VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia"

Transkript

1 VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda Först antagen INLEDNING, FÖRKORTNINGAR & DEFINITIONER Inledning... 2 Förkortningar... 2 Definitioner... 2 KAPITEL 1 ÄNDAMÅL & NAMN 1.1 Föreningens ändamål Föreningens namn... 3 KAPITEL 2 MEDLEMMAR 2.1 Medlemmar Erhållande av medlemskap Medlems rättigheter Förlust av medlemskap... 3 KAPITEL 3 STÄMMAN 3.1 Befogenheter Ordinarie stämma Extra stämma Öppnande och ledning Protokoll Kallelse Beslutförhet Rösträtt Sammanträdesrättigheter Arvoden... 5 KAPITEL 4 STYRELSE 4.1 Befogenheter Arbetsuppgifter Sammansättning Mandatperiod Tillsättning Ledning Möten Mötesledning Adjungeringar Mötesrättigheter Beslutförhet Kallelse Protokoll Entledigande... 8 KAPITEL 5 PRESIDIUM 5.1 Ledamöter Befogenheter Begränsningar Protokoll... 8 KAPITEL 6 EKONOMI & FÖRVALTNING 6.1 Verksamhets Firmateckning Ekonomiska beslut Givande av bidrag... 9 KAPITEL 7 REVISION 7.1 Revisorer Ekonomisk revisorer Sakrevisor Revisionsberättelse... 9 KAPITEL 8 STADGEÄNDRING Förslag på stadgeändring Särskild stadgeändring Ordinarie stadgeändring KAPITEL 9 UPPLÖSNING Beslut om upplösning Föreningens tillgångar KAPITEL 10 TOLKNING Tolkare av stadga & instruktioner... 10

2 VF ROSOG Stadgar 2 (10) Inledning, förkortningar & definitioner Inledning Detta är stadgarna till vänföreningen för bildandet och förvaltandet av en i Linköping verkande provinsialloge till den internationella organisationen Royal Order of Scotland. Initialt verkar kamratföreningen till att ekonomiskt och praktiskt stödja bildandet en ny provinsialloge med ett geografiskt upptagnings område täcker södra Södermanland, Östergötland, Småland samt östra Västergötland. Inga fasta gränser finns varför tänkta avgränsningar sker från fall till fall i samverkan med ROS PGL of Sweden och ROS PGL of Scania. Förkortningar ROS Royal Order of Scotland Orden har sitt huvudsäte i Edinburgh, Skottland ROS PGL Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge ROS PGL OG Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Royal Order of Scotlands Provinsialloge i Östra Götaland Definitioner Enkel majoritet När fler än hälften av de tillfrågade är eniga i en åsikt eller omröstning. Kvalificerad majoritet När fler än 2/3 av de tillfrågade är eniga i en åsikt eller omröstning. Stämman Namnet/definitionen på föreningens föreningsstämma. Kapitel 1 Ändamål & Namn 1.1 Föreningens ändamål Föreningen ska: vara politisk och religiöst obunden kamratförening som ej är underställd någon annan organisation. aktivt verka för skapandet av en ny Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge i Sverige med upptagningsområde som i huvudsak täcker södra Södermanland, Östergötland och Småland. aktivt verka för att skapa ett ekonomiskt underlag för skapandet och drivandet av sådan loge. aktivt verka för att skapa ett medlemsunderlag för skapandet och drivandet av sådan loge. när sådan loge är skapad skall föreningen arbeta för att ekonomiskt och praktiskt stödja denna loge och dess verksamhet.

3 VF ROSOG Stadgar 3 (10) 1.2 Föreningens namn Föreningens namn är: Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia. Förkortningen på namnet är: VF ROSOG Kapitel 2 Medlemmar 2.1 Medlemmar Föreningen kan ha fysiska och juridiska personer som medlemmar. Medlemmarna är indelas i tre kategorier: 1. Medlem med fullt medlemskap 2. Medlem med begränsat medlemskap 3. Medlem med interimistiskt medlemskap. Fullt medlemskap har medlemmar som är fysiska personer och upptagna i ROS. Begränsat medlemskap har medlemmar som är fysiska personer och ej upptagna i ROS eller medlemmar som är juridiska personer. Medlem som under medlemskapet blir upptagen i ROS övergår automatiskt till att bli medlem med fullt medlemskap. Medlem som avsäger sig sitt medlemskap i ROS förlorar automatiskt sitt fulla medlemskap, som då övergår i begränsat medlemskap. Interimistiskt medlemskap innebär att styrelsen genom beslut gjort fysisk eller juridisk person som medlem under begränsad tid, för att Stämman därefter ska avgöra om medlemskapet ska upphöra eller omvandlas till antingen fullt medlemskap eller begränsat medlemskap. 2.2 Erhållande av medlemskap Medlemskap erhålls efter ansökan hos styrelsen. Styrelsen tar beslut om interimistiskt medlemskap att gälla under en begränsad tid. Stämman tar beslut om medlemskapet ska upphöra eller omvandlas till antingen fullt medlemskap eller begränsat medlemskap. 2.3 Medlems rättigheter Medlemmar har rättigheter och ålägganden enligt dessa stadgar. Medlemmar med fullt medlemskap äger rätten och skyldigheten att via Stämman tillsätta ledamöter till styrelsen enligt kapitel 4, samt tillse att föreningens ändamålsparagraf efterlevs. 2.4 Förlust av medlemskap Medlemmar som ej betalar medlemsavgift eller uppenbart genom tal och/eller handling motarbetar föreningen syfte och/eller arbete kan mista sitt medlemskap. Styrelsen kan om ovan inträffar besluta om att nuvarande medlemskap övergår i interimistiskt medlemskap Slutligt beslut om förlust av medlemskap tas av Stämman.

4 VF ROSOG Stadgar 4 (10) Kapitel 3 Stämman 3.1 Befogenheter Stämman har befogenheter enligt vad som framgår av dessa stadgar. Stämman ska besluta om: medlemskap, val av styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning, ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändringar. 3.2 Ordinarie stämma Stämman sammanträder på kallelse av styrelsen. Stämman ska avhålla två ordinarie stämmor per år: Vårstämman under tidsperioden 15 mars 31 maj Höststämman under tidsperioden 1 oktober - 15 december. Vårstämman ska: Besluta om fastställande av resultat- och balansräkning. Pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Tillsätta valberedning för kommande verksamhetsår. Besluta om medlemskap och vid vakanser förrätta erforderliga val. Höststämman ska: Fastställa antalet ledamöter i styrelsen för kommande år. Förrätta val av styrelsens ledamöter. Förrätta val av ekonomisk revisor och sakrevisor. Besluta om medlemskap och vid vakanser förrätta erforderliga val. 3.3 Extra stämma Styrelse, Stämma och revisorerna kan var för sig utlysa extra Stämma. Om 50 procent av medlemmarna med fullt medlemskap skriftligen begär utlysande av extra stämma, ska detta ske. Extra stämma ska hållas senast fyra veckor efter att begäran inkommit till ordförande eller vice ordförande. Vid extra stämma behandlas endast de ärenden för vilka utlysningen av stämman begärts. 3.4 Öppnande och ledning Stämman öppnas av föreningens ordförande. Om ordföranden ej kan närvara, kan stämman öppnas av vice ordförande, sakrevisor eller om ingen av dessa närvarar; av person som stämman väljer med kvalificerad majoritet. Som första punkt efter Stämmans öppnande ska Mötesordförande väljas som sedan leder mötet. 3.5 Protokoll Vid Stämman ska beslutsprotokoll föras av därtill särskilt vald person. I protokollet ska redovisas eventuellt avgivna protokollsanteckningar och reservationer. Protokoll justeras av Mötesordförande jämte en av Stämman utsedd justeringsperson, senast 14 dagar efter Stämman.

5 VF ROSOG Stadgar 5 (10) Kopia på justerat protokoll ska senast 14 dagar efter justering utsändas till föreningens medlemmar samt sakrevisorn. Kopian räknas som utsänd även om den skickas med e-post, så länge originalet finns färdigjusterat och undertecknat hos styrelsen. 3.6 Kallelse Kallelse och alla till sammanträdet hörande handlingar ska sändas till samtliga medlemmar. De räknas som sända om de eller meddelande om var de kan laddas ner via Internet skickats via e-post. Kallelse till stämma ska utsändas senast 4 veckor före Ordinarie stämma och senast 2 vecka före Extra stämma Till stämma hörande handlingar ska utsändas senast 14 dagar före Ordinarie stämma och senast 7 dagar före Extra stämma. 3.7 Beslutsförhet Stämman äger, om ej annat stadgas, rätt att fatta beslut då minst 10 procent av medlemmarna är närvarande vid voteringen. Som Stämmans beslut gäller, om ej annat stadgats, den mening som erhåller majoriteten av antalet röster. Röstning vid Stämman sker med öppen votering. Dock tillämpas sluten votering om så begärs. 3.8 Rösträtt Varje medlem med fullt medlemskap har rösträtt i Stämman. Röstning får dock ej ske genom fullmakt och/eller ombud. 3.9 Sammanträdesrättigheter Medlem med fullt medlemskap: Närvarorätt, Yttranderätt, Yrkanderätt, Rösträtt Medlem med begränsat medlemskap: Närvarorätt, Yttranderätt, Yrkanderätt Medlem med interimistiskt medlemskap: Närvarorätt, Yttranderätt Mötesordförande & revisorerna: Närvarorätt, Yttranderätt, Yrkanderätt Stämman äger även rätt att adjungera personer. Dessa personers sammanträdesrättigheter fastställs av Stämman, allt efter det vid mötet varande behovet. Rösträtt kan dock ej tilldelas adjungerad Arvoden Arvoden får ej utgå till Stämmans ledamöter för deras uppdrag.

6 VF ROSOG Stadgar 6 (10) Kapitel 4 Styrelse 4.1 Befogenheter Styrelsen fattar beslut i överensstämmelse med denna stadga och eventuella styrdokument som antagits av styrelsen eller av Stämman. Styrelsen äger att företräda föreningen och har därför rätt att ta beslut i alla frågor som rör föreningen, som ej regleras av stadgan. Styrelsen kan delegera beslutsrätt till en eller flera fysiska personer. 4.2 Arbetsuppgifter Det åligger styrelsen: att fastställa övergripande riktlinjer för föreningens verksamhet, att fastställa de ekonomiska ramarna för föreningens verksamhet, att fastställa ev. övriga dokument som styr föreningens verksamhet, att inför Stämman bära ansvaret för föreningens ekonomi. att upprätta föredragningslista till Stämman. att bereda ärenden som ska behandlas av Stämman. att ansvara för att av Stämman fattade beslut verkställs. att inför Vårstämman upprätta årsbokslut. 4.3 Sammansättning Styrelsen ska ha 3-5 ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt arkivansvarig. Ordföranden & vice ordförande utgör styrelsens presidium. Samma person kan ha flera av ovanstående uppdrag med följande undantag: Ordföranden kan ej samtidigt vara vice ordförande eller kassör. Vice ordförande kan ej samtidigt vara kassör. 4.4 Mandatperiod Mandatperioden följer föreningens räkenskapsår. Ledamot väljs normalt för två mandatperioder, samt på sådant sätt att hälften av ledamöterna tillsätts vart annat år. Vid fyllnadsval väljs ny ledamot för resterande tid som är kvar för den ledamot som ersätts. 4.5 Tillsättning Styrelsens ordinarie ledamöter väljs av Stämman enligt 3.1 & 3.2. Ledamot kan omväljas såvida valet inte strider mot dessa stadgar. Den som är i konkurs, är underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken är ej valbar till styrelsen. Om beslutför styrelse ej finns ska snarast extra stämma utlysas. 4.6 Ledning Styrelsen företräds av dess ordföranden, som leder styrelsens arbete. Vice ordförande träder i ordförandens ställe om denne ej kan verkställa sina åtaganden eller avgår i förtid. Om detta inträffar gäller för vice ordföranden allt som i denna stadga gäller för ordföranden.

7 VF ROSOG Stadgar 7 (10) 4.7 Möten Styrelsen har möten på kallelse av ordföranden. Styrelsemöte kan även utlysas av revisorerna eller minst hälften av styrelsens ledamöter. 4.8 Mötesledning Styrelsemötet ska ledas av en mötesordförande som skall vara antingen föreningens ordföranden eller vice ordföranden. Om styrelsen ej har utsett varken ordförande eller vice ordförande; leds mötet av den äldste av styrelsens närvarande ledamöter. Denne leder mötet fram till dess ordförande och/eller vice ordförande är vald och beslutet är justerat. 4.9 Adjungeringar Styrelsen har rätt att adjungera person(er) till: 1) enskilt styrelsemöte dessa kallas Särskilt adjungerade 2) verksamhetsårets samtliga kvarvarande styrelsemöten dessa kallas Ständigt adjungerade Mötesrättigheter Ordinarie styrelseledamot: Närvarorätt, Yttranderätt, Yrkanderätt, Rösträtt Revisorerna: Närvarorätt, Yttranderätt, Yrkanderätt Ständigt eller särskilt adjungerade: Närvarorätt, Yttranderätt, Enligt särskilt beslut: Yrkanderätt 4.11 Beslutförhet Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och ordförande eller vice ordförande ingår bland dessa. Som närvarande räknas även ledamot som medverkar genom telefonoch/eller videokonferens. Undantag gäller om varken ordförande eller vice ordförande är vald samt valet ej justerat. Då får styrelsen ta beslut om minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter är närvarande. Mötesordföranden har rätt att ta beslut om ajournering om mötet inte är beslutsmässigt, samt besluta dag och tid för fortsatt möte. Beslut i enskilda frågor får även tas per capsulam. Sådant beslut ska läggas till handlingarna i kommande styrelseprotokoll Kallelse Till styrelsens möten ska skriftlig kallelse utsändas minst 3 veckor före sammanträdet till styrelsens ledamöter. Föredragningslista och samtliga till mötet hörande handlingar ska utsändas minst 7 dagar före sammanträdet till styrelsens ledamöter.

8 VF ROSOG Stadgar 8 (10) Kallelsen och till mötet hörande handlingar räknas som utsända även om de eller meddelande om var de kan laddas ner via Internet skickats via e-post. Sakrevisorn ska delges kallelsen och därtill hörande handlingar, för kännedom, vid dess utskickande Protokoll Vid styrelsens möten ska beslutsprotokoll föras av styrelsens sekreterare. I detta ska redovisas eventuellt avgivna protokollsanteckningar och reservationer. Protokoll justeras av mötesordförande jämte en av styrelsen utsedd justeringsperson. Justering ska ske senast 14 dagar efter mötet. Kopia på justerat protokoll ska senast 14 dagar efter justeringen utsändas till styrelsens ledamöter. Kopian räknas som utsänd om den skickas med e-post, så länge originalet finns färdigjusterat och undertecknat hos styrelsen. Sakrevisorn ska delges protokollen för kännedom Entledigande På skriftlig begäran av ledamot i styrelsen kan övriga ledamöter besluta om att personen är entledigad från sitt uppdrag. Beslutet måste vara enhälligt för att träda i kraft. Kapitel 5 Presidium 5.1 Ledamöter Föreningens presidium består av föreningens ordförande och vice ordförande. 5.2 Befogenheter Föreningens presidium har rätt att ta beslut i styrelsens ställe: I frågor som styrelsen delegerat åt presidiet. Då beslutsmässig styrelse ej kan sammanträda. Då presidiet bedömer att snabbt beslut måste tas. Beslut får tas per capsulam. 5.3 Begränsningar Föreningens presidium måste ta beslut i konsensus. 5.4 Protokoll Föreningens presidium ska föra protokoll över sina beslut. Det ska vara undertecknat av samtliga i presidiet. Det ska snarast delges styrelsens medlemmar. Presidiets beslut ska vid kommande styrelsemöte tas upp genom att där frågan om att lägga beslutet till handlingarna behandlas.

9 VF ROSOG Stadgar 9 (10) Kapitel 6 Ekonomi & förvaltning 6.1 Verksamhets Föreningens verksamhets- & räkenskapsår infaller mellan 1 januari 31 december. 6.2 Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsens ledamöter gemensamt av föreningens ordförande enskilt samt om sådan är utsedd av styrelsen föreningens kassör. 6.3 Ekonomiska beslut Stämman beslutar om obligatoriska medlemsavgifter. Styrelsen beslutar i övriga ekonomiska frågor. 6.4 Givande av bidrag Föreningens styrelse eller Stämman har ej rätt att ta beslut om att medel tillhörande föreningen ska utbetalas till medlemmarna eller externa fysiska eller juridiska personer, om detta kan äventyra föreningens ekonomi eller kan verka menligt för föreningens verksamhet. Kapitel 7 Revision 7.1 Revisorer Stämman väljer varje år en ekonomisk revisor och en sakrevisor. Båda uppdragen får innehas av samma person. Till båda uppdragen skall även personlig suppleant för denne väljas. Båda uppdragen får innehas av samma person. Ingen av revisorerna eller deras suppleanter får sitta i styrelsen och ej vara underåriga, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken eller vara underkastade näringsförbud. Revisor får ej vara styrelseledamot. 7.2 Ekonomisk revisorer Det åligger ekonomisk revisor att för den tid hans mandatperiod avser granska styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen. 7.3 Sakrevisor Det åligger sakrevisorn att för den tid hans mandatperiod avser granska föreningens verksamhet i förhållande till denna stadga samt i förhållande till Stämmans beslut. 7.4 Revisionsberättelse Över de företagna revisionerna ska avgivas berättelse i sådan tid att den kan utsändas till Vårstämman. Den ska innefatta yttrande om ansvarsfrihet beträffande styrelsens förvaltning.

10 VF ROSOG Stadgar 10 (10) Kapitel 8 Stadgeändring 8.1 Förslag på stadgeändring Förslag till ändring av dessa stadgar får väckas genom: a) styrelsen genom styrelsebeslut. b) motion till Stämman undertecknad av en kvalificerad majoritet av medlemmarna med fullt medlemskap. 8.2 Särskild stadgeändring Beslut om ändringen av stadgarnas kapitel 1, 2, 8, 9 & 10 måste fattas av Stämman med kvalificerad majoritet räknat på samtliga ordinarie ledamöter, på två på varandra följande Stämmor med byte av verksamhetsår däremellan, för att vara giltigt. 8.3 Ordinarie stadgeändring Beslut om ändring av övriga stadgar fattas av Stämman på ett stämmomöte med enkel majoritet. Kapitel 9 Upplösning 9.1 Beslut om upplösning Beslut om upplösning av föreningen måste fattas av Stämman med kvalificerad majoritet. Frågan får bara tas upp om den finns med som beslutspunkt i kallelsen till Stämman. 9.2 Föreningens tillgångar Tas beslut om upplösning ska tillgångarna efter samtliga skulders gäldande användas till verksamhet som är till nytta för ROS i Sverige. Hur tillgångarna ska förvaltas samt vilka som har beslutsrätt om nyttjandet, beslutas av en majoritet inom Stämma vid dess sista möte. Tillgångarna får dock ej varken helt, delvis, direkt eller indirekt tilldelas medlemmarna eller enskilda individer. Kapitel 10 Tolkning 10.1 Tolkare av stadga & instruktioner Sakrevisorn är tolkare inom föreningen. Tolkaren har till uppgift att, vid tvist eller annan oklarhet gällande föreningens stadgar och/eller beslut tagna inom organisationen, ta beslut om den slutliga tolkningen. Tolkarens beslut kan ej överklagas.

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) STADGAR för Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) 1 ÄNDAMÅL Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot International Poplar Commission

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Förbundsstyrelsen 1 Förbundsstyrelsen ansvarar för UFS verksamhet mellan förbundsstämmorna och

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund

ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund 21 Stadgar, juli 2014 med ändringar antagna på ordinarie förbundsstämmor den 14 maj 2013 samt den 13 maj 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Omslag: Foto: Peter Rosén

Omslag: Foto: Peter Rosén Sacos stadgar Omslag: Saco har ett tydligt grafiskt element som består av en snedställd bård, vilken syns på omslagets framsida. Bården har sin inspiration i ett klassiskt ordensband. Ett ordensband används

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Senaste uppdatering 2003-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet mm...3 4 Beslutande organ...3

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK STADGAR för Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK 1. Firma Föreningens firma är Dag- och Fritidshemmet Bonk, ideell förening. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att med personella insatser av (om än inte

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

STADGAR Gällande från 2012-05-12

STADGAR Gällande från 2012-05-12 Arbetsdokument för revidering av stadgar 2012-05-12: // 2012-09-10 STADGAR Gällande från 2012-05-12 1 Namn Organisationens namn är SPT Association, Scandinavian Petroleum Technic. 2 Ändamål SPT är en intresseorganisation

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET STADGAR Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1, 8:3

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Stadgar för A Museiföreningen Wadstena - Fogelsta Järnväg (MfWFJ ) att gälla fr.o.m. 1998

Stadgar för A Museiföreningen Wadstena - Fogelsta Järnväg (MfWFJ ) att gälla fr.o.m. 1998 Stadgar för A Museiföreningen Wadstena - Fogelsta Järnväg (MfWFJ ) att gälla fr.o.m. 1998 Huvuduppgift Andra uppgifier 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg, MfWFJ,

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

OM FÖRENINGEN 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bokenäs Fiber Ekonomiska Förening och styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun.

OM FÖRENINGEN 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bokenäs Fiber Ekonomiska Förening och styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun. Information från Bokenäs Fiber - Februari 2014 Hej medlem, Nu verkar det som om vintern har släppt greppet och vi planerar att komma igång med grävningen igen efter vinteruppehållet. Närmast på tur är

Läs mer