1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd"

Transkript

1 Stadgar

2 Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015

3 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala samt utbildnings- och yrkesmässiga intressen. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap Till Akademikerförbundet SSR kan som medlem anslutas: Den som genomgått akademisk utbildning motsvarande 180 högskolepoäng*, med inriktning mot samhällsvetenskap och/eller beteendevetenskap, i Sverige eller utomlands, eller studerar på motsvarande utbildning. Förbundsstyrelsen kan härutöver om det finns synnerliga skäl och efter hörande av berörd lokalförening bevilja medlemskap. Medlem kan tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, om medlemmen uppfyller kraven i kassans stadgar. * 180 högskolepoäng motsvarar tidigare 120 poäng. 4 Medlemskapets innebörd Akademikerförbundet SSRs verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Medlem ska verka för förbundets sammanhållning och bidra till god yrkesetik och solidaritet inom yrkeskåren. Medlemskapet garanterar rätt till förhandlingshjälp och annan facklig service och förutsätter lojalitet med förbundet. Förbundsstyrelsen kan bevilja rättshjälp. Om särskilda skäl föreligger kan medlem förvägras individuell förhandlingshjälp under medlemskapets fyra första månader. Valbar till Akademikerförbundet SSRs förtroendemannaorganisation är den som är medlem av förbundet och inte har förtroendeuppdrag eller anställning i annan facklig organisation. Medlem ska betala den av kongressen fastställda medlemsavgiften och enligt de föreskrifter som förbundsstyrelsen meddelar. Reducering av medlemsavgift och/eller eftergift av skuld kan beviljas av förbundsstyrelsen. Medlem ska på anmodan lämna in aktuella uppgifter om arbetsgivare, arbetsplats, befattning samt löne- och anställningsvillkor. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Vid medlemskap i AEA tillkommer den avgift kassan fastställer. Medlem kan avsluta medlemskapet genom skriftlig anmälan om utträde. Utträde ur förbundet och i förekommande fall ur AEA, sker vid den tidpunkt medlem begär, dock tidigast vid det månadsskifte som infaller tre månader efter det att anmälan inkommit till förbundets kansli. Förbundsstyrelsen kan medge att medlemskap upphör vid tidigare tidpunkt. 5 Uteslutning av medlem Medlem som aktivt motarbetar förbundets ändamål eller skadar förbundets anseende kan efter beslut av förbundsstyrelsen uteslutas. Innan beslut fattas ska medlem beredas tillfälle till förklaring. Den som ger uttryck för att han eller hon inte delar de i 4 angivna värderingarna kan uteslutas ur förbundet. Den som uteslutits ur förbundet kan vinna återinträde efter beslut av förbundsstyrelsen. Medlem, som trots påminnelse underlåtit att betala medlemsavgift för sammanlagt tre månader, kan uteslutas. Dessförinnan ska medlem anmodas att betala och samtidigt informeras om att fråga om uteslutning aktualiserats inom förbundet. Den som uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning kan beviljas nytt medlemskap då skulden reglerats. 3

4 6 Kongress Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Ordinarie kongress ska hållas under andra kvartalet vart tredje år. Ledamot jämte personlig suppleant till kongressen väljs av årsmötet i regionförening samt i studentrådet. Varje regionförening utgör valkrets och utser en ledamot. Därutöver tillkommer 60 ledamöter som fördelas mellan regionföreningarna efter medlemsantal vid utgången av kalenderåret närmast före kongressen. De tillkommande 60 mandaten fördelas mellan regionföreningarna enligt följande. Varje regionförenings medlemsantal delas med faktorn 1,4 för fördelning av det första tilläggsmandatet. Förening som erhållit ett mandat delar sitt medlemstal med 3 inför fördelning av ett andra tilläggsmandat. Delningstalet är fortlöpande antalet tilldelade tilläggsmandat ökat med siffran 1 (jämkade uddatalsmetoden). Studentrådet utser 13 stycken kongressombud. Studentrådet deltar i ovanstående beräkningsmetod upp till det fasta mandatet. Förbundsstyrelsen ska fastställa fördelningen av ledamöter och meddela det till samtliga valkretsar och valberedningen. Regionförening som endast erhållit ett mandat har rätt att medsända en observatör. Kallelse jämte ärendeförteckning till ordinarie kongress ska sändas till ledamöterna senast åtta veckor före kongressen. Skyldighet att närvara vid kongress har ledamöter, förbundsstyrelsen, revisorer, valberedning samt förbundsdirektören. Medlem, som inte är ledamot, får närvara vid kongressens plenarförhandlingar men har inte yttrande, förslags- eller beslutsrätt. Kongressens plenarförhandlingar är offentliga, om inte kongressen för visst ärende beslutat annat. 7 Ärenden vid ordinarie kongress Följande ärenden upptas till beslut: Röstlängd Fråga om kallelse skett i vederbörlig ordning Mötesregler Föredragningslista Val av mötesfunktionärer Styrelsens verksamhetsberättelse, utvärdering av inriktningsmålen och fastställelse av inriktningsmål Framläggande av styrelsens årsredovisningar Revisorernas berättelse Fastställelse av årsredovisningarna Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid redovisningarna avser Medlemsavgift Propositioner Motioner Arvoden till förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning Val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande Val av nio övriga ledamöter till förbundsstyrelsen Val av revisorer och personliga suppleanter Val av ledamöter och personliga suppleanter i valberedningen, varav en ledamot är sammankallande Val av ombud och suppleanter till Sacos kongress Samtliga i föregående stycket angivna val gäller med en mandatperiod om tre år. Avgår någon av kongressen förtroendevald, dock ej förbundsordförande, äger ordförandekonferensen rätt att välja ny förtroendevald för tiden till mandatperiodens slut. Sådant fyllnadsval förrättas först när två ordinarie yrkesverksamma ledamöter avgått och det återstår mer än ett år till ordinarie kongress när fyllnadsvalet ska ske. Om någon av förste eller andre vice ordförande avgår under mandatperioden förrättas fyllnadsval om det återstår mer än ett år till ordinarie kongress. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid val gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller flera nominerade, sker ny omröstning mellan dem som erhållit lika röstetal. Studentrådets ledamöter har vid personval till förbundsstyrelsen endast rösträtt vid val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Vid kongress ska protokoll föras. Protokollet 4

5 ska finnas tillgängligt för förbundets medlemmar. 8 Motioner Medlem, förening och råd kan avge skriftlig motion till kongressen. Motioner ska inkomma till förbundskansliet senast den 31 januari, år som ordinarie kongress hålls. Om det skiljer mindre än tre månader mellan den 31 januari och kongresstidpunkten gäller dock att motioner ska vara inkomna minst tre månader innan kongressen. Förbundsstyrelsen ska yttra sig över varje motion och yttrandet ska utsändas snarast möjligt, dock senast sex veckor innan kongressen. 9 Extra kongress Förbundsstyrelsen kan kalla till extra kongress om särskilda skäl föreligger. Extra kongress inkallas om minst två av revisorerna eller valkretsar som omfattar minst hälften av förbundets medlemmar kräver det skriftligen. Sådan kongress ska hållas inom 60 dagar efter framställan. Extra kongress inkallas dessutom om förbunds ordförande avgår tidigare än kalenderåret före nästa kongress. Fördelning av ledamöter sker på samma sätt som till ordinarie kongress. Mandatfördelningen sker utifrån medlemsantalet vid senaste årsskiftet. Kallelse till extra kongress ska sändas till ledamöterna senast 15 dagar före kongressen. Endast de ärenden som föranlett extra kongress ska upptas i kallelsen och behandlas av kongressen. I fråga om val, beslut och protokoll gäller vad som stadgas för ordinarie kongress. 10 Valberedning För beredning av val vid kongress ska det finnas en särskild valberedning, bestående av fem ledamöter, varav en sammankallande samt därutöver fem personliga suppleanter. Valberedningen bereder inte val av valberedning. Valberedningen väljs av ordinarie kongress. Medlem, förening och råd har rätt att nominera till valberedningen. Nomineringar till förbundsstyrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari, år som ordinarie kongress hålls. Om det skiljer mindre än 3 månader mellan den 31 januari och kongresstid punkten gäller dock att nomineringarna ska vara inkomna senast 3 månader innan kongressen. Valberedningens förslag jämte uppgift på samtliga nominerade ska bifogas kallelsen till kongressen. 11 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet och är mellan kongressens sammanträden förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande, nio av kongressen valda ledamöter och tre studenter, valda av student rådet. Om förbundsordförande avgår senare än kalenderåret före nästa ordinarie kongress inträder i första hand 1:e vice förbunds ordförande och därefter 2:e vice förbundsordförande. Förbundsordförande kan vara deltids- eller heltidsarvoderad. Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst åtta ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Vid förbundsstyrelsens sammanträden förs protokoll. Förbundsdirektören har vid förbundsstyrelsens sammanträden yttrandeoch förslagsrätt och rätt att anteckna sin mening till protokollet. 12 Förbundsstyrelsens uppgifter Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. Förbundsstyrelsen ska besluta om åtgärder som främjar förbundets ändamål verkställa kongressens beslut årligen följa upp och utvärdera de av kongressen fastställda inriktningsmålen årligen och med utgångspunkt från kongressens beslut om inriktningsmål fastställa effektmål och budget årligen följa upp och utvärdera effektmålen avge verksamhetsberättelse samt årsredovisning till kongressen ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning utse firmatecknare besluta i ärenden, som inte ankommer på kongressen 5

6 utse och entlediga förbundsdirektör fungera som förbundets förhandlingsdelegation fastställa normalstadga för förening och råd. Förbundsstyrelsen äger rätt att köpa och sälja fast och lös egendom samt inteckna fastigheter. Förbundsstyrelsen kan besluta om extra med lemsavgifter eller andra åtgärder för att bestrida kostnader i samband med arbetskonflikt. Förbundsstyrelsen kan bemyndiga avdelning av styrelsen eller tjänsteman på förbundskansliet att fatta beslut som ankommer på styrelsen, utom i ärenden som rör medlems uteslutning p.g.a. skada mot förbundet ( 5, 1:a st.), rör fråga om att inkalla extra kongress ( 9, 1:a st.) eller rör fråga om extra medlemsavgift ( 12, 2:a st.). Förbundsstyrelsen kan inte heller ge sådant bemyndigande i andra frågor som är av principiell betydelse. 13 Särskilda råd Om förbundets ändamål inte kan uppnås i medlemsföreningar och råd kan förbundsstyrelsen inrätta särskilda råd. Med särskilda råd avses inte yrkesråd, vars verksamhet regleras genom 23 i stadgan. Särskilda råd svarar direkt inför förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutar vilka särskilda råd som ska inrättas. Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsinriktning. Förbundsstyrelsen utser ordförande och ledamöter till särskilda råd. Förbundsstyrelsen avgör hur många ledamöter respektive särskilda råd ska ha. Ordförande och ledamöter utses för en mandat period om minst ett år dock längst tre år. 14 Ordförandekonferens Ordförandekonferensen är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Ordförandekonferensen ska kallas in minst en gång per år, undantaget ordinarie kongressår, eller då förbundsstyrelsen bedömer det angeläget att höra konferensen i för förbundet principiellt viktiga och strategiska frågor. Vid utebliven ordförandekonferens under ordinarie kongressår ska nästkommande ordförandekonferens inkallas under första kvartalet följande år. Ordförandekonferensen består av ordförande eller vice ordförande från respektive regionförening samt studentrådet. Avgår någon av kongressen förtroendevald, dock ej förbundsordförande, äger ordförandekonferensen rätt att välja ny förtroendevald för tiden till mandatperiodens slut. Dock med de begränsningsregler som följer av 7. Fyllnadsval förrättas med viktade röster. Varje ledamot har det antal röster som motsvarar valkretsens medlemsantal vid senaste årsskiftet. Studentrådet har inte rösträtt vid fyllnadsval av ledamöter till förbundsstyrelsen. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid fyllnadsval gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller flera nominerade, sker ny omröstning mellan dem som erhållit lika röstetal. Förbundsstyrelsen och förbundsdirektören ska närvara vid sammanträdet och har yttrande och förslagsrätt. Rätt att närvara har sammankallande/representant för revisorer och valberedning. 15 Förhandlingsråd För vardera av sektorerna kommun/landsting, stat/försäkringskassa och privat sektor ska finnas förhandlingsråd. Dessa är rådgivande till förbundsstyrelsen. Förhandlingsråd för kommun/landsting utgörs av en kommun-/landstingsanställd representant från varje regionförening och väljs på föreningens årsmöte. Förhandlingsråden för sektorerna stat/försäkringskassa och privat sektor utses av förbundsstyrelsen. Representant från förbundsstyrelsen och förbundskansli ska närvara vid sammanträdet och har yttrande- och förslagsrätt. Vid förhandlingsråd ska protokoll föras. 16 Regionförening Regionförening bildas av samtliga yrkesverksamma medlemmar vars verksamhet är förlagd till ett gemensamt geografiskt avgränsat område. Föreningen omfattar även arbetslösa och andra icke yrkesverksamma medlemmar dock ej studentmedlemmar som är bosatta i regionen. Regionföreningen ska verka för förbundets ändamål och inom sitt område tillvarata medlemmarnas fackpolitiska intressen. Regionföreningen utgör valkrets för föreningens medlemmar och ska ha en samordnande funktion inom regionen. 6

7 Regionföreningen ska verka för förbundets ändamål och arbeta med följande: Opinionsbildning i för medlemmarna viktiga frågor Aktivt ta del av förbundsstyrelsens och ordförandekonferensens överväganden och beslut Verka för en hög kommunikation med medlemmarna Förvalta föreningsbidraget För regionförening ska finnas stadga som antagits på föreningens årsmöte. Stadgan får ej strida mot förbundets stadga. Förbundsstyrelsen fastställer normalstadga. Avvikelser från normalstadgan ska godkännas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fastställer gränsdragning mellan valkretsarna efter hörande av berörda lokalföreningar. 17 Akademikerförbundet SSR lokalt Akademikerförbundet SSR:s lokalförening bildas av medlemmar hos en eller flera arbetsgivare. Förening bör bildas hos varje arbetsgivare, där minst fem medlemmar har sin anställning. Förening och ombud ska anmälas till förbundsstyrelsen. Akademikerförbundet SSR lokalt ska verka för förbundets ändamål och vidta sådana åtgärder som överensstämmer med de av kongressen fastlagda inriktningsmålen och de av förbundsstyrelsen fastlagda effektmålen. Föreningen har till uppgift att på varje arbetsplats utse arbetsplatsombud eller bilda arbetsplatsförening/fackklubb ansvara för medlemsrekrytering till föreningen utse och till arbetsgivaren anmäla fackliga förtroendemän utse lönedelegation, som representerar samtliga yrkesområden inom föreningen utse representanter i Sacos lokala samverkansorgan förvalta föreningsbidraget hålla samtliga medlemmar fortlöpande informerade om föreningens verksamhet aktivt ta del av kongressens, förbundsstyrelsens, ordförandekonferensens och regionföreningens överväganden och beslut. För föreningen ska finnas stadga som antagits på föreningens årsmöte. Förbundsstyrelsen fastställer normalstadga, som ska innehålla: att föreningen håller årsmöte en gång per år. att årsmötet förrättar de val som framgår av normalstadga. att årsmötet ska behandla styrelsens verksamhetsberättelse och sända den till förbundsstyrelsen. 18 Studentråd Studentrådet är studentmedlemmarnas organ för förbundets arbete med studentfackliga frågor. Studentrådet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen och följa frågor av gemensamt värde främja samarbetet mellan de studerande och de yrkesverksamma medlemmarna inom förbundet. Studentrådet utser tre ledamöter till förbundsstyrelsen samt 13 ledamöter jämte personliga suppleanter till kongressen. För studentrådet och studentföreningar ska finnas stadgar, som fastställs av förbundsstyrelsen. I stadgan ska regleras fråga om val, organisation och antalet ledamöter. 19 Revision, verksamhet och räkenskapsår Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska fortlöpande granskas av tre revisorer, varav en auktoriserad. För revisorerna ska finnas tre personliga suppleanter, varav en auktoriserad. Revisorerna ska löpande under verksamhetsåret följa förbundsstyrelsens arbete utifrån de av kongressen fastställda inriktningsmålen. Revisorerna ska även årligen avge en revisionsberättelse om förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående året. Berättelsen skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 20 Konfliktfond och konfliktunderstöd Förbundet ska ha en konfliktfond. Förbundsstyrelsen beslutar vilka medel som ska tillföras konfliktfonden. Medlem som av Akademikerförbundet 7

8 SSR eller av förhandlingsorganisation där förbundet ingår, eller av arbetsgivaren, eller arbetsgivarorganisation uttagits i konflikt, äger rätt efter förbundsstyrelsens beslut till konfliktunderstöd ur fonden. Rätten till konfliktunderstöd tillfaller den som erlagt före konfliktutbrottet förfallna medlemsavgifter och annan av förbundsstyrelsen beslutad avgift. Principer för konfliktunderstöd fastställs av förbundsstyrelsen. 21 Kansli och förbundstidning Förbundet ska ha eget förbundskansli samt utge förbundstidning. 22 Förbundets förhandlingsverksamhet Förbundets förhandlingsverksamhet ska utövas i enlighet med de beslut och överväganden som förbundsstyrelsen meddelar. Utöver förbundsdirektören, förhandlingschefen och ombudsmännen äger den som erhållit fullmakt rätt att träffa kollektivavtal eller annan för förbundet bindande förhandlingsöverenskommelse. 23 Förbundets professionsverksamhet Förbundets professionsverksamhet ska syfta till att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen. Verksamheten ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt utövas i enlighet med de beslut och överväganden som förbundsstyrelsen meddelar. 24 Stadgeändring Ändring av denna stadga kan endast ske genom beslut av kongressen. Fråga om stadgeändring ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till kongressen. För stadgeändring krävs minst två tredjedelar av kongressens röster. 25 Förbundets upplösning Fråga om förbundets upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till kongressen. Med kallelse ska också ha bifogat förslag till förfarande med förbundets tillgångar. För beslut om upplösning krävs minst tre fjärdedelar av kongressens röster. 26 Tvister Inbördes tvister mellan förbundet och medlemmen om denna stadga, dess tolkning eller tillämpning, eller annan tvist som har sin upprinnelse i medlemskapet får inte hänskjutas till domstol utan ska hänskjutas till avgörande av skiljemän i den ordning lagen om skiljemän föreskriver. 8

9 Normalstadgar för regionförening Antagna av förbundsstyrelsen den oktober Regionföreningen omfattar Akademikerförbundet SSRs samtliga yrkesverksamma medlemmar i samt medlemmar som är pensionerade, arbetslösa eller av andra skäl saknar anställning dock ej studenter som är bosatta i regionen. Regionföreningen är tillika valkrets för dessa medlemmar och ska ha en samordnande funktion. 2 Regionföreningens uppgifter framgår av förbundsstadgan 16. All verksamhet bedrivs enligt de värderingar som framgår av förbundsstadgan 4. Regionföreningen ska verka för förbundets ändamål och arbeta med följande: opinionsbildning i för medlemmarna viktiga frågor aktivt ta del av förbundsstyrelsens och ordförandekonferensens överväganden och beslut verka för en hög kommunikation med medlemmarna förvalta föreningsbidraget 3 Regionföreningen sammanträder till ordinarie årsmöte en gång per år under fjärde kvartalet. Härutöver sammanträder föreningen då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det. Kallelse med ärendeförteckning ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast veckor före årsmötet. 4 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: mötets behöriga utlysande val mötesfunktionärer val av ordförande och minst ledamöter till regionföreningens styrelse styrelsens verksamhetsberättelse val av en kommun-/landstingsanställd ledamot samt suppleant till förbundets förhandlingsråd för kommun-/landsting val av ledamöter med personliga suppleanter till kongressen nomineringar till ordinarie val eller till fyllnadsval i förbundsstyrelsen, då sådana val är aktuella val av valberedning fastställande av föreningens uppgifter och verksamhetsplan Vid händelse av förhinder för såväl ordinarie ledamot som suppleant till kongress äger regionföreningen rätt att förrätta fyllnadsval. Finns högskoleutbildning i regionen har en studentmedlem rätt att vara adjungerad till styrelsen. Vid årsmöte ska protokoll föras. Innehållet ska meddelas samtliga medlemmar i föreningen. Årsmötesprotokoll ska sändas till förbundskansliet. Verksamhetsberättelsen ska sändas till förbundsstyrelsen. 5 Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Val kan även förrättas genom poströstning. 6 Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 7 Beslut om antagande och ändring av denna stadga ska beslutas av regionföreningens ordinarie årsmöte och ha angivits i kallelsen. Avvikelse från denna stadga ska godkännas av förbundsstyrelsen. 8 Regionförenings upplösning beslutas av årsmötet och ska ha angivits i kallelsen. Föreningens handkassa ska då översändas till förbundet. Stadgan antagen av regionföreningens årsmöte den 9

10 Normalstadgar för Akademikerförbundet SSR:s lokalförening Antagna av förbundsstyrelsen den oktober Föreningen är en sammanslutning av Akademikerförbundet SSRs medlemmar anställda hos 2 Föreningens uppgifter framgår av förbundsstadgan 17. All verksamhet bedrivs enligt de värderingar som framgår av förbundsstadgan 4. Föreningen har till uppgift att arbeta med följande: att främja förbundets ändamål att på varje arbetsplats utse arbetsplatsombud eller bilda arbetsplats förening/fackklubb att ansvara för medlemsrekrytering till föreningen att utse och till arbetsgivaren anmäla fackliga förtroendemän att utse lönedelegation, som representerar samtliga yrkesområden inom föreningen att utse representanter i Sacos lokala samverkansorgan att förvalta föreningsbidraget att hålla samtliga medlemmar fortlöpande informerade om föreningens verksamhet att aktivt ta del av kongressens, förbundsstyrelsens, ordförandekonferensens och regionföreningens överväganden och beslut 3 Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte en gång per år under kvartalet. Kallelse med ärendeförteckning ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast veckor före årsmötet. Härutöver sammanträder föreningen då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det. 4 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: mötets behöriga utlysande val av mötesfunktionärer styrelsens verksamhetsberättelse val av ordförande och styrelseledamöter val av kassör val av valberedning verksamhetsplan för kommande verksamhetsår Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid årsmötet ska protokoll föras. Innehållet ska meddelas samtliga medlemmar i föreningen. Årsmötesprotokollet sänds till förbundskansliet. Verksamhetsberättelsen ska sändas till förbundsstyrelsen. 5 Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 6 Beslut om antagande och ändring av denna stadga ska beslutas av föreningens ordinarie årsmöte och ha angivits i kallelsen. Avvikelser från denna stadga ska godkännas av förbundsstyrelsen. 7 Upplösning av Akademikerförbundet SSR:s lokalförening beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Ärendet ska ha angivits i kallelsen. Föreningens handkassa ska då återsändas till förbundet. Stadgan antagen av SSR-föreningens årsmöte den 10

11 Normalstadgar för arbetsplatsförening/fackklubb Antagna av förbundsstyrelsen den oktober Akademikerförbundet SSRs arbetsplatsförening är en sammanslutning av samtliga medlemmar inom 2 Arbetplatsföreningen ingår som en delförening i (Akademikerförbundet SSR:s lokalförening). 3 Arbetplatsföreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan Akademikerförbundet SSRs medlemmar inom förvaltning, kommundel eller motsvarande. All verksamhet bedrivs enligt de värderingar som framgår av förbundsstadgan 4. 4 Arbetsplatsföreningen har att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen och därvid särskilt uppmärksamma medinflytande, arbetsorganisation, anställningsvillkor och yrkesutövning. 5 Arbetsplatsföreningen ska svara för medlemsrekrytering, medlemsservice och mötesverksamhet. 6 Arbetsplatsföreningen har att på årsmöte utse fackliga förtroendemän för de uppdrag föreningen har behov av. 7 Arbetsplatsföreningens årsmöte äger rum kvartalet. Kallelse ska tillsändas samtliga medlemmar veckor före årsmötet. 8 Vid val av föreningens förtroendevalda har varje medlem en röst. 9 Ändring av denna stadga ska beslutas av föreningens årsmöte. Avvikelse från denna stadga ska godkännas av förbundsstyrelsen. Stadgan antagen av arbetsplatsföreningens/fackklubbens årsmöte den 11

12 Box 12800, Stockholm akademssr.se Akademikerförbundet SSR augusti 2015

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Omslag: Foto: Peter Rosén

Omslag: Foto: Peter Rosén Sacos stadgar Omslag: Saco har ett tydligt grafiskt element som består av en snedställd bård, vilken syns på omslagets framsida. Bården har sin inspiration i ett klassiskt ordensband. Ett ordensband används

Läs mer

Stadgar för Jusek. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Stadgar för Jusek. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Stadgar för Jusek Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Stadgar för Jusek, Instruktioner för fullmäktiges valberedning samt Reglemente för Juseks

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING Antagna den 21 november 2013 KAPITEL 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Sveriges Neuropsykologers Förening är en yrkesförening inom Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09)

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) Sid 1(5) Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) 1 Namn Föreningens namn är SPF Eken och ingår i Skånedistriktet av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Betecknas där som lokalförening

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen FÖRSLAG NR 3 Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för TULL-KUST förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen antagna på Svenska tulltjänstemannaförbundets

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap.

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap. STADGAR för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015 1 Föreningens ändamål 2 Medlemskap 3 Inträdesansökan 4 Medlemskapets upphörande 5 Avgifter 6 Styrelse och presidium 7 Styrelsens

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2012. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Hultsfred 2006. Godkänd

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande)

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) (fastställda av SACO-S styrelse 2000-04-27) 1 SACO-S föreningen vid är en gemensam förening för de inom myndigheten anställda, som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen

Läs mer

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X).

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X). Normalstadgar för lokalförening inom Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Fastställda av Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) den 8 april 2006 vid stämma i

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer