Stadgar för A Museiföreningen Wadstena - Fogelsta Järnväg (MfWFJ ) att gälla fr.o.m. 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för A Museiföreningen Wadstena - Fogelsta Järnväg (MfWFJ ) att gälla fr.o.m. 1998"

Transkript

1 Stadgar för A Museiföreningen Wadstena - Fogelsta Järnväg (MfWFJ ) att gälla fr.o.m. 1998

2

3 Huvuduppgift Andra uppgifier 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg, MfWFJ, har som huvuduppgift att restaurera, underhålla och trafikera Wadstena Fogelsta Järnväg, WFJ. Häri ingår anskaffning, restaurering och underhåll av rullande materiel samt annan utrustning lämplig för banan. Vidare skall föreningen sprida allmän kännedom om de östgötska smalspåriga järnvägarna och förståelse för deras historiska betydelse. Detta sker främst genom museal järnvägstrafik, museiverksamhet och utgivning av medlemsblad jämte böcker och småskrifter av järnvägsmusealt intresse. Föreningen skall dessutom hålla möten för medlemmarnas trivsel och allmänna upplysning om järnvägsanknuten verksamhet. 2 FÖRENINGENS ORGANISATION Säte Ledning Föreningen utgör en ideell sammanslutning av personer som genom intresseinriktning och verksamhet främjar målen enligt 1. Föreningen har sitt säte i Vadstena. Den högsta ledningen inom föreningen utövas av årsmötet. Den omedelbara ledningen av föreningens angelägenheter utövas av föreningens styrelse. Till hjälp utser styrelsen verksamhetsansvariga enligt bestämmelserna i FÖRENINGENS VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 4 MEDLEMSKAP Medlem har rättighet att deltaga i föreningens sammankomster, erhålla föreningens information och medlemsblad samt i mån av plats erhålla fria resor på Wadstena Fogelsta Järnväg. MfWFJ Stadgar: sida 3

4 Vidare får medlem deltaga i allt arbete vid WFJ vartill medlemmen är lämpad. Medlemmen skall därvid noga rätta sig efter verksamhetsansvarigas eller särskilt utsedda arbetsbefäls anvisningar i säkerhetsfrågor. Ordinarie Familj Junior Ständig Hedersmedlem Rösträtt Valbarhet Ordinarie medlemskap erhålles genom att enskild person erlägger individuell medlemsavgift. Familjemedlemskap erhålles genom att ett hushåll gemensamt erlägger familjeavgift. Varje hushållsmedlem blir därvid medlem i föreningen om vederbörandes namn anmäles till kassören. Hushållet behandlas som en (1) medlem vad avser utsändande av kallelser, medlemsblad och annan information. Juniormedlemskap erhålles genom att enskild person under 18 år erlägger junioravgift. Ständigt medlemskap erhålles genom att enskild person erlägger en summa motsvarande 25 gånger individuell medlemsavgift. Hedersmedlemskap erhålles genom särskilt styrelsebeslut och tilldelas person som anses gjort sig förtjänt därav. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Varje medlem har en röst i frågor där omröstning genomförs, således även alla familjemedlemmar om deras namn är anmälda till kassören. Medlemmar som ej har fyllt femton år har dock inte rösträtt utan endast förslags- och yttranderätt samt motionsrätt till årsmöte. Valbara till befattning inom föreningen är alla medlemmar som är myndiga. Medlem förbinder sig att följa dessa stadgar i och med att avgift erläggs. 5 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE Utträde Medlemskap upphör genom att medlem anmäler sitt utträde till styrelsen eller genom att medlem inte erlägger medlemsavgift ( 6). MfWFJ Stadgar: sida 4

5 Uteslutning Vädjorätt Medlem som genom sitt handlande eller på annat uppenbart sätt visat sig olämplig att tillhöra föreningen får uteslutas. Uteslutning av medlem sker genom särskilt styrelsebeslut. Dessförinnan skall medlem beredas tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Av styrelsen utesluten medlem har rätt att vädja till nästkommande årsmöte att det ändrar styrelsens beslut. Sådan vädjan skall framföras som ett Ärende väckt av enskild medlem enligt 22. Från den tidpunkt vederbörande delgivits styrelsens beslut och intill nästkommande årsmöte får vederbörande inte deltaga i föreningens verksamhet utan erhåller endast föreningens information och medlemsblad. Vederbörandes rätt att föra sin talan inför årsmötet går icke förlorad om han ej betalar den medlemsavgift som nonnalt skulle ha erlagts under denna tid. Medlem som utträtt eller uteslutits får inte återkräva erlagda medlemsavgifter eller andra gåvor till föreningen. Utesluten medlem kan, efter skriftlig begäran till styrelsen från den uteslutne, vinna återinträde i föreningen, om styrelsen så beslutar. 6 MEDLEMSAVGIFTER Avgift Storlek Förfallen avgift Medlemsregister Medlemsavgifter betalas per kalenderår. Avgiften skall vara betald senast den 1 mars innevarande år. Avgift som erlägges under annan tid under året räknas dock som medlemskap för det innevarande året. Ny medlem som betalar efter den l november innevarande år räknas som medlem för nästkommande kalenderår men får utnyttja medlemsförmåner under den resterande delen av innevarande år. Ny medlem som tillkommer under året har rätt att avhämta tidigare nummer från innevarande år av medlemsbladet på Vadstena station. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår beslutas av årsmötet. Medlem som ej betalar förfallen medlemsavgift före 1 september anses ha utträtt ur föreningen. Det åligger den enskilde medlemmen att informera styrelsen om ändring av adressuppgifter m.m. MfWFJ Stadgar: sida 5

6 7 MÖTEN Föreningens mötesverksamhet är av tre slag: Årsmöten ( 8), extra årsmöten ( 9) och allmänna föreningsmöten ( 10). Styrelsen får vid samtliga möten efterhöra medlemmarnas åsikter i särskilda frågor och anordna rådgivande medlemsomröstning enligt 11. Samtliga möten är öppna för alla intresserade. 8 ÅRSMÖTE Tidpunkt Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad. Hur årsmöte skall kallas och genomföras framgår av Rösträtt och begränsningar härav framgår av 4, 15 och EXTRA ÅRSMÖTE Villkor för Extra årsmöte sammankallas om styrelsen så finner erforderligt eller om revisorer enligt bestämmelserna i 4l begär det eller om minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. Extra årsmöte som sammankallas enligt revisorernas eller medlemmarnas begäran skall hållas inom nittio dagar efter det att begäran inkommit till föreningen. Hur extra årsmöte skall kallas och genomföras framgår av l2--23 och 25. Rösträtt vid extra årsmöte och begränsning härav framgår av 4, 15 och ALLMÄNT FÖRENINGSMÖTE Antal Styrelsen kallar till allmänt föreningsmöte minst tre gånger under verksamhetsåret inklusive eventuella extra årsmöten. Vid allmänna möten skall styrelsen informera om den pågående verksamheten. Medlem har därvid rätt att till styrelsen ställa frågor och förslag rörande verksamheten. 11 RÅDGIVANDE MEDLEMSOMRÖSTNING Styrelsen får genomföra rådgivande medlemsomröstning i fråga av allmänt intresse. Därvid skall omröstningens rådgivande karaktär framgå. MfWFJ Stadgar: sida 6

7 12 TIDSAVSTÅND MELLAN ÅRSMÖTEN Mellan två årsmöten måste minst sextio dagar förflyta. 13 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Tidpunkt Ärenden Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall kungöras i föreningens medlemsblad eller skriftligen tillställas varje medlem senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall alla på årsmötet uppkommande ärenden redovisas med undantag för ärenden som väckts enligt 2l. Bilagor Till kallelsen bifogar styrelsen dagordning enligt 24 eller 25. Inför ordinarie årsmöte skall dessutom minst bifogas: Föreningens årsberättelse, balansräkning, resultaträkning och jämförbar budget för det sist förflutna verksamhetsåret, styrelsens budget för innevarande verksamhetsår samt av styrelsen väckta ärenden enligt 2O och inkomna ärenden väckta av enskild medlem enligt 22 jämte styrelsens yttrande däröver. l4 ÅRSMÖTETS BESLUTSMÄSSIGHET Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Varje medlem med de begränsningar 4, 15 och 18 föreskriver äger en röst. Röstning med fullmakt får ej ske. 15 FÖRENINGENS RÖSTLÄNGD I föreningens röstlängd förtecknas alla föreningens röstberättigade medlemmar. För rösträtt vid årsmöte krävs dessutom: Avgift l Att medlemsavgift erlagts för innevarande verksamhetsår. Rösträtt 2 Att medlem i övrigt uppfyller rösträttskraven enligt 4. Valbara är endast medlemmar som upptagits i röstlängden och uppfyller valbarhetskravet i 4. Justering Inför omröstning eller val med slutna sedlar skall röstlängden justeras. Enskild medlem har här möjlighet att resa invändning mot MfWFJ Stadgar: sida 7

8 röstlängdens innehåll varvid belopp och tidpunkt för erläggande av medlemsavgift jämte ålder skall kunna styrkas skriftligen. 16 BESLUTSGÅNG VID ÅRSMÖTE Omröstning Röstövervikt Lika röstetal Omröstning och val sker öppet, dock skall omröstning eller val förrättas med slutna sedlar om någon begär det. Årsmöte fattar beslut med enkel röstövervikt utom vad avser stadgeändring då bestämmelserna i 43 gäller eller fråga om föreningens upplösning då bestämmelserna i 4-4 gäller. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val med sluten omröstning då lottning företas. 17 BEGRÄNSNINGAR AV BESLUT VID ÅRSMÖTE Vid ordinarie eller extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som redovisats i kallelse med undantag av ärenden som väckts enligt 21. Beslut i ärenden enligt 2O--22 skall grundas på skriftligt framlagda förslag enligt l9. Förslag enligt 20 och 22 skall antas utan ändring, bordläggas eller förkastas. Ändringsförslag enligt 2l skall bordläggas eller förkastas. 18 UNDANTAG FRÅN DELTAGANDE I BESLUT OCH VAL Röstlängd Enskilt intresse Ansvarsfrihet Endast medlem som är upptagen i den justerade röstlängden får deltaga i beslut eller val. Medlem får inte deltaga i beslut i ärenden i vilka han har enskilt intresse. Styrelseledamot eller suppleant får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisorer och revisorssuppleanter., MfWFJ Stadgar: sida 8

9 19 REDOVISNING AV ÄRENDEN TILL ÅRSMÖTE Redovisning av ärende till årsmöte enligt 2O--22 skall bestå av en beskrivning av ärendets bakgrund jämte ett ordagrant förslag till beslut. Redovisning av sådant ärende får inte vara så knapphändigt utformad att dess fulla innebörd inte klart framgår. 20 ÄRENDE VÄCKT AV STYRELSEN Önskar styrelsen få ärende förelagt årsmöte måste styrelsen bifoga en redovisning av ärendet (enligt 19) till kallelsen. 21 TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSYRKANDE TILL ÄRENDE VÄCKT AV STYRELSEN Tilläggs- eller ändringsyrkande till av styrelsen inför årsmötet väckt ärende skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Årsmötet beslutar om sådant yrkande skall förkastas eller jämte styrelsens ärende bordläggas till ett annat ordinarie eller extra årsmöte. Sådant tilläggs- eller ändringsyrkande redovisas enligt bestämmelserna i l9 och vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet. 22 ÄRENDE VÄCKT AV ENSKILD MEDLEM Enskild medlem som önskar få ärende förelagt årsmöte skall senast den 1 februari inlämna detsamma i den form l9 föreskriver. Styrelsen skall yttra sig över redovisningen. Redovisningen jämte styrelsens yttrande skall bifogas kallelsen till årsmöte. 23 PROTOKOLL VID ÅRSMOTE Vid årsmöte skall protokoll föras. Protokollet skall undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren. Justering Protokollet skall justeras av två på mötet valda protokolljusterare. Justering skall ske senast två veckor efter mötesdagen. MfWFJ Stadgar: sida 9

10 24 DAGORDNING VID ORDINARIE ÅRSMÖTE Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1 Val av mötesordförande 2 Val av mötessekreterare 3 Val av två protokolljusterare 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat 5 Styrelsens årsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret 6 Revisorernas berättelse avseende samma tid 7 Fastställande av balansräkning avseende samma tid 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende samma tid 9 Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästföljande verksamhetsår 10 Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår 11 Ärenden väckta av styrelsen enligt 20 samt eventuella tilläggs- och ändringsyrkanden till dessa enligt Ärenden väckta av enskilda medlemmar enligt Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt Val av ordförande (udda årtal) alternativt vice ordförande (jämna årtal) 15 Val av sekreterare (udda årtal) alternativt kassör (jämna årtal) 16 Val av övriga styrelseledamöter 17 Val av styrelsesuppleanter med angiven turordning 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter 19 Eventuella fyllnadsval enligt Val av valberedning 21 Övriga frågor (Bl.a. bordlagda ärenden ( 17), rådgivande medlemsomröstning ( 11), allmänt föreningsmöte enligt 10. Bindande beslut kan endast fattas om ärendet är redovisat i kallelsen till mötet.) 25 DAGORDNING VID EXTRA ÅRSMÖTE Vid extra årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1 Val av mötesordförande 2 Val av mötessekreterare 3 Val av två protokolljusterare 4 Fråga om det extra årsmötet blivit behörigen sammankallat MfWFJ Stadgar: sida 10

11 5 Ärenden väckta av styrelsen enligt 20 samt eventuella tilläggs- och ändringsyrkanden till dessa enligt 21 6 Ärenden väckta av enskilda medlemmar enligt 22 7 Eventuella fyllnadsval enligt 27 8 Övriga frågor (Bl.a. bordlagda ärenden ( 17), rådgivande medlemsomröstning ( 1l),_allmänt föreningsmöte enligt 10. Bindande beslut kan endast fattas om ärendet är redovisat i kallelsen till mötet.) 26 STYRELSENS ORGANISATION OCH MANDATPERIOD Styrelsen består av 5-9 ordinarie ledamöter med 2-4 suppleanter. Styrelsen skall till ordinarie årsmöte föreslå antal ledamöter och suppleanter i den nya styrelsen. Följande funktionärer väljs direkt av årsmötet: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Mandatperioden är: för ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör två år för övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ett år. Mandatperioden för ordföranden och sekreteraren alternerar med vice ordföranden och kassören. Vid såväl ordinarie som extra årsmöte får misstroendeförklaring avges mot en, flera eller samtliga av styrelsens ledamöter varvid nämnda styrelseledamöter omedelbart skall avgå. Sådan misstroendeförklaring avges antingen genom att ordinarie årsmöte icke beviljar en, flera eller samtliga av styrelsens ledamöter ansvarsfrihet, eller genom bifall till förslag väckt av enskild medlem enligt 22. Minst en styrelseledamot bör vara sådan verksamhetsansvarig som nämns i 2 och 3O. MfWFJ Stadgar: sida 11

12 27 FYLLNADSVAL TILL STYRELSEN I det fall att styrelseledamot avgår på egen begäran eller varaktigt är förhindrad att utföra sitt uppdrag skall genom styrelsebeslut en av suppleanterna utses som ersättare till dess hindret upphör eller intill nästa ordinarie eller extra årsmöte då fyllnadsval skall ske. Mandatperiod Mandatperiod för styrelseledamot utsedd vid fyllnadsval räknas till och med det ordinarie årsmöte då den ersatte styrelseledamotens uppdrag skulle ha upphört. 28 STYRELSENS UPPGIFTER Föreningens styrelse skall: Förvaltning 1 Förvalta föreningens angelägenheter, avtal, överenskommelser, tillgångar och skulder. Representation 2 Företräda föreningen gentemot tredje man och inför domstolar och myndigheter. Ledning 3 Planlägga, organisera, leda och utvärdera föreningens verksamhet och ge bemyndiganden enligt vad föreskriver så att medlemmarnas intressen tillvaratas och föreningens ekonomi säkerställes. Budget 4 Inför varje verksamhetsår fastställa en budget. Ansvar 5 Ansvara för föreningens verksamhet för årsmötet. 29 STYRELSENS ANSVAR Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de tillgångar och skulder som står under styrelsens förvaltning, även för beslut angående tillgångarnas användning. Styrelseledamot är befriad från ansvar för beslut mot vilka han låtit anteckna avvikande mening till protokollet. Styrelsens ledamöter är också gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens övriga egendom och att de av myndigheterna ställda kraven rörande trafiksäkerheten uppfylls. MfWFJ Stadgar: sida 12

13 30 DELEGERING AV ANSVAR OCH UPPGIFTER Firmateckning Trafikchef Avdelningar Redovisning Ordföranden och kassören i förening tecknar föreningens firma. Trafikchef utses av styrelsen. Trafikchef utövar den direkta ledningen vad gäller trafik och säkerhet och leder medlemmarnas utbildning i trafik- och säkerhetstjänst. I sådana angelägenheter har trafikchef direktivrätt över alla tjänstgörande medlemmar. Styrelsen organiserar övrig verksamhet i avdelningar och sektioner eller i projektgrupper för särskilda uppdrag. Styrelsen definierar ovanstående enheters ansvarsområden och utser deras chefer. Ansvarsområden definieras främst genom de uppgifter och anvisningar som styrelsen skriftligen ger de utsedda cheferna. Styrelsen tilldelar utsedd chef resurser att lösa tilldelade uppgifter. Detta sker genom bemyndiganden enligt 31. Dessa verksamhets- och projektansvariga kallas vid behov till styrelsens möten för att rapportera om respektive verksamhetsområde. Styrelsen leder och organiserar på så sätt den övergripande verksamheten inom föreningen och vid Wadstena Fogelsta Järnväg. Styrelsen kan inte därigenom friskriva sig från sitt ansvar. 31 BEMYNDIGANDE Styrelsen bemyndigar kassören: att ensam underteckna uttag från föreningens bank- och postgirokonton, att ensam utkvittera föreningen tillkommande medel och att att godkänna attesterade räkningar avseende den löpande verksamheten. Räkningar för inköp grundade på styrelsebeslut i det enskilda fallet skall dock attesteras av ordföranden och kassören i förening. Styrelsen bemyndigar verksamhetsansvarig och projektledare att inom ramen för tilldelade medel inköpa material och tjänster avseende den verksamhet för vilken han ansvarar och att attestera därav föranledda räkningar. Styrelsen får när som helst återkalla givet bemyndigande med omedelbar verkan. Samtliga bemyndiganden upphör vid ordinarie årsmötes början. MfWFJ Stadgar: sida 13

14 32 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN Kallelse Beslutsmässighet Suppleant Förfall Omröstning Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Kallelse delges samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i så god tid att de normalt kan förväntas erhålla kallelsen tre arbetsdagar före styrelsemötet. Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och sammanlagt minst hälften av alla ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsesuppleant har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. Vid förfall för ordinarie ledamot eller ledamöter inträder suppleanterna i turordning. Suppleanten deltar då också i beslut och delar ansvar enligt 29. Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 33 ADJUNGERING TILL STYRELSENS SAMMANTRÄDEN Styrelsen får efter särskilt beslut vid varje sammanträdestillfälle med sig adjungera personer med yttrande- och förslagsrätt. Adjungering må avse helt sammanträde eller endast vissa punkter på dagordningen. 34 STYRELSENS PROTOKOLL Beslut Justering Protokoll skall beskriva alla avhandlade ärenden i allt väsentligt. Beslut skall entydigt uttrycka styrelsens avsikt, givna uppdrag, givna bemyndiganden, kostnadsramar och andra begränsningar. Justering skall ske senast tio dagar efter mötesdagen MfWFJ Stadgar: sida 14

15 35 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER Ordföranden skall: 1 I enlighet med dessa stadgar och av styrelsen fattade beslut ansvara för, leda och övervaka föreningens verksamhet. 2 Sammankalla styrelsen regelbundet. 3 Ombesörja att ordinarie eller extra årsmöte sammankallas. 4 Sammanställa dagordningen till styrelsens sammanträden. 5 Leda styrelsens förhandlingar. 6 Leda styrelsens arbete. 7 Representera föreningen vid de tillfallen då så är erforderligt. 8 I förening med kassören: teckna föreningens firma ( 30), attestera räkningar och övriga utbetalningar som styrelsen inte delegerat till annan ( 3l). 36 VICE ORDFÖRANDENS UPPGIFTER Vice ordföranden skall: l Biträda ordföranden vid ledningen av föreningens verksamhet. 2 Vid förfall för ordföranden inträda i dennes ställe och verka enligt SEKRETERARENS UPPGIFTER Sekreteraren skall: 1 Föra protokoll vid styrelsesammanträden. 2 Arkivera alla föreningens protokoll jämte inkommande och utgående skrivelser. 3 Ansvara för utskrift, justering och kopiering av styrelsens protokoll enligt vad 34 föreskriver. MfWFJ Stadgan sida 15

16 4 Efter varje val skall sekreteraren informera medlemmarna genom meddelande i nästkommande medlemsblad eller på annat sätt vilka funktionärer som valts. Meddelandet skall minst innehålla uppgift om de valdas befattning, för- och efternamn samt hemtelefonnummer. 5 Anslå årsmötes- och styrelseprotokoll på lämplig plats i föreningslokalen och på lämpligt sätt låta enskild medlem ta del av ej anslagna protokoll och andra skrivelser i den mån de ej innehåller affärshemligheter. 6 Meddela berörda personer om styrelsens bemyndiganden enligt Senast den 15 december meddela till valberedningen hur många styrelseledamöter och styrelsesuppleanter styrelsen ämnar föreslå till det kommande verksamhetsåret. 38 KASSÖRENS UPPGIFTER Kassören skall: 1 Bevaka och tillvarata föreningens alla ekonomiska intressen på bästa sätt. 2 Inför styrelse och årsmöte ansvara för förvaring av bankböcker, värdehandlingar och kontanta medel. 3 Föra föreningens räkenskaper enligt god bokföringssed. 4 Kontinuerligt övervaka och rapportera föreningens ekonomiska ställning till styrelsen. 5 I förening med ordföranden: teckna föreningens firma ( 30), attestera de räkningar och övriga utbetalningar som styrelsen inte delegerar till annan ( 31). 6 Verkställa beslutade och attesterade utbetalningar och utkvittera föreningen tillkommande medel ( 3 1). 7 Föra föreningens medlemsregister och röstlängd ( 15). 8 Senast den 15 december upprätta budgetförslag för kommande verksamhetsår. MfWFJ stadgar; sida 16

17 39 FÖRDELNING AV ÖVRIGT STYRELSEARBETE Andra arbetsuppgifter än de i nämnda fördelas på ledamöterna enligt beslut inom styrelsen. 40 FÖRENINGENS EGENDOM Föreningen tillhörig egendom av järnvägsmuseal karaktär får inte på något sätt överlåtas till annans ägande eller nyttjande utan föregående särskilt styrelsebeslut. Sådant beslut får inte delegeras. Styrelsen skall inhämta synpunkter från medlemmarna före beslut om så kan ske utan olägenhet. 41 REVISION Revisorer Granska Rättigheter Suppleanter Vid ordinarie årsmöte väljes två revisorer och två revisorssuppleanter for innevarande verksamhetsår. Revisorerna skall hålla sig underrättade om arbetet i styrelsen. Föreningens räkenskaper och styrelsens årsberättelse för avslutat verksamhetsår jämte styrelsens protokoll för verksamhetsåret skall senast vid januari månads utgång tillställas revisorerna som senast två veckor därefter skall avlämna revisionsberättelse. Revisorerna skall kallas till samtliga styrelsemöten och erhålla styrelsens protokoll. I det fall att ordinarie revisor avgår på egen begäran eller avlider inträder en av revisorssuppleanterna i den ordinarie revisorns ställe intill mandatperiodens slut. Ordinarie revisors avgång skall skriftligen anmälas till styrelsen om denna är beslutsför. Båda revisorerna tillsammans får hos styrelsen begära att föreningens medlemmar kallas till extra årsmöte enligt 9 om de anser föreningens ekonomi vara allvarligt hotad. Vid förfall för beslutsför styrelse får en revisor ensam kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. MfWFJ Stadgar: sida 17

18 42 VALBEREDNING Valberedning Förslag Nominering Vid ordinarie årsmöte väljes en valberedning bestående av tre personer. En av dessa väljes av årsmötet till sammankallande. Valberedningens mandatperiod varar intill nästkommande ordinarie årsmöte. Sammankallande i valberedningen bör kallas till styrelsemöte då styrelsen avser att föreslå ändring i antalet styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter. Valberedningen skall till årsmöte skriftligen nominera de personer den föreslår valda till styrelseledamöter och suppleanter och som är aktuella till val enligt och 27 jämte de personer den föreslår valda som revisorer, revisorssuppleanter och som är aktuella till val enligt 24. I valberedningens förslag till styrelsesuppleanter skall suppleanternas turordning framgå. Vid val äger varje enskild medlem rätt att framföra egna förslag på personer som medlemmen önskar valda till de olika befattningarna. 43 STADGEÄNDRING För stadgeändring fordras att beslut fattas med två tredjedelar av antalet avgivna röster av två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie. 44 FÖRENINGENS UPPLÖSNING Under förutsättning att mycket stora problem att driva verksamheten vidare uppstår kan en upplösning av föreningen bli aktuell. Röstetal Tillgångar Mottagare För giltigt beslut om föreningens upplösning fordras att beslut fattas med två tredjedelar av antalet avgivna röster av två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie. Eventuella tillgångar sedan alla skulder betalats överlämnas till en eller flera föreningar eller museer som befrämjar intresset för järnvägar. Styrelsen lämnar förslag om sådana föreningar till det andra årsmötet. Beslut om mottagare av föreningens tillgångar skall fattas, med enkel majoritet, på det andra årsmötet. MfWFJ Stadgar: sida 18

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) STADGAR för Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) 1 ÄNDAMÅL Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot International Poplar Commission

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X).

1 Namn och syfte 1:1. Lokalföreningens namn är Svenskar och Invandrade Mot Narkotika i X (förkortat SIMON i X). Normalstadgar för lokalförening inom Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Fastställda av Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) den 8 april 2006 vid stämma i

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK Antagna 1969-03-06 Reviderade 1969-12-16 1971-12-16 1974-12-12 1975-11-27 1976-05-04 1984-12-11 1995-12-05 1999-03-17 2002-03-06 2004-03-04 2009-02-26 Innehåll 1-3 Medlemskap

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap STADGAR för Karlskrona Segelsällskap Karlskrona Segelsällskap är en ideell, allmännyttig förening med säte i Karlskrona. Sällskapet bildades 1889 och har Karlskrona kommun som huvudsakligt verksamhetsområde.

Läs mer

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18).

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). STADGAR Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). ÄNDAMÅL AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar. Idrott är fysisk

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING

STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING STADGAR 2014 STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING Svensk Plastikkirurgisk Förening instiftades under namnet Svensk Plastikkirurgisk Klubb den 24 maj 1947. Namnet ändrades till det nuvarande vid

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer