REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)"

Transkript

1 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling av personuppgifter. Blanketten är avsedd för anordnare av utbildning (modellen kan ändras så att den lämpar sig för verksamheten i fråga) Ifyllningsanvisningar medföljer som bilaga. Siffrorna hänvisar till respektive punkt i anvisningarna. 1. Den registeransvarige som ansvarar för verksamheten Namn Utbildningsanordnare som fått tillstånd att ordna utbildning/läroinrättningens namn Som registeransvarig fungerar utbildningsanordnaren, som beslutar om antagning (se 8 och 9 i lagen om yrkesutbildning samt 4 och 5 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning) eller den instans som fått behörigt tillstånd (se 3 och 6 i yrkeshögskolelagen). Anvisning: Om till exempel en kommun har fått tillstånd att ordna utbildning, är den nämnd som ansvarar för undervisningsväsendets förvaltning i enlighet med kommunallagen registeransvarig för antagningsregistret. Antagningsuppgifter om sökande till utbildning som ordnas på basis av ett och samma tillstånd att ordna utbildning kan utgöra ett antagningsregister. Om undervisning däremot tillhandahålls vid flera separata läroinrättningar (t.ex. en teknisk läroanstalt och en hälsovårdsläroanstalt), bildar antagningsuppgifterna för varje läroinrättning ett separat antagningsregister, även om en och samma instans är registeransvarig för dessa register. Nämnden utser den som ansvarar för registerföringen vid varje läroinrättning (rektorn). Läroinrättningens ledning fastställer alla ansvar och skyldigheter i anslutning till registerföringen vid läroinrättningen. Postadress Postnummer Telefon Kontaktuppgifter till läroinrättningen Besöksadress 2. Person som handlägger registerärenden eller kontaktperson Namn Person som kan ge den registrerade närmare upplysningar ur registret

2 2 Telefon Namn Namn 3. Registrets namn Antagningsregister (gängse förkortning av registrets namn) 4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål) Grund för behandling av sökandes personuppgifter (8 1 mom. 5 punkten i personuppgiftslagen) Skötsel av uppgifter i anslutning till antagning av studerande samt uppgifternas ändamål (6 i personuppgiftslagen) Bestämmelser om antagning av studerande finns i lagen om yrkesutbildning (26 och 27 ), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt yrkeshögskolelagen (20 och 22 ). Behandlingen av sökandes personuppgifter vid antagning av studerande regleras också i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret. 5. Registrets datainnehåll (gruppen/grupperna av registrerade och därtill anslutna uppgifter eller datagrupper - sökandens namn, personbeteckning, medborgarskap, kön, modersmål samt nödvändig kontaktinformation - uppgifter om sökandens tidigare utbildning och skolframgång samt studentexamen - uppgifter om ansökan till utbildning - material som uppstår i samband med inträdes- och lämplighetsprov - material från intervjuer - uppgifter om grunderna för antagning - uppgifter om arbetserfarenhet som inverkar på beslutet om antagning - uppgifter om antagning och mottagande av studieplats Mer sällsynta uppgifter: - hälsouppgifter som inverkar på yrkesvalet - material som uppstått i samband med psykologiska test (även i det fall att testningen har utförts av någon testningsfirma på uppdrag av skolan) 6. Regelmässiga uppgiftskällor 1) - Läroinrättningen får i samband med antagning av studerande uppgifter om de sökande ur Utbildningsstyrelsens antagningsregister (5 i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret) - Läroinrättningen kompletterar uppgifterna om de sökande med de uppgifter den får av de sökande med hjälp av sina egna ansökningsblanketter. - En del av uppgifterna i registret har insamlats på den grund att den sökande har deltagit i skolans inträdes- eller lämplighetsprov. 7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter Bestämmelser om utlämnande av offentliga uppgifter ur en myndighets personregister finns i 16 3 mom. i lagen om offentlighet i

3 3 och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). Enligt detta lagrum skall mottagaren ha rätt att registrera och använda personuppgifter som utlämnas. - uppgifter kan lämnas ut för direktmarknadsföring och för opinionseller marknadsundersökningar endast om den registrerade/den minderårigas vårdnadshavare har samtyckt till detta - läroinrättningen kan lämna ut uppgifter för vetenskaplig forskning under de förutsättningar som nämns i 14 i personuppgiftslagen. Sekretessbelagda uppgifter kan utlämnas endast med vårdnadshavarens uttryckliga samtycke eller i enskilda fall med ett tillstånd som skall begäras separat (28 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet) - läroinrättningen överför från registret över sökande till läroinrättningens elevregister de uppgifter om de antagna studerandena som är nödvändiga med tanke på anordnandet av undervisningen - läroinrättningen lämnar ut uppgifter om den sökande till det riksomfattande register för gemensam antagning som förs av Utbildningsstyrelsen (3 i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret) Sekretessbelagda uppgifter kan endast utlämnas med den registrerades uttryckliga samtycke eller om utlämnandet av uppgifter eller rätten att ta del av uppgifter regleras särskilt i någon lag (bestämmelserna i 7 kapitlet i offentlighetslagen). Bestämmelser om en parts rätt att ta del av en handling finns i 11 i offentlighetslagen och bestämmelser om rätten att ta del av en handling som gäller en själv finns i 12 i samma lag. I 9 föreskrivs om rätten att ta del av en offentlig handling och i 4 kapitlet bestäms om utlämnande av uppgifter. 8. Principer för skyddet av registret Gäller samtliga uppgifter: Personuppgifterna skall skyddas mot obehörig åtkomst och olaglig behandling (t.ex. förstöring, ändring eller utlämnande). Varje anställd får behandla endast de personuppgifter som han eller hon behöver i sina arbetsuppgifter. Bestämmelser om sekretessbelagda uppgifter finns i 40 i lagen om yrkesutbildning och i 24 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Särskild uppmärksamhet fästs vid skyddet av sekretessbelagda uppgifter och sådana känsliga uppgifter som nämns i 11 i personuppgiftslagen. A. Manuellt material Materialet förvaras skyddat mot obehörig åtkomst (t.ex. i ett låst utrymme). B. Datorlagrade uppgifter Uppgifterna har skyddats med användarrättigheter som läroinrättningen utfärdar på basis av den anställdas arbetsuppgifter och med lösenord som byts regelbundet.

4 4 9. Den registrerades rätt till insyn Rätt till insyn innebär följande: Den registrerade har rätt att kontrollera sådana uppgifter i antagningsregistret som berör honom eller henne själv (26 i personuppgiftslagen). Rätten till insyn kan utövas avgiftsfritt en gång per år. Rätten till insyn skall tillgodoses utan dröjsmål. Insyn kan förvägras endast i undantagsfall. Förvägran kan till exempel grunda sig på att informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter (27 PuppL). Se punkterna 9 11 i anvisningarna angående uppgifter som insamlas i samband med psykologiska test. Om den registrerade förvägras rätt till insyn, skall han eller hon få ett skriftligt intyg om detta. Utövande och organisering av rätten till insyn Den registrerade har då rätt att föra ärendet vidare till dataombudsmannen för avgörande på adressen Dataombudsmannens byrå, PB 315, Helsingfors. Dataombudsmannen kan ålägga den registeransvarige att tillgodose den registrerades rätt till insyn. Hur utövas rätten till insyn? Begäran om insyn skall framställas personligen eller i form av ett dokument som försetts med egenhändig underskrift eller som bestyrkts på något annat tillförlitligt sätt. Till vem skall begäran framställas i olika situationer? För att garantera att det inte uppstår missförstånd är det säkrast att till exempel material som insamlats i samband med psykologiska test företes av den som utfört testet. Vem beslutar? Innan uppgifterna lämnas ut skall den registrerades identitet styrkas och vid behov kontrolleras. Den som fattar beslut i ärendet bestämmer vem som lämnar ut uppgifterna. Den registrerade har rätt att ta del av och syna uppgifter som gäller honom eller henne själv och att på begäran få kopior av dessa. 10. Rättelse av en uppgift Rätt att begära rättelse av en uppgift innebär följande: Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett register och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen (antagningsregistrets användningsändamål) är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad (29 i personuppgiftslagen).

5 5 Den registrerade har rätt att kräva att en uppgift skall rättas. Uppgiften skall rättas utan obefogat dröjsmål. Om den registeransvarige vägrar att rätta en uppgift, skall den registrerade få ett skriftligt intyg om detta. Den registrerade har då rätt att föra ärendet vidare till dataombudsmannen för avgörande på adressen Dataombudsmannens byrå, PB 315, Helsingfors. Dataombudsmannen kan ålägga den registeransvarige att rätta uppgiften. Utövande och organisering av rätten att begära rättelse Hur utövas rätten att begära rättelse? Begäran om rättelse skall framställas skriftligen. Den registrerades identitet skall styrkas och vid behov kontrolleras. - Till vem framställs begäran? - Vem beslutar? 11. Samtycke Personuppgifter kan lämnas ut för direktmarknadsföring och för marknads- eller opinionsundersökningar endast om den registrerade har samtyckt till detta (16 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet).

6 6 IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR DEN UTVIDGADE REGISTERBESKRIVNINGEN Siffrorna hänvisar till respektive punkt på blanketten. Miniminivån för de uppgifter som skall antecknas i personregisterbeskrivningen anges i 10 i personuppgiftslagen. Det är emellertid ändamålsenligt att ange också till exempel registrets regelmässiga uppgiftskällor, eftersom dessa skall uppges i samband med att den registrerade utövar sin rätt till insyn. Registerbeskrivningen kan användas vid informationen till de registrerade, förutsatt att den har kompletterats med de uppgifter som skall lämnas enligt 24 i personuppgiftslagen (punkterna 9 och 10). Uppgifterna i registerbeskrivningen 1. Med registeransvarig avses en person, sammanslutning eller stiftelse för vars bruk ett register inrättas och som har rätt att förfoga över personregistret. Den registeransvarige är således vederbörande sammanslutning, myndighet eller stiftelse, däremot inte en viss avdelning eller arbetstagare eller ett dataföretag som svarar för det tekniska underhållet av personregistret. Till exempel när det gäller antagning av studerande är den registeransvarige den instans som har rätt att besluta vilka studerande som antas till läroinrättningen. Om utbildningen ordnas och besluten om antagning fattas av en kommun, är det den nämnd som ansvarar för undervisningsväsendet som fungerar som registeransvarig för antagningsregistret. I praktiken brukar denna nämnd ofta delegera den praktiska registerföringen till läroinrättningarna. Vid undervisning som ordnas på basis av ett och samma tillstånd uppstår ett antagningsregister, vars delregister består av uppgifter om studerande som sökt in till de olika läroinrättningarna. Om den registeransvarige inte har något verksamhetsställe inom Europeiska unionen men använder i Finland belägna anordningar också för annan behandling av personuppgifter än enbart för att översända uppgifter via finskt territorium, skall den registeransvarige utse en företrädare i Finland. Utöver den registeransvariges namn antecknas i denna punkt också företrädarens namn jämte kontaktuppgifter. 2. Som handläggare anges den person som till registrerade kan lämna ut närmare upplysningar ur registret och som de registrerade kan vända sig till för att till exempel begära rättelse av en uppgift och för att utöva sin rätt till insyn. 3. Personregistret skall ges ett namn som skiljer det från den registeransvariges övriga personregister (till exempel antagningsregister). Det rekommenderas att namnet i korthet anger den företeelse som registreras och/eller registrets användningsändamål. Det är skäl att på blanketten också anteckna registrets gängse förkortning. Till samma personregister hänförs också i tekniskt hänseende separata personregister, om dessa används för samma ändamål (logiskt register), till exempel för antagning. Dessa delregister kan föras såväl med hjälp av automatisk databehandling som manuellt. Om till exempel någon testningsfirma utför psykologiska test på uppdrag av en läroinrättning, skall också de uppgifter om de inträdessökande som uppstår i samband med dessa test hänföras till antagningsregistret, även om det i praktiken är testningsfirman som förfogar över uppgifterna. Till antagningsregistret hänförs förutom grundläggande uppgifter om de sökande också till exempel sådana uppgifter som insamlas i samband med urvalsprov eller psykologiska lämplighetstest.

7 7 4. I denna punkt skall entydigt antecknas för vilken av den registeransvariges funktioner registret inrättas (syftet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål). Användningsändamålet skall fastställas innan registret inrättas. Syftet med behandlingen av personuppgifterna kan sammanhänga med de allmänna förutsättningar som avses i 8 i personuppgiftslagen eller med sådana särskilda ändamål som avses i lagens 4 kapitel. Dessutom kan syftet med behandlingen av personuppgifterna vara baserat direkt på någon speciallag (t.ex. skollagstiftningen): det är skäl att i beskrivningen nämna både det egentliga syftet med behandlingen och den lagbestämmelse som uppgiften baserar sig på. Vid läroinrättningar är syftet med behandlingen av personuppgifter att besluta om antagning, vilket regleras i lagstiftningen om respektive undervisningsform. Behandlingen av de sökandes personuppgifter grundar sig på en saklig anknytning mellan läroinrättningen och den sökande (8 1 mom. 5 punkten i personuppgiftslagen). Uppgifterna i registret över sökande får endast användas för det ändamål som fastslagits för registret, om inte något annat bestäms i någon annan lag. De kan dock användas i planeringen och statistikföringen av den registeransvariges egen verksamhet. 5. Personregistrets datainnehåll skall definieras innan registret inrättas. I beskrivningen antecknas vilka typer av data personregistret innehåller (dvs. vilka uppgifter som registreras om de sökande). Anteckningarna skall göras så entydigt att den som läser registerbeskrivningen vet vilka uppgifter om honom eller henne som har införts i registret. Det är skäl att ange de uppgifter som behövs för individualiseringen av en person (t.ex. personens namn, personbeteckning, adress). Alla uppgifter skall vara relevanta med avseende på beslut om antagning. Till övriga delar kan det vara tillräckligt att beskriva datatyperna eller kategorierna (t.ex. uppgifter som insamlats i samband med urvalsprov och psykologiska lämplighetstest kan anges som separata kategorier). Vid behov kan en innehållsförteckning upprättas som en särskild bilaga. Om registret innehåller flera delregister, skall uppgifterna i dessa grupperas med hjälp av mellanrubriker. I detta syfte kan datainnehållet också beskrivas till exempel genom angivande av de olika funktioner som registret används för. 6. Som en ändamålsenlig beskrivning av registrets datainnehåll betraktas också en beskrivning där endast registrets regelmässiga uppgiftskällor anges. Viktig information är hur och av vem uppgifterna insamlats (av sökanden till exempel med läroinrättningens ansökningsblankett eller via intervjuer, urvalsprov och psykologiska test, av utomstående), vilka uppgifter som insamlats och på vilken grund (den registrerades samtycke, bestämmelse i en angiven lag). 7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter beskrivs så att här anges till vem och för vilket ändamål uppgifter lämnas ut. Dessutom anges också vilka uppgifter som lämnas ut och på vilken grund (t.ex. samtycke eller lagbestämmelse). Vid behov anges på vilken grund mottagaren har rätt att behandla uppgifterna. Vidare anges också på vilket sätt uppgifterna lämnas ut (genom teknisk anslutning, som teknisk upptagning, som utskrift på etiketter eller papper e.d.). I 5 kapitlet i personuppgiftslagen finns bestämmelser om översändande av personuppgifter utanför EU eller EES. I denna punkt skall anges om avsikten är att översända uppgifter under de allmänna förutsättningar som regleras i det detta kapitel (22 ) eller på någon undantagsgrund (23 ).

8 8 8. I denna punkt anges principerna för skyddande av registret (ingen detaljerad information om skyddet), som naturligtvis inte får yppas för utomstående eller ens för de registrerade. Principerna för skyddet skall anges för att det skall kunna bedömas om skyddsförpliktelserna har blivit uppfyllda. I denna punkt kan det också vara bra att ange om personuppgifterna i registret är sekretessbelagda (ange vilka bestämmelser tystnadsplikten och/eller handlingssekretessen baserar sig på). Bestämmelser om tystnadsplikt i fråga om uppgifterna om sökande finns till exempel i skollagarna (42 i lagen om yrkesutbildning) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (24 ). Informering 9, 10 och 11 För att rätten till insyn och rättelse av uppgifter skall kunna tillgodoses förutsätts också att de därtill anslutna förfaringssätten organiseras. Också med tanke på informationen till de sökande skall läroinrättningen således planera och fastställa: vem som tar emot begäran om rätt till insyn eller yrkande på rättelse av en uppgift i olika situationer och hur begäran/yrkandet skall framställas. Om en sökande har deltagit i ett psykologiskt lämplighetstest, får han eller hon i egenskap av registrerad med stöd av rätten till insyn ta del av testen och testprotokollen. Den registeransvarige skall dock inte ge den sökande kopior av testprotokollen över den psykologiska undersökning som han eller hon deltagit i. Däremot har den sökande rätt att få respons om sin egen prestation av den psykolog som utfört undersökningen i samband med att psykologen går igenom undersökningsresultaten med den testade. vem som beslutar om tillgodoseende av rätt till insyn och rättelse av uppgifter vem som tillgodoser rätten till insyn och yrkanden på rättelse av en uppgift inom vilken tid och på vilket sätt uppgiften rättas samt hur detta anges vilka eventuella anvisningar och modellblanketter det finns om detta ärende och var dessa finns att få Ändring i beslut om antagning skall sökas separat (22 i yrkeshögskolelagen, 44 i lagen om yrkesutbildning). Vidare skall det avvägas om det är nödvändigt att lämna ut personuppgifter om de sökande i direktmarknadsföringssyfte och hur de sökandes samtycke i så fall skall begäras.

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 personuppgiftslagen (523/1999) REGISTERBESKRIVNING enligt 10 personuppgiftslagen (523/1999) Datum: 7.5.2007 Läs ifyllningsanvisningarna före Du fyller i registerbeskrivningen. Använd bilagan om nödvändigt. 1. Den registeransvarige Namn

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV KLIENTER INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi INFORMERING AV SOCIALVÅRDSKLIENTER OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIF- TER 24 och 10 i personuppgiftslagen

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

1 Uppgifter som ska antecknas i en dokumentförteckning:

1 Uppgifter som ska antecknas i en dokumentförteckning: Registerbeskrivning 1 (2) 27.9.2013 Läs ifyllningsanvisningarna på sista sidan innan du fyller i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor. 1. Den registeransvarige 2. Kontaktperson i ärenden angående

Läs mer

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel)

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel) DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 21.8.2012 1. Registrets namn Karleby äldreomsorgs datasystem Rai-LTC 2. Registeransvarig Karleby stad www.kokkola.fi 3. Registerärendenas

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (förskoleundervisning) klientregister

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (förskoleundervisning) klientregister 1 24.8.2016 Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (förskoleundervisning) klientregister Registerbeskrivning enligt 10 och information om behandling av uppgifter enligt 24 i personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister 1 24.8.2016 Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister Registerbeskrivning enligt 10 och information om behandling av uppgifter enligt 24 i personuppgiftslagen (523/1999) 2 Registrets

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN

SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ SLÄKTFORSKNING ENLIGT PERSONUPP- GIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Innehåll 1. RÄTT ATT GRUNDA ETT REGISTER FÖR SLÄKTFORSKNING 2. VARIFRÅN FÅR MAN UPPGIFTER TILL

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

polisens administrativa ärendehantering

polisens administrativa ärendehantering Dataskyddsbeskrivning ID-166380 1 (6) 14.09.2016 POL-2016-4834 Kombinerad register- och datasystembeskrivning samt informationshandling för systemet för ärendehantering, beslutsfattande och arkivering

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) Utgivningsdatum/uppdaterad 1.7.2016 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandlingen

Läs mer

EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN

EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL 1. Grunderna för förande av medlemsförteckningen......3 2. Insamling och

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

TILLSTÅND AV MYNDIGHET ATT UTLÄMNA SEKRE- TESSBELAGDA PERSONUPPGIFTER UR PERSON- REGISTER

TILLSTÅND AV MYNDIGHET ATT UTLÄMNA SEKRE- TESSBELAGDA PERSONUPPGIFTER UR PERSON- REGISTER DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ TILLSTÅND AV MYNDIGHET ATT UTLÄMNA SEKRE- TESSBELAGDA PERSONUPPGIFTER UR PERSON- REGISTER Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNT...3 2. FÖRUTSÄTTNINGARNA

Läs mer

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 1 NEO Terveys OY SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: 11.01.2011 informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 01.01.2013 Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 1. Registeransvarig

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2014 1. Registrets namn Karleby hälsocentrals patientregister 2. Registeransvarig Karleby stad Social- och hälsovårdsväsendet

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Registerbeskrivning enligt 10 personuppgiftslagen (523/1999) över studieregistret vid Åbo Akademi ( STURE )

Registerbeskrivning enligt 10 personuppgiftslagen (523/1999) över studieregistret vid Åbo Akademi ( STURE ) Registerbeskrivning enligt 10 personuppgiftslagen (523/1999) över studieregistret vid Åbo Akademi ( STURE ) 1. Den registeransvarige Åbo Akademi Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo tfn (02) 215 31 2.2.2011 2.

Läs mer

2.1.2013 2020/2012/3738

2.1.2013 2020/2012/3738 Polisstyrelsen INFORMATIONS- 1 (11) SKYDDSBESKRIVNING Kombinerad register- och informationsskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999)

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1 (5) Utgivningsdatum/uppdaterad 1.7.2016 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandlingen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning KEHA/1516/2017 Dataskyddsbeskrivning Arbets- och näringsbyråns personkundsregister PB 1000, 50101 S:t Michel, tfn 0295 020 000, www-keha-keskus.fi 2/5 DATASKYDDSBESKRIVNING KOMBINERAD REGISTERBESKRIVNING

Läs mer

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi INRIKESMINISTERIET POLISAVDELNINGEN Polisens högsta ledning PB 26 00023 Statsrådet REGISTERBESKRIVNING 1. Informationssystemets namn ( och dess delregister) 2. Registeransvarig (adress, besöksadress och

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

KONTROLL AV UPPGIFTER SOM INGÅR I ETT PERSONREGISTER

KONTROLL AV UPPGIFTER SOM INGÅR I ETT PERSONREGISTER DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ KONTROLL AV UPPGIFTER SOM INGÅR I ETT PERSONREGISTER Uppdaterad 22.08.2014 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM RÄTTEN TILL INSYN. 3 2. RÄTT TILL INSYN ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN:...4

Läs mer

Rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter. Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 14.5.

Rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter. Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 14.5. 1 1. Registerförare Namn Rättsregistercentralen Postadress Postnummer Telefon PB 157 13101 TAVASTEHUS 029 56 65631 E-postadress oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Registerärendens kontaktperson Namn Registerchef

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

HUSBOLAGS BOENDEREGISTER OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN

HUSBOLAGS BOENDEREGISTER OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ HUSBOLAGS BOENDEREGISTER OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 10.02.2011 www.tietosuoja.fi 2 1. Bakgrund Definition av begreppet personuppgift Enligt personuppgiftslagen avses med

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

Utvärdering, offentlighet och integritet

Utvärdering, offentlighet och integritet Utvärdering, offentlighet och integritet OpedExo-seminarium, Tavastehus 7.12.2006 Tore Ståhl https://famnen.arcada.fi/kvalitet/feedback/ Bakgrund Utgångspunkter kvalitetsutveckling, uppföljning behov av

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juli 2011 874/2011 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet

Läs mer

DATASKYDDSGUIDE OM REGISTERFORSKNING TILL FORSKARE OCH REGISTERANSVARIGA SOM BEHANDLAR UPPGIFTSFRAMSTÄLLNINGAR

DATASKYDDSGUIDE OM REGISTERFORSKNING TILL FORSKARE OCH REGISTERANSVARIGA SOM BEHANDLAR UPPGIFTSFRAMSTÄLLNINGAR DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDSGUIDE OM REGISTERFORSKNING TILL FORSKARE OCH REGISTERANSVARIGA SOM BEHANDLAR UPPGIFTSFRAMSTÄLLNINGAR Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 DATASKYDDSGUIDE OM REGISTER-FORSKNING

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

Anhållan om utlämnande av uppgifter ur landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem och register samt Naturresursinstitutets statistikdatabaser

Anhållan om utlämnande av uppgifter ur landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem och register samt Naturresursinstitutets statistikdatabaser Datum för anhållan 1. Uppgifter om sökanden och adress dit na ska skickas Sökandens (organisationens) namn Telefonnummer Näradress Postnummer och postanstalt Kontaktpersonens namn E-postadress 2. Fakturerings

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira Om journalhandlingar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 1 Presentationens innehåll Journalhandlingar var ges bestämmelser om dem? definition syfte och allmänna principer

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING. Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen i Helsingfors stads kommunregister

REGISTERBESKRIVNING. Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen i Helsingfors stads kommunregister Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen i Helsingfors stads kommunregister Registerbeskrivning enligt 10 i personuppgiftslagen (523/99) INNEHÅLL 1. REGISTRETS NAMN Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

Uppförandekodex för släktforskning

Uppförandekodex för släktforskning Uppförandekodex för släktforskning Genealogiska Samfundets i Finland 2013 Uppförandekodexen ger anvisningar Personuppgiftslagen ger möjlighet att sammanställa branschspecifika anvisningar om hur lagen

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 statistiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 14.5.2010/372

Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 14.5.2010/372 1 1. Registerförare Namn Rättsregistercentralen Postadress Postnummer Telefon PB 157 13101 TAVASTEHUS 029 56 65631 E-postadress oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Registerärendens kontaktperson Namn Överinspektör

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER 1 (6) i enlighet med 44 i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER Definitioner Denna redogörelse gäller för

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN SERVICEPRODUCENT I tillståndsansökan ska anges serviceproducentens (enskild person, en sammanslutning eller

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning ALLMÄN ANVISNING Dnr 28/31/15 29.2.2016 I kraft 1.3.2016 -tills vidare Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan 25 A PB 333 00180

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

om ändring av lagen om yrkesutbildning

om ändring av lagen om yrkesutbildning Lagförslag 1. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 27 2 mom., ändras 32, 35, 35 a och 42 44,

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om beviljande av vigselrätt 1 Tillämpningsområde Rätt att förrätta kyrkliga vigslar inom registrerade religionssamfund (vigselrätt) får beviljas

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH BEHANDLINGEN AV KLIENTUPPGIFTER I DEN PRIVATA SOCIALVÅR- DEN

PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH BEHANDLINGEN AV KLIENTUPPGIFTER I DEN PRIVATA SOCIALVÅR- DEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH BEHANDLINGEN AV KLIENTUPPGIFTER I DEN PRIVATA SOCIALVÅR- DEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi INNEHÅLL 1. PERSONUPPGIFTSLAGENS SYFTE, MÅL OCH MEDEL...3

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN SOM GUIDE

PERSONUPPGIFTSLAGEN SOM GUIDE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PERSONUPPGIFTSLAGEN SOM GUIDE Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTSLAGEN? Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatlivet samt att främja utvecklandet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen Given i Helsingfors den 1 juli 2010 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer