll och årsmötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska utan dröjsmål skickas till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Kap 12 Årsmötet 1 Årsmötet, som är korpföreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad, på tid och plats som styrelsen fastställer. Medlemmarna ska kallas till årsmötet senast 30 dagar före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för korpföreningen eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen. Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet. 2 Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 3 Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud med fullmakt. 4 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 5 Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra. korpen.se 12

15 STADGAR FÖR DEN IDEELLA KORPFÖRENINGEN 6 Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas: fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen. revisorernas berättelse. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. val av ordförande, medlemmar i styrelsen, revisorer och valberedning inkomna motioner. fastställande av verksamhetsplan och budget. fastställande av medlemsavgift. I beslut om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter inte delta. Beslut får bara fattas i fråga som finns med i den utsända dagordningen. 7 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska genomföras när minst en tiondel av föreningens rörstberättigade medlemmar eller en revisor begär det. Sådan framställning ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Underlåter styrelsen att inom 15 dagar utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Kap 13 Valberedningen 1 Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper. 2 Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 3 Valberedningen ska senast trettio dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod. 4 Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 5 Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte. Kap 14 Revisorer 1 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av korpföreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 2 Revisorerna ska ha tillgång till korpföreningens handlingar och bokslut senast trettio dagar före årsmötet. korpen.se 13

16 STADGAR FÖR DEN IDEELLA KORPFÖRENINGEN 3 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 15 dagar före årsmötet. Kap 15 Styrelsen 1 Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Styrelsen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper. Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrandeoch förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen men har inte rösträtt. 2 Mellan årsmötena är styrelsen korpföreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 3 Styrelsen ska, inom ramen för Riksidrottsförbundets, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och dessa stadgar, svara för korpföreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 4 Det åligger styrelsen särskilt att: tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas i korpföreningen. verkställa av årsmötet fattade beslut samt i övrigt leda arbetet inom korpföreningen. ansvara för och förvalta korpföreningens ekonomiska medel. 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras. 6 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till annat organ, enskild medlem eller anställd. Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid protokollföras. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande rapportera till styrelsen. korpen.se 14

17 STADGAR FÖR DEN IDEELLA KORPFÖRENINGEN Kap 16 Sektioner 1 Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av korpföreningens årsmöte eller extra årsmöte, som sammankallats för prövning av sådan fråga. Årsmötet får överlåta sådant beslut till föreningsstyrelsen. 2 Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse bestående av ordföranden och det antal övriga ledamöter som korpföreningens årsmöte beslutar. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av korpföreningens årsmöte eller vid möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse ska underställas korpföreningens styrelse för godkännande. Korpföreningens styrelse får utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. Korpföreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot av sektionsstyrelse. 3 Korpföreningens styrelse fastställer de ekonomiska ramar samt övriga befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har. Kap 17 Tvist 1 Talan i tvist där parterna är enskild medlem, korpförening, lokalt korpförbund eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar eller Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. korpen.se 15

18 Stadgar för lokala korpförbundet som omfattar det geografiska området bildat den med säte i Organisationsnummer: Kap 1 Ändamål 1 Korpen utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer). Korpen organiserar såväl individer som grupper. 2 Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping Kap 2 Verksamhetsidé, värdegrund och vision 1 Korpens verksamhetsidé är: livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap alla platsar i Korpen. 2 Korpens värdegrund är: människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en. 3 Korpens vision är: en ledande och landsomfattande folkrörelse med motion, rekreation och friskvård i gemenskap. Kap 3 Beslutande organisation 1 Lokala korpförbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och som har sin hemvist inom det geografiska område (kommuner) som Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets styrelse fastställt. korpen.se 16

19 STADGAR FÖR LOKALA KORPFÖRBUNDET 2 Lokala korpförbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Kap 4 Uppgift 1 Lokala korpförbundet ska inom sitt geografiska område samla föreningar anslutna till Korpen och utse ombud till Representantskap. 2 Lokala korpförbund ska skydda varumärket Korpen. 3 Verkställa eventuella uppdrag det lokala korpförbundet fått av de föreningar som tillhör lokala korpförbundet samt eventuella uppdrag lokala korpförbundet fått från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Kap 5 Sammansättning av styrelse m.m. 1 Lokala korpförbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en allsidig och representativ sammansättning. 2 Lokala korpförbundet ska verka för människors lika värde och motverka alla former av diskriminering. 3 Endast den som är medlem i förening ansluten till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är valbar till förtroendeuppdrag. Anställd inom lokala korpförbundet får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller revisor i lokala korpförbundet. Kap 6 Firmateckning 1 Lokala korpförbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen beslutar. Kap 7 Verksamhets- och räkenskapsår 1 Lokala korpförbundets verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till och med den 31 december. Kap 8 Stadgar 1 Lokala korpförbundet ska anta stadgar som är förenliga med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets normalstadgar för lokala korpförbund. 2 Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 3 För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Ändring eller tillägg ska godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. korpen.se 17

20 STADGAR FÖR LOKALA KORPFÖRBUNDET Kap 9 Upplösning av lokala korpförbundet 1 För upplösning av lokala korpförbundet krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. 2 I beslut om upplösning av lokala korpförbundet ska anges dels att lokala korpförbundets tillgångar ska användas till bestämt korpenfrämjande ändamål, dels var det upplösta lokala korpförbundets handlingar med mera, ska arkiveras. 3 Beslutet, styrelsens protokoll och årsmötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska utan dröjsmål skickas till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Kap 10 Årsmötet 1 Årsmötet, som är lokala korpförbundets högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april månad, på tid och plats som styrelsen fastställer. Medlemmarna ska kallas till årsmöte senast 30 dagar före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för lokala korpförbundet ska detta anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag, uppgift om ombudsfördelning, inkomna motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga till föreningarna senast sju dagar före årsmötet. 2 Såväl förening som tillhör det lokala korpförbundet som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från förening ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Förslag från enskild medlem insändes genom föreningen med deras utlåtande. 3 Årsmötet består av ombud för lokala korpförbundets föreningar. Varje förening som tillhör lokala korpförbundet har minst ett ombud. Antal ombud därutöver beslutas av årsmötet. Ombud ska vara medlem i den förening han/hon representerar. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av styrelsen eller anställd av det lokala korpförbundet. 4 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud som är närvarande på mötet. 5 Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra. korpen.se 18

21 STADGAR FÖR LOKALA KORPFÖRBUNDET 6 Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas: fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. revisorernas berättelse. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. val av ordförande, styrelseledamöter och ersättare, revisorer och ersättare samt valberedning. inkomna motioner. fastställande av verksamhetsplan och budget. fastställande av eventuell administrativ avgift. I beslut om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter inte delta. Beslut får bara fattas i fråga som finns med i den utsända dagordningen. 7 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska genomföras när minst hälften av föreningarna eller en revisor begär det. Sådan framställning ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Underlåter styrelsen att inom 15 dagar utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Kap 11 Valberedningen 1 Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper. 2 Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 3 Valberedningen ska senast 30 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod. 4 Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningen meddela föreningarna sitt förslag. 5 Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte. Kap 12 Revisorer 1 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av lokala korpförbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 2 Revisorerna ska ha tillgång till lokala korpförbundets handlingar och bokslut senast 30 dagar före årsmötet. 3 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 15 dagar före årsmötet. korpen.se 19

22 STADGAR FÖR LOKALA KORPFÖRBUNDET Kap 13 Styrelsen 1 Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Styrelsen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper. Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrandeoch förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen men har inte rösträtt. 2 Mellan årsmötena är styrelsen det lokala korpförbundets beslutande organ och ansvarar för lokala korpförbundets angelägenheter. 3 Det åligger styrelsen särskilt att: samla föreningarna för att utse ombud till Korpens representantskap. hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna. tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas i lokala korpförbundet. verkställa eventuella uppdrag det lokala korpförbundet fått av de föreningar som tillhör lokala korpförbundet samt eventuella uppdrag lokala korpförbundet fått från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. ansvara för och förvalta lokala korpförbundets ekonomiska medel. 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras. 5 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till förtroendevald eller anställd. Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid protokollföras. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande rapportera till styrelsen. Kap 14 Tvist 1 Talan i tvist där parterna är förening, lokalt korpförbund eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar eller Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. korpen.se 20

23 Stadgar för Korpens specialdistriktsförbund som omfattar det geografiska området bildat den med säte i Organisationsnummer: Kap 1 Ändamål 1 Korpen utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer). Korpen organiserar såväl individer som grupper. 2 Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping Kap 2 Verksamhetsidé, värdegrund och vision 1 Korpens verksamhetsidé är: livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap alla platsar i Korpen. 2 Korpens värdegrund är: människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en. 3 Korpens vision är: en ledande och landsomfattande folkrörelse med motion, rekreation och friskvård i gemenskap. Kap 3 Beslutande organisation 1 Specialdistriktsförbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och som har sin hemvist inom det geografiska område (län/region) som Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsstyrelse fastställt. korpen.se 1

24 STADGAR FÖR KORPENS SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND 2 Specialdistriktsförbundet beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Kap 4 Uppgift 1 Specialdistriktsförbundet ska på föreningarnas uppdrag företräda dessa gentemot läns/regionsorgan och distriktsidrottsförbund. 2 Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. 3 Verkställa eventuella uppdrag som specialdistriktsförbundet fått av föreningarna som tillhör specialdistriktsförbundet samt eventuella uppdrag specialdistriktsförbundet fått från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Kap 5 Sammansättning av styrelse m.m. 1 Specialdistriktsförbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en allsidig och representativ sammansättning. 2 Specialdistriktsförbundet ska verka för människors lika värde och motverka alla former av diskriminering. 3 Endast den som är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är valbar till förtroendeuppdrag. Anställd inom specialdistriktsförbundet får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i specialdistriktsförbundet. Kap 6 Firmateckning 1 Specialdistriktsförbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen beslutar. Kap 7 Verksamhets- och räkenskapsår 1 Specialdistriktsförbundets verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Kap 8 Stadgar 1 Specialdistriktsförbundet ska anta stadgar som är förenliga med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets normalstadgar för specialdistriktsförbund. 2 Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 3 För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Ändring eller tillägg ska godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. korpen.se 2

25 STADGAR FÖR KORPENS SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND Kap 9 Upplösning av specialdistriktsförbundet 1 För upplösning av specialdistriktsförbundet krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. 2 I beslut om upplösning av specialdistriktsförbundet ska anges dels att specialdistriktsförbundets tillgångar ska användas till bestämt korpenfrämjande ändamål, dels var det upplösta specialdistriktsförbundets handlingar m.m. ska arkiveras. 3 Beslutet, styrelsens protokoll och årsmötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska utan dröjsmål skickas till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Kap 10 Årsmötet 1 Årsmötet, som är specialdistriktsförbundets högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april månad, på tid och plats som styrelsen fastställer. Medlemmarna ska kallas till årsmöte senast 30 dagar före mötet. Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag, uppgift om ombudsfördelning, inkomna motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga till föreningarna senast sju dagar före årsmötet. 2 Såväl förening som tillhör specialdistriktsförbundet som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från förening ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Förslag från enskild medlem insändes genom föreningen med deras utlåtande. 3 Årsmötet består av ombud för specialdistriktsförbundets föreningar. Varje förening som tillhör specialdistriktsförbundet har minst ett ombud. Antal ombud därutöver beslutas av årsmötet. Ombud ska vara medlem i den förening han/hon representerar. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av styrelsen eller anställd av specialdistriktsförbundet. 4 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud som är närvarande på mötet. 5 Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra. korpen.se 3

26 STADGAR FÖR KORPENS SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND 6 Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas: fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. revisorernas berättelse. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. val av ordförande, styrelseledamöter och ersättare, revisorer och ersättare samt valberedning. inkomna motioner. fastställande av verksamhetsplan och budget. fastställande av eventuell administrativ avgift. I beslut om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter inte delta. Beslut får bara fattas i fråga som finns med i den utsända dagordningen. 7 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska genomföras när minst hälften av föreningarna eller en revisor begär det. Sådan framställning ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Underlåter styrelsen att inom 15 dagar utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Kap 11 Valberedningen 1 Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper. 2 Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 3 Valberedningen ska senast 30 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod. 4 Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningen meddela föreningarna sitt förslag. 5 Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte. Kap 12 Revisorer 1 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av specialdistriktsförbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 2 Revisorerna ska ha tillgång till specialdistriktsförbundets handlingar och bokslut senast 30 dagar före årsmötet. 3 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 15 dagar före årsmötet. korpen.se 4

27 STADGAR FÖR KORPENS SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND Kap 13 Styrelsen 1 Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Styrelsen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper. Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrandeoch förslagsrätt, får utses till befattning inom styrelsen men har inte rösträtt. 2 Mellan årsmötena är styrelsen specialdistriktsförbundets beslutande organ och ansvarar för specialdistriktsförbundets angelägenheter. 3 Det åligger styrelsen särskilt att: verka för Korpens utveckling i distriktet. hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna. tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas i specialdistriktsförbundet. verkställa eventuella uppdrag specialdistriktsförbundet fått av de föreningar som tillhör specialdistriktsförbundet samt eventuella uppdrag specialdistriktsförbundet fått från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. ansvara för och förvalta specialdistriktsförbundets ekonomiska medel. 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras. 5 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till förtroendevald eller anställd. Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid protokollföras. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande rapportera till styrelsen. Kap 14 Tvist 1 Talan i tvist där parterna är förening, specialdistriktsförbund eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar eller Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. korpen.se 5

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR Idrottsklubben Hakarpspojkarna Reviderade vid möte 2010-02-28 STADGAR för den ideella föreningen IK Hakarpspojkarna med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 1 februari 1929 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

SST Net Landskrona IBK

SST Net Landskrona IBK Stadgar för SST Net Landskrona IBK (SST Net Falcons) Föreningsnummer 12968-58 Organisationsnummer 844000-4789 Hemort: Landskrona Kommun, Sverige Bildad den 4 maj 1999 (1 maj 2002) Stadgarna är senast reviderade

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Senaste uppdatering 2003-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet mm...3 4 Beslutande organ...3

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Stadgar för Svenska Skridskoförbundet

Stadgar för Svenska Skridskoförbundet Uppdaterade 2011-04-30 Stadgar för Svenska Skridskoförbundet med Normalstadgar för distriktsidrottsförbund (SDF) Version 0.1 av reviderade stadgar 2005-09-18 /Skridsko-stad v0.2 //2011-04-30/ 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap STADGAR för Karlskrona Segelsällskap Karlskrona Segelsällskap är en ideell, allmännyttig förening med säte i Karlskrona. Sällskapet bildades 1889 och har Karlskrona kommun som huvudsakligt verksamhetsområde.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Baserade på RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013). Text som skiljer sig från stadgemallen markeras med grå

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Antagna vid årsmötet 2011-02-02 Ursprungliga stadgarna antagna vid bildandet 1964. Föreningen namnändrad 1976-12-16. Stadgarna senast ändrade av årsmöte 1984-11-08.

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen. STADGAR för den ideella föreningen Capoeira Sem Fronteiras med hemort i Göteborgs kommun, bildad den 20 maj 2001. Stadgarna senast ändrade och fastställda av extra årsmöte den 24 mars 2014 då samtliga

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För den ideella alliansen Nordvästra Skånes Brottnings Allians (NVS) Där BK Argos, Bjuvs BK, Björnekulla BK, Båstads BK, IK Dana, EAI Brottning, Ekeby BK HBK/Bergania,

Läs mer

STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 För den ideella föreningen Staffanstorps Judoklubb med hemort i Staffanstorps kommun. Bildad den 1977-04-12 Stadgarna senast

Läs mer

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) STADGAR för Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) 1 ÄNDAMÅL Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot International Poplar Commission

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 6 1 Ändamål 6 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen La Lepre Stanca med huvudhemort i Jönköping med filialer i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Stadgar KFUM Freden Fastställda vid extra årsmöte S T A D G A R

Stadgar KFUM Freden Fastställda vid extra årsmöte S T A D G A R S T A D G A R för den ideella föreningen KFUM Freden med organisationsnummer 878001-9025 bildad 1993 med säte i Hallstahammars kommun. KFUM Freden är anslutna till såväl KFUM- KFUKs idrottsförbund, seglingsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) Kapitel 1 Allmänt STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) 1 Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) mål och inriktning Förbundet skall: främja, leda och administrera modellflyget inom Sverige och representera

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Luleå Boden

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

för den ideella föreningen Örgryte Idrottssällskap Stiftat den 4 december 1887 med hemort i Göteborg

för den ideella föreningen Örgryte Idrottssällskap Stiftat den 4 december 1887 med hemort i Göteborg Stadgar för den ideella föreningen Örgryte Idrottssällskap Stiftat den 4 december 1887 med hemort i Göteborg Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 17 maj 2006. Föreningens klubbtecken utgörs av en

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Stadgar för den ideella föreningen KFUM Örebro orientering med hemort i Örebro kommun. Bildad 1927. Dessa stadgar antogs vid årsmötet 4 februari 2005 Rev. 120227 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott

Läs mer

STADGAR. Linköpings Binh Dinh

STADGAR. Linköpings Binh Dinh STADGAR för den ideella idrottsföreningen Linköpings Binh Dinh Dessa stadgar är baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01. Skillnader mot normalstadgarna beskrivs i bilaga 2.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR SK GS. Baserade på Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

STADGAR FÖR SK GS. Baserade på Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 SkridskoKlubben GavleSkäret i Gävle kommun är en ideell förening Bildad den 2006-05-18 Vid bildandet antogs normalstadgarna för idrottsföreningar Dessa stadgar ändrades vid årsmötet den 11 juni 2006 Ändringar

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

STADGAR. Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb. för. (Initialer EBBA)

STADGAR. Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb. för. (Initialer EBBA) STADGAR för Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb (Initialer EBBA) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 4 2 Sammansättning 4 3 Tillhörighet m m 4 4 Beslutande organ 5 5 Firmateckning

Läs mer

2KAP DÖVDISTRIKTSTÖNNUNDETSÅNSST,'iNNWTI

2KAP DÖVDISTRIKTSTÖNNUNDETSÅNSST,'iNNWTI INNE HÅr, r, srönrn cknin G r KAP ar.r,ryränna gnsråntmelser 1 Uppgifter 2 Sammansättning 3 Verksamhetsområde 4 Stadgar 5 Beslutande organ 6 Verksamhets-och riikneskapsår samt arbetsår 7 Sammansättning

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer