INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA"

Transkript

1 Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen (1030/1999) /2012/ namn INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA 2. Registeransvarig POLISSTYRELSEN Postadress: PB 302, Helsingfors Besöksadress: Berggatan 20, Helsingfors Telefon: (växeln) E-post: 3. Ansvarsperson för registerföringen 4. placering (Administration) 5. Person som sköter s registerärenden vid den registerförande enheten 6. Grund på vilken förs 7. Användningssyftet med Chefen för registerföringen Jari Råman Polisstyrelsen, Teknikenheten, Ansvarsområdet för registerföring (Kontaktuppgifter ovan) Förvaltningens IT-central HALTIK Postadress: PB 56, Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, Rovaniemi Telefon: (växeln) E-post: Servicechef Tiina Ronkainen Förvaltningens IT-central HALTIK Telefon: (Kontaktuppgifter ovan) Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 4. Därtill fastställs uppgifterna i och användningssyftet med för misstänkta i polislagen (493/1995), polisförordningen (1112/1995) och personuppgiftslagen (523/1999) jämte i dessa senare gjorda ändringar. Informationssystemet för misstänkta är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet har inrättats för hantering av information som har inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser för skötseln av de uppgifter som anges i 1 1 mom. i polislagen. Polisen har rätt att använda uppgifterna i för misstänkta för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för: 1. tryggande av statens säkerhet, 2. avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,

2 Polisstyrelsen 2 (5) 3. förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse, 4. utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks. Uppgifter i polisens personregister får användas även för polisens forskningsoch planeringsverksamhet. Uppgifter får också användas för polisens utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen. 8. innehåll och dess uppgiftskategorier Informationssystemet för misstänkta kan innehålla information som för skötseln av uppgifter enligt 1 1 mom. i polislagen inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser som gäller personer som skäligen kan misstänkas 1. göra eller ha gjort sig skyldiga till ett brott på vilket kan följa fängelse, eller 2. medverka eller ha medverkat till ett brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader, eller till straffbart bruk av narkotika. Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgifter om att personen avlidit samt uppgifterna i en utländsk persons resedokument. 9. Källor som i regel används för Uppgifterna i för misstänkta erhålls ur den information som inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser för skötseln av uppgifter enligt 1 1 mom. i polislagen. 10. Normalt utlämnande och normal användning av uppgifterna i En polisenhet och en person som hör till polispersonalen har rätt att använda uppgifterna i för misstänkta på det sätt som bestäms i 15 och 16 i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Informationssystemet för misstänkta får användas via en teknisk anslutning endast av anställda vid polisen som arbetar med kriminalunderrättelse, analys och observation. Uppgifterna i för misstänkta utlämnas via en teknisk anslutning med stöd av 19 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet även till tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och tullverket som förordnats till kriminalunderrättelse- eller observationsuppgifter, samt till tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse- eller observationsuppgifter och som har sådana särskilda polisbefogenheter som avses i 8 i polislagen. Om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete föreskrivs i kap. 6 i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 11. art samt principerna Informationssystemet för misstänkta är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk

3 Polisstyrelsen 3 (5) för sekretessen databehandling. Utomstående användning av är förhindrad. Användaren har i sin arbetsuppgift personlig användningsrätt och ett personligt lösenord som har beviljats i enlighet med den registeransvariges anvisningar. Användningsrätten beviljas enligt i den omfattning som tjänsteeller arbetsuppgifterna förutsätter. Användningen av för misstänkta övervakas i enlighet med tidigare överenskommen praxis. Systemet och hur informationen i det används liksom antalet användare följs upp bl.a. genom den logguppföljning som uppstår vid användning, för att kontrollera lagenligheten i användningen. Lagenligheten i användningen av informationssystemen övervakas också i samband med lagenlighetsgranskningar. Polisens informationssäkerhetspolicy (2020/2010/4157) utgör grunden för polisens tekniska, administrativa och organisatoriska informationssäkerhet. I policyn fastställs målen och ansvaret för samt förverkligandet av informationssäkerheten inom polisförvaltningen. Informationssäkerhetspolicyn preciseras i skilda föreskrifter och anvisningar. 12. Sökvillkor Personbeteckning, förnamn, efternamn och fri textsökning 13. storlek 14. Den tid registeruppgifterna bevaras och uppdateringsintervall Informationssystemet är riksomfattande Uppgifterna kompletteras kontinuerligt utifrån den information som inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser för skötseln av uppgifter enligt 1 1 mom. i polislagen. Uppgifter raderas ur för misstänkta då tio år har förflutit sedan den sista uppgiften om ett misstänkt brott infördes. 15. Uppgifternas offentlighet Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 1 mom. 4 punkten Personuppgiftslagen (523/1999) 7 De register som upprätthålls av polisen för hindrande och utredning av brott är sekretessbelagda. Informationen i är därtill begränsad med användarrättigheter. 16. Rätt till insyn Personuppgiftslagen (523/1999) 26 och 27 Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 44 och 45 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kapitel 3 Enligt 45 1 mom. 1 punkten i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet gäller rätten till insyn inte alls uppgifterna i för misstänkta.

4 Polisstyrelsen 4 (5) Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som nämns ovan är lagenliga. 17. Tillgodoseende av rätten till insyn 18. Rättelse av en uppgift och hur rättelsen ska genomföras Ingen rätt till insyn. Personuppgiftslagen (523/1999) 29 och 40 Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 27 Den registrerade har rätt att fordra att den registeransvarige rättar, utplånar eller kompletterar en personuppgift som ingår i ett register och som med hänsyn till ändamålet är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Ett detaljerat yrkande om rättelse ska riktas till den registeransvarige (adress ovan) eller personligen framläggas hos den registeransvarige. Även andra polisenheter tar emot yrkanden som gäller rättelse av uppgifter i polisens riksomfattande personregister och som framställs av en registrerad. I sådana fall ska den polisenhet som tagit emot yrkandet utan dröjsmål sända yrkandet och uppgifter om den som framställt det samt material som eventuellt behövs för att avgöra ärendet och finns tillgängligt till den registeransvarige (Polisstyrelsen, teknikenheten), som sänder svar direkt till den som framlagt yrkandet. Om den registeransvarige inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av en uppgift ska han eller hon ge ett skriftligt intyg om detta. I intyget ska också nämnas skälen till att yrkandet inte har godkänts. Den registrerade kan efter detta föra saken till dataombudsmannen för behandling. En uppgift som har konstaterats vara felaktig ska antecknas som felaktig och den får bevaras, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen har. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter. En uppgift som konstaterats vara felaktig ska utplånas genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheterna, dock senast då fem år har förflutit sedan den föreskrivna tiden för utplåning av uppgiften gått ut. 19. Hur dataskyddsbeskrivnin gen ska hållas tillgänglig Dataskyddsbeskrivningen över för misstänkta hålls allmänt tillgänglig på den registeransvariges verksamhetsställe och vid polisinrättningarna. Dataskyddsbeskrivningen finns också allmänt tillgänglig i polisens riksomfattande datanät (www.polisen.fi). 20. Anmälan till dataombudsmannen Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 8 Personuppgiftslagen (523/1999) 36 Ingen anmälningsplikt.

5 Polisstyrelsen 5 (5) 21. Bestämmelser som gäller ibruktagandet av och innehållet i samt föreskrifter, anvisningar och beslut som meddelats av den registeransvarige Den registeransvarige har gett en föreskrift om förande av register vid polisen (2020/2011/1423, trätt i kraft ) Den registeransvarige har gett en föreskrift om genomförande av den registrerades rättigheter hos polisen (2020/2012/66, trätt i kraft ) Den registeransvarige har gett en föreskrift om hantering av användarrättigheter inom polisen (2020/2012/946, trätt i kraft )

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

GÖR UPP ETT DATABOKSLUT

GÖR UPP ETT DATABOKSLUT DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP ETT DATABOKSLUT 24.4.2012 www.tietosuoja.fi INNEHÅLL 1. VAD ÄR ETT DATABOKSLUT 2. VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT GÖRA ETT DATABOKSLUT 2.1 Databokslutet bygger upp förtroendet 2.2

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer